С. А. Жиренов Бас редактордың орынбасарыбет4/14
Дата26.08.2017
өлшемі4,17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Резюме

Вычисление квадратных уравненийразными способами

Қаратаев Абай магистрант 1 курса по специальности 6М010900-Математика

КазНПУ имени Абая

Научный руководитель: М.Т. Искаковак.п.н. доцент кафедры методика преподавания математики, физики и информатики КазНПУ имени Абая


В статье уделяетя внимание вопросам развития мышления с помощью математическич задач. Решая задачи разными способами у учащихся интерес к предмету.

Ключевые слова: методика преподавания математике.

Summary

Calculation of quadratic equations in different ways

Karataev Abai – 1th course master specialty of mathematical

Scientific supervisor: M.T.Iskakova – the candidate of pedagogical Sciences, assistant professor, KazNPU named after Abai.
The article focuses on issues of development thinking through math problems. Solving problems in different ways students get interested in the subject.

Keyword words: methods of teaching mathematics.

ӘОЖ: 324-92ЖЕЛІДЕГІ АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Арынова Г.С. білім магистрі, Абай атындағы ҚазҰПУ математика, физика және информатиканы оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы

Сыдықова Ж.Қ. п.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ математика, физика және информатиканы оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы,

Нургазимов Е. Абай атындағы ҚазҰПУ 6М012000 – Кәсіптік білім мамандығының 1 курс магистранты
Мақалада компьютерлік желілердегі ақпаратты қорғау мәселелері: яғни аутентификация, сервер және ресурсты қорғау, аудит, шифрлеу, ақпаратты вирустардан қорғау, қосымша көшіру және кодтауға тосқауыл беру қарастырылады.

Түйін сөздер: аутентификация, сервер, вирус, кодтау
Әрбір жүйе кездейсоқ немесе алдын ала ойластырылған ақаулардан қорғануға мұқтаж. Жүйені қорғау үшін белгілі бір саясат қолдану керек, яғни ережелер мен жарлық тізімін сақтау керек. Қауіпсіздік саясатын құрау (security policy) – өз мәліметтерінің қауіпсіздігін қамтамассыз ететін кез – келген мекеме жасайтын бірінші қадам. Саясат «жалпы сызықты» орнайды, оған администратор да пайдаланушы да өз өзгертпелерін енгізіп, жүйенің дамуы кезінде жағдайлардың шешімін табады.

Жүйеге кіруге рұқсат алудан бұрын тұтынушының аты мен паролін дұрыс енгізу керек. Парольдар тіркелу жазбасымен байланыста болғандықтан, парольдарды идентификациялау жүйесі рұқсатсыз кіру жолында бірінші сызық.

Администратор жүйе тұтынушыларын қауіпсіздік жұмыстарының барлық әдістерін үйрету керек. Ол үшін ол қысқа да анық басшылық құрып, керек болғанда оқыту ұйымдастыруына болады, әсіресе жаңа тұтынушылар үшін. Сонымен бірге администратор жүйелік ресурстардың рұқсатсыз кіруден және кездейсоқ немесе әдейі жоюдан қауіпсіз екендігін қамтамассыз ету керек. Жүйелік ресурстарға кіру құқығы мен жеңілдік белгілеу саясаты – бизнесті енгізудің оңтайлы құралына жүйені айналдыру негізі. Қазір ақпараттық және аппараттық ресурстардың қауіпсіздігін қамтамассыз ететін екі модель кеңінен қолданылады: пароль арқылы қорғаныс және кіруге рұқсаты бар құқығы арқылы қорғаныс.

Бұл модельдерді бірлесір қолданылатын ресурстар деңгейіндегі қорғаныс (resource level) және тұтынушылар деңгейіндегі қорғаныс(user level) деп те атайды. Бірлесіп қолданатын ресурстар қорғанысының әдістерінің бірі - әрбір жалпы рұсат етілген ресурсқа пароль құру. Осылай, ресурсқа кіру егер тұтынушы дұрыс пароль енгізсе ғана жүзеге асады. Көптеген жүйелерде ресурстар рұқсат ету құқығы бар әртүрлі типтердің бірлесіп қолдану түрінде беріледі.

Қол жеткізу құқықтары арқылы қорғау әрбір қолданушыға белгілі бір құқықтарды иемдендіру болып табылады. Жүйеге кірерде тұтынушы пароль енгізеді. Сервер тұтынушының паролыі және атының комбинациясын тексеріп, яғни қорғаныстың мәліметтер базасында тұтынушының құқықтарын тексеріп, жүйелік ресуртарға рұқсат береді немесе бермейді.

Рұқсат ету құқығын қолданатын қорғау бірлесіп қолданатын ресурстарға жоғары деңгейлі басқаруды қамтамассыз етеді, сондай-ақ парольмен қорғауға қарағанда қауіпсіздіктің қатаң режимі болады. Өйткенi қолданушы қорғау деңгейде көп тиiмдi және қауiпсiздiктiң әр түрлi деңгейлерiн анықтай алады үлкен мекемелер әдетте осындай модельдерді қалайды.

Тұтынушының атын және паролін тексеріп және нақтылап жүйенің қауіпсіздік желісі керекті ресурстарға рұқсат береді. Бірақ пароль гана бар болу жеткілікті емес – ресурстарға рұқсат алу үшін құқық керек.

Рұқсат етілетін стандартты құқығын көрсетеді, қолданушы каталог және файлдың бірлесуімен иемденеді.
Құқық

Мағынасы

Read

Бірлесіп қолданылатын каталогтағы файлдарды оқу және көшіріп

Execute

Каталогтағы программаларды жіберу (орындау)

Write

Каталогта жаңа файлдар құрау

Delete

Каталогта файлдарды жою

No Access

Каталогқа, файлға, ресурсқа рұқсат етпеу

Администратор мiндетi - әрбiр қорға тиiстi қол жеткiзу құқықтарын әрбiр қолданушыға беру. Бұл мәселені шешудің ең бір нәтижелі әдісі – топтар арқылы, әсіресе көп мөлшерде тұтынушылар мен ресурстар бар үлкен мекемелерде. Windows NT Server каталогтарға және файлдарға топтық құқықтардың рұқсат етілуін орнату үшін File Manager қолданады. Алдымен менеджер қандай құқық әрбір тұтынушыға керектігін бағалайды, сосын тұтынушыларды сәйкесінші топтарға қосады. Құқықты белгілеудің осы әдісі әрбіреуіне бөлек құқық беруден әлдеқайда ыңғайлырақ.

Белгілі бір оқиғалардың сервердің қауіпсіздік журналындағы жазба аудит (auditing) деп аталады. Бұл процесс тұтынушылардың іс - әрекеттерін жүйеде тексереді. Ол жүйенің бір бөлігі ретінде болады, өйткені қауіпсіздік журналында нақты бір ресурстармен жұыс істеген немесе істемекші болған барлық тұтынушылардың аттары көрініп тұрады. Сондай – ақ, ол кейбір ресурстардың қолданысына кеткен шығындарды анықтағысы (және төлегісі) келетін бөлімшелер үшін ақпарат береді. Аудит мынадай іс-әрекеттерді анықтайды:


  • көрсетілген ресурстарға қосылу және ажырау

  • қосылыстың ажырауы

  • учетті жазбалардың бітелуі

  • файлдардың ашылуы және жабылуы

  • файлдардың модификациясы

  • каталогтарды құрастыру және жою

  • каталогтардың модификациясы

  • сервердағы жағдайлар және оның модификациясы

  • парольдерді өзгерту

  • тіркелудің параметрлерін өзгерту

Аудит жүйенің қалай жұмыс істейтінін көрсетеді.

Қауіпсіздік жағынан дискысыз компьютерлер мүлтіксіз: тұтынушылар тасушыда мәліметтерді сақтап оны алып кете алмайды. Дисксыз компьютерларде иілгіш не қатты дисктар жоқ. Олар дискі бар компьютерлар орындайдын жұмыс тарды орындай алады, бірақ мәліметтреді иілгіш және қатты дисктарда сақтай алмайды.Дисксіз компьютерларға жүктеме дисктар керек емес. Олар сервермен байланыс орнатып, жүйелік адаптерде құрылған арнайы жүктеме ПЗУ көмегімен жүйеге кіреді. Дисксіз компьютерді қосқанда жүктеме ПЗУ компьютер бастама беретіні туралы серверге дабылдайды. Сервер дабылға жауап береді, ол жүктеме бағдараламлық қамсыздандыруды дисксіз компьютердің жедел жадына беріп, автоматты түрде қолданушыға жүйеге кіру туралы шақыру береді. Пайдаланушы жүйеге кірісімен компьютер оған қосылады.

Ақпаратты қорғауда ең тиімді әдістердің бірі - криптографиялық әдістер. Мәліметтерді шифрлау утилиті (encryption) жүйеге бермес бұрын ақпаратты кодтайды. Мәліметтер керекті компьютерге орнаған кезде, олар кодталған ақпаратты дешифрлау үшін қолданылатын код-кілт көмегімен ұғынықты формаға декеодтайды. Ең күшті шифрлау жүйелері арнайы аппаратурада құрылған олардың бағасы өте қымбат. Дәстүрлі шифрлау стандарты - Data Encryption Standard (DES) [1, 151б.]. ОЛ кілттің спецификациясын және шифрлау әдісін сипаттайды. Ақпарат жіберушіге сияқты алушыға да кілтке рұқсат керек. Кілтті бір орыннан екінші орынға жіберуге бір ғана әдіс қолданылады – оны хабарлау. Бұл жерде DES осал жерінің мәселелері туындайды. Осынын ескере отырып Commercial COMSEC Endorsement Program (ССЕР) деп аталатын жаңа стандарт ойлап табылды. Ол DES алмастырды.

Жүйенің қауіпсіздігін ойластырғанда вирустарды да ескеру керек. Өкінішке орай, бірде бір вирусқа қарсы бағдарлама түгелдей олардың кіруін жоя алмайды, көбінесе бұл бағдарламалар вирустар «шабуылымен» күреседі.

Вирустармен күресуде ең тиімді әдіс – рұқсатсыз кіруді алдын алу.

Мәліметтердің жойылуы әкелетін барлық зардаптарды жатқызуға болады. Апат себебі әртүрлі болуы мүмкін: адамның өзі жасауынан табиғат катаклизмаларына дейін, соның ішінде: ұрлық және ваедализм, өрт; қорек көзінің тоқтатылуы және қуаттың көтеріліп кетуі: компонеттердің отказ беруі; табиғат апаттары, мысалы, найзағай, су тасқыны, боран және жер сілкінісі.

Төтенше жағдайлар себептерінен жүйенің тоқтатылуы әрдайым апат, әрдайым өндірістің күрделі азаюы. Резервті көшірмелерден мәліметтерді қайта құру уақыт алады. Мәліметтерді жоғалту апаттарын алдын алатын әдістер мен желілер бар: магнит таспасына резервтегi көшiрмесiн алу; үзiлiссiз қуат беру көздерi және қателiк жасамайтын жүйелер.

Осы айтылған барлық жүйелер немесе осылардың біреуі мәліметтердің құндылығы мен ұйым қаржысына байланысты қолданылады.

Ақпаратты қорғау мақсатында резервті көшіру әдістері де қолданылады.

Резервтеудің нәтижелі саясаты әдістердің төмендегі кестеде көрсетілген комбинациясын қолданады.

Әдіс

Сипаттамасы

Толық көшіру

Таңдалған файлдарды көшіру және маркирлеу, олардың ақырғы резервті көшіруінен кейін өзгергеніне қарамастан.

Көшіру

Белгiсiз резервтегi көшiрмесiн алу туралы барлық таңдаулы файлдардың көшiрмесiн алуы

Өсiмшемен резервтегi көшiрмесiн алу

Таңдалған файлдарды көшіру және маркирлеу, егер тек олар ақырғы көшіруінен кейін өзгерген болса

Күн сайынғы көшiрмесiн алу

Резервті көшіру белгісіз күн бойы өзгертілген файлдарды көшіру

Дифференциалдалған резервтегi көшiрмесiн алу

Таңдалған файлдарды көшіру және маркирлеу, егер тек резервті көшіру белгісіз ақырғы көшіруінен кейін өзгерген болса

Әдетте резервтегi көшiрмесiн алуының әдiстерi магнит таспалы жинақтағыштарға қолданылады.Үлкен мөлшердегі мәліметтерді резервті көшіргенде ең жақсысы циклдық күнтізбе кезінде біршама бөлек таспа қолдану керек [2, 30б.]. Таспаларды көп қолданбалы циклдарда қолдануға болады (санына байланысты). Бірінші цикл күні администратор толық резервті көшіру орындайды, келесі күндері өсімшелі резервтау орындайды. Цикл толықтай аяқталғанда процесс басынан басталады. Кейбір администраторлар мындай тоқтамға келді: бір мақсатта бірнеше өсімшелі резервтауды күн сайын бекітілген уақытта орындау.

Үзiлiссiз қуат беру көзi (UPS) – бұл автоматты сыртқы энергия көзі, ол сервердің немесе басқа құрылғылардың жүйенің электрлік кедергі кезінде жұмыс қабілеттілігін сақтайды. Үзiлiссiз қуат беру жүйесі үзiлiссiз қуат беру көзiнің қасиеттерін қолданады арнайы интерфейс арқылы операционды жүйемен. Үзiлiссiз қуат берудің стандартты жүйесі жүйе үшін екі маңызды функцияны қамтамассыз етеді: бірнеше уақыт кезендегі сервер қорегі; жүйе жұмысының аяқталуының қауіпсіз басқарылуы. Жақсы құрастырылған үзіліссіз қуат беру жүйесі серверға косымша пайдаланушылардың кіруін алдын алады және жүйе администраторына авария туралы хабарлайды. UPS әдетте сервер мен қорек көзінің арасында.

Жүйедегі мәліметтерді жіберу қатесін анықтау үшін шуға қарсы деп аталатын кодтар қолданылады. Ақпараттық қауіпсіздік шараларын қалыптастыру - кешенді әрі маңызды мәселе болып табылады. Осы мәселені шешу үшін заңнамалық және ұйымдастырушылық, аппараттық, программалық, техникалық шараларды іске асыру қажет.1.Завгородний В.И. Комплексная защита информации в компьютерных системах. М.: Логос, 2001.

2. Барсуков В.С. Обеспечение информационной безопасности.- М.: ТЭК, 1996.

Резюме

Проблемы защита информации в сетях

Арынова Г.С., ст. преподаватель, магистр образовании, КазНПУ имени Абая, кафедра методики преподавании математики, физики и информатики

Сыдыкова Ж.К., к.п.н., ст. преподаватель, КазНПУ имени Абая, кафедра методики преподавании математики, физики и информатики

Нургазимов Е., магистрант КазНПУ им. Абая по специальности 6М012000 – Профессиональное обучение, 1 курс

В статья рассматриваются методы защиты информации в компьютерных сетях: аутентификация, защита серверов и ресурсов, аудит, шифрование,защита от вирусов, резервное копирование и помехоустойчивое кодирование.

Ключевые слова: аутентификация, сервер, вирус, кодирования.
Summary

PROBLEMS PRIV IN NETWORKS

Arinova G.S., item teacher, master's degree education, KazNPU named after Abai, department of methodology teaching of mathematics, physics and informatics

Sydykova Z.C., k.p.n., item teacher, KazNPU named after Abai, department of methodology teaching of mathematics, physics and informatics

Nyrgazimov E., 1th course master specialty vocational training
Methods of priv are in computer networks: authentification, defence of servers and resourcesaudit, encipherement, protecting from viruses, reserve printingdown andantijamming encoding.Keyword: authentification, server, virus, encoding.


УДК 539.1:004.42
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ С ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ MATHEMATICA, ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ НА ЯДРАХ
Тнысова Л., Турдиева Д., Ержанбек О., Султанова К., Джаксигельдинова Э.

(магистранты КазНПУ им. Абая)

Научный руководитель: PhD, ст.преподаватель Насирова Д.М.
В работе дается описание расчетной программы Mathematicа, возможности которой мы используем для решения задачи трех тел. Задача трех тел – это аналитическая задача, в которой участвуют два ядра + нейтрон, ядра считаются фиксированными в узлах кристаллической решетки. В своих научных исследованиях мы ссылаемся на работы академика Такибаев Н.Ж. Используя листинг программы, разработанная Такибаевым мы подставляем данные двухчастичных резонансов, а именно значение энергии связанного состояния Eb0, значение энергии резонансного состояния ER, значение ширины нейтронного резонанса Гn. Рассматривая систему 13C+13C+n, получили кривые трехчастичного резонанса. При рассмотрении кристаллической структуры, в приближении Борна-Оппенгеймера, для нас самое главное то, что мы можем не решать ядерное уравнение потому что считаем ядра фиксированными в узлах решетки. Решая только электронную часть уравнения Шредингера мы нашли пики трехчастичных резонансов.

Ключевые слова: расчетная программа Mathematicа, ядро и нейтрон, кристаллическая решетка, нейтронный резонанс, ядерное уравнение, уравнение Шредингера.
Mathematica — система компьютерной алгебры, которая наряду с программами Maple, MatLab и MathCad применяется и широко используется в научных, инженерных, математических и компьютерных областях, нацеленная на технические вычисления для научно-исследовательской и образовательной деятельности, включая аналитические и численные расчеты . Изначально система была разработана Стивеном Вольфрамомв 1988 году, впоследствии — компанией WolframResearch. Ее успех объясняется ее широкими графическими возможностями, а также электронной документацией, которую можно рассматривать как электронную библиотеку, посвященную различным разделам математики и информатики. Огромным достоинством программы является справочная система, которая включает в себя не только очень качественное описание функций с примерами, а также учебник. В ней есть все материалы для тех, кто только начинает работу с приложением, и для тех, кто работает с ней очень давно. Система Mathematica превосходит во всех областях технических расчётов, включая нейронные сети, машинное обучение, обработку изображений, геометрию, визуализацию, теорию анализа и обработки данных. Программа так­же применяется как для выполнения, так и для оформления инженерных проектов.Программа дает возможность отображать математи­ческие символы с достаточно высоким полиграфическим  качеством в тексте на экране, в командах, а также при вы­воде на печать, возможно создание гипертекстовых связей.Рабочую тетрадь можно сохранять в HTML-формате, а также в формате полиграфического языка LaTex и неко­торых других. Умение проводить аналитические расчеты — одно из главных достоинств этой программы, автоматизирующей математические расчеты. Mathematica умеет преобразо­вывать и упрощать алгебраические выражения, диффе­ренцировать и вычислять определенные и неопределен­ные интегралы, вычислять конечные и бесконечные сум­мы и произведения, решать алгебраические и дифферен­циальные уравнения и системы, а также разлагать функ­ции в ряды и находить пределы , позволяет строить двух и трехмерные графики различных типов   в виде точек и линии на плоскости, поверхностей, а также контурные, градиентные, параметрические. Имеется большое коли­чество опций оформления и настройки, например изме­нение подсветки, цвета, размеров и точки наблюдения .   Mathematica позволяет также строить серии карти­нок, которые могут быть воспроизведены как анимация. Программа  содержит функции,  позволяющие создавать и воспроизводить различные звуки, а также воспринимает и может анализировать некоторые типы стандартных звуковых файлов. Введены новые типы: логарифмические графики, графики тел вращения, полярные, контурные, матричные графики, трехмерные параметрические, двух- и трехмерные графики векторных полей. Появилась возможность отобра­жать ортогональные проекции трехмерных графических объектов на координатные плоскости.  Таким образом, Mathematica как система программирования имеет все возможности для разработки и создания практически любых управляющих структур, организации ввода-вывода, работы с системными функциями и обслуживания любых периферийных устройств [3].

Основной целью научной работы является – формирование навыков работы с вычислительной программой Mathematica, также мы определили задачи научного исследования, такие как решение задач по рассеянию нейтронов.

Для начала дадим вкратце объяснение того, что такое реакции нейтронов с ядрами. Взаимодействие нейтронов с ядрами наиболее обширно и разнообразно, т.к. отсутствует кулоновский барьер [3].

В 1932 году Джеймс Чедвиг после серии экспериментов по бомбардировке ядра -частицами предположил для объяснения результатов существование частицы с нулевым зарядом и массой  mn. Он назвал ее нейтрон.

Он впервые записал реакцию

Ben (1)

Поскольку свободные нейтроны ранее не были обнаружены, то он предположил, что в свободном состоянии нейтроны неустойчивы, а связанные внутри ядра – стабильны.

Открытие нейтронов дало возможность создать р-n модель ядра (Гейзенберг, 1932) и дало толчок развитию ядерной физики, приведший к созданию ЯР.

Таким образом, нейтрон имеет следующие характеристики:

=0, mn = 1.00867 а.е.м. = 1838.6

В 60-е годы изучение структуры нейтрона позволило предположить, что нейтрон обладает взаимно скомпенсированным распределенным зарядом, с существованием которого связано наличие у нейтрона небольшого магнитного момента [3].

Масса нейтрона на 2,5 больше, чем . Поэтому нейтрон в свободном состоянии испытывает -распад(2)

с периодом Т1/2=11,55 минут. Среднее время жизни 103 с. Нейтрон является квантово-механическим объектом, следовательно, обладает корпускулярно-волновой двойственностью. Длина волны де БройляРезюме ход исследования в лингвостилистике жанра толгау
Резюме обучение 
Резюме методическое эффективность решения задач разными способами
Резюме изучение решение неравенства с помощью методы интервалов
Резюме сыдықова ж.қ. –
Резюме использование информационных технологий в преподавании физики

Каталог: sites -> default -> files -> publications
publications -> М. П. Ешимов ф.ғ. к., доцент, Р. С. Нұртілеуова аға оқытушы
publications -> Жаппарқұлова Анар Абусайылқызы ОҚмпи қазақ және әлем әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы, ф.ғ. к. Шымкент қаласы. Майлықожа ақынның шығармашылық ықпалы
publications -> Білімнің биік ордасы. Высокий центр знании.)
publications -> Қазақ халқының шешендік өнері Абилбакиева Ғ. Т
publications -> 1903 жылы Санкт-Петербургте «Россия. Біздің Отанымыздың толық географиялық сипаттамасы» деп аталатын көп томдықтың XVІІ томы қазақ халқының тарихына арналып, «Киргизский край» (Қазақ өлкесі) деген атаумен шықты
publications -> Олжастанудың деректі көздері
publications -> Өмірде өнегелі із қалдырған, халықаралық қатынастар факультетінің тұңғыш деканы Гүлжауһар Шағатайқызы Жамбатырова
publications -> С. торайғыров мұрасының ТӘуелсіздік тұсында зерттелуі
publications -> Жамбыл жабаевтың арнау өЛЕҢдері сағынған Назерке Берікқызы
publications -> Ш.Құдайбердіұлы және М.Әуезов шығармашылығындағы тұтастық Нұрланова Әсем Нұрланқызы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет