Семинар (тәжірибелік) сабақтар 15 Зертханалық сабақтар БӨЖ 60 Емтихан 6 семестр Семей 2016 ж Алғысөз 1 келісілді құрастырушы Оқытушы Джелилова Ф. С.Дата11.02.2018
өлшемі102,57 Kb.
түріСеминар

МК ОБ 042.17-5-2.18-33.42 /02 -2016

Баспа / №1 09.06.2016ж.

беттің -шісіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласыныңШӘКӘРІМатындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

Құжатталған рәсім

ТК ОБ

042.17-5-2.18-33.42 /02 -2016Таңдау компонентінің

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ№ 1 басылым

09.06.2016 ж.


Таңдау компонентінің

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Кванттық механика

5В072300 – «Техникалық физика»

Кафедра физика

Курс 3

Кредиттер саны 2Барлық сағат 90

Дәрістер 15

Семинар (тәжірибелік) сабақтар 15

Зертханалық сабақтар -

БӨЖ 60

Емтихан 6 семестр
Семей 2016 ж

Алғысөз
1 КЕЛІСІЛДІ
Құрастырушы

Оқытушы

Джелилова Ф.С. _____________ « 02.09.» 2016 ж.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ


2.1 Кафедра отырысында

Хаттама « 09» 06. 2016 жыл, № 11.


Кафедра меңгерушісі: Маусымбаев С.С.______________
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында _____________

Хаттама «08.» 06. 2016 жыл, №5.


Төраға: Абдишева З.В ______________
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама «09» 06. 2016 жыл, №6.
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор:
Искакова Г.К. ______________
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМазмұны

    1. Түсіндірме жазба 4


 1. Кіріспе 5

 2. Пәннің негізгі бөлімдері 6

 3. Семинар сабақтардың тақырыбының тізімі 9

 4. Білім алушылардың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізім 10

 5. Ұсынылған әдебиеттер тізімі 11


1. ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
1.1. Пәннің қысқаша мазмұны:
« Кванттық механика » пәні студенттерді дайындау барысында маңызды орын алады және 5В072300 – «Техникалық физика» мамандығына оқитын бакалаврлар үшін базалық пәндер блогының таңдаулы бөлігі болып табылады (БП-ТК.№16).

1.2. Пәнді оқыту мақсаты:

- әртүрлі ғылыми бағытта пайда болатын теориялық және көпқырлы практикалық маңызды есептерді шеше алатын мамандарды дайындау;

- релятивистік емес кванттық механиканың сыртқы өрістердегі жарық жылдамдығынан алшақ жылдамдықпен қозғалатын микро бөлшектерді қарастыратын фундаментальді физикалық теорияның негізгі түсініктемелері мен көзқарастарын қалыптастыру;

- студенттерге микродүниенің заңдылықтарын терең түсіндіру. Студент кванттық заңдарға бағынатын құбылыстардың физикалық табиғаты жөніндегі айқын түсінік алуы тиіс;

- пәннің материалын меңгеру кезінде теориялық қағидаларға толық сәйкес келетін және толығырақ түсіндіріп беретін физикалық мысалдарды қолдану.
1.3. Пәнді оқып-білудің негізгі міндеттері:
- релятивтік емес кванттық механиканың математикалық аппаратын және жуықтау әдістерін қолдануды үйрету;

- потенциалдық өрістердегі бөлшектер қозғалысының кванттық қарастыруының ерекшеліктерін көрсету;

- атомның, бөлшектердің шашырауының және күйлер арасындағы ауысулардың кванттық қарастыруларын көрсету.
1.4. Оқып-білудің нәтижелері:
Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент білу керек:

- кванттық теорияның негізгі ұғымдарын және іргелі заңдарын;


Білу:

 • микроәлемді талдауда кванттық ұғымдарды қолдануға жарайтын білімді;


Біліктілігі:

 • микроәлемді қарастырғанда керекті кванттық ұғымдарды;

 • кванттық механиканың негізгі іргелі ұғымдарын, физикалық процестерді түсіндіре білуді;


Дағдысы:

 • ғылыми, оқу-әдістемелік және анықтамалық әдебиеттермен жұмыс дағдыларын;

 • негізгі практикалық есептерді шешу дағдыларын.


Құзыретті болуы:

- физикалық идеяларды дұрыс сиапттауда, физикалық есептерді талдап шығаруда физикалық заңдылықтарды қолдануда;

- негізгі физикалық аспаптарды қолданып өлшеулер жүргізу, алынған
нәтижелерді өңдеп бағалауда;

- жұмыс істеу барысында ғылыми, оқу-әдістемелік және анықтамалық
әдебиеттерді қолдануда


2. Кіріспе

Микрообъект қозғалысының ерекшеліктері. Кванттық механикадағы күйлер мен бақылаулар. Шредингер теңдеулері және сақталу заңдары. Бір өлшемді қозғалыс. Центрге симметриялы өрістегі қозғалыс. Көрнекілеу теориясының элементтері. Кванттық механикадағы жуықтау әдістері. Электрон спині. Теңбе-тең бөлшектер жүйелері. Атомдар мен молекулалар. Сәулелену теориясының элементтері.


3. Пәннің негізгі бөлімдері
3.1. МОДУЛЬ I . Кванттық теорияның негізгі қағидалары

3.1.1 Кванттық ұғымдарға ауысудың қажеттілігі. Кванттық бөлшектің қозғалысын ықтималдық мағыналаудың қажеттілігі. Толқындық функция. Суперпозиция принципі.

-Микрообъектілер әрекеттерінің ерекшеліктері. Де Бройл гипотезасы. Ықтималдықтар теориясының элементтері. Гейзенбергтің анықталмағандық принципі. Кванттық механикадағы бөлшек күйін сипаттау. Толқындық функция..

3.1. Физикалық шамалардың операторлары. Операторлардың сызықтылығы және эрмиттілігі.-Операторлар және олардың қасиеттері. Операторлардың сызықтылығы және эрмиттілігі. Операторлардың өзіне түйіндестігі.

3.1.3 Операторлардың өздік функцияларының қасиеттері. Физикалық шамалардың орташа мәндері. Бақыланатын шамалардың бірлесіп өлшену шарты.-Операторлардың меншікті мәндері мен меншікті функциясы. Шамалардың бірлесіп өлшену шарты. Анықталмағандық қатынасы.

3.1.4. Шредингер теңдеуі. Кванттық механикадағы үздіксіздік теңдеуі.-Шредингердің толық және стационар теңдеулері. Ток және ықтималдылық ағынының тығыздығы.

3.1.5. Бақыланатын шамалардың орташа мәндерінің уақыт бойынша өзгерісі. Эренфест теоремалары. Қозғалыс интегралдары.-Қозғалыс интегралдары. Уақыт пен кеңістіктің симметриясы. Кванттық күйлердің жұптылығы.

3.1.6. Бірөлшемді тікбұрышты потенциалдық шұңқырдағы бөлшек. Сызықты гармоникалық осциллятор.-Гармониялық осциллятордың толқындық функциясы мен энергиясы. Бөлшектің тосқауылдан өтуі және тосқауылдан шашырауы.

3.1.7. Орталық симметриялық өрістегі қозғалыстың жалпы қасиеттері. Кулон өрісіндегі бөлшек.-Бөлшектің еркін қозғалысы. Кулон өрісіндегі бөлшек, оның энергиясы және толқындық функциясы.

3.2 МОДУЛЬ 2. Кванттық теорияның салдары

3.2.1. Көріністер теориясының элементтері. Кванттық механиканың жуықтау әдістері. Көріністер теориясы. Жуықтау әдістері. Квазиклассикалық жуықтау. Классикалық механикаға өтудің шекті жағдайы.

3.2.2 Спинді бөлшектің толқындық функциясы. Спинді бөлшекке арналған Шредингер теңдеуі.

-Спин. Спин ескерілген толқындық функция. Шредингер теңдеуінің өзара әсерлесуі.

3.2.3 Бөлшектер жүйесінің толқындық функциясы. Бөлшектер жүйесіне арналған Шредингер теңдеуі. Паули принципі.-Бөлшектер жүйесі үшін операторлар. Бір дене есебінен көп дене есебіне көшу. Теңбе-тең бөлшектер. Паули принципінің қолданылуы

3.2.4 Атомға арналған Гамильтон операторы және Шредингер теңдеуі. Сутегі атомы.-Атомға араналған Гамильтон теңдеуі. Байланыс түрлері. Сілтілік элементтер атомдарының энергетикалық деңгейлері.

3.2.5. Кванттық ауысулар .-Кванттық ауысулар. Амплитуда ауысуының ықтималдығы

3.2.6. Периодты ұйтқу әсерімен болатын кванттық ауысулар.-Периодты ұйтқу әсерімен болатын кванттық ауысулар. Энергиялық деңгейлердің анықталмағандығы және ені, квазистационарларлы күй және өмір сүру уақыты.

3.2.7. Борн жуықтауы.-Шашыраудың амплитудасы. Резерфорд формуласы

3.2.8. Молекулалар.-Молекулалардағы байланыстар түрлері.

4. Машықтану сабақтарының тақырыбының тізімі

4.1 Машықтану сабақтары:

№1. Кванттық механикадағы операторлар. Операторлардың сызықтық және эрмиттік қасиеттері. Операторларды көбейту. Коммутаторларды есептеу №2. Оптикалық жүйелер

№3. Шредингер теңдеуі. Шредингер теңдеуін шешу

№4. Стационар күйлер. Стационар күйлерге арнап Шредингер теңдеуінің шешуін табу

№5. Сақталу заңдары. Энергияның, импульс моментінің сақталуы

№6. Бірөлшемдес қозғалыс. Бірөлшемдес қозғалысқа арналған есептерді шешу

№7. Потенциалдық тосқауылдар. Мөлдірлік және шағылу коэффициенттерін анықтау

№8. Кулондық өрістегі қозғалыс. Сутектес атомның энергиясын табатын формуланы іздестіру

№9. Ауытқу теориясы. Ауытқуды тоғысу бар кезде қарастыру,

№10. Спин теориясы. Спин операторының меншікті функциясы және меншікті мәндерін табу

№11. Атомдар. Паули принципіне арналған есептер. Парагелий, ортогелий. Атомдардағы энергетикалық күйлердің толтырылуына арналған есептер

№12. Сәулелену теориясы. Эйнштейн коэффициенттерін табу

№13. Серпімді шашырау. Шашыраудың дифференциалды эффективті қимасын табу
5. Білім алушылардың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі
БӨЖ №1


 1. Операторлардың сызықтық және эрмиттік қасиеттері.

 2. Шредингер теңдеуі

 3. Сызықты осциллятор

 4. Шредингердің толық және стационар теңдеулері

 5. Бөлшектер жүйесі үшін операторлар


БӨЖ №2

 1. Атомға араналған Гамильтон теңдеуі

 2. Амплитуда ауысуының ықтималдығы

 3. Резерфорд формуласы

 4. Сәулелену теориясы. Голографияның қолданылуы

 5. Атомдардағы энергетикалық күйлердің толтырылуы


6. Ұсынылған әдебиеттер тізімі
6.1. Негізгі әдебиеттер:

6.1.1 Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Квантовая механика. –М.: Наука., 1995 ж

6.1.2 Мултановский В.В., Василевский А.С. Курс теоретической физики Квантовая механика. – М.: Просвещение. 1991 г

6.1.3 Шпольский Э.В. Атомная физика. Т.2 – М.: Наука. 1983

6.1.4 Галицкий В.М., Карнаков Б.М. Задачи по квантовой механике Ч 1,2. 2001г

6.1.5. Кожамкулов Т.А., Жусупов М.А., Иманбеков О.Е., Кванттық механика. Алматы Қазақ университеті, 2006 г.


6.2. Қосымша әдебиеттер:

6.2.1 Тарасов Л.В. Основы квантовой механики. М. Высшая школа, 1982

6.2.2 Балашов В.В., Долинов В.К. Курс квантовой механики. М. МГУ, 1982

6.2.3 Маусымбаев С.С. Кванттық механика. А. Ғылым, 1992

6.2.4 Маусымбаев С.С. Кванттық теорияның шығуы және дамуы. А., Қайнар, 1995

6.2.5 Маусымбаев С.С. Кванттық теория терминдерінің орысша-қазақша сөздігі, А., РБК, 1993

6.2.6 Маусымбаев С.С. Кванттық механика. А., «Халықаралық жазылым агенттігі», 2007

6.2.7 Гречко Л.И., Сугаков В.И. и др. Сборник задач по теоретической физике. М. Высшая школа, 1983.

6.2.8 Иродов И.Е. Сборник задач по атомной и ядерной физике. М., Атомиздат, 1971

6.2.9. Истеков К.К., Косов В.Н. Квантовая механика А., Триумф «Т», 2007.


6.3. Интернет – ресурстар
6.3.1. Толық курсы жалпы физика курсы http://www.ph4s.ru.
6.3.2. http://www.toehelp.ru Сайт құрамында қажетті әдебиеттерді (Кітаптар) және т. б.
6.3.3. Еркін энциклопедиясы Уикипедия, қазақша ашық энциклопедия http://ru.wikipedia.
6.3.4. Электронды кітапхана жүйесі "Университеттік кітапхана - электрон коталог" www.semgu.kz.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет