Програма за развитие на читалищната дейност през 201 3 Г. В община дряново приетаДата16.11.2016
өлшемі247.42 Kb.
түріПрограма


ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2013 Г. В ОБЩИНА ДРЯНОВО
Приета с Решение №288/26.04.2013г. на Общински съвет – Дряново (Протокол №34).


І. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ


Историческата мисия на читалището, като жив общностен център е да откликва на нуждите на обществото и да участва в приобщаването му към ценностите на съвременното развитие. В своята 150-годишна история българското народно читалище е доказало мястото си на притегателен духовен център, ползващ се с доверие и имащ дълбоки корени в местната култура и традиции. Процесът на реформа, започнал в началото на 90 - те години, изправи читалищата пред необходимостта да се адаптират към новите социално-икономически условия и бързо изменящи се ценности и потребности на българското общество - процес, който продължава и сега.
Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Дряново за 2013 г. цели обединяване на усилията на всички страни, имащи отношение към по-нататъшното институционално укрепване и утвърждаване на читалищата.

Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните дейности.

Основните цели, които стоят пред читалищата и определят насоките на развитието им, са свързани с:


 • Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в населеното място;

 • Запазване обичаите и традициите на българския народ;

 • Приобщаване към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

 • Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;

 • Осигуряване достъп до информация на гражданите;

За постигане на тези цели, читалищата по места извършват разнообразна дейност, съобразена с потребностите и възможностите на местната общност:

 • Уреждане и поддържане на библиотеки и създаване на информационни услуги

 • Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество

 • Организиране на школи, курсове, клубове, празненства, концерти, ритуали, чествания и други дейности, насочени към всички възрастови групи

 • Събиране и разпространяване на знания за родния край

 • Създаване и съхраняване на етнографски и музейни сбирки

 • Извършване на допълнителни дейности, подпомагащи изпълнението на основните функции на читалищата.

С последните промени в Закона за народните читалища им се предоставя възможност за включване на нови функции към периметъра на тяхната основна дейност – реализация на услуги в социалната сфера и изграждането на информационни мрежи за осигуряване на широк достъп за информация на всички.

На територията на Община Дряново са регистрирани общо 8 народни читалища, които са вписани и в Регистъра на народните читалища в Министерство на културата.

За 2013 г. държавната субсидия е в размер на 175 588 лв. Субсидираната численост за читалищата е 28 субсидирани бройки, в т. ч 1 бр. за регионални библиотеки в с. Гостилица.

От 2008 г. в града развива дейност НЧ „Дряновска пробуда-2008”, а от три години възстановиха читалищната си дейност и НЧ „Наука-1922” с. Зая, НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча и НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня.

Дори и в най-малките селища от общината читалището има свое място и то трябва да бъде съхранено, макар и с ограничените си възможности за дейност.
Общината ще продължи да подкрепя читалищата при реализиране на основните им дейности и развитието на съвременни форми на работа, съобразени със заложените културни параметри и постигащи съвременна визия на читалищната дейност.

Наложително е да продължи диалогът за постигане на добри взаимоотношения между читалищата, културните и образователни институти, местните власти, неправителствените организации и бизнеса по места за реализиране на съвместни и общи програми и проекти. Новите взаимоотношения между читалищата и останалите партньори създават условия за тяхната по-голяма самостоятелност и автономност, способстват за превръщането им във фактор на обществения диалог.ІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Многобройни и разнообразни са читалищните дейности.  1. Библиотечна дейност:

Мисията на читалищната библиотека е да бъде посредник между информацията и потребителите в един бързо променящ се свят и да работи за превръщането й в развит културно - информационен център, отговарящ на съвременните потребности на гражданите от широка информация, осигуряващ равен достъп на всички.
Дейностите ще бъдат насочени към:

  1. Поддържане и обогатяване на библиотечния фонд

  2. Подобряване работата с читателите – увеличаване броя на читателите и на читателските посещения, осигуряване на събираемостта на абонаментната такси

  3. Организиране на мероприятия за честване на исторически събития и личности

  4. Провеждане на срещи с автори и литературни четения

  5. Подобряване условията в читалните

В своята мащабна културна политика и мисия библиотеките по места ще имат една основна цел - чрез всички възможни съвременни форми да разкриват богатството на книгата и информацията и да поддържат импулса за разпространение на културни ценности.  1. Предоставяне на компютърни и нтернет услуги

  1. Модернизиране на материално-техническата база на читалищата

  2. Популяризиране и разширяване обема на предоставяните услуги

  3. Участие в Програма «Глоб@ални библиотеки – България»
  1. Развитие на любителското художествено творчество

Една от най-важната и съществена част от дейността на читалищата е грижата за развитие на любителското художествено творчество. В тази връзка ролята на читалището при създаването, укрепването и възпроизвеждането на традициите и културата по места е незаменима.
Активно е участието на художествените колективи на читалищата в местните празници и фестивали, което е още едно доказателство, че читалищата винаги са имали водещо място в съхранението и опазването на българските културни традиции.
Основните акценти в тази насока са:
- опазване на фолклора и традиционното народно богатство и създаване на условия и възможности за тяхното развитие и популяризиране чрез всички възможни форми
- целенасочена работа по възстановяване на празнично-обредния календар и местните традиции и обичаи, ритуали, поминък и др.
- стремеж към разширяване обхвата на създадените тематични празници в общината

Разширяване на художествено-творческото направление - чрез традиционни общодостъпни форми на участие в културния живот на читалището и общината - национални и международни прояви . Усилията ще бъдат насочени към търсене на различни форми за откриване и изява на творческите заложби у децата и възрастните, чрез участието им в читалищните колективи за народни танци, изворен фолклор, литературни клубове, детски вокални групи, школи по модерен и класически балет и др. Участниците в любителските формации задоволяват определени свои потребности, но те са важна част при формирането на културното пространство в общината.


Община Дряново винаги е проявявала внимание и отношение към дейността на читалищата и през 2013 година ще продължи да подпомага добрите инициативи на читалищните формации за участието им в различни местни, национални и международни прояви. В Културния календар за 2013 година са включени инициативи и форуми, чиито организатори и участници са самите читалища, както и прояви, в които те се явяват партньори на общината или на други културни институти.


ІІ.1 ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ


В настоящият раздел са включени годишните програми на всяко читалище от община Дряново за 2013 г. - обобщени, както следва:

НЧ «РАЗВИТИЕ-1869»


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

І. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ:

1. Заемна за възрастни – Срещи с писатели, творчески портрети, презентации на събития, творци, традиции, празници, обреди, ритуали. Литературни четения.

2. Заемна за деца – Седмица на детската книга. Срещи с писатели и поети. Драматизации на приказки. Литературни четения, детски шоу програми и празници. Отбелязване на рождени дни. Лего игри и логически задачи – занимания.

3. Читалня – Абонамент за периодични издания, дарителство на книги. Предоставяне на безплатен пакет от услуги на посетителите: компютри и достъп до интернет, онлайн информация, електронно съдържание от местно значение, обучения, реализиране на проекти за общността, пространство за работа и провеждане на общности събития.

ІІ. ДЕТСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА:

 1. Сформиране на класове по: Пиано, акордеон, цигулка и пиано, класическа китара, поп и рок пеене, изобразително изкуство, модерен балет.

 2. Обучение – Обхваща периодите 1 октомври 2012 – 31 май 2013г. и 1 октомври 2013г. – 31.12.2013г. Провеждат се срочни продукции на класовете и Годишен концерт

 3. Участие на изявените деца в конкурси: Детско-юношески конкурс „Фолклорни приумици” – Червен бряг, Национален конкурс за акордеонисти с Международно участие „Танцуващи клавиши” – Нови пазар, Национален конкурс на детските школи – Пловдив, Международен конкурс за класическа китара – Кюстендил, ХV –то биенале на детската рисунка-Тръстеник, Международен карнавал на хумора и сатирата- Габрово, Национален конкурс „Нарисувай ми песен” – Бургас, Национален конкурс „Не на цигарите”, Пленер в Етъра – Габрово, Общински конкурс „Да почистим България за един ден”, Национален конкурс за млади художници „Душата на един извор”, Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Медни гласчета” – Кубрат, Национален пленер за детска рисунка- Сливен, Национален фестивал на школите по изкуствата – Русе.

 4. Участия на изявените деца в местни и регионални празници – Ден на самодееца, 3 март, Великденски концерти, Ден на славянската писменост и култура, Съединението на България, Независимостта на България, Празници на Дряново, Коледни детски шоу програми, Коледни концерти.

ІІІ. ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ:

 1. Сформиране на художествени самодейни колективи: ПТА „Балкан”, ДЮТС „Балканджийче”, Две подготвителни групи, Народен оркестър, Клуб по народни танци, Смесен камерен хор за школувано пеене, Клуб по „Зумба”, Литературен клуб „Атанас Смирнов”

 2. Одобряване на графици, творчески и репертоарни планове на колективите – от читалищното Настоятелство

 3. Участия на колективите в конкурси и празници - Международен детски етнофестивал – Хасковски минерални бани, в АЕК – Етъра – Габрово, Старопланински събор „Балкан фолк”- В. Търново, Ден на самодееца, 3 март, Великденски концерти, Ден на славянската писменост и култура, Национални празници „Поезия и песен на Балкана”, Ден на Съединението на България, Ден на Независимостта на България, Празници на Дряново, Ден на народните будители, Ден на християнското семейство, Коледни концерти, в храмови и религиозни празници, Площадни изяви, Изяви в ресторанти и др.

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЮТЪРНИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ:

1. Обучителни курсове - за деца

- за възрастни2. Набор от печатни и копирни услуги

3. Интернет услуги

4. Фото и видео заснемане

5. Мултимедийно презентиране

V.КУЛТУРНО- ПРОСВЕТНИ ДЕЙНОСТИ

 1. Организиране и провеждане – на театрални спектакли за деца и възрастни, концерти, изложби и др.

 2. Национален конкурс „Атанас Смирнов”- за поезия за млади творци

 3. Изработване на сценарии и отбелязване на Великденските празници, Ден на Християнското семейство, Коледа, провеждане на конкурс за най-атрактивна коледна украса, издаване на читалищен вестник „Общии труд”

 4. Национални културни празници „Поезия и песен на Балкана” – Организация и провеждане на конкурси. Връчване на награда за цялостно литературно творчество „Рачо Стоянов”.


VI. УЧАСТИЯ НА ЧИТАЛИЩНИ СЛУЖИТЕЛИ В КВАЛИФИКАЦИОННИ, ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

VII. РАЗРАБОТВАНЕ И УЧАСТИЯ В ДОНОРСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

VIII. НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО МАТЕРИАЛНАТА БАЗА:

 1. Ремонт на покривите на двете сгради

 2. Пълна подмяна на осветителните тела на сцената

НЧ ”ДРЯНОВСКА ПРОБУДА-2008”


І. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

През 2013 г. са запланувани множество творчески срещи, срещи на нашите млади читатели с автори на детски книжки, както и безплатен годишен абонамент за най-малките читатели.

Една от целите за успешна работа през годината е увеличаване на броя на читателите.

Факт са направените абонаменти за периодични издания, които ще бъдат на разположение на нашите читатели.ІІ. ДЕТСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА

В Школата по изкуствата към читалището са утвърдени класове по народни танци, живопис и приложни изкуства, мажоретен състав, модерен балет и вокална група при ВУИ Керека. Предстоят редица участия в различни фестивали и конкурси.ІІІ. ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ

Клуб по народни танци – с участия в различни концертни програми, представени както в града, така и по селата на общината.

Дамската група по музикотерапия към Дневен център за възрастни хора – Дряново – с участия в читалищни мероприятия.

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЮТЪРНИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ

Планира се от 2013 година в читалището да се предоставят компютърни и интернет услуги.V. КУЛТУРНО- ПРОСВЕТНИ ДЕЙНОСТИ

Предвиждат се: поетично-музикални вечери, срещи с различни творци, концерти, изложби и презентации по различни поводи.

Обявяване на различни конкурси за отбелязване на годишнини и празници.
VI. УЧАСТИЯ НА ЧИТАЛИЩНИ СЛУЖИТЕЛИ В КВАЛИФИКАЦИОННИ, ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Приоритетно е и адекватното отношение към повишаване на професионалното ниво на читалищните служители, чрез предвидените участия в разнообразните форми за постигане на целта.VII. РАЗРАБОТВАНЕ И УЧАСТИЯ В ДОНОРСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Екипът на читалището разработва проекти към различни донорски организации.VIII. НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

Основен проблем за читалището е състоянието на ползваната материалната база, собственост на Община Дряново.

Според възможностите си читалището осъществява поетапно неотложните ремонтни дейности.
НЧ ”НАУКА- 1922” С. ЗАЯ

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

І. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

1.Заемна за възрастни – Осъществява целогодишна дейност, 166 г от Рождението на Христо Ботев, Музикално-поетична вечер посветена на 8 март, Поетични рециатали посветени на творчеството на различни автори, Среща с творчеството на художника Христо Ботев послучай Великден, Ден на народните будители- презентация.

2.Заемна за деца – седмица на детската книга, организирано посрещане на детски празници, лятна читалня за децата гости на селото, Драматизации на приказки, Детски рециатли.

3.Читалня – Абонамент за периодични издания, дарителство на книги, модернизиране и утвърждаване на библиотеката като такава със съвременен облик, представяне на книги на нови български автори,ІІ. ДЕТСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА

ІІІ. ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ – 4 постоянно действащи клуба

Клуб по интерси

Клуб етнография

Клуб приложни изкуства

Клуб „Песен за всички”

В зависимост от нуждите при организиране на празници или допълнителни събития се организират временно действащи клубове и кръжоци. В зависимост от сезона функционират цветарство и овощарство.


IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЮТЪРНИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ

V. КУЛТУРНО- ПРОСВЕТНИ ДЕЙНОСТИ

Организиране и провеждане на празници, концерти, изложби, презентации и др. Отбелязване на празника на читалището, Бабинден, Ден на хумора, Трифон зарезан, Великден, Гергьовден, Ден на християнското семейство, Организиране на Коледа и нова година.VI. УЧАСТИЯ НА ЧИТАЛИЩНИ СЛУЖИТЕЛИ В КВАЛИФИКАЦИОННИ, ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

VII. РАЗРАБОТВАНЕ И УЧАСТИЯ В ДОНОРСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

VIII. НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

Ремонт на ел. инсталация по предписания на компетентни органи, изкърпване на мазилки, ремонт на покрива и др.НЧ ”БОТЬО ПЕНЕВ -1900” С. ДЛЪГНЯ


І. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

1.Заемна за възрастни – творческа вечер, посветена на 8 март, честване на Великденските празници, отбелязване на Деня на народните будители.

2.Читалня

ІІ. ДЕТСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА -

ІІІ. ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ


1 клуб по интерси – екологични дейности

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЮТЪРНИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ

V. КУЛТУРНО- ПРОСВЕТНИ ДЕЙНОСТИ – организиране и провеждане на празници, концерти, изложби и др. отбелязване на Деня на читалището, Трифон зарезан, Великден, Гергьовден, Ден на християнското семейство, организиране на Коледа и Нова година.

VI. УЧАСТИЯ НА ЧИТАЛИЩНИ СЛУЖИТЕЛИ В КВАЛИФИКАЦИОННИ, ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

VII.РАЗРАБОТВАНЕ И УЧАСТИЯ В ДОНОРСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

VIII. НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

Неотложен ремонт на покрива на тоалетните.


НЧ «ВЪРБАН ГЕНЧЕВ – 1924» С. ЦАРЕВА ЛИВАДА

І. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ


1. Зааемна за дома

2. Читалня

3. Мероприятия

ІІ. ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ:


1. Група за народно пеене „Цареволивадски напеви”

2. Група за шлагерно пеене ”Стринава”


III.КЛУБНИ ДЕЙНОСТИ:


1. Клуб за народни танци “Куклите” - жени

2. Клуб за народни танци „Асеневче” - деца

3. Клуб по художествено слово «Лира» - деца

4. Клуб по художествено слово «Лира» - жени

5. Клуб за детски пиески и скечове «Пинокио» - деца

6. Клуб по бодишейпинг - жени

7. Клуб по зд оригами, квилинг и др. «Сръчко»

8. Естрадно-игрово ателие – тематично – Бабинден, Трифон Зарезан, Лазарки, Никулден, Коледа

9. Лятна работилница

IV.КУЛТУРНО- ПРОСВЕТНИ ДЕЙНОСТИ


1. Мероприятия по културен календар

2. Организирани екскурзии в страната

3. Участие във фестивали

VI. УЧАСТИЯ НА ЧИТАЛИЩНИ СЛУЖИТЕЛИ В КВАЛИФИКАЦИОННИ, ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ.

VII.РАЗРАБОТВАНЕ И УЧАСТИЯ В ДОНОРСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.

VIII.НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО МАТЕРИАЛНАТА БАЗА.
НЧ „ДЕНЧО СЛАВОВ- 1900” с.ГАНЧОВЕЦ

I. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

1. Организиране и провеждане на „Лятна читалня на открито”

2. Организиране и провеждане на лятна работа с деца в библиотеката.

2.1. Създаване на клуб „Приятели на библиотеката-четем заедно”

2.2. Работа по препоръчителната литература за деца.

2.3. Конкурси за детска рисунка.

3. Творческа вечер на Радка Пенчева – директор на Музейна къща „Емилиян Станев”- представяне на новата и книга „Странници-страници”.

4.Творческа вечер на Любомир Бахчеванов.

5. Участие в обучителни семинари.

6.Обогатяване на фонда на библиотеката чрез закупуване на нови книги и други носители на информация, както и абонамент на периодични издания, а също и дарителство на книги.Реализиране на проекти.Провеждане на общностни събития, приятна среда и др.

II. ДЕТСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА

III. ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ

1. Разкриване на нови форми на любителско творчество

2. Сформиране на любителски театрален колектив с ръководител Кирил Станков и участието му в празници на селото.

3. Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции от българския фолклор.

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ

1. Компютърно ограмотяване на желаещи пенсионери.

V. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Организиране и повеждане на чествания, бележити дати театрални спектакли, презентации.

1.1. За пета поредна година шоу мероприятие „Ракия-магия” с участието на Биг бенда на Васко Кръпката и приятели.

2. Прожекции на български игрални филми в малкия салон на читалището от Кирил Станков

3.Организиране на празници на селото – сбор, 63 години от полагане на основния камък, върху който е построена читалищната сграда. Участие на самодейни колективи.

4.Организиране чествания на традиционни празници. Участие на самодейни колективи.

5. Ден на християнското семейство. Празнична литургия.

6. Представяне на съвременни автори.

7. Организиране на тематични вечери, изложби, творчески вечери и инициативи.

8. Организиране на концертни прояви по повод Великден, Коледа и др.

9. Организиране на инициативи за оказване на помощ на възрастни хора и деца в неравностойно положение.

VI. УЧАСТИЯ НА ЧИТАЛИЩНИ СЛУЖИТЕЛИ В КВАЛИФИКАЦИОННИ, ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

1.Участие в организираните за обучение семинари, дискусии, работни срещи по проблемите на читалищата с цел повишаване компетенциите и развитие на читалищата.

VII. РАЗРАБОТВАНЕ И УЧАСТИЯ В ДОНОРСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Работа по проекти по програма „Развитие на селските райони” за ремонтни дейности и оборудване сградата на НЧ „Денчо Славов 1900”.

VIII. НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

1.Ремонт на помещението за откриване на постоянна етнографска изложба.


ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ВАКАНЦИОНЕН ПЕРИОД ЗА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ

А. Компютърни занимания в библиотеката.

Б.сформиране на смесена танцова група за изучаване на популярни народни танци – хора

- репетиционна дейност 2 пъти седмично, ръководител Димитър Борисов

В. Кинопрожекции.

НЧ ”НАДЕЖДА- 1925” С. ТУРКИНЧА

І. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

1. Заемна за възрастни – 8 март празнична вечер на жената – рецитал, юни – Английска културна изложба – фотоси от Кралство Англия. Различни видове изложби на корали, кварц, пощенски марки, значки и др.; 1 ноември – Ден на Будителите – беседа. През годината – по възможност покани на просветни дейци, издателства и художници.

2. Заемна за деца – лятна читалня за деца и гости на селото и читалището

3. Читалня - Абонамент на пет периодични издания. Дарителство на книги, модернизиране и усъвършенстване на библиотечния фонд до размер 3 000 бр. като библиотека.


ІІ. ДЕТСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА


ІІІ. ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ – два постоянно действащи клуба

Клуб «Трета възраст», Клуб на българо-английското приятелство и временни през лятната ваканция: клуб «Приложни изкуства», «Фотоклуб», «Шахмат» и «Туризъм»; Камерна група за народна музика «Болярско настроение»


IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЮТЪРНИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ –

V. КУЛТУРНО- ПРОСВЕТНИ ДЕЙНОСТИ –

1. Организиране и провеждане на празници, изложби, концерти и др. Отбелязване на битови и традиционни празници като Деня на лозаря, Великден, Гергьовден, 21 ноември – Ден на християнската младеж и семейство, организиране на празници по случай Нова година


VI. УЧАСТИЯ НА ЧИТАЛИЩНИ СЛУЖИТЕЛИ В КВАЛИФИКАЦИОННИ, ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Като бъдем поканени участвамеVII. РАЗРАБОТВАНЕ И УЧАСТИЯ В ДОНОРСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Участваме, ако има такива, които отговарят на нашите възможностиVIII.НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО МАТЕРИАЛНАТА БАЗА –

Читалището се нуждае спешно от направа на тоалетни и текущ ремонт на ВИК.НЧ «ХРИСТО БОТЕВ – 1894» С. ГОСТИЛИЦА

I. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ:

а. Поддържане и обогатяване на библиотечния фонд

б. Дарителство на книги

в. Привличане на нови читатели и увеличаване на читателските посещения

г. Осигуряване равен достъп на всички граждани

д. Читалнята:

- абонамент на периодични издания

- място за: работа и провеждане на общностни събития; срещи с представители на различни служби, институции и др.

е. Предоставяне на безплатни услуги на потребителите: ползване на компютри, достъп до Интернет, социални мрежи и онлайн информация, индивидуални консултации по компютърна и информационна грамотност.

ж. Организиране на мероприятия за честване на събития и годишнини:

- литературни вечери;

- седмица на детската книга и изкуства;

- подреждане на витрини и кътове по повод бележити дати и годишнини.
2. ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ:

а. Продължаване дейността на самодейните колективи, групи и индивидуални изпълнители / постоянно действащи и временни /, осигуряване на условия за работа...

- Постоянно действаща е Група за изворен фолклор

- Временно действащи колективи – театрална група /възрастни/ и младежка театрална група

- Индивидуални изпълнители: Дешка и Цанка Лафчиеви; Нели Рачева; Райна Чуховска; Райчо Лазаровб. Приемане на график за работа и репертоарен план на Група за изворен фолклор

в. Организирани участия на самодейните колективи, групи и индивидуални изпълнители в празници и фестивали на местни, общински, регионални и национални нива: Зимни празници, Ден на самодееца, Трети март, Великден, Международен фестивал на хумора и сатирата – Габрово, Старопланински събор “Балкан фолк - 2013” гр. Велико Търново, “ От дума на дума от песен на песен” на Дряновския манастир, празници на АЕК Етъра, Петропавловски събор, Ден на славянската писменост и култура

3. КЛУБОВЕ по интереси /временно действащи/ и др. читалищни форрмации:

а. Клуб на учителя

б. Клуб по етнография и краеведство

в. Клуб на хумориста

г. Клуб по художествено слово

д. Арт-работилница

е. Лятна работилница

4. ЧИТАЛИЩНИ СБИРКИ - / събирателна дейност /

а. Етнографска сбирка

б. Музейна сбирка на детската играчка

5. КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ

а. Организиране и провеждане на концерти, изложби, презентации…

- Изложби на: ръчно изработени /в читалището/ мартеници; творби от фонда на Музея “Дом на хумора и сатирата “- Габрово; детски творби изработени в читалището; пачоарък, плетива на една кука

- Концерти

- Презентации, открити уроци по повод бележити дати и годишнини: 165 г. от рождението на Ботев, 150 г. от рождението на Алеко Константинив, 55 г. от смъртта на Ран Босилек, 90 г. от рожденито на Апостол Карамитев, 100 г. от рожднието на Асен Босев, 140 г. от обесването на Левски, по повод седмицата на детската книга, представяне живота и творчеството на Елисавета Багряна, Хр. Смирненскиб. Празник на жената

в. Първа пролет – „От Дискодуратера до наши дни”

г. Ден на Европа

д. Изработване и поднасяне на венци по случай 24 май, 2 юни,6 и 22 септември

е. Ден на възрастните хора

ж. Ден на християнското семейство

з. Ден на будителите

и. Международен ден за борба с наркоманията

й. Международен ден на хората с увреждания

к. Коледно – Новогодишни тържества.

л. Други

6. УЧАСТИЯ В ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

а. Участие в обучения по Програма “Глобални библиотеки – България”

б. Участие в организирани срещи и семинари

7. РАБОТА ПО ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

а. Работа по Програма “Глобални библиотеки – България”

б. Разработване на проекти за:

 • ремонтни дейности

 • довършителни строителни дейности

 • обновяване на библиотечния фонд

8. ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

а. Текущи ремонти

б. Довършване на малкия салон

Народните читалища са едни от основните фактори в развитието на местната култура в частност, и като цяло на българската култура. Все повече те се очертават не само като културни центрове, но и като центрове на общностите по места, важен сегмент на културната политика.

Успешната реализация на читалищата изисква доверието, участието и подкрепата на всички, които ценят в народните читалища културната памет, инициативата и свободното творчество и виждат в него обществена среда за обществен достъп.

Постигането на поставените цели и задачи в Програмата за развитие на читалищната дейност в община Дряново през 2013 г. изисква обединяване на усилията и ресурсите на всички страни, участващи в нейната реализация.

Програмата способства за по-нататъшното развитие и утвърждаване на читалищата от общината като важни обществени институции, допринасящи за осъществяване на културната политика и визия на общината.

ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА


Община Дряново финансово подпомага част от дейностите, предложени от читалищата, от бюджета на дейност „Култура” в размер на 1 500 лв.

Субсидията от общинския бюджет ще бъде договорена в индивидуален договор, сключен между кмета на община Дряново и читалището, съгласно чл. 26а, ал.3 от ЗНЧ.ІV. СРОК, ОТЧЕТ И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА


1. Срок за изпълнение на програмата

Срокът за изпълнение на Програмата е едногодишен в рамките на бюджетната 2013 г.


2. Отчет за изпълнение на Програмата


Председателите на читалищата представят в срок до 31.03.2014 г. пред Кмета на общината и Общинския съвет доклади за осъществените дейности в изпълнение на Програмата и за изразходваните от бюджета средства през 2013 г.

3. Контрол по изпълнение на Програмата

Контролът по изпълнение на Програмата се осъществява от Общинския съвет.

Докладите от Председателите на читалищата за реализираните читалищни дейности се обсъждат на първото открито заседание на Общинския съвет след 31 март 2014 г., с участието на представителите на народните читалища – вносители на докладите.

Неразделна част към Програмата са Културните календари за 2013 г. на всички читалища.


ISO 9001:2008

OHSAS 18001:2007

№ Q070716
5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19

тел: 0676/7 29 62, факс: 0676/7 43 03 e-mail: dryanovo@dryanovo.bg

www.dryanovo.bgДостарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет