Семей қ. физика-математика бығытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебініңPdf көрінісі
Дата05.04.2020
өлшемі437,88 Kb.

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Семей қ. физика-математика бығытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің 

ұйымдастыруымен өтетін 5-6 сынып оқушыларына арналған  п.ғ.к., профессор Қ.Н. Нұрсұлтанов атындағы математика пәнінен  

ІІ облыстық олимпиаданың  

екінші кезеңі. 

 

  

Т А П С Ы Р М А Л А Р  

 

З А Д А Н И Я  

  

 

 СЫНЫП/КЛАСС: 5   

 

 

 

 

 

УАҚЫТ/ВРЕМЯ: 100 мин   

 

 

 

 

Семей - 2020  

 

 

 

1 БАЛЛДЫҚ ТАПСЫРМАЛАР ||||| ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 1 БАЛЛ 

 

1. 


Бірінші орындалатын амалды көрсетіңіз: 

8

22 (151

))

2(

( 4


) Укажите действие которое выполняется первым

8

22 (151

))

2(

( 4


) 

8 22


 

22 15 

14 2 

15 14 

2.  Айша 6 м лента сатып алды. Бір бұйым жасау үшін 35 см лента қажет. Айша ең көп дегенде 

неше бұйым жасай алады? Айша  купила  6  м  ленты.  Для  изготовления  одного  изделия  требуется  35  см  ленты.  Какое 

наибольшее количество изделий Айша сможет сделать? 15 


16 

17 


18 

3. 


Қай өрнектің мәні 

2

1- ден үлкен?  

 

Какое из выражении больше чем 

2

1

5

42

1 

4

42

1 

5

52

1 

4

52

1 

4. 


Нұрасыл күніне 

2

13

 км жүгіріп отырды. Ол бір аптада неше км жүгіріп өтті?  

 

Нурасыл в день пробегал 

2

13

км. Сколько км он пробежал за неделю? 2

121

 

21

24

 2

1

49 

2

152

 

5. Дұрыс теңсіздікті таңдаңыз :  

 

Выберите верное неравенство: 

9

14

4

1002

 31

9

22

100


50

 23

14

55

100


100

 4

29

66

5

100 

6. Қай жауап 

5

10-не сәйкес келеді? 

 

Какой ответ соответствует числу 

5

10

? 

50 


500 

10000 


100000 

7. 


Рецепт  бойынша тағам жасауға 

1

4  кг  орех, 

1

8  кг  карамель  және 

1

3  кг  шоколад  қажет.  Осы 

тағамды жасауға қажетті өнімдердің жалпы массасы қандай? 

 

Для  приготовления  блюда  по  рецепту  нужны 

1

4кг  орехов, 

1

8кг  карамели  и 

1

3кг  шоколада. 

Какова общая масса продуктов, необходимых для приготовления этого блюда? 1

15 

3

15 

17

24 

17

8 

8. 


Берілген фигураға сәйкес жауапты таңдаңыз:  

 

Выберите ответ, который соответствует фигуре: 

 4

10 

4

100 

40 9. 

Поездың жылдамдығы 

4

82

15 км/сағ. Осы поезд 

2

63

 сағатта неше километр жол жүреді? 

 

Скорость поезда 

4

8215

 км/час. Сколько проедет этот поезд за 

2

63

часа? 678 км 


4

548


9

 км 


1

603


3

 км 


896

 км 


10. 

Есептеңіз (вычислите)

2

5

17

15

   

 


 

 

 5

49 

3

147 

15

49 

5

147 

 

2 БАЛЛДЫҚ ТАПСЫРМАЛАР ||||| ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 2 БАЛЛА 

 

11. 


Бірінші (І) қорапқа 200 грамм конфет сияды. Екінші (ІІ) қорапқа неше кг конфет сияды? 

 

В первую (І) коробку вмещается 200 грамм конфет. Сколько кг конфет вместится во вторую (ІІ) коробку? 

І 

ІІ  

 6000 


4000 


 

12. Өрнекті ықшамдаңыз: 

 

Упростите выражение: 

 


1

12 100

3 1


4

3

101000

    


 


 

 203,043 


203,403 

230,430 


230,403 

13. 


Сыныптағы  әр  оқушы  үш  спорттың  біреуіне  ғана  қатысады:  футбол,  волейбол  немесе 

баскетбол. 

Оқушылардың 5

3

 бөлігі футболға қатысады. Оқушылардың 

4

1

 бөлігі волейболға қатысады. Оқушылардың қандай бөлігі баскетболға қатысады? 

 

Каждый ученик в классе участвует только в одном из трех видов спорта: футбол, волейбол или баскетбол.  

5

3 часть участвует в секции футбола. 

4

1 часть участвует в секции волейбола. 

Какая часть учащихся участвует в секции баскетбола? 20

3 

9

4 

9

5 

20

17 

 


14. 

Берілген өрнекті шешу үшін үлестірімділік қасиетті қалай пайдалануға болады? 

 

Как использовать свойства распределения для решения данного выражения? 

53 24


  50 


 20

 4

 

 5   2


3   4  

53  4

53 


 2  

53   2053   4 

 15. 

Берілген санның бөлгіші болмайтын нұсқаны таңдаңыз:  

 

Выберите вариант который не является делителем числа

3 5 20 7 12

   

 18 


27 

45 


150 

 

16. 3

12

4-ке сәйкес келетін нүктені көрсетіңіз:  

 

Укажите соответствующую 

3

12

4точку: 

 

 17. 

Үшбұрыштың периметрі 52 см тең. Оның бірінші қабырғасы екінші қабырғадан 2 есе кіші, ал 

екінші қабырғасы үшіншісінен 7 см-ге кем. Үшбұрыштың ең үлкен қабырғасының ұзындығын (см) 

табыңыз.  

 

Периметр треугольника равен 52 см. Первая сторона треугольника в 2 раза меньше второй 

стороны, а вторая сторона на 7 меньше чем третья сторона. Найдите длину наибольшей стороны 

треугольника. 21 


23 

25 


 

18. Әрқайсысының ауданы 49 см

2

 болатын екі бірдей шаршыны тіктөрбұрыш пайда болатындай етіп, қатар қойды. Осы тіктөртбұрыштың периметрі неше см?  

 

Два  квадрата  площади  которых  равны  49  см2

,  разместили  так,  что  бы  получился 

прямоугольник. Найдите периметр получившегося прямоугольника? 21 


35 

42 


48 

 

19. Санның соңғы цифрын табыңыз: 

0

20202 19

6

53 

 

Найдите последнюю цифру числа: 

0

2020


2 19

6

53 

20. Адам массасының

16

25-сы су. Салмағы 85 кг болатын адам денесінде қанша су бар?  

 

Вода  составляет 

16

25

  часть  человеческой  массы.  Сколько  воды  содержится  в  организме человека весом 85 кг? 2

545

 

151

5

 3

51

5 

3

545

 

 3 БАЛЛДЫҚ ТАПСЫРМАЛАР ||||| ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 3 БАЛЛА 

 

21. 


Суретке сәйкес келетін жауапты таңдаңыз: 

Выберите ответ, который соответствует рисунку: 

 3,29 


3,32 

4,10 


4,13 

 

22. Мұғалім сабаққа 0,4 л су алып келді, ал 22 оқушының әрқайсысы 5 миллилитрлік қасық әкелді. 

Әр оқушы мұғалім ыдысынан екі қасықтан су алды. Соңында мұғалімде неше миллилитр су қалды? 

 

Учитель  принес  на  урок  0,4  л  воды,  а  каждый  из  22  учеников  класса  принесли  по  5 

миллилитровой  ложке.  Каждый  ученик  взял  по  две  ложки  воды  из  посуды  учителя.  Сколько 

миллилитров воды осталось у учителя в конце? 70 


180 

290 


780 

 

23. Берілген сурет бойынша зоопарктегі барлық жануарлардың санын анықтаңыз.  

По заданному рисунку определите количество всех животных в зоопарке. 

 

 

21 27 

30 


 

24. 


Боялған бөлігінің үлесі берілген фигурадағыдай болатын нұсқаны таңдаңыз. 

Выберите  вариант,  в  котором  доля  окрашенной  части  будет  такой  же,  как  и  в  данной 

фигуре. 

 

 

 

  

 

 25. 

Егер Алия мектепке жаяу барып, автобуспен қайтса, онда ол барлық жолға бір жарым сағат 

уақытын жібереді. Егер ол автобуспен барып қайтса, онда ол жолға жарты сағат уақытын жібереді. 

Егер Алия мектепке жаяу барып қайтса, онда ол барлық жолға қанша уақыт жібереді?  Если  Алия  добирается  до  школы  пешком,  а  обратно  едет  на  автобусе,  то  на  дорогу  она 

тратит  полтора  часа.  Если  она  едет  в  оба  конца  на  автобусе,  то  весь  путь  занимает  у  неё 

тридцать минут. Сколько времени потратит Алия на дорогу, если и в школу, и из школы она идёт 

пешком? 2 сағ 30 минут (2 часа 30 минут) 

2 сағ  


(2 часа) 

1 сағ 15 минут (1 часа 15 минут) 

30 минут (30 минут) 

 

26. Кітапта  86  бет  бар.  Алғашқы  екеуінен  басқа  барлық  беттер,  «3»  цифрынан  бастап, 

номерленген. Кітапты номерлеуге барлығы қанша цифр қажет болды?  В книге 86 страниц. Все они, кроме первых двух, пронумерованы начиная с цифры «3». Сколько 

цифр потребовалось для нумерации страниц этой книги? 84 


154 

161 


15 14

  

27. 


Айдар ұйықтағанды жақсы көреді, сондықтан күніне кемінде 10 сағат ұйықтайды. Қазір ол 9 

жаста. Ол осы күнге дейін барлығы неше сағат ұйықтауы мүмкін? Айдар очень любит поспать, и спит не меньше 10 часов в сутки. Сейчас ему 9 лет. Сколько 

часов он мог проспать за все эти годы? 10000 


20000 

30000 


40000 

 

28. 1 ден 100 ге дейінгі сандарың нешеуі 3-ке де, 4-ке де бөлінбейді? 

Сколько чисел от 1 до 100 не делится ни на 3, ни на 4? 88 


92 

12 


24 

 

29. Жеңіл машина бір қаладан екінші қалаға 6 сағатта жетеді, ал жүк машина 9 сағатта жетеді. 

Егер екеуі бір уақытта, осы екі қаладан бір-біріне қарай шықса, олар неше сағаттан кейін кездеседі? 

 

Легковая машина может доехать из одного города до другого города за 6 часов, а грузовая 

за  9  часов.  Через  сколько  часов  они  встретятся,  если  выедут  из  этих  городов  одновременно 

навстречу друг другу?  3

35

 

15 

3

 5

18

  

30. 


Сағаттың минуттық және сағаттық тілдерінің арасындағы бұрышты табыңыз.  

Найдите угол между минутными и часовыми стрелками часов. 

  

54 

   60

 66

 72

  

 

  

 


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет