С. торайғыров атындағы павлодарбет2/2
Дата05.11.2016
өлшемі2,85 Mb.
1   2

КӨШЕНОВА

АКАДЕМИК С. БЕЙСЕМБАЕВ АТЫНДАҒЫ

ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА
ҒЫЛЫМИ-БИБЛИОГРАФИЯЛЫЌ БӨЛІМ

Раушан

Нұрханқызы

Көшенова
Биобиблиографиялық көрсеткіш

ПАВЛОДАР


С. Торайғыров атындағы ПМУ

«КЕРЕКУ» баспасы

2013
Оқырмандар есіне
«ПМУ ғалымдары» сериясының ғылыми-көмекші көрсеткіштері 1996 жылдан бастап шығады. Көрсеткіштің мақсаты – студенттерді, жас ғалымдарды С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымдарының өмірімен және ғылыми-педагогикалық еңбектерімен таныстыру.

Ұсынылып отырған көрсеткіш – «ПМУ ғалымдары» сериясының жалғасы бола отырып, философия ғылымдарының докторы, С. Торайғыров атындағы ПМУ-дің философия және мәдениеттану кафедрасының профессоры, жеке тұлғаны комплексті зерттеу ғылыми-практикалық орталығының жетекшісі Раушан Нұрханқызы Көшеноваға арналған.

Биобиблиографиялық көрсеткішке ғалымның өмірі мен қызметін сипаттайтын мәліметтер, оның ғылыми еңбектері, жалғасты және мерзімді басылымдарда жарияланған мақалалары және ол туралы әдебиеттер тізімі енгізілген.
Материалдар мынадай тәртіппен топтастырылған:


  • Өмірі мен қызметінің негізгі кезеңдері;

  • Қысқаша өмірбаяндық анықтама;

  • Ғалымның еңбектері мен мақалалары;

  • Өмірі мен қызметі туралы әдебиеттер мен басқа да материалдар.

Бөлімдердің ішіндегі материалдар хронологиялық тәртіппен орналасқан.

Библиографиялық жұмыста С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының ғылыми кітапханаларының, Ұлттық кітапхананың (Алматы қаласы) электрондық каталогтары, Интернет ресурстары және ғалымның архив қоры пайдаланылды.

К читателям
Научно-вспомогательные указатели серии «Ученые ПГУ» издаются с 1996 года. Цель серии – рассказать студентам, молодым ученым о жизни и научно-педагогической деятельности ученых Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова.

Предлагаемый указатель – продолжение серии «Ученые ПГУ», он посвящен доктору философских наук, профессору кафедры философии и культурологии, руководителю научно-практического центра комплексного изучения личности Раушан Нурхановне Кошеновой.

Биобиблиографический указатель включает материалы, характеризующие жизнь и деятельность ученого, его научные труды, публикации в периодических изданиях и литература о нем.
Материал сгруппирован следующим образом:


  • Основные даты жизни и деятельности;

  • Краткая биографическая справка;

  • Труды и публикации ученого;

  • Литература и другие материалы о жизни и трудах.

Внутри разделов материал расположен в хронологическом порядке.

В работе над библиографией были использованы электронные каталоги научных библиотек: ПГУ им. С. Торайгырова, Павлодарского государственного педагогического института, Национальной библиотеки (г. Алматы), ресурсы Интернета и архив ученого.
Философия ғылымдарының докторы,

Р. Н. Көшенованың өмірі мен қызметінің негізгі кезеңдері

Көшенова Раушан Нұрханқызы 1952 жылы 2 қазанда Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданы Атасу ауылында дүниеге келді.


1969 ж. – Алматы облысының Бұрындай ауылындағы

Н. Островский атындағы орта мектепті алтын медальмен аяқтады.

1969-1973 жж. – Қазақ Қыздар педагогикалық институтының филология факультетінде оқыды.

1973-1977 жж. – Оңтүстік-Қазақстан облысының Түркістан қаласындағы Никитин атындағы орта мектепте орыс тілі мен әдебиетінің мұғалімі.

1977-1987 жж. – КазМинТяжСтройдың орталық аппаратында

қызмет атқарды.

1985 ж. – Кеңес Одағы Коммунистік Партиясының мүшесі.

1987-1992 жж. – Алматы қаласының № 126 орта мектебінде директордың тәрбие жұмысы бойынша орынбасары.

1992-1995 жж. – Алматы қаласындағы мұғалімдерді жетілдіру институтында әдіскер, гуманитарлық циклдегі пәндер кафедрасының меңгерішісі.

1993 ж. – Үкіметтік комиссия құрамында Мағжан Жұмабаевтың 100-жылдығына арналған салтанатты шараларға қатысты.

1995 ж. – «Педагогические воззрения Магжана Жумабаева» тақырыбына кандидаттық диссертациясын табысты қорғайды.

1995 ж. – Абай атындағы АГУ-дің философия кафедрасының кіші ғылыми қызметкері, Алматы экономика және құқық институтының гуманитарлық цикл кафедрасының меңгерушісі.

1996 ж. – Республикалық теледидардағы «Я расскажу вам, как...», «Поэтические минуты» ғылыми-көпшілік бағдарламаларының жүргізушісі, қазақ радиосында «Алқа», «Литературные портреты Казахстана» республикалық бағдарламаларының авторы және жүргізушісі (бүгінгі күнге дейін).

2003-2005 жж. – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ философия факультетінің докторанты.

2004 ж. – Нұр Отан партиясының мүшесі.

2006 ж. – Нұр Отан партиясының Ақмола филиалының АНТ мүшесі, Қазақстан халқы Ассамблеясына қарасты Ғылыми-аналитикалық орталығының мүшесі.

2006 ж. – Ш. Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің философия кафедрасының меңгерушісі.

2008 ж. – Мәдениет және ақпарат министрлігі ұйымдастырған өзіндік әдістемелер авторларының республикалық конкурсының лауреаты.

2010 ж. – «Культурно-исторический портрет Иманжусупа как культурологическая проблема» тақырыбында докторлық диссертациясын қорғады; «Культурно-исторический портрет Иманжусупа» ғылыми монографиясын шығарды.

2012 ж. – ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі оның «Тұлпардың ізімен» атты кітабын (қазақ және орыс тілдерінде) шығарды.


Бүгінгі күнде Р. Н. Көшенова - С. Торайғыров атындағы ПМУ-дің философия және мәдениеттану кафедрасының профессоры, жеке тұлғаны комплексті зерттеу ғылыми-практикалық орталығының жетекшісі, қазақ радиосындағы «Литературные портреты Казахстана» бағдарламасының авторы және жүргізушісі.

Основные даты жизни и деятельности

доктора философских наук Р. Н. Кошеновой

Раушан Нурхановна родилась 2 октября 1952 года в селе Атасу Жана-Аркинского района Карагандинской области.


1969 г. – Закончила с золотой медалью среднюю школу им. Н. Островского в селе Бурундай Алматинской области.

1969-1973 гг. – Учёба в КазЖенПИ.

1973-1977 гг. – Учитель русского языка и литературы в средней школе им. Никитина в г. Туркестане Южно-Казахстанской области.

1977-1987 гг. – Работа в Центральном аппарате КазМинТяжСтроя.

1985 г. – Вступает в ряды КПСС.

1987-1992 гг. – Заместитель директора по воспитательной работе СШ № 126 г. Алматы.

1992-1995 гг. – Методист в институте усовершенствования учителей г. Алматы, зав. кафедрой предметов гуманитарного цикла.

1993 г. – В составе правительственной комиссии участвует в торжествах, посвященных 100 -летию Магжана Жумабаева.

1995 г. – Защита кандидатской диссертации «Педагогические воззрения Магжана Жумабаева».

1995 г. – Младший научный сотрудник кафедры философии в АГУ им. Абая, зав. кафедрой гуманитарного цикла в Алматинском институте экономики и права.

1996 г. – Автор и ведущая научно-популярных программ на республиканском телевидении; автор и ведущая республиканской программы «Алка», «Литературные портреты Казахстана» на казахском радио (где работает и поныне).

2003-2005 гг. – Докторант факультета философии КазНУ

им. аль-Фараби.

2004 г. – Член партии Нур Отан.

2006 г. – Член ИПГ Акмолинского филиала партии

Нур Отан, член научно-аналитического центра при Ассамблее народа Казахстана.

2006 г. – Зав. кафедрой философии Кокшетауского государственного университета

им. Ш. Уалиханова.

2008 г. – Лауреат республиканского конкурса авторов оригинальных методик, организованного Министерством культуры и информации РК.

2010 г. – Защита докторской диссертации «Культурно-исторический портрет Иманжусупа как культурологическая проблема»; Выход научной монографии «Культурно-исторический портрет Иманжусупа».

2012 г. – Министерством культуры и информации РК была издана книга «Тұлпардың ізімен» (на казахском и русском языках).
В настоящее время Р. Н. Кошенова - профессор кафедры философии и культурологии ПГУ им С. Торайгырова, руководитель научно-практического центра комплексного изучения личности, автор и ведущая республиканской программы «Литературные портреты Казахстана» на казахском радио.
Қысқа өмірбаяндық анықтама

Көшенова Раушан Нұрханқызы 1952 жылы 2 қазанда Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданы Атасу ауылында дүниеге келді. Әкесі – Жүсіпов Нұрхан, 1920 жылы туған, соғыс және еңбек ардагері. Анасы – Адамова Қазиза, қазақ тілі мұғалімі. 1969 жылы Алматы облысының Бұрындай ауылындағы Н. Островский атындағы орта мектепті алтын медальмен аяқтап, Қазақ Қыздар педагогикалық институтының филология факультетіне оқуға түседі.

Студенттік жылдардан бастап ғылыми зерттеулермен айналысып, Бүкілодақтық ғылыми-практикалық студенттік конференцияларға қатысады, мақалалар жариялап, студенттер мен оқушылардың алдында ғылыми-көпшілік баяндамалар жасайды, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысады. «Клуб семи муз», «Қыз-Жібек» тәрізді белгілі студенттік клубтармен тығыз жұмыс жасаған «Прометей» атты әдеби клуб құрады. Бүкілодақтық Лениншіл Коммунистік Жастар Одағы Орталық Комитетінің «Үздік оқуы үшін» құрмет белгісімен марапатталды.

ЖОО бітірген соң Оңтүстік Қазақстан облысының Түркістан қаласындағы Никитин атындағы орта мектепте орыс тілі мен әдебиетінің мұғалімі болып жұмыс жасады. Жас мұғалімдер Кеңесінің төрайымы болып тағайындалып, бірнеше мәрте обком комсомолының, райком партиясының Құрмет грамоталарымен марапатталды.

1977 жылдан 1987 жыл аралығында КазМинТяжСтройдың орталық аппаратында ведомстволық ҚКТУ мен курстық-оқыту комбинаттарында жұмысшы кадрларды даярлауға қатысты сауалдарды басқарып, 8 жыл бойы қосымша министрліктің орталық аппаратының кәсіподақ комитетінің төрайымы қызметін атқарды. 1985 жылы Кеңес Одағы Коммунистік Партиясы қатарына өтеді.

1987-1992 жылдары Алматы қаласының № 126 орта мектебінде орыс тілі мен әдебиетінің мұғалімі, директордың тәрбие жұмысы бойынша орынбасары қызметін атқарады. Бағдарлы оқыту сауалдарымен айналыса отырып, қазақ әдебиеті бойынша бағдарлама жасайды. Орыс мектебінде 5 сыныпта қазақ әдебиетін оқыту бойынша эксперименттік бағдарламаның авторы, мақалалар жариялап, республикалық басылымдарда аудармаларын жариялады.

1992 жылдың мамыр айында Мағжан Жұмабаевтың өмірбаянына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда баяндама жасайды. Конференция қорытындысы бойынша Халыққа білім беру саласындағы ерекше еңбегі үшін «Қазақ ССР халық ағарту ісінің озық қызметкері» белгішесімен марапатталды.

Осы жылы Раушан Көшенова Алматы қаласындағы мұғалімдерді жетілдіру институтында әдіскер, гуманитарлық циклдегі пәндер кафедрасының меңгерішісі лауазымында өз қызметін бастап, әдістемелік жұмысты репрессияға ұшыраған ғылым және мәдениет қайраткерлерінің өмірі мен шығармашылығын ғылыми зерттеумен ұштастырып, олардың шығармаларын аударумен айналысады.

1993 жылы үкіметтік комиссия құрамында Мағжан Жұмабаевтың 100-жылдығына арналған салтанатты шараларға қатысады. 1995 жылы «Педагогические воззрения Магжана Жумабаева» тақырыбына кандидаттық диссертациясын табысты қорғайды. Облыстық мұғалімдерді жетілдіру институты оның «Магжан Жумабаев в школе» оқу-әдістемелік құралын шығарады. «Ана тілі» баспасында – қазақ тілін үйренушілерге арналған «Поговорим-поиграем» құралы шығады. 1995 жылдан бастап Раушан Көшенова Абай атындағы АГУ-дің философия кафедрасының кіші ғылыми қызметкері, Алматы экономика және құқық институтының гуманитарлық цикл кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды. Осы кезеңде ол белсенді түрде басылымдарын жариялап, кітаптар шығарады. Оның «Академик Куватов: вершины впереди», «Мухтар Ауэзов в школе», «Здравствуй, Пушкин», «Дәурен сүрдім бір кезде құстай ұшып» атты кітаптары жарыққа шығады. 1996 жылы «Рауан» баспасында Білім министрлігі оқу құралы ретінде ұсынған «Возвращенные имена» атты алғашы кітабы жарық көрді. Сонымен қатар, бүгінгі күнге дейін ол, республикалық теледидардағы «Я расскажу вам, как...», «Поэтические минуты» ғылыми-көпшілік бағдарламаларының жүргізушісі, қазақ радиосында «Алқа», «Литературные портреты Казахстана» республикалық бағдарламаларының авторы және жүргізушісі.

2003 жылы – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ философия факультетінің докторантурасына түсіп, онда белгілі ғалым, академик Ғарифолла Есімнің басшылығымен «Культурно-исторический портрет Иманжусупа как культурологическая проблема» тақырыбы бойынша жұмыс жасайды.

2006 жылы докторантураны тәмамдаған соң, Иманжүсіп Құтпанұлының өмірі мен қызметін зерттеуді жалғастыру мақсатында халық қалаулысы, ақын және сазгердің жарты ғасыр өмір сүрген жері – Ақмола облысына көшіп барады. Ш. Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің философия кафедрасының меңгерушісі қызметін атқара жүріп, бір мезгілде іздену жұмыстарымен және қоғамдық жұмыстармен белсенді түрде айналысады. Мұрағат құжаттарын зерттеп, Иманжүсіп шығармашылығын жұртшылыққа таныстырумен айналысып, далалық экспедиция материалдарын жинайды. Сөйтіп, 2000 жылы оның ұсынысы бойынша алғашқы рет Астанада Иманжүсіпті еске алу кеші ұйымдастырылып, өткізілді. Кеште «Атамирас» қорының қолдауымен «Арыс» баспасында жарық көрген «Мен қалайша жалғанда тұрақтаймын» атты кітабының тұсауы кесілді. 2001 жылдың 30 мамырында Ш. Уалиханов атындағы ҚР ҰҒА тарих және этнология институтында «Иманжусуп и его время» конференциясы өткізілді. Сол жылдың 31 мамырында Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Иманжүсіптің әндері шырқалған алғашқы концерт өткізілді. Онда ақын өлеңдерін «Отырар сазы» оркестрінің сүйемелдеуімен Қайрат Байбосын, Бекболат Тлеухан, Рамазан Стамғазиев және т. б. белгілі әншілер орындады. Сондай-ақ, осы жылы ҚР Ұлттық кітапханасында Мәдениет, ақпарат және қоғамдық бірлестігінің бағдарламасы бойынша «Қайнар» баспасында шыққан Раушан Көшенованың «Иманжусуп» кітабының тұсаукесері өткізілді.

Ғылыми зерттеуінің тақырыбы бойынша жұмыс барысында Көшенова Р. Н. 100-ден астам дала экспедициясына қатысты. Қызылорда, Жамбыл, Ақмола, Алматы, Қарағанды облыстарының аудандарындағы зерттеу жұмыстарынан бөлек, ол Омск қаласы мен Омск облысының, Санкт-Петербург және Мәскеу мұрағаттарын зерделеді.

Раушан Көшенова іздестіру жұмыстарымен қатар, тақырыбы бойынша материалдар жинақтап, оларды жүйелеу істерімен де айналысады. Ол халықаралық конференцияларға, съездерге, симпозиумдар мен форумдарға белсене қатысады. Раушан Көшенова жастарды ғылымға тарту барысында үлкен жұмыстар жүргізеді. Ол 2008 жылы «Дорога к Шокану» ғылыми-зерттеу жобасын жүзеге асыру мақсатында «Шоқан» атты магистранттардың философиялық клубын құрды. Омск, Санкт-Петербург қалаларының ғалымдары, жұртшылығы мен шығармашылық зиялы қауымы жобаның серіктестері мен қатысушылары болды.

Жобаның «Тіл және мәдениет» атты бір бағытын жүзеге асыру барысында Көшенова Р. Н. «Казахский курс для всех» авторлық курсын жасап, Омск және Омск облысындағы қазақ диаспораларының өкілдерімен «Джей энд Эс» халықаралық лингвистикалық компаниясымен бірге «Болашақ» қазақ тілін дамыту орталығының базасында сабақ өткізді. Бұдан өзге, Омск облысы Басқармасының Білім министрлігінің шақыруы бойынша жыл сайынғы педагогикалық марафондарға қатысты.

2008 жылы Мәдениет және ақпарат министрлігі ұйымдастырған өзіндік әдістемелер авторларының республикалық конкурсының лауреаты болды. 2011 жылы «Казахский для всех. Культурологические аспекты обучения казахскому языку» оқу-әдістемелік құралын шығарды. 2011 жылдың қаңтарында «Шоқан» клубының базасында шоқантану саласындағы зерттеулер шеңберінде жұмыс жасап жүрген ғылыми бірлестіктердің, шығармашылық зиялы қауымның, жас ғалымдардың, магистранттардың, орта мектеп оқушыларының қызметін реттеп отыруға бағытталған «Шоқан жолдары» қоғамдық бірлестігі ұйымдастырылды. Ұйымға Париждегі Мұстафа Шоқай қоғамының қазақ диаспораларының өкілдері, «Джей энд Эс» халықаралық компаниясы, әл-Фараби Кіші академиясы, профессор Молдабековтің «Қазақтану» мектебі, Омск қаласындағы «Дорога к Шокану» халық қозғалысының мүшелері серіктес болды.

Жоба бойынша жұмыс жасаған жылдар ішінде Шоқан маршруты бойынша 50-ден астам экспедициялар жүзеге асырылды. Санкт-Петербург, Омск, Алматы, Көкшетау, Петропавловск қалаларында Шоқан Уалихановтың 175-жылдығына арналған мерейтойлық шаралар өткізілді. Жоба шеңберінде белгілі алыс шетел ғалымдарының, жазушыларының, қоғам және мемлекет қайраткерлерінің қатысуымен Көкшетау қаласында «Мұстафа Шоқай» халықаралық конференциясы өткізілді. Жыл сайын, 2007 жылдан бастап, саяси репрессия құрбандарын еске алу күні, облыс әкімшілігінің қолдауымен Көкшетау қаласында ақталған ғылым және мәдениет қайраткерлерінің, оның ішінде Иманжүсіп Құтпановтың да өмірі мен шығармашылығына арналған конференциялар, еске алу кештері, дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізіліп тұрды.

2010 жылы ол «Культурно-исторический портрет Иманжусупа как культурологическая проблема» докторлық диссертациясын қорғап, «Культурно-исторический портрет Иманжусупа» ғылыми монографиясын шығарды. Р. Көшенованың монографиясының тақырыбы – қазақ халқының өткен тарихи-мәдени өмірін ерекше биографиялық тұрғыда меңгеруді ұсынуымен өзекті. Көптеген еріксіз ұмыт болған құндылықтарымыз ұрпаққа қайтарылып жатқан кезеңде, мұндай іргелі зерттеулер біздің өз тарихымыз, өз мәдени қайраткерлеріміз жайлы білімімізді тереңдете түсері анық.

Осындай қайраткерлеріміздің бірі Иманжүсіп танымының – әмбебаптығы оның бүкіл бір заманның символы болуына, белгілі уақыттың мәдени образының ерекше формасына айналуына мүмкіндік берді, ал зерттеуші жасаған мәдени-тарихи портретінің мәнділігі қайта оралған есімдердің шығармашылық мұрасының мән-мағынасын түсінудің және түсіндірудің жаңаша жолдарын іздестіру қажеттілігімен анықталады.

2012 жылы ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі оның «Тұлпардың ізімен» атты кітабын (қазақ және орыс тілдерінде) шығарды. Қазақстанның барлық облыстарында Иманжүсіптің 150-жылдығына арналған шараларды ұйымдастыру мен өткізу бойынша үлкен жұмыстар атқарылды. Дайындық барысында зерттеуші мұрағатындағы материалдар мен құжаттар пайдаланылды.

Сонымен, 2012 жылдың 31 шілдесінде Ақмола облысының Аршалы ауданындағы Жібек-Жолы ауылында «Шоқан жолдары» қоғамдық бірлестігі облыс және аудан әкімшілігінің қолдауымен Қазақстанның барлық облыстарынан делегациялар шақырып Иманжүсіпті еске алу күндерін өткізді. Құтпановтар әулетінің бейітіне естелік тақта орнатылды. Тараз қаласынан, 1931 жылы халық қайраткері және сазгердің атылған жерінен контейнермен топырақ әкелінді. Ақынның ұрпақтары Исманжүсіп атындағы мектепте ас беріп, аудандық мәдениет үйі концерт ұйымдастырды.

2013 жылдың 27 ақпанында Ақмола облысының Көкшетау қаласында Иманжүсіп сыйлығына ақындар сайысы өткізілді, 5 наурызда Павлодар қаласында Потанин атындағы облыстық тарихи-аймақтық мұражайдың көрме залында Иманжүсіпке арналған экспозициялардың ашылу салтанаты болды. Сәуір айында Астана қаласында ҚР Ұлттық кітапханасында ақын және сазгерді еске алу кеші өткізіледі және осы жылдың мамыр айында Павлодар қаласында философия ғылымдарының докторы Раушан Көшенованың шығармашылық кешін өткізу жоспарланып отыр. Маусым-шілде айларында ғылыми-практикалық конференциялар, ақындар айтысы, дәстүрлі қазақ музыкасын орындаушылардың конкурстары, ат-спорты жарыстары, концерттер, кітаптардың тұсаукесерлері, дөңгелек үстелдер мен семинарлар өткізіледі.

Бүгінгі күнде Көшенова Р. Н. облыс әкімі Ерлан Мұхтарұлы Арынның шақыруымен Павлодар қаласында тұрып, жұмыс жасауда. С. Торайғыров атындағы ПМУ-дің философия және мәдениеттану кафедрасының профессоры, жеке тұлғаны комплексті зерттеу ғылыми-практикалық орталығының жетекшісі. Облыстық радиода «Литературные вечера», «По следам тулпара» бағдарламаларының авторы және жүргізушісі. «Ақ балдақ алмасымның сынығысың», «Иманжусуп и его время» кітаптарын, Иманжусуп: культурно-исторический портрет» монографиясын шығару жұмыстарымен айналысуда. Сондай-ақ, «Иманжусуп и его песни», «Алқа» дискілерінің жинағын шығаруды қолға алуда.

Раушан Көшенова 200-ге жуық мақала, 30-дан астам кітап жазып, Республикалық радиода 500-ге жуық хабарлар, 200-ден астам телефильмдер мен бағдарламалар жасады.

Көшенова Р. Н. ҚР Білім және ғылым министрлігінің аттестациялық комиссиясының мүшесі, ҚР журналистер Кеңесінің мүшесі, ҚР әйелдерінің I Съезінің делегаты, ҚР патриоттары форумының, саясаткерлердің халықаралық конгресінің қатысушысы. Омск қаласы мен Омск облысында қазақ тілінен авторлық курстар, көпшілік алдында техникалық қурстар жүргізеді.

Көшенова Р. Н. Алматы қалалық комитетінің бюро мүшесі әрі 2004 жылдан бастап Нұр Отан партиясының мүшесі. 2006 жылдан бастап – Нұр Отан партиясының Ақмола филиалының АНТ мүшесі, Қазақстан халқы Ассамблеясына қарасты ғылыми-аналитикалық орталығының мүшесі.

Мәдениетаралық коммуникация саласын нығайтуда атқарған белсенді жұмысы мен жаңа бастамалары үшін «Қазақстан Респуликасының тәуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медалімен, Омск облысы Басқармасының Мәдениет министрлігінің Құрмет грамотасымен, Санкт-Петербургтегі ҚР генералдық консулының алғыс хатымен, Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстары әкімдерінің Құрмет грамоталарымен марапатталды.

Екі әпкесі мен үш аға-бауырлары бар. Балалары – ұлы мен қызы, келіні мен күйеу баласы және немерелері Алматы қаласында тұрады.
Краткая биографическая справка

Кошенова Раушан Нурхановна родилась 2 октября 1952 года в селе Атасу Жана-Аркинского района Карагандинской области. Отец – Юсупов Нурхан, 1920 года рождения, ветеран войны и труда. Мать – Адамова Казиза, учительница казахского языка. В 1969 году, закончив с золотой медалью среднюю школу им. Н. Островского в селе Бурундай Алматинской области, поступает в Казахский Женский Педагогический институт на филологический факультет.

Уже в студенческие годы начинает заниматься научными исследованиями, участвует во Всесоюзных научно-практических студенческих конференциях, публикует статьи, выступает с научно-популярными докладами среди студентов и школьников, ведет активную общественную работу. Создает литературный клуб «Прометей», который активно сотрудничает с такими известными студенческими клубами, как клуб «Семи Муз», «Кыз-Жибек». Была награждена почетным знаком ЦК ВЛКСМ «За отличную учебу».

После окончания ВУЗа работает учительницей русского языка и литературы в средней школе им. Никитина в городе Туркестане Южно-Казахстанской области. Была избрана председателем Совета молодых учителей, неоднократно награждалась Почетными грамотами обкома комсомола, райкома партии.

С 1977 по 1987 годы работает в Центральном аппарате КазМинТяжСтроя, курирует вопросы подготовки рабочих кадров в ведомственных ГПТУ и учебно-курсовых комбинатах, в течении восьми лет по совместительству является председателем профсоюзного комитета Центрального аппарата министерства. В 1985 году вступает в ряды КПСС.

С 1987 по 1992 годы работает в СШ № 126 города Алматы учительницей русского языка и литературы, заместителем директора по воспитательной работе. Занимаясь вопросами профильного обучения, разрабатывает программы по казахской литературе, является автором экспериментальной программы изучения казахской литературы в русской школе с 5 класса, публикует статьи и переводы в республиканских изданиях.

В мае 1992 года выступает с докладом на международной научно-практической конференции, посвященной жизнедеятельности Магжана Жумабаева. По итогам конференции была награждена нагрудным значком «Отличник народного просвещения Казахской ССР». В этом же году Р. Н. Кошенова начинает свою деятельность в институте усовершенствования учителей г. Алматы в должности методиста, заведующего кафедрой предметов гуманитарного цикла, сочетая методическую работу с научными исследованиями жизни и творчества репрессированных деятелей науки и культуры, переводами их произведений.

В 1993 году в составе правительственной комиссии участвует в торжествах, посвященных 100-летию Магжана Жумабаева. В 1995 году успешно защищает кандидатскую диссертацию «Педагогические воззрения Магжана Жумабаева». Областной институт усовершенствования учителей издает учебно-методическое пособие «Магжан Жумабаев в школе». В издательстве «Ана тілі» - пособие для изучающих казахский язык «Поговорим-поиграем». С 1995 года Р. Н. Кошенова работает младшим научным сотрудником кафедры философии в АГУ им. Абая, заведующей кафедрой гуманитарного цикла в Алматинском институте экономики и права. В этот период она активно печатается и выходят ее книги «Академик Куватов: вершины впереди», «Мухтар Ауэзов в школе», «Здравствуй, Пушкин», «Дәурен сүрдім бір кезде құстай ұшып». В издательстве «Рауан» в 1996 году выходит книга «Возвращенные имена», рекомендованная Министерством образования в качестве учебного пособия. А так же она является автором и ведущей научно-популярных программ «Я расскажу вам, как …», «Поэтические минуты» на республиканском телевидении. Становится автором и ведущей республиканской программы «Алка», «Литературные портреты Казахстана» на казахском радио, где работает и поныне.

В 2003 году – поступила в докторантуру факультета философии КазНУ им. аль-Фараби, где под руководством известного ученого, академика Гарифоллы Есима работает над темой «Культурно-исторический портрет Иманжусупа как культурологическая проблема». В 2006 году, после окончания докторантуры, с целью продолжения исследования о жизни и деятельности Иманжусупа Кутпанова, переезжает в Акмолинскую область, где в течение полувека жил народный герой, поэт и композитор. Работая в должности заведующей кафедрой философии Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова, одновременно занимается поисковой деятельностью, активной общественной работой. Изучает архивные документы, занимается популяризацией творческого наследия Иманжусупа, собирает материалы в полевых экспедициях. Так, в 2000 году по ее инициативе был впервые организован и проведен вечер памяти Иманжусупа в Астане. На вечере была презентована книга «Мен қалайша жалғанда тұрақтайын», вышедшая в издательстве «Арыс» при поддержке фонда «Атамирас». 30 мая 2001 года в институте истории и этнологии им. Ш. Уалиханова НАН РК была проведена конференция «Иманжусуп и его время». 31 мая того же года Министерством культуры и информации был проведен первый концерт, на котором прозвучали песни Иманжусупа в исполнении оркестра «Отырар сазы» и известных певцов: Кайрата Байбосына, Бекболата Тлеухана, Рамазана Стамгазиева и других. В этом же году в Национальной библиотеке РК была проведена презентация книги Р. Н. Кошеновой «Иманжусуп», вышедшая по программе Министерства культуры, информации и общественного согласия в издательстве «Кайнар».

За время работы над темой научного исследования Р: Н. Кошенова совершила более 100 полевых экспедиций. Кроме изыскательских работ в районах Кызылординской, Жамбылской, Акмолинской, Алматинской, Карагандинской областях, ею были изучены архивы города Омска и Омской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

Одновременно с поисковой деятельностью, накоплением и систематизацией материалов по теме, Р. Н. Кошенова принимает активное участие в международных конференциях, съездах, симпозиумах и форумах. Ведет большую работу среди молодежи по привлечению ее в науку. В 2008 году ею был создан философский клуб магистрантов «Шокан», задачей которого была реализация научно-исследовательского проекта «Дорога к Шокану». Участниками и партнерами проекта стали ученые, общественность, творческая интеллигенция из городов Омска, Санкт-Петербурга.

Реализуя одно из направлений проекта «Язык и культура», Р. Н. Кошенова разработала авторский курс «Казахский для всех» и проводила занятия с представителями казахской диаспоры Омска и Омской области на базе центра развития казахского языка «Болашак» совместно с международной лингвистической компанией «Джей энд Эс». Кроме того, участвовала в ежегодных педагогических марафонах по приглашению Министерства образования Правительства Омской области.

В 2008 году стала лауреатом республиканского конкурса авторов оригинальных методик, организованного Министерством культуры и информации РК. В 2011 году было издано учебно-методическое пособие «Казахский для всех. Культурологические аспекты обучения казахскому языку». В январе этого же года на базе клуба «Шокан» было организовано общественное объединение «Шоқан жолдары», призванное скоординировать усилия научного сообщества, творческой интеллигенции, молодых ученых, магистрантов, учащихся средних школ в работе по исследовательской деятельности в области шокановедения. Партнерами стали представители казахской диаспоры общества Мустафы Шокая в Париже, международная компания «Джей энд Эс», Малая академия аль-Фараби, школа «Қазақтану» профессора Молдабекова, члены народного движения «Дорога к Шокану» из города Омска.

За годы работы над проектом осуществлено более 50 экспедиций по маршрутам Шокана, проведены юбилейные торжества, посвященные 175-летию Шокана Уалиханова в городах Санкт-Петербург, Омск, Алматы, Кокшетау, Петропавловск. В рамках проекта в городе Кокшетау проведена международная конференция «Мұстафа Шоқай», с участием известных ученых дальнего зарубежья, писателей, общественных и государственных деятелей. Ежегодно, с 2007 года, в День памяти жертв политических репрессий, при поддержке областного акимата в городе Кокшетау проводились конференции, вечера памяти, круглые столы, семинары, посвященные жизни и творчеству реабилитированных деятелей науки и культуры, в том числе и Иманжусупу Кутпанову.

В 2010 году ею была защищена докторская диссертация «Культурно-исторический портрет Иманжусупа как культурологическая проблема», издана научная монография «Культурно-исторический портрет Иманжусупа». Монография Р. Н. Кошеновой в культурологическом преломлении актуальна тем, что в ней представлен особый – нарративный, биографический способ освоения историко-культурного прошлого казахского народа. В период, когда многое незаслуженно забытое возвращается потомкам, появление подобного фундированного исследования обогащает наши знания собственной истории, собственных культурных героев.

Универсальность миропонимания одного из таких героев – Иманжусупа позволила ему стать символом целой эпохи, особой формой образа культуры определенного времени, а значимость культурно-исторического портрета, воссозданного исследователем, определяется необходимостью поиска новых подходов в осмыслении и интерпретации творческого наследия возвращенных имен.

В 2012 году Министерство культуры и информации РК издает книгу Р. Н. Кошеновой «Тұлпардың ізімен» (на казахском и русском языках). Проводится большая работа по организации и проведению мероприятий, посвященных 150-летию Иманжусупа во всех областях Казахстана. В ходе подготовки используются материалы и документы из архива исследователя.

Так, 31 июля 2012 года в селе Жибек-Жолы Аршалинского района Акмолинской области общественным объединением «Шоқан жолдары» при поддержке областного и районного акиматов проведены дни памяти Иманжусупа с приглашением делегаций из всех областей Казахстана. На родовом кладбище Кутпановых была установлена памятная плита, привезен контейнер с землей из города Тараза, где был расстрелян в 1931 году народный герой и композитор. Потомки поэта дали поминальный ас, в школе им. Иманжусупа, районным Домом культуры был организован концерт.

27 февраля 2013 в г. Кокшетау Акмолинской области прошел конкурс акынов на приз Иманжусупа, 5 марта в городе Павлодаре в выставочном зале областного историко-краеведческого музея им. Потанина состоялась церемония открытия экспозиций, посвященной Иманжусупу. В апреле в городе Астане в Национальной библиотеке РК пройдет вечер памяти поэта и композитора, в мае этого года, в городе Павлодаре, будет проведен творческий вечер доктора философских наук Раушан Кошеновой. В июне-июле состоятся научно-практические конференции, айтысы акынов, конкурсы исполнителей традиционной казахской музыки, конно-спортивные состязания, концерты, презентации книг, круглые столы и семинары.

В настоящее время Р. Н. Кошенова по приглашению акима Павлодарской области Ерлана Мухтарулы Арына живет и работает в городе Павлодаре. Профессор кафедры философии и культурологии ПГУ им С. Торайгырова, руководитель научно-практического центра комплексного изучения личности. Является автором и ведущей программ на областном радио: «Литературные вечера», «По следам тулпара». Работает над изданием книг «Ақ балдақ алмасымның сынығысын», «Иманжусуп и его время», монографии «Иманжусуп: культурно-исторический портрет». Кроме того, работает над изданием комплекта дисков «Иманжусуп и его песни», «Алқа».

Ею написано около 200 статей, более 30 книг, создано около 500 передач на республиканском радио, более 200 телефильмов и программ.

Р. Н. Кошенова – член аттестационной комиссии Министерства образования и науки РК, член Союза журналистов РК, делегат I Съезда женщин РК, участница форума патриотов РК, международного конгресса политологов. Ведет авторские курсы по казахскому языку в г. Омске и Омской области, курс техники публичных выступлений.

Р. Н. Кошенова член партии Нур Отан с 2004 года, являлась членом бюро горкома партии в г. Алматы. С 2006 года – член ИПГ Акмолинского филиала партии Нур Отан, член научно-аналитического центра при Ассамблее народа Казахстана.

За активную работу и инновационные начинания в области укрепления межкультурных коммуникаций была награждена юбилейной медалью к 20-летию Независимости Казахстана, Почетной грамотой Министерства культуры Правительства Омской области, благодарственным письмом генерального консула РК в Санкт-Петербурге, Почетными грамотами акимов Акмолинской, Северо-Казахстанской областей.

Имеет двух сестер, трех братьев, детей – сына и дочь, сноху и зятя, внуков, проживающих в г. Алматы.
Халықаралық, республикалық

ғылыми-практикалық конференцияларға, съездерге, форумдарға, конгрестерге, симпозиумдарға, семинарларға қатысуы
Участие в международных, республиканских

научно-практических конференциях, съездах, форумах, конгрессах, симпозиумах, семинарах
1992 г. – Международная конференция, посвященная

100-летию М. Жумабаева, г. Алматы.

2001 г. – Член аттестационной комиссии Министерства образования и науки РК, г. Шымкент.

2008 г. – Международная научно-практическая конференция, посвящённая 150-летию путешествия

Ш. Валиханова в Кашгар, г. Санкт-Петербург, ноябрь.

2009 г. – Международная конференция, посвящённая

М. Шокаю, г. Кокшетау, сентябрь.

2009 г – Презентация международного проекта «М. Шокай

в Париже», г. Астана, 1 октября.

2010 г. – Международная научно-практическая конференция,

посвящённая 175-летию Ш. Уалиханова. Модератор – Кошенова Р. Н., г. Кокшетау, 6-7 августа.

2010 г. – Республиканский форум НПО, г. Астана,

12 сентября.

2010 г. – Международный научный семинар «Медиация

в полиэтническом обществе: теория, опыт, практика,

г. Астана, 7-8 октября.

2010 г. – Участие в торжествах, посвящённых 175-летию

Ш. Уалиханову в рамках международного проекта «Шокан жолдары», г. Астана, 20-21 октября.

2010 г – Республиканская конференция «Роль интеллигенции

в становлении и развитии Независимого Казахстана».

Тема: «Философия Независимости, г. Кокшетау,

3 ноября.

2010 г. – Семинар «День открытых дверей трёх ведущих университетов Швейцарии», Кокшетау – Женева, ноябрь.

2010 г. – Ассамблея народа Казахстана, Астана, декабрь.

2010 г. – Программа студенческой конференции Казахстан и ОБСЕ: история и современность – будущее, посвященная Саммиту ОБСЕ в Казахстане. Тема: «Вклад Казахстана в реализацию принципов ОБСЕ в области человеческого измерения», г. Кокшетау.

2010 г. – «ОБСЕ и Казахстан» - научно-практическая, студенческая конференция, г. Кокшетау, 1 декабря.

2011 г. – Съезд женщин Казахстана, г. Астана, 5 марта.

2011г. – Первый Евразийский конгресс политологов «Постсоветский транзит: тренды, мифы и перспективы», «Философия Коркута – основа тюркского мировоззрения (статья), г. Алматы,

13-15 марта.

2011 г. – Презентация двухтомника Президента РК с участием профессора РАН, доктора экономических наук А. Т. Спицына, г. Кокшетау, 3 апреля.

2011 г. – Сатпаевские чтения. Круглый стол с участием ветеранов Кинковых, директоров школ НПО,

г. Кокшетау, 13 апреля.

2011 г. – Наука Казахстана: прошлое, настоящее, будущее. Региональная научно-практическая конференция молодых учёных, г. Кокшетау, 16 апреля.

2011 г. – Международная конференция «Валихановские чтения - 15», г. Кокшетау , 20-21 апреля.

2011 г. – Международная конференция: Социогуманитарная наука Казахстана: 20 лет самопостижения и интеграции в глобальный конвет, г. Алматы,

29-30 апреля.

2011г. – Международная конференция, посвящённая Дню памяти репрессированных. Вечер памяти Иманжусупа, г. Кокшетау, 31 мая.

2011 г. – Республиканский форум патриотов Казахстана,

г. Костанай, 4-5 июня.

2011 г. – Международная конференция: 20 лет СНГ: историко-культурное наследие. Институт истории и сохранения культурного наследия, г. Бишкек,

12-19 июня.

2011 г. – Четвёртая ежегодняя международная конференция: «Независимость государства и столица страны: коннотация смыслов», Астана, 4-5 июля.

2011 г. – Выездные конференции, посвящённые 20-летию Независимости Казахстана, Акмолинская область,

ноябрь-декабрь.Ғылыми-зерттеу жобалары

Научно-исследовательские проекты
2008 г. – «Шоқан жолдары»

2008 г. – «Язык и культура»

2010 г. – «Культурно-исторический портрет Иманжусупа»

Экспедициялары

Экспедиции
2008 г. – Кокшетау – Сырымбет – Омск

Омск – Кокшетау – Сырымбет


2009 г. – Омск – Кокшетау – Алтын-Емен

Алтын-Емен – Кокшетау – Омск


2010 г. – Кокшетау – Омск – Санкт-Петербург

Санкт-Петербург – Омск – Кокшетау


2011 г. – Омск – Кокшетау – Отырар – Туркестан

Кокшетау – Омск – Кушмурун – Сырымбет

Сырымбет – Кокшетау – Алматы – Иссыккуль
2012 г. – Кокшетау – Алматы – Карагайлы Сай

Карагайлы Сай – Алматы – Кокшетау

Омск – Алматы – Тамгалы Тас

Тамгалы Тас – Алматы – Омск


2013 г. – Павлодар – Омск – Кокшетау

Кокшетау – Омск – Павлодар


Наградалары

Награды
1992 г. – Нагрудный значок «Отличник народного просвещения Казахской ССР»Халыққа білім беру саласындағы ерекше еңбегі үшін «Қазақ ССР халық ағарту ісінің озық қызметкері» белгішесімен наградталғандығы туралы осы куәлік берілді.
2008 г. – «Кәсіби деңгейде мемлекеттік тілді оқытудың заман талабына сай озық әдістемелерін әзірлейтін авторларды ынталандыру» атты республикалық конкурсының «Қызмет көрсету саласы органдары» номинациясы бойынша III дәрежелі осы дипломмен Р. Кошенова марапатталады / Диплом ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Тіл комитеті. – Астана.
2009 г. – Благодарственное письмо за участие в конференции «Язык – душа народа», организованную центром казахского языка «Болашак» компании «Джей Энд Эс» в г. Омске 26 апреля 2009 г. – Омск. – (Сеть лингвистических центров «Джей Энд Эс»).
2010 г. – Ақмола облысы әкімінің құрмет грамотасы Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығын мерекелеуге орай және облыстың әлеуметтік-экономикалың саласын дамытуға қосқан елеулі еңбегі үшін = Почетная грамота акима Акмолинской области в честь празднования 15-летия Конституции Республики Казахстан и значительный вклад в социально-экономическое развитие области. – Көкшетау.
2010 г. – Благодарственное письмо Миинстерства культуры Омской области за активную работу по развитию приграничного сотрудничества и межкультурных коммуникаций. – Омск.
2010 г. – Алғыс хат Облыстың жастар саясатын жүзеге ісіне және Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығын мерекелеу аясындағы Халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес және Жастар күніне арналған «Сен тәуелсіз болсаң – елің де тәуелсіз!» атты іс-шараға белсенді қатысқаны үшін «Шоқан» магистранттар клубына алғыс жарияланады.– Көкшетау.

2011 г. – Почётная грамота за активную гражданскую позицию, профессиональное и значимое участие в социально-экономическом развитии региона и личный вклад в развитие гражданского общества Костанайской области / ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана». – Костанай.


2011 г. – Алғыс хат Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына. – Көкшетау. – (Ақмола облысы әкімдігінің жанындағы «МҚ КД және БЖ АО» ШЖҚ МКК-ның директоры Ә.Баймағамбетов).
2011 г. – «Қазақстан Респуликасының тәуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медалімен наградталды.
2011 г. – Диплом Ақмола облысы үкіметтік емес ұйымдарының әлеуметтік идеялары мен жобаларының жәрмеңкесінде «Бірыңғай мәдени кеңістік: даму стратегиясы» номинациясы бойынша «Шоқан жолдары» қоғамдық бірлестігі марапатталады. – Көкшетау. – Азаматтық форум.
2011 г. – Диплом в номинации «Лучшее радио города» / Академия «Кокше». – Кокшетау.

Сертификаттары

Сертификаты
2008 г. – Сертификат за проведение семинара с педагогической общественностью Северо-Казахстанской области по теме «Роль творческого наследия Магжана Жумабаева в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения», посвящ. 115-летию со дня рождения М. Жумабаева / Северо-Казахстанский институт повышения квалификации и переподготовки пед кадров. – Петропавловск.
2008 г. – Сертификат, подтверждающий, что Р. Н. Кошенова прошла курсы повышения квалификации в области внедрения технологии по разработке тестов «Форма тестовых заданий» по методике профессора Аванесова В. С., г. Москва / МОН РК, РГКП «Республиканский центр подтверждения и присвоения квалификации». – Кокшетау.
2009 г. – Сертификат участника конференции «Язык – душа народа = Тіл – ұлттың жаны» : семинар «Внедрение элементов инновационных технологий (погружение в языковую среду, этнокультурные компоненты) в обучении казахскому языку». - (Сеть лингвистических центров «Джей Энд Эс». «Болашак. Центр казахского языка»). – Омск.
2010 г. – Сертификат за проведение семинара на тему «Духовное наследие казахского народа: Шокан - Иманмусуп» / КазНУ им. аль-Фараби факультета философии и политологии. – Алматы.

2011 г. – Сертификат, удостоверяющий, что Р. Н. Кошенва прошла обучение по международной тренинговой программе «Разрешение конфликтов и медиация в поликультурной среде» / Институт Социально-Политических Исследований. – Астана.


2011 г. – Сертификат за участие в работе VI Международной летней школы молодых ученых-историков стран СНГ по теме «20лет СНГ: историко-культурное наследие», организованной Институтом истории и сохранения культурного наследия национальной академии наук Кыргызской Республики под эгидой Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Международной ассоциации институтов истории стран СНГ. – Бишкек.
2011 г. – Сертификат за участие в семинаре «Межкультурные коммуникации в мировом образовательном пространстве» / Компания «Джей Энд Эс». – Омск.

Философия ғылымдарының докторы Р. Н. Көшенованың

ғылыми еңбектерінің тізімі
Список научных трудов доктора философских наук

Р. Н. Кошеновой

Ғылыми еңбектері

Научные труды
1. Педагогические взгляды Магжана Жумабаева : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 – [защита 95.12.08]. – Алматы: [б. и.], 1995. – 135 с. – Библиогр. : с. 22-24.
2. Культурно-исторический портрет Иманжусупа как культурологическая проблема : дис. ... д-ра филос. наук : 24.00.01 - [защита 2010.02.26 г.]. – Алматы : [б. и.], 2010. – 240 с. – Библиогр. : с. 22-24.
3. Культурно-исторический портрет Иманжусупа как культурологическая проблема: автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 24.00.01, Каз. нац. ун-т им. аль-Фараби. – Алматы, 2010. – 41 с.

Оқу-әдістемелік құралдары

Учебно-методические пособия
4. Мухтар Ауэзов в школе. – Алматы, 1992. – 57 с.
5. Поговорим-поиграем : пособие для изучающих каз. яз. – Алматы : Қазақ тілі, 1995. – 46 с.
6. Магжан Жумабаев в школе : учеб.-метод. пособие / Ред. Т. М. Баймолдаев. – Алматы, 1995. – 52 с.
7. Возвращенные имена : учеб. пособие. – Алматы : Рауан, 1996. – 96 с.
8. Армысын, Пушкин! = Здравствуй, Пушкин! – Алматы : Жібек жолы, 1999. – 240 с.

9. Мен қалайша жалғанда тұрақтайын. – Алматы : Арыс, 2000. – 28 б.10. Иманжүсіп. – Алматы : Қайнар, 2001. – 176 б.
11. Академик Куватов : путь к вершине : докум. повесть. – Алматы : СаГа, 2003. – 208 с.
12. Портреты эпохи репрессии : учеб. пособие. – Кокшетау, 2008. – 75 с.
13. «Дәурен сүрдім бір кезде құстай ұшып» : Иманжүсіп қазақ мәдениетінің тарихында. – Кокшетау, 2009. – 56 с.
14. 20 лет Независимости : история в лицах. – Кокшетау, 2011. – 67 с.
15. Тұлпардың ізімен = След тулпара. – Алматы : Қазығұрт, 2012. – 301 с. – (Мерейтойлық әдебиет).
16. Казахский для всех : культурологические аспекты обучения каз. яз. – Астана : Изд-во академии «Кокше», 2012. – 120 с.
17. Магжан Жумабаев в школе. – Алматы, 1995. – 444 с.

Жинақтарда жарияланған еңбектері

Труды, опубликованные в сборниках
18. Мыржақып Дулатов (1885-1935) // Кошенова Р. Н. Возвращенные имена. – Алматы, 1996. – С. 53-55.
19. Абай в творчестве М. Ауэзова // Абай және Әуезов = Абай и Ауэзов : Абайтану оқулары = Абаевские чтения (11 сентября 1997 г.) / сост. : С. А. Тасыбаева, Г. А. Тілеубаева. – Алматы, 1998. – Вып. 3. – С. 63-65.
20. Белый лебедь отечественной педагогики // Рафика Нуртазина. Естелік = Воспоминания. – Алматы, 2001. – С. 232-237.
21. Проблемы духовного производства / Р. Н. Кошенова, Б. Карибжанова // Образование и наука в XХI веке. Взгляд в будущее : современные науч.-образоват. технологии и перспективы развития : мат. междунар. науч.-практ. конф. – Алматы, 2001. – С. 232-233.
22. Уроки Нуртазиной // Информационно-методические материалы семинара, способствующего общественному прогрессу и гражданскому миру в стране. Педагогика дружбы народов. – Астана, 2004. – С. 80-83.
23. Проблемы развития инновационных процессов в высшей школе // Материалы межрегиональной науч.-метод. конф. – Кокшетау, 2006. – С. 71-73.
24. С думой о судьбах народа // Магжан Жумабаев. Стихи, проза и литературные исследования / сост. Ж. Сулейменов. – Петропавловск, 2006. – С. 223-231.
25. М. Әуезов биік бағалаған даланың дархан тұлғасы : (Иманжүсіп Құтпанұлы) // Алаш және Әуезов : халықаралық ғыл. конф. материалдары. – Астана, 2007. – 252-257 б.
26. Духовно-нравственные истоки философских взглядов Иманжусупа Кутпанова – поэта, композитора, активного участника национально-освободительного движения в Казахстане конца XIX – начала XX веков // Аль-Фараби – Абай : проблема преемственности : мат. междунар. науч.-практ. конф / Каз НУ им. аль-Фараби. – Алматы, 2007. – С. 71-75.
27. Жизнь и творческая судьба Иманжусупа Кутпанова в системе духовных ценностей казахского народа // Послание Президента Назарбаева к народу Казахстана и задачи высшей школы : мат. междунар. науч.-практ. конф. – Уральск, 2007. – С. 54-58.
28. Звезда Магжана : жизнь и судьба // Алаш – казахская национальная идея и символ государственной независимости : респ. науч.-практ. конф. – Павлодар, 2007. – С. 61-63.
29. Культурно-историческое пространство казахов на рубеже 19-20 веков: тенденции и проблемы // Умение и нововведение : мат. междунар. науч.-теорет. конф. – София: Бял-град БГ, 2007. – Т. 6. –

С. 57-60.


30. Культурно-исторические аспекты философии нравственности в книге Г. Есима «Прошлое в настоящем» // Вопросы развития исторической науки и образования : мат. респ. науч.-практ. конф. – Уральск, 2007. – С. 62-65.
31. Модель национального характера через призму культурно-исторического портрета поэта и композитора Иманжусупа Кутпанова // Молодежь в науке и культуре 21 века : мат. шестой междунар. науч.-творческой конф. – Челябинск, 2007. – С. 121-126.
32. Наследие Иманжусупа в культурно-историческом аспекте преемственности // Аль-Фараби – Абай : проблема преемственности : мат. междунар. науч.-практ. конф / Каз НУ им. аль-Фараби. – Алматы, 2007. – С. 62-68.
33. Нравственные истоки преемственности поколений в художественной прозе Г. Есима // Молодежь и современность : проблемы мировоззрения, политики и морали : мат. междунар. науч.-практ. конф. – Семей, 2007. – С. 243-247.
34. Портрет эпохи культа личности 30-х годов 20 века // Байтурсыновские чтения : мат. респ. науч-практ. конф. – Костанай, 2007. – 133-137.
35. Творческое наследие Иманжусупа Кутпанова в контексте истории национально-освободительного движения в Казахстане конца XIX – начала XX века // Учение Льва Гумилева и современные народы Евразии : мат. VI междунар. Евразийского науч. форума. – Астана, 2007. – С. 98-100.
36. Творческое наследие и жизнь Иманжусупа Кутпанова в истории культуры Казахстана // Казахская литература и современность : мат. междунар. науч.-теорет. конф. – Атырау, 2007. – С. 97-99.
37. Творческое наследие Иманжусупа Кутпанова в истории культуры и литературы Казахстана // Қазақ мәдениетіндегі дәстүрлер мен инновациялар = Традиции и инновации в казахской культуре : мат. междунар. круглого стола. – Алматы, 2007. – 89-94 б.
38. Философская проза на рубеже веков // Социально-гуманитарное направление в парадигме современного образования : мат. междунар. науч.-практ. конф. – Павлодар, 2007. – С. 104-108.
39. Мәдени-тарихи портрет : тұлға және заман // Шоқан тағылымы – 13 : Халықаралық ғыл.-практ. конф. материалдары. 4 том. – Көкшетау, 2008. – 68-70 б.
40. Духовно-нравственные истоки бунтарской поэзии Иманжусупа // Валихановские чтения – 13 : мат. междунар. науч.-практ. конф. – Кокшетау, 2008. – Т. 1. – С. 269-273.
41. Культурно-исторические аспекты песеннего наследия Иманжусупа Кутпанова // Актуальные проблемы отечественной истории на современном этапе : мат. междунар. науч.-практ. конф. – Кокшетау, 2008. – С. 214-217.

42. Поиск истины : конец и начало // Қазақ елі – мәңгілік : жазушы, академик, профессор Ғарифолла Есімнің 60 жылдық мерейтойына арн. дөңгелек стол материалдары / құраст. А. Құлсариева. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2008. – С. 204-206.


43. Биография Иманжусупа как культурный феномен // Валихановские чтения – 14 : мат. междунар. науч.-практ. конф. – Кокшетау, 2009. – Т. 6. – С. 53-57.
44. Культура // Акмолинская область : Энциклопедия. – Алматы, 2009. – С. 90-96.
45. Осмысление темы человека в работах магистрантов // Валихановские чтения – 14 : мат. междунар. науч.-практ. конф. – Кокшетау, 2009. – С. 51-56.
46. Творческие работы членов клуба магистрантов «Шокан» при Кокшетауском государственном университете им. Ш. Уалиханова // Валихановские чтения – 14 / Р. Н. Кошенова, А. Жакупова, Д. Каусылов, А. Беляев, Д. Чагаева, А. Саменов, М. Тасбулатова : мат. междунар. науч-практ. конф. – Кокшетау, 2009. – Т. 1. – С. 51-56.
47. Шокан Уалиханов в истории духовного опыта Казахстана // Валихановские чтения – 14 : мат. междунар. науч.-практ. конф. – Кокшетау, 2009. – Т. 1. – С. 10-13.

Мерзімді басылымдардағы мақалалары

Статьи в периодических изданиях
48. Мы говорим по-казахски // Учитель Казахстана. – 1988. – 5 февр.
49. Вместить в прокрустово ложе? // Учитель Казахстана. – 1989. – 13 фев.
50. Жумабаев М. Грех Шолпан : повесть / М. Жумабаев; пер. с каз. Р. Кошеновой // Учитель Казахстана. – 1991. – 29 авг.; Простор. – 1992. – № 11. – С. 37-44.
51. Кого и от кого спасать? // Учитель Казахстана. – 1992. – 13 апр.
52. Очень хочу увидеть... // Учитель Казахстана. – 1992. – 15 мая.
53. М. Жумабаев – поэт и педагог // Русский язык и литература в казахской школе. – 1993. – № 2 – С. 29-32.
54. С думой о судьбах народа // Советы Казахстана. – 1993. – 6 марта.
55. Жизнь после смерти : [О жизни и творчестве А. Байтурсынова] // Веч. Алматы. – 1993. – 5 мая.
56. Возвращение поэта : [О жизни и деятельности М. Жумабаева] // Веч. Алматы. – 1993. – 5 июля.
57. Свеча догорает... // Советы Казахстана. – 1993. – 17 авг.
58. Жумабаев М. Такие простые истины : отрывки из учеб. «Педагогика» / М. Жумабаев ; пер. с каз. Р. Кошеновой // Учитель Казахстана. – 1993. – 23 дек.
59. Возвращенные имена. Мир-Якуб Дулатов // Русский язык и литература в казахской школе. – 1994. – № 8. – С. 33.
60. Возвращенные имена. А. Байтурсынов // Русский язык и литература в казахской школе. – 1994. – № 9-10. – С. 32-35.
61. Две судьбы в родословной семьи и страны : [о знаменитом поэте Сары-Арки Иманжусупе] // Казахстанская правда. – 1995. – 31 мая.
62. «Благодатное знание» доступно нашей школе // Казахстанская правда. – 1995. – 9 авг.
63. Учитель мой теории добра : [о нар. учителе Казахстана К. Нургалиеве] // Казахстанская правда. – 1995. – 4нояб.
64. Шакарим : «Не насыщай сытого...» : из книги «Сад подснежников» (об Атымтае Щедром и других) // Казахстанская правда. – 1996. – 9 окт.
65. Советы педагога // Караван. – 1997. – 5 февр.
66. Билет в «волшебную страну» // Казахстанская правда. – 1997. – 15 марта.
67. Поиск истины: конец и начало : [О творчестве Г. Есимова – исследователе творчества Абая] / Р. Кошенова, Л. Шашкова // Казахстанская правда. – 1997. – 6 мая.
68. Его герои живут рядом... : [60 лет изв. каз. писателю Е. Акимкулову] // Веч. Алматы. – 1997. – 10 сент.
69. Тулпара могучего след на земле : [о прославленном поэте, композиторе и певце, батыре Иманжусупе] // Казахстанская правда. – 1998. – 25 авг.
70. Ел тарихымен тамырлас қос ғұмыр : Иманжүсіп Құтпанұлының тұғанына 135 жыл // Сарыарқа. – 1998. – № 6. – 8-9 б.
71. Мой друг бесценный // Казахстанская правда. – 1998. – 8 дек.
72. Песни Макпал // Акмолинская правда. – 1999. – 3 апр.
73. Великое созвучие сердец : [Созвучие поэзии Абая и Пушкина] // Казахстанская правда. – 1999. – 9 апр.
74. Высокий дар высокого сердца // Акмолинская правда.1999. – 23 нояб.
75. Сад подснежников Шакарима // Акмолинская правда. – 1999. – 16 дек.
76. Уроки Рафики Нуртазиной // Казахстанская правда. – 2000. – 19 марта.
77. Почти забытая песня // Кзылординские вести. – 2000. – 16 авг.
78. На линии сердца и судьбы : [60 лет изв. ученому Р. Абсаттарову] // Казахстанская правда. – 2000. – 1 дек.
79. Восхождение к Бауржану Момышулы // Русский язык и литература в казахской школе. – 2001. – № 3. – С. 6-9.
80. Второе рождение Иманжусупа : поэт, певец, композитор –репрессированный Иманжусуп Кутпанов // Нива. – 2001. – № 3. – С. 144-154.

81. Великая сила единства и гармонии // Акмолинская правда. – 2001. – 18 марта.


82. Уроки Рафики Нуртазиной : [О ученом, педагоге Р. Нуртазиной] // Казахстанская правда. – 2001. – 6 апр. – С. 4.
83. Явление Белого лебедя : О Рафике Нуртазиной – заслуж. учителе РК // Акмолинская правда. – 2001. – 9 апр.
84. «...Он был львом среди нас» // Акмолинская правда. – 2001. – 16 мая.
85. «...Как пламя костра, яркая моя речь!» // Акмолинская правда. – 2001. – 9 сент.
86. Звезда Магжана // Казахстанская правда. – 2001. – 27 сент.
87. И музыка гневом клокочет...: [о Курмангазы] // Акмолинская правда. – 2001. – 9 янв. – С. 5.
88. «...Два чувства дивно близки нам» // Акмолинская правда. – 2001.– 8 дек.
89. Неопалимая купина : [О творчестве Иманжусупа] // Нива. – 2002. – № 3. – С. 79-83.
90. Глашатай истин вековых // Акмолинская правда. – 2002. – 8 апр.
91. Уроки жизни Рафики Нуртазиной : [80-лет педагогу и общ. деятелю, Герою Соц. Труда – Р. Б. Нуртазиной] // Нива. – 2002. – № 5. – С. 45-69.
92. Изучаем казахскую литературу // Веч. Алматы. – 2002. – 3 июня.
93. Наш эксперт // Караван. – 2002. – 5 окт.
94. Сиять звезде Иманжусупа // Казахстанская правда. – 2003. – 18 нояб. – С. 2.
95. Достойный наследник Жанибека-Тархана // Казахстанская правда. – 2003. – 15 янв.
96. Звезда Магжана [Жумабаева] // Казахстанская правда. – 2003. – 5 авг.
97. Күрмеулі заманның күрделі азаматы : Философия ғылымд. д.-ры, проф. Н. Жанділдин туралы // Орталық Қазақстан. – 2004. – 6 шілде. – 7б.
98. «Японский шпион» из Булаево : Сергазы Нурмагамбетов-жертва репрессии в СКО // Казахстанская правда. – 2004. – 9 июня.
99. Слово о Джандильдине : о д.-ре философских наук, проф. Н. Джандильдине и его роли в подготовке первых профессион. философов // Индустр. Караганда. – 2004. – 10 июня. – С. 11.
100. Живая легенда : Р. Б. Нуртазина // Открытая школа. – 2004. – № 6. – С. 4-5.
101. Иманжүсіп «тұнығы» ылайланбайды...: [Ақын Иманжүсіп Құтпанұлының өмірі мен шығармашылығы жайлы бірер сөз] // Қазақ әдебиеті. – 2004. – 22 қазан. – 5 б.
102. Однажды в Новый год // Новое поколение. – 2005. – 15 янв.
103. С «Казправдой» я уверенней живу // Казахстанская правда. – 2005. – 21 янв.
104. Оно взошло, солнце Нурхана! : о Н. Юсупове // Известия. Казахстан. – 2005. – 6 мая. – С. 1-4.
105. Второе рождение Иманжусупа // Руханият. – 2005. – 15 мая. – С. 1-2.
106. Его герои живут рядом // Казахстанская правда. – 2005. – 12 дек.
107. Чтобы слово не осиротело // Казахстанская правда. – 2006. – 6 июля.
108. Тумайды енді қайтып Иманжүсіп... // Арқа ажары. – 2007. – 31 наурыз.
109. Культурно-исторический портрет эпохи репрессий в философской прозе Гарифоллы Есима // ҚазҰУ хабаршысы=Вестник КазНУ. Сер. Философия, политология, культурология. – 2007. – № 3. – С. 85-89.
110. Самосущность Иманжусупа как культурный феномен // ҚазҰУ хабаршысы=Вестник КазНУ. Сер. Философия, политология, культурология, – 2007. – № 3. – С. 78-82.
111. Иманжүсіп: өмірі мен заманы // Қазақстан жоғарғы мектебі=Высшая школа Казахстана. – 2007. – № 4. – 212-215 б.
112. Культурно-исторический портрет Иманжусупа как предтечи казахского Ренессанса // Высшая школа. – 2007. – № 4. – С. 96-101.
113. Культурно-исторические истоки и предпосылки зарождения феномена сал и сері // Вестник Костромского гос. ун-та им. Н. А. Некрасова. Сер. Гуманитарные науки. – 2007. – № 5. – С. 80-85.
114. Биография личности через призму культурно-исторического портрета // Саясат. – 2007. – № 11. – С. 58-59.
115. Феномен сал и сери – глашатаев Великой Степи // Мысль. – 2007. – № 11. – С. 65-70.
116. Иманжүсіп Құтпанұлы : от шалмайтын шоқ гүл // Ізденіс=Поиск. Сер. Гуманитарных наук. – 2008. – № 1. – 92-96 б.
117. К проблеме культурно-исторического портрета // Қазақстан жоғары мектебі=Высшая школа Казахстана. – 2008. – № 1. – С. 215- 218.
118. Личность и время // ҚазҰУ хабаршысы=Вестник КазНУ. Сер. Философия, политология, культурология. – 2008. – № 1. – С. 14-16.
119. Магжан Жумабаев: жизнь и судьба // Вестник Костромского гос. ун-та им. Н. А. Некрасова. – 2008. – № 1. – С. 35-42.
120. Философия свободы в творческом наследии репрессированных деятелей Казахстана // Вестник педагогических инноваций. – 2008. – № 1. – С. 124-131.
121. Звезда Магжана : жизнь и судьба // Северный Казахстан. – 2008. – 11 апр. – С. 8.
122. Звезда Магжана : жизнь и судьба // Литер. – 2008. – № 1. – С. 50-57.
123. Обретение настоящего : размышления над кн. Г. Есима «Прошлое и настоящее» // Казахстанская правда. – 2008. – 18 апр.
124. Неопалимая купина: о классике казахской музыки Иманжусупе // Мысль. – 2008. – № 5. – С. 65-68.
125. Заманмен бетпе-бет келген ақын // Арқа ажары. – 2008. – 12 маусым.
126. Әулиелік ұшқыны // Солтүстік Қазақстан. – 2008. – 20 маусым.
127. Kazakh Renaissance and philosophy of time. Educational Developments // Seda. – 2008. – June. – P. 18-19.
128. «Я сын твой отчизна!» : [О Магжане Жумабаеве] // Магжан. – 2009. – № 3. – С. 82-88.
129. Великая сила единства и гармонии // Алау. – 2009. – 27 марта.
130. Иманжүсіп деген тегімізді түгендемек түгіл, әкем Николай, мен Раиса болып ғұмыр кештік / М. Әбсаттар // Алаш азаматы. – 2009. – 1 тамыз. – 6 б.
131. Философия независимости : эссе // Акмолинская правда. – 2010. – 16 дек.
132. Саммит в Астане : проблемы и перспективы // Алау. – 2010. – 9 дек.
133. Человек эпохи казахского Ренессанса // Акмолинская правда. – 2011. – 31 марта.
134. Иманжүсіптің жұлдызы жарқырай бермек // Дәстүр. – 2011. – № 5. – 36-38 б.
135. О романе Аймауытова «Акбилек» // Акмолинская правда. – 2011. – 18 окт.
136. Ботай и «Вечность» Дженкинса // Акмолинская правда. – 2012. – 12 июня. – С. 4.
137. Қазақ өнерінің берік бір уығы // Арқа ажары. – 2012. – 28 шілде.
138. Бесценное наследие : о творческом наследии двух великих
ученых-философов – писателей Юсуфа Баласагуни и Чокана ...// Казахстанская правда. – 2012. – 28 февр.
139. Иманжүсіп Құтпанұлының 150-жылдығы қарсаңында // Әлеумет тынысы. – 2012. - № 4. – 3 б.
140. Солнце Нурхана // Акмолинская правда. – 2012. – 26 мая.
141. Репрессии в Казахстане : истоки и предпосылки // Акмолинская правда. – 2012. – 26 мая. – // http:akmolinka. narod.ru.

142. Нам есть на кого положиться // Акмолинская правда. – 2012. – 1 дек.


143. Қазаққа аты мәшһүр Иманжүсіп // Алаш айнасы. – 2013. – 25 ақпан.
144. Ерейментау Иманжусупа : (к 150-летию Иманжусупа) // Акмолинская правда. – 2013. – 12 марта.
145. Единство и гармония Наурыза // Акмолинская правда. – 2013. – 21 марта.
Электрондық ресурстар

Электронные ресурсы

146. История и философия техники [Электронный ресурс] : презентация / Р. Н. Кошенова (рук.), И. М. Дубинец; КГУ им. Ш. Ш. Уалиханова. – 1 СD; 9692 Кб.


147. Тәуелсіздік философиясы [Электронный ресурс] : тұсаукесер / кеңес беруші Р. Кошенова. – 1 СD; 120 Мб.
148. Философия воспитания [Электронный ресурс] / Р. Кошенова (рук.), А. Максимова, А. Батян, С. Касымова; КГУ им. Ш. Ш. Уалиханова. – 1 DVD; 80 Кб.
149. Философия и история лингвистики [Электронный ресурс] : презентация / Р. Н. Кошенова (рук.), Н. Боргуль, О. Шихирина, А. Балтаева, Ю. Астафьева; КГУ им. Ш. Ш. Уалиханова. – 1 СD; 2180 Кб.
150. Философия информатики или философия Искусственного Интеллекта [Электронный ресурс] : презентация / Р. Н. Кошенова. – 1 СD; 17 Мб.
151. Шоқан жолдары = По дорогам Шокана [Электронный ресурс] / Р. Кошенова; Клуб магистрантов. – 1 DVD; 2,45 Гб.

Радио бағдарламалары

Радиопередачи

152. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач (1995г.) / авт. и вед. Р. Иманжусупова; ТРК «Казахстан». – 1 CD.

Содерж. : Р. Ахтямова. К. Сарсекеев. Д. Джабаев. М. Дулатов.
153. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач (1995г.) / авт. и вед. Р. Иманжусупова; ТРК «Казахстан». – 1 CD.

Содерж. : А. Кекильбаев. Б. Канапьянов. Т. Жароков.


154. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач (1995г.) / авт. и вед. Р. Иманжусупова; ТРК «Казахстан». – 1 CD.

Содерж. : Г. Есим. С. Шаймерденов.


155. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач (1995г.) / авт. и вед. Р. Иманжусупова; ТРК «Казахстан». – 1 CD.

Содерж. : Т. Ахтанов. М. Шаханов.


156. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач (1995 г.) / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – 1 CD.

Содерж.: Т. Абдиков. М. Алимбаев.


157. Возвращение [Звукозапись] : радиопередача / авт. и вед. Р. Кошенова. – Алма-Ата, 1996. – 127 Мб.
158. Иманжүсіп [Звукозапись] : радиопередача / авт. и вед. Р. Кошенова. – Алматы, 1998. – 73 Мб. – Каз. яз.
159. [Независимость: история и философия] : цикл радиопередач / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан», 2004, апрель. – (Образовательная программа «Алқа»).

Содерж.: Герои Независимости: Махамбет. Шакарим: эпоха репрессии. Свобода и Независимость. Мудрость Шакарима. Идея свободы в движении «Алаш» (Мыржакып Дулатов).


160. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – 1 CD; 482 Мб.

Содерж.: 2005 г.: А. Альпеисов. А. Тарази. Е. Акимкулов. И. Есенберлин. Б. Канапьянов. К. Аманжолов. Д. Досжан.

161. 2006 г.: К. Шангытбаев. К. Мырзалиев. О. Сарсенбаев. М. Айымбетов.
162. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач (2007 г.) / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – 1 CD; 215 Мб.

Содерж.: Г. Есим. С. Санбаев. А. Турашкызы. Л. Щеглов.


163. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – 1 CD; 1,44 Гб. – (Көкше Академиясы).

Содерж.: 2007 г. : Г. Есим. С. Санбаев. А. Турашкызы. Л. Щеглов; 2011 г. : Шакарим Кудайбердиев. А. Тарази. М. Айымбетов. Р. Отарбаев. Е. Юсупов. Д. Абилев. М. Шаханов. К. Мырзалиев. Иманжусип. А. Нуршайхов. К. Шангытбаев. У. Тажикенова. С. Кожамкулов. А. Аскаров. С. Тургынбеков. Б. Момыш улы. Т. Абдрахманова. Т. Нурмагамбетов. Ш. Муртаза.


164. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – 1 CD; 135 Мб.

Содерж.: 2008 г.: К. Мырзабеков. С. Тургынбеков; 2009 г.: К. Кеменгеров.


165. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач (2008 г.) / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – 1 CD; 538 Мб.

Содерж.: Ш. Кудайбердиев. К. Шилдебаева. З. Акышев. Д. Накипов. А. Абишев. А. Ким. Т. Молдагалиев. А. Сейдимбек. Т. Айбергенов.


166. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач (2009 г.) / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – 1 CD; 281 Мб.

Содерж.: В. Бадиков. С. Муканов. А. Аскаров. А. Утегенов. Р. Отарбаев. С. Кожамкулов. Т. Нурмагамбетов.


167. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – 1 CD; 674 Мб.

Содерж.: 2009 г.: И. Есенберлин. А. Аскаров. Абай. М. Айымбетов. Б. Оралхан. А. Утегенов. А. Тарази. К. Аманжолов. Р. Отарбаев. Д. Абилев. М. Шаханов. К. Мырзалиев. Иманжусуп.

2010 г.: Книга «Освободители». М. Сарсекеев. Е. Юсупов.
168. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – 1 CD; 690 Мб.

Содерж.: 2009 г.: А. Турашкызы. А. Жаксылыков. С. Байменов. К. Шилдебаева. А. Альпеийсов. В. Бадиков. Т. Нурмагамбетов. К. Мырзабеков.

2010 г.: Л. Скалковский. С. Муканов. Т. Молдагалиев. У. Есдаулетов. С. Муратбеков. Д. Снегин. К. Мырзабеков. З. Ахметова. А. Сейдимбек. Т. Мадзигон.
169. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – 1 CD; 681 Мб.

Содерж.: 2009 г.: А. Тарази. М. Айымбетов. Р. Отарбаев. Д. Абилев. М. Шаханов. К. Мырзалиев. Иманжусуп. А. Нуршаихов. К. Шангытбаев. У. Тажикенова. С. Кожамкулов. С. Тургынбеков. Б. Момышулы. Т. Абрахманова. Т. Нурмагамбетов. Ш. Муртаза.

2010 г.: Е. Юсупов. А. Аскаров.
170. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – 1 CD; 672 Мб.

Содерж.: 2009 г.: К. Кеменгеров. А. Арцишевский. У. Тажикенова. Б. Момышулы. М. Жумабаев. И. Есенберлин. Поэзия жырау.

2010 г.: П. Косенко. Н. Раевский. Т. Нурмагамбетов. А. Алимжанов. Е. Курдаков. Н. Оразалин. М. Алимбаев.
171. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач (2010 г.) / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – 1 CD; 21,6 Мб.

Содерж.: З. Иманбаев.


172. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач (2010 г.) / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – 1 CD; 243 Мб.

Содерж.: И. Стрелкова. Ш. Уалиханов. С. Омаров. И пришла к нам весна.


173. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач (2010 г.) / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – 1 CD; 29,4 Мб.

Содерж.: Е. Юсупов.


174. Мұстафа Шоқай – әлем таныған тұлға [Электронный ресурс] : цикл радиопередач «Алқа» / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – 1 CD; 18,3 Мб. – (Ғасырлар жырлайды. ҚР 20 жылдың Тәуелсіздігіне арналады). – Рус. яз.
175. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – 1 CD; 679 Мб.

Содерж.: 2010 г.: С. Ерубаев. Б. Момышулы. И. Зикибаев. В. Семияльнов. К. Найманбаев. И. Стрелкова. Г. Мустафин. А. Ашири. Н. Чернова. К. Бегманов. Ж. Омирбеков. С. Бегалин. Г. Кругляков. Б. Жандарбеков. Ж. Жакыпбаев. Т. Медетбек. З. Иманбаев. И. Потахина. С. Омаров.

2011 г.: Е. Раушанов.
176. Алқа [Звукозапись] : цикл радиопередач / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – Алматы, 2012. – 0,99 Гб.

Содерж. : Р. Бектемисова. Библиотека Олжаса. О. Жанайдаров. С. Байменов. К. Смаилов. О. Шиленко.


177. Алқа [Электронный ресурс] : цикл радиопередач (2012 г.) / авт. и вед. Р. Кошенова; ТРК «Казахстан». – 1 CD; 32 Мб.

Содерж.: К. Смаилов.
Қолжазбалары

Рукописи
178. Ақ балдақ алмасының сынығысың [Қолжазба]. – 500 б. – Автор мұрағаты.
179. Астана – символ обновленного мышления [Рукопись]. – 9 с. – Архив автора.
180. Культурологические аспекты повести М. Ауэзова «Лихая година» [Рукопись].– 3 с. – Архив автора.
181. Литературное наследие Казахстана [Рукопись].– 100 с. – Архив автора.
182. Межэтнические отношения и национальная культура [Рукопись].– 36 с. – Архив автора.
183. Образование – сфера духовного производства [Рукопись]. – 5 с. – Архив автора.
184. Основы философских знаний : учеб. пособие [Рукопись]. – 300 с. – Архив автора.
185. Педагогические взгляды Магжана Жумабаева [Рукопись]. – 120 с. – Архив автора.
186. Подвижные игры для детей [Рукопись]. – 21 с. – Архив автора.
187. Пять истин : перевод книги Мухтара Арына [Рукопись]. – 30 с. – Архив автора.
188. Созвездие льва [Рукопись].– 30 с. – Архив автора.
189. Творческое наследие Шокана Уалиханова как интеллектуальная саморефлексия казахской культуры [Рукопись].– 4 с. – Архив автора.


Р. Н. Көшенова туралы басылымдар

Публикации о Р. Н. Кошеновой

190. Акбалаева Ш. Олимпиад много, но эта – первая // Учитель Казахстана. – 1989. – 23 янв.


191. Жумагужин А. Жақсы бастаманы қолдау керек // Алматы Ақшамы. – 1989. – 11 қыркүйек.
192. Жумагужин А. После потрясения // Веч. Алматы. – 1994. – 30 апр.
193. Шашкова Л. Возвращенные отчизне имена // Казахстанская правда. – 1996. – 20 сент.
194. Шашкова Л. «Мухтар Ауэзов в школе» и ... // Казахстанская правда. – 1997. – 12 фев.
195. «Атам мұрасы – ел қазынасы». – Алматы, 1997.
196. Коэмец Е. «Душа моя, Ибрай...» // Учитель Казахстана. – 1998. – 3 марта.
197. Шашкова Л. Дом Поэта в Алматы : к 200-летию А. С. Пушкина // Казахстанская правда.1999. – 24 марта.
198. Ильясова Б. Здравствуй, Пушкин! // Акмолинская правда. – 2000. – 17 янв.
199. Шашкова Л. Возвращение Иманжусупа // Казахстанская правда. – 2001. – 7 фев.
200. Раушан Кошенова : «Меня оберегают высшие силы» : интервью // Любимый город. – 2008. – 14 окт.
201. Кошенова Раушан Нурхановна // Акмолинская область : Энциклопедия. – Алматы, 2009. – С. 338.
222. Әбсаттар М. Иманжүсіп деген тегімізді түгендемек түгіл, Әкем Николай, мен Раиса болып ғұмыр кештік : сухбат // Алаш азаматы. – 2009. – 1 тамыз.

223. Шашкова Л. Брать из прошлого огонь, а не пепел // Казахстанская правда. – 2010. – 10 марта.


224. Шокан Уалиханов и диалог культур // Акмолинская правда. – 2010. – 13 июля. – [http: akmolinka, narod. ru]
225. Утеулина Р. Процесс изучения начните с культуры : декада языков : мнение специалиста // Акмолинская правда. – 2010. – 7 сент.
226. Обсуждает вузовская аудитория : лекции акима области / соб. инф. // Акмолинская правда. – 2010. – 9 дек.
227. 20-летие Независимости – новый импульс в решении задач // Акмолинская правда. – 2010. – 11 дек.
228. Төлеубаев Б. Жақсының жұрағаты // Баянтау. – 2011. – № 1.
229. Зорина С. Чтобы дойти до следующих вершин // Акмолинская правда. – 2011. – 9 апр.

230. Жәрімбетова Н. Нақты іс керек, дейді Көкшетау университеті философия кафедрасының меңгерушісі Раушан Көшенова : сұхбат // Егемен Қазақстан. – 2011. – 14 маусым.


231. Ахметова А. Медиация : от трапдиции к закону // Акмолинская правда. – 2011. – 3 нояб.
232. Әбсаттар М. Жас буынның темірқазығы Шоқан болуы тиіс // Аңыз адам. – 2011. – № 12.
233. Сыздыкова А. Плечом к плечу : власть и НПО // Акмолинская правда. – 2012. – 16 февр.
234. Тілеубайқызы А. 2013 жылы Иманжүсіп Құтпанұлының туғанына 150 жыл толады // Әлеумет тынысы. – 2012. – № 4. – 13-14 б.
235. Алақанұлы А. Ұрпақ үшін ұлағатты іс-шара // Әлеумет тынысы. – 2012. – № 4. – 15-17 б.
236. Ғабдрашұлы Ғ. Әке аманаты // Әлеумет тынысы. – 2012. – № 4. – 28-30 б.
237. Бектасов С. М. «Адамзатта ұл тумас мендей құмай» // Әлеумет тынысы. – 2012. – № 4. – 20-22 б.
238. Ер есімі ел есінде : Иманжүсіп жайлы естеліктер : Раушан Нұрханқызының 2012 жылы жарық көрген «Тұлпардың ізімен» кітабынан үзінді // Әлеумет тынысы. – 2012. – № 4. – 23-27 б.
239. Муканова А. О песенном наследии Иманжусупа Кутпанова // Әлеумет тынысы. – № 4. – С. 18-19.
240. Тришечкин А. Иманжусуп Кутпанов : осмысление подвига // Акмолинская правда. – 2012. – 31 июля.
241. Есімханова А. Қазақтың Иманжүсібі : [Атақты әнші-сазгер, ақын, балуан Иманжүсіп Құтпанұлының немересі Раушан Қошеновамен әңгіме] // Сарыарқа самалы. – 2013. – 2 ақпан.
242. Вервекин А. Его песни популярны в народе : 150-летие Иманжусупа Кутпанова, беседа с Р. Кошеновой // Звезда Прииртышья. – 2013. – 31 янв.
243. Елешова Ж. Тәуелсіздік үшін күрес : Иманжүсіптің есімі қайта оралды // Білік. – 2013. – 2 ақпан.
244. Беков Р. Продолжая поэтические традиции // Акмолинская правда. – 2013. – 12 марта.
245. Амалбек Б. Ел жүрегіндегі ерен тұлға // www.massagan.com.

246. Амалбек Б. Қоғам мүдделер жарастығымен гүлденеді // i-news.kz.

247. «...Әндерінің көбінің сөздері жоғалған» деген дерек береді Иманжүсіптің немересі Раушан Көшенова // meirgul.blogspot.сom.

248. Ғылыми-практикалық конференция : «Шоқан жолдары» қоғамдық ұйымының төрайымы Раушан Көшенова … // www.akmo.kz.

249. Павлодарда «Ақбалдақ алмасымның сынығысың» атты жинақ жарық көреді // aimak-ainasy.kz.

250. Шөкшир Д. Зиялы зейнеткер ауылда : сұхбат // Ұлт порталы [ult.kz].


251. Жунисбекова Г. ЖЕНПИ год Пушкина : Просмотр новостного выпуска // kaz.newsfactory.kz.

252. Научная конференция, посвященная 150-летию Кашгарской экспедиции Ч. Валиханова //www.orientalstudies.ru.

253. Утеулина Р. [Раушан Кошенова] : интервью // http:akmolinka. narod.ru.


Р. Н. Көшенова туралы деректі фильмдер

Документальные фильмы о Р. Н. Кошеновой

254. Люди и судьбы [Видеозапись] / Казахское радио; авт. программа Лауры Барлыбаевой. – 1996.


255. Леди Совершенство [Видеозапись] / «Казахстан»; авт. программа Мадины Смагуловой. – Кокшетау – Акмолинский филиал ТРК, 2007.
256. Будущее Казахстана [Видеозапись] / «Казахстан». – Кокшетау – Акмолинский филиал ТРК, 2008.

257. Я научилась [Видеозапись] / «Казахстан»; авт. программа Дементьевой. – Кокшетау – Акмолинский филиал ТРК, 2008.


258. Арқаның ән бесігі [Видеозапись] / «Казахстан»; авт. программа Жаната Жанузакова. – Кокшетау – Акмолинский филиал ТРК, 2009.
259. Фреш-Таң [Видеозапись] / телевидение «Ирбис». – Павлодар, 2013.

Мазмұны

Оқырмандар есіне........................................................................................3

Философия ғылымдарының докторы,

Р. Н. Көшенованың өмірі мен қызметінің негізгі кезеңдері...................5

Қысқа өмірбаяндық анықтама....................................................................9

Халықаралық, республикалық ғылыми-практикалық

конференцияларға, съездерге, форумдарға, конгрестерге,

симпозиумдарға, семинарларға қатысуы................................................21

Ғылыми-зерттеу жобалары.......................................................................23

Экспедициялары........................................................................................23

Наградалары...............................................................................................24

Сертификаттары........................................................................................25

Философия ғылымдарының докторы Р. Н. Көшенованың

ғылыми еңбектерінің тізімі......................................................................27

Ғылыми еңбектері.....................................................................................27

Оқу-әдістемелік құралдары......................................................................27

Жинақтарда жарияланған еңбектері .......................................................28

Мерзімді басылымдардағы мақалалары..................................................32

Электрондық ресурстар..........................................................................140

Радио бағдарламалары............................................................................141

Қолжазбалары..........................................................................................145

Р. Н. Көшенова туралы басылымдар.....................................................146

Р. Н. Көшенова туралы деректі фильмдер............................................150

Содержание

К читателям..................................................................................................4

Основные даты жизни и деятельности

доктора философских наук Р. Н. Кошеновой...........................................7

Краткая биографическая справка............................................................15

Участие в международных, республиканских

научно-практических конференциях, съездах,

форумах, конгрессах, симпозиумах, семинарах.....................................21

Научно-исследовательские проекты.......................................................23

Экспедиции................................................................................................23

Награды .....................................................................................................24

Сертификаты..............................................................................................25

Список научных трудов доктора философских наук

Р. Н. Кошеновой........................................................................................27

Научные труды..........................................................................................27

Учебно-методические пособия ...............................................................27

Труды, опубликованные в сборниках ....................................................28

Статьи в периодических изданиях...........................................................32

Электронные ресурсы.............................................................................140

Радиопередачи.........................................................................................141

Рукописи...................................................................................................145

Публикации о Р. Н. Кошеновой.............................................................146Документальные фильмы о Р. Н. Кошеновой......................................150


Раушан Нұрханқызы Көшенова: Биобиблиографиялық көрсеткіш / С. Торайғыров атындағы ПМУ; С. Бейсембаев атындағы ҒК; құраст. Г. Қ. Қайсина, Т. А. Макаренко; ред. Н. К. Курбатова. – Павлодар: «Кереку» баспасы, 2013. – 52 б.
Каталог: images -> stories -> pdf
pdf -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
pdf -> Жұмыс Бағдарламасы (бұдан әрі Бағдарлама) «№5 Балалар мен жасөспірімдердің мамандандырылған олимпиадалық резерв спорт мектебі»
pdf -> Бағдарламасы 6М010300 «Педагогика және психология»
pdf -> ТүсуГе арналған емтихан бағдарламасы
pdf -> Қабылдау емтиханы бағдарламасы
pdf -> МагистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы
pdf -> Г. К. Шахажанова 20 ж
pdf -> Бюллетень «Новые книги» Вып. 4 Павлодар 2014 Құрастырушылардан


Достарыңызбен бөлісу:
1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет