Програма за развитие на читалищната дейност в община пещера за 2016 годинаДата16.11.2016
өлшемі274,49 Kb.
#1871
түріПрограма
ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ЗА 2016 ГОДИНА
ВЪВЕДЕНИЕ
В своята 160-годишна история българското народно читалище е доказало мястото си на притегателен духовен център, ползващ се с доверие и имащ дълбоки корени в местната култура и традиции. Народните читалища са традиционни самоуправляващи се културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно- просветни задачи.

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2016 година се създава в изпълнение на чл. 26а,(2) от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалища в Община Пещера предложения за дейността им през 2014 година и е съобразена със стратегическите документи за развитие на община Пещера.

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2016 г. цели обединяване на усилията за понататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на Община Пещера, региона и България в процесите на всеобхватна глобализация.

Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните дейности.


Раздел І. РЕСУРСИ. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ
В Община Пещера са съдебно регистрирани общо 3 читалища, и трите са записани в Регистъра на народните читалищата в Министерство на културата. Същите читалища са субсидирани с държавна субсидия за 2016 г. с общата сума от 106 200 лв. Тази сума се получава за 15 бройки субсидирана численост, като една субсидирана бройка е 7 080 лв.. Субсидия за 2015 год. беше 97 160, за численост 14 субсидирани бройки, като една бройка е 6 940 лв.. Бюджета е увеличен с 1 субсидирана бройка за община Пещера, която целево отива за НЧ ”Развитие 1873” гр.Пещера, които писмено за заявили пред Министерство на културата нуждата от допълнителна бройка.

Субсидиите за читалищата се разпределят при строго спазване на Закона за народните читалища и изработеният от Министерството на културата и съгласуван с Министерство на финансите и НСОРБ “Механизъм за разпределение на общинската субсидия за читалищата”. А за да бъде този механизъм адаптиран към местните условия и съобразен със спецификата на функциониране на читалищата в нашата община изключително ползотворно е партньорството между Община Пещера и Ръководствата на общинските читалища. Със заповед кмета на общината назначава комисия с по един представител на всяко читалище и представител на общината, които разпределят субсидията .

Читалищата в община Пещера разполагат с добре поддържани сгради. Читалищните сгради в Пещера и с.Кап.Димитриево са собственост на самите читалища, а сградата на НЧ “Зора -1903” е все още общинска собственост. От ремонтни дейности имат нужда библиотеката на НЧ “Зора – 1903” и фасадата на сградата на НЧ “Развитие 1873”.

През тази година Община Пещера и читалищата ще продължат да са партньор по два европейски проекта – Глобални библиотеки и ІІ Международен етнокултурен фестивал. Така в Общината са създадени прекрасни условия за развитие на читалищната дейност.

В Община Пещера има общо 277 читалищни членове. Във всички читалища има библиотеки, работят активно общо 31 постоянни художествени колективи, клубове и кръжоци с около 410 самодейци, които имат над 130 читалищни, общински, национални и международни изяви за година

Всеки опит да се анализират и обобщят ресурсите за читалищна дейност в Общината би довел до следния извод: - 1/ народните читалища са основен и стабилен фактор в развитието на местната култура в частност и като цяло на българската култура . 2/ Все повече те се очертават не само като културни центрове, но и като центрове на гражданското общество. 3/ Не малка заслуга за това има и Община Пещера със своята читалищна политика.

Около 60% от всички мероприятия в Културния календар на Община Пещера за 2015 г. са реализирани от читалищата в Общината. Нещо повече – по всички съвременни насоки за развитие на читалищното дело у нас, свързани с новите предизвикателства и европейското членство на страната ни, читалище “Развитие 1873” е водещо не само за Общината, но и за България. Усилия в тази насока полагат и селските читалища, които също работят по тези насоки и имат вече конкретни постижения.

Постигнатото в читалищната дейност може да стане база за решаване на проблемите пред читалищата. За някои от тях читалищата имат собствен потенциал. Такива са:  • обогатяване на дейността, усъвършенстване на предлаганите продукти и услуги,

  • привличане на нови читалищни членове, разширяване на социалния състав,

  • квалификация на кадрите и нов тип мениджмънт.

Решаването на други проблеми изисква активното партньорство с местните власти и Министерството на културата:

  • Поддържане на материално-техническата база. Ежегодно Община Пещера отдели от своя бюджет средства. за основни ремонт в 3-те читалища.

  • Модернизацията на движимата материална база

  • Осигуряване от Министерството на културата на възможност за ежегодно увеличаване на субсидираните бройки или увеличаване на базата за една субсидирана бройка, за да е възможна финансова подкрепа на нови дейности и възобновили дейността си читалища.


Раздел ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Утвърждаване на читалищата в Община Пещера като жизнени и функционални културно-просветни средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции.


ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ


  1. Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата в Община Пещера за реализиране на основните им дейности и развитието на съвременни форми на работа, съобразени с културните параметри на общината и придаващи съвременна визия на читалищната дейност.

Приоритет 1: Стимулиране на читалищните дейности за съхраняване и популяризиране на

българските културни традиции и наследство.


  1. Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено значими

сфери, като социалната и информационно-консултантската, както и в

приоритетни области за обществено-икономическото развитие на региона.

Приоритет 1: Повишаване ролята на читалищата за социалната и културна интеграция на

различни социални общности, включително такива в риск, неравностойно

положение, етнически общности и др.

Приоритет 2: Участие в местното самоуправление и процеситe на развитие на

гражданското общество .

Приоритет 3: Изграждане на информационни центрове, провеждане на обучителни

и социални програми

  1. Насърчаване на регионално, национално и международно културното

сътрудничество.

Приоритет 1: Установяване на трайни и ползотворни международни контакти и участие

на читалищата в културни мрежи.

Приоритет 2: Участие в интеграционните процеси и засилване на междукултурния диалог.


Раздел ІІІ. КАЛЕНДАРЕНИ ПЛАНОВЕ.
Календарен план за КМР

през 2016 г.

в НЧ „Развитие – 1873“ гр. Пещера
Дата

МероприятиеЯнуари
1

6

Богоявленски концерт
февруари
2

1

Трифонска среща” – Дегустация на вина на местни винари


3

14

„Златна сватба ”- празник на брачните двойки 50 г. юбилей

Март
4

01

Ден на самодееца


5

03

Национален празник на България


6

25

Благовещение


7

27

Международен ден на театъра

Април
8

01

Международен ден на хумора и на шегата9

02

Международен ден на детската книга

Празнично приемане на първолаци за нови читатели в ДО
10

06

140 г. от рождението на Кръстьо Сарафов – български драматичен артист

11

2-23

Маратон на четенето

12

11-23

Национална кампания – Четяща България:

1100 г. от смъртта на Климент Охридски

365 г. „Абагар“

150 г. от рождението на Пенчо Славейков

135 г. от рождението на Стилиян Чилингиров

130 г. от рождението на Дора Габе

130 г. от рождението на Ран Босилек


13

21

140 г. Априлско въстание,


14

23

Световен ден на книгата –

средношколско състезание „В света на книгите”
Май
15

01

Великденски концерт


16

06

Ден на Пещера


17

09

Ден на Европа


18

11

Ден на библиотекаря

Връчване на Националната литературна награда „Спас Зафиров”19

11-24

Национална кампания – Библиотечна седмица

20

24

Ден на славянската писменост и българската просвета и

култура - Празничен концерт


Юни
21

1

Международен ден на детето.
Юли
22

30

Участие в традиционния летен събор на Св. Константин
Септември
23

26-30

Музикални вечери по повод 1 октомври – Международен ден на музиката/ :

260 г. от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт – австрийски композитор

145 г. от рождението на Панайот Пипков – български композитор, автор на химна “Върви народен възродени”

80 г. от рождението на Никола Николаев Гюзелев – български оперен певец със световна известност

Октомври
24

01

Ден на българската поезия

25

02- 25

По повод 17 октомври - Ден на българския художник :

160 г. от рождението на Иван Мърквичка /Ян Вацлав/ - български живописец, по народност чех

120 г. от рождението на Цанко Лавренов – български художник и график

115 г. от рождението на Илия Бешков – български художник, карикатурист и илюстратор26

27-29

Национален пленер на детската рисунка „Пещера – 2016”
Ноември
27

01

Ден на народните будители

28

16

Ден на толерантността
Декември
29

20-31

Коледни и новогодишни празници /по специална програма/


ІІ. 2 Любителско художествено творчество:
1. Участие в регионални, национални и международни конкурси и фестивали:

ДВГ „Петленце”

- „Евро фолк – Жива вода 2016“ Балкански шампионат по фолклор гр. Хисар /май-юни/

- Костандово 2016 – фолклорен фестивал

- Мокрище 2016 – фолклорен фестивал

- „Пиленце пее 2016“ гр. София - ноември

ДВГ „Чучулига”

- „Орфеева дарба 2016“ гр. София, Национален конкурс, солисти

- Старопланински събор Балканфолк 2016 гр. Велико Търново

Мъжки квартет „Челебии”

- МФФ гр. Септември – юни

- Кладница - Фолклорен фестивал – юни

- „Неделино пее 2016“ - септември

Група за автентичен фолклор

- Мокрище – фолклорни празници

- МФФ в съседна страна при подходяща покана

Танцова формация „Кулминация”

- Старопланински събор Балканфолк 2016 гр. Велико Търново

- Конкурс за руска песен и танц гр. Казанлък - септември

Танцов състав „Хоп – троп”

- Участие при получаване на подходяща оферта

Щкола по изобразително изкуство

- Световен конкурс за детска рисунка „Малък зограф „ – гр. Банско от 1 май

- „Водата извор на живот“ Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство

гр. Бургас до 1 март

- „Малките нашенци“ Конкурс за весели детски рисунки гр. Казанлък март 2016 г.

- „Космосът–настояще и бъдеще на човечеството“ Национален конкурс гр. София май 16

Литературен клуб „Искри”

- Участие в подходящи, обявени от Министерство на културата литературни конкурси според творбите на членовете на клуба

2. Домакини на регионални и национални творчески срещи и конкурси

- Национален пленер на детската рисунка „Пещера-2016”

- Национален литературен конкурс „Спас Зафиров”

3. Участие в програми на общински и градски тържества и чествания по заявка на организаторите.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА-1903” с. РАДИЛОВО
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА КУЛТУРНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНАмесец януари

Дата

Мероприятие

Участие

Място на провеждане

Финансово обезпечаване

19.01.

Програма по повод Освобождението на с. Радилово и посрещане на руските войски -рецитал

Библиотека

Музейна сбирка
21.01.

Информационен ден за Деня на родилната помощ

Библиотека

Библиотека
месец феруари

10.02.

Информационен ден за Деня на пчеларя

Библиотека

Библиотека
14.02.

Информационен ден за Ден на влюбените

Библиотека


Библиотека


14.02.

Концерт по случай „Трифон Зарезан”

Самодейни състави

Стадиона
19.02.

Програма по повод Обесването на Васил Левски

Библиотека

Библиотекамесец март

01.03.

Посрещане на Баба Марта

Детски куклен театър

ЦДГ „Здравец”

Радилово

02.03.

Изложба по повод Националния празник

Клуб на художника

Ритуална зала
03.03

Концерт по повод Националния празник

Самодеен танцов състав

Читалищен салон
месец април

01.04

Урок на открито по повод Международния ден на птиците

Клуб млад природолюбител

Местностите около селото
02.04

Конкурс за рисунка и карнавал „Моят любим герой” по повод деня на детската книга

Детски куклен театър

ЦДГ „Здравец”

Радилово

11.04 – 22.04

Организиране на юбилей за Априлско въстание и Лейди Странгфорд
Музейна сбирка

Разходи за организиране

1000лв.


23.04

Лазарски обичай

Група за автентичен фолклор

По селото
20-24

Маратон на четенето и седмица на книгата

Библиотека

Библиотека

месец май

05.05.

Изложба по повод Празника на селото

Клуб на художника

Ритуална зала
06.05

Концерт по повод празника на селото

Самодеен танцов състав

„Гергьовска черква”
11.05.

Програма посветена на Алеко Константинов

Библиотека

Библиотека
18.05.

Отворени врати на музейна сбирка по повод Международния ден на музеите
Музейна сбирка
24.05.

Концерт посвенен на Ден на славянската писменост и култура

Самодеен танцов състав

Читалищен салон
31.05.

Информационен дан за вредите от тютюнопушенето по повод Световен ден без цигарен дим

Библиотека

Библиотека
месец юни

01.06.

Куклена пиеса по повод Ден на детето

Детски куклен театър

Клуб на пенсионера
01.06

Програма за „Свети дух”, почитане паметта на загиналите във войните радиловци

Библиотека

Местността „Атанаска черква”
02.06.

Програма посветена на Ден на Ботев и загиналите във войните

Библиотека

Библиотека
05.06.

Почистване на природните паркове по повод Международен ден на опазване на околната среда

Клуб млад природолюбител

Парковете:

Централен, Гергьовска черква и Стария дъбмесец юли и месец август
Участия в международни, национални и регионални фолклорни фестивали

Самодеен танцов състав и битова група
Разходи за такси учатия и пътни – 1000лв.
Създаване на екопътека

Клуб

„Млад природо-

любител”


Местностите
месец септември

06.09.

Програма посветена на Съединението на България

Библиотека

Библиотека
22.09-23.09.

Фестивал на „Кешкека и народните умения”

Всички самодейци

Централен площад

Разходи

3  000 лв.27.09.

Приложни ателиета по повод Международния ден на туризма

Музейна сбирка

Музейна сбирка
Месец октомври

18.10

Изложба по повод Празник на художниците

Клуб на художника

Ритуална зала
месец ноември

01.11.

Изложба по повод Ден на народните будители

Клуб на художника

Ритуална зала
01.11.

Програма послучай Ден на народните будители

Библиотека

Библиотека
12.11.

Литературно четене по повод Яворови дни и среща с местни писатели

Библиотека

Клуб на пенсионера
14.11.

Информационен ден по повод Световен ден за борба срещу диабета

Библиотека

Библиотекамесец декември

01.12.

Информационен ден по повод Световен ден за борба със СПИН

Библиотека

Библиотека
12.12.

Приложни ателиета по повод Празник на занаятите

Музейна сбирка

Музейна сбирка
23.12.

Коледен концерт

Самодеен танцов състав

Читалищен салон
24.12.

Коледарски обичай

Група за автентичен фолклор

По селото
25.12.

Посрещане на Дядо Коледа – куклена пиеса

Детски куклен театър

Клуб на пенсионера
Обща стойност

5 000 лв.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ”СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ-1909”
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН


месец

дата

културни събития

организатор

финансиране

ЯНУАРИ

06.01.

Обредно къпане.Богоявление/Йордановден/-

хвърляне на кръста и водосвет.

Радиопредавания и поздравителни адреси на тема "Януарски християнски календар-Йордановден,Ивановден,Бабинден,

Антоновден,Атанасовденцърквата

кметство


читалище

дарение от

миряните

21.01.

Бабинден в Капитан Димитриево

забавна вечер.кметство

читалище


200лв.

ФЕВРУАРИ

13.02.

108 години от създаване на читалището-радиопредаване

библиотека14.02.

Ден на виното ,ден на влюбените и лозаря-Трифон Зарезан-концерт с народно веселие


кметство

читалище


200лв.

18.02.

Възпоминание на

Васил Левски-витринабиблиотеката
МАРТ

01.03.

Тържество,посветено на Деня на любителското творчество.Празник на читалището.

БАБА МАРТА-празник за децата читатели на библиотеката,раздаване на мартеници.

Конкурс за изработване на мартеници.


читалище

кметство


150лв

20лв


03.03.

Тържествен концерт за Националния празник на РБ

Полагане на венци по случай 3-ти март Националния празник на РБчиталище

кметство


150лв.
07.03.

08.03.

22.03.


Конкурс за рецитиране на стихове,посветени на майката.
Концерт,посветен на празника на жената с участието на читалищни състави,съвмество с Клуб”Сърцати жени”.

Първа пролет –развлекателна среща

рецитал на стихове за пролетта


библиотека

кметство


читалище
читалището

20лв.

200лв.


50 лв.

АПРИЛ

01.04

Ден на хумора и сатирата-честване с участието н аКлуб „Сърцати жени „

читалището

100 лв.
02.04.

Международен ден на детската книга-библиотечна витрина:Приказните разказвачи за деца”

библиотеката04.


Един от най-значимите християнски празници „Възкресение Христово”. Боядисват се яйца, изработват се обредни хлябове-козунаци, организира се конкурс за най-красиво и най-здраво яйце. Празнична програмаВеликден-радиопредаване ,

читалището

църквата

кметството


150лв.
15-22.04.

Маратон на четенето и мероприятия посветени на детската книга.

библиотека

120лв.
22.04.

Международен ден на земята- Отбелязва се ежегодно с призив, населението да се чувства като една общност  и да се пази чиста земната природа. Организиране на изложби с  детски рисунки, икибана, Празнична програма, викторина, награди.изложба от книги по темата.

библиотеката

50лв.
23.04.

Международен ден на книгата-

витрина от книгибиблиотеката30.04.

Митинг-концерт „Прослава на Априлци”.

кметство

читалище


3000лв.

МАЙ

09.05.

Мероприятия,посветени на Деня на Европа,съвместно с ЦДГ”Еделвайс”и Клуб”Сърцати жени”.


читалище

кметство20лв.
11.05.

Литературно четене по случай Деня на библиотекаря

библиотекаЮНИ

01.06.

Детски празник,по случай

Деня на детето в библиотекатакметство

читалище


бизнеса

100лв.
02.06.

Възпоминание за Христо Ботев и загиналите за свободата на България-радиопредаване и поднасяне цветя пред паметните плочи

библиотека24.06.

Еньов ден-обредно събиране на билки,съвместно с членовете на Клуб „Здраве”и Еко клуб

читалище

20лв.
26.06

Ден за борба с Наркоманията-библиотечен кът с материали по темата

библиотеката
ЮЛИ

07.07.

Събора на църквата”Св.Неделя Великомъченица”в Кап.Димитриево.

Мини-състезание по колоездене,съвместно с

ЦДГ”Еделвайс”Рисунка на асфалт.

Фото- пленер на тема Красотите на Капитан Димитриевоцърква

кметство


читалище
читалище

500лв.

150лв.


Юли
Лятна детска занималня на тема

„Здравей лято”библиотеката
Юли
Изяви на самодейните състави в регионални , национални и международни конкурси и фестивали

общината

2300лв
СЕПТЕМВРИ

06.09.

Съединението на България-библиотечна витрина и радиопредаване

библиотеката

.
22.09.

Честване на Деня на независимостта на България.

читалище

30лв.

ОКТОМВРИ

01.10.

Ден на поезията,откриване на творческия сезон.Тържество по случай Международния ден на възрастните хора.

читалище

кметство


150лв.

ОКТОМВРИ
Октомврийски християнски празници-Петковден ,Димитровден-поздравителен адрес

читалището


21.11.

Ден на християнското семейство-пресъздаване на традиции и обичаи запазени до днес.

читалище

кметство


150лв.

НОЕМВРИ
Християнски. Празници-Арахангеловден, Въведение богродично и Андревден-радиопредавания

библиотеката
ДЕКЕМВРИ

01.12.

Ден за борба срещу СПИН, международен-библиотечна витрина с материали по темата и радиопредаване

библиотеката
ДЕКЕМВРИ

03.12.

Ден на инвалидите,съвместно с дружество „Надежда и Вяра”с.Кап.Димитриево.

читалище

дружество30лв.
06.12.

Никулден-радиопредаване

библиотеката


Коледни и новогодишни тържества

и концертикметство

читалище


ЦДГ

800лв.
Каталог: attachments -> article
article -> ҚазақТҰтынуодағЫ
article -> История финансовой науки и ее развитие в России
article -> Ұлы баба есімі дәріптелді  Жаңа кітап баспадан шықты  Кітап тұсаукесеріне әзірлік
article -> ҚазақТҰтынуодағЫ
article -> «мемлекеттік қызмет этикасы» пәні бойынша
article -> Абыз тұЛҒА, АҢыз тұЛҒа кетбұҚа жауапты редакторы
article -> «Мемлекеттік қызмет этикасы» пәні бойынша
article -> Элективті пәндердің каталогы Мамандық 5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» (оқу мерзімі – 4 жыл, оқу тілі – қазақ) Қарағанды – 2014-2015


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет