Сатып алу-сату келісім-шарты астана қ. № 20 ж.Дата28.01.2018
өлшемі119.79 Kb.

Сатып алу-сату

КЕЛІСІМ-ШАРТЫ
Астана қ. №____ «___» _____ 20___ж.
«Астықжан» Сауда орталығы» ЖШС, бұдан әрі «Сатушы» деп аталып, оның атынан, «____» _____ 20___ ж. №____ Сенімхат негізінде қызмет атқаратын, Коммерциялық директор Буторина Раиса Ивановна бір жағынан, және

_____________________________________, бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталып, оның атынан, ___________ негізінде қызмет атқаратын, __________________________, басқа жағынан, бірлесе «Тараптар» деп аталып, келесі туралы нағыз келісім-шарт жасады:

1. Келісім-шарт мәні

1.1. Сатушы өнімді (бұдан әрі – «Өнім»), сату сәтінде Сатушыда қолданылған баға бойынша сатуға, ал Сатушы сатып алуға міндеттенеді.

1.2.Нағыз келісім-шарт бойынша жеткізілетін Өнімнің саны емн ассортименті Тараптармен Тапсырыста келісіледі.

1.3. Тапсырыс Сатып алушымен кез-келген жұмыс күнінің сағат 13:00 дейін ұсынылған шартта, қарастырылуға қабылданады. Тапсырысты ұсыну Сатып алушының кеңсесіне жеткізу немесе факсимильді байланыспен жіберу арқылы іске асырылады.

2. Жеткізу тәртібі

2.1. Жеткізу шарттары: Көлікпен өзін-өзі шақыру және Сатып алушы есебінен.

2.2. Сатып алушы Сатушың есептесу шотына ақшаның түскен сәтінен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде өнімді шығаруға міндеттенеді.

Сатып алушы өнімді алған кезде, төлем тапсырысын және өнімді алу құқығына сенімхатты ұсынуға міндеттенеді.    1. Сатып алушы сұрауы бойынша, Сатушы өнімнің сапасын растайтын, құжаттар көшірмесін (Сатушының мөрімен бекітілген) ұсынады.  1. Баға және есептесу тәртібі

3.1. Төлем формасы: қолма-қол ақшасыз есептесу.

3.2. Төлем валютасы – қазақстандық теңге.

3.3. Есептесу тәртібі: Тараптармен Тапсырысқа қол қойған және төлемге шотты алған сәттен бастап 1 (бір) банктік күн ішінде 100% алдын ала төлем. Осы мерзім өтуі бойынша, Сатушы осы Тапсырысты бір тарапты ретте бұзуға құқылы.

4. Ерекше шарттар

4.1. Сатып алушы өнімді алған сәттен бастап, жеткізілген өнімге, оны сақтау және өткізу санитарлық талаптарының сақталуына толық жауапкершілік артады.

4.2. Тараптар Сатып алушымен өзкізілмей қалған өнім (өнімі бөлігі) Сатып алушыға қайтарылуға жатпайды деп келісті.

4.3. Сатып алушы өз реквизиттері (мекен-жай мәліметтері, атаулар, банктік реквизиттер) өзгерген (осындай өзгерістерді рәсімдеген), сонымен қатар, кәсіпкерлік қызметін тоқтатқан жағдайда, Сатушыға ол туралы жазбаша хабарлауға міндетті.


4.4. Тараптар нағыз келісім-шарт бойынша өз құқықтарын/міндеттерін басқа Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тарапқа беруге құқығы жоқ.
5. Тараптар жауапкершілігі.

5.1. Өнімді шақырту мерзімдерін үш күнтізбелік күнге өткізген жағдайда, Сатушы аталған өнімді үшінші тұлғаларға өткізуге құқылы. Осы жағдайда, Сатушы алдын ал төлем сомасынан Тапсырыс сомасының 15% мөлшерінде айыппұл ұстап қалуына құқылы.

5.2. Егер Сатып алушының шығарту мерзімін өткізуі, өнімнің бөлігінің бүлінуіне әкелсе, Сатушы жарамсыз деп табуды іске асырады және комиссиялық Акт жасайды. Осы Акт негізінде Сатушы Сатып алушының аванстық төлемінен бүлінген өнім құнын ұстап қалуға құқылы. Нағыз келісім-шартпен қарастырылған барлық ұстап қалуларды алып тастағандағы, алдын ал төлем сомасыСатып алушыға қайтарылуға жатады.

5.3. Тараптар нағыз келісім-шарт шарттарын орындамағаны/тиісті орындамағаны үшін қазіргі Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапкершілілк артады, егер басқасы Тараптардың қосымша келісімімен анықталмаса.
6. Форс-мажор

6.1.Тараптар жеңе алмайтын күш жағдайлар ықпалынан басқа жағдайларда, міндеттерін олрындамаған үшін жауапкершілік артады.

6.2.Жеңе алмайтын күш деп Тараптар еркілерінен тыс, ықпалы мен пайда болуын Тараптар ескерте де, алдын ала да алмаған сыртқы жағдайлар жатады, яғни: соғыс және әскери әрекеттер, ереуілдер, эмбарго, эпидемиялар, өрт, жарылыстар, табиғи апаттар, көлік апаттары, сонымен қатар, басқа да сотпен көрсетілген жеңе алмайтын күш сипатына жататын жағдайлар деп таылғандар.

6.3. Осындай жағдайлардың келуі мен ықпалы құзыретті органдардың сәйкес құжаттарымен расталуы керек.

6.4. Мұндай жағдайлардың келуі туралы Тарап басқа Тарапқа қажетті мәліметтер мен жағдайлардың мүмкін ықпал ету мерзімдерін көрсетіп, телеграммамен/телекспен, факспен, жедел хабарлауы керек. Егер ондай жағдайлардың ықпалы туралы хабарлама болмаған жағдайда, Тарап олардың бар болғанына сілтеуге құқысыз.

6.5. Осындай жағдайлардың ықпалы уақытында Тараптардың нағыз келісім-шарт бойынша міндеттеріннің қолданылу мерзімі ұзатылады.


7. Басқа шарттар

7.1. Нағыз Келісім-шартқа өзгертулер, толықтырулар және/немесе айқындаулар тек жазбаша түрде жасалған және екі Тараппен де қол қойылған жағдайда жарамды.

7.2. Осы келісім-шарт бойынша келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешілуге жатады, ал келіспеушілік мәселелері бойынша Тараптармен келісімге келмеген жағдайда, Астана қ. сот органдары қарауына өтуге жатады.

7.3. Осы келісім-шартқа қол қойғаннан бастап, бұдан бұрын жасалған келісім-шарттар, келісімдер және қатынасхаттар шарттары, егер олар осы келісім-шартта қарастырылған мән, сома және басқа да негіздер бойынша орын алған болса, өз күшін жойған болып есептеледі.

7.4. Ешбір Тарап нағыз Келісім-шартты орындау барысында алынған кез-келген ақпаратты, басқа Тараптың жазбаша келісімінсіз ауызша, жазбаша немесе басқа да түрінде біреуге жариялауға құқығы жоқ.


7.5. Нағыз келісім-шарт өз күшіне оған екі Тараппен қол қойған сәттен бастап енеді және 20___ж. «______» __________ дейін қолданылады, ал өзара есептесу жөнінен – олардың толық аяқталғанына дейін.
7.6.Нағыз келісім-шарт қазақша және орыс тілдерінде, тең заңдық күші бар, әр Тарапқа бір данадан, бірдей екі данада жасалған.

8. Тараптардың заңдық мекен-жайлары, банктік реквизиттері және қолдары:
Сатушы:


Атауы

«Астықжан» Сауда орталығы» ЖШС

Заңдық

мекен-жайы

Астана қ., Алаш тас жолы, 24/2


БСН

930 740 000 117

СТН

031 400 061 907

ҚҚС жөнінде Куәлік

29.11.2012ж. №0024511

сериясы 62001Банктік реквизиттер

KZ91998BTB0000005626 – теңгемен

«Цеснабанк» АҚ

Астаналық филиалында


БСК

TSES KZ KA

Байланыс телефондары

8-7172-5316-71, 53-16-72

Е-mail:

sell@astykzhan.kz


Коммерциялық директор

________________________ Р.И. Буторина

м.о.
Сатып алушы:
Атауы
Заңдық

нақты

мекен-жайы
БСН
СТН
ҚҚС жөнінде Куәлік
Банктік реквизиттер
БСК
Байланыс телефондары
Е-mail:


_____________________________


____________________________ __________________

м.о.Д О Г О В О Р

купли-продажи
г.Астана №____ «___» _____ 20___г
ТОО «Центр торговли «Астыкжан», в дальнейшем «Продавец» в лице Коммерческого директора Буториной Раисы Ивановны, действующей на основании Доверенности №____ от «___» _____ 20___ г., с одной стороны, и

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице___________ ______________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель купить продукцию (далее - «Продукция»), по ценам, действующим у Продавца на момент продажи.

1.2.Количество и ассортимент, поставляемой по настоящему договору Продукции согласовывается сторонами в Заявке.

1.3. Заявка принимается Продавцом к рассмотрению при условии, что она предоставлена Покупателем до 13.00.ч. любого рабочего дня. Предоставление Заявки осуществляется путем доставки в офис Продавца либо отправлением посредством факсимильной связи.
2. Порядок поставки

2.1. Условие поставки: самовывоз транспортом и за счет Покупателя.

2.2. Покупатель обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня вывезти продукцию с момента поступления денег на расчетный счет Продавца.

Покупатель при получении продукции обязуется предоставить платежное поручение и доверенность на право получения продукции.    1. По просьбе Покупателя, Продавец предоставляет копии документов (заверенные печатью Продавца), подтверждающие качество продукции.
  1. Цена и порядок расчета

3.1. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.2. Валюта платежа – казахстанские тенге.

3.3. Порядок расчетов: 100% предоплата в течение 1 (одного) банковского дня с момента подписания Сторонами Заявки и получения счёта на оплату. По истечению данного срока, Продавец имеет право расторгнуть данную Заявку в одностороннем порядке.
4. Особые условия

4.1. С момента получения продукции Покупатель несет полную ответственность за поставленную продукцию, соблюдение санитарных требований ее хранения и реализации.

4.2. Стороны договорились, что продукция (часть продукции), оставшаяся нереализованной Покупателем, возврату Продавцу не подлежит.

4.3. Покупатель обязан в течение 3 (трех) календарных дней со дня изменения (оформления таких изменений) своих реквизитов (адресных данных, наименования, банковских реквизитов), а также в случае прекращения предпринимательской деятельности, письменно сообщить об этом Продавцу.
4.4. Стороны не вправе передавать свои права/обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
5. Ответственность Сторон

5.1. При просрочке сроков вывоза продукции более чем на три календарных дня, Продавец вправе реализовать данную продукцию третьим лицам. В этом случае Продавец вправе удержать из суммы предоплаты штраф в размере 15% от суммы Заявки.

5.2. В случае если нарушение Покупателем сроков вывоза привело к порче части продукции, Продавец осуществляет выбраковку и составляет комиссионный Акт. На основании данного Акта Продавец вправе удержать стоимость испорченной продукции из авансового платежа Покупателя. Сумма предоплаты за минусом всех удержаний, предусмотренных настоящим Договором подлежит возврату Покупателю.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение/ ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, если иное не определено дополнительным соглашением Сторон.
6. Форс-мажор

6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств, кроме случаев воздействия обстоятельств непреодолимой силы.

6.2.Под непреодолимой силой понимаются внешние обстоятельства, которые возникли помимо воли Сторон, воздействие и наступление которых, Стороны не могли ни предупредить, ни предотвратить, а именно: война и военные действия, забастовки, эмбарго, эпидемии , пожары, взрывы, стихийные бедствия, транспортные аварии, а также иные обстоятельства, которые суд признает относящимися к указанным характеристикам непреодолимой силы.

6.3. Наступление и воздействие таких обстоятельств должно быть подтверждено соответствующими документами компетентных органов.

6.4. О наступлении таких обстоятельств Сторона должна немедленно известить другую Сторону телеграммой/ телексом, факсом, с указанием необходимых данных и возможных сроках действия обстоятельств. В случае, если нет извещения о воздействии таких обстоятельств, то Сторона не вправе ссылаться на их наличие.

6.5.На время действия таких обстоятельств продлевается срок действия обязательств Сторон по настоящему договору.
7. Прочие условия

7.1.Любые изменения, дополнения и/или уточнения к данному договору считаются действительны, если они были оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.2. Споры по данному договору подлежат урегулированию путем переговоров, а при не достижении соглашения Сторон по спорным вопросам подлежат передаче на рассмотрение судебными органами г. Астана.

7.3.С подписанием данного договора признаются утратившими силу условия ранее заключенных договоров, соглашений и переписки, если они имели место по предмету, сумме и другим основаниям, предусмотренным в данном договоре.

7.4. Ни одна из Сторон не имеет право устно, письменно или иным образом разглашать кому-либо любую информацию, полученную в ходе выполнения настоящего Договора без письменного согласия на то другой Стороны.

7.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «____» ____ 20___ г., а в части взаиморасчетов – до полного их завершения.
7.6. Настоящий договор составлен на казахском и русском языках, в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Продавец:


Наименование

ТОО «Центр торговли «Астыкжан»

Юридический адрес

г. Астана, шоссе Алаш 24/2


БИН

БИН 930 740 000 117

РНН

РНН 031 400 061 907

Свидетельство по НДС

Серия 62001 №0024511

от 29.11.2012г.Банковские реквизиты

KZ91998BTB0000005626 – в тенге

в Столичном филиале

АО «Цеснабанк»


БИК

TSES KZ KA

Контактные телефоны

8-7172-5316-71, 53-16-72

Е-mail:

sell@astykzhan.kz


Коммерческий директор

_______________________ Буторина Р.И.

м.п.
Покупатель:
Наименование
Юридический,

фактический адреса
БИН
РНН
Свидетельство по НДС
Банковские реквизиты
БИК
Контактные телефоны
Е-mail:


____________________________


____________________________ _____________________

м.п.

Каталог: upload -> documents
upload -> Сабақ тақырыбы: Шерхан Мұртаза «Ай мен Айша» романы Сабақ мақсаты: ҚР «Білім туралы»
upload -> Қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы Қазақ Әдебиеті пәні бойынша әдістемелік өҢдеу мамандығы: Фельдшер Мейірбике ісі Стамотология Курс: І семестрі: ІІ
upload -> Ф 7 –007-02 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
upload -> 2011 жылдың 14 мамырында «Жалпы гигиена және экология», «Эпидемиология» кафедрасының ұйымдастыруымен және «Студенттік басқару ұйымының» ұйымдастыруымен Д. Е
documents -> «Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына орналасуға конкурс өткізу қағидалары Жалпы ережелер
documents -> Горький Алексей Максимович (1868-1936)


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет