*шылым шегетіндер саны шылым шекпейтіндер санына ықпал етпейді



Дата25.01.2023
өлшемі263,17 Kb.
#166372
Байланысты:
*øûëûì øåãåò³íäåð ñàíû øûëûì øåêïåéò³íäåð ñàíûíà û?ïàë åòïåéä³
РЕФЕРАТ, 1 лирикалық, бх 8-15

#1
*!Зерттеу нәтижесі бойынша қандай да бір топта аурудың алдын алу үшін жүргізілген әңгімеге дейін және кейін шылым шегушілер үлесі сәйкесінше 15% және 8% болды.
Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы аурудың алдын алу үшін жүргізілген әңгіменің ықпалына қатысты ұйғарылатын балама жорамалға ЕҢ сәйкес?
*шылым шегетіндер саны шылым шекпейтіндер санына ықпал етпейді
*шылым шекпейтіндер саны шылым шегетіндер санына ықпал етпейді
*+әңгімеден кейін шылым шегетіндер мен шылым шекпейтіндер арақатынасы өзгереді
*әңгімеден кейін шылым шегетіндер мен шылым шекпейтіндер арақатынасы өзгерген жоқ
*15 пен 8 арақатынасы, 50 де 50 қарағанда төмен
#2
*!Екі мамандық бойынша оқитын студенттердің оқу үлгерімінің сандық көрсеткіштерін талдау үшін таңдама зерттеу жүргізілді. Статистикалық талдау нәтижесінде Стьюдент критерийінің есептелген мәні 1,73 (р>0,05) алынды.
Қандай қорытынды зерттеу нәтижесін ЕҢ дұрыс сипаттайды?
*+үлгерімнің сандық көрсеткіші мамандыққа байланысты емес
*үлгерімнің сандық көрсеткіші мамандыққа байланысты
*бұл жағдайда Стьюдент критерийін қолдануға болмайды
*р-деңгейі шешім қабылдау үшін көрсеткіш бола алмайды
* шешім қабылдау үшін ақпарат жеткіліксіз
#3
*!Клиникалық зерттеуде статистикалық талдау жүргізу барысында екі таңдаманың орта мәндерінің теңдігі Стьюденттің t-критерийімен тексерілді.
Қандай шарт нөлдік жорамалды қабылдамауға ЕҢ дұрыс?
*|tбақылау|>|tсыни|;
*+|tбақылау|< tсыни;
*tбақылау=0;
*tсыни=0;
*tбақылау~tсыни;
#4
*!Қандай да бір препараттың қандағы темір деңгейіне ықпалы бойынша зерттеу жүргізілді. 50 еріктілердің препаратты енгізгенге дейінгі және одан кейінгі қандағы темір деңгейі өлшенді. Зерттелетін көрсеткіш қалыпты таралған.
Қандай әдіс препараттың қандағы темір деңгейіне ықпалын зерттеуге ЕҢ қолайлы?
*тәуелсіз таңдамалар үшін Манн-Уитни критерийі
*тәуелсіз таңдамалар үшін Стьюдент критерийі
*тәуелді таңдамалар үшін Уилкоксон критерийі
*+тәуелді таңдамалар Стьюдент критерийі
*Крамер-Уэлч критерийі
#5
*!Қантты төмендететін препараттардың қандағы глюкоза деңгейіне ықпалы зерттелді. 12 пациенттен тұратын таңдама алынып, оларда қантты төмендететін препараттармен емдеуге дейін және емдеуден кейінгі қандағы глюкоза деңгейлері өлшенді.
Шарттардың қайсысы бұл зерттеуде Стьюденттің жұптасқан критерийін қолдану үшін ЕҢ қажет?
*салыстырылатын таңдама мәндері қалыпты таралған
*+таңдама мәндерінің айырмалары қалыпты таралған
*салыстырылатын таңдамалар саны екіден көп
*салыстырылатын таңдамалар үзіліссіз деректер
*салыстырылатын таңдамалар сапалық деректер
#6
*!Дені сау адамдар мен гепатитпен ауыратын адамдардың қан плазмасындағы ақуыздың көрсеткіштері алынды.
Қандай сан екі топтағы еркіндік дәрежесінің санын ЕҢ дәл сипаттайды?
*11
*10
*7
*8
*+9
#7
*!Клиникалық зерттеуге статистикалық талдау жүргізгенде кездейсоқ шаманың орта мәні үшін 95% ықтималдықпен сенім аралығы анықталды. Жиынтық қалыпты таралу заңына бағынатыны белгілі.
Қандай түсіндірме алынған 95% сенім аралығының мағынасын ЕҢ дәл сипаттайды?
*талданатын белгі мәндерінің 95% жататын аралық
*талданатын белгі мәндерінің 5% жататын аралық
*популяция таралу ортасының 5% ықтималдықпен шынайы мәні жататын аралық
*осы өлшемді 95% зерттеуде популяцияның орта мәні жататын аралық
*+популяциядағы талданып отырған белгінің 95% ақиқат мәндері жататын
#8
*!Балаларда сілекей бөліну жылдамдығы (мл/мин) операцияға дейін және операциядан кейін өлшенді:
Таңдама қалыпты таралған бас жиынтықтан алынған делік.
Операция нәтижесінің статистикалық мәнділігін анықтау үшін статистикалық критерийлердің қайсысы ЕҢ тиімді?
*Крамер-Уэлч критерийі
*Манн-Уитнидің U критерийі
*+Стьюденттің жұптасқан t-критерийі
*Уилкоксонның Т-критерийі
*Стьюденттің жұптаспаған t- критерийі
#9
*!Дұрыс тамақтануды жүзеге асыруда 70 адам ем- дәм бағдарламасына енгізілді. Әрбір қатысушының бағдарламаға тіркелген күні және екі апта өткеннен кейін натрий деңгейін өлшеп отырды. Таңдама қалыпты таралған бас жиынтықтан алынған делік.
Дұрыс тамақтанудың статистикалық мәнділігін анықтау үшін статистикалық критерийлердің қайсысы ЕҢ тиімді?
*Крамер-Уэлч критерийі
*Манн-Уитнидің U критерийі
*+Стьюденттің жұптасқан t-критерийі
*Уилкоксонның Т-критерийі
*Стьюденттің жұптаспаған t- критерийі
#10
*!Онкопатологиялық науқастарды № 1 препаратпен емдеуде өлім- жітімділік 10% құрады. Дәрігер бірнеше рет зерттеу жүргізіп, науқастарды тиімді деп саналатын жаңа препаратпен (№ 2) емдеуді ұсынды (бұл жағдайда өлім- жітімділік 8%). t критерийінің мәні 1,7.
Жаңа препаратпен емдеу әдісінің тиімділігін бағалауға қатысты жасалынған қорытындылардың қайсысы ЕҢ шынайы?
*+α=0,05 мәнділік деңгейінде жаңа препараттың ескісінен айырмашылығы жоқ
*α=0,05 мәнділік деңгейінде жаңа препараттың тиімдірек
*α=0,05 мәнділік деңгейінде жаңа препараттың тімділігі аз
*жаңа әдістің тиімділігі туралы қорытынды жасай алмаймыз
*жаңа әдіс сөзсіз жақсы
#11
*!Семіздіктен зардап шегетін аурулардың артық салмағын тастауға мүмкіндік беретін препараттың тиімділігі зерттелді. Ол үшін 8 еріктіден тұратын топқа белгілі бір емдәм тағайындалды. Емдәм ұстаған және препаратты үнемі қабылдаған бір ай уақыттан кейін жоғалтылған салмақтың шамасы белгіленді.
Нөлдік жорамалға қатысты жасалынған қорытындылардың қайсысы ЕҢ шынайы?
*+бірінші топтағы жоғалтқан салмақ екінші топтан аспайды
*бірінші топтағы жоғалтқан салмақ екінші топтан асады
*екі топ бір популяцияға жатпайды
*тәжірибелік топ үшін препарат тиімсіз
*семіздіктен арылуға преапарат тиімді
#12
*!Зерттеу барысында солтүстік аймақ тұрғындарының гемоглобин көрсеткіштері (г/л) өлшенді. Таңдама қалыпты таралу заңына бағынбайды делік.
Қыздар мен ұлдар арасындағы гемоглабин көрсеткіштеріндегі айырмашылықтың статистикалық мәнділігін анықтау үшін ЕҢ тиімді критерий қайсы?
*Хи-квадрат критерийі
*Стьюденттің жұптасқан t-критерийі
*+Манн-Уитнидің U критерийі
*Уилкоксонның Т-критерийі
*Стьюденттің жұптаспаған t- критерийі
#13
*!Клиникалық зерттеу нәтижелерін талдау барысында вариациялық қатар 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6 тұрғызылды. Деректерді талдауда статистикалық критерийді қолдану үшін берілген мәндерді ранжирлеу керек.
Ранжирленген мәндердің қайсысы ЕҢ дұрысы?
*1; 2; 2,5; 2,5; 5; 7,5; 7,5; 9
*1; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
*+1,5; 1,5; 3; 4; 6; 6; 6; 8; 9
*1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
*1,5; 1,5; 2; 3; 5; 5; 5; 7; 8
#14
*!Торқабық ауруларында оның тамырларының өткізгіштігі артады. Зерттеушілер торқабықтың тамырларының өткізгіштігінің сау адамдарда және торқабықтары зақымданған ауру адамдарда өлшеді. Есептеу нәтижесінде анықтады.
Қандай тұжырым статистикалық мәнді айырмашылықтың бар екендігін ЕҢ дұрыс сипаттайды?
0 жоққа шығарылады, торқабық тамырларының өткізгіштіктеріндегі айырмашылық шынайы емес
*+Н0 жоққа шығарылады, торқабық тамырларының өткізгіштіктеріндегі айырмашылық шынайы
1 қабылданады, торқабық тамырларының өткізгіштіктеріндегі айырмашылық шынайы емес
1 жоққа шығарылады, торқабық тамырларының өткізгіштіктеріндегі айырмашылық шынайы емес
0 қабылданады, торқабық тамырларының өткізгіштіктеріндегі айырмашылық шынайы емес
#15
*!15 адамның физикалық жүктемеге дейінгі және одан кейінгі тамыр соғуы жиіліктері өлшенді. Таңдама жиынтықтағы өзгеріске ұшыраған деректер қалыпты таралу заңына бағынбайды.
Қандай критерий физикалық жүктеменің тамыр соғуы жиіліктеріне ықпалын бағалау үшін қолдануға ЕҢ орынды?
*+Уилкоксонның Т-критерийі
*Стьюденттің жұптасқан t-критерийі
*Манн-Уитнидің U критерийі
*Хи-квадрат критерийі
*Стьюденттің жұптаспаған t- критерийі
#16
*!10 науқас адамның өттеріндегі билирубиннің мөлшері антибиотик енгізгенге дейін және енгізгеннен кейін өлшенді. Тәжірибелік деректер қалыпты таралу заңына бағынбайды.
Қандай ұйғарым билирубин мөлшеріндегі айырмашылықтың статистикалық мәнділігіне қатысты балама жорамалды ЕҢ дұрыс сипаттайды?
*антибиотик енгізгеннен кейін өттің мөлшері өзгерді
*билирубиннің мөлшері антибиотик енгізгеннен кейін өзгермеді
*дейін және кейін билирубиннің мөлшеріндегі айырмашылық маңызды емес
*+антибиотик енгізгеннен кейін билирубиннің мөлшері өзгерді
*дейін және кейін билирубиннің мөлшеріндегі айырмашылық маңызды
#17
*!Егер шанстар қатынасы OR>1, онда зерттеліп отырған қауіп-қатер факторының ықпалы
*+мәнді болып саналады
*мәнді емес болып саналады
*зерттелуге жатпайды
*зерттелуге жатады
*нәтижеге ықпал етпейді
#18
*!Егер RR (relative risk) үшін 95% сенім аралығының төменгі шекарасы 1 кіші, ал жоғарғы шекарасы үлкен болса, онда фактордың оқиғаның пайда болу жиілігіне ықпалы
*+статистикалық мәнді емес
*статистикалық мәнді
*популяцияда мәнді
*таңдамада мәнді
*нормадан жоғары
#19
*!Зерттеу барысында Р1 және Р2 пропорцияларының айырмасы үшін есептелген 95% СА- сенім аралығы: (0,0182; 0,3202). Онда популяциядағы Р1 және Р2 пропорцияларының шынайы айырмасы шамамен
*5% жағдайда берілген СА жатады
*0,05% жағдайда берілген СА жатады
*99% жағдайда берілген СА жатады
*1% жағдайда берілген СА жатады
*+95% жағдайда берілген СА жатады
#20
*!Популяцияның Р1 және Р2 пропорцияларын салыстыру барысында есептелген мәнділік деңгейі р шамасының мәні 0,012 тең болды (таңдалынып алынған мәнділік деңгейі α=0,05). Онда нөлдік жорамал
*+жоққа шығарылады
*жоққа шығарылмайды
*жоққа шығаруға негіз жоқ
*дұрыс ұйғарылмаған
*қосымша тексеріледі
#21
*!Екі тәуелсіз популяциялардың пропорцияларын салыстыру барысында Z-критерийдің есептелген мәні 2,5182 тең болды. Стандартты қалыпты таралудың сыни мәні 0,05 мәнділік деңгейінде 1,96 тең.
Қандай қорытынды ЕҢ ықтимал?
*5% сенім ықтималдығымен Р1 және Р2 пропорцияларының арасында айырмашылық бар
*+95% сенім ықтималдығымен Р1 және Р2 пропорцияларының арасында айырмашылық бар
*95% сенім ықтималдығымен Р1 және Р2 пропорцияларының арасында айырмашылық жоқ
*5% сенім ықтималдығымен Р1 және Р2 пропорцияларының арасында айырмашылық жоқ
*0,05% сенім ықтималдығымен Р1 және Р2 пропорцияларының арасында айырмашылық бар
#22
*!Зерттеуге екі топ қатысты: бірінші топта іштегі нәрестенің туа біткен кемістігі дамыған (ТКД) диагнозы қойылған 200 жүкті әйел болды. Олардың ішінде 50 әйел жүктілік кезінде шылым шеккендер, 150 әйел шылым шекпегендер.Екінші топта ТКД белгісі болмағандар, олардың ішінде жүктілік кезінде шылым шеккендер 10 әйел, шекпегендер - 90 әйел.Шанстар қатынасының есептелген мәні OR=3.
Қорытындылардың қайсысы ЕҢ ықтимал?
*Нәрестенің ТКД белгісі болған шылым шегетін әйелді кездестіру шансы нәрестенің ТКД белгісі болмаған әйелге қарағанда 3есе төмен
*+Нәрестенің ТКД белгісі болған шылым шегетін әйелді кездестіру шансы нәрестенің ТКД белгісі болмаған әйелге қарағанда 3есе жоғары
*Нәрестенің ТКД белгісі болған шылым шегетін әйелді кездестірмеу шансы нәрестенің ТКД белгісі болмаған әйелге қарағанда 3есе жоғары
*Нәрестенің ТКД белгісі болған шылым шегетін әйелді кездестірмеу шансы нәрестенің ТКД белгісі болмаған әйелге қарағанда 3есе төмен
*Нәрестенің ТКД белгісін кездестіру шансы екі топта да бірдей
#23
*!Шанстар қатынасының статистикалық мәнділігін бағалау үшін 95% сенім аралығының шекаралары табылды. Төменгі шекараның мәні 1,45, ал жоғарғысы – 6,21.
Қорытындылардың қайсысы ЕҢ дұрысы?
*+Бақыланып отырған тәуелділік статистикалық мәнді
*Бақыланып отырған тәуелділік статистикалық мәнді емес
*Қауіп-қатер факторы мен оқиғаның арасында тәуелділік жоқ
*Қауіп-қатер факторы мен оқиғаның арасындағы тәуелділік тура
*Қауіп-қатер факторы мен оқиғаның арасындағы тәуелділік кері
#24
*!Жанама әсердің пайда болу жиіліктерін тәжірибелік және бақылау топтарында салыстыру барысында екі топта пропорциялар алынды және олардың мәндері сәйкес және . Z-критерийінің есептелген мәні 2,5182 тең болды.
Алынған нәтижелерге сәйкес жасалынған қорытындылардың қайсысы мәнінде ЕҢ дұрыс?
*Нөлдік жорамал жоққа шығарылмайды
* пропорцияларының арасында айырмашылық жоқ
*Жанама әсерлердің пайда болу ықтималдығы статистикалық мәнді емес
*+95% сенім ықтималдығымен пропорцияларының арасында айырмашылық бар
*99% сенім ықтималдығымен пропорцияларының арасында айырмашылық жоқ
#25
*!Егер RR (relative risk) үшін 95% сенім аралығының төменгі және жоғарғы шекаралары 1- ден кіші болса, онда фактордың ықпалы оқиғаның пайда болу жиілігіне
*статистикалық мәнді емес
*+кері және статистикалық мәнді
*тура және статистикалық мәнді
*кері және статистикалық мәнді емес
*тура және статистикалық мәнді емес
#26
*!Аналарының жүктілік кезінде темекі шегуі мен туа біткен кемістігі (ВПР-врожденный порок развития) дамыған балалардың туылу жиіліктері арасындағы тәуелділікті зерттеу үшін жүкті әйелдердің екі тобы алынды. Тәжірибелік топта 25 әйел, ал салыстырылатын топта 25 әйел болды. Ультра дыбысты зерттеу нәтижесінде іштегі нәрестеде ВПР бар болу жағдайлар саны тәжірибелік топта 5, салыстыру тобында- 3 болды.
Популяцияда іштегі нәрестеде ВПР бар болу жағдайларының пропорцияларын салыстыру үшін қандай статистикалық тесті қолданған ЕҢ ыңғайлы?
*+Фишердің дәл критерийі
*Пирсонның Хи-квадрат критерийі
*Йейтс түзетілуімен Хи-квадрат критерийі
*Мак-Немардың критерийі
*Z критерий
#27
*!Вакцинацияның тұмауға қарсы тиімділігін бағалау үшін мектеп оқушыларының тұмаумен аурушаңдығы зерттелді.1200 мектеп оқушыларының 800-не тұмауға қарсы вакцинация егілді. Екпе алғандардың ішінде тұмаумен ауырғандар 8%, екпе алмағандар ішінде - 15%.
Ұйғарылған нөлдік жорамалдардың қайсысы зерттеу сұрағының мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
*топтарда аурушаңдық көрсеткіштері статистикалық мәнді
*топтарда ауырғандар саны бірдей емес
*оқушылардың арасында аурушаңдық жиіліктері әртүрлі
*вакцинация тұмаумен аурушаңдыққа ықпал етеді
*+вакцинация тұмаумен аурушаңдыққа ықпал етпейді
#28
*!Біріктірілген терапияның тиімділігі зерттелді. Өкпе туберкулезымен ауыратын 263 адамды пневмоторакспен емдеу нәтижесінде 19 адамда рецидив байқалды, ал біріктірілген тәсілмен емделген 77 адамның 15-нде рецидив байқалды.
Ұйғарылған нөлдік жорамалдардың қайсысы ЕҢ орынды?
*+Біріктірілген терапия тиімді емес
*Рецидивтер саны екі топта әртүрлі
*Біріктірілген терапияны қолдану тиімді
*Пневмоторакспен емдеу тиімді емес
*Рецидивтер саны статистикалық мәнді
#29
*!Пациенттерді екі әдіспен емдегенде керексіз жанама әсердің даму ықтималдығын анықтау үшін екі топтың (тәжірибелік және бақылау) пропорцияларын салыстырды. Бұл жағдайда есептелген 95% сенім аралығы 0,0182≤ Р2 - Р1≤0,3201.
Популяциялық Р1 және Р2 пропорцияларының айырымы
*+95% жағдайда берілген сенім аралығында жатады
*5% жағдайда берілген сенім аралығында жатады
*95% жағдайда берілген сенім аралығында жатпайды
*5% жағдайда берілген сенім аралығында жатпайды
*0,5% жағдайда берілген сенім аралығында жатпайды
#30
*!Эстрогенді қосымша қабылдаудың Альцгеймер ауруының даму қаупіне ықпалын анықтау мақсатында екі топта зерттеу жұмысы жүргізілді. Эстроген қабылдаған топта (n1=156) 9 адам, ал екінші топта (n2=968) 158 адам ауырды.
Популяцияда Альцгеймер ауруының даму қаупінің пропорцияларын салыстыру үшін қандай статистикалық тесті қолданған ЕҢ ыңғайлы?
*Фишердің дәл критерийі
*+Пирсонның Хи-квадрат критерийі
*Йейтс түзетілуімен Хи-квадрат критерийі
*Мак-Немардың критерийі
*Z критерий
#31
*!Аналарының жүктілік кезінде темекі шегуі мен туа біткен кемістігі (ВПР-врожденный порок развития) дамыған балалардың туылу жиіліктері арасындағы тәуелділікті зерттеу үшін жүкті әйелдердің екі тобы алынды. Бірінші топта 80темекі шегетін, ал екінші топта 90 темекі шекпейтін әйелдер болды.Ультра дыбысты зерттеу нәтижесінде іштегі нәрестеде ВПР бар болу жағдайлар саны тәжірибелік топта 7, салыстыру тобында 2 болды.
Темекі шегу мен іштегі нәрестенің ВПР даму ықтималдығы арасында тура өзара байланыстың бар екендігін бағалау үшін статистикалық тесттердің қайсысы ЕҢ жарамды?
*Пирсонның Хи-квадрат критерийі
*+Фишердің дәл критерийі
*Мак-Немаркритерийі
*КохренніңQ критерийі
*Z критерий
#32
*!Вакцинацияның тиімділігін бағалау үшін мектеп оқушыларының тұмаумен аурушаңдығы зерттелді.1200 мектеп оқушыларының 800-не тұмауға қарсы вакцинация егілді. Екпе алғандардың ішінде тұмаумен ауырғандар 8%, екпе алмағандар ішінде - 15%.
Тұмаумен аурушаңдыққа вакцинацияның тиімділігі бағалау үшін статистикалық тесттердің қайсысы ЕҢ жарамды?
*+Пирсонның Хи-квадрат критерийі
*Фишердің дәл критерийі
*Мак-Немаркритерийі
*КохренніңQ критерийі
*Z критерий
#33
*!Ревматизммен ауыратындарға №1 емханада (кардиолог қабылдайды) диагноз қою мерзімі мен №2 емханада (терапевт қабылдайды) диагноз қою мерзімі арасында айырмашылықты анықтау үшін деректердің орайластық кестесіне статистикалық талдау жүргізілді. Әрбір ұяшықтағы күтілетін мәндерді E есептегеннен кейін орайластық кестесінің түрі төмендегідей болды:
ПирсонныңХи-квадрат критерийін қолдануға болмайтын себептердің қайсысы ЕҢ лайық?
*деректер түрі сапалы деректерге жатпайды
*деректер түрі сандық деректерге жатпайды
*салыстырылатын топтар тәуелді
*бақылау саны оте аз
*+ұяшықтардың біреуіндегі күтілетін жиілік 5-тен кіші
#34
*!Шылым шегу факторының артериялық гипертонияның пайда болу жиілігіне ықпалының статистикалық мәнділігін анықтау үшін орайластық кестесіне талдау жүргізілді. Пирсонның хи-квадрат критерийінің есептелген мәні χ2=4,396. Критерийдің сыни мәні α=0,05 мәнділік деңгейінде 3,841-ке тең.
Нөлдік жорамалға қатысты жасалынған қорытындылардың қайсысы ЕҢ шынайы?
*+шылым шегу факторыныңартериялық гипертонияға ықпалы статистикалық мәнді
*артериялықгипертония мен шылым шегу арасындағы тәуелділік статистикалық мәнді емес
*шылым шегетіндер мен шылым шекпейтіндер арасында гипертонияның таралу жиіліктері бірдей
*шылым шегу фактор ретінде артериялықгипертонияға ықпал етпейді
*артериалық гипертония шылым шегуге байланысты емес
#35
*!Хи-квадрат критерийін қолданып, орайластық кестесіне статистикалық талдау жүргізгенде осы кестенің ұяшықтарында бақылаудың күтілетін жиіліктерін есептеу қажет болады.
Анықтамалардың қайсысы кестенің ұяшықтарындағы «бақылаудың күтілетін жиіліктерінің» мағынасын ЕҢ дәл айқындайды?
*бақылаудың осы ұяшықтағы фактіге негізделген саны
*бақылаудың балама жорамал дұрыс болған жағдайдағы күтілетін саны
*бақылаудың таңдама кездейсоқ болғандағы күтілетін саны
*+бақылаудың нөлдік жорамал дұрыс болған жағдайдағы күтілетін саны
*бақылаудың фактіге негізделген санына тең күтілетін саны
#36
*!Шылым шегудің өкпенің созылмалы обструктивті ауруына (ӨСОA) ықпалын тексеру үшін 40 жастан жоғары 400 адамдарға зерттеу жүргізілді. Олардың ішінде шылым шегетін 200 адам және ешқашан шылым шекпеген 200адам болды. Спирометрияның нәтижесі бойынша шылым шегетіндердің 24%, шылым шекпейтіндердің 14% ӨСОА бар екендігі анықталды.
Шылым шегетіндер мен шылым шекпейтіндердің арасында ӨСОА таралу жиілігіндегі айырмашылықтың статистикалық мәнді екенін айқындау үшін ЕҢ жарамды тест қайсы?
*тәуелсіз таңдамалар үшін t-тест
*дисперсиялық талдау
*Манн-Уитнитесті
*+Хи-квадрат тесті
*жұптасқанt-тест
#37
*!Өкпе туберкулезымен ауыратын 263 адамды пневмотораксқолданып емдегенде 19 адамда рецидив байқалды, ал біріктірілген тәсілмен емделген 77 адамның 15-нде рецидив байқалды.
Ұйғарылған нөлдік жорамалдардың қайсысы ЕҢ орынды?
*+топтардағы рецидивтердің жиіліктерінің арасында айырмашылық жоқ
*топтардағы рецидивтердің жиіліктерінің арасындағы айырмашылық статистикалық мәнді
*біріктірілген терапиямен емдеу нәтижесінің басқа әдістен айырмашылығы бар
*біріктірілген терапияны қолдану рецидивтер санын арттырады
*пневмотораксты қолдану ең жақсы нәтиже береді
#38
*!А препаратының бронхитты емдеуге тиімділігін бағалау үшін зерттеу жұмысы жүргізілді. Осы препаратты қабылдаған 74 аурулардың ішінде 18 адамда, ал емдеудің стандартты схемасын қолданған 119 адамның ішінде 46 адамда аурудың асқынғаны байқалды. Орайластық кестесіне талдау жасағанда күтілетін жиіліктер есептелді.
Қайсы мән ұяшықтағы Е4күтілетін жиіліктің мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
*69,5
*59,5
*+79,5
*49,5
*89,5
#39
*!Пациенттерді екі әдіспен емдегенде керексіз жанама әсердің даму ықтималдығын анықтау үшін екі топтың (тәжірибелік және бақылау)Р1 және Р2пропорцияларын салыстырды. 95% сенім аралығының 0,0182≤ Р2 - Р1≤0,3201 негізінде популяциялық Р1 және Р2пропорцияларының арасында статистикалық мәнді айырмашылық бар деген қорытынды жасалынды.
Келтірілген себептердің қайсысы мұндай қорытынды жасауға ЕҢ лайық?
*сенім аралығының сол жақ шекарасы нөлден үлкен
*сенім аралығының оң жақ шекарасы бірден кіші
*+сенім аралығына «нөл» саны кірмейді
*сенім аралығының екі шекарасы да бөлшек сандар
*сенім аралығына «бір» саны кірмейді
#40
*!Жұмыс стажының педиатр-дәрігерлердің кәсіби деңгейлерінің өсуіне ықпалын зерттеуге статистикалық талдау жүргізгенде Пирсонның Хи-квадрат критерийін таңдады.
Мәндердің қайсысы Хи-квадрат үшін еркіндік дәрежесінің санын ЕҢ дәл сипаттайды?
*+ 9
*6
*1
*7
*8
#41
*!Баспада жарияланған мақалада пациенттерді лапароскопиялық аппендэктомиядан кейін бір апта өткен соң тексерістің нәтижелері берілген. Пациенттер екі топқа – инфекцияланған жарақаты барлар және инфекциясыз жарақаты барлар болып бөлінді.Зерттеу барысында пациенттердің түскен кездегі сипаттамалары жөнінде ақпараттар жиналды: жасы, жынысы, оң мықындық аймақтағы ауырудың болуы, температура және т.б.
Толық сипаттама үшін ассоцияциялар өлшемінің қайсысын қолданған ЕҢ тиімді?
*салыстырмалы қауіп-қатер
*+шанстар қатынасы
*орта мәндер қатынасы
*орта мәндер айырымы
*қауіп-қатерлер айырымы
#42
*!Еркектердің асқазан жарасымен аурушаңдығына зерттеу жүргізілді. Ықпал етуші фактор ретінде фастфудты үнемі қолдану алынды.Бірінші топта жедел тағаммен тұрақты тамақтанатын 500 еркектің ішінде 96 адамда асқазан жарасы табылды. Екінші топта пайдалы асты қолданатын 500 еркектің ішінде асқазан жарасы 31 жағдайда орын алды.
Бұл зерттеу үшін ассоцияция өлшемдерінің қайсысын қолданған ЕҢ орынды? 
*қауіп-қатерлер айырымы
*орта мәндер айырымы
*+салыстырмалы қауіп-қатер
*орта мәндер қатынасы
*шанстар қатынасы
#43
*!Еркектердің асқазан жарасымен аурушаңдығына зерттеу жүргізілді. Ықпал етуші фактор ретінде фастфудты үнемі қолдану алынды.Бірінші топта жедел тағаммен тұрақты тамақтанатын 500 еркектің ішінде 96 адамда асқазан жарасы табылды. Екінші топта пайдалы асты қолданатын 500 еркектің ішінде асқазан жарасы 31 жағдайда орын алды. Статистикалық талдауды Хи-квадрат критерийін қолданып жүргізгенде p (p-value) 0,001-ден кіші болды.
Зерттеу нәтижелеріне түсіндірменің қай нұсқасы ЕҢ ықтимал?
*+фактор мен аурушаңдықтың даму ықтималдығы арасында тура байланыс бар
*фактор мен аурушаңдықтың даму ықтималдығы арасында тура байланыс жоқ
*фактор мен аурушаңдықтың даму ықтималдығы арасындағы байланыс кездейсоқ
*пайдалы асты үнемі пайдалану аурушаңдықты болдырмайды
*фастфудты үнемі пайдалану асқазан жарақатын сөзсіз тудырады
#44
*!Шылым шегудің өкпенің созылмалы обструктивті ауруына (ӨСОA) ұшырау қауіп-қатерін шылым шегетіндер мен шылым шекпейтіндер арасында салыстырғанда салыстырмалы қауіп-қатердің мәні RR=0,7 (95%ДИ=0,55-0,84). Әдебиеттерде келтірілген деректер бойынша ӨСОА әйелдерде қауіп-қатер деңгейі еркектерге қарағанда жоғары, және шылым шегу әйелдерге қарағанда еркектер арасында кең тараған.
Келтірілген нәтижелерді алу үшін зерттеушінің қай әрекеті ЕҢ дұрыс?
*Шылым шегу аурушаңдықтың алдын алуСделать вывод, что курение является мерой профилактики заболевания
*+Салыстырмалы қауіп-қатерді әйелдер мен еркектер үшін бөлек есептеу
*Шылым шегу аурушаңдықтың қауіп-қатер факторы болады деп қорытынды жасау
*Зерттеу дұрыс жүргізілген жоқ деп қорытынды жасау
*Қарама-қайшы нәтижелер жөнінде хабарлау
#45
*!Зерттеуге екі топ қатысты: біріншісінде іштегі нәрестенің туа біткен кемістігі дамыған (ВПР-врожденный порок развития) диагнозы қойылған 200жүкті әйел болды. Олардың ішінде 50 әйел жүктілік кезінде шылым шеккендер, 150 әйел шылым шекпегендер.Екінші топта ВПР белгісі болмағандар, олардың ішінде жүктілік кезінде шылым шеккендер 10 адам, шекпегендер - 90 адам.
Бұл зерттеуде талдау жүргізу үшін ассоцияция өлшемдерінің қайсысын қолданған ЕҢ орынды? 
*қауіп-қатерлер айырымы
*+шанстар қатынасы
*салыстырмалы қауіп-қатер
*орта мәндер қатынасы
*орта мәндер айырымы
#46
*!Зерттеуге екі топ қатысты: біріншісінде іштегі нәрестенің туа біткен кемістігі дамыған (ТКД) диагнозы қойылған 200 жүкті әйел болды. Олардың ішінде 50 әйел жүктілік кезінде шылым шеккендер, 150 әйел шылым шекпегендер.Екінші топта ТКД белгісі болмағандар, олардың ішінде жүктілік кезінде шылым шеккендер 10 адам, шекпегендер - 90 адам.
Пайымдаулардың қайсысы шылым шегу мен ТКД арасындағы ассоцияцияны ЕҢ дәл түсіндіреді?
*+шылым шегетіндер арасында іштегі нәрестенің ТКДшансы шылым шекпейтіндерге қарағанда 3 есе көп
*шылым шегу іштегі нәрестенің ТКДдаму қаупін 3 есе жоғарылатады
*пациенттер арасында іштегі нәрестенің ТКДкездесуі шылым шегетіндерде 3 есе көп
*пациенттер арасында іштегі нәрестенің ТКДкездесуі шылым шегетіндерде 0,33 есе көп
*іштегі нәрестенің ТКДдиагнозы мен шылым шегу арасындағы байланыс кезлейсоқ
#47
*!Ер кісілердің асқазан жарақатымен аурушылдығына зерттеу жүргізілді. Ықпал етуші фактор ретінде фастфудты үнемі қолдану алынды. Деректерге статистикалық талдау жүргізу нәтижеінде салыстырмалы қауіп-қатерліктің мәні 3,1 және 95% сенім аралығы (2,11; 4,55) тең болды.
Зерттеу нәтижесін түсіндірулердің келтірілген нұсқаларының қайсысы ЕҢ ықтимал?
*+фактор мен аурушылдық арасындағы өзара байланыстың мәнділік деңгейі р<0,05
*фактор мен аурушылдық арасындағы өзара байланыстың мәнділік деңгейі р>0,05
*фактор мен аурушылдық арасындағы өзара байланыстың мәнділік деңгейі р=0,05
*фактор мен аурушылдық арасындағы байланыскездейсоқ
*фактордың аурушылдыққа ықпалы жоқ
#48
*!Статистикалық жорамалдардың мысалдары:
*таңдама орта мен дисперсия арасындағы айырмашылық кездейсоқ,
*таңдама орта нөлге тең,
*таңдама дисперсия арасындағы айырмашылық кездейсоқ,
*Марста өмір бар,
*+таңдама орта мен бас орта өзара тең.
#49
*!Егер болса, онда неге тең?
*+17
*10
*11
*32
*27.
#50
*!Ревматизммен ауыратындарға №1 емханада (кардиолог қабылдайды) диагноз қою мерзімі мен №2 емханада (терапевт қабылдайды) диагноз қою мерзімі арасында айырмашылықты анықтау үшін деректердің орайластық кестесіне статистикалық талдау жүргізілді. Әрбір ұяшықтағы күтілетін мәндерді есептегеннен кейін орайластық кестесінің түрі төмендегідей болды:
Ревмотизммен ауыратындарға диагноз қою мерзімін бағалау үшін статистикалық тесттердің қайсысы ЕҢ жарамды?
*Пирсонның Хи-квадрат критерийі
*+Фишердің дәл критерийі
*Мак-Немаркритерийі
*КохренніңQ критерийі
*Z критерий
#51
*!Жүректің ишемиялық ауруы бар науқастардың екі тәуелсіз топтарында жаңа фармакологиялық препараттың ықпалы зерттелді. Таңдамалар қалыпты таралу заңына бағынбайды. Бұл жағдайда қандай әдіс қолданылады?
*+Манн-Уитни критерийі
*Фишер критерийі
*Стьюдент критерийі
*Уилкоксон критерийі
*Пирсон критерийі
#52
*!Аймақтағы дендері сау әйеладамдар мен ер адамдардың гемоглабин көрсеткіштері алынды (г/л). Таңдамалар қалыпты таралу заңына бағынбайды деп есептеп, көрсеткіштердің арасындағы айырмашылық статистикалық маңыздылығын тексеру үшін қандай критерий қолданылады?
*+Манн- Уитнидің U критерийі
*Пирсонның χ2 критерийі
*Стьюденттің жұптасқан t-критерийі
*Уилкоксонның Т-критерийі
*Стьюденттің жұптаспаған t-критерийі
#53
*!Қантты төмендететін препараттардың қандағы глюкоза деңгейіне ықпалы зерттелді. Зерттеуші оларда қантты төмендететін препараттармен емдеуге дейін және емдеуден кейінгі қандағы глюкоза деңгейлерін өлшеді. Таңдамалар қалыпты таралу заңына бағынады деп есептеп, көрсеткіштердің арасындағы айырмашылық статистикалық маңыздылығын тексеру үшін қандай критерий қолданылады?
*Манн- Уитнидің U критерийі
*Пирсонның χ2 критерийі
*+Стьюденттің жұптасқан t-критерийі
*Уилкоксонның Т-критерийі
*Стьюденттің жұптаспаған t-критерийі
#54
*!Еңбек шарты мен ерекшелігінің тұмау ауруына ықпалын зерттеу үшін қаланың 4 емханасынан әртүрлі мамандық дәрігерлеріне (учаскелік терапевтер, оториноларингологтар, хирургта, рентгенологтар) зерттеу жүргізілді. Таңдамалар қалыпты таралу заңына бағынады деп есептеп, көрсеткіштердің арасындағы айырмашылық статистикалық маңыздылығын тексеру үшін қандай әдіс қолданылады?
*+Дисперсиялық талдау
*Корреляциялық талдау
*Регрессиялық талдау
*Өміршеңдікті талдау
*Стьюдент критерийі
#55
*!
*Манн- Уитнидің U критерийі
*Пирсонның χ2 критерийі
*+Стьюденттің жұптасқан t-критерийі
*Уилкоксонның Т-критерийі
*Стьюденттің жұптаспаған t-критерийі
#56
*!Клиникалық зерттеуде статистикалық талдау жүргізу барысында екі таңдаманың орта мәндерінің теңдігі Стьюденттің t-критерийімен тексерілді.
Қандай шарт нөлдік жорамалды жоққа шығаруға ЕҢ дұрыс?
*+|tбақылау|>|tсыни|;
*|tбақылау|< tсыни;
*tбақылау=0;
*tсыни=0;
*tбақылау~tсыни;
#57
*!5 балада сілекей бөліну жылдамдығы (мл/мин) операцияға дейін және операциядан кейін өлшенді. Таңдама қалыпты таралған бас жиынтықтан алынған делік. 95 % сенім аралығы
(-7,8; -3,5) қамтиды. Көрсеткіштердің арасындағы айырмашылық туралы қандай қорытынды жасауға болады?
*+Н0 жоққа шығарылады, операцияның сілекей бөліну жылдамдығына әсері бар
0 жоққа шығарылады, операцияның сілекей бөліну жылдамдығына әсері жоқ
1 жоққа шығаруға негіз жоқ, операцияның сілекей бөліну жылдамдығына әсері жоқ
1 жоққа шығарылады, операцияның сілекей бөліну жылдамдығына әсері бар
0 жоққа шығаруға негіз жоқ, операцияның сілекей бөліну жылдамдығына әсері жоқ
#58
*!Қантты төмендететін препараттардың қандағы глюкоза деңгейіне ықпалы зерттелді. Зерттеуші оларда қантты төмендететін препараттармен емдеуге дейін және емдеуден кейінгі қандағы глюкоза деңгейлерін өлшеді. 95 % сенім аралығы қамтиды. Көрсеткіштердің арасындағы айырмашылық туралы қандай қорытынды жасауға болады?
*+Н0 жоққа шығарылады, препаратпен емдеу қандағы глюкоза деңгейіне әсер етеді
0 жоққа шығарылады, препаратпен емдеу қандағы глюкоза деңгейіне әсер етпейді
1 жоққа шығаруға негіз жоқ, препаратпен емдеу қандағы глюкоза деңгейіне әсер етеді
1 жоққа шығарылады, препаратпен емдеу қандағы глюкоза деңгейіне әсер етпейді
0 жоққа шығаруға негіз жоқ, препаратпен емдеу қандағы глюкоза деңгейіне әсер етпейді
#59
*!Сүтқоректілердің дене салмағы мен жеке ағзаларының салмақтарын биопрепараттармен (N бауыр лизаты, N/10 көкбауыр лизаты, 10N ми экстракты) өңдеу жолымен өзгерту бойынша тәжірибелер жүргізілді. Тәжірибенің әр сериясында 10 тышқаннан болды. Салмақтары 16- 18 г болатын жас тышқандар қолданылды. Әрбір тәжірибе 56 немесе 86 күнге созылды. Тышқандарды сойғаннан кейін тәжірибелер нәтижесінде, биопрепараттардың әсерінен жалпы салмақтың және жеке ағзалар салмақтарының өзгеруі анықталды. Зерттеу сұрағына жауап беру үшін қандай критерийді пайдалану қажет?
*+бір факторлы дисперсиялық талдау
*корреляциялық талдау
*Пирсонның критерийі
*тәуелді топтар үшін Стьюдент критерийі
*Уилкоксон критерийі
#60
*!Ақ тышқандардың екі тобы (әр топта 10 жануардан) 86 күн бойы биопрепараттардың әсеріне ұшырады. Бірінші топтағы тышқандарға қатысты N/10 жүрек лизаты, ал екінші топтағы тышқандарға қатысты 10N бұлшықет экстракты қолданылды. 86 күннен кейін тышқандар сойылды және әрқайсысының жүрек салмағының жалпы салмаққа қатынасы (%) анықталды. Аталған биопрепараттардың ақ тышқандардың жүректерінің салыстырмалы салмағына ықпалын анықтау үшін қандай критерийді пайдалану қажет?
*+бір факторлы дисперсиялық талдау
*корреляциялық талдау
*Пирсонның критерийі
*тәуелді топтар үшін Стьюдент критерийі
*Уилкоксон критерийі
#61
*!Елдің әр түрлі аудандарындағы (ауыл, қала шеті, кіші қалалар, орта қалалар, ірі қалалар) ауру-сырқаулық (туберкулез және басқа да аурулар) жөнінде деректер алынды. Аймақ факторының тұрғындар ауруына ықпалын зерттеу қажет.
Зерттеу сұрағына жауап беру үшін қандай критерийді пайдалану қажет?
*+бір факторлы дисперсиялық талдау
*корреляциялық талдау
*Пирсонның критерийі
*тәуелді топтар үшін Стьюдент критерийі
*Уилкоксон критерийі
#62
*!Бұршақ өсімдігі жапырағында тәуліктің әртүрлі уакытындағы (сағат 15:00; 18:00; 21:00; 24:00; 06:00) хлорофилл құрамы (мг/дм2) зерттелді. жөнінде төмендегідей деректер алынған:
Тәулік уақыты хлорофилл құрамына ықпал ете ме деген сұраққа жауап беру үшін қандай критерийді пайдалану қажет?
*+бір факторлы дисперсиялық талдау
*корреляциялық талдау
*Пирсонның критерийі
*тәуелді топтар үшін Стьюдент критерийі
*Уилкоксон критерийі
#63
*!Әр түрлі текті үй қояндарының (альбиностар, шиншилла, голландықтар, поляктар) эмбриондарының даму ұзақтығы (күндермен) зерттелді. Тектілік үй қояндары эмбриондарының даму ұзақтығына ықпал ете ме деген сұраққа жауап беру үшін қандай критерийді пайдалану қажет?
*+бір факторлы дисперсиялық талдау
*корреляциялық талдау
*Пирсонның критерийі
*тәуелді топтар үшін Стьюдент критерийі
*Уилкоксон критерийі
#64
*!Рентгенмен сәулелену кезіндегі тышқандардың ұрықтылығы жөнінде деректер бар.
Сәулелену тышқандардың ұрықтылығына ықпал ете ме деген сұраққа жауап беру үшін қандай критерийді пайдалану қажет?
*+бір факторлы дисперсиялық талдау
*корреляциялық талдау
*Пирсонның критерийі
*тәуелді топтар үшін Стьюдент критерийі
*Уилкоксон критерийі
#65
*!Төменде кестеде келтірілген тәжірибе нәтижелері бойынша β блокатордың (дозасы 15 мг, 60 мг, 120 мг, 180мг) жүректің жиырылу жиілігіне (минутына/соққы) ықпалының тиімділігін тексеру қажет. β- блокатордың ықпалының жүректің жиырылу жиілігіне тиімділігін анықтау үшін қандай критерийді пайдалану қажет?
*+бір факторлы дисперсиялық талдау
*корреляциялық талдау
*Пирсонның критерийі
*тәуелді топтар үшін Стьюдент критерийі
*Уилкоксон критерийі
#66
*!11 адамда кофеин мен плацебо енгізгеннен кейін артериалдық қысым өлшенді. Артериялдық кысымның «жоғарғы» мәні, яғни систолалқ қысым кестеге енгізілді.
Осы алынған мәліметтер бойынша кофеиннің физиологиялық ықпал шынайы ма деген сұрақ туындайдыСұраққа жауап беру үшін қандай критерийді пайдалану қажет?
*Манн-Уитни критерийі
*тәуелсіз топтар үшін Стьюдент критерийі
*Пирсонның критерийі
*тәуелді топтар үшін Стьюдент критерийі
*+Уилкоксон критерийі
#67
*!Өкпе жеткіліксіздігі ауруы бар науқастар мен сау адамдар топтарында несептегі калий мөлшері (г/тәулік) өлшенді. Таңдама қалыпты таралу заңына бағынбайды деп есептеп, екі топ арасындағы айырмашылықтың статистикалық мәнділігін анықтау үшін қандай әдіс қолданылады?
*+Манн-Уитни критерийі
*Фишер критерийі
*Стьюдент критерийі
*Уилкоксон критерийі
*Пирсон критерийі
#68
*!Жүректің ишемиялық ауруы кезінде темекі шегу стенокардия ұстамасын тудыруы мүмкін. Бұл никотин миокардтың оттегіге мұқтаждығын арттырады, көміртек тотығы гемоглобинмен байланысып, оттегінің келуін төмендетеді. Алайда ұстамалардың дамуына темекі түтінінің басқа компоненттері себепші бола ма? Оны анықтау үшін жүректің ишемиялық ауруымен ауыратын адамдардың стенокардия ұстамасының дамуына дейінгі денеге түсірілген физикалық салмақтың ұзақтығы белгіленді. Әрбір науқас үшін тәжірибені бес никотинсіз темекіні шеккенге дейін және шеккеннен кейін жүргізді.
Таңдама таралу түрі қалыпты деп есептеп, айырмашылықтың статистикалық мәнділігін анықтау үшін қандай әдіс қолданылады?
*Манн-Уитни критерийі
*Фишер-Снедекор критерийі
*+Стьюденттің жұптасқан критерийі
*Уилкоксон критерийі
*Стьюденттің жұптаспаған критерийі
#69
*!Алматы қаласының төңіректеріндегі қардың құрамын нитратқа (мг/л) тексергенде (бірнеше күн бойына екі нүкте) бірнеше деректер алынды. Таңдама таралу түрі қалыпты деп есептеп, екі зерттелген нүктелердегі нитраттар мөлшерлері арасында айырмашылықтың статистикалық мәнділігін анықтау үшін қандай әдіс қолданылады?
*Манн-Уитни критерийі
*Фишер-Снедекор критерийі
*Стьюденттің жұптасқан критерийі
*Уилкоксон критерийі
*+Стьюденттің жұптаспаған критерийі
#70
*!10 науқастың өтінде антибиотик енгізілгенге дейінгі және кейінгі билирубин мөлшері зерттелінді. Таңдамалар қалыпты таралу заңына бағынбайды деп есептеп, билирубин мөлшері айырмашылығының статистикалық мәнділігін анықтау үшін қандай әдіс қолданылады?
*Манн-Уитни критерийі
*Фишер-Снедекор критерийі
*Стьюденттің жұптасқан критерийі
*+Уилкоксон критерийі
*Стьюденттің жұптаспаған критерийі
#71
*!Стоматит ауруы бар науқастар мен сау адамдар топтарында қандағы бос гепарин өлшенді. Таңдама қалыпты таралу заңына бағынбайды деп есептеп, екі топ арасындағы айырмашылықтың статистикалық мәнділігін анықтау үшін қандай әдіс қолданылады?
*+Манн-Уитни критерийі
*Фишер критерийі
*Стьюдент критерийі
*Уилкоксон критерийі
*Пирсон критерийі
#72
*!Жүректің ишемиялық ауруы кезіндегі несептегі норадреналин мөлшері (мкг/ тәулік) алынды. 10 науқастан емдеуге дейін және емдеуден кейін норадреналин мөлшері өлшенді. Таңдама таралу түрі қалыпты деп есептеп, айырмашылықтың статистикалық мәнділігін анықтау үшін қандай әдіс қолданылады?
*Манн-Уитни критерийі
*Фишер-Снедекор критерийі
*+Стьюденттің жұптасқан критерийі
*Уилкоксон критерийі
*Стьюденттің жұптаспаған критерийі
#73
*!9 жүкті әйелдерден жүктіліктің 40-шы аптасында және 8 жүкті емес әйелден адренокортикотропты гормон құрамы (мл.бірлік) өлшенді. Таңдама таралу түрі қалыпты деп есептеп, адренокортикотропты гормон құрамындағы айырмашылықтың статистикалық мәнділігін анықтау үшін қандай әдіс қолданылады?
*Манн-Уитни критерийі
*Фишер-Снедекор критерийі
*Стьюденттің жұптасқан критерийі
*Уилкоксон критерийі
*+Стьюденттің жұптаспаған критерийі
#74
*!Себоррея ауруы бар науқастар мен сау адамдар топтарында қандағы холестерин (мг%) өлшенді. Таңдама қалыпты таралу заңына бағынбайды деп есептеп, екі топ арасындағы айырмашылықтың статистикалық мәнділігін анықтау үшін қандай әдіс қолданылады?
*+Манн-Уитни критерийі
*Фишер критерийі
*Стьюдент критерийі
*Уилкоксон критерийі
*Пирсон критерийі
#75
*!Торқабық ауруларында оның тамырларының өткізгіштігі артады. Зерттеушілер торқабықтың тамырларының өткізгіштігінің сау адамдарда және торқабықтары зақымданған ауру адамдарда өлшеді. Таңдама қалыпты таралу заңына бағынбайды деп есептеп, торқабық тамырларының өткізгіштіктерінің арасындағы айырмашылықтың статистикалық мәнділігін анықтау үшін қандай әдіс қолданылады?
*+Манн-Уитни критерийі
*Фишер критерийі
*Стьюдент критерийі
*Уилкоксон критерийі
*Пирсон критерийі
#76
*!Дизентерия кезінде тоқ ішектің былжыр қабығының плазмалық дүмбіл жасушалардың саны (%) алынды. 10 науқастан емдеуге дейін және емдеуден кейін көрсеткіштер алынды. Таңдама таралу түрі қалыпты емес деп есептеп, айырмашылықтың статистикалық мәнділігін анықтау үшін қандай әдіс қолданылады?
*+Манн-Уитни критерийі
*Фишер-Снедекор критерийі
*Стьюденттің жұптасқан критерийі
*Уилкоксон критерийі
*Стьюденттің жұптаспаған критерийі
#77
*!Дизентерия кезінде тоқ ішектің былжыр қабығының плазмалық дүмбіл жасушалардың саны (%) алынды. 10 науқастан емдеуге дейін және емдеуден кейін көрсеткіштер алынды. Таңдама таралу түрі қалыпты емес деп есептеп, айырмашылықтың статистикалық мәнділігін анықтау үшін қандай әдіс қолданылады?
*+Манн-Уитни критерийі
*Фишер-Снедекор критерийі
*Стьюденттің жұптасқан критерийі
*Уилкоксон критерийі
*Стьюденттің жұптаспаған критерийі
#78
*!Тіс тасы пайда болуының алдын алу мақсатында екі дәрі салыстырылды. Әрбір зерттелуші 48 сағат бойы тісін аммоний хлоридімен шайған соң тіс тасы бағаланып отырды. Біршама уақыттан кейін тәжірибені хлоргексидинмен қайталады. Таңдама таралу түрі қалыпты деп есептеп, аммоний хлоридімен тіс шаюдың тиімділігінің мәнділігін бағалау үшін қандай әдіс қолданылады?
*Манн-Уитни критерийі
*Фишер-Снедекор критерийі
*+Стьюденттің жұптасқан критерийі
*Уилкоксон критерийі
*Стьюденттің жұптаспаған критерийі
#79
*!Таңдама қалыпты таралу заңына бағынбайды деп есептеп, созылмалы уремиямен ауыратын аурулардың арнайы рационмен емделгенге дейінгі және емнен кейінгі гемоглобин көрсеткіштері арасындағы айырмашылықтардың статистикалық мәнділігін анықтау үшін қандай әдіс қолданылады?
*Манн-Уитни критерийі
*Фишер-Снедекор критерийі
*Стьюденттің жұптасқан критерийі
*+Уилкоксон критерийі
*Стьюденттің жұптаспаған критерийі
#80
*!Егер босану кезінде жатыр мойыны ұзақ уақыт ашылмаса, онда босану уақыты ұлғаяды да кесаралық тілігі жасау қажеттілігі тууы мүмкін. Зерттеушілер Е2 простагландиннен тұратын гелдің жатыр мойынының ашылуын тездетуге ықпалының бар жоғын тексерді. Зерттеуге босанатындардың екі тобы алынды. Бірінші топтағы босанатындардың жатыр мойынына Е2 простагландиннен тұратын гелді, ал екінші топтағыларға гель-плацебоны енгізді. Екі топта да жас мөлшерлері, бойларының ұзындықтары және жүктілік мерзімдері бірдей 21 босанушыдан болды. Е2 простагландиннен тұратын гелді қабылдаған топта босану уақыты орташа 8,5 сағатқа(стандартық ауытқуы 4,7сағ.), бақылау тобында – 13,9 сағатқа (стандарттық ауытқуы – 4,1сағ.) созылды. Көрсеткіштердің арасындағы айырмашылықтардың статистикалық мәнділігін анықтау үшін қандай әдіс қолданылады?
*Манн-Уитни критерийі
*Фишер-Снедекор критерийі
*Стьюденттің жұптасқан критерийі
*Уилкоксон критерийі
*+Стьюденттің жұптаспаған критерийі
#81
*!Кокаин жүрекке аса зиян, ол тіпті атеросклерозы жоқ жас адамдарда да миокард инфарктын тудыруы мүмкін. Кокаин тәждік қан тамырларын тарылтады, нәтижесінде миокардқа қан ағымы азаяды. Сонымен бірге, ол жүректің насостық қызметін төмендетеді. Нифедипиннің қан тамырларын кеңейтетін қасиеті бар. Нифедипинді кокаин тудырған жүрек зақымдануында да қолдануға болады деп ұйғарылды. Иттерге алдымен кокаин, сосын нифедипин немесе физиологиялық ерітінді егілді. Жүректің насостық қызметінің көрсеткіші ретінде орта артериялық қысым алынды. Таңдама таралу түрі қалыпты деп есептеп, нифедипин кокаин қабылдағаннан кейін орта артериялық қысымға ықпалын бағалау үшін қандай әдіс қолданылады?
*Манн-Уитни критерийі
*Фишер-Снедекор критерийі
*Стьюденттің жұптасқан критерийі
*Уилкоксон критерийі
*+Стьюденттің жұптаспаған критерийі
#82
*!Еркектердің асқазан жарасымен аурушаңдығына зерттеу жүргізілді.Бірінші топта жедел тағаммен тұрақты тамақтанатын 500 еркектің ішінде 96 адамда асқазан жарасы табылды. Екінші топта пайдалы асты қолданатын 500 еркектің ішінде асқазан жарасы 31 жағдайда орын алды. Бұл зерттеу үшін келісім критерийі қолданылды.
Зерттеудегі ықпал етуші фактор ретінде нені аламыз?
*+жедел тағам
*пайдалы ас
*адамдардың жынысы
*асқазан жарасы
*зерттелушілердің саны
#83
*!Шылым шегудің өкпенің созылмалы обструктивті ауруына (ӨСОA) ұшырау қауіп-қатерін шылым шегетіндер мен шылым шекпейтіндер арасында салыстырғанда салыстырмалы қауіп-қатердің мәні RR=0,7 (95%ДИ=0,55-0,84). Әдебиеттерде келтірілген деректер бойынша ӨСОА әйелдерде қауіп-қатер деңгейі еркектерге қарағанда жоғары, және шылым шегу әйелдерге қарағанда еркектер арасында кең тараған.
Зерттеудегі ықпал етуші фактор ретінде нені аламыз?
*+шылым шегу
*өкпенің созылмалы обструктивті ауруы (ӨСОA)
*адамдардың жынысы
*шарап қолдану
*зерттелушілердің саны
#84
*!Зерттеуге екі топ қатысты: біріншісінде іштегі нәрестенің туа біткен кемістігі дамыған (ВПР-врожденный порок развития) диагнозы қойылған 200 жүкті әйел болды. Олардың ішінде 50 әйел жүктілік кезінде шылым шеккендер, 150 әйел шылым шекпегендер. Екінші топта ВПР белгісі болмағандар, олардың ішінде жүктілік кезінде шылым шеккендер 10 адам, шекпегендер - 90 адам.
Зерттеудегі ықпал етуші фактор ретінде нені аламыз?
*+шылым шегу
*іштегі нәрестенің туа біткен кемістігі
*адамдардың жынысы
*жүктілік мерзімі
*зерттелушілердің саны
#85
*!Ревматизммен ауыратындарға №1 емханада (кардиолог қабылдайды) диагноз қою мерзімі мен №2 емханада (терапевт қабылдайды) диагноз қою мерзімі арасында айырмашылықты анықтау үшін деректердің орайластық кестесіне статистикалық талдау жүргізілді. Әрбір ұяшықтағы күтілетін мәндерді есептегеннен кейін орайластық кестесінің түрі төмендегідей болды:
Зерттеудегі ықпал етуші фактор ретінде нені аламыз?
*+дәрігерлердің мамандықтары
*№1 емхана
*№2 емхана
*диагноз қою мерзімі
*зерттелушілердің саны
#86
*!Вакцинацияның тиімділігін бағалау үшін мектеп оқушыларының тұмаумен аурушаңдығы зерттелді.1200 мектеп оқушыларының 800-не тұмауға қарсы вакцинация егілді. Екпе алғандардың ішінде тұмаумен ауырғандар 8%, екпе алмағандар ішінде - 15%.
Зерттеудегі ықпал етуші фактор ретінде нені аламыз?
*+вакцинация
*оқушылар
*тұмаумен аурушаңдығы
*мектеп
*зерттелушілердің саны

*!Белгілердің айырмашылықтарының жоқтығы туралы жорамал тексерілді.


Тексерілетін жорамалға қатысты терминдердің қайсысы ЕҢ сәйкес келеді?
*Балама
*Индуктивті
*Күрделі
*+Нөлдік
*Бәсекелес
#2
*!Негізгі жорамалды Н0 қабылдау немесе жоққа шығару жөнінде шешім қабылдауға мүмкіндік беретін ереже:
*статистикалық жорамал
*+статистикалық критерий
*жорамалды тексеру
*орта мәндерді есептеу
*бірінші текті қателік
#3
*!Таңдама көрсеткіштері негізінде тексеруге болатын таралудың түрі немесе бас жиынтықтың белгісіз параметрлерінің шамалары жөніндегі ұйғарым:
*критерий
*жорамалды тексеру процедурасы
*жорамалды тексеру
*+статистикалық жорамал
*еркіндік дәрежесінің саны
#4
*!Таңдама көрсеткіштердің айтылған болжамды қанағаттыратынын анықтауға мүмкіндік беретін процедура
*нөлдік жорамал
*+жорамалды тексеру
*критерий қуаттылығы
*мәнділік деңгейі
*Стьюдент критерийі
#5
*!Зерттеу барысында дұрыс нөлдік жорамалды жоққа шығару, яғни шындығында жоқ әсерді бар деп қорытынды жасалды. Осы жағдайда қандай қате жіберілді?
*+Бірінші текті
*Екінші текті
*Системалық
*Қатыстық
*Кездейсоқ
#6
*!Зерттеу барысында дұрыс емес нөлдік жорамалды қабылдау, яғни шындығында бар әсерді жоқ деп қорытынды жасау. Осы жағдайда қандай қате жіберілді?
*Бірінші текті
*+Екінші текті
*Системалық
*Қатыстық
*Кездейсоқ
#7
*!1-текті қателікті жіберу ықтималдығы:
*+критерийдің мәнділік деңгейі
*критерийдің қуаттылығы
*еркіндік дәрежесінің саны
*сенім аралығы
*таңдама функциясы
#8
*!2-текті қателікті жібермеу ықтималдығы:
*критерийдің мәнділік деңгейі
*еркіндік дәрежесінің саны
*таңдама функциясы
*+критерийдің қуаттылығы
*сенім аралығы
#9
*!Медицинада қолданылатын сенім ықтималдылығының шамасы
*+0,95
*0,001
*0,05
*0,1
*0,9
#10
*!Бас жиынтықтың параметрлерін нүктелік бағалау ... анықталады.
*+бір санмен
*екі санмен
*үш санмен
*теңсіздікпен
*аралықпен
#11
*!Айырмашылығы бар деген жорамал:
*жай
*+балама
*күрделі
*нөлдік
*бәсекелес
#12
*!Берілген таңдама негізінде жоққа шығаратын немесе оны жоққа шығармайтын жорамал:
*жай
*балама
*күрделі
*+нөлдік
*бәсекелес
#13
*!Жиынтықтағы зерттелетін белгілердің таралу түрі белгілі статистикалық жорамалдар
*+параметрлік
*параметрлік емес
*балама
*нөлдік
*қарапайым
#14
*!Сандық жиынтықтардың параметрлерінің мәндерін салыстыруда парамтерлік және параметрлік емес әдістерді таңдау неге тәуелді?
*жиынтықтардың тәуелділігі мен тәуелсіздігі
*сандық сипаттамаларының теңдігі
*кездейсоқ факторлардық ықпалы
*таралу парамтерлері
*+таралу түрлері
#15
*!Нөлдік жорамалды қабылдайтын критерий мәндерінің жиынтығы
*сыни аймақ
*статистикалық критерий
*+жорамалды қабылдау аймағы
*критерийдің сыни нүктелері
*критерий статистикасы
#16
*!Сыни аймақты жорамалды қабылдау аймағынан бөліп тұратын нүктелер
*біржақты
*екіжақты
*кездейсоқ
*+сыни
*статистикалық
#17
*!Нөлдік жорамалды жоққа шығаратын критерий мәндерінің жиынтығы
*+сыни аймақ
*статистикалық критерий
*жорамалды қабылдау аймағы
*критерийдің сыни нүктелері
*критерий статистикасы
#18
*!Сенімділік ықтималдығы 0,95 тең болса, онда мәнділік деңгейі қандай мәнге сәйкес болады?
*+0,05
*1,96
*0,025
*0,95
*1,95
#19
*!Мәнділік деңгейі 0,001 болғанда, сенімділік ықтималдығының мәніне қандай мән сәйкес келеді?
*0,95
*0,99
*+0,999
*0,991
*1
#20
*!Жаңа препаратты қолданғанға дейін ауру адамдар мен сау адамдар арасындағы қатынас 2:3 еді, оны қабылдағаннан кейін 1:3 болды. Нөлдік жорамалға қатысты жасалынған қорытындылардың қайсысы ЕҢ шынайы?
*ауру адамдар саны сау адамдар санына ықпал етеді
*ауру адамдар саны сау адамдар санына ықпал етпейді
*+ауру мен сау адамдардың арақатынасы препаратты қабылдағаннан кейін өзгерген жоқ
*ауру адамдар мен сау адамдардың арақатынасы препаратты қабылдағаннан кейін өзгерді
*2:3 қатынасы 1:3 қатынасына қарағанда аз.
#21
*!Сынауға қатысқан 40 адамның тамыр соғуы жиілігінің (ТСЖ) орта мәні степ-тест жүргізгенге дейін 66±3, тесттен кейін 78±3 болды. Ұйғарылған нөлдік жорамалдардың қайсысы ЕҢ орынды?
*тесттен кейінгі ТСЖ тесттке дейінгі ТСЖ байланысты емес
*тесттен кейінгі ТСЖ тесттке дейінгі ТСЖ байланысты
*+тестке дейінгі және одан кейінгі ТСЖ орта мәндері тең
*ТСЖ орта мәні тесттен кейін шынайы жоғарылады
*ТСЖ таралуы қалыпты таралған
#22
*!Бірдей белгілерден тұратын топтың 2 өлшемде көрсеткіштерінің орта мәндерін салыстыруда қолданылатын статистикалық талдау әдісі
*факторлық талдау
*+тәуелді таңдамалар үшін t- критерийі
*тәуелсіз таңдамалар үшін t- критерийі
*Стьюдент критерийі
*χ2 критерийі
#23
*!Екі тәуелді таңдамалардың жұп айырмаларының орта мәндерінің нөлге теңдігі жөніндегі жорамалды тексеру үшін қолданылатын формула:
*
*+
*
*
*
#24
*!Тәуелді таңдамалар үшін Стьюдент критерийінің еркіндік дәрежесінің саны
*+n-1
*n1-n2-2
*n1-n2-1
*n1+n2-2
*2n-2
#25
*!Екі таңдама бірдей пациенттерден тұрады, тек көрсеткіштер операцияға дейін және кейін алынды.
Көрсетілген таңдамаға қайсы анықтама ЕҢ сәйкес келеді?
*Тәуелсіз
*+Тәуелді
*Әртүрлі көлемді
*Біртекті
*Біртекті емес
#26
*!Бақылау және тәжірибе топтарын салыстыру жүргізілді.
Көрсетілген таңдамаға қайсы анықтама ЕҢ сәйкес келеді?
*+Тәуелсіз
*Тәуелді
*Әртүрлі көлемді
*Біртекті
*Біртекті емес
#27
*!Стьюденттің жұптасқан t-критерийі ... үшін қолданылады
*параметрлердің таралу заңын анықтау
*орта мән, дисперсия, стандарттық қатені анықтау
*таңдаманың тптарға дұрыс бөлінуін анықтау
*+тәуелді екі топтың орта мәндерін салыстыру
*әртүрлі нысандардан тұратын екі топтың орта мәндерін салыстыру
#28
*!Ортамәндердің айырмдары үшін сенім аралығына нөл кіреді. Зерттеуші жорамалдардың қайсысын таңдау керек?
*екі таңдаманың көрсеткіштерінің арасындағы айырмашылық туралы балама жорамалды
*екі бас жиынтықтың орта мәндерінің арасындағы айырмашылық туралы балама жорамалды
*екі бас жиынтықтың орта мәндерінің арасындағы айырмашылық туралы нөлдік жорамалды
*+екі бас жиынтықтың орта мәндерінің теңдігі туралы нөлдік жорамалды
*екі бас жиынтықтың дисперсияларының арасындағы айырмашылық туралы балама жорамалды
#29
*!Әртүрлі нысандардан тұратын, сонымен қатар бір таңдамадағы кездейсоқ шаманың мәндері екінші таңдамадағы кездейсоқ шамалардың мәндерінен тәуелсіз таңдамалар
*қарапайым
*тәуелді
*ұяшықты
*+тәуелсіз
*аудандық
#30
*!Стьюденттің жұптасқан критерийі- бұл
*берілген таңдама үшін параметрлік критерий
*тәуелді таңдамаларды салыстыру үшін рангілік критерий
*тәуелсіз таңдамаларды салыстыру үшін рангілік критерий
*тәуелсіз таңдамаларды салыстыру үшін параметрлік критерий
*+тәуелді таңдамаларды салыстыру үшін параметрлік критерий
#31
*!Жұптасқан таңдаманың стандарттық қатесі
*
*
*
*+
*
#32
*!Бас жиынтық параметрлерін таңдама арқылы бағалауды есептеуде қолданылатын статистикалық критерийлер
*параметрлік емес критерийлер
*+параметрік критерийлер
*келісім критерийлері
*мәнділік критерийлері
*біртектілікке тексеру критерийі
#33
*!Егер Стьюдент критерйиі 2-ге тең немесе одан үлкен болған жағдайда екі орта мәндердің арасындағы айырмашылық қандай болады?
*мәнді емес
*+мәнді
*салыстырмалы
*салыстырылмайды
*кездейсоқ
#34
*!Балаларда сілекей бөліну жылдамдығы (мл/мин) операцияға дейін және операциядан кейін өлшенді. Таңдама қалыпты таралған бас жиынтықтан алынған делік.
Операция нәтижесінің статистикалық мәнділігін анықтау үшін статистикалық критерийлердің қайсысы ЕҢ тиімді?
*Крамер-Уэлч критерийі
*Манн-Уитнидің U критерийі
*+Стьюденттің жұптасқан t-критерийі
*Уилкоксонның Т-критерийі
*Стьюденттің жұптаспағанt- критерийі
#35
*!Зерттеу нәтижесі бойынша қандай да бір топта аурудың алдын алу үшін жүргізілген әңгімеге дейін және кейін шылым шегушілер үлесі сәйкесінше 15% және 8% болды.
Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы аурудың алдын алу үшін жүргізілген әңгіменің ықпалына қатысты ұйғарылатын балама жорамалға ЕҢ сәйкес?
*шылым шегетіндер саны шылым шекпейтіндер санына ықпал етпейді
*шылым шекпейтіндер саны шылым шегетіндер санына ықпал етпейді
*+әңгімеден кейін шылым шегетіндер мен шылым шекпейтіндер арақатынасы өзгереді
*әңгімеден кейін шылым шегетіндер мен шылым шекпейтіндер арақатынасы өзгерген жоқ
*15 пен 8 арақатынасы, 50 де 50 қарағанда төмен
#36
*!Қандай да бір препараттың қандағы темір деңгейіне ықпалы бойынша зерттеу жүргізілді. 50 еріктілердің препаратты енгізгенге дейінгі және одан кейінгі қандағы темір деңгейі өлшенді. Зерттелетін көрсеткіш қалыпты таралған.
Қандай әдіс препараттың қандағы темір деңгейіне ықпалын зерттеуге ЕҢ қолайлы?
*тәуелсіз таңдамалар үшін Манн-Уитни критерийі
*тәуелсіз таңдамалар үшін Стьюдент критерийі
*тәуелді таңдамалар үшін Уилкоксон критерийі
*+тәуелді таңдамалар үшін Стьюдент критерийі
*Крамер-Уэлч критерийі
#37
*!Қалыпты таралған кездейсоқ шамаларды тексеретін жорамал
*+параметрлік
*кездейсоқ
*күрделі
*бәсекелес
*параметрлік емес
#38
*!Таңдаманың көлемі аз болған жағдайда Стьюденттің t-критерийі ... айырмашылығын бағалауға бағытталған.
*қалыпты таралу заңына бағынбайтын екі жиынтықтың орта мәндерінің
*+қалыпты таралған екі бас жиынтықтың орта мәндерінің
*қалыпты таралған екі бас жиынтықтың стандарттық ауытқуларының
*қалыпты таралған екі бас жиынтықтың медианаларының
*қалыпты таралған екі бас жиынтықтың дисперсияларын
#39
*!Стьюденттің t-критерий екі таңдаманың орта мәндерінің айырмашылығын бағалауға арналған, егер олар ... таралған болса
*Пуассон бойынша
*+қалыпты
*бірқалыпты
*биномиалды
*экспоненциалды
#40
*!Стьюденттің t-критерийінің екі жақты сыни аймағы үшін нөлдік жорамал
*Н0: µ1>µ2
*Н0: µ1<µ2
*+Н0: µ1=µ2
*Н0: µ1≥µ2
*Н0: µ1≠µ2
#41
*!Стьюденттің t-критерийін есептеу формуласы
*
*
*
*+
*
#42
*!Қалыпты таралған бас жиынтықтан алынған екі тәуелсіз таңдама жиынтық берілген.
Таңдамалардың орта мәндерінің теңдігі туралы жорамалды тексеру үшін критерий статистикасының ЕҢ қолайлы формуласы қайсысы?
*
*
*
*+
*
#43
*!Стьюденттің t-критерийінің екі жақты сыни аймағы үшін балама жорамал
*Н0: µ1>µ2
*Н0: µ1<µ2
*Н0: µ1=µ2
*Н0: µ1≥µ2
*+Н0: µ1≠µ2
#44
*!Бірдей нысандардан тұратын тәуелді топтың орта мәндерін салыстыру үшін қандай статистикалық критерий қолданылады?
*факторлық талдау
*тәуелсіз таңдамалар үшін t- критерийі
*+тәуелді таңдамалар үшін t- критерийі
*χ2 критерийі
*Пирсон критерийі
#45
*!Бірдей нысандардан тұратын тәуелсіз екі топтың орта мәндерін салыстыру үшін қандай статистикалық критерий қолданылады?
*факторлық талдау
*+тәуелсіз таңдамалар үшін t- критерийі
*тәуелді таңдамалар үшін t- критерийі
*χ2 критерийі
*Пирсон критерийі
#46
*!Көлемдері әртүрлі және дисперсиялары бірдей тәуелсіз таңдамалар үшін Стьюдент критерийінің еркіндік дәрежесінің саны
*n-1
*n1-n2-2
*n1-n2-1
*+n1+n2-2
*2n-2
#47
*!Мәнділік деңгейі альфа 0,001 сәйкес келетін сенім ықтималдылығының мәні қандай?
*0,95
*0,99
*+0,999
*0,991
*1
#48
*!Екі таңдаманың орта мәндерінің теңдігі туралы статистикалық жорамалды тексеру үшін Стьюдентттің t-критерийі қолданылады.
Қандай теңсіздік нөлдік жорамалды қабылдауға ЕҢ ықтимал?
*
*
*
*+
*
#49
*!Көлемі үлкен таңдама үшін орта мәндердің 95% сенім аралығы
*
*+
*
*
*
#50
*!Көлемі аз (30 кіші) таңдама үшін орта мәндердің 95% сенім аралығы
*
*
*+
*
*
#51
*!Клиникалық зерттеуге статистикалық талдау жүргізгенде кездейсоқ шаманың орта мәні үшін 95% ықтималдықпен сенім аралығы анықталды. Жиынтық қалыпты таралу заңына бағынатыны белгілі.
Қандай түсіндірме алынған 95% сенім аралығының мағынасын ЕҢ дәл сипаттайды?
*талданатын белгі мәндерінің 95% жататын аралық
*талданатын белгі мәндерінің 5% жататын аралық
*популяция таралу ортасының 5% ықтималдықпен шынайы мәні жататын аралық
*+осы өлшемді 95% зерттеуде популяцияның орта мәні жататын аралық
*популяциядағы талданып отырған белгінің 95% ақиқат мәндері жататын
#52
*!Жаңа гипогликемиялық препараттың тиімділігін бағалау үшін қант диабетімен ауыратын адамдардың қандарындағы глюкоза деңгейі препаратты қабылдағанға дейін және одан кейін өлшенді. Таңдама қалыпты таралған бас жиынтықтан алынған делік.
Препарат тиімділігінің статистикалық мәнділігін анықтау үшін статистикалық критерийлердің қайсысы ЕҢ тиімді?
*Крамер-Уэлч критерийі
*Манн-Уитнидің U критерийі
*+Стьюденттің жұптасқан t-критерийі
*Уилкоксонның Т-критерийі
*Стьюденттің жұптаспаған t- критерийі
#53
*!Статистикалық жорамалды тексеру үшін зерттеуші мәнділік деңгейін α=0,05 деп белгіледі. Алынған деректерді талдау нәтижесі бойынша р=0,06. Зерттеу жорамалына қатысты ЕҢ лайық шешім қандай?
*+зерттеуші нөлдік жорамалды жоққа шығармайды
*зерттеуші балама жорамалды қабылдайды
*зерттеуші жорамалдардың егқайсысын қабылдай алмайды
*жорамалдарлың біреуін қабылдау үшін қосымша мәліметтер жинайды
*мәнділік деңгейінің төмен көрсеткіші жөнінде мәлімдейді
#54
*!Сау адамдар мен гепатитпен ауыратындар топтарында қан плазмасындағы ақуыз құрамы анықталған. Зерттеуге әрбір топта 20 адамнан қатысты. Зерттелетін көрсеткіш қалыпты таралған.
Қандай әдіс орта мәндердің айырмашылығының статистикалық мәнділігін анықтауда ЕҢ қолайлы?
*Манн- Уитнидің U критерийі
*Пирсонның χ2 критерийі
*Стьюденттің жұптасқан t-критерийі
*+Стьюденттің жұптаспаған t- критерийі
*Уилкоксонның Т-критерийі
#55
*!Дені сау адамдар мен гепатитпен ауыратын адамдардың қан плазмасындағы ақуыздың көрсеткіштері алынды.

Қандай сан екі топтағы еркіндік дәрежесінің санын ЕҢ дәл сипаттайды?


*11
*10
*7
*8
*+9
#56
*!Нәтиже «статистикалық мәнді» болады, егер ...
*p (p-value) мәні альфа-деңгейінен үлкен болса
*+ p (p-value) мәні альфа-деңгейінен кіші болса
*нөлдік жорамал дұрыс болса
*балама жорамал дұрыс болса
*p (p-value) мәні бета-деңгейінен кіші болса
#57
*!Бір топтың орта мәні үшін 95 пайыз сенім аралығы 158, ал екіншісі үшін 304 болды. Нөлдік жорамалға қатысты жасалынған қорытындылардың қайсысы ЕҢ шынайы?
*орта мәндер тең
*+орта мәндер тең емес
*нөлдік жорамал жоққа шығарылмайды, және де жоққа шығарыла алмайды
*екі таңдама бір бас жиынтықтан алынған
*нөлдік жорамалды жоққа шығаруға негіз жоқ
#58
*!Бас жиынтықтың таралу түріне негізделмеген және бас жиынтықтың параметрлерін қолданбайтын статистикалық критерийлер:
*параметрлік критерийлер
*+параметрлік емес критерийлер
*келісім критерийлері
*мәнділік критерийлері
*біртектілікке тексеретін критерийлер
#59
*!Параметрлік емес критерийлердің негізіне ... жатады.
*орта мән және дисперсияны анықту
*бас жиынтық параметрлерін бағалау
*критерий статистикасын анықтау
*мода, медиананы анықтау
*+ранжирлеу
#60
*!Параметрлік емес критерийлер қолданылады:
*тек қана сандық белгілер үшін
*тек қана сапалық белгілер үшін
*+сандық және сапалық белгілер үшін
*тек қана дискретті белгілер үшін
*тек қана номиналды белгілер үшін
#61
*!Статистикалық талдаудың параметрлік емес критерийін ... қолдану орынды
*+ таңдаманың көлемі кіші болғанда
*таңдаманың көлемі үлкен болғанда
*деректер қалыпты таралған жағдайда
*графикалық талдау жүргізгенде
*орта мәндердің теңдігін тексеруге
#62
*!Параметрлік емес әдістерде бағалау ретінде салыстырмалы сипаттамалар пайдаланылады
*орта мән
*дисперсия
*стандарттық ауытқу
*+рангтер
*қадам
#63
*!Ранжирлеу - бұл
*варианталардың тізбегі және сәйкес салыстырмалы жиілігі
*варианталарының қатардың ішінде үлкен шамадан кіші шамаға қарай таралуы
*+белгілердің мәндерінің кіші шамадан үлкен шамаға қарай таралуы
*варианталардың тізбегі және сәйкес жиілігі
*интервалдар тізбегі және олардың сәйкес жиілігі
#64
*!Манн-Уитни критерийі ... үшін қолданылады
*үш таңдама
*бір таңдама
*тәуелді таңдамалар
*+тәуелсіз таңдамалар
*екі таңдаманың жұптық айрмасы
#65
*!Шарттардың қайсысы Манн-Уитни критерийін қолдану үшін ЕҢ қажет?
*жиынтықтардың теориялық таралуға сәйкес келуі
*+жиынтықтардың қалыпты таралу заңына бағынбауы
*жиынтықтардың қалыпты таралу заңына бағынатындығы
*тәуелді таңдамалар
*таңдама көлемінің үлкендігі
#66
*!Манн- Уитни критерийі ... параметрлік емес аналогы
*Стьюденттің жұптасқан критерийі
*+Стьюденттің жұптаспаған критерийі
*Пирсонның Хи-квадрат критерийі
*Уилкоксон критерийі
*Фишер критерийі
#67
*!Тәуелсіз таңдамалар үшін параметрлік емес критерийді көрсетіңіз?
*+Манн-Уитни критерийі
*Фишер критерийі
*Стьюдент критерийі
*Уилкоксон критерийі
*Пирсон критерийі
#68
*!Егер ранжирлеу кезінде 2 мән бірдей болса, онда оларға ... сәйкес келеді
*ретімен орналасқан екі ранг
*+ретімен орналасқан екі рангтердің арифметикалық ортасы
*реттік нөмірі ең кіші болатын бірдей рангтер
*реттік нөмірі ең үлкен болатын бірдей рангтер
*нөлдік рангтер
#69
*!Тәуелді таңдамалар үшін параметрлік емес критерийді көрсетіңіз?
*Манн-Уитни критерийі
*Фишер критерийі
*Стьюдент критерийі
*+Уилкоксон критерийі
*Пирсон критерийі
#70
*!Стьюденттің жұптасқан критерийіне параметрлік емес аналогы
*+Уилкоксон критерийі
*Манн-Уитни критерийі
*Пирсонның Хи-квадраты
*Спирмен критерийі
*Фишер критерийі
#71
*!Қалыпты таралмаған жұптаса байланысқан таңдамаларды салыстыру үшін қолданылатын критерий
*Стьюденттің жұптаспаған критерийі
*Манн-Уитни критерийі
*Фишер критерийі
*+Уилкоксон критерийі
*Хи-квадрат Пирсона
#72
*!Уилкоксон критерийі- бұл
*берілген таңдамалар үшін параметрлік критерий
*+тәуелді таңдамалар үшін рангілік критерий
*тәуелсіз таңдамаларды салыстыру үшін параметрлік критерий
*тәуелді таңдамаларды салыстыру үшін параметрлік критерий
*тәуелсіз таңдамаларды салыстыру үшін рангілік критерий
#73
*!Параметрлік емес Уилкоксон критерийі ... салыстыру үшін қолданылады
*қалыпты таралған тәуелді таңдамаларды
*қалыпты таралған тәуелсіз таңдамаларды
*қалыпты таралу заңына бағынбайтын тәуелсіз таңдамаларды
*+қалыпты таралу заңына бағынбайтын тәуелді таңдамаларды
*қалыпты таралған жұптасқан айырмаларды
#74
*!Қалыпты таралу заңына бағынбайтын тәуелді екі таңдаманы салыстыру қажет.
Бұл зерттеуде қандай критерийді қолданған ЕҢ қолайлы?
*+Уилкоксон критерийі
*Манн-Уитни критерийі
*Пирсонның Хи-квадраты
*Спирмен критерийі
*Фишер критерийі
#75
*!Тәуелді таңдамалар үшін t-критерийінің параметрлік емес аналогын көрсетіңіз?
*Манн-Уитни критерийі
*Фишер критерийі
*Стьюдент критерийі
*+Уилкоксон критерийі
*Пирсон критерийі
#76
*!Төрт торлы орайластыру кестесінің түрі төмендегідей

Қауіп-қатер факторының ықпалына ұшыраған топтағы аурушаңдық қаупінің есептелуі


*
*
*
*+
*
#77
*!Егер RR (relative risk) үшін 95% сенім аралығының төменгі және жоғарғы шекаралары 1- ден кіші болса, онда фактордың ықпалы оқиғаның пайда болу жиілігіне
*статистикалық мәнді емес
*+кері және статистикалық мәнді
*тура және статистикалық мәнді
*кері және статистикалық мәнді емес
*тура және статистикалық мәнді емес
#78
*!Пирсонның Хи-квадарт критерийінен Фишердің дәл критерийін қолданған ыңғайлы
*таңдама көлемі өте аз болғанда
*екі торкөзді орайластық кестесі үшін
*салыстырылатын шамалар номиналды шкалада өлшенген
*+күтілетін мәндер 5 кіші болған жағдайда
*фактор мен нәтиженің өзара байланысын зерттеуде қолданылады
#79
*!Шанстар қатынасы қандай зерттеулерде қолданылады?
*+жағдай-бақылау зерттеуінде
*когорттық зерттеуде
*қарама-қайшы зерттеулерде
*рандомизерленген тәжірибе
*көлденең қималы зерттеу
#80
*!Фишердің дәл критерийі қолданылады
*+төртторлы кестені талдау үшін
*екі топтың орта мәндерін салыстыру үшін
*екіден көп топтың орта мәндерін салыстыру үшін
*цензурирленген деректерді талдау үшін
*дисперсияларды салыстыру үшін
#81
*!Н0 нөлдік жорамал дұрыс болса да, оны қабылдамау ықтималдығы
*+критерийдің мәнділік деңгейі,
*критерийдің қуаттылығы,
*еркіндік дәрежесінің саны,
*сенім аралығы,
*таңдама функциясы.
#82
*!Н0 жорамал дұрыс болмаса да, оны қабылдау ықтималдығы
*критерийдің мәнділік деңгейі,
*+критерийдің қуаттылығы,
*еркіндік дәрежесінің саны,
*сенім аралығы,
*таңдама функциясы.
#83
*!Йейтс түзетілуі:
*
*+
*
*
*
#84
*!Айтылған ұйғарымды таңдама деректерімен салыстыру үрдісі:
*критерий қуаттылығы,
*нөлдік жорамал,
*+жорамалды тексеру,
*мәнділік деңгейі,
*Стьюдент критерийі.
#85
*!Таңдама көрсеткіштері негізінде тексеруге болатын таралудың түрі немесе бас жиынтықтың белгісіз параметрлерінің шамалары жөніндегі ұйғарым:
*Стьюдент критерийі,
*таңдама орта,
*жорамалды тексеру,
*+статистикалық жорамал,
*еркіндік дәрежесінің саны.
#86
*!Соңғы нәтижеге әсер ететін нәрсе:
*+фактор
*фактордың деңгейі
*жауап
*факторлық дисперсия
*қалдық дисперсия
#87
*!Фактордың нақты жүзеге асуын:
*фактор
*+фактордың деңгейі
*жауап
*факторлық дисперсия
*қалдық дисперсия
#88
*!Өлшенетін белгінің мәні
*фактор
*фактордың деңгейі
*+жауап
*факторлық дисперсия
*қалдық дисперсия
#89
*!Таңдама дисперсияларды салыстыру арқылы екі немесе одан көп таңдамаларды зерттеуге арналған статистикалық әдістер тобы:
*корреляциялық талдау
*мәнділік критерийі
*+дисперсиялық талдау
*регрессиялық талдау
*Стьюдент критерийі
#90
*!Дисперсиялық талдаулар ... байланысты бірфакторлы және екіфакторлы болып бөлінеді
*орайластық кестелері
*мәнділік критерийлері
*есептеу барысында қолданылатын критерийлер
*фактор деңгейі
*+зерттелетін факторлар санына
#91
*!Дисперсиялық талдау қандай жағдайда қолданған орынды?
*бақыланатын таралу мен теориялық таралуды салыстыру үшін
*сапалы белгілерді зерттеу барысында
*белгілер арасындағы байланысты тағайындау үшін
*сапалық белгілердің ықпалын зерттеуде
*+үш және одан көп топтардың орта мәндерін салыстыру үшін
#92
*!Орта мәндердің өзгергіштігіне ықпал ететін факторға сәйкес келетін таңдама дисперсия
*топішілік дисперсия
*+топаралық дисперсия
*түзетілген дисперсия
*жалпы дисперсия
*таңдама дисперсия
#93
*!Орта мәндердің өзгергіштігіне ықпал етпейтін, кездейсоқ себептер нәтижесінде туатын таңдама дисперсия:
*+топішілік дисперсия
*топаралық дисперсия
*түзетілген дисперсия
*жалпы дисперсия
*таңдама дисперсия
#94
*!Топаралық дисперися дегеніміз
*қалдық дисперсия
*+факторлық дисперсия
*түзетілген дисперсия
*жалпы дисперсия
*таңдама дисперсия
#95
*!Топішілік дисперсия дегеніміз
*+қалдық дисперсия
*факторлық дисперсия
*түзетілген дисперсия
*жалпы дисперсия
*таңдама дисперсия
#96
*! Дисперсиялық талдаудың негізгі идеясы ... салыстыру
*бірнеше таңдаманың орта мәндерін
*екі таңдаманың медианаларын
*жалпы және факторлық дисперсияларды
*+факторлық және қалдық дисперсияларды
*жалпы және қалдық дисперсияларды
#97
*!Дисперсиялық талдау жүргізгенде топаралық дисперсия топішілік дисперсиядан үлкен болды. Бұл жағдайда қандай қорытынды зерттеу нәтижесін ЕҢ дұрыс сипаттайды?
*Фактордық ықпалы жоқ
*+Фактордың ықпалы бар
*Фактордың ықпалын бағалау мүмкін емес
*Фактордың ықпалы бар, бірақ анықтай алмаймыз
*Қосымша зерттеу жүргізу керек
#98
*!Дисперсиялық талдау жүргізгенде топаралық дисперсия топішілік дисперсиядан кіші болды. Бұл жағдайда қандай қорытынды зерттеу нәтижесін ЕҢ дұрыс сипаттайды?
*+Фактордық ықпалы жоқ
*Фактордың ықпалы бар
*Фактордың ықпалын бағалау мүмкін емес
*Фактордың ықпалы бар, бірақ анықтай алмаймыз
*Қосымша зерттеу жүргізу керек
#99
*!Дисперсиялар тең және салыстырылатын таңдамалардағы бақылаулар саны бірдей тәуелсіз таңдамалар үшін Стьюдент критерийінің еркіндік дәрежесінің саны
*n-1
*n1-n2-2
*n1-n2-1
*n1+n2-2
*+2n-2
#100
*!Дисперсиялар тең және салыстырылатын таңдамалардағы бақылаулар саны әртүрлі тәуелсіз таңдамалар үшін Стьюдент критерийінің еркіндік дәрежесінің саны
*n-1
*n1-n2-2
*n1-n2-1
*+n1+n2-2
*2n-2
#101
*!Z критерий ... бағалау үшін қолданылады
*+ белгінің популяциядағы екі пропорциясының арасындағы айырмашылықты
*белгінің популяциядағы екі пропорциясының арасындағы байланысты
*белгінің популяциядағы екі пропорциясының арасындағы қосындыны
*белгінің популяциядағы екі пропорциясының арасындағы қателікті
*белгінің популяциядағы екі пропорциясының арасындағы теңдікті
#102
*!Бас жиынтықтағы пропорцияларды салыстырғанда ұйғарылатын нөлдік жорамал
*
*
*+
*
*
#103
*!Бас жиынтықтағы пропорцияларды салыстырғанда ұйғарылатын балама жорамал
*+
*
*
*
*
#104
*!Белгісіз таралу түрі жөніндегі жорамалды тексеру үшін қолданылатын статистикалық критерийлер
*+келісім критерийлері
*мәнділік критерийлері
*параметрлік критерийлер
*параметрлік емес критерийлер
*салыстыру критерийлері
#105
*!Таралу заңы жөніндегі жорамалдарды тексеру үшін ең жиі қолданылатын критерий
*+Пирсонның Хи-квадрат
*Манн-Уитни
*Уилкоксон
*Стьюдент
*Фишер
#106
*!Популяцияның үлестерін салыстыру үшін қолданылатын критерий
*Фишердің дәл критерийі
*Манн-Уитнидің U критерийі
*Уилкоксонның T критерийі
*〖Пирсонның χ〗^2 критерийі
*+Z критерий
#107
*!Пирсонның Хи-квадрат критерийін қолданғанда нөлдік жорамалдың ұйғарылуы
*+эмпирикалық таралу мен теориялық таралудың арасында айырмашылық жоқ
*эмпирикалық таралу мен теориялық таралудың арасында айырмашылық бар
*эмпирикалық таралу теориялық таралуға қарағанда қалыпты таралуға жақын
*эмпирикалық таралу мен теориялық таралуды салыстыруға болмайды
*эмпирикалық таралуда белгінің мәндері нөлге жақындайды
#108
Салыстырмалы қауіп-қатер– бұл
*+фактордың ықпалынан пайда болған қауіп-қатердің осы фактордың ықпалына ұшырамаған зерттелушілерде пайда болған қауіп-қатерге қатынасы
*кездейсоқ пайда болған қауіп-қатердің фактордың ықпалына ұшырамаған зерттелушілерде пайда болған қауіп-қатерге қатынасы
*бірінші топ үшін анықталған шанстардың, екінші топ үшін анықталған шанстарына қатынасы
*бірінші топ үшін анықталған шанстардың, фактордың ықпалына ұшырамаған зерттелушілерде пайда болған қауіп-қатерге қатынасы
*фактордың ықпалына ұшырамаған зерттелушілерде пайда болған шанстардың, фактордың ықпалына ұшырамаған зерттелушілерде пайда болған қауіп-қатерге қатынасы
#109
*!Z –тің екі жақты сыни мәні 5% мәнділік деңгейінде
*+1,96 және -1,96
*1,69 және -1,69
*1,86 және -1,86
*1,59 және -1,59
*1,90 және -1,90
#110
*!Пирсонның Хи-квадрат критерийін қолдану үшін орайластық кестесінің әрбір торкөзіндегі күтілетін жиіліктерге қойылатын шарт
*+ni≥5
*ni>5
*ni≤5
*ni≥2
*ni≤2
#111
*!Z критерийін есептеу формуласы
*(бас орта айырымы)/(Таңдама орта айырымдарының стандарттық қатесі)
*(таңдама ортаның айырымы)/(Таңдама орта айырымдарының стандарттық қатесі)
*+(Таңдама үлестердің айырмасы)/(Үлестердің айырмасының стандарттық қатесі)
*(Таңдама үлестердің айырмасы)/(Үлестердің айырмасының дисперсиясы)
*(Таңдама үлестердің айырмасы)/(Үлестердің айырмасының стандарттық ауытқуы)
#112
*!Қауіп-қатердің қабылдай алатын мәндері
*-1-ден 1-ге дейін
*+0-ден 1-ге дейін
*-1-ден 0-ге дейін
*1-ден 10-ға дейін
*0-ден 10-ға дейін
#113
*!Салыстырмалы қауіп-қатерлік:
*+фактордың ықпалынан пайда болған оқиғалар жиілігінің фактордың ықпалынсыз пайда болған оқиғалар жиілігіне қатынасы
*фактордың ықпалынсыз пайда болған оқиғалар жиілігінің фактордың ықпалынан пайда болған оқиғалар жиілігіне қатынасы
*фактордың ықпалынан пайда болған оқиғалар ықтималдығының фактордың ықпалынсыз пайда болған оқиғалар ықтималдығына қатынасы
*зерттеліп отырған белгіге ықпал ететін факторлар жиілігінің ықпал етпейтін факторлар жиілігіне қатынасы
*зерттеліп отырған белгіге ықпал етпейтін факторлар жиілігінің ықпал ететін факторлар жиілігіне қатынасы
#114
*!Салыстырмалы қауіп-қатерді қолдану үшін фактор мен оқиғаның көрсеткіштері қандай шкалада өлшенуі тиіс:
*интервалды
*+номиналды
*үздіксіз
*дискретті
*реттік
#115
*!Егер СҚ-салыстырмалы қауіп-қатердің шамасы 1 болса, онда зерттеліп отырған фактор
*+оқиғаның пайда болуына ықпал етпейді
*оқиғаның пайда болуына ықпал етеді
*ықтималдық пен оқиға бір-біріне байланысты
*фактор зерттелуге жатпайды
*фактор зерттелуге жатады
#116
*!Шанстар қатынасы (OR, odds ratio) – бұл ... қатынасы
*фактордың ықпалынан пайда болған қауіп-қатердің осы фактордың ықпалына ұшырамаған зерттелушілерде пайда болған қауіп-қатерге
*кездейсоқ пайда болған қауіп-қатердің фактордың ықпалына ұшырамаған зерттелушілерде пайда болған қауіп-қатерге
*+бірінші топ үшін анықталған шанстардың, екінші топ үшін анықталған шанстарына
*бірінші топ үшін анықталған шанстардың, фактордың ықпалына ұшырамаған зерттелушілерде пайда болған қауіп-қатерге
*фактордың ықпалына ұшырамаған зерттелушілерде пайда болған шанстардың, фактордың ықпалына ұшырамаған зерттелушілерде пайда болған қауіп-қатерге
#117
*!Бас жиынтықтың қалыпты таралуына негізделген, есептеу формуласына таңдама параметрлері кіретін статистикалық критерийлер:
*+параметрлік,
*параметрлік емес,
*нөлдік,
*балама,
*жай.
#118
*!Бас жиынтықтың таралу түріне негізделмеген, есептеу формуласына таңдама параметрлері енбейтін статистикалық критерийлер:
*параметрлік,
*+параметрлік емес,
*жай,
*күрделі,
*нөлдік.
#119
*!Тексерілуге жататын негізгі жорамал:
*жай,
*балама,
*күрделі,
*+нөлдік,
*бәсекелес.
#120
*!Нөлдік жорамалға қайшы келетін жорамал:
*жай,
*күрделі,
*нөлдік,
*бәсекелес,
*+балама.
#121
*!Бір ғана ұйғарымнан тұратын жорамал:
*+жай,
*балама,
*күрделі,
*нөлдік,
*бәсекелес.
#122
*!Жай жорамалдардың шекті немесе шексіз санынан тұратын жорамал:
*жай,
*балама,
*+күрделі,
*нөлдік,
*бәсекелес.
#123
*!Негізгі жорамалды қабылдау немесе жоққа шығару жөнінде шешім қабылдауға мүмкіндік беретін ереже:
*статистикалық жорамал,
*+статистикалық критерий,
*жорамалды тексеру,
*орта мәндерді есептеу,
*бірінші текті қателік.
#124
*!Критерий статистикасы – бұл...
*+таңдама функциясы,
*жорамалды қабылдау жөніндегі ереже,
*Стьюдент коэффициенті,
*нөлдік жорамал,
*сенім аралығы.
#125
*!Бірінші текті қателік:
*Н1 қабылдау, Н1 дұрыс емес,
*Н0 қабылдау, Н0 дұрыс емес,
*Н1 жоққа шығару, Н1 дұрыс,
*Н0 жоққа шығару, Н0 дұрыс емес,
*+Н0 жоққа шығару, Н0 дұрыс.
#126
*!Екінші текті қателік:
*Н1 жоққа шығару, Н1 дұрыс,
*Н0 жоққа шығару, Н0 дұрыс емес,
*Н0 жоққа шығару, Н0 дұрыс.
*+Н0 қабылдау, Н0 дұрыс емес,
*Н1 қабылдау, Н1 дұрыс емес.
#127
*!1-текті қателікті жіберу ықтималдығы:
*+критерийдің мәнділік деңгейі,
*критерийдің қуаттылығы,
*еркіндік дәрежесінің саны,
*сенім аралығы,
*таңдама функциясы.
#128
*!2-текті қателікті жібермеу ықтималдығы:
*критерийдің мәнділік деңгейі,
*еркіндік дәрежесінің саны,
*таңдама функциясы.
*+критерийдің қуаттылығы,
*сенім аралығы.
#129
*!Белгісіз таралудың ұйғарылған заңы жөніндегі жорамалды тексерудің статистикалық критерийі:
*сәйкессіздік критерийі,
*+келісім критерийі,
*Манна-Уитни критерийі,
*Стьюденттің критерийі,
*айырмашылық критерийі.
#130
*!Келісім критерийлерін көрсетіңіз:
*Ньютоннің,
*+Пирсонның (Хи-квадрат),
*Рокицкийдің,
*Гланстың,
*Стьюденттің
#131
*!Стьюдент критерийі ...жағдайында қолданылады:
*таңдама көлемі үлкен,
*таңдама көлемі 100 ден кем емес,
*таңдама көлемі 50 ден кем емес,
*таңдама көлемі 50 ден 100 ге дейін,
*+таңдама көлемі аз.
#132
Әдетте медицинада қолданылатын мәнділік деңгейі:
*0,95
*1
*0,0005
*+0,05
*0,5
#133
*!Әдетте медицинада қолданылатын сенім ықтималдығы:
*+0,95,
*1,5
*0,02
*0,05,
*0,5.
#134
*!Қалыпты таралған тәуелді екі топтың орта мәндерін салыстыру үшін қолданылатын параметрлік статистикалық талдау әдісі:
*факторлық талдау,
*+жұптасқан t- критерийі,
*жұптаспаған t- критерийі,
*χ2 критерийі,
*келісім критерийі.
#135
*!Қалыпты таралған тәуелсіз екі топтың орта мәндерін салыстыру үшін қолданылатын статистикалық критерий:
*факторлық талдау,
*жұптасқан t- критерийі,
*+жұптаспаған t- критерийі,
*χ2 критерийі,
*келісім критерийі.
#136
*!Екі тәуелді таңдамалардың жұп айырмаларының орта мәндерінің нөлге теңдігі жөніндегі жорамалды тексеру үшін қолданылатын критерий:
*
*+
*
*
*
#137
*!Орта мәндер арасындағы айырмашылық немесе ұқсастық жөніндегі жорамалды тексеру үшін қолданылатын критерий:
*+
*
*
*
*
#138
*!Рангтердің жалпы қосындысын есептеу формуласы:
* ,
* ,
* ,
* ,
*+ .
#139
*!Ранжирлеу деп:
*Вариациялық қатардың статистикалық таралуы.
*Варияциялық қатардың варианталардың үлкен шамадан кіші шамаға карай таралуы.
*+Варияциялық қатардың варианталардың кіші шамадан үлкен шамаға карай таралуы.
*Варианталардың рангтерінің кему түрінде жазылуі.
*Варияциялық қатардың варианталардың теріс шамадан оң шамаға карай таралуы.
#140
*!Хи-квадрат критерийіне Йейтс түзетілуі қай кезде қолданылады:
*Төрт мән қабылдайтын белгілердің таралуы үшін.
*Бір мән ғана қабылдайтын белгілердің таралуы үшін.
*+Екі мән ғана қабылдайтын белгілердің таралуы үшін.
*Үш мән қабылдайтын белгілердің таралуы үшін.
*Бес мән қабылдайтын белгілердің таралуы үшін.
#141
*!Таралу түрі белгісіз тәуелді таңдамалардағы екі топтың орта мәндерін салыстыру үшін қолданылатын статистикалық критерий:
*факторлық талдау,
*Манн-Уитнидің U-критерийі,
*+Уилкоксонның T-критерийі,
*χ2 критерийі,
*Стьюдент критерийі.
#142
*!Таралу түрі белгісіз тәуелсіз таңдамалардағы екі топтың орта мәндерін салыстыру үшін қолданылатын статистикалық критерий:
*факторлық талдау,
*+Манн-Уитнидің U-критерийі,
*Уилкоксонның T-критерийі,
*χ2 критерийі,
*Стьюдент критерийі.
#143
*!Манна-Уитнидің U критерийін есептеу формуласы:
*
*+
*
*
*
#144
*!Орайластық кестесінің өлшемі (2х2) болған жағдайдағы Пирсонның квадрат критерийін есептеу формуласы:
* ,
* ,
*+ ,
* ,
* .
#145
*!Нөлдік жорамалды қабылдайтын критерийдің мәндер жиынтығы:
*Статистикалық критерий,
*Сыни аймақ,
*+Жорамалды қабылдау аймағы,
*Критерийдің сыни нүктелері,
*Критерийдің статистикасы.
#146
*!Сыни аймақты жорамалды қабылдау аймағынан бөліп тұратын нүктелер:
*Статистикалық критерий,
*Сыни аймақ,
*Жорамалды қабылдау аймағы,
*+Критерийдің сыни нүктелері,
*Критерийдің статистикасы.
#147
*!Егер сенімділік ықтималдығы 0,999 болса, онда мәнділік деңгейі тең:
*0,005.
*0,1.
*0,01.
*+0,001.
*1.
#148
*!Егер сенімділік ықтималдығы 0,95 болса, онда мәнділік деңгейі тең:
*+0,05.
*0,1.
*0,01.
*0,001.
*1.
#149
*!Егер мәнділік деңгейі 0,05 болса, онда сенімділік ықтималдығы неге тең:
*+0,95.
*0,99.
*0,999.
*0,9999.
*1.
#150
*!Егер мәнділік деңгейі 0,001 болса, онда сенімділік ықтималдығы неге тең:
*0,95.
*0,99.
*+0,999.
*0,9999.
*1.
#151
*!Стьюдент критерийінің бақылау нәтижесінде алынған мәнінің шынайылық бағасы аз таңдамалар (n<30) үшін ... анықталады:
*арнайы формула бойынша,
*егер t>2, онда P>95% принципі бойынша,
*+арнайы кесте бойынша,
*егер t>3, онда P>99% принципі бойынша,
*таңдама таралуы бойынша.
#152
*!Параметрлік емес критерийлер қолданылады:
*тек қана сандық белгілер үшін,
*тек қана сапалық белгілер үшін,
*+сандық және сапалық белгілер үшін,
*тек қана дискретті белгілер үшін,
*тек қана номиналды белгілер үшін.
#153
*!Параметрлік критерийлер қолданылады:
*+тек қана сандық белгілер үшін,
*тек қана сапалық белгілер үшін,
*сандық және сапалық белгілер үшін,
*тек қана реттік белгілер үшін,
*тек қана номиналды белгілер үшін.
#154
*!Орайластық кестесін зерттеу барысында нөлдік жорамалды қабылдау шартын көрсетіңіз:
* есеп> сыни
*+ есеп< сыни
* есеп≈ сыни
* есеп және сыни қатысты қорытынды жасауға болмайды,
* есеп≥ сыни
#155
*!Бақылау нәтижесінде алынған мәнінің шынайылық бағасы ақиқат болады , егер n >30 болғанда, t ... болғанда.
*1,0;
*1,5;
*2,0;
*+3 және одан көп;
*2,5.
#156
*!Стьюдент критерийін қолдану кезінде нөлдік жорамал қабыланады, егер ...
*t> tсыни;
*+t *t = tсыни;
*t ≤ tсыни;
*t  tсыни.
#157
*!Стьюдент критерийін қолдану кезінде нөлдік жоққа шығарылады, егер ...
*+ t> tсыни;
*t *t = tсыни;
*t ≤ tсыни;
*t  tсыни.
#158
*!Колмогоров-Смирнов критерийін есептеу формуласы:
*+ ;
* ;
* ;
* ;
* .
#159
*!Қай жағдайда Колмогоров-Смирнов критерийін қолдану кезінде салыстырмалы топтар арасындағы айырмашылықтар маңызды деп қабылданады?
*+ ;
* ;
* ;
* ;
* .
#160
*!Колмогоров-Смирнов критерийіндегі үшін шекаралық мәні:
*+1,84;
*1,48;
*2,65;
*2,56;
*2.
#161
*!Колмогоров-Смирнов критерийіндегі үшін шекаралық мәні:
*1,84;
*1,48;
*+2,65;
*2,56;
*2.
#162
*!Манн-Уитни критерийін қолдану кезінде нөлдік жорамалдя жоққа шығаруға негіз жоқ, егер...
*+Uбақ >Uсыни;
*Uбақ ≤Uсыни;
*Uбақ =Uсыни;
*Uбақ *Uбақ Uсыни.
#163
*!Манн-Уитни критерийін қолдану кезінде нөлдік жорамал жоққа шығарылады, егер...
*Uбақ >Uсыни;
*+Uбақ ≤Uсыни;
*Uбақ =Uсыни;
*Uбақ *Uбақ Uсыни.
#164
*!Уилкоксон критерийін қолдану кезінде нөлдік жорамалды жоққа шығаруға негіз жоқ, егер...
*+Тбақ > Тсыни;
*Тбақ ≤ Тсыни;
*Тбақ = Тсыни;
*Тбақ < Тсыни;
*Тбақ Тсыни.
#165
*!Уилкоксон критерийін қолдану кезінде нөлдік жорамал жоққа шығарылады, егер...
*Тбақ > Тсыни;
*Тбақ ≤ Тсыни;
*Тбақ = Тсыни;
*+Тбақ < Тсыни;
*Тбақ Тсыни.
#166
*!Тәуелсіз критерийлер үшін параметрлік емес критерийлерді көрсетіңіз:
*+Манна-Уитни;
*Хи- квадарат;
*Стьюдент;
*Уилкоксон;
*Пирсон.
#167
*!Байланысқан таңдамалар үшін параметрлік емес критерийлерді көрсетіңіз:
*Манна-Уитни;
*Колмогоров-Смирнов;
*Стьюдент;
*+Уилкоксон;
*Пирсон.
#168
*!Белгісіз таралудың ұйғарымды заңы туралы жорамалды тексерудің статистикалық критерийін ... деп атайды:
*+Келісім критерийі;
*Параметрлік критерий;
*Параметрлік емес критерий;
*Тәуелсіз таңдамалар критерийі;
*Байланысқан таңдамалар критерийі.
#169
*!Пирсон критерийін есептеу формуласы:
* ;
*
* ;
*+ ;
* .
#170
*!Пирсон критерийін қолдану кезінде нөлдік жорамал қабылданады, егер ...
* > ;
*+ ≤ ;
* = ;
* < ;
*  .
#171
*!Пирсон критерийін қолдану кезінде нөлдік жорамал жоққа шығарылады, егер ...
*+ > ;
* ≤ ;
* = ;
* < ;
* 
#172
*!Медициналық-әлеуметтік статистикалық зерттеулерде жеткілікті деп саналатын ең аз қатесіз болжау ықтималдығы:
*90%;
*+95%;
*99%.
*95,5%;
*99,7%.
#173
*! Тәуелсіз көлемі әртүрлі таңдама үшін Стьюдент критерийінің есептеу формуласы:
*
*
*
*+
*
#174
*!Эмпирикалық және теориялық шамалар бір- біріне сәйке келсе, онда χ2 мәні
*өседі
*кемиді
*өспейді
*+нөлге тең
*кемімейді
#175
*!Салыстырылатын жиіліктер арасындағы айырмашылық үлкейгенде, χ2 мәні
*+өседі
*кемиді
*өспейді
*нөлге тең
*кемімейді
#176
*!Мәнділік деңгейі- ... ықтималдығы.
*критерийді статистикалық бағалау;
*статистикалық ықтималдық негізіндегі;
*+ статистикалық болжамды бағалау;
*критерийді сандық бағалау;
*критерийді сапалық бағалау.
#177
*!Бірінші текті қателік жіберу ықтималдығы қандай әріппен беріледі?
*+альфа
*бета
*гамма
*дельта
*сигма
#178
*!Нәтижелік белгі сапалы, факторлық белгі сапалы және үш деңгейден тұрса, онда фактордың нәтижеге ықпалын анықтау үшін қолданылатын критерий.
*бірфакторлы дисперсиялық талдау;
*Крускал-Уоллис критерийі;
*+ 2 критерийі
*жұптаса байланысқан Стьюдент критерийі;
*Фишер критерийі.
#179
*!Ауыткулардың квадраттарының факторлық қосындысы:
* ,
* ,
* ,
*+ ,
* .
#180
*!Ауытқулардың квадраттарының қалдық қосындысы:
*+ ,
* ,
* ,
* ,
* .
#181
*!Төменде көрсетілген өрнектердің қайсысы дұрыс:
* ,
* ,
* ,
* ,
*+ .
#182
*!Топаралық дисперсия деп:
*қалдық дисперсия,
*+факторлық дисперсия,
*түзетілген дисперсия,
*жалпы дисперсия,
*таңдама дисперсия.
#183
*!Топішілік дисперсия деп...
*+ қалдық дисперсия,
*факторлық дисперси,
*түзетілген дисперсия,
*жалпы дисперсия,
*таңдама дисперсия.
#184
*!Жалпы дисперсия- бұл жалпы қосындының ... еркіндік дәрежесінің санына қатынасы:
*k-1 ,
*+ n-1 ,
*k(r-1) ,
*n,
*r-1.
#185
*!Факторлық дисперсия - бұл факторлық қосындының ... еркіндік дәрежесінің санына қатынасы:
*+k-1 ,
*n-1 ,
*k(r-1) ,
*n,
*r-1.
#186
*!Қалдық дисперсия- бұл қалдық қосындының ... еркіндік дәрежесінің санына қатынасы:
*k-1 ,
*n-1 ,
*+k(r-1),
*n,
*r-1.
#187
*!Дисперсиялық талдаудың негізгі идеясы:
*+жалпы дисперсияны екі құраушы дисперсияларға жіктеу;
*қалдық дисперсияны екі құраушы дисперсияларға жіктеу;
*факторлық дисперсияны екі құраушы дисперсияларға жіктеу;
*қалдық қосындыны екі құраушы қосындыларға жіктеу;
*фокторлық қосындыны екі құраушы қосындыларға жіктеу.
#188
*!Дисперсиялық талдауды қолдану үшін таңдама .... таралу заңына бағыну керек.
*+қалыпты;
*біркелкі;
*биномиальды;
*Пуассон;
*Муавр-Лаплас.
#189
*!Дисперсиялық талдауда қандай шамалардың теңдігі зерттеледі?
*+орта мәндердің;
*дисперсиялардың;
*стандартты қателердің;
*орта квадраттық ауытқулардың;
*факторлық дисперсиялардың.
#190
*!Диспресиялық талдауда Фишер статистикасы қай жағдайда есептелінеді:
* ;
*+ ;
* ;
* ;
* .
#191
*!Диспресиялық талдауда нөлдік жорамал қабылданады, егер ...:
*+ ;
* ;
* ;
* ;
* .
#192
*!Диспресиялық талдауда нөлдік жорамал жоққа шығарылады және фактор орта мәнге ықпал етпейді, егер ...:
*Fтәж < Fсыни;
*+Fтәж >Fсыни;
*Fтәж = Fсыни;
*Fтәж  Fсыни;
*Fтәж  Fсыни.
#193
*!Фишер статистикасының формуласы:
* ;
* ;
* ;
* ;
*+ .
#194
*!Диспресиялық талдауда нөлдік жорамал қабылданады және фактор орта мәнге ықпал етеді, егер ...:
*+Fтәж < Fсыни;
*Fтәж >Fсыни;
*Fтәж = Fсыни;
*Fтәж  Fсыни;
*Fтәж  Fсыни.
#195
*!Ауытқулардық квадраттарының факторлық қосындысы:
* ,
* ,
* ,
*
*+ .
#196
*!Дисперсиялық талдау қандай жағдайда қолданылады:
*бақыланатын таралу мен теориялық таралуды салыстыру үшін,
*сапалы белгілерді зерттеу барысында,
*белгілер арасындағы байланысты тағайындау үшін,
*+факторлардың ықпалын оқып білу барысында,
*орта мәндер арасындағы айырмашылықты тағайындау үшін.
#197
*!Аi әрбір тұрақты мәндерінде бақыланытын Х (мұндағы i=1,2,...,n, j=1,2,...,k) шамасының барлық мәндері ...
*жауаптар;
*+топтар;
*деңгейлер;
*дисперсиялар;
*ауытқудың квадараттары.
#198
*! қосынды нені сипаттайды?
*топ ішінде орта мәннен шашырау дәрежесін;
*топтық дисперсияның ауытқуларын;
*+топтық ортаның ауытқуларын;
*топ ішінде дисперсияның шашырау дәрежесін;
*топ ішінде мәндерден шашырау дәрежесін.
#199
*! қосынды нені сипаттайды?
*топ ішінде орта мәннен шашырау дәрежесін;
*топтық дисперсияның ауытқуларын;
*топтық ортаның ауытқуларын;
*топ ішінде дисперсияның шашырау дәрежесін;
*+топ ішінде мәндерден шашырау дәрежесін.
#200
*!Жалпы дисперсия формуласы.
*+
*
*
*
* .
#201
*!Факторлық дисперсия формуласы.
*
*+
*
*
* .
#202
*!Қалдық дисперсияның формуласы.
*
*
*+
*
* .
#203
*! ... еркіндік дәрежелерінің сандарына сәйкес келуі керек.
*+k-1 және k(r-1)
*n-1 және kr-1
*r-1 және k(r-1)
*k-1 және n-1
*k(r-1) және kr-1
#204
*!Фактордың ықпалын анықтайтын стаистикалық әдіс.
*Стьюдент критерийі;
*Уилкоксон критерийі;
*+дисперсиялық талдау;
*Манн-Уитни критерийі;
*Қалапты таралу.
#205
*!Дисперсиялық талдауды кім ұсынған?
*Гаусс;
*+Фишер;
*Стьюдент;
*Уилкоксон;
*Колмогоров;
#206
*!Дисперсиялық талдау қашан жасалды?
*+XX ғасырдың 20 жылдары;
*ХIX ғасырдың 30 жылдары;
*XIX ғасырдың 20 жылдары;
*XVIII ғасырдың 50 жылдары;
*XX ғасырдың 50 жылдары.
#207
*!Дисперсиялық талдауды қолдану аймағы.
*аз таңдамалар үшін;
*+таңдаманың орта мәндерін салыстыру үшін;
*екі таңдаманың дисперсияларын салыстыру үшін;
*қалыпты емес таралған таңдамалар үшін;
*екіден көп таңдамалардың орта мәндерін салыстыру үшін.
#208
*!Егер шама үлкен болса, онда жалпы орта мен топаралық ортаның арасындағы айырмашылық ....
*Барлық топтар үшін бірдей;
*+Үлкен, себебі фактордың ықпалы маңызды;
*Үлкен, себебі фактордың ықпалы маңызды емес;
*Үлкен емес, себебі фактордың ықпалы маңызды;
*Үлкен емес, себебі фактордың ықпалы маңызды емес.
#209
*!Егер шама аз шама болса, онда жалпы орта мен топаралық ортаның арасындағы айырмашылық ....
*Барлық топтар үшін бірдей;
*Үлкен, себебі фактордың ықпалы маңызды;
*Үлкен, себебі фактордың ықпалы маңызды емес;
*Үлкен емес, себебі фактордың ықпалы маңызды;
*+Үлкен емес, себебі фактордың ықпалы маңызды емес.
#210
*!Егер факторлық дисперсия қалдық дисперсиядан үлкен болса, онда нөлдік жорамал
*дисперсияның мәніне тәуелді емес;
*+жоққа шығарылады және фактор ықпалы маңызды болады;
*қабылданады және фактор ықпал етеді;
* жоққа шығарылады және фактор ықпалы маңызды емес;
*қабылданады және фактор ықпал етпейді;
#211
*!Егер факторлық дисперсия қалдық дисперсиядан кіші болса, онда нөлдік жорамал
*дисперсияның мәніне тәуелді емес;
*жоққа шығарылады және фактор ықпалы маңызды;
*қабылданады және фактор ықпал етеді;
*жоққа шығарылады және фактор ықпалы маңызды емес;
*+қабылданады және фактор ықпал етпейді;
#212
*!Егер факторлық дисперсия қалдық дисперсияға тең болса, онда нөлдік жорамал
*дисперсияның мәніне тәуелді емес;
*жоққа шығарылады және фактордың ықпалы маңызды;
*қабылданады және фактор ықпал етеді;
*жоққа шығарылады және фактор ықпалы маңызды емес;
*+қабылданады және фактор ықпал етпейді;
#213
*!Егер Фишер статистикасының бақылау мәні сыни мәнінен үлкен болса, онда нөлдік жорамал...
*қабылданады және фактордың ықпалы маңызды;
*+жоққа шығарылады және фактордың ықпалы маңызды;
*қабылданады және фактордың ықпалы маңызды емес;
*жоққа шығарылады және фактордың ықпалы маңызды емес;
*қабылданады және фактордың ықпалы жоқ.
#214
*!Егер Фишер статистикасының бақылау мәні сыни мәнінен кіші болса, онда нөлдік жорамал...
*қабылданады және фактордың ықпалы маңызды;
*жоққа шығарылады және фактордың ықпалы маңызды;
*+қабылданады және фактордың ықпалы маңызды емес;
*жоққа шығарылады және фактордың ықпалы маңызды емес;
*қабылданады және фактордың ықпалы жоқ
#215
*!Таңдаманың үлкен көлемі үшін орта мәндердің айырымдарының 95% сенім аралығы:
*+
*
*
*
*
#216
*!Таңдаманың аз көлемі үшін орта мәндердің айырымдарының 95% сенім аралығы:
*
*+
*
*
*
#217
*!Ортаның айырымдарының стандарттық қатесінің формуласы
*+
*
*
*
*
#218
*!Қиысу кестесі бойынша төмендегі формула нені есептейді:

*Мүмкіндіктер қатынасын (OR)


*Абсолютті қатер
*Сезімталдық
*Ерекшелік
*+ Салыстырмалы қатер (RR)
#219
*!Қиысу кестесі бойынша төмендегі формула нені есептейді:

*+Мүмкіндіктер қатынасын (OR)


*Абсолютті қатер
*Сезімталдық
*Ерекшелік
*Салыстырмалы қатер (RR)
#220
*!Берілген формула нені есептейді?

*Мүмкіндіктер қатынасын (OR)


*Салыстырмалы қатер (RR)
*Абсолютті қатер айырмасынының стандарт қатесін
*+Салыстырмалы қатердің стандарт қатесін
*Мүмкіндіктер қатынасының стандарт қатесін
#221
*!Берілген формула нені есептейді?

*Мүмкіндіктер қатынасын (OR)


*Салыстырмалы қатер (RR)
*Абсолютті қатер айырмасынының стандарт қатесін
*Салыстырмалы қатердің стандарт қатесін
*+Мүмкіндіктер қатынасының стандарт қатесін
#222
*!Хи-квадрат критерийіне Йейтс түзетілуі қай кезде қолданылады:
*Төрт мән қабылдайтын белгілердің таралуы үшін.
*Бір мән ғана қабылдайтын белгілердің таралуы үшін.
*+Екі мән ғана қабылдайтын белгілердің таралуы үшін.
*Үш мән қабылдайтын белгілердің таралуы үшін.
*Бес мән қабылдайтын белгілердің таралуы үшін.
#223
*!Рангтердің жалпы қосындысын есептеу формуласы:
* ,
* ,
* ,
* ,
*+ .
#224
*!Белгісіз таралудың ұйғарымды заңы туралы жорамалды тексерудің статистикалық критерийін ... деп атайды:
*+Келісім критерийі;
*Параметрлік критерий;
*Параметрлік емес критерий;
*Тәуелсіз таңдамалар критерийі;
*Байланысқан таңдамалар критерийі.
#225
*!Манна-Уитнидің U критерийін есептеу формуласы:
*
*+
*
*
*
#226
*!Пирсонның χ2 (хи-квадрат) келісім критерийіндегі нөлдік жорамал:
*+Н0:«эмпирикалық таралу мен теориялық таралу дың арасында ешқандай айырмашылық жоқ».
*Н0: «екі орташа тең».
*Н0: «жұп айырмаларының орта мәні нөлге тең».
*Н0: «2-таңдамадағы белгінің деңгейі 1-таңдамадағы белгінің деңгеінен төмен емес».
*Н0: «Дейінгі және кейінгі мәндердің жұп айырмашылықтарының өзгерісі жоқ».
#227
*!Екі тәуелсіз таңдаманы үшін Стьюдент критерийіндегі нөлдік жорамал:
*Н0:«эмпирикалық таралу мен теориялық таралу дың арасында ешқандай айырмашылық жоқ».
*+Н0: «екі орташа тең».
*Н0: «жұп айырмаларының орта мәні нөлге тең».
*Н0: «2-таңдамадағы белгінің деңгейі 1-таңдамадағы белгінің деңгеінен төмен емес».
*Н0: «Дейінгі және кейінгі мәндердің жұп айырмашылықтарының өзгерісі жоқ».
#228
*!Екі тәуелді таңдаманы үшін Стьюдент критерийіндегі нөлдік жорамал:
*Н0:«эмпирикалық таралу мен теориялық таралу дың арасында ешқандай айырмашылық жоқ».
*Н0: «екі орташа тең».
*+Н0: «жұп айырмаларының орта мәні нөлге тең».
*Н0: «2-таңдамадағы белгінің деңгейі 1-таңдамадағы белгінің деңгеінен төмен емес».
*Н0: «Дейінгі және кейінгі мәндердің жұп айырмашылықтарының өзгерісі жоқ».
#229
*!Манн-Уитни критерийіндегі нөлдік жорамал:
*Н0:«эмпирикалық таралу мен теориялық таралу дың арасында ешқандай айырмашылық жоқ».
*Н0: «екі орташа тең».
*Н0: «жұп айырмаларының орта мәні нөлге тең».
*+Н0: «2-таңдамадағы белгінің деңгейі 1-таңдамадағы белгінің деңгеінен төмен емес».
*Н0: «Дейінгі және кейінгі мәндердің жұп айырмашылықтарының өзгерісі жоқ».
#230
*!Уилкоксон критерийіндегі нөлдік жорамал:
*Н0:«эмпирикалық таралу мен теориялық таралу дың арасында ешқандай айырмашылық жоқ».
*Н0: «екі орташа тең».
*Н0: «жұп айырмаларының орта мәні нөлге тең».
*Н0: «2-таңдамадағы белгінің деңгейі 1-таңдамадағы белгінің деңгеінен төмен емес».
*+Н0: «Дейінгі және кейінгі мәндердің жұп айырмашылықтарының өзгерісі жоқ».

*!Жасы үлкен адамдардың қандарындағы кальций мөлшері қалыпты жағдайда 2,15 -тен 2,5 ммоль/л-ға дейін болады. 40-55 жас аралығындағы әйелдердің қандарындағы кальций мөлшерінің деңгейіне статистикалық талдау жасау нәтижесінде алынған нәтижелер: төменгі квартиль (Q25)=2,15 ммоль/л, жоғарғы квартиь(Q75)=2,5 ммоль/л.


Пайымдаулардың қайсысы зерттеу жөнінде жасалынған қорытындыға ЕҢ сәйкес келеді?
*тексерушілердің 25% дәрігерлердің қатаң қарауында болуға мәжбүр
*тексерушілердің 75% дәрігерлердің қатаң қарауында болуға мәжбүр
*тексерушілердің бәрі дәрігерлердің қатаң қарауында болуға мәжбүр
*+тексерушілердің жартысы дәрігерлердің қатаң қарауында болуға мәжбүр
*тексерушілердің 80% дәрігерлердің қатаң қарауында болуға мәжбүр
#2
*!Екі жасар ұлдардың бойларының ұзындықтарын зерттеу барысында алынған ақпараттар: ¯x=93,1; .
Популяциялық орта мәнге ЕҢ сәйкес келетін аралық бағаны таңдау керек (α=0,05):
*(93,1; 93,6)
*+(92,14; 94,06)
*(90,14; 94,06)
*(90,84; 93,1)
*(90,14; 96,66)
#3
*!Деректерге статистикалық талдау жүргізу нәтижесінде стандарттық ауытқудың мәні 45, таңдама көлемі 9 болды.
Қандай мән ортаның стандартты қатесінің мәніне ЕҢ сәйкес?
*5
*35
*25
*7
*+15
#4
*!Клиникалық сынауға 25 еріктілер қатысты.Алынған деректерге статистикалық талдау жүргізу нәтижесінде стандарттық ауытқудың мәні 10 болды.
Келтірілген мәндердің қайсысы ортаның стандарттық қатесіне ЕҢ сәйкес келеді?
*+2
*1
*3
*5
*10
#5
*!7-сынып оқушыларының бойларының ұзындығының орташа мәні 160 см-ге тең, ал σ = ±3 см.
Популяциядағы оқушылардың көбісі үшін (95%) бой ұзындығының әртүрлілігі жөніндегі қорытындылардың қайсысы ЕҢ сәйкес?
*155-тен 170 дейін
*151-ден 169 дейін
*145-тен 170 дейін
*+154-тен 166 дейін
*150-ден 170 дейін
#6
*!Мектепте 7-сынып оқушыларының физикалық дамуын зерттеу негізінде олардың бой ұзындықтарында айтарлықтай әртүрліліктің бар екендігі анықталды (151 см-ден 169 см-ге дейін). Бұл балалардың бойларының ұзындықтарының орта мәні мен медианасы 160 см, σ = ±3 см, таралу түрі - қоңырау тәріздес.
Пайымдаулардың қайсысы белгілердің таралу түрін ЕҢ дәл сипаттайды?
*белгі қалыпты таралған
*белгінің таралуы қалыпты таралуға сәйкес емес
*белгінің таралуында деректердің құлашы үлкен
*+белгінің таралуы қалыпты таралуға жақын
*белгінің таралуы стандартты
#7
*!μ =65, x=60, σ=5 мәндері берілген.
Қандай мән x шамасы үшін Z стандартты көрсеткішіне ЕҢ сәйкес келеді?
*3
*-2
*2
*1,5
*+-1
#8
*!30 мың студенттердің денсаулық жағдайларын тексеру үшін әртүрлі жоғары оқу орындарынан 1000 студент кездейсоқ таңдалынып алынды.
Алынған жиынтық қалай аталады?
*көлемді
*+таңдама
*бас
*реттелген
*популяциялық
#9
*!Бірінші әйелдің 4 баласы бар, екіншісінде – 2,үшіншісінде бала болмады. Балалардың орта саны қаншаға тең?
*1
*+2
*3
*4
*1,8
#10
*!Таңдаманың берілген таралуындағы мода қаншаға тең?
*+1
*2
*3
*4
*5
#11
*!Таңдаманың берілген таралуындағы қадам қаншаға тең?
*2
*3
*+4
*5
*6
#12
*!Берілген таңдаманың медианасы қандай?

*43
*42,5


*43,5
*+42
*141,5
#13
*!Кестеде 10 стоматологиялық клиникадағы тісті имплантациялаудың бағалары келтірілген (мың теңге) .
Алынған деректердің құлашы қандай?
*+=679-87
*=(679+87)/2
*=147
*=87
*=679
#14
*!Алматы қаласының мектеп жасына дейінгі 100 балалардан тұратын кездейсоқ таңдаманың ішінде тек 60 бала екпе алған болып шықты.
Осы қалада екпе алған балалар үлесінің 95% сенім аралығы формуласымен есептелді. Сенім аралығы
*+
*
*
*
*
#15
*!Көлемі n=10 таңдаманың берiлген таралуы бойынша таңдама ортаны табыңыз:

*+2,1.
*3,8.


*4,6.
*4,9.
*6,2.
#16
*!Көлемі n=10 таңдаманың берiлген таралуы бойынша таңдама ортаны табыңыз:

*2,1.
*+3,8.


*4,6.
*4,9.
*6,2.
#17
*!Көлемі n=10 таңдаманың берiлген таралуы бойынша таңдама ортаны табыңыз:

*2,1.
*3,8.


*+4,6.
*4,9.
*6,2.
#18
*!Көлемі n=10 таңдаманың берiлген таралуы бойынша таңдама ортаны табыңыз:

*2,1.
*3,8.


*4,6.
*+4,9.
*6,2.
#19
*!Он бақылаудан тұратын таңдама берілген: 1, 2, 1, 15, 20, 8, 5, 12, 10, 21.
Қандай вариациялық қатар оған сәйкес келеді?
*1, 5, 8, 12, 15, 10, 10, 2, 2, 2
*2, 2, 1, 15, 2, 8, 5, 12, 10, 10
*+1, 1, 2, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 21
*(10/10), (2/10), (1/10), (15/10),…, (2/10)
*(10/15), (2/15), (1/15), (15/15),…, (2/15)
#20
*!14; 18; 15; 26; 18; 85; 84; 35 таңдамасына сәйкес келетін вариациялық қатар:
*+14; 15; 18; 18; 26; 35; 84; 85
*85; 84; 35; 26; 18; 16; 15
*14; 15; 85; 84; 35; 18; 26
*14; 18; 26; 35; 84; 85; 16
*85; 14; 15; 18; 26; 35; 84
#21
*!Қай таралуда дисперисияның ең үлкен мәні көрсетілген?
*1
*+2
*3
*1 және 3
*1 және 2
#22
*!Екінші курс дәрігер- студенттердің бойларының ұзындығы сантиметрмен өлшенген. Осы шаманың дисперсиясы өлшенді. Есептелген дисперсияның өлшем бірілігі қандай?
*квадарат түбір астында сантиметр
*сантиметр
*+сантиметр квадрат
*өлшеу бірлігі жоқ
*1/сантиметр
#23
*!Егер кездейсоқ шама кейбір бірліктермен өлшенсе, онда дисперсияның өлшем бірліктері қандай болады?
*+квадрат
*куб
*сол өлшемде
*квадрат түбірде
*кубтық түбірде
#24
*!Глюкоза деңгейінің таралуы келесі түрде берілген: глюкозаның ең төменгі деңгейі (ммоль/л) 2,2; ал ең жоғарғысы – 21,9. 25% перцентиль мәні 3,9 тең, 50% перцентиль мәні 4,3, ал 75% перцентиль – 4,9.
Глюкоза үшін квартиль аралық интервал қандай?
*+1
*4,3
*19,7
*4,9
*3,9
#25
*!Глюкоза деңгейінің таралуы келесі түрде берілген: глюкозаның ең төменгі деңгейі (ммоль/л) 2,2; ал ең жоғарғысы – 21,9. 25% перцентиль мәні 3,9 тең, 50% перцентиль мәні 4,3, ал 75% перцентиль – 4,9.
Үшінші (жоғарғы) квартильдің мәні қандай?
*1
*4,3
*19,7
*+4,9
*3,9
#26
*!Вариация коэффициенті қандай өзгергіштікті анықтайды?
*толық
*күшті
*орта
*+әлсіз
*кері
#27
*!Вариация коэффициенті қандай өзгергіштікті анықтайды?
*толық
*күшті
*+орта
*әлсіз
*кері
#28
*!Вариация коэффициенті қандай өзгергіштікті анықтайды?
*толық
*+күшті
*орта
*әлсіз
*кері
#29
*!Берілген кесте бойынша кездейсоқ шаманың минимал мәні қанша жағдайда кездеседі?
*10%
*25%
*16%
*+50%
*5%
#30
*!Берілген таңдама үшін Q1 = 9; Q3 =11.
Квартильаралық құлаш неге тең?
*+2
*5
*19
*18
*20
#31
*!Берілген таңдама үшін Q1=7; Q3=12.
Квартильаралық құлаш неге тең?
*2
*+5
*19
*18
*20
#32
*!Төмендегі графиктен таңдаманың таралу түрін анықтаңыз?

*+қалыпты таралу


*бимодальды таралу
*оң ассиметрия
*сол ассиметрия
*биномиальды
#33
*!Төмендегі графиктен таңдаманың таралу түрін анықтаңыз?

*қалыпты таралу


*бимодальды таралу
*оң ассиметрия
*+сол ассиметрия
*биномиальды

#34
*!Төмендегі графиктен таңдаманың таралу түрін анықтаңыз?


*қалыпты таралу


*+бимодальды таралу
*оң ассиметрия
*сол ассиметрия
*биномиальды
#34
*!Төмендегі гистограммада екі жасар ұл балалардың бойларының ұзындықтырының таралуы берілген. Суретке қарап таралу түрін анықтаңыз?

*+қалыпты таралу


*бимодальды таралу
*оң ассиметрия
*сол ассиметрия
*биномиальды
#35
*!Егер орта квадраттық ауытқу 5, ал таңдаманың көлемі 25 болса, онда стандарттық қате неге тең болады?
*2
*+1
*3
*5
*25
#36
*!Деректерге статистикалық талдау жүргізу нәтижесінде стандарттық ауытқудың мәні 18, таңдама көлемі 36 болды.
Қандай мән ортаның стандартты қатесінің мәніне ЕҢ сәйкес?
*6
*+3
*18
*36
*25
#37
*!Деректерге статистикалық талдау жүргізу нәтижесінде стандарттық ауытқудың мәні 7, таңдама көлемі 49 болды.
Қандай мән ортаның стандартты қатесінің мәніне ЕҢ сәйкес?
*7
*+1
*49
*6
*5
#38
*!Деректерге статистикалық талдау жүргізу нәтижесінде стандарттық ауытқудың мәні 4, таңдама көлемі 100 болды.
Қандай мән ортаның стандартты қатесінің мәніне ЕҢ сәйкес?
*0,5
*+0,4
*4
*10
*100
#39
*!Егер орта квадраттық ауытқу 4, ал таңдаманың орта мәні 50 болса, онда вариация коэффициенті неге тең болады?
*+8%
*4%
*50%
*10%
*20%
#40
*!Егер орта квадраттық ауытқу 2,5, ал таңдаманың орта мәні 100 болса, онда вариация коэффициенті неге тең болады?
*+2,5%
*25%
*250%
*100%
*0,25%
#41
*!Егер орта квадраттық ауытқу 19,5, ал таңдаманың орта мәні 50 болса, онда вариация коэффициенті неге тең болады?
*+39%
*195%
*97,5%
*0,195%
*1,95%
#42
*!Егер орта квадраттық ауытқу 5,5, ал таңдаманың орта мәні 50 болса, онда вариация коэффициенті неге тең болады?
*+11%
*55%
*5,5%
*20%
*0,55%
#43
*!А қаласында 2000 ж. 7 жасар 100 ұл балалардың дене салмақтарын өлшеу нәтижелері бойынша жалпы жастарының қосындысы 2400 болды. Ұл балалардың орташа дене салмақтары қанша?
*+24
*240
*2
*20
*2,4
#44
*!Екі жасар 30 ұл баланың бойларының ұзындықтары өлшенді (см), болса, бойыларының орташа ұзындығы неге тең?
*+90
*27
*30
*45
*100
#45
*!Сау маймылдардың қан сарысуындағы кальций мөлшері (мг %) зерттелген. Кездейсоқ таңдама бойынша төмендегідей деректер алынған: 6, 7, 8, 8, 9, 10. 25-ші және 75-ші процентильдерін табыңдар.
*+7 және 9
*6 және 10
*8 және 10
*7 және 10
*7және 8
#46
*!Бірдей топтағы адамдардың дене температурасын өлшегенде келесі таңдама алынған: 36,7; 36,9; 36,8; 36,6; 36,5; 36,8 (дене температурасы 0С-та).
Медианаға ЕҢ сәйкес келетін сан?
*+36,8
*36,7
*36,9
*36,6
*36,5
#47
*!Бірдей топтағы адамдардың дене температурасын өлшегенде келесі таңдама алынған: 36,7; 36,9; 36,8; 36,6; 36,5; 36,8 (дене температурасы 0С-та).
Медианаға ЕҢ сәйкес келетін сан?
*+36,8
*36,7
*36,9
*36,6
*36,5
#48
*!Қыз балалардың гемоглабин (г/л) көрсеткіштері берілген: 119, 120, 121.
Гемоглабиннің орташа көрсеткішіне сәйкес келетін сан
*+120
*119
*121
*120,5
*119,5
#49
*!Стоматит кезінде қандағы бос гепарин мөлшері берілген: 14, 15, 16.
Гепариннің орташа көрсеткішіне сәйкес келетін сан
*+14
*15
*16
*15,5
*14,5
#50
*!Миокард инфаркті ауруы басталған күннен бастап стационарлық емдеуге түскен 4 адамдардың қандарындағы сиал қышқылының мөлшері анықталды: 220, 225, 230, 225.
Сиал қышқылының орташа көрсеткішіне сәйкес келетін сан
*+225
*220
*230
*221,5
*227,5
#51
*!μ =55, x=50, σ=5 мәндері берілген.
Қандай мән x шамасы үшін Z стандартты көрсеткішіне ЕҢ сәйкес келеді?
*3
*-2
*2
*1,5
*+-1
#52
*!μ =45, x=50, σ=5 мәндері берілген.
Қандай мән x шамасы үшін Z стандартты көрсеткішіне ЕҢ сәйкес келеді?
*3
*-2
*2
*1,5
*+1
#53
*!μ =55, x=70, σ=5 мәндері берілген.
Қандай мән x шамасы үшін Z стандартты көрсеткішіне ЕҢ сәйкес келеді?
*+3
*-2
*2
*1,5
*1
#54
*!μ =75, x=85, σ=5 мәндері берілген.
Қандай мән x шамасы үшін Z стандартты көрсеткішіне ЕҢ сәйкес келеді?
*3
*+2
*-2
*1,5
*-1
#55
*!Төмендегі графиктен таңдаманың таралу түрін анықтаңыз?

*қалыпты таралу


*бимодальды таралу
*+оң ассиметрия
*сол ассиметрия
*биномиальды
#56
*!Берілген таңдама үшін Q1 = 6; Q3 =13.
Квартильаралық құлаш неге тең?
*+7
*6
*13
*18
*20
#57
*!Берілген таңдама үшін Q1=5; Q3=12.
Квартильаралық құлаш неге тең?
*8
*+7
*17
*5
*12
#58
*!Екі жасар ұл балалардың бойларының ұзындығының орташа мәні 90 см-ге тең, ал σ = ±3 см.
Популяциядағы ұл балалардың көбісі үшін (95%) бой ұзындығының әртүрлілігі жөніндегі қорытындылардың қайсысы ЕҢ сәйкес?
*84-тен 100 дейін
*87-ден 109 дейін
*81-ден 99 дейін
*+84-тен 96 дейін
*87-ден 93 дейін
#59
*!Сау маймылдардың қан сарысуындағы кальций мөлшері (мг %) зерттелген. Қан сарысуындағы кальцийдің орташа мәні 8 мг тең, ал σ = ±1 мг.
Популяциядағы сау маймылдардың көбісі үшін (95%) қан сарысуындағы кальций мөлшерінің әртүрлілігі жөніндегі қорытындылардың қайсысы ЕҢ сәйкес?
*8-ден 10 дейін
*7-ден 9 дейін
*6-дан 9 дейін
*+6-дан 10 дейін
*7-ден 8 дейін
#60
*!А қаласында 2000 ж. 7 жасар ұл балалардың дене салмақтарын өлшеу (орташа дене салмағы 24 кг, стандарттық ауытқуы 4,98 кг) жүргізілді (вариация коэффициенті 19,5%). Осы қалада 1990 ж. жүргізілген осыған ұқсас зерттеудің деректері бойынша 7 жасар ұл балалардың орташа дене салмағы 23,8 кг, стандарттық ауытқуы σ = 3,6 кг болған (вариация коэффициенті 15,1%).
Вариация коэффициенттері бойынша дене салмақтарының әртүрлілігі бойынша қандай қорытынды жасауға болады?
*толық
*күшті
*+орта
*әлсіз
*кері
*!Қандай жағдайда кездейсоқ шамалардың арасындағы өзара байланысты анықтау үшін Спирменнің корреляция коэффициенті қолданылады?
*+Белгілер сапалық болған жағдайда
*Белгілер тәуелсіз болған жағдайда
*Белгілер тәуелді таңдамаларда зерттелсе
*Сандық белгілер қалыпты таралған жағдайда
*Сандық белгілер қалыпты таралу заңына бағынбайтын жағдайда
#2
*!Айнымалылардың арасындағы өзара байланысты анықтауда өте жиі кездесетін корреляция коэффициентін кім ұсынған?
*Колмагоров-Смирнов
*Манн-Уитни
*Уилкоксон
*+Пирсон
*Фишер
#3
*!Жемсау (зоб) ауруы мен ағзаның бір тәулікте қолданатын йод мөлшерінің арасындағы өзара байланысты анықтау үшін зерттеу жүргізілді.
Бұл жағдайда байланысты анықтаудың ЕҢ тиімді әдісі қандай?
*Пирсонның корреляция коэффициенті
*+Спирменнің рангілік корреляциясы
*Кендалл корреляция коэффициенті
*Юл коэффициенті
*Мак-Нимар критерийі
#4
*!Кездейсоқ таңдалып алынған 95 ересек ер адамдардың дене салмағының индексі (кг/м2) және белдің өлшемі (см) арасындағы байланысты анықтау үшін зерттеу жүргізілді. Қарастырылып отырған популяцияда айнымалылардың екеуі де қалыпты таралған.
Әдістердің қайсысы екі айнымалының өзара байланысын бағалау үшін ЕҢ қолайлы?
*Көптік регрессия
*Сызықтық корреляция
*+Сызықтық регрессия
*Дисперсиялық талдау
*Логорифмдік регрессия
#5
*!Жас мөлшері (жыл) мен жамбас артериясы зақымдануының ауданы (пайыз) арасында өзара байланыстың бар екендігі жөніндегі жорамалды тексеру үшін зерттеу жүргізілді және зерттеу нәтижесі негізінде регрессия теңдеуі құрылды.
Бұл жағдайда айнымалылардың қайсысы жас мөлшерін ЕҢ дұрыс сипаттайды?
*+тәуелсіз айнымалы
* тәуелді айнымалы
*сапалы айнымалы
*бинарлы айнымалы
*тұрақты коэффициент
#6
*!Төмендегілердің қайсысы бір белгінің өлшемінің екінші бір белгінің бір өлшем бірлігіне өзгеруін анықтайды?
*орта квадараттық ауытқу;
*кореляция коэффициенті;
*+регрессия коэффициенті;
*вариация коэффициенті;
*регрессияның бос мүшесі.
#7
*!Қандай теңдеу қарапайым сызықтық регрессия теңдеуіне сәйкес келеді?
*+
*
*
*
*
#8
*!Берілген шашырау диаграммасы арқылы х және у айнымалыларының арасындағы өзара байланысты қалай сипаттауға болады?

*+Кері, пропорциональ байланыс


*Тура, күшті байланыс
*Байланыс жоқ
*Тура, орташа байланыс
*Тура, әлсіз байланыс
#9
*!Бiрiншi параметрдiң мәндерi өскенде, екiншi параметрдiң де мәндері өсетiн болса, онда ол...
*+тура регрессия
*керi регрессия
*күшті корреляциялық тәуелділік
*әлсіз корреляциялық тәуелділік
*кері пропорционалдық
#10
*!Бiр параметрдiң мәндерi өскенде, екiншi параметрдiң мәндері кемитiн болса, онда бұл байланыс ... деп аталады.
*тура регрессия
*+керi регрессия
*күшті корреляциялық тәуелділік
*әлсіз корреляциялық тәуелділік
*кері пропорционалдық
#11
*!Айнымалылар арасындағы корреляция коэффициентінің шашырау диаграммасы берілген:

Корреляция коэффициентінің ЕҢ ықтимал бағасы қандай?


*r = -1,0
*r = -0,47
*r = 0,0
*+r = 0,47
*r = 1,0
#12
*!Бағаланатын y ̂=a+bx регрессия теңдеуінде b коэффициенті оң, бірақ мәнді емес болып шықты. Осыдан y=β_1+β_2 x+u теориялық регрессия теңдеуіндегі β2 коэффицентінің де оң екендігі шығады ма?
Тұжырымдардың қайсысы ЕҢ дұрысы?
*оң, себебі біз дәл коэффициенттерді аламыз
*оң, себебі біз тек қана бағаларды аламыз, ал олар дәл болуы мүмкін
*теріс, себебі біз тек қана бағаларды аламыз, ал олар дәл болуы мүмкін
*ия, мүмкін, себебі біз тек қана бағаларды аламыз, ал олар дәл болуы мүмкін
*+ жоқ, мүмкін емес, себебі біз тек қана бағаларды аламыз, ал олар дәл болмауы мүмкін
#13
*!Миокард инфаркты кезінде стационардағы өлім –жітімділікті талдау барысында бұл көрсеткіштің ер адамдарға (10%) қарағанда әйел адамдарда (16%) айтарлықтай жоғары екені анықталды. Және ерлердің орта жасы әйелдердің орта жасынан кіші болды.
Зерттеудегі статистикалық әдістердің қайсысы жас мөлшерлерін ескере отырып жыныс бойынша өлім –жітімділіктің арасындағы айырмашылықты анықтауға ЕҢ қолайлы?
*Корреляциялық талдау
*Регрессиялық талдау
*Жанама стандарттау әдісі
*+Тікелей стандарттау әдісі
*Дисперсиялық талдау
#14
*!Стандартты тұрғындардың жас мөлшерлері бойынша таралуы 40 жасқа дейінгілер үшін 40%, 40-59 жастағылар үшін 30% , 60 және одан жоғары жастағылар үшін 30% болды. Жас мөлшерлері әртүрлі топтардағы алғашқы аурушылдық көрсеткіші 1000 адамға шаққанда сәйкесінше 10, 20 және 30 адам болды.
Алғашқы аурушылдықтың стандартталған жалпы көрсеткішінің ЕҢ ықтимал мәні қайсы?
*1000 адамға шаққанда 17 адам
*1000 адамға шаққанда 15 адам
*1000 адамға шаққанда 20 адам
*1000 адамға шаққанда 13 адам
*+1000 адамға шаққанда 19 адам
#15
*!Жас мөлшерлері бойынша стандартталған тұрғындардың өлім-жітімділігінің жалпы көрсеткішін есептеу үшін қандай деректер жиынтығы ЕҢ қолайлы?
*жас мөлшерлері бойынша стандартталған популяциядағы өлімнің таралуы
*+зерттеліп отырған популяциядағы өлім-жітімділік және стандартты популяцияның жас бойынша таралуы
*зерттеліп отырған популяциядағы өлгендер саны мен жас бойынша тірі қалғандар саны
*стандартты популяциядағы өлгендер саны мен жас бойынша тірі қалғандар саны
*стандартты популяциядағы өлім-жітімділік және зерттеліп отырған популяцияның жас бойынша таралуы
#16
*!А елінде өлім-жітімділіктің шамамен алғандағы көрсеткіші 1000 тұрғынға шаққанда 14 адам. Стандарттаудан кейін бұл көрсеткіш 1000 тұрғынға шаққанда 20 болды.
Стандарты тұрғындардың жас мөлшерлері құрылымымен салыстырғанда А елі тұрғындарының жас мөлшерлері бойынша құрылымы жөнінде жасалынған қандай қорытынды бұл жағдайда ЕҢ орынды?
*қандай да бір қорытынды жасау үшін деректер жеткіліксіз
*стандартты популяцияның орта жасы, зерттеліп отырған популяцияның орта жасынан кіші
*+стандартты популяцияның орта жасы, зерттеліп отырған популяцияның орта жасынан үлкен
*стандартты және зерттеліп отырған популяциялардағы жас мөлшерлері бірдей
*стандартты және зерттеліп отырған популяциялардағы жас мөлшерлері әртүрлі
#17
*!Н қаласында 10000 тұрғынның ішінде 40 жасқа дейін 5000 адам, 40-59 жастағылар 3000, 60 және одан жоғары жастағылар 2000 адамды құрайды. Жас мөлшерлері әртүрлі топтардағы алғашқы аурушылдық көрсеткіші 1000 адамға шаққанда сәйкесінше 10, 20 және 30 адам болды.
Алғашқы аурушылдықтың стандартталған жалпы көрсеткішінің ЕҢ ықтимал мәні қайсы?
*+1000 адамға шаққанда 17 адам
*1000 адамға шаққанда 15 адам
*1000 адамға шаққанда 20 адам
*1000 адамға шаққанда 13 адам
*1000 адамға шаққанда 19 адам
#18
*!Аурудың алдын-алу үшін қолданылатын дәрілік препараттың тиімділігін тексеру мақсатында суық тию аурушылдығына көп ұшырайтын 90 бала таңдалынып алынды. Олар кездейсоқ түрде 3 топқа бөлінді: бақылау, «плацебо» және «препарат». Өлшеу бірлігі – препаратты қабылдаудың аяқталған уақыты мен аурудың басталу немесе пациенттің зерттеуден шығып қалғанға де йінгі уақыт.
Өміршеңдікті талдауға қажетті процедуралардың қайсысы препараттың тиімділігін анықтау үшін ЕҢ тиімді?
*Каплан – Мейер бойынша өмір уақыты кестесін құру
*Каплан – Эдерер бойынша өмір уақыты кестесін құру
*сенім аралықтарын салыстыру
*+өміршеңдік қисықтарын салыстыру
*өміршеңдік медианаларын салыстыру
#19
*!Инсульт оқиғасы болған 65 жастан жоғары 15 ер кісілер екі ай бойына бақыланды. Әрбір бақылаудың басы – инсульттің пайда болу күні. Бақылау соңында 10 өлім оқиғасы орын алды, 4 пациент тірі қалды және 1 пациент бақылаудан шығып кетті.
Өміршеңдікті талдауға қажетті процедуралардың қайсысы препараттың тиімділігін анықтау үшін ЕҢ тиімді?
*Каплан – Мейер бойынша өмір уақыты кестесін құру
*Каплан – Эдерер бойынша өмір уақыты кестесін құру
*өміршеңдік квантильдері
*өміршеңдік медианасы
*+өміршеңдік қисығы
#20
*!Цензурирленген деректері бар клиникалық зерттеуде статистикалық талдау нәтижесінде уақыттың әрбір мезеті үшін 95% сенім аралығы тұрғызылды. Зерттеуші 95% сенім аралығының орнына 99% сенім аралығын есептеуді ұйғарды.
Сенім аралығының өзгерулерінің қайсысы ЕҢ ықтимал?
*сенім аралығы тарылады
*+сенім аралығы кеңейеді
*сенім аралығы өзгермейді
*сенім аралығы екі есе ұлғайды
*сенім аралығын есептеу мүмкін емес
#21
*!Инсульт оқиғасы болған 65 жастан жоғары 15 ер кісілер екі ай бойына бақыланды. Әрбір бақылаудың басы – инсульттің пайда болу күні. Бақылау соңында 10 өлім оқиғасы орын алды, 4 пациент тірі қалды және 1 пациент бақылаудан шығып кетті.
Егер әрбір оқиғаның басталу уақыт мезеті белгілі болса медиана жөніндегі қорытындылардың қайсысы ЕҢ ықтимал?
*оны анықтау мүмкін емес
*+ол міндетті түрде анықталады
*ол 5-оқиға пайда болған кездегі уақыт мезетіне тең
*ол 8-оқиға пайда болған кездегі уақыт мезетіне тең
*ол 10-оқиға пайда болған кездегі уақыт мезетіне тең
#22
*!Клиникалық зерттеуде статистикалық талдауды жүргізгенде, белгілі бір қатерлі ісігі бар деген диагноз қойылған пациенттердің өміршеңдік медианасы 60 айға тең болды.
Қорытындыландың қайсысы статистикалық зерттеулердің нәтижелерін ЕҢ дәл ашып көрсетеді?
*өміршеңдік жоғары, пациенттердің барлығы 5 жылдан аса өмір сүреді
*пациенттердің 50% диагноз қойылған мезеттен бастап 5 жылдан аса өмір сүреді
*+пациенттердің 60% диагноз қойылған мезеттен бастап 5 жылдан аса өмір сүреді
*пациенттердің 50% диагноз қоайылған мезеттен бастап 30 айдан аса өмір сүреду
*пациенттердің 50% диагноз қойылған мезеттен бастап 30 айдан артық өмір сүре алмайды
#23
*!Каплан-Мейер бойынша өміршеңдік кестесін белгілі бір уақыт мезетінде толтыру нәтижесінде алынған мәліметтер белгілі: уақыт мезетінде зерттелетін нысандар саны – 19, орыфндалған оқиғалар саны – 1, алынған уақыт мезеті үшін тірі қалғандардың кумілятивтік үлесі – 0,87.
Өміршеңдік функәиясының қандай мәні берілгенуақыт мезеті үшін ЕҢ ықтимал?
*+0,82
*0,85
*0,04
*0,05
*0,06
#24
*!Қандай да бір клиникалық зерттеуде өміршеңдікке талдау жүргізгенде өміршеңдік медианасы таңдама бақылаудың 50%-ң өміршеңдік нүктесімен дәл келетін уақыт мезеті табылды.
Қандай ұйғарым бұл зерттеудің ерекшелігін ЕҢ дәл сипаттайды?
*бұл мезеттен кейін бақылаушылардың 50%-нда күтілетін оқиға пайда болады
*+бұл уақыт мезетіне дейін цензурирленген деректер болған жоқ
*бұл мезетке дейін бақылаушылардың 50%-нан кемінде оқиға пайда болды
*бұл мезетке дейін бақылаушылардың 50%-нан көбінде оқиға пайда болды
*бақылаушылардың 50% зерттеу соңына дейін тірі қалады
#25
*!Жаңа препараттың тиімділігін зерттеу барысында 10 пациентте күтілетін оқиға болған немесе зерттеуден шығып кеткен уақыт мезеттері анықталды: 3 5 6+ 7 8 9+ 11 12. Өміршеңдік функциясының есептелген мәндері сәйкесінше 0,9 0,8 0,57 0,46 0,31 0,1 тең болды.
Қандай мән өміршеңдік медианасы ЕҢ дәл бағалайды?
*0,46
*0,57
*7
*+8
*9
#26
*!Суретте көрсетілген шашырау диаграммасы қандай байланысты анықтайды?

*+Тура
*Кері


*Функционалдық
*Сапалық
*Қалыпты
#27
*!Суретте көрсетілген шашырау диаграммасы қандай байланысты анықтайды?

*Тура
*+Кері


*Функционалдық
*Сапалық
*Қалыпты
#28
*!Суретте көрсетілген шашырау диаграммасы нені анықтайды?

*Байланыс бар


*Тура байланыс
*+Байланыс жоқ
*Кері байланыс
*Функционалдық байланыс

*!Зерттеушілер қаланың үш ауданында балалардың тіс жиегі аурушылдығы ауыз судағы фтордың құрамына байланысты екендігін анықтау үшін зерттеу жүргізді. Осы жағдайда өзара байланыс анықталды (rху = - 0,65). Корреляциялық байланыс жөнінде жасалған қорытындылардың қайсысы ЕҢ ықтимал?


*күшті және тура корреляциялық байланыс байқалады
*әлсіз және тура корреляциялық байланыс байқалады
*+орта және кері корреляциялық байланыс байқалады
*күшті және кері корреляциялық байланыс байқалады
*әлсіз және кері корреляциялық байланыс байқалады
#2
*!Аналары мен балаларының дене салмақтарының арсындағы өзара тәуелділік зерттелді. Зерттеу нәтижесінде Пирсонның корреляция коэффициентінің мәні 0,564 болды.
Тәуелділіктің тығыздығы мен сипаты жөнінде жасалынған қорытындылардың қайсысы ЕҢ ықтимал?
*әлсіз және тура корреляциялық байланыс байқалады
*+орта және тура корреляциялық байланыс байқалады
*күшті және тура корреляциялық байланыс байқалады
*орта және кері корреляциялық байланыс байқалады
*күшті және кері корреляциялық байланыс байқалады
#3
*!Белгілі бір ауданда эпидемиологиялық жағдай орын алды. Зерттеушілер тұрғындардың екпемен қамтылу пайызы мен қызылшамен ауыру деңгейлері арасындағы өзара байланысты тексерді. Алынған нәтижелер негізінде есептелген корреляция коэффиценті
-0,96.
Корреляциялық байланыс жөнінде жасалған қорытындылардың қайсысы ЕҢ ықтимал? *күшті және тура корреляциялық байланыс байқалады
*әлсіз және тура корреляциялық байланыс байқалады
*орта және кері корреляциялық байланыс байқалады
*+күшті және кері корреляциялық байланыс байқалады
*әлсіз және кері корреляциялық байланыс байқалады
#4
*!Жүкті әйелдердегі эстрадиол деңгейі мен нәрестелерінің туылғаннан кейінгі бойларының ұзындықтарының (сантиметрмен) арасындағы байланысты анықтау үшін зерттеу жүргізілді. Шашырау диаграммасы сызықтық байланысты көрсетті. Пирсонның корреляция коэффициенті r=0,411. Зерттеуші өлшеу бірлігін миллиметрге өзгертіп r қайтадан есептеді.
Өлшеу бірлігін миллиметрге өзгерткендегі корреляция коэффициентінің ЕҢ дұрыс мәні қандай?
*0,041
*-0,411
*0,004
*+0,411
*0,401
#5
*!Жемсау (зоб) ауруы мен ағзаның бір тәулікте қолданатын йод мөлшерінің арасындағы өзара байланысты анықтау үшін зерттеу жүргізілді.
Бұл жағдайда байланысты анықтаудың ЕҢ тиімді әдісі қандай?
*Пирсонның корреляция коэффициенті
*+Спирменнің рангілік корреляциясы
*Кендалл корреляция коэффициенті
*Юл коэффициенті
*Мак-Нимар критерийі
#6
*!Бөлме температурасы мен тұмау ауруының таралуы арасында күшті кері байланыс бар екені анықталды. Бөлме іші салқындаған сайын тұмау ауруымен ауыратындар саны артады. Алынған нәтижелер негізінде есептелген Спирменнің корреляция коэффиценті r=-0,8.
Корреляциялық байланыс жөнінде жасалған қорытындылардың қайсысы ЕҢ ықтимал? *күшті және тура корреляциялық байланыс байқалады
*әлсіз және тура корреляциялық байланыс байқалады
*орта және кері корреляциялық байланыс байқалады
*+күшті және кері корреляциялық байланыс байқалады
*әлсіз және кері корреляциялық байланыс байқалады
#7
*!Кездейсоқ таңдалып алынған 95 ересек ер адамдардың дене салмағының индексі (кг/м2) және белдің өлшемі (см) арасындағы байланысты анықтау үшін зерттеу жүргізілді. Қарастырылып отырған популяцияда айнымалылардың екеуі де қалыпты таралған.
Әдістердің қайсысы екі айнымалының өзара байланысын бағалау үшін ЕҢ қолайлы?
*Көптік регрессия
*Сызықтық корреляция
*+Сызықтық регрессия
*Дисперсиялық талдау
*Логорифмдік регрессия
#8
*!Балалардың бойларының ұзындығы (см) мен систолалық артериялық қысым (мм.р.с.) арсындағы байланысты анықтау үшін сызықтық регресия теңдеуі құрылды: ситолалық АҚ = 46,2+0,4xбойдың ұзындығы.
Егер баланың бойы 100 сантиметр болса, онда систолалық артериялық қысым неге тең болады?
*+86,2
*86
*46,2
*50,2
*80,2
#9
*!Зерттеуші кездейсоқ таңдамадағы 148 қазақстандық ересек ер адамдардың дене салмақтарының индекстері (кг/м2) мен белдің өлшемдері (см) арасындағы байланысты анықтау үшін зерттеу жүргізді. Белдің өлшемдеріне тәуелді дене салмақтарының индекстерінің орта мәнін бағалайтын регрессия теңдеу .
Регрессияның бұрыштық коэффицентінің бағасын беретін ЕҢ орынды тұжырым қайсы?
*белдің өлшемінің бір бірлікке көбеюі дене салмағының индексінің орта мәнінің екі бірлікке көбеюін көрсетеді
*белдің өлшемінің бір бірлікке көбеюі дене салмағының индексінің -6,6 кг/м2 бірлік өлшемге көбеюін көрсетеді
*белдің өлшемі неғұрлым үлкен болған ер адамдарда дене салмағының индексінің соғұрлым кіші мәні сәйкес келеді
*дене салмағының индексі неғұрлым үлкен болған ер адамдарда белдің өлшемі соғұрлым кіші мәні сәйкес келеді
*+белдің өлшемінің бір бірлікке көбеюі дене салмағы индексінің орта мәнінің 0,36 кг/м2 бірлік өлшемге көбейетіні көрсетеді
#10
*!Тігіншілердің жұмыс өтілі мен олардың есту қабілетінің төмендеуінің арасында корреляциялық байланыс анықталды: r=0,8. Осы байланыстың күші мен бағыты қандай?
*әлсіз, кері
*+күшті,тура
*күшті, кері
*орта, тура
*әлсіз, тура
#11
*!Ана өлімі жиілігі мен өздігінен түсік тастау жиілігінің арасында корреляциялық байланыс анықталды: r=0,69. Осы байланыстың күші мен бағыты қандай?связи?
*+ орта, тура
*әлсіз, тура
*әлсіз, кері
*күшті, кері
*күшті,тура
#12
*!Мәнділік деңгейі 0,05 болғанда r=0,96 корреляция коэффицентінің мәнділігі туралы жорамал тексерілді. Алынған Стьюдент критерийінің мәні критикалық мәннен жоғары. Қорытындылардың қайсысы ЕҢ қажетті?
*Корреляцияның таңдама коэффициенті мәнді емес
*Күшті корреляциялық байланыс бар
*+Корреляцияның таңдама коэффициенті мәнді
*Белгілер арасында байланыс жоқ
*Бас дисперисялары тең
#13
*!У= 3-6Х теңдеуімен берілген регрессия сызығының бұрыштық коэффициенті қандай?
*3
*+-6
*6
*-3
*1/6
#14
*!Регрессия коэффиценті мен бос мүшесі белгілі b1 =0,45 және b0=1,75. Регрессия теңдеуі қалай жазылады?
*y=0,45x-1,75
*+y=0,45x+1,75
*y=-0,45x+1,75
*y=-0,45x-1,75
*
#15
*!Зерттеуші жас мөлшері мен систолалық артериялық қысым (САҚ) арасындағы өзара байланысты тексерді. САҚ (мм сын.бағ.) орта мәні мен жас мөлшері (жыл) арасындағы байланысты анықтайтын сызықтық регрессия теңдеуі: .
Бағалардың қайсысы 50 жастағы әйел үшін САҚ орта мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
*+136,2 (мм рт.ст.)
*137,7 (мм рт.ст.)
*135,6 (мм рт.ст.)
*136,7(мм рт.ст.)
*136,9(мм рт.ст.)
#16
*!Балалардың бойларының ұзындықтары мен жасы арасындағы байланыс сызықты болып табылды: бойының ұзындығы=bxжасы + a. Балалар тобында әр ай сайын бойларының ұзындықтары өлшеніп отырды. Үш жастарында олардың бойларының ұзындықтарының орта мәні 75 см, ал 18 айдан кейін – 85 см болды.
Есептелген регрессия b коэффициентінің мәндерінің қайсысы ЕҢ дұрысы?
*0,65 см/ай
*0,75 см/ай
*1,57 см/ай
*+ 0,55 см/ай
*0,45 см/ай
#17
*!18 жастағы 9 дендері сау бозбалалардың систолалық және диастолалық артериялық қан қысымдары өлшенді:
Регрессия коэффициентін есептеу үшін келтірілген әдістердің қайсысы ЕҢ тиімді?
*еселенген ең кіші квадраттар әдісі
*+ең кіші квадраттар әдісі
*анықталмаған коэффициенттер әдісі
*сынамалар мен қателер әдісі
*оңтайландыру әдістері
#18
*!Аналары мен балаларының дене салмақтарының арсындағы өзара тәуелділік зерттелді. Зерттеу нәтижесінде Пирсонның корреляция коэффициентінің мәні 0,564 болды.
Тәуелділіктің тығыздығы мен сипаты жөнінде жасалынған қорытындылардың қайсысы ЕҢ ықтимал?
*әлсіз және тура корреляциялық байланыс байқалады
*+орта және тура корреляциялық байланыс байқалады
*күшті және тура корреляциялық байланыс байқалады
*орта және кері корреляциялық байланыс байқалады
*күшті және кері корреляциялық байланыс байқалады
#19
*!Зерттеуші кездейсоқ таңдамадағы 148 қазақстандық ересек ер адамдардың дене салмақтарының индекстері (кг/м2) мен белдің өлшемдері (см) арасындағы байланысты анықтау үшін зерттеу жүргізді.
Белдің өлшемдеріне тәуелді дене салмақтарының индекстерінің орта мәнін бағалайтын регрессия теңдеу .
Регрессияның бұрыштық коэффицентінің бағасын беретін ЕҢ орынды тұжырым қайсы?
*белдің өлшемінің бір бірлікке көбеюі дене салмағының индексінің орта мәнінің екі бірлікке көбеюін көрсетеді
*белдің өлшемінің бір бірлікке көбеюі дене салмағының индексінің
-6,6 кг/м2 бірлік өлшемге көбеюін көрсетеді
*белдің өлшемі неғұрлым үлкен болған ер адамдарда дене салмағының индексінің соғұрлым кіші мәні сәйкес келеді
*дене салмағының индексі неғұрлым үлкен болған ер адамдарда белдің өлшемі соғұрлым кіші мәні сәйкес келеді
*+белдің өлшемінің бір бірлікке көбеюі дене салмағы индексінің орта мәнінің 0,36 кг/м2 бірлік өлшемге көбейетіні көрсетеді
#20
*!Қанның А және В көрсеткіштерінің арасындағы байланысты анықтау үшін корреляциялық талдау жүргізілді, олардың мәндері қалыпты таралғандықтан Пирсонның корреляция коэффициенті есептелді және r=+0,9 (p<0,01 мәнділік деңгейінде 0-ден өзгеше) болды.
Қорытындылардың қайсысы ЕҢ орынды?
*А көрсеткішінің мәні жоғарылағанда В көрсеткішінің орта мәні төмендейді
*В көрсеткішінің мәні жоғарылағанда А көрсеткішінің орта мәні төмендейді
*А және В көрсеткіштерінің арасында корреляциялық байланыс анықталмады
*+А көрсеткішінің мәні жоғарылағанда В көрсеткішінің орта мәні жоғарылайды
*А көрсеткішінің мәні төмендегенде В көрсеткішінің орта мәні жоғарылайды
#21
*!Белгілі бір ауданда эпидемиологиялық жағдай орын алды. Зерттеушілер тұрғындардың екпемен қамтылу пайызы мен қызылшамен ауыру деңгейлері арасындағы өзара байланысты тексерді. Алынған нәтижелер негізінде есептелген корреляция коэффиценті 0,96.
Корреляциялық байланыс жөнінде жасалған қорытындылардың қайсысы ЕҢ ықтимал?
*әлсіз және тура корреляциялық байланыс байқалады
*орта және тура корреляциялық байланыс байқалады
*+күшті және тура корреляциялық байланыс байқалады
*орта және кері корреляциялық байланыс байқалады
*күшті және кері корреляциялық байланыс байқалады
#22
*!Жүкті әйелдердегі эстрадиол деңгейі мен нәрестелерінің туылғаннан кейінгі бойларының ұзындықтарының (сантиметрмен) арасындағы байланысты анықтау үшін зерттеу жүргізілді. Шашырау диаграммасы сызықтық байланысты көрсетті. Пирсонның корреляция коэффициенті r=0,411. Зерттеуші өлшеу бірлігін миллиметрге өзгертіп r қайтадан есептеді.
Өлшеу бірлігін миллиметрге өзгерткендегі корреляция коэффициентінің ЕҢ дұрыс мәні қандай?
*0,041
*-0,411
*+0,411
*0,004
*0,401
#23
*!Бастың ірі артерияларындағы эластин (X) мен коллагеннің (Y) мөлшері (г/100гр құрғақ зат) арасындағы (51-75 жас) тәуелділік зерттелді. Бақылау нәтижелері бойынша x ̅=9,82; y ̅=44,13; b=2,31 алынды.
Теңдеулердің қайсысы сызықты регрессия моделіне ЕҢ сәйкес?
*+y=66,81-2,31x
*y=64,81-2,31x
*y=68,81-2,31x
*y=68,61-2,31x
*y=66,61-2,31x
#24
*!rт =0.1 болғанда корреляциялық тәуелдiлiктiң сипаты мен күшiн анықтаңыз:
*Күштi, тура;
*Толық, керi;
*Орта, тура;
*+Әлсiз, тура;
*Толық, тура.
#25
*!rт = -1 болғанда корреляциялық тәуелдiлiктiң сипаты мен күшiн анықтаңыз:
*Күштi, тура;
*+Толық, керi;
*Орта, тура;
*Әлсiз, тура;
*Толық, тура.
#26
*!rт = - 0.9 болғанда корреляциялық тәуелдiлiктiң сипаты мен күшiн анықтаңыз:
*Күштi, тура;
*Орта, керi;
*Әлсiз, керi;
*+Күштi, керi;
*Толық, тура.

Корреляциялық байланыс дегеніміз ...


*бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің таралуының өзгеруі сәйкес келетін байланыс
*+бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің арифметикалық орта мәнінің өзгеруі сәйкес келетін байланыс
*бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің аңықталған бір ғана мәні сәйкес келетін байланыс
*бір параметрдің өзгеруіне бірнеше параметрлердің таралуының өзгеруі сәйкес келетін байланыс
*бірнеше параметрлердің өзгеруіне бақыланатын параметрдің арифметикалық орта мәнінің өзгеруі сәйкес келетін байланыс
#2
*!Пирсонның корреляция коэффициенті мәндерінің қабылдау аймағы
*(0;1)
*+[-1;1]
*[-1;0]
*(-∞;+∞);
*[0;+∞).
#3
*!Кездейсоқ шамалардың арасындағы өзара байланысты анықтау үшінПирсонның корреляция коэффициенті қолданылады, егер олар ... болса
*сапалық белгілер
*тәуелсіз белгілер
*номиналды белгілер
*+қалыпты таралған сандық деректер
*қалыпты таралу заңына бағынбайтын сандық белгілер
#4
*!Бiрiншi параметрдiң мәндерi өскенде, екiншi параметрдiң де мәндері өсетiн болса, онда ол...
*+тура регрессия
*керi регрессия
*күшті корреляциялық тәуелділік
*әлсіз корреляциялық тәуелділік
*кері пропорционалдық
#5
*!Корреляция коэффициентін мәнділікке тексергендегі нөлдік жорамал
*b=0
*
*+
*
*b=1
#6
*!Сызықтық регрессия коэффициентін мәнділікке тексергендегі нөлдік жорамал
*+b=0
*
*
*
*b=1
#7
*!Корреляция коэффициентін мәнділікке тексергендегі балама жорамал
*b=0
*
*
*+
*b=1
#8
*!Сызықтық регрессия коэффициентін мәнділікке тексергендегі балама жорамал *b=0
*+
*
*
*b=1
#9
*!Бiр параметрдiң мәндерi өскенде, екiншi параметрдiң мәндері кемитiн болса, онда бұл байланыс ... деп аталады.
*тура регрессия
*+керi регрессия
*күшті корреляциялық тәуелділік
*әлсіз корреляциялық тәуелділік
*кері пропорционалдық
#10
*!Белгілердің арасындағы байланыстың сипаты мен күшін анықтайтын шама
*белгілердің өлшемдері берілген кесте
*тәуелділіктің графикалық бейнесі
*регрессияның бос мүшесі
*+корреляция коэффициенті
*регрессия коэффициенті
#11
*!Корреляциялық байланыстың бағыты ... көмегімен анықталады.
*+корреляция коэффициенті
*шашырау диаграммасы
*кесте
*регрессия коэффиценті
*регрессияның бос мүшесі
#12
*!Суретте көрсетілген шашырау диаграммасы қандай байланысты анықтайды?

*+Тура
*Кері


*Функционалдық
*Сапалық
*Қалыпты
#13
*!Суретте көрсетілген шашырау диаграммасы қандай байланысты анықтайды?

*Тура
*+Кері


*Функционалдық
*Сапалық
*Қалыпты
#14
*!Суретте көрсетілген шашырау диаграммасы нені анықтайды?

*Байланыс бар


*Тура байланыс
*+Байланыс жоқ
*Кері байланыс
*Функционалдық байланыс
#15
*! регрессия теңдеуіндегі нені анықтайды?
*регрессия тұрақтысын
*+Регрессия сызығының бұрыштық коэффициентін
*Регрессия коэффицентінің стандартық қатесін
*регрессияның жауаптық белгісін
*регрессия сызығының бос мүшесін
#16
*!Регрессия коэффиценті мен бос мүшесі белгілі b1 =0,45 және b0=1,75. Регрессия теңдеуі қалай жазылады?
*y=0,45x-1,75
*+y=0,45x+1,75
*y=-0,45x+1,75
*y=-0,45x-1,75
*
#17
*!Құрамы біртекті емес екі жиынтықты салыстыру үшін қолайлы көрсеткіштерді алу үшін қолданылатын статистикалық әдіс
*+стандарттау әдісі
*корреляциялық талдау
*параметрлік емес әдіс
*параметрік әдіс
*регрессиялық талдау
#18
*!Нақты көрсеткіштерді теріске шығармайды және жеке өзі қолданылмайтын, тек оны талдауда тереңірек қолданылатын көрсеткіш
*таңдама көрсеткіштер
*интенсивті көрсеткіштер
*ранжирленген көрсеткіштер
*репрезентативті көрсеткіштер
*+стандартталған көрсеткіштер
#19
*!Тура стандарттау әдісінің бірінші кезеңіне кіреді:
*стандартты анықтау
*+стандартталған көрсеткіштерді анықтау
*стандартқа сәйкес күтілетін ауру немесе қайтыс болғандар санын есептеу
*топтық көрсеткіштерді есептеу
*стандарттарды есептеу
#20
*!Тура стандарттау әдісінің екінші кезеңіне кіреді:
*стандарттарды есептеу
*+жыныс-жас топтық көрсеткіштерді есептеу
*стандарттық көрсеткішті анықтау
*стандартқа сәйкес «күтілетін» аурулар санын есептеу
*стандартқа сәйкес «күтілетін» қайтыс болғандар санын есептеу
#21
*!Толық емес ақпараттардан тұратын уақыттық деректер
*логикалық
*дискретті
*үзіліссіз
*реперезантивті
*+цензурирленген
#22
*!Цензурирленген деректерді талдаудағы «Өмір уақыты» – бұл ... уақыт
*+белгіленген бастапқы нүкте мен алдын-ала анықталған оқиға пайда болғанға дейінгі
*пациенттің емханаға түскен уақытынан оның толық жазылып шығуына дейінгі
*зерттелушінің зерттеуге кіру уақытынан одан шығып кеткенге дейінгі
*эксперименттің басталған уақытынан паценттің өліміне дейінгі
*эксперименттің басталған уақытынан аяқталғанға дейінгі
#23
*!Өміршеңдік медианасы- бұл
*таңдаманы қақ екіге бөлетін таңдама жиынтықтың мәні
*+зерттелушілердің тең жартысы тірі қалған уақыт
*нақты бір уақытқа дейін өмір сүру ықтималдығы
*кездейсоқ шаманың ең жиі кездесетін мәні
*зерттеу уақытының жартысында тірі қалғандар саны
#24
*!Өміршеңдік ... қатынасы ретінде анықталады
*қайтыс болғандар санының тірі қалғандар санына
*тірі қалғандар санының қайтыс болғандар санына
*тірі қалғандар санының t уақытта өмір сүргендар санына
*t уақытқа дейін қайтыс болғандар санының t уақыттан кейін қайтыс болғандар санына
*+t уақыттан кейін тірі қалғандар санының жалпы қатысушылар санына
#25
*!Өміршеңдік қисығы арқылы созылмалы ауруларды емдеуде қандайда бір препараттың тиімділігі зерттелді. Эксперименттің ең соңғы нүктесі ретінде нені есептеуге болады?
*аурушылдықтың кейбір белгілерінің өзгерісін
*қолданылған препарат дозасының мөлшерін
*емханадағы төсек-орын санының азаюын
*емдеу мерзімінің қысқаруын
*+пациенттердің өлімі
#26
*!Корреляциялық байланыс ....
*бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің таралуының өзгеруі сәйкес келеді;
*+бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің арифметикалық орта мәнінің өзгеруі сәйкес келеді;
*бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің анықталған бір ғана мәні сәйкес келеді;
*бір параметрдің мәндері өскенде, екінші параметрдің де мәндері өседі;
*бір параметрдің мәндері өскенде, екінші параметрдің де мәндері кемиді.
#27
*!Статистикалық байланыс ....
*+бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің таралуының өзгеруі сәйкес келеді;
*бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің арифметикалық орта мәнінің өзгеруі сәйкес келеді;
*бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің аңықталған бір ғана мәні сәйкес келеді;
*бір параметрдің мәндері өскенде, екінші параметрдің де мәндері өседі;
*бір параметрдің мәндері өскенде, екінші параметрдің де мәндері кемиді.
#28
*!Функционалдық байланыс ....
*бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің таралуының өзгеруі сәйкес келеді;
*бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің арифметикалық орта мәнінің өзгеруі сәйкес келеді;
*+бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің аңықталған бір ғана мәні сәйкес келеді;
*бір параметрдің мәндері өскенде, екінші параметрдің де мәндері өседі;
*бір параметрдің мәндері өскенде, екінші параметрдің де мәндері кемиді.
#29
*!Кері корреляциялық байланыс ....
*бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің таралуының өзгеруі сәйкес келеді;
* бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің арифметикалық орта мәнінің өзгеруі сәйкес келеді;
*бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің аңықталған бір ғана мәні сәйкес келеді;
*бір параметрдің мәндері өскенде, екінші параметрдің де мәндері өседі;
*+бір параметрдің мәндері өскенде, екінші параметрдің де мәндері кемиді.
#30
*!Тура корреляциялық байланыс ....
*бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің таралуының өзгеруі сәйкес келеді;
* бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің арифметикалық орта мәнінің өзгеруі сәйкес келеді;
*бір параметрдің өзгеруіне екінші параметрдің аңықталған бір ғана мәні сәйкес келеді;
*+бір параметрдің мәндері өскенде, екінші параметрдің де мәндері өседі;
*бір параметрдің мәндері өскенде, екінші параметрдің де мәндері кемиді.
#31
*!Корреляциялық байланыстың бағыты мен күші .... сипатталады.
*+Пирсонның корреляция коэффициенті;
*Манн-Уитни критерийі
*Стьюденттің t-критерийі;
*Фишердің айнымалысы;
*Уилкоксонның критерийі.
#32
*!Пирсонның корреляция коэффициентінің формуласы:
*+ ;
* ;
* ;
* ;
* .
#33
*!Спирменнің рангілік корреляция коэффициентінің формуласы:
* ;
*+ ;
* ;
* ;
* .
#34
*! шартты ортасы деп:
*Бір шаманың өзгеруі екінші шаманың таралуының өзгеруін тудырады;
*Бір шаманың өзгеруі екінші шаманың арифметикалық орта мәнінің өзгеруін тудырады;
*+Х=х сәйкес келетін У бақыланған мәндерінің арифметикалық орта мәні;
*У=у сәйкес келетін Х бақыланған мәндерінің арифметикалық орта мәні;
*Бір шаманың өзгеруі екінші шаманың тұрақты болуын тудырады.
#35
*! шартты ортасы деп:
*Бір шаманың өзгеруі екінші шаманың таралуының өзгеруін тудырады;
*Бір шаманың өзгеруі екінші шаманың арифметикалық орта мәнінің өзгеруін тудырады;
*Х=х сәйкес келетін У бақыланған мәндерінің арифметикалық орта мәні;
*+У=у сәйкес келетін Х бақыланған мәндерінің арифметикалық орта мәні;
*Бір шаманың өзгеруі екінші шаманың тұрақты болуын тудырады.
#36
*!У-тың Х-ке тура регрессияның таңдама теңдеуі:
* ;
* ;
* ;
*+y=kx+b;
* .
#37
*!Х-тың У-ке тура регрессияның таңдама теңдеуі:
* ;
*+ ;
* ;
*y=kx+b;
* .
#38
*!Корреляция коэффициенті анықталатын теңдік:
* ;
* ;
*+ ;
*y=kx+b;
* .
#39
*!Бiрiншi параметрдiң мәндерi өскенде, екiншi параметрдiң де мәндері өсетiн болса, онда ол...
*+Тура регрессия;
*Керi регрессия;
*Ең кiшi квадраттар әдiсi;
*Х-тiң Y-ке регрессия теңдеуi;
*Y-тiң X-ке регрессия теңдеуi.
#40
*!Бiр параметрдiң мәндерi өскенде, екiншi параметрдiң мәндері кемитiн болса:
*Тура регрессия;
*+Керi регрессия;
*Ең кiшi квадраттар әдiсi;
*Х-тiң Y-ке регрессия теңдеуi;
*Y-тiң X-ке регрессия теңдеуi.
#41
*!Корреляцияның таңдама коэффициентiнiң негiзгi қасиеттерiнiң бiрiн көрсетiңiз:
*+корреляциялық тәуелдiлiкпен байланыспаған екi шаманың корреляциялық коэффиентi 0-ге тең;
*Корреляциялық тәуелдiлiкпен байланыспаған кездейсоқ шамаларды корреляциянған деп атайды;
*Егер бiр кездейсоқ шаманың өзгеруiне екiншi кездейсоқ шаманың орта мәнiнiң өзгеруi сәйкес келсе, онда олардың арасында корреляциялық байланыс болады;
*Дұрыс жорамалды жоққа шығару;
*Дұрыс емес жорамалды қабылдау.
#42
*!Егер бiр кездейсоқ шаманың өзгеруiне екiншi кездейсоқ шаманың таралу заңының өзгеруi сәйкес келсе, онда...
* Функцияналдық тәуелдiлiк;
* +Статистикалық тәуелдiлiк;
* Корреляциялық тәуелдiлiк;
* Y-тiң X-ке таңдама регрессия теңдеуi;
* X-тiң Y-ке таңдама регрессия теңдеуi.
#43
*!Егер бiр кездейсоқ шаманың өзгеруiне екiншi кездейсоқ шаманың орта мәнiнiң өзгеруi сәйкес келсе, онда...
* Функцияналдық тәуелдiлiк;
* Статистикалық тәуелдiлiк;
* +Корреляциялық тәуелдiлiк;
* Y-тiң X-ке таңдама регрессия теңдеуi;
* X-тiң Y-ке таңдама регрессия теңдеуi.
#44
*!Регрессия коэффициентінің формуласы:
* ;
* ;
* ;
*+ ;
* .
#45
*!Сызықтық регрессия теңдеуінің бос мүшесі:
* ;
* ;
* ;
* ;
*+ .
#46
*!Регрессия коэффициентінің мәнділігі туралы жорамалды тексерудің сыни нүктелері
*
*
*
*
* + .
#47
*!Егер регрессия коэффициентінің мәнділігі туралы жорамалды тексеруде ..., онда регрессия сызықты.
*
* +
*
*
* .
#48
*! Егер регрессия коэффициентінің мәнділігі туралы жорамалды тексеруде ..., онда Н0 қабылданады.
* +
*
*
*
* .
#49
*!Корреляцияның таңдама коэффициенті:
*
* +
*
*
* .
#50
*! Корреляцияның таңдама коэффициентінің мәнділігі туралы жорамалды тексерудің критерий статистикасы:
*
* +
*
*
* .
#51
*!Егер ... болса, онда корреляция маңызды.
* +
*
*
*
* .
#52
*!Егер ... болса, онда корреляция маңызды емес.
*
*
* +
*
* .
#53
*!Регрессия коэффициентін есептеуде қандай әдіс қолданылады?
* анықталмаған көбейткіштер;
* +ең кіші квадраттар;
* шартты орта;
* оңтайландыру;
* Рунге-Кутта
#54
*!Екі параметрдің: жас (жылмен) және жамбас артериясының жарақаттану ауданы (%) арсындағы байланыс туралы зерттеу жүргізілді және регрессия теңдеуі құрылды. Бұл жағдайда жас қандай айнымалы болып табылады?
* +тәуелсіз айнымалы;
* тәуелді айнымалы;
* регрессия теңдеуінде есептелмейді;
* тәуелді де тәуелсіз де айнымалы емес;
* тұрақты коэффициент.
#55
*!Жануралар көзінің түсі (қоңыр, жасыл, көк және т.б.) мен оларға өліммен тең никотин дозасының арасында сызықты корреляциялық байланыс r= –0,59 бар екендігі анықталды. Бұл ...
* көздің басқа түсінен бір түсінде никотин зиянды;
* көздерінің түсі өзгергенде жанураларға зиянды никотин мөлшері азаяды;
* зерттеушілер кері корреляциялық байланыстың себебін анықтау үшін бақылауларын жалғастыру керек;
* +зерттеушілер биостатистика курсын оқулары керек , себебі бұл жағдайда байланысты анықтауда корреляция қолданылмайды;
* көздерінің түсі өзгергенде жанураларға зиянды никотин мөлшері көбейеді.
#56
*!Егер дене салмағы мен жылдық табыс арасында тура корреляциялық байланыс (сызықтық корреляция коэффициентінің статистикалық мәні 0 өзгеше) анықталса, онда біз төмендегідей қорытынды жасай аламыз.
* жылдық табыс көп болған сайын адамдар көп тамақтанады;
* жылдық табыс аз болған сайын адамдар аз тамақтанады;
* жылдық табыс көп болған сайын адамдар салмақ қосады;
* + жылдық табысы көп болған адамдар жылдық табыстары аз адамадарға қарағанда орта есеппен салмақтары жоғары;
* жылдық табыс аз болған сайын адамдар көп тамақтанады.
#57
*!Таралу заңына бағынатын екі кездейсоқ шаманың арасындағы сызықтық байланысты анықтау үшін ... әдіс қолданылады.
* Көптік салыстыру;
* +Корреляциялық талдау;
* Регрессиялық талдау;
* Математикалық талдау;
* сандық талдау.
#58
*!Корреляция коэффициентін мәнділікке тексергендегі нөлдік жорамал:
* b=0;
* b≠0;
*+ rт=0;
* rт ≠0;
* b=1.
#59
*!Сызықтық регрессия коэффициентің мәнділікке тексергендегі нөлдік жорамал:
* +b=0;
* b≠0;
* rт=0;
* rт ≠0;
* b=1.
#60
*!Корреляция коэффициентін мәнділікке тексергендегі балама жорамал:
* b=0;
* b≠0;
* rт=0;
* +rт ≠0;
* b=1.
#61
*!Сызықтық регрессия коэффициентің мәнділікке тексергендегі балама жорамал:
* b=0;
* +b≠0;
* rт=0;
* rт ≠0;
* b=1.
#62
*!Егер кездейсоқ шамалардың біреуінің өзгеруі екіншісінің таралу заңының өзгеруіне әкеп соқса, ондай тәуелділікті ... деп атайды.
*+Статистикалық;
*Функционалдық;
*Сызықты;
*Корреляциялық;
*Регрессиялық.
#63
*!Егер кездейсоқ шамалардың біреуінің өзгеруі екіншісінің орта мәнінің өзгеруіне әкеп соқса, онда статистикалық тәуелділікті ... деп атайды.
*+Корреляциялық;
*Статистикалық;
*Функционалдық;
*Сызықты;
*Регрессиялық.
#64
*!Белгілердің байланысының күші мен сипаты туралы мәліметті ... арқылы анықтауға болады.
*белгілердің көлемі жазылған кесте;
*байланыстың графикалық бейнеленуі;
*+корреляция коэффициенті;
*регрессия коэффициенті;
*регрессияның бос мүшесі.
#65
*!Корреляциялық тәуелділік бағыты ... анықталады.
*кестемен;
*шашырау диаграммасымен;
*+корреляция коэффициентімен;
*регрессия коэффициентімен;
*регрессияның бос мүшесімен.
#66
*!Корреляцияланатын белгілердің арасындағы байданыстың бар екендігін және бағытын тек ... анықтайды.
*кестемен;
*шашырау диаграммасымен;
*+корреляция коэффициентімен;
*регрессия коэффициентімен;
*регрессияның бос мүшесімен.
#67
*!Регрессияның дұрыс анықтамасын беріңіз (сөйлемді жалғастырыңыз).
Регрессия — бұл ... функция.
*корреляцияланатын белгінің біреуінің шамасы арқылы келесі белгінің орта мәнін анықтайтын;
*+ бірінші белгімен корреляциялық тәуелді белгінің орта мәнін келесі белгінің орта мәні арқылы анықтайтын;
*бірінші белгімен корреляциялық тәуелді белгінің сандық өзгеруі келесі белгінің өзгеруі арқылы анықтайтын;
*бір белгінң шамасы бойынша келесі белгінің орта мәнін анықтайтын;
*бірінші белгімен корреляциялық тәуелді белгінің сапалық өзгеруі келесі белгінің өзгеруі арқылы анықтайтын;
#68
*!Бір белгінің өлшемін екінші бір белгінің өлшем бірлігіне өзгеруінен анықтайтын шама?
*орта квадараттық ауытқу;
* кореляция коэффициенті;
*+регрессия коэффициенті;
*вариация коэффициенті;
*регрессияның бос мүшесі.
#69
*!Регрессия коэффициентінің мәнділігі туралы жорамалды тексеру критерийінің статистикасы
*
*+
*
*
*
#70
*!Регрессия коэффициентінің мәнділігі тексерудегі
*+
*
*
*
*
#71
*!Корреляциялық талдау кезінде қалыпты таралған қанның А және В көрсеткіштерінң арасында Пирсонның корреляция коэффициенті r= 0,1 анықталды. Зерттеуші қандай қорытынды жасауы керек?
*А көрсеткішінің мәні өскенде B көрсеткішінің орта мәні өседі;
*А көрсеткішінің мәні өскенде B көрсеткішінің орта мәні кемиді;
*+А және В көрсеткіштерінің арасында корреляциялық байланыс жоқ;
*Есептеулерді тексеру қажет;
*A және B көрсеткіштерінің арасында күшті сызықтық корреляциялық байланыс бар.
#72
*!Кумулятивті өміршеңдік функциясы 0,5 тең болатын уақыт осіндегі нүкте.
*жуықтау дәлдігін бағалау;
*+күтілетін өмір уақытының медианасы;
*зерттелетіндер үлесі;
*зерттелетін объектілер саны;
*тірі қалғандар үлесі.
#73
*!Өміршеңдік функциясы үшін сенім аралықтары:
*
*
*
*
*+
#74
*!Егер зерттеуде цензурирленген деректер жоқ болса, онда ол:
*таңдама,
*аяқталған,
*толық емес,
*+толық,
*дербес.
#75
*!Нысанның бақылау басталған мезеттен бастап t - дан үлкен уақыт өмір сүру ықтималдығы:
*Гаусс қисығы,
*қалыпты таралу,
*өміршеңдік қисығы,
*+өміршеңдік функциясы,
*дискретті статистикалық таралу.
#76
*!Өміршеңдік функциясы:
*S(t)=P(T≠t),
*+S(t)=P(T>t),
*S(t)=P(T*P(t)=S(T*S(t)=P(T=t).
#77
*!Өміршеңдіктің жалпыланған көрсеткіші:
*Гаусс қисығы,
*өміршеңдік функциясы,
*өміршеңдік қисығы,
*+өміршеңдік медианасы,
*дискретті статистикалық таралу.
#78
*!Өміршеңдіктің стандарттық қатесі:
* ;
* ;
*
* ;
*+ .
#79
*!Өміршеңдік медианасын анықтау мүмкін болмайтын жағдайлар:
*егер қайтыс болғандар саны зерттелетін объектілер санының жарытысынан үлкен болса;
*зерттеудегі әрбір адамның қандайда бір уақыт аралығында тірі қалу ықтималдығы;
*+ егер қайтыс болғандар саны зерттелетін объектілер санының жарытысынан кіші болса;
*егер қайтыс болғандар саны зерттелетін объектілер санынан үлкен болса;
*егер қайтыс болғандар саны зерттелетін объектілер санынан кіші болса;
#80
*!Өміршеңдіктің стандарттық қатесі ...
*+жуықтау дәлдігін бағалау;
*күтілетін өмір уақытының медианасы;
*зерттелетіндер үлесі;
*зерттелетін объектілер саны;
*тірі қалғандар үлесі.
#81
*!Сенімділік аралығын кеңейту себебі неде?
*бақыланатындар саны азайғанда, қателік жіберуде кемиді;
*бақыланатындар саны азайғанда, медиана үлкен болады;
*бақыланатындар саны артқанда, қателік жіберуде артады;
*+ бақыланатындар саны азайғанда, қателік жіберуде артады;
*бақыланатындар саны артқанда, қателік жіберуде кемиді;
#82
*!Статистикада өмір уақыты деп......уақытты айтады.
*туылғаннан өлгенге дейінгі,
*эксперименттің басталуы мен аяқталғанға дейінгі,
*эксперименттің тоқтаған уақыты,
*+қандай да бір алдын ала анықталған оқиғаның пайда болғанға дейінгі,
*экспериментің соңы.
#83
*!Нысанның бақылау басталған мезеттен бастап t - дан үлкен уақыт өмір сүру ықтималдығы:
*Гаусс қисығы,
*қалыпты таралу,
*өміршеңдік қисығы,
*+өміршеңдік функциясы,
*дискретті статистикалық таралу.
#84
*!Мезеттік әдістің математикалық өрнегі:
*+
*
*
*
*
#85
*!Цензурирленген бақылау деп........тұратын бақылауды айтады.
*+толық емес ақпараттан,
*толық ақпараттан,
*қалдық ақпараттан,
*таңдама деректерден,
*графиктік бейнеден.
#86
*!Өміршеңдік функциясының қасиеті:
*S(t)=1, t=∞,
*S(t)=0, t=0,
*+S(t)=1, t=0,
*S(t)=-1, t=∞,
*S(t)=∞, t=0.
#87
*!Деректердің қандай жиынтығы үшін өмір уақыты кестесін құрудың Катлер –Эдерер тәсілі қолданылады:
*бас жиынтық үшін,
*+үлкен жиынтықтар үшін,
*тексерілетіндердің аз саны үшін,
*толық емес деректер үшін,
*таңдама үшін.
#88
*!Өміршеңдікті талдау әдістерінің ерекшелігі не?
*өміршеңдік функциясының графигі
*параметрлік емес статистикалық критерий
*кейбір критикалық жағдайлардың қай уақытта түскендігін көрсете алады.
*+толық емес деректерді талдау
*Нысананың бақылауының басталу мезетінен бастап t дан үлкен уақыт өмір сүру ықтималдығы
#89
*!Өміршеңдік қисығының тік графигі нені білдіреді:
*толық өміршеңдік,
*өміршеңдіктің жоқтығы,
*орташа өміршеңдік,
*жоғары өміршеңдік,
*+төмен өміршеңдік.
#90
*!Қарастырылып отырған уақытша аралықтың басында «тірі» болған нысандар саны:
*нысандар жиілігі,
*зерттелетіндер үлесі,
*тірі қалғандар үлесі,
*+зерттелетін нысандар саны,
*таңдама көлемі.
#91
*!Бір санынан қандай да бір интервалдағы оқиғаның пайда болу үлесін алып тастағаннан шығатын үлес:
*нысандар саны,
*зерттелетіндер үлесі,
*+тірі қалғандар үлесі,
*нысандар жиілігі,
*таңдама көлемі.
#92
*!Өміршеңдік қисығының жазыңқы графигі нені білдіреді:
*толық өміршеңдік,
*өміршеңдіктің жоқтығы,
*орташа өміршеңдік,
*+жоғары өміршеңдік,
*төмен өміршеңдік.
#93
*!Өміршеңдік 0,5 тен кіші ең аз уақыт:
*мода,
*өміршеңдік функциясы,
*өміршеңдік қисығы,
*+өміршеңдік медианасы,
*варианта.
#94
*!Оқиға пайда болған нысандар санының зерттелетін нысандар санына қатынасы:
*зерттелетін нысандар саны,
*+зерттелетіндер үлесі,
*тірі қалғандар үлесі,
*нысандар жиілігі,
*таңдама көлемі.
#95
*!Статистикада өмір уақыты деп......уақытты айтады.
*туылғаннан өлгенге дейінгі,
*эксперименттің басталуы мен аяқталғанға дейінгі,
*эксперименттің тоқтаған уақыты,
*+қандай да бір алдын ала анықталған оқиғаның пайда болғанға дейінгі,
*экспериментің соңы.
#96
*!Бастапқы кезеңнен нақты уақытқа дейінгі бағалаудың көбейтіндісі...
*зерттеудегі әрбір адамның алғашқы уақытты өткізіп ықтималдығы;
*+ зерттеудегі әрбір адамның қандайда бір уақыт аралығында тірі қалу ықтималдығы;
*зерттеудегі әрбір адамның зерттеу соңына дейін тірі қалу ықтималдығы;
*зерттеудегі әрбір адамның белгілі бір уақыт аралығында тірі қалу ықтималдығы;
*зерттеуде әрбір шығып кеткен адамның қандайда бір уақыт аралығында тірі қалу ықтималдығы.

#97
*!Деректердің қандай жиынтығы үшін өмір уақыты кестесін құрудың Каплан – Мейер тәсілі қолданылады:


*бас жиынтық үшін,
*үлкен жиынтықтар үшін,
*+тексерілетіндердің аз саны үшін,
*толық емес деректер үшін,
*таңдама үшін.

#1
*!Дені сау адамдар мен гепатитпен ауыратын адамдардың қан плазмасындағы ақуыздың көрсеткіштері алынды.


Қандай сан екі топтағы еркіндік дәрежесінің санын ЕҢ дәл сипаттайды?


*11
*+10
*7
*8
*9
#2
*!Балаларда сілекей бөліну жылдамдығы (мл/мин) операцияға дейін және операциядан кейін өлшенді:
Таңдама қалыпты таралған бас жиынтықтан алынған делік.
Операция нәтижесінің статистикалық мәнділігін анықтау үшін статистикалық критерийлердің қайсысы ЕҢ тиімді?
*Крамер-Уэлч критерийі
*Манн-Уитнидің U критерийі
*+Стьюденттің жұптасқан t-критерийі
*Уилкоксонның Т-критерийі
*Стьюденттің жұптаспағанt- критерийі
#3
*!Дұрыс тамақтануды жүзеге асыруда 70 адам ем- дәм бағдарламасына енгізілді. Әрбір қатысушының бағдарламаға тіркелген күні және екі апта өткеннен кейін натрий деңгейін өлшеп отырды. Нәтижелері келесідей болды: өзгерген көрсеткіштердің орта мәні 1,2 мг/сағ және дисперсиясы 12,2 мг/ сағ.
Есептелген Стьюдент критерийінің мәндерінің қайсысы ЕҢ шынайы?
*tбақылау=2,977
*+tбақылау=2,874
*tбақылау=2,776
*tбақылау=2,647
*tбақылау=2,544
#4
*!Онкопатологиялық науқастарды № 1 препаратпен емдеуде өлім- жітімділік 10% құрады. Дәрігер бірнеше рет зерттеу жүргізіп, науқастарды тиімді деп саналатын жаңа препаратпен (№ 1) емдеуді ұсынды (бұл жағдайда өлім- жітімділік 8%). t критерийінің мәні 1,7.
Жаңа препаратпен емдеу әдісінің тиімділігін бағалауға қатысты жасалынған қорытындылардың қайсысы ЕҢ шынайы?
*+α=0,05 мәнділік деңгейінде жаңа препараттың ескісінен айырмашылығы жоқ
*α=0,05 мәнділік деңгейінде жаңа препараттың тиімдірек
*α=0,05 мәнділік деңгейінде жаңа препараттың тімділігі аз
*жаңа әдістің тиімділігі туралы қорытынды жасай алмаймыз
*жаңа әдіс сөзсіз жақсы
#5
*!Зерттеушілер галотанды және морфинді анестезиямен ашық жүрекке жасалған операция кезінде орта артериялық қысымды зерттеді. Галотанды анестезия кезіндегі артериялдық қысымның орташа көрсеткіші 66,9 мм сынап бағ. болса, морфинді анестезия кезінде ол - 73,2 мм сынап бағ. болды. Стандарттық ауытқулары сәйкесінше 12,2 және 14,4 мм сынап бағ. әрбір топта 61 науқастан болды.
Келтірілген мәндердің қайсысы Стьюдент критерийінің есептелген мәніне ЕҢ жақыны?
*2,517
*2,670
*2,067
*+2,607
*2,567
#6
*!Клиникалық зерттеу нәтижелерін талдау барысында вариациялық қатар 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6 тұрғызылды. Деректерді талдауда статистикалық критерийді қолдану үшін берілген мәндерді ранжирлеу керек.
Ранжирленген мәндердің қайсысы ЕҢ дұрысы?
*1; 2; 2,5; 2,5; 5; 7,5; 7,5; 9
*1; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
*+1,5; 1,5; 3; 4; 6; 6; 6; 8; 9
*1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
*1,5; 1,5; 2; 3; 5; 5; 5; 7; 8
#7
*!Торқабық ауруларында оның тамырларының өткізгіштігі артады. Зерттеушілер торқабықтың тамырларының өткізгіштігінің сау адамдарда және торқабықтары зақымданған ауру адамдарда өлшеді. Әрбір топта 12 адамнан болды. Торқабық тамырларының өткізгіштіктерінің арасындағы статистикалық айырмашылықты анықтау үшін Манн-Уитни критерийін қолданды. Сау адамдар тобындағы топтың рангілер қосындысы 97, ал ауру адамдар тобында 203 тең.
Есептелген Манн-Уитни критерийінің мәндерінің қайсысы ЕҢ шынайы?
*5
*125
*102
*+19
*300
#8
*!Зерттеу нәтижесінде әрбір салыстырылатын жұптардың айырмаларының қатары берілген: -0,1; 0,2; -0,3; -0,4; 0,5; -0,6; 0,7; 0,8; 0,9; -1.
Қандай мән теріс таңбалы айырмалардың рангілерінің қосындысына (T-) ЕҢ дәл келеді?
*-2,4
*2,4
*28
*-24
*+24
#9
*!Ультрадыбысты қондырғыда жұмыс істейтін 10 адамның қандарындағы қант мөлшері аш қарынға жұмысқа дейін және 3 сағат жұмыс істегеннен кейін өлшенді.
Уилкоксон критерийінің есептелген мәніне ЕҢ сәйкес сан қайсы?
*+1
*2
*9
*4
*7
#10
*!Металлургиялық зауыт жұмысшыларының конъюнктивитпен аурушылдығына (уақытша еңбекке жарамсыздығымен) цехтағы жұмыс орны жағдайының ықпалы зерттелді.

Дисперсиялық талдау жүргізу үшін фактор ретінде алынатын ЕҢ сәйкес көрсеткіш қайсы?


*металлургиялық зауыт
*конъюнктивитпен ауыру
*+цехта жұмыс істеу
*цех жұмысшылары
*аурушылдықтың көрсеткіштері
#11
*!Металлургиялық зауыт жұмысшыларының конъюнктивитпен аурушылдығына (уақытша еңбекке жарамсыздығымен) цехтағы жұмыс орны жағдайының ықпалы зерттелді.
Қандай статистикалық әдіс фактордың ықпалын анықтау үшін ЕҢ тиімді?
*жорамалдарды тексерудің параметрлік әдістері
*көп факторлы дисперсиялқ талдау
*Стьюденттің жұптасқан критерийі
*екі факторлы дисперсиялқ талдау
*+бір факторлы дисперсиялқ талдау
#12
*!Металлургиялық зауыт жұмысшыларының конъюнктивитпен аурушылдығына (уақытша еңбекке жарамсыздығымен) цехтағы жұмыс орны жағдайының ықпалы зерттелді.

Статистикалық талдау жүргізу үшін бір факторлы дисперсиялық талдау қолданылды.


Қандай сан факторлық дисперсияның еркіндік дәрежесінің санына ЕҢ сәйкес келеді?
*4
*3
*+2
*9
*11
#13
*!Металлургиялық зауыт жұмысшыларының конъюнктивитпен аурушылдығына (уақытша еңбекке жарамсыздығымен) цехтағы жұмыс орны жағдайының ықпалы зерттелді.

Статистикалық талдау жүргізу үшін бір факторлы дисперсиялық талдау қолданылды.


Қандай сан қалдық дисперсияның еркіндік дәрежесінің санына ЕҢ сәйкес келеді?
*4
*3
*2
*+9
*11
#14
*!Металлургиялық зауыт жұмысшыларының конъюнктивитпен аурушылдығына (уақытша еңбекке жарамсыздығымен) цехтағы жұмыс орны жағдайының ықпалы зерттелді.
Бір факторлы дисперсиялық талдау жүргізу нәтижесінде SSфакт=83,18 алынды.
Қандай сан факторлық дисперсияның мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
*+41,59
*6,36
*9,24
*12,76
*28,61
#15
*!Зерттеуге екі топ қатысты: бірінші топта іштегі нәрестенің туа біткен кемістігі дамыған (ТКД) диагнозы қойылған 200 жүкті әйел болды. Олардың ішінде 50 әйел жүктілік кезінде шылым шеккендер, 150 әйел шылым шекпегендер.Екінші топта ТКД белгісі болмағандар, олардың ішінде жүктілік кезінде шылым шеккендер 10 әйел, шекпегендер - 90 әйел.Шанстар қатынасының есептелген мәні OR=3.
Қорытындылардың қайсысы ЕҢ ықтимал?
*Нәрестенің ТКД белгісі болған шылым шегетін әйелді кездестіру шансы нәрестенің ТКД белгісі болмаған әйелге қарағанда 3есе төмен
*+Нәрестенің ТКД белгісі болған шылым шегетін әйелді кездестіру шансы нәрестенің ТКД белгісі болмаған әйелге қарағанда 3есе жоғары
*Нәрестенің ТКД белгісі болған шылым шегетін әйелді кездестірмеу шансы нәрестенің ТКД белгісі болмаған әйелге қарағанда 3есе жоғары
*Нәрестенің ТКД белгісі болған шылым шегетін әйелді кездестірмеу шансы нәрестенің ТКД белгісі болмаған әйелге қарағанда 3есе төмен
*Нәрестенің ТКД белгісін кездестіру шансы екі топта да бірдей
#16
*!Шанстар қатынасының статистикалық мәнділігін бағалау үшін 95% сенім аралығының шекаралары табылды. Төменгі шекараның мәні 1,45, ал жоғарғысы – 6,21.
Қорытындылардың қайсысы ЕҢ дұрысы?
*+Бақыланып отырған тәуелділік статистикалық мәнді
*Бақыланып отырған тәуелділік статистикалық мәнді емес
*Қауіп-қатер факторы мен оқиғаның арасында тәуелділік жоқ
*Қауіп-қатер факторы мен оқиғаның арасындағы тәуелділік тура
*Қауіп-қатер факторы мен оқиғаның арасындағы тәуелділік кері
#17
*!Жанама әсердің пайда болу жиіліктерін тәжірибелік және бақылау топтарында салыстыру барысында екі топта пропорциялар алынды және олардың мәндері сәйкес P_1=0,145 және P_2=0,314. Z-критерийінің есептелген мәні 2,5182 тең болды.
Алынған нәтижелерге сәйкес жасалынған қорытындылардың қайсысы α=0,05 мәнінде ЕҢ дұрыс?
*Нөлдік жорамал жоққа шығарылмайды
*P_1 және P_2 пропорцияларының арасында айырмашылық жоқ
*Жанама әсерлердің пайда болу ықтималдығы статистикалық мәнді емес
*+95% сенім ықтималдығымен P_1 және P_2 пропорцияларының арасында айырмашылық бар
*99% сенім ықтималдығымен P_1 және P_2 пропорцияларының арасында айырмашылық жоқ
#18
*!Аналарының жүктілік кезінде темекі шегуі мен туа біткен кемістігі (ВПР-врожденный порок развития) дамыған балалардың туылу жиіліктері арасындағы тәуелділікті зерттеу үшін жүкті әйелдердің екі тобы алынды. Тәжірибелік топта 25 әйел, ал салыстырылатын топта 25 әйел болды. Ультра дыбысты зерттеу нәтижесінде іштегі нәрестеде ВПР бар болу жағдайлар саны тәжірибелік топта 5, салыстыру тобында- 3 болды.
Популяцияда іштегі нәрестеде ВПР бар болу жағдайларының пропорцияларын салыстыру үшін қандай статистикалық тесті қолданған ЕҢ ыңғайлы?
*+Фишердің дәл критерийі
*Пирсонның Хи-квадрат критерийі
*Йейтс түзетілуімен Хи-квадрат критерийі
*Мак-Немардың критерийі
*Z критерий
#19
*!Вакцинацияның тұмауға қарсы тиімділігін бағалау үшін мектеп оқушыларының тұмаумен аурушаңдығы зерттелді.1200 мектеп оқушыларының 800-не тұмауға қарсы вакцинация егілді. Екпе алғандардың ішінде тұмаумен ауырғандар 8%, екпе алмағандар ішінде - 15%.
Ұйғарылған нөлдік жорамалдардың қайсысы зерттеу сұрағының мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
*топтарда аурушаңдық көрсеткіштері статистикалық мәнді
*топтарда ауырғандар саны бірдей емес
*оқушылардың арасында аурушаңдық жиіліктері әртүрлі
*вакцинация тұмаумен аурушаңдыққа ықпал етеді
*+вакцинация тұмаумен аурушаңдыққа ықпал етпейді
#20
*!Біріктірілген терапияның тиімділігі зерттелді. Өкпе туберкулезымен ауыратын 263 адамды пневмоторакспен емдеу нәтижесінде 19 адамда рецидив байқалды, ал біріктірілген тәсілмен емделген 77 адамның 15-нде рецидив байқалды.
Ұйғарылған нөлдік жорамалдардың қайсысы ЕҢ орынды?
*+Біріктірілген терапия тиімді емес
*Рецидивтер саны екі топта әртүрлі
*Біріктірілген терапияны қолдану тиімді
*Пневмоторакспен емдеу тиімді емес
*Рецидивтер саны статистикалық мәнді
#21
*! Пациенттерді екі әдіспен емдегенде керексіз жанама әсердің даму ықтималдығын анықтау үшін екі топтың (тәжірибелік және бақылау) пропорцияларын салыстырды. Бұл жағдайда есептелген 95% сенім аралығы 0,0182≤ Р2 - Р1≤0,3201.
Популяциялық Р1 және Р2 пропорцияларының айырымы
*+95% жағдайда берілген сенім аралығында жатады
*5% жағдайда берілген сенім аралығында жатады
*95% жағдайда берілген сенім аралығында жатпайды
*5% жағдайда берілген сенім аралығында жатпайды
*0,5% жағдайда берілген сенім аралығында жатпайды
#22
*!Эстрогенді қосымша қабылдаудың Альцгеймер ауруының даму қаупіне ықпалын анықтау мақсатында екі топта зерттеу жұмысы жүргізілді. Эстроген қабылдаған топта (n1=156) 9 адам, ал екінші топта (n2=968) 158 адам ауырды. Екі топта есептелген қауіп-қатерлердің мәндері сәйкес 0,057 және 0,1632.
Қауіп-қатерлер айырымына (RD) ЕҢ сәйкес мән қайсы?
*+-0,1062
*0,1026
*-0,1006
*0,0162
*-0,0126
#23
*!Жанама әсерлердің пайда болу жиіліктерін тәжірибелік және бақылау топтарында салыстыру барысында сәйкес(p_1 ) ̂=0,145және(p_2 ) ̂=0,314пропорциялары алынды. Сонымен бірге Z- критерийінің есептелген мәні 2,5182 тең болды.
α=0,05болғанда, алынған нәтижелердің негізінде жасалынған қорытындылардың кайсысы ЕҢ орынды?
*популяцияның ақиқатпропорцияларыP_1жәнеP_2 бірдей
*+популяцияның ақиқатпропорцияларыP_1жәнеP_2 бірдей емес
*жанама әсерлердің пайда болу жиіліктеріндегі айырмашылық мәнді емес
*таңдамапропорциялар(p_1 ) ̂және(p_2 ) ̂бірдей
*таңдамапропорциялар(p_1 ) ̂және(p_2 ) ̂бірдей емес
#24
*!Эстрогенді қосымша қабылдаудың Альцгеймер ауруының даму қаупіне ықпалын анықтау мақсатында екі топта зерттеу жұмысы жүргізілді. Эстроген қабылдаған топта (n1=156) 9 адам, ал екінші топта (n2=968) 158 адам ауырды.Zкритерийінің мәнін есептеу үшін қажетті шамалар анықталды:(p_1 ) ̂=0.058; (p_2 ) ̂=0.163; p ̂ = 0.149; (SE) ̂((p_1 ) ̂-(p_2 ) ̂)= 0,031.
Есептелген Z критерийінің мәндерінің қайсысы ЕҢ шынайы?
*3,08
*3,18
*3,58
*+3,40
*3,00
#25
*!Аналарының жүктілік кезінде темекі шегуі мен туа біткен кемістігі (ВПР-врожденный порок развития) дамыған балалардың туылу жиіліктері арасындағы тәуелділікті зерттеу үшін жүкті әйелдердің екі тобы алынды. Бірінші топта 80темекі шегетін, ал екінші топта 90 темекі шекпейтін әйелдер болды.Ультра дыбысты зерттеу нәтижесінде іштегі нәрестеде ВПР бар болу жағдайлар саны тәжірибелік топта 7, салыстыру тобында 2 болды.
Темекі шегу мен іштегі нәрестенің ВПР даму ықтималдығы арасында тура өзара байланыстың бар екендігін бағалау үшін статистикалық тесттердің қайсысы ЕҢ жарамды?
*Пирсонның Хи-квадрат критерийі
*+Фишердің дәл критерийі
*Мак-Немаркритерийі
*КохренніңQ критерийі
*Z критерий
#26
*!Вакцинацияның тиімділігін бағалау үшін мектеп оқушыларының тұмаумен аурушаңдығы зерттелді.1200 мектеп оқушыларының 800-нетұмауға қарсы вакцинация егілді. Екпе алғандардың ішінде тұмаумен ауырғандар 8%, екпе алмағандар ішінде - 15%.
Ұйғарылған нөлдік жорамалдардың қайсысы зерттеу сұрағының мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
*топтарда аурушаңдық көрсеткіштері статистикалық мәнді
*топтарда ауырғандар саны бірдей емес
*оқушылардың арасында аурушаңдық жиіліктері әртүрлі
*вакцинация тұмаумен аурушаңдыққа ықпал етеді
*+вакцинация тұмаумен аурушаңдыққа ықпал етпейді
#27
*!Ревматизммен ауыратындарға №1 емханада (кардиолог қабылдайды) диагноз қою мерзімі мен №2 емханада (терапевт қабылдайды) диагноз қою мерзімі арасында айырмашылықты анықтау үшін деректердің орайластық кестесіне статистикалық талдау жүргізілді. Әрбір ұяшықтағы күтілетін мәндерді есептегеннен кейін орайластық кестесінің түрі төмендегідей болды:
ПирсонныңХи-квадрат критерийін қолдануға болмайтын себептердің қайсысы ЕҢ лайық?
*деректер түрі сапалы деректерге жатпайды
*деректер түрі сандық деректерге жатпайды
*салыстырылатын топтар тәуелді
*бақылау саны оте аз
*+ұяшықтардың біреуіндегі күтілетін жиілік 5-тен кіші
#28
*!Шылым шегу факторының артериялық гипертонияның пайда болу жиілігіне ықпалыныңстатистикалық мәнділігін анықтау үшін орайластық кестесіне талдау жүргізілді. Пирсонның хи-квадрат критерийінің есептелген мәні χ2=4,396. Критерийдің сыни мәні α=0,05 мәнділік деңгейінде 3,841-ке тең.
Нөлдік жорамалға қатысты жасалынған қорытындылардың қайсысы ЕҢ шынайы?
*+шылым шегу факторыныңартериялық гипертонияға ықпалы статистикалық мәнді
*артериялықгипертония мен шылым шегу арасындағы тәуелділік статистикалық мәнді емес
*шылым шегетіндер мен шылым шекпейтіндер арасында гипертонияның таралу жиіліктері бірдей
*шылым шегу фактор ретінде артериялықгипертонияға ықпал етпейді
*артериалық гипертония шылым шегуге байланысты емес
#29
*!Шылым шегудің өкпенің созылмалы обструктивті ауруына (ӨСОA) ықпалын тексеру үшін 40 жастан жоғары 400 адамдарға зерттеу жүргізілді. Олардың ішінде шылым шегетін 200 адам және ешқашан шылым шекпеген 200 адам болды. Спирометрияның нәтижесі бойынша шылым шегетіндердің 24%, шылым шекпейтіндердің 14% ӨСОА бар екендігі анықталды.
Шылым шегетіндер мен шылым шекпейтіндердің арасында ӨСОА таралу жиілігіндегі айырмашылықтың статистикалық мәнді екенін айқындау үшін ЕҢ жарамды тест қайсы?
*тәуелсіз таңдамалар үшін t-тест
*дисперсиялық талдау
*Манн-Уитнитесті
*+Хи-квадрат тесті
*жұптасқанt-тест
#30
*!Өкпе туберкулезымен ауыратын 263 адамды пневмотораксқолданып емдегенде 19 адамда рецидив байқалды, ал біріктірілген тәсілмен емделген 77 адамның 15-нде рецидив байқалды.
Ұйғарылған нөлдік жорамалдардың қайсысы ЕҢ орынды?
*+топтардағы рецидивтердің жиіліктерінің арасында айырмашылық жоқ
*топтардағы рецидивтердің жиіліктерінің арасындағы айырмашылық статистикалық мәнді
*біріктірілген терапиямен емдеу нәтижесінің басқа әдістен айырмашылығы бар
*біріктірілген терапияны қолдану рецидивтер санын арттырады
*пневмотораксты қолдану ең жақсы нәтиже береді
#31
*!А препаратының бронхитты емдеуге тиімділігін бағалау үшін зерттеу жұмысы жүргізілді. Осы препаратты қабылдаған 74 аурулардың ішінде 18 адамда, ал емдеудің стандартты схемасын қолданған 119 адамның ішінде 46 адамда аурудың асқынғаны байқалды. Орайластық кестесіне талдау жасағанда күтілетін жиіліктер есептелді.

Қайсы мән ұяшықтағы Е4күтілетін жиіліктің мәніне ЕҢ сәйкес келеді?


*69,5
*59,5
*+79,5
*49,5
*89,5
#32
*!Пациенттерді екі әдіспен емдегенде керексіз жанама әсердің даму ықтималдығын анықтау үшін екі топтың (тәжірибелік және бақылау)Р1 және Р2пропорцияларын салыстырды. 95% сенім аралығының 0,0182≤ Р2 - Р1≤0,3201 негізінде популяциялық Р1 және Р2 пропорцияларының арасында статистикалық мәнді айырмашылық бар деген қорытынды жасалынды.
Келтірілген себептердің қайсысы мұндай қорытынды жасауға ЕҢ лайық?
*сенім аралығының сол жақ шекарасы нөлден үлкен
*сенім аралығының оң жақ шекарасы бірден кіші
*+сенім аралығына «нөл» саны кірмейді
*сенім аралығының екі шекарасы да бөлшек сандар
*сенім аралығына «бір» саны кірмейді
#33
*!Жұмыс стажының педиатр-дәрігерлердің кәсіби деңгейлерінің өсуіне ықпалын зерттеуге статистикалық талдау жүргізгенде Пирсонның Хи-квадрат критерийін таңдады.
Мәндердің қайсысы Хи-квадрат үшін еркіндік дәрежесінің санын ЕҢ дәл сипаттайды?
*+9
*6
*1
*7
*8
#34
*!Баспада жарияланған мақалада пациенттерді лапароскопиялық аппендэктомиядан кейін бір апта өткен соң тексерістің нәтижелері берілген. Пациенттер екі топқа – инфекцияланған жарақаты барлар және инфекциясыз жарақаты барлар болып бөлінді.Зерттеу барысында пациенттердің түскен кездегі сипаттамалары жөнінде ақпараттар жиналды: жасы, жынысы, оң мықындық аймақтағы ауырудың болуы, температура және т.б.
Толық сипаттама үшін ассоцияциялар өлшемінің қайсысын қолданған ЕҢ тиімді?
*салыстырмалы қауіп-қатер
*+шанстар қатынасы
*орта мәндер қатынасы
*орта мәндер айырымы
*қауіп-қатерлер айырымы
#35
*!Когортты зерттеуде әйелдер арасында алкогольдың кеуде обырына ықпалының салыстырмалы қауіп-қатерінің (RR) бағасы 1.8 (95% сенім аралығы(СA) – 1.4 -тен 2.2-ге дейін) болды. Басқа когорттық зерттеуде шылым шегетіндер мен шылым шекпейтіндер арасындағы кеуде обырының салыстырмалы қауіп-қатері RR=1.8 (95% СА=0.6-3.5).
Зерттеу нәтижелеріне түсіндірменің қай нұсқасы ЕҢ ықтимал?
*+зерттеудегі таңдама көлемдері әртүрлі
*ассоциациялардың екеуі де оқиға нәтижесінде пайда болды
*алкогольды қабылдау және шылым шегу кеуде обырын тудырады
*алкогольды қабылдау кеуде обырын тудырады, ал шылым шегу – жоқ
*ассоциациялардың екеуі де жүйелі қателіктер нәтижесінде пайда болды
#36
*!Еркектердің асқазан жарасымен аурушаңдығына зерттеу жүргізілді. Ықпал етуші фактор ретінде фастфудты үнемі қолдану алынды.Бірінші топта жедел тағаммен тұрақты тамақтанатын 500 еркектің ішінде 96 адамда асқазан жарасы табылды. Екінші топта пайдалы асты қолданатын 500 еркектің ішінде асқазан жарасы 31 жағдайда орын алды.
Бұл зерттеу үшін ассоцияция өлшемдерінің қайсысын қолданған ЕҢ орынды?
*қауіп-қатерлер айырымы
*орта мәндер айырымы
*+салыстырмалы қауіп-қатер
*орта мәндер қатынасы
*шанстар қатынасы
#37
*!Еркектердің асқазан жарасымен аурушаңдығына зерттеу жүргізілді. Ықпал етуші фактор ретінде фастфудты үнемі қолдану алынды.Бірінші топта жедел тағаммен тұрақты тамақтанатын 500 еркектің ішінде 96 адамда асқазан жарасы табылды. Екінші топта пайдалы асты қолданатын 500 еркектің ішінде асқазан жарасы 31 жағдайда орын алды. Статистикалық талдауды Хи-квадрат критерийін қолданып жүргізгенде p (p-value) 0,001-ден кіші болды.
Зерттеу нәтижелеріне түсіндірменің қай нұсқасы ЕҢ ықтимал?
*+фактор мен аурушаңдықтың даму ықтималдығы арасында тура байланыс бар
*фактор мен аурушаңдықтың даму ықтималдығы арасында тура байланыс жоқ
*фактор мен аурушаңдықтың даму ықтималдығы арасындағы байланыс кездейсоқ
*пайдалы асты үнемі пайдалану аурушаңдықты болдырмайды
*фастфудты үнемі пайдалану асқазан жарақатын сөзсіз тудырады
#38
*!Шылым шегудің өкпенің созылмалы обструктивті ауруына (ӨСОA) ұшырау қауіп-қатерін шылым шегетіндер мен шылым шекпейтіндер арасында салыстырғанда салыстырмалы қауіп-қатердің мәні RR=0,7 (95%ДИ=0,55-0,84). Әдебиеттерде келтірілген деректер бойынша ӨСОА әйелдерде қауіп-қатер деңгейі еркектерге қарағанда жоғары, және шылым шегу әйелдерге қарағанда еркектер арасында кең тараған.
Келтірілген нәтижелерді алу үшін зерттеушінің қай әрекеті ЕҢ дұрыс?
*Шылым шегу аурушаңдықтың алдын алу
*Салыстырмалы қауіп-қатерді әйелдер мен еркектер үшін бөлек есептеу
*+Шылым шегу аурушаңдықтың қауіп-қатер факторы болады деп қорытынды жасау
*Зерттеу дұрыс жүргізілген жоқ деп қорытынды жасау
*Қарама-қайшы нәтижелер жөнінде хабарлау
#39
*!Зерттеуге екі топ қатысты: біріншісінде іштегі нәрестенің туа біткен кемістігі дамыған (ВПР-врожденный порок развития) диагнозы қойылған 200 жүкті әйел болды. Олардың ішінде 50 әйел жүктілік кезінде шылым шеккендер, 150 әйел шылым шекпегендер.Екінші топта ВПР белгісі болмағандар, олардың ішінде жүктілік кезінде шылым шеккендер 10 адам, шекпегендер - 90 адам.
Бұл зерттеуде талдау жүргізу үшін ассоцияция өлшемдерінің қайсысын қолданған ЕҢ орынды?
*қауіп-қатерлер айырымы
*+шанстар қатынасы
*салыстырмалы қауіп-қатер
*орта мәндер қатынасы
*орта мәндер айырымы
#40
*!Зерттеуге екі топ қатысты: біріншісінде іштегі нәрестенің туа біткен кемістігі дамыған (ТКД) диагнозы қойылған 200 жүкті әйел болды. Олардың ішінде 50 әйел жүктілік кезінде шылым шеккендер, 150 әйел шылым шекпегендер.Екінші топта ТКД белгісі болмағандар, олардың ішінде жүктілік кезінде шылым шеккендер 10 адам, шекпегендер - 90 адам.
Пайымдаулардың қайсысы шылым шегу мен ТКД арасындағы ассоцияцияны ЕҢ дәл түсіндіреді?
*+шылым шегетіндер арасында іштегі нәрестенің ТКДшансы шылым шекпейтіндерге қарағанда 3 есе көп
*шылым шегу іштегі нәрестенің ТКДдаму қаупін 3 есе жоғарылатады
*пациенттер арасында іштегі нәрестенің ТКДкездесуі шылым шегетіндерде 3 есе көп
*пациенттер арасында іштегі нәрестенің ТКДкездесуі шылым шегетіндерде 0,33 есе көп
*іштегі нәрестенің ТКДдиагнозы мен шылым шегу арасындағы байланыс кезлейсоқ
#41
*!Жүктілік кезінде аналардың темекі шегуі мен нәрестенің іштен туа біткен кемістігі кемістігі дамуы арасындағы байланысты анықтау үшін жүргізілген клиникалық зерттеуде статистикалық талдау нәтижесінде шанстар қатынасы 3-ке тең және 95% сенім аралығының шекаралары (1,45; 6,22) болды.
Пікірлердің қайсысы алынған нәтижелерді ЕҢ толық түсіндіреді?
*+фактор мен аурушылдық арасында статистикалық мәнді байланыс бар
*фактор мен аурушылдық арасындағы байланыс статистикалық мәнді емес
*фактор мен аурушылдық арасында байланыс табылған жоқ
*фактор мен аурушылдық арасындағы байланыс кездейсоқ
*фактордың аурушылдыққа ықпалы жоқ
#42
*!Ер кісілердің асқазан жарақатымен аурушылдығына зерттеу жүргізілді. Ықпал етуші фактор ретінде фастфудты үнемі қолдану алынды. Деректерге статистикалық талдау жүргізу нәтижеінде салыстырмалы қауіп-қатерліктің мәні 3,1 және 95% сенім аралығы (2,11; 4,55) тең болды.
Зерттеу нәтижесін түсіндірулердің келтірілген нұсқаларының қайсысы ЕҢ ықтимал?
*+фактор мен аурушылдық арасындағы өзара байланыстың мәнділік деңгейі р<0,05
*фактор мен аурушылдық арасындағы өзара байланыстың мәнділік деңгейі р>0,05
*фактор мен аурушылдық арасындағы өзара байланыстың мәнділік деңгейі р=0,05
*фактор мен аурушылдық арасындағы байланыскездейсоқ
*фактордың аурушылдыққа ықпалы жоқ
#43
*!Клиникалық зерттеу нәтижелерін талдау барысында вариациялық қатар 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6 тұрғызылды. Деректерді талдауда статистикалық критерийді қолдану үшін берілген мәндерді ранжирлеу керек.
Ранжирленген мәндердің қайсысы ЕҢ дұрысы?
*1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.
*1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
*1; 2; 2,5; 2,5; 5; 7,5; 7,5; 10.
*+1; 2,5; 2,5; 4; 6; 6; 6; 8; 9.
*2,5; 2,5; 4; 5; 7; 7,5; 7,5.
#44
*!Статистикалық талдау барысында вариациялық қатар 2, 2, 2, 4, 4, 5, 6 тұрғызылды. Деректерді талдауда статистикалық критерийді қолдану үшін берілген мәндерді ранжирлеу керек.
Ранжирленген мәндердің қайсысы ЕҢ дұрысы?
*1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.
*1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
*+1; 3; 3; 3; 5,5; 5,5;7; 8.
*1; 2,5; 2,5; 4; 5; 7; 7; 7; 9; 10.
*1; 2; 4; 4; 4; 7,5; 7,5; 1; 0.
#45
*!Статистикалық талдау барысында вариациялық қатар 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6 тұрғызылды. Деректерді талдауда статистикалық критерийді қолдану үшін берілген мәндерді ранжирлеу керек.
Ранжирленген мәндердің қайсысы ЕҢ дұрысы?
*1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.
*1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
*1; 2; 2,5; 2,5; 5; 7,5; 7,5; 9; 10.
*+1; 2; 3,5; 3,5; 6; 6; 6; 8; 9.
*1; 2,5; 2,5; 4; 5; 7; 7,5; 7,5; 10.
#46
*!Статистикалық талдау барысында вариациялық қатар 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тұрғызылды. Деректерді талдауда статистикалық критерийді қолдану үшін берілген мәндерді ранжирлеу керек.
Ранжирленген мәндердің қайсысы ЕҢ дұрысы?
*1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.
*1; 2; 3; 3; 4; 5; 6; 7; 7; 8; 9; 10.
*+2; 2; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
*2; 2; 4; 5; 7; 7; 7; 9; 10.
*2; 2; 4; 5; 7; 7,5; 7,5,8,8.
#47
*!Статистикалық талдау барысында вариациялық қатар 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 тұрғызылды. Деректерді талдауда статистикалық критерийді қолдану үшін берілген мәндерді ранжирлеу керек.
Ранжирленген мәндердің қайсысы ЕҢ дұрысы?
*1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 9; 10.
*1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
*1; 2; 2,5; 2,5; 5; 7,5; 7,5; 9
*+1,5; 1,5; 3; 4; 5; 6,5; 6,5; 8
*1,5; 1,5; 4; 5; 7; 7,5; 7,5.
#48
*!Зерттеу нәтижесінде әрбір салыстырылатын жұптардың айырмаларының қатары берілген: -0,1; 0,2; -0,4; 0,7; 0,8; -0,9; -1; 1,1; 1,3; 1,5.
Қандай сан оң таңбалы айырмалардың рангілерінің қосындысына (T+) ЕҢ дәл келеді?
*+38.
*30.
*17.
*53.
*10.
#49
*!Зерттеу нәтижесінде әрбір салыстырылатын жұптардың айырмаларының қатары берілген: -0,1; 0,2; -0,4; 0,7; 0,8; -0,9; -1; 1,1; 1,3; 1,5.
Қандай сан оң таңбалы айырмалардың рангілерінің қосындысына (T-) ЕҢ дәл келеді?
*38.
*30.
*+17.
*53.
*10.
#50
*!Зерттеу нәтижесінде әрбір салыстырылатын жұптардың айырмаларының қатары берілген: -0,1; 0,2; -0,3; -0,4; 0,5; -0,6; 0,7; 0,8; 0,9; -1.
Қандай сан оң таңбалы айырмалардың рангілерінің қосындысына (T+) ЕҢ дәл келеді?
*+31.
*30.
*17.
*53.
*24.
#51
*!Зерттеу нәтижесінде әрбір салыстырылатын жұптардың айырмаларының қатары берілген: -0,1; 0,2; -0,3; -0,4; 0,5; -0,6; 0,7; 0,8; 0,9; -1.
Қандай сан оң таңбалы айырмалардың рангілерінің қосындысына (T-) ЕҢ дәл келеді?
*38.
*30.
*+24.
*31.
*10.
#52
*!Зерттеу нәтижесінде әрбір салыстырылатын жұптардың айырмаларының қатары берілген: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1.
Қандай сан қатардың рангілерінің қосындысына ЕҢ дәл келеді?
*38.
*30.
*24.
*31.
*+55.
#53
*!Кесте деректеріне сүйеніп қорытынды жасаңдар:

*екі бас орта 0,05 ықтималдықпен өзара тең,


*екі бас орта 0,95 ықтималдықпен өзара тең,
*екі бас орта 0,05 ықтималдықпен тең емес,
*+екі бас орта 0,95 ықтималдықпен тең емес,
*t-критерийін қолдануға болмайды.
#54
*!Еңбек шарты мен ерекшелігінің тұмау ауруына ықпалын зерттеу үшін А қаласының 4 емханасынан әртүрлі мамандық дәрігерлеріне (учаскелік терапевтер, оториноларингологтар, хирургтар, рентгенологтар) зерттеу жүргізілді.
Зерттеу нәтижелері төмендегі кестеде берілген.

Берілген мәселені зерттеудің статистикалық әдісі


*Өміршеңдікті талдау
*Регрессиялық талдау
*+Дисперсиялық талдау
*Корреляциялық талдау
*Сапалы белгілерді талдау
#55
*!Еңбек шарты мен ерекшелігінің тұмау ауруына ықпалын зерттеу үшін А қаласының 4 емханасынан әртүрлі мамандық дәрігерлеріне (учаскелік терапевтер, оториноларингологтар, хирургтар, рентгенологтар) зерттеу жүргізілді.
Зерттеу нәтижелері төмендегі кестеде берілген.
Фактор не болады?
*емхана нөмірлері
*+дәрігерлердің мамандықтары
*мамандықтардың саны
*бір мамандық бойынша ауырған дәрігерлердің саны
*әрбір емхана бойынша ауырған количество дәрігерлердің саны
#56
*!Еңбек шарты мен ерекшелігінің тұмау ауруына ықпалын зерттеу үшін А қаласының 4 емханасынан әртүрлі мамандық дәрігерлеріне (учаскелік терапевтер, оториноларингологтар, хирургтар, рентгенологтар) зерттеу жүргізілді.
Зерттеу нәтижелері төмендегі кестеде берілген.
Фактордың деңгейі:
*емхана нөмірлері
*+дәрігерлердің мамандықтары
*мамандықтардың саны
*бір мамандық бойынша ауырған дәрігерлердің саны
*әрбір емхана бойынша ауырған количество дәрігерлердің саны
#57
*!Еңбек шарты мен ерекшелігінің тұмау ауруына ықпалын зерттеу үшін А қаласының 4 емханасынан әртүрлі мамандық дәрігерлеріне (учаскелік терапевтер, оториноларингологтар, хирургтар, рентгенологтар) зерттеу жүргізілді.
Зерттеу нәтижелері төмендегі кестеде берілген.
Нәтиже не болады?
*емхана нөмірлері
*дәрігерлердің мамандықтары
*мамандықтардың саны
*+бір мамандық бойынша ауырған дәрігерлердің саны
*әрбір емхана бойынша ауырған количество дәрігерлердің саны
#58
*!Еңбек шарты мен ерекшелігінің тұмау ауруына ықпалын зерттеу үшін А қаласының 4 емханасынан әртүрлі мамандық дәрігерлеріне (учаскелік терапевтер, оториноларингологтар, хирургтар, рентгенологтар) зерттеу жүргізілді.
Статистикалық өңдеуден кейін келесі нәтижелер алынды:
Жалпы дисперсияның еркіндік дәрежесінің саны неге тең?
*3
*4
*12
*+15
*32,96
#59
*!Еңбек шарты мен ерекшелігінің тұмау ауруына ықпалын зерттеу үшін А қаласының 4 емханасынан әртүрлі мамандық дәрігерлеріне (учаскелік терапевтер, оториноларингологтар, хирургтар, рентгенологтар) зерттеу жүргізілді.
Статистикалық өңдеуден кейін келесі нәтижелер алынды:
Факторлық дисперсияның еркіндік дәрежесінің саны неге тең?
*+3
*5,31
*12
*16
*15
#60
*!Еңбек шарты мен ерекшелігінің тұмау ауруына ықпалын зерттеу үшін А қаласының 4 емханасынан әртүрлі мамандық дәрігерлеріне (учаскелік терапевтер, оториноларингологтар, хирургтар, рентгенологтар) зерттеу жүргізілді.
Статистикалық өңдеуден кейін келесі нәтижелер алынды:
Қалдық дисперсияның еркіндік дәрежесінің саны неге тең?
*3
*15
*+12
*5,31
*143,56
#61
*!Металлургиялық зауыт жұмысшыларының конъюнктивитпен аурушылдығына (уақытша еңбекке жарамсыздығымен) цехтағы жұмыс орны жағдайының ықпалы зерттелді.
Дисперсиялық талдау жүргізу үшін фактор ретінде алынатын ЕҢ сәйкес көрсеткіш қайсы?
*металлургиялық зауыт
*конъюнктивитпен ауыру
*+цехта жұмыс істеу
*цех жұмысшылары
*аурушылдықтың көрсеткіштері
#62
*!Металлургиялық зауыт жұмысшыларының конъюнктивитпен аурушылдығына (уақытша еңбекке жарамсыздығымен) цехтағы жұмыс орны жағдайының ықпалы зерттелді.
Бір факторлы дисперсиялық талдау жүргізу нәтижесінде SSфакт=83,18 алынды.
Қандай сан факторлық дисперсияның мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
*+ 41,59
*6,36
*9,24
*12,76
*28,61
#63
*!Еңбек шарты мен ерекшелігінің тұмау ауруына ықпалын зерттеу үшін А қаласының 4 емханасынан әртүрлі мамандық дәрігерлеріне (учаскелік терапевтер, оториноларингологтар, хирургтар, рентгенологтар) зерттеу жүргізілді.
Статистикалық өңдеуден кейін келесі нәтижелер алынды:
Ұйғарылған нөлдік жорамалдардың қайсысы зерттеу сұрағының мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
*емхан нөмірі тұмау ауруына ықпал етеді;
*дәрігер мамандығы тұмау ауруына ықпал етеді;
*емхана нөмірі тұмау ауруына ықпал етпейді;
*+ дәрігер мамандығы тұмау ауруына ықпал етпейді;
*дәрігерлердің еңбек ерекшеліктері дәрігер мамандығы тұмау ауруына ықпал етпейді;
#64
*!Еңбек шарты мен ерекшелігінің тұмау ауруына ықпалын зерттеу үшін А қаласының 4 емханасынан әртүрлі мамандық дәрігерлеріне (учаскелік терапевтер, оториноларингологтар, хирургтар, рентгенологтар) зерттеу жүргізілді.
Статистикалық өңдеуден кейін келесі нәтижелер алынды:
Ұйғарылған нөлдік жорамалдардың қайсысы зерттеу сұрағының мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
*таңдама дисперсиялары өзара тең;
*+таңдама орталары өзара тең;
*таңдама орталары өзара тең емес;
*таңдама дисперсиялары өзара тең емес;
*таңдама қалыпты таралу заңына бағынады.
#65
*!Еңбек шарты мен ерекшелігінің тұмау ауруына ықпалын зерттеу үшін А қаласының 4 емханасынан әртүрлі мамандық дәрігерлеріне зерттеу жүргізілді.
Статистикалық өңдеуден кейін келесі нәтижелер алынды:
Фактор ықпал етеді, себебі....
*жалпы дисперсия факторлық дисперсиядан үлкен;
*жалпы дисперсия факторлық дисперсиядан кіші;
*+факторлық дисперсия қалдық дисперсиядан үлкен;
*факторлық дисперсия қалдық дисперсиядан кіші;
*Фишер статистикасы бойынша бақылау мәні сыни мәнінен кіші.
#66
*!Балаларда сілекей бөліну жылдамдығы (мл/мин) операцияға дейін және операциядан кейін өлшенді:

Таңдама қалыпты таралған бас жиынтықтан алынған делік.


Қандай сан екі топтағы еркіндік дәрежесінің санын ЕҢ дәл сипаттайды?
*9
*10
*6
*5
*+4
#67
*!Бір факторлы дисперсиялық талдау жүргізу нәтижесінде SSфакт=83,18 алынды.
Қандай сан факторлық дисперсияның мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
Статистикалық өңдеуден кейін келесі нәтижелер алынды:
Қандай сан факторлық дисперсияның мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
*32,96
*5,31
*+143,56
*63,75
*430,69
#68
*!Статистикалық өңдеуден кейін келесі нәтижелер алынды:
Қандай сан қалдық дисперсияның мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
*32,96
*+5,31
*143,56
*63,75
*430,69
#69
*!Статистикалық өңдеуден кейін келесі нәтижелер алынды:
Қандай сан жалпы дисперсияның мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
*+32,96
*5,31
*143,56
*63,75
*430,69
#70
*!Статистикалық өңдеуден кейін келесі нәтижелер алынды:
Қандай сан жалпы дисперсияның мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
*+32,96
*5,31
*143,56
*63,75
*430,69
#71
*!Статистикалық өңдеуден кейін келесі нәтижелер алынды:
Қандай сан ауытқулардың квадраттарының факторлық қосындысының мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
*32,96
*5,31
*143,56
*63,75
*+430,69
#72
*!Статистикалық өңдеуден кейін келесі нәтижелер алынды:
Қандай сан ауытқулардың квадраттарының қалдық қосындысының мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
*32,96
*5,31
*143,56
*+63,75
*430,69
#73
*!Статистикалық өңдеуден кейін келесі нәтижелер алынды:
Қандай сан ауытқулардың квадраттарының қалдық қосындысының мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
*32,96
*5,31
*143,56
*+494,44
*430,69
#74
*!А препаратының бронхитты емдеуге тиімділігін бағалау үшін зерттеу жұмысы жүргізілді. Осы препаратты қабылдаған 74 аурулардың ішінде 18 адамда, ал емдеудің стандартты схемасын қолданған 119 адамның ішінде 46 адамда аурудың асқынғаны байқалды. Орайластық кестесіне талдау жасағанда күтілетін жиіліктер есептелді.
Қайсы мән ұяшықтағы Е3 күтілетін жиіліктің мәніне ЕҢ сәйкес келеді?
*69,5
*59,5
*+39,5
*49,5
*89,5
#75
*!А препаратының бронхитты емдеуге тиімділігін бағалау үшін зерттеу жұмысы жүргізілді. Осы препаратты қабылдаған 74 аурулардың ішінде 18 адамда, ал емдеудің стандартты схемасын қолданған 119 адамның ішінде 46 адамда аурудың асқынғаны байқалды. Орайластық кестесіне талдау жасағанда күтілетін жиіліктер есептелді.

Қайсы мән ұяшықтағы Е1 күтілетін жиіліктің мәніне ЕҢ сәйкес келеді?


*69,5
*59,5
*+24,5
*49,5
*89,5
#76
*!А препаратының бронхитты емдеуге тиімділігін бағалау үшін зерттеу жұмысы жүргізілді. Осы препаратты қабылдаған 74 аурулардың ішінде 18 адамда, ал емдеудің стандартты схемасын қолданған 119 адамның ішінде 46 адамда аурудың асқынғаны байқалды. Орайластық кестесіне талдау жасағанда күтілетін жиіліктер есептелді.

Қайсы мән ұяшықтағы Е2 күтілетін жиіліктің мәніне ЕҢ сәйкес келеді?


*69,5
*59,5
*24,5
*+49,5
*89,5
#77
*!Аурулардың екі тобын антибиотиктермен емдеу кезінде жанама әсерлердің пайда болу жиілігі зерттелді. Антибиотиктерден басқа витаминдер де қабылдаған топта жанама әсерлердің жиілігі, тек қана антибиотиктермен емделген топқа қарағанда аз болып шықты. Жанама әсерлердің пайда болу жиіліктеріндегі айырмашылықтар қаншалықты шынайы екендігін анықтау қажет. Әртүрлі әдістермен емделген ауруларда жанама әсерлердің пайда болуы:

Мәндердің қайсысы Хи-квадрат үшін еркіндік дәрежесінің санын ЕҢ дәл сипаттайды?


*9
*6
*+1
*7
*8
#78
*!А және Б екі балалар бақшасындағы балалардың қандарындағы дифтериялық антитоксиннің мөлшерлерінде айырмашылықтың жоқтығы жөніндегі жорамалды x^2критерийі арқылы тексерілді.

Мәндердің қайсысы Хи-квадрат үшін еркіндік дәрежесінің санын ЕҢ дәл сипаттайды?


*9
*6
*+3
*7
*8
#79
*!Медициналық көмекке жүгіну жиілігі денсаулық жағдайына байланысты ма?

Мәндердің қайсысы Хи-квадрат үшін еркіндік дәрежесінің санын ЕҢ дәл сипаттайды?


*9
*+6
*3
*7
*8
#80
*!Торқабық ауруларында оның тамырларының өткізгіштігі артады. Зерттеушілер торқабықтың тамырларының өткізгіштігінің сау адамдарда және торқабықтары зақымданған ауру адамдарда өлшеді. Әрбір топта 12 адамнан болды. Торқабық тамырларының өткізгіштіктерінің арасындағы статистикалық айырмашылықты анықтау үшін Манн-Уитни критерийін қолданды. Сау адамдар тобындағы рангілер қосындысы 97, ал ауру адамдар тобында 203 тең.
Манн-Уитни критерийінің мәнін есептеу үшін рангілер қосындысының қайсысы ЕҢ сәйкес?
*97
*+203
*102
*19
*300
#81
*!Миокард инфаркті ауруы басталған күннен бастап стационарлық емдеуге 3 күнге дейін (7 адам) және 6 күннен кейін (12 адам) түскен адамдардың қандарындағы сиал қышқылының мөлшері анықталды. Екі тәуелсіз топтағы сиал қышқылы мөлшерлерінің арасындағы статистикалық айырмашылықты анықтау үшін Манн-Уитни критерийін қолданды. Бірінші топтың рангілер қосындысы 57,5, ал ауру адамдар тобында 132,5 тең.
Манн-Уитни критерийінің мәнін есептеу үшін рангілер қосындысының қайсысы ЕҢ сәйкес?
*57,5
*+132,5
*75
*190
*195
#82
*!Торқабық ауруларында оның тамырларының өткізгіштігі артады. Зерттеушілер торқабықтың тамырларының өткізгіштігінің сау адамдарда және торқабықтары зақымданған ауру адамдарда өлшеді. Әрбір топта 12 адамнан болды. Торқабық тамырларының өткізгіштіктерінің арасындағы статистикалық айырмашылықты анықтау үшін Манн-Уитни критерийін қолданды. Сау адамдар тобындағы рангілер қосындысы 97, ал ауру адамдар тобында 203 тең.
Tx мәніне сәйкес сан қайсысы?
*97
*+203
*102
*19
*300
#83
*!Миокард инфаркті ауруы басталған күннен бастап стационарлық емдеуге 3 күнге дейін (7 адам) және 6 күннен кейін (12 адам) түскен адамдардың қандарындағы сиал қышқылының мөлшері анықталды. Екі тәуелсіз топтағы сиал қышқылы мөлшерлерінің арасындағы статистикалық айырмашылықты анықтау үшін Манн-Уитни критерийін қолданды. Бірінші топтың рангілер қосындысы 57,5, ал ауру адамдар тобында 132,5 тең.
Tx мәніне сәйкес сан қайсысы?
*57,5
*+132,5
*75
*190
*195
#84
*!Миокард инфаркті ауруы басталған күннен бастап стационарлық емдеуге 3 күнге дейін (7 адам) және 6 күннен кейін (12 адам) түскен адамдардың қандарындағы сиал қышқылының мөлшері анықталды. Екі тәуелсіз топтағы сиал қышқылы мөлшерлерінің арасындағы статистикалық айырмашылықты анықтау үшін Манн-Уитни критерийін қолданды. Бірінші топтың рангілер қосындысы 57,5, ал ауру адамдар тобында 132,5 тең.
nx мәніне сәйкес сан қайсысы?
*7
*+12
*132,5
*57,5
*19
#85
*!Торқабық ауруларында оның тамырларының өткізгіштігі артады. Зерттеушілер торқабықтың тамырларының өткізгіштігінің сау адамдарда және торқабықтары зақымданған ауру адамдарда өлшеді. Әрбір топта 12 адамнан болды. Торқабық тамырларының өткізгіштіктерінің арасындағы статистикалық айырмашылықты анықтау үшін Манн-Уитни критерийін қолданды. Сау адамдар тобындағы рангілер қосындысы 97, ал ауру адамдар тобында 203 тең.
nx мәніне сәйкес сан қайсысы?
*+12
*24
*97
*203
*6
#86
*!Семіздіктен зардап шегетін аурулардың артық салмағын тастауға мүмкіндік беретін препараттың тиімділігі зерттелді. Ол үшін еріктілер тобына белгілі бір емдәм тағайындалды. Емдәм ұстаған және препаратты үнемі қабылдаған бір ай уақыттан кейін жоғалтылған салмақтың шамасы белгіленді. Тәжірибе жүргізу үшін 8 адамнан тұратын топ таңдалынып алынды және олардың 3-еуі зерттеліп отырған препаратты (тәжірибелік топ), ал 5-еуі плацебо (бақылау тобы) қабылдады. Препараттың тиімсіздігі жөніндегі жорамалды тексеру үшін Манн-Уитни критерийін қолданды. Бірінші топтың рангілер қосындысы 18,5, ал екінші топта 17,5 тең.
nx мәніне сәйкес сан қайсысы?
*+3
*5
*8
*17,5
*18,5
#87
*!Семіздіктен зардап шегетін аурулардың артық салмағын тастауға мүмкіндік беретін препараттың тиімділігі зерттелді. Ол үшін еріктілер тобына белгілі бір емдәм тағайындалды. Емдәм ұстаған және препаратты үнемі қабылдаған бір ай уақыттан кейін жоғалтылған салмақтың шамасы белгіленді. Тәжірибе жүргізу үшін 8 адамнан тұратын топ таңдалынып алынды және олардың 3-еуі зерттеліп отырған препаратты (тәжірибелік топ), ал 5-еуі плацебо (бақылау тобы) қабылдады. Зерттеушілер препараттың тиімсіздігі жөніндегі жорамалды тексеру үшін Манн-Уитни критерийін қолданды. Есептеу нәтижесінде α=0,05 және pvalue=0,23 анықтады.
Қандай тұжырым қорытындыны ЕҢ дұрыс сипаттайды?
*Н0 жоққа шығарылады, бірінші топтағы жоғалтқан салмақ екінші топтан аспайды
*Н0 жоққа шығарылады, бірінші топтағы жоғалтқан салмақ екінші топтан асады
*Н1 жоққа шығаруға негіз жоқ, бірінші топтағы жоғалтқан салмақ екінші топтан аспайды
*Н1 жоққа шығарылады, бірінші топтағы жоғалтқан салмақ екінші топтан асады
*+Н0 жоққа шығаруға негіз жоқ, бірінші топтағы жоғалтқан салмақ екінші топтан аспайды
#88
*!Семіздіктен зардап шегетін аурулардың артық салмағын тастауға мүмкіндік беретін препараттың тиімділігі зерттелді. Ол үшін еріктілер тобына белгілі бір емдәм тағайындалды. Емдәм ұстаған және препаратты үнемі қабылдаған бір ай уақыттан кейін жоғалтылған салмақтың шамасы белгіленді. Тәжірибе жүргізу үшін 8 адамнан тұратын топ таңдалынып алынды және олардың 3-еуі зерттеліп отырған препаратты (тәжірибелік топ), ал 5-еуі плацебо (бақылау тобы) қабылдады. Зерттеушілер препараттың тиімсіздігі жөніндегі жорамалды тексеру үшін Манн-Уитни критерийін қолданды.Нөлдік жорамалға қатысты жасалынған қорытындылардың қайсысы ЕҢ шынайы?
*+бірінші топтағы жоғалтқан салмақ екінші топтан аспайды
*бірінші топтағы жоғалтқан салмақ екінші топтан асады
*екі топ бір популяцияға жатпайды
*тәжірибелік топ үшін препарат тиімсіз
*семіздіктен арылуға преапарат тиімді
#89
*!Семіздіктен зардап шегетін аурулардың артық салмағын тастауға мүмкіндік беретін препараттың тиімділігі зерттелді. Ол үшін еріктілер тобына белгілі бір емдәм тағайындалды. Емдәм ұстаған және препаратты үнемі қабылдаған бір ай уақыттан кейін жоғалтылған салмақтың шамасы белгіленді. Тәжірибе жүргізу үшін 8 адамнан тұратын топ таңдалынып алынды және олардың 3-еуі зерттеліп отырған препаратты (тәжірибелік топ), ал 5-еуі плацебо (бақылау тобы) қабылдады. Препараттың тиімсіздігі жөніндегі жорамалды тексеру үшін Манн-Уитни критерийін қолданды. Бірінші топтың рангілер қосындысы 18,5, ал екінші топта 17,5 тең.
Tx мәніне сәйкес сан қайсысы?
*17,5
*+18,5
*8
*36
*5
#90
*!Зерттеушілер бос гепарин мөлшерін сау адамдарда (10 адам) және стомотитпен ауыратын ауру адамдарда (7 адам) өлшеді. Екі топ арасындағы айырмашылықтың статистикалық мәнділігі жөніндегі жорамалды тексеру үшін Манн-Уитни критерийін қолданды. Сау адамдар тобындағы рангілер қосындысы 55, ал ауру адамдар тобында 98 тең.
Tx мәніне сәйкес сан қайсысы?
*55
*+98
*7
*17
*10
#91
*!Зерттеушілер бос гепарин мөлшерін сау адамдарда (10 адам) және стомотитпен ауыратын ауру адамдарда (7 адам) өлшеді. Екі топ арасындағы айырмашылықтың статистикалық мәнділігі жөніндегі жорамалды тексеру үшін Манн-Уитни критерийін қолданды. Сау адамдар тобындағы рангілер қосындысы 55, ал ауру адамдар тобында 98 тең.
nx мәніне сәйкес сан қайсысы?
*+7
*10
*17
*55
*98
#92
*!Солтүстік тұрғындарының гемоглобин көрсеткіштері алынды. Қыздар мен ұл балалардың арасындағы айырмашылықтың статистикалық мәнділігін тексеру үшін Манн-Уитни критерийін қолданды. Есептеу нәтижесінде α=0,01 және pvalue=0,08 анықтады.
Қандай тұжырым қорытындыны ЕҢ дұрыс сипаттайды?
*Н0 жоққа шығарылады, солтүстік тұрғындардың гемоглабин көрсеткіштерінің арасында айырмашылығы бар.
*Н0 жоққа шығарылады, солтүстік тұрғындардың гемоглабин көрсеткіштерінің арасында айырмашылығы жоқ.
*Н1 жоққа шығаруға негіз жоқ, солтүстік тұрғындардың гемоглабин көрсеткіштерінің арасында айырмашылығы жоқ.
*Н1 жоққа шығарылады, солтүстік тұрғындардың гемоглабин көрсеткіштерінің арасында айырмашылығы бар
*+Н0 жоққа шығаруға негіз жоқ, солтүстік тұрғындардың гемоглабин көрсеткіштерінің арасында айырмашылығы жоқ.
#93
*!5 балада сілекей бөліну жылдамдығы (мл/мин) операцияға дейін және операциядан кейін өлшенді. Таңдама қалыпты таралған бас жиынтықтан алынған делік. Зерттеуші есептеу нәтижесінде α=0,05 және pvalue=0,02 анықтады.
Қандай тұжырым қорытындыны ЕҢ дұрыс сипаттайды?
*Н0 жоққа шығарылады, операцияның сілекей бөліну жылдамдығына әсері бар
*Н0 жоққа шығарылады, операцияның сілекей бөліну жылдамдығына әсері жоқ
*Н1 жоққа шығаруға негіз жоқ, операцияның сілекей бөліну жылдамдығына әсері жоқ
*Н1 жоққа шығарылады, операцияның сілекей бөліну жылдамдығына әсері бар
*+Н0 жоққа шығаруға негіз жоқ, операцияның сілекей бөліну жылдамдығына әсері жоқ
#94
*!Дұрыс тамақтануды жүзеге асыруда 70 адам ем- дәм бағдарламасына енгізілді. Әрбір қатысушының бағдарламаға тіркелген күні және екі апта өткеннен кейін натрий деңгейін өлшеп отырды. Зерттеуші есептеу нәтижесінде α=0,01 және pvalue=0,001 анықтады.
Қандай тұжырым қорытындыны ЕҢ дұрыс сипаттайды?
*+Н0 жоққа шығарылады, дұрыс тамақтану қандағы натрий деңгейіне ықпал етеді.
*Н0 жоққа шығарылады, дұрыс тамақтану қандағы натрий деңгейіне ықпал етпейді.
*Н1 жоққа шығаруға негіз жоқ, дұрыс тамақтану қандағы натрий деңгейіне ықпал етеді.
*Н1 жоққа шығарылады, дұрыс тамақтану қандағы натрий деңгейіне ықпал етеді.
*Н0 жоққа шығаруға негіз жоқ, дұрыс тамақтану қандағы натрий деңгейіне ықпал етеді.
#95
*!Балалық шақта бактерияға қарсы қорғанысты (жеке алғанда, стрептококтардан) анасынан алған антиденелер қамтамасыз етеді. Егер стрептококтарға антиденелер анасында жеткіліксіз өндірілсе, бала бұл микробтың алдында қорғансыз болады. Мұндай жағдайларда жүкті әйелдерге пневмококты вакцина егу ұсынылады: пневмокок пен стрептококтың антигенді құрылымы ұқсас болғандықтан мұндай вакцина стрептококтарға антидене өндіруді күшейтеді деп саналады. Зерттеушілер пневмококты вакцинаны 20 әйелге екті және пневмококтар мен стрептококтарға антиденелердің деңгейін екпе жасағанға дейін және кейін анықтады.
Нөлдік жорамалға қатысты жасалынған қорытындылардың қайсысы ЕҢ шынайы?
*+Популяцияда айырмалардың орта мәні нөлге тең, яғни екпеге дейінгі көрсеткіштер мен екпеден кейінгі көрсеткіштер арасында айырмашылықтар жоқ немесе пневмококты вакцина пневмококтар мен стрептококтарға антиденелер деңгейлерінің өзгеруіне әсер етпейді.
*Популяцияда айырмалардың орта мәні нөлге тең емес, яғни екпеге дейінгі көрсеткіштермен екпеден кейінгі көрсеткіштер арасында айырмашылықтар бар немесе пневмококты вакцина пневмококтар мен стрептококтарға антиденелер деңгейлерінің өзгеруіне әсер етеді.
*Популяцияда айырмалардың орта мәні нөлге тең емес, яғни екпеге дейінгі көрсеткіштер мен екпеден кейінгі көрсеткіштер арасында айырмашылықтар жоқ немесе пневмококты вакцина пневмококтар мен стрептококтарға антиденелер деңгейлерінің өзгеруіне әсер етпейді.
*Популяцияда айырмалардың орта мәні нөлге тең, яғни екпеге дейінгі көрсеткіштермен екпеден кейінгі көрсеткіштер арасында айырмашылықтар бар немесе пневмококты вакцина пневмококтар мен стрептококтарға антиденелер деңгейлерінің өзгеруіне әсер етеді.
*Популяцияда айырмалардың дисперсиясы нөлге тең, яғни екпеге дейінгі көрсеткіштермен екпеден кейінгі көрсеткіштер арасында айырмашылықтар жоқ немесе пневмококты вакцина пневмококтар мен стрептококтарға антиденелер деңгейлерінің өзгеруіне әсер етеді.
#96
*!Инсулинмен емдеудің қандағы ақуыз құрамына ықпалын анықтау үшін арнайы зерттеу жүргізілді. Зерттеуге 20 егде жастағы адамдар қатысты. Таңдама деректерге статистикалық талдау жүргізу барысында p= 0,03 мәні алынды.
Қандай қорытынды зерттеу нәтижесін ЕҢ дұрыс сипаттайды?
*+орта мәндер арасындағы айырмашылық статистикалық маңызды емес
*орта мәндер арасындағы айырмашылық статистикалық маңызды
*инсулинмен емдеу қандағы ақуыз құрамын төмендетеді
*инсулинмен емдеу қандағы ақуыз құрамын жоғарлатады
*инсулинмен емдеу қандағы ақуыз құрамын өзгертеді
#97
*!Қандай да бір препараттың қандағы темір деңгейіне ықпалы бойынша зерттеу жүргізілді. 50 еріктілердің препаратты енгізгенге дейінгі және одан кейінгі қандағы темір деңгейі өлшенді. Таңдама деректерге статистикалық талдау жүргізу барысында p= 0,001 мәні алынды.
Қандай қорытынды зерттеу нәтижесін ЕҢ дұрыс сипаттайды?
*орта мәндер арасындағы айырмашылық статистикалық маңызды емес
*+орта мәндер арасындағы айырмашылық статистикалық маңызды
*препаратпен емдеу қандағы темір деңгейін төмендетеді
*препаратпен емдеу қандағы темір деңгейін жоғарлатады
*препаратпен емдеу қандағы темір деңгейін өзгертеді
#98
*!Қантты төмендететін препараттардың қандағы глюкоза деңгейіне ықпалы зерттелді. 12 пациенттен тұратын таңдама алынып, оларда қантты төмендететін препараттармен емдеуге дейін және емдеуден кейінгі қандағы глюкоза деңгейлері өлшенді.
Таңдама деректерге статистикалық талдау жүргізу барысында p= 0,005 мәні алынды.
Қандай қорытынды зерттеу нәтижесін ЕҢ дұрыс сипаттайды?
*орта мәндер арасындағы айырмашылық статистикалық маңызды емес
*+орта мәндер арасындағы айырмашылық статистикалық маңызды
*препаратпен емдеу қандағы глюкоза деңгейін төмендетеді
*препаратпен емдеу қандағы глюкоза деңгейін жоғарлатады
*препаратпен емдеу қандағы глюкоза деңгейін өзгертеді
#99
*!Циркуляторлық шоктың өте қиын жағдайындағы пациенттерден құралған популяция зерттелді. 108 пациенттен тұратын таңдама алынып, олардың әрқайсысының веналық рН және артериялық рН деңгейлері өлшенді. Сау адамдарың орташа веналық рН деңгейі артериялыққа рН деңгейіне қарағанда төмен екені белгілі. Зерттеудің статистикалық талдау нәтижелері бойынша
p= 0,002 мәні алынды.
Қандай қорытынды зерттеу нәтижесін ЕҢ дұрыс сипаттайды?
*орта мәндер арасындағы айырмашылық статистикалық маңызды емес
*+орта мәндер арасындағы айырмашылық статистикалық маңызды
*циркуляторлық шок веналық рН деңгейін төмендетеді
*циркуляторлық шок веналық рН деңгейін жоғарлатады
*циркуляторлық шок веналық рН деңгейін өзгертеді
#100
*!10 науқас адамның өттеріндегі билирубиннің мөлшері антибиотик енгізгенге дейін және енгізгеннен кейін өлшенді. Тәжірибелік деректер қалыпты таралу заңына бағынбайды.
Қандай ұйғарым билирубин мөлшеріндегі айырмашылықтың статистикалық мәнділігіне қатысты нөлдік жорамалды ЕҢ дұрыс сипаттайды?
*антибиотик енгізгеннен кейін өттің мөлшері өзгерді
*+билирубиннің мөлшері антибиотик енгізгеннен кейін өзгермейді
*дейін және кейін билирубиннің мөлшеріндегі айырмашылық маңызды емес
*антибиотик енгізгеннен кейін билирубиннің мөлшері өзгерді
*дейін және кейін билирубиннің мөлшеріндегі айырмашылық маңызды
#101
*!10 науқас адамның өттеріндегі билирубиннің мөлшері антибиотик енгізгенге дейін және енгізгеннен кейін өлшенді. Зерттеудің статистикалық талдау нәтижелері бойынша p= 0,02 мәні алынды.
Қандай қорытынды зерттеу нәтижесін ЕҢ дұрыс сипаттайды?
*антибиотик енгізгеннен кейін өттің мөлшері өзгерді
*+билирубиннің мөлшері антибиотик енгізгеннен кейін өзгермейді
*дейін және кейін билирубиннің мөлшеріндегі айырмашылық маңызды емес
*антибиотик енгізгеннен кейін билирубиннің мөлшері өзгерді
*дейін және кейін билирубиннің мөлшеріндегі айырмашылық маңызды
#102
*!Ультрадыбысты қондырғыда жұмыс істейтін 10 адамның қандарындағы қант мөлшері аш қарынға жұмысқа дейін және 3 сағат жұмыс істегеннен кейін өлшенді. Зерттеудің статистикалық талдау нәтижелері бойынша p= 0,0028 мәні алынды.
Қандай қорытынды зерттеу нәтижесін ЕҢ дұрыс сипаттайды?
*жұмысқа дейін және кейінгі қандағы қант мөлшеріндегі айырмашылық статистикалық маңызды емес
*+ультрадыбысты қондырғы қандағы қант мөлшеріне әсер етеді
*ультрадыбысты қондырғы қандағы қант мөлшерін төмендетеді
*ультрадыбысты қондырғы қандағы қант мөлшерін жоғарылатады
*ультрадыбысты қондырғы қандағы қант мөлшеріне әсер етпейді
#103
*!Жүрек-тамыр (ЖТ) жиілігі аурушаңдығының темекі шегумен өзара байланысы туралы есептеулер Relativ risk=5,2, Odds ratio=6,9 көрсетті.Темекі шегетіндерде ЖТ ауруының пайда болу мүмкіндігі қанша рет артады.
*
*+6.9
*
*
*
#104
*!Қалыпты және жоғары АҚ адамдардың арасынан артық салмақтылардың кездесу жиілігі туралы есептеулер Relativ risk =1,99, Odds ratio =2,8 көрсетті. Артық салмақтылардың артериалдық гипертонияға шалдығу қаупі канша рет артады.
*3,35
*+1,99
*4,3
*3,3
*2,3
#105
*!Зерттеуде, менопауза жағдайы әйелдердің жүрек ишемиялық ауруымен (ЖИA) байланысты екені анықталды. Есептеулер Relativ risk =0,85, Odds ratio =5,3 көрсетті. Менопауза кезінде ЖИА қаупі қанша есе артады.
*5,3
*+0,85
*3,5
*0,79
*2,3
#106
*!Депрессияны зерттеу 305 респондентте жүргізілген. Есептеулер Relativ risk =3,1, Odds ratio =3,4 көрсетті. Еркектерге қарағанда, әйелдерде депрессияға түсу «мүмкіндігі» қанша есе жоғары.
*2,4
*+3.4
*1,8
*12
*2,3
#107
*!Қалыпты және жүктілік кезіндегі трийодтиронин мөлшерін салыстыру нәтижесі берілген. Екі топтағы трийодтиронин мөлшерінің айырмашылығы туралы қорытынды жасаңыз.

* деңгейімен айырмашылық бар


* деңгейімен айырмашылық жоқ
*+ деңгейімен айырмашылық жоқ
* деңгейімен айырмашылық жоқ
* деңгейімен айырмашылық бар
#108
*!
Суреттегі нәтиже қай критерий көмегімен жасалған?
*тәуелсіз таңдамалар үшін Стьюдент t
*Макнемардың χ2
*+әуелді таңдамалар үшін Стьюдент t
*Кохрен критерийін
*Колмогоров-Смирнов
#109
*!
Суреттегі нәтиже бойынша қандай қорытынды зерттеу нәтижесін ЕҢ дұрыс сипаттайды?
*орта мәндер арасындағы айырмашылық статистикалық маңызды емес
*+орта мәндер арасындағы айырмашылық статистикалық маңызды
*бірінші топтың орта мәні мен екінші топтың орта мәні тең емес
*бірінші топтың орта мәні мен екінші топтың орта мәнінен аз
*бірінші топтың орта мәні мен екінші топтың орта мәнінен көп
#110
*!SPSS бағдарламасында Манн- Уитни критерийін таңдау үшін келесі қадамдар орындалады:
*Вставка – Непараметрическая статистика – Сравнение двух независимых групп – Ок.
*Вставка – Непараметрическая статистика – Сравнение двух зависимых групп – Ок.
*+Анализ – Непараметрическая статистика – Сравнение двух независимых групп – Ок.
*Анализ – Непараметрическая статистика – Сравнение двух зависимых групп – Ок.
*Анализ – Основные статистики и таблицы – Сравнение двух независимых групп – Ок.
#111
*!Манна-Уитни U критерийі үшін R1, R2 есептеңіз:

*R1=6,5; R2=11,5


*R1=14,5; R2=6,5
*R1=6; R2=14
*+R1=6,5; R2=14,5
*R1=7,5; R2=8,5
#112
*!SPSS бағдарламасында Уилкоксонның Т-критерийін таңдау үшін келесі қадамдар орындалады:
*Вставка – Непараметрическая статистика – Сравнение двух независимых групп – Ок.
*Вставка – Непараметрическая статистика – Сравнение двух зависимых групп – Ок.
*Анализ – Непараметрическая статистика – Сравнение двух независимых групп – Ок.
*+Анализ – Непараметрическая статистика – Сравнение двух зависимых групп – Ок.
*Анализ – Основные статистики и таблицы – Сравнение двух независимых групп – Ок.
#113
*!Топішілік дисперсияны табаңыз, егер бірінші топтың дисперсиясы 12-ге, екінші топтыкі 14-ке, ал үшінші топтың дисперсиясы 10-ға тең болса:
*22
*+12
*18
*16
*23
#114
*!Топішілік дисперсияны табаңыз, егер бірінші топтың дисперсиясы 12-ге, екінші топтыкі 14-ке, ал үшінші топтың дисперсиясы 10-ға тең болса:
*22
*+12
*18
*16
*23
#115
*!Зерттеу нәтижесінде әрбір салыстырылатын жұптардың айырмаларының қатары берілген: --58, -15, -5, -13, 0, -6, 2, -4, -40, -31, -5, - 27
Қандай мән теріс таңбалы айырмалардың рангілерінің қосындысына (T+) ЕҢ дәл келеді?
*+1
*4
*19
*12
*24
#116
*!Зерттеу нәтижесінде әрбір салыстырылатын жұптардың айырмаларының қатары берілген: -58, 15, 5, 13, 0, 6, -2, 4, 40, 31, 5, 27
Қандай мән теріс таңбалы айырмалардың рангілерінің қосындысына (T-) ЕҢ дәл келеді?
*+1
*4
*19
*12
*24
#117
*!Зерттеу нәтижесінде әрбір салыстырылатын жұптардың айырмаларының қатары берілген: --1, -2, 3, 0, - 4, -5, -6
Қандай мән теріс таңбалы айырмалардың рангілерінің қосындысына (T+) ЕҢ дәл келеді?
*+3
*7
*18
*21
*28
#118
*!Зерттеу нәтижесінде әрбір салыстырылатын жұптардың айырмаларының қатары берілген: -1, 2, -3, 0, 4, 5, 6
Қандай мән теріс таңбалы айырмалардың рангілерінің қосындысына (T-) ЕҢ дәл келеді?
*+3
*7
*18
*21
*28
#119
*!Семіздіктен зардап шегетін аурулардың артық салмағын тастауға мүмкіндік беретін препараттың тиімділігі зерттелді. Ол үшін еріктілер тобына белгілі бір емдәм тағайындалды. Емдәм ұстаған және препаратты үнемі қабылдаған бір ай уақыттан кейін жоғалтылған салмақтың шамасы белгіленді. Тәжірибе жүргізу үшін 8 адамнан тұратын топ таңдалынып алынды және олардың 3-еуі зерттеліп отырған препаратты (тәжірибелік топ), ал 5-еуі плацебо (бақылау тобы) қабылдады.
Еркіндік дәрежесіне сәйкес сан қайсысы?
*8
*+6
*3
*7
*5
#120
*!Зерттеушілер бос гепарин мөлшерін сау адамдарда (10 адам) және стомотитпен ауыратын ауру адамдарда (7 адам) өлшеді.
Еркіндік дәрежесіне сәйкес сан қайсысы?
*7
*+15
*17
*16
*10
#121
*!Солтүстік тұрғындарының гемоглобин көрсеткіштері алынды. 10 кыздар мен ұл балалардың арасындағы айырмашылықтың статистикалық мәнділігі тексерілді.
Еркіндік дәрежесіне сәйкес сан қайсысы?
*10
*+18
*9
*19
*12
#122
*!5 балада сілекей бөліну жылдамдығы (мл/мин) операцияға дейін және операциядан кейін өлшенді.
Еркіндік дәрежесіне сәйкес сан қайсысы?
*10
*+4
*5
*9
*8
#123
*!Дұрыс тамақтануды жүзеге асыруда 70 адам ем- дәм бағдарламасына енгізілді. Әрбір қатысушының бағдарламаға тіркелген күні және екі апта өткеннен кейін натрий деңгейін өлшеп отырды.
Еркіндік дәрежесіне сәйкес сан қайсысы?
*138
*+69
*140
*70
*68
#124
*!Инсулинмен емдеудің қандағы ақуыз құрамына ықпалын анықтау үшін арнайы зерттеу жүргізілді. Зерттеуге 20 егде жастағы адамдар қатысты.
Еркіндік дәрежесіне сәйкес сан қайсысы?
*+19
*18
*40
*39
*38
#125
*!Қандай да бір препараттың қандағы темір деңгейіне ықпалы бойынша зерттеу жүргізілді. 50 еріктілердің препаратты енгізгенге дейінгі және одан кейінгі қандағы темір деңгейі өлшенді.
Еркіндік дәрежесіне сәйкес сан қайсысы?
*+49
*48
*50
*98
*38
#126
*!Қантты төмендететін препараттардың қандағы глюкоза деңгейіне ықпалы зерттелді. 12 пациенттен тұратын таңдама алынып, оларда қантты төмендететін препараттармен емдеуге дейін және емдеуден кейінгі қандағы глюкоза деңгейлері өлшенді.
Еркіндік дәрежесіне сәйкес сан қайсысы?
*+11
*12
*22
*20
*10
#127
*!10 науқас адамның өттеріндегі билирубиннің мөлшері антибиотик енгізгенге дейін және енгізгеннен кейін өлшенді.
Еркіндік дәрежесіне сәйкес сан қайсысы?
*+9
*10
*18
*5
*11
#128
*!Торқабық ауруларында оның тамырларының өткізгіштігі артады. Зерттеушілер торқабықтың тамырларының өткізгіштігінің сау адамдарда және торқабықтары зақымданған ауру адамдарда өлшеді. Әрбір топта 12 адамнан болды.
Еркіндік дәрежесіне сәйкес сан қайсысы?
*+11
*12
*22
*20
*10
#129
*!Миокард инфаркті ауруы басталған күннен бастап стационарлық емдеуге 3 күнге дейін (7 адам) және 6 күннен кейін (12 адам) түскен адамдардың қандарындағы сиал қышқылының мөлшері анықталды.
Еркіндік дәрежесіне сәйкес сан қайсысы?
*+17
*19
*7
*12
*20
#130
*!-0,1; 0,2; -0,4; 0,7; 0,8; -0,9; -1; 1,1; 1,3; 1,5 қатардың оң (T+) рангілерінің косындысын есепте:
*+38.
*30.
*17.
*53.
*10.
*!Он бақылаудан тұратын таңдама берілген: 10, 2, 1, 15, 2, 8, 5, 12, 10, 2.
Қандай вариациялық қатар оған сәйкес келеді?
*1, 5, 8, 12, 15, 10, 10, 2, 2, 2
*2, 2, 1, 15, 2, 8, 5, 12, 10, 10
*+1, 2, 2, 2, 5, 8, 10, 10, 12, 15
*(10/10), (2/10), (1/10), (15/10),…, (2/10)
*(10/15), (2/15), (1/15), (15/15),…, (2/15)
#2
*!16; 18; 15; 26; 18; 85; 84; 35 таңдамасына сәйкес келетін вариациялық қатар:
*+15; 16; 18; 18; 26; 35; 84; 85
*85; 84; 35; 26; 18; 16; 15
*15; 16; 85; 84; 35; 18; 26
*15; 18; 26; 35; 84; 85; 16
*85; 15; 16; 18; 26; 35; 84
#3
*!Бірінші әйелдің 4 баласы бар, екіншісінде – 2,үшіншісінде бала болмады. Балалардың орта саны қаншаға тең?
*1
*+2
*3
*4
*1,8
#4
*!Бес дәрігердің жұмыс өтілі сәйкесінше 2, 4, 7, 9 және 10 жылдарға тең. Жұмыс өтілінің медианасын анықтаңыз?
*2
*4
*+7
*9
*10
#5
*!Топтағы студенттердің бойларының ұзындығы (см) өлшенді: 160, 162, 170, 150, 155, 160. Берілген таралудағы бойлардың ұзындығының қандай мәні моданы анықтайды?
*162
*150
*+160
*170
*155
#6
*!Аурухана ұжымының медициналық киімнің жаңа үлгісіне қатысты пікірлері негізінде келесідей нәтижелер алынды:

Қандай пікір алынған таралудың медианасы болады?


*толық қолдамаймын
*толық қолдаймын
*+қолдамаймын
*қолдаймын
*қалыс қаламын
#7
*!Аурухана ұжымының медициналық киімнің жаңа үлгісіне қатысты пікірлері негізінде келесідей нәтижелер алынды:
Қандай пікір алынған таралудың модасы болады?
*+толық қолдамаймын
*толық қолдаймын
*қолдамаймын
*қолдаймын
*қалыс қаламын
#8
*!Зерттеу барысында 7 пациенттің өткен аптада қолданған алкоголдық ішімдіктер саны белгілі болды: 1 1 6 12 13 16 20.
Қандай көрсеткіш таралудың модасы болады?
*2
*+1
*6
*12
*20
#9
*!Зерттеу барысында 7 пациенттің өткен аптада қолданған алкоголдық ішімдіктер саны белгілі болды: 1 1 6 12 13 16 20.
Қандай көрсеткіш таралудың медианасы болады?
*2
*1
*6
*+12
*20
#10
*!Таңдаманың берілген таралуындағы мода қаншаға тең?
Хi 1 2 3 5 4
жиіліктер 40 10 20 15 15
*+1
*2
*3
*4
*5
#11
*!Таңдаманың берілген таралуындағы қадам қаншаға тең?
Интервалдар 22-26 26-30 30-34 34-38
Жиіліктер 17 18 12 3
*2
*3
*+4
*5
*6
#12
*!Берілген таңдаманың медианасы қандай?
Хi 41 42 43 44
жиіліктер 4 7 3 6
*43
*42,5
*43,5
*+42
*141,5
#13
*!Кестеде 10 стоматологиялық клиникадағы тісті имплантациялаудың бағалары келтірілген (мың теңге) .
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Бағалары 203 120 173 87 90 101 679 471 564 204
Алынған деректердің құлашы қандай?
*+=679-87
*=(679+87)/2
*=147
*=87
*=679
#14
*!Таңдама дисперсия S2=36, стандарттық ауытқу тең:
*5
*7
*+6
*2
*9
#15
*!Егер бақылау санын 4 есе ұлғайтса, онда стандартты қатенің шамасы
*өзгермейді
*4 есе азаяды
*2 есе көбейеді
*4 есе көбейеді
*+2 есе азаяды
#16
*!Көлемі n = 100 таңдама үшін орта мән = 96 және стандартты ауытқу = 14.
Орта мәннің стандартты қатесі қандай мәнге тең?
*+1,4
*14
*0,1
*96
*11
#17
*!Бас ортаның 95% сенім аралығы үшін қандай тұжырым ЕҢ дұрыс?
*95% ықтималдықпен таңдама орта осы аралықта жатады
2 стандартты қате» тең
2 стандартты ауытқу» тең
1 стандартты қате» тең
1 стандартты ауытқу» тең
#18
*!Вариациялық қатардың салыстырмалы өзгергіштігінің өлшемі
*таңдама дисперсия
*Стьюдент коэффициенті
*Детерминация коэффициенті
*+Вариация коэффициенті
*Стандартты ауытқу
#19
*!Вариация коэффициентінің (СV) қандай мәні вариациялық қатардың әртүрлілігінің әлсіз екендігін көрсетеді?
*+СV<10%
*СV>20%
*10%*20%*СV<20%
#20
*!Вариация коэффициентінің (СV) қандай мәні вариациялық қатардың әртүрлілігінің күшті екендігін көрсетеді?
*СV<10%
*+СV>20%
*10%*20%*СV<20%
#21
*!Вариация коэффициентінің (СV) қандай мәні вариациялық қатардың әртүрлілігінің орташа екендігін көрсетеді?
*СV<10%
*СV>20%
*+10%*20%*СV<20%
#22
*!Қалыпты таралған вариациялық қатардың барлық мәндерінің қанша пайызы «орта ±стандартты ауытқу» аралығында жатады?
*+68,25
*95,44
*99,73
*100
*50,55
#23
*!Қалыпты таралған вариациялық қатардың барлық мәндерінің қанша пайызы «орта ± екі стандартты ауытқу» аралығында жатады?
*68,25
*+95,44
*99,73
*100
*50,55
#24
*!Қалыпты таралған вариациялық қатардың барлық мәндерінің қанша пайызы «орта ± үш стандартты ауытқу» аралығында жатады?
*68,25
*95,44
*+99,73
*100
*50,55
#25
*!Стандартты z-таралу үшін барлық мәндердің 68,25% аралықта жатады
*+±1
*±2
*±3
*±4
*±5
#26
*!Стандартты z-таралу үшін барлық мәндердің 95,45% аралықта жатады
*±1
*+±2
*±3
*±4
*±5
#27
*!Стандартты z-таралу үшін барлық мәндердің 99,77% аралықта жатады
*±1
*±2
*+±3
*±4
*±5
#28
*!Алматы қаласының мектеп жасына дейінгі 100 балалардан тұратын кездейсоқ таңдаманың ішінде тек 60 бала екпе алған болып шықты.
Осы қалада екпе алған балалар үлесінің 95% сенім аралығы формуласымен есептелді. Сенім аралығы
*+
*
*
*
*
#29
*!Жасы үлкен адамдардың қандарындағы кальций мөлшері қалыпты жағдайда 2,15 -тен 2,5 ммоль/л-ға дейін болады. 40-55 жас аралығындағы әйелдердің қандарындағы кальций мөлшерінің деңгейіне статистикалық талдау жасау нәтижесінде алынған нәтижелер: төменгі квартиль (Q25)=2,15 ммоль/л, жоғарғы квартиь(Q75)=2,5 ммоль/л.
Пайымдаулардың қайсысы зерттеу жөнінде жасалынған қорытындыға ЕҢ сәйкес келеді?
*тексерушілердің 25% дәрігерлердің қатаң қарауында болуға мәжбүр
*тексерушілердің 75% дәрігерлердің қатаң қарауында болуға мәжбүр
*тексерушілердің бәрі дәрігерлердің қатаң қарауында болуға мәжбүр
*+тексерушілердің жартысы дәрігерлердің қатаң қарауында болуға мәжбүр
*тексерушілердің 80% дәрігерлердің қатаң қарауында болуға мәжбүр
#30
*!Суретте емдеуден 12 ай өткеннен кейінгі гликогемоглабин деңгейінің қорапты диаграммасы келтірілген.

Суретте келтірілген А-дан Е-ге дейінгі белгілеулер қандай сипаттамаларға ЕҢ сәйкес келеді:


*A-min, B-жоғарғы квартиль, C- медиана, D- төменгі квартиль, E-max.
*A-ерекшеленетін деректер, B- төменгі квартиль, C- медиана, D- жоғарғы, E-ерекшеленетін деректер.
*A-min, B-жоғарғы квартиль, C-мода, D- төменгі квартиль, E-min.
*+A-max, B- жоғарғы квартиль, C- медиана, D- төменгі квартиль, E-min.
*A-max, B- жоғарғы квартиль, C-медиана, D- квартиларалық құлаш, E-min.
#31
*!Аурудың ауырлық деңгейін көрсететін шкала:
*номиналды
*+реттік
*интервалдқ
*қатынастар
*логорифмдік
#32
*!Нәсілі, діні, туған елі, жынысы: схемасымен тұрғызылған шкала
*+номиналды шкала
*реттік шкала
*интервалды шкала
*қатынас шкаласы
*абсолютті шкала
#33
*!Егер күндіз ауа температурасы 18 градус, ал түнде 9 градус Цельсий болса, онда күндіз түнге қарағанда 9 градусқа жылы болды деуге болады. Осы жағдайды қандай шкала бейнелейді?
*номиналді
*+интервалды
*реттік
*логарифмдік
*қатынас
#34
*!Мясников бойынша гипертония ағымының 3 кезеңін анқтауға болады: І (неврогенді) — тұрақсыз неврозға ұқсас белгілер; ІІ— қан тамырларының өткір емес атресклероздық өзгерістерінің қосылуы; ІІІ — ішкі ағзаларда өзгеріс симптомдары мен белгілері байқалады. Қандай шкала гипертания дәрежесін бейнелейді?
*номиналді
*интервалды
*+реттік
*логарифмдік
*қатынас
#35
*!Қай таралуда дисперисияның ең үлкен мәні көрсетілген?
*1
*+2
*3
*1 және 3
*1 және 2
#36
*!Екінші курс дәрігер- студенттердің бойларының ұзындығы сантиметрмен өлшенген. Осы шаманың дисперсиясы өлшенді. Есептелген дисперсияның өлшем бірілігі қандай?
*квадарат түбір астында сантиметр
*сантиметр
*+сантиметр квадрат
*өлшеу бірлігі жоқ
*1/сантиметр
#37
*!Егер кездейсоқ шама кейбір бірліктермен өлшенсе, онда дисперсияның өлшем бірліктері қандай болады?
*+квадрат
*куб
*сол өлшемде
*квадрат түбірде
*кубтық түбірде
#38
*!Глюкоза деңгейінің таралуы келесі түрде берілген: глюкозаның ең төменгі деңгейі (ммоль/л) 2,2; ал ең жоғарғысы – 21,9. 25% перцентиль мәні 3,9 тең, 50% перцентиль мәні 4,3, ал 75% перцентиль – 4,9.
Глюкоза үшін квартиль аралық интервал қандай?
*+1
*4,3
*19,7
*4,9
*3,9
#39
*!Глюкоза деңгейінің таралуы келесі түрде берілген: глюкозаның ең төменгі деңгейі (ммоль/л) 2,2; ал ең жоғарғысы – 21,9. 25% перцентиль мәні 3,9 тең, 50% перцентиль мәні 4,3, ал 75% перцентиль – 4,9.
Үшінші (жоғарғы) квартильдің мәні қандай?
*1
*4,3
*19,7
*+4,9
*3,9
#40
*!Берілген суреттегі таралу қалай аталады?

*Сызықтық диаграмма


*График
*Цилиндрлік диаграмма
*+Гистограмма
*Дөңгелек диаграмма
#41
*!Егер таралу оңға немесе солға қарай қисайған болса, онда таралу
*Альтернативті
*Симметриялы
*+Асимметриялы
*Қалыпты
*Бимодальды
#42
*!Көлемi n=100 болатын таңдаманың берiлген таралуы бойынша модасын анықтаңыз:

*3.
*5.


*+4.
*11.
*2.
#43
*!Көлемi n=100 болатын таңдаманың берiлген таралуы бойынша модасын анықтаңыз:

*3
*5


*4
*+1
*2
#44
*!Көлемi n=100 болатын таңдаманың берiлген таралуы бойынша модасын анықтаңыз:

*3
*+5


*4
*1
*2
#45
*!Берiлген таралу заңы бойынша топтастыру қадамын табыңыз:

*+4
*5


*3
*2
*6
#46
*!Берiлген таралу заңы бойынша топтастыру қадамын табыңыз:
*4
*5
*3
*+2
*6
#47
*!Берiлген таралу заңы бойынша топтастыру қадамын табыңыз:

*4
*5


*+3
*2
*6
#48
*!Берiлген таралу заңы бойынша медиананы анықтаңыз:

*43.
*44,5.


*43,5.
*+ 42,5.
*41,5.
#49
*!Берiлген таралу заңы бойынша медиананы анықтаңыз:

*25
*20


*5
*+10.
*15.
#50
*!Берiлген таралу заңы бойынша медиананы анықтаңыз:

*15.
*16.


*+17.
*18.
*19.
#51
*!1; 2; 8; 7; 5; 6; 6; 8; таңдамасының көлемi:
*1
*2
*7
*10
* +8
#52
*!1; 2; 3; 7; 5; 6; 6; 3; 1; 2 таңдамасының көлемi:
*3
*7
*6
*1
*+10
#53
*!1; 2; 8; 7; 5; 6; 6; 8; 1; 2; 3; 4 таңдамасының көлемi:
*1
*2
*7
*+12
*8
#54
*!Таңдама дисперсия S2=49 болғанда; орта квадраттық ауытқуды табыңыз:
*5
*+7
*6
*2
* 9
#55
*!Таңдама дисперсия S2=64 болғанда; орта квадраттық ауытқуды табыңыз:
*5
*7
*6
*+8
*9
#56
*!Таңдама дисперсия S2=81 болғанда; орта квадраттық ауытқуды табыңыз:
*5
*7
*6
*8
* +9
#57
*!Егер таңдаманың , болса, онда орта стандартты қатесі тең:
*1.
*10.
*+0,1.
*100.
*0,01.
#58
*!Егер таңдаманың , болса, онда орта стандартты қатесі тең:
*+2.
*25.
*5.
*10.
*50.
#59
*!Егер болса, онда вариация коэффициетінің шамасы белгінің ... өзгергіштігін айғақтайды:
*толық,
*+күшті,
*орта,
*әлсіз,
*кері.
#60
*!Егер болса, онда вариация коэффициетінің шамасы белгінің ... өзгергіштігін айғақтайды:
*толық,
*күшті,
*+орта,
*әлсіз,
*кері.
#61
*!Егер болса, онда вариация коэффициетінің шамасы белгінің ... өзгергіштігін айғақтайды:
*толық,
*+күшті,
*орта,
*әлсіз,
*кері.
#62
*!Егер таңдаманың және болса, онда вариациялық коэффициент тең:
*0,05%,
*100%,
*50%,
*+0,5%,
*10%.
#63
*!Егер таңдаманың және болса, онда вариациялық коэффициент тең:
*+2,05%,
*100%,
*20%,
*2,5%,
*20%.
#64
*!Егер таңдаманың және болса, онда вариациялық коэффициент тең:
*2,05%,
*100%,
*20%,
*+2,5%,
*20%.
#65
*!Егер таңдаманың және болса, онда вариациялық коэффициент тең:
*2,05%,
*100%,
*20%,
*2,5%,
*+2%.
#66
*!2 жастағы ер балалардың бой ұзындықтары (см) берлген: 96, 96, 95, 86, 88, 90, 91, 90, 91, 90, 90, 92, 92, 89, 88, 88, 87, 93, 93, 97. Таңдама құлашын есептеңіз:
*5
*10
*+11
*15
*20
#67
*!Квартильаралық қадам

*2,5
*10,8


*16,9
*+19,5
*32,6
#68
*!Ассиметрия коэффициентінің қай мәні жиынтық қалыпты таралғандығын көрсетеді?
*As=0,56
*As=-0,48
*+As=0
*As=0,32
*As=0,74
#69
*!Жүрек жиырылуының жиіліктер мәні берілген: 50;60;50;55;55;60. Орта мәнді табыңыз:
*50
*+55
*60
*45
*70
#70
*!1-ші курс студенттерінің жүрек жиырылу жиілігінің өлшемі (соғу/мин). 73, 73, 62, 67, 81, 63, 83. Қадамды анықтаңыз:
*20
* +11
*12
*10
*21
#71
*!158, 162, 166 студенттердің бойларының ұзындығының орта мәні неге тең?
* +162
*158
*163
*166
*160
#72
*!Х кездейсоқ таңдаманың 1, 3 , 4 ,6 ,7 ,8 қабылдаған мәндерінің Q25төменгі квартилін және Q75 жоғарғы квартилін анықтаңыз:
*+Q25=3 және Q75=7
*Q25=4 және Q75=6
*Q25=6 және Q75=8
*Q25=1 және Q75=4
*Q25=4 және Q75=8
*!Кездейсоқ деректер арасынан заңдылықтарды көруге, олардың ішіндегі тұрақты байланыстарды айқындауға мүмкіндік беретін ғылым
*биология
*+статистика
*математика
*медицина
*физика
#2
*!Биологиялық нысандарды табиғи және тәжірибе арқылы зерттеуді жоспарлау мен нәтижелерді талдау ережелері жөніндегі білімдер жүйесі
*соттық статистика
*коммуналдық статистика
*өнеркәсіптік статистика
*+биологиялық статистика
*ауылшаруашылық статистикасы
#3
*!Өзгеріп тұратын сандық көрсеткіш
*жыныс
*критерий
*константа
*тұрақты
*+айнымалы
#4
*!Қиылыспайтын категорияларға бөлінген, атаулары белгінің мәнін немесе классификациялық номерін бейнелейтін, өлшеуге немесе мәндері бойынша реттеуге, арифметикалық амалдар орындауға болмайтын деректер
*дискретті
*үздіксіз
*+номиналды
*реттік
*бинарлы
#5
*!Екі қиылыспайтын категорияларға бөлінетін номиналды немесе категориялық деректер
*дискретті
*сапалық
*сандық
*реттік
*+бинарлы
#6
*!Қатаң белгіленген бүтін сандарды ғана қабылдайтын сандық көрсеткіш калай аталады?
*Үздіксіз
*Ординалды
*Номиналды
*+Дискретті
*Сапалық
#7
*!Қандай белгілер дискретті деп аталады?
*+Деректер тек қана бүтін сандық мәндер қабылдайды
*Мәндері бір-бірінен оте аз шамаға айырмашылығы болады
*Мәндерінде бөлшек сандар кездеседі
*Деректер категорияларға бөлінеді
*Деректерді реттеуге болмайды
#8
*!Өлшеудің дәлдігіне байланысты құрамында бөлшек сандар да болатын, қандай-да бір диапазондағы кез келген сан мәндерін қабылдайтын деректер қалай аталады?
*+Үздіксіз
*Ординалды
*Номиналды
*Сандық
*Дискретті
#9
*!«Дәрігерді үйге шақыру саны» шамасы қандай шамаға жатады?
*Детерминделген
*Үздіксіз
*Номиналды
*+Дискретті
*Сапалық
#10
*!Дискретті шамалар қандай мәндерді қабылдайды?
*Кез келген мән
*Тек қана бөлшек мән
*+Тек қана бүтін сандық мәндер
*Бүтін және бөлшек мәндер
*Ондық бөлшек мәндер
#11
*!Деректердің қайсысы номиналды дерекке жатады?
*Өмір сапасы, жұмысшылардың біліктілігі
*Тұрғындар саны, дене салмағы
*+Көздің түсі, шаштың түсі
*Тесттік баллдар, көңіл-күй
*Балалар саны, орташа жалақы
#12
*!Қандай белгілер үздіксіз деп аталады?
*Мәндері тек қана бүтін сандар болатын белгілер
*+Мәндері қандай-да бір диапазондағы кез-келген сан болатын белгілер
*Мәндері белгілі бір аралықтағы бір ғана санды қабылдайтын белгілер
*Мәндері екі қиылыспайтын категориядан тұратын белгілер
*Мәндерін реттеуге болмайтын белгілер
#13
*!Өлшеуге немесе мәндері бойынша реттеуге болмайтын, атаулары белгінің мәнін немесе классификациялық нөмірін бейнелейтін категорияларға бөлінген деректер қалай аталады?
*Дискретті
*Ординалды
*+Номиналды
*Үздіксіз
*Сандық
#14
*!Деректердің қайсысы сандық белгілерге жатады?
*+Тұрғындар саны, дене салмағы
*Ұлт, қызмет түрі
*Өмір сапасы, жұмысшылар біліктігі
*Дене температурасы, әлеуметтік статус
*Көздің түсі, шаштың түсі
#15
*!Үздіксіз белгілер қандай мәндер қабылдайды?
*+Қандай-да бір аралықтағы кез-келген сандық мәндерді
*Қандай-да бір аралықтағы тек қана бүтін сандарды
*Қандай-да бір аралықтағы тек қана бөлшек сандарды
*Қандай-да бір аралықтағы номиналды белгілерді
*Қандай-да бір аралықтағы сандық емес мәндерді
#16
*!Мәндерін реттеуге мүмкін болатын сапалық белгілер қалай аталады?
*Үздіксіз
*+Ординалды
*Дискретті
*Номиналды
*Сандық
#17
*!«Палатадағы төсек-орын саны» кездейсоқ шамасы қандай дерекке жатады?
*Үздіксіз
*Ординалды
*+Дискретті
*Номиналды
*Сапалық
#18
*!«Дене температурасы» кездейсоқ шамасы қандай дерекке жатады?
*+Үздіксіз
*Ординалды
*Дискретті
*Номиналды
*Сапалық
#19
*!«Тұрғындар саны» кездейсоқ шамасы қандай дерекке жатады?
*Үздіксіз
*Ординалды
*+Дискретті
*Номиналды
*Сапалық
#20
*!«Қандағы қант мөлшері» кездейсоқ шамасы қандай дерекке жатады?
*+Үздіксіз
*Ординалды
*Дискретті
*Номиналды
*Сапалық
#21
*!«Қанның тұтқырлығы» кездейсоқ шамасы қандай дерекке жатады?
*+Үздіксіз
*Ординалды
*Дискретті
*Номиналды
*Сапалық
#22
*!«Ауру табылған жоқ, аурудың бірінші кезеңі, екінші кезеңі, үшінші кезеңі» схемасы бойынша құрылған шкала қандай шкаланың түріне жатады:
*номиналды
*+реттік
*интервалдар
*қатынастар
*абсолютті
#23
*!Анасының шылым шегуінің баланың туған кездегі салмағына ықпалын бағалау үшін зерттеу жүргізілді. Зерттеуде келесі көрсеткіштер әрбір әйел үшін өлшенді: шылым шегу статусы (ия, жоқ), Апгар шкаласы бойынша бағалау, дене температурасы Алынған көрсеткіштер қандай шкалаларда (ретімен) өлшенді?
*+Номиналды, еттік, интервалдар
*Номиналды, интервалдар, интервалдар
*Реттік, интервалдар, интервалдар
*Номиналды, реттік, реттік
*Реттік,номиналды, интервалдар
#24
*!Айнымалыға тән кейбір сапаны сипаттайтын категорияларды анықтайтын шкала, мысалы, нысандарды, адамдарды немесе қасиеттерді классификациялау.
*реттік
*интервалды
*+номиналды
*қатынастар
*Цельсия
#25
*!Белгіге тән мәндердің біліну дәрежесіне қарай реттеуге болатын шамаларды анықтайтын шкала
*+реттік
*интервалды
*номиналды
*қатынастар
*Цельсия
#26
*!Екі кез-келген бақылаулар арасындағы айырмашылықты анықтауда өрнектелетін шкала
*+интервалды
*реттік
*қатынастар
*номиналды
*категориалды
#27
*!Екі бақылаудың қатынасы арқылы мәнді анықтайтын шкала
*интервалды
*реттік
*номиналды
*+қатынастар
*категориалды
#28
*!Он бақылаудан тұратын таңдама берілген: 10, 2, 1, 15, 2, 8, 5, 12, 10, 2.
Қандай вариациялық қатар оған сәйкес келеді?
*1, 5, 8, 12, 15, 10, 10, 2, 2, 2
*2, 2, 1, 15, 2, 8, 5, 12, 10, 10
*+1, 2, 2, 2, 5, 8, 10, 10, 12, 15
*(10/10), (2/10), (1/10), (15/10),…, (2/10)
*(10/11), (2/12), (1/13), (15/14),…, (2/15)
#29
*!16; 18; 15; 26; 18; 85; 84; 35 таңдамасына сәйкес келетін вариациялық қатар:
*+15; 16; 18; 18; 26; 35; 84; 85
*85; 84; 35; 26; 18; 16; 15
*15; 16; 85; 84; 35; 18; 26
*15; 18; 26; 35; 84; 85; 16
*85; 15; 16; 18; 26; 35; 84
#30
*!Бас жиынтықтың негізгі параметрлерін сипаттайтын кездейсоқ таңдалынып алынған кездейсоқ шаманың мәндер жиыны:
*кездейсоқ мәндер жиыны
*бас жиынтық бөлігі
*+таңдама жиынтық
*қайталама жиынтық
*толық таңдама
#31
*!Зерттелуге жататын барлық нысандардан тұратын жиынтық
*кездейсоқ
*таңдама
*статистикалық
*+бас
*қайталамалы
#32
*!Бас жиынтықтан кездейсоқ түрде таңдалынып алынған нысандар жиыны
*+таңдама жиынтық
*вариациялық қатар
*статистикалық қатар
*интервалдық қатар
*кездейсоқ жиынтық
#33
*!Бас жиынтық параметрлерінің қасиетін мейлінше дұрыс бейнелейтін таңдама
*кездейсоқ
*қалыпты
*шынайы
*параметрлік
*+репрезентативті
#34
*!30 мың студенттердің денсаулық жағдайларын тексеру үшін әртүрлі жоғары оқу орындарынан 1000 студент кездейсоқ таңдалынып алынды.
Алынған жиынтық қалай аталады?
*көлемді
*+таңдама
*бас
*реттелген
*популяциялық
#35
*!Таңдаманың статистикалық таралуы
*+варианталар мен оларға сәйкес жиiлiктер тiзiмi
*жиiлiктер квадраттары
*мүмкiн мәндер аралығы
*салыстырмалы жиiлiктер квадраттары
*таңдаманың салыстырмалы жиiлiктерiнiң қосындысы
#36
*!Бас жиынтықтан нысандарды бір-бірден таңдап алу:
*кездейсоқ таңдау
*+жай кездейсоқ таңдау
*механикалық таңдау
*типтік таңдау
*сериялық таңдау
#37
*!Таңдамаға қажетті нысандар санына қарай бас жиынтықты теңдей біртекті топтарға бөлу арқылы жүргізілетін таңдама
*жүйелік таңдама
*жай кездейсоқ таңдама
*+механикалық таңдама
*старифицирленген таңдама
*сериялық таңдама
#38
*!Таңдалынып алынған бірліктер жеке бір адам емес, топтық бірліктер (оқу топтары, терапиялық бөлімше және т.с.с.) болса, онда таңдама
*жүйелік
*жай кездейсоқ
*+кластерлік
*стратифицирленген
*сериялық
#39
*!Таңдама барлық нысандарды нөмірлеу арқылы таңдалса:
*+жүйелік
*жай кездейсоқ
*кластерлік
*стратифицирленген
*сериялық
#40
*!Жиынтық көлемі дегеніміз
*осы жиынтықтағы нысандар түрі
*+осы жиынтықтағы нысандар саны
*осы жиынтықта жиі кездесетін варианта
*осы жиынтықта аз кездесетін варианта
*осы жиынтықтағы нысандар дәрежесі
#41
*!Вариациялық қатар - бұл
*варианталар мен оған сәйкес жиіліктері тізбегі
*интервалдар мен оған сәйкес жиіліктері тізбегі
*+айнымалылардың таңдама мәндерінің өсу ретімен орналасқан тізбегі
*варианталар мен оған сәйкес салыстырмалы жиіліктері тізбегі
*интервалдар мен оған сәйкес салыстырмалы жиіліктері тізбегі
#42
*!Бас жиынтықтан нысандарды бір-бірлеп алу және жаңа нысан аларда зерттелген нысан жиынтыққа қайтадан оралатын таңдау
*жай кездейсоқ қайталамалы емес
*+жай кездейсоқ қайталамалы
*жай механикалық
*жай типтік
*жай сериялық
#43
*!Бас жиынтықтан нысандарды бір-бірлеп алу және жаңа нысан аларда зерттелген нысан жиынтыққа қайтадан оралмайтын таңдау
*+жай кездейсоқ қайталамалы емес
*жай кездейсоқ қайталамалы
*жай механикалық
*жай типтік
*жай сериялық
#44
*!Мода дегенiмiз
*ең кiшi жиiлiкке сәйкес келетін варианта
*+ең үлкен жиiлiкке сәйкес келетін варианта
*өсу ретiмен жазылған варианталар саны
*вариациялық қатарды тең екіге бөлетін варианта
*ең үлкен және ең кiшi варианталар айырымы
#45
*!Медиана дегеніміз
*вариациялық қатарды тең үшке бөлетін варианта
*вариациялық қатарды тең төртке бөлетін варианта
*вариациялық қатардың ең шетіндегі варианта
*+вариациялық қатарды тең екіге бөлетін варианта
*вариациялық қатарды тең алтыға бөлетін варианта
#46
*!Бақыланып отырған белгінің мәні – бұл
*жиілік
*+варианта
*тұрақты
*құлаш
*таңдама
#47
*!Бақыланып отырған белгінің кездесу саны – бұл
*+жиілік
*варианта
*тұрақты
*құлаш
*таңдама
#48
*!Бақыланып отырған белгінің кездесу жиілігінің жиынтықтың барлық нысандар санына қатынасы
*+салыстырмалы жиілік
*салыстырмалы көлем
*салыстырмалы қатынас
*салыстырмалы құлаш
*салыстырмалы белгі
#49
*!Таңдама жиынтықты зерттеу негізінде барлық бас жиынтық жөнінде қорытынды жасауға мүмкіндік беретін статистикалық әдіс
*+таңдама әдіс
*механикалық әдіс
*сериялық әдіс
*типтік әдіс
*кластерлік әдіс
#50
*!Нысандарды дұрыс таңдап алмау негізінде пайда болуы мүмкін таңдама зерттеудің қатесі
*кездейсоқ
*+кездейсоқ емес
*жүйелі
*жүйелі емес
*типтік
#51
*!Вариациялық қатардың элементтерінің тең жартысы одан кіші, ал тең жартысы одан үлкен болатын сан
*құлаш
*+медиана
*стандарттық ауытқу
*мода
*ранг
#52
*!Деректердің қандай түрлері үшін орта мән есептеледі?
*+Үздіксіз және дискретті
*Номиналды және реттік
*Дихотомиялық және үздіксіз
*Реттік және дискретті
*Номиналды және ординалды
#53
*!Орталық тенденция өлшемі, формуласымен есептеледі
*стандарттық ауытқу
*стандарттық қате
*дисперсия
*+орта
*құлаш
#54
*!ЕҢ жиі кездесетін бақылауды анықтайтын орталық тенденция өлшемі
*+мода
*медиана
*құлаш
*дисперсия
*орта
#55
*!Деректердің қандай түрлері үшін медиананы есептеуге болады?
*Номиналды, реттік
*+Реттік, үздіксіз
*Интервалды, номиналды
*Категориялық, дискретті
*Номиналды, пропорциялар
#56
*!Вариациялық қатардың ортасында тұрған варианта қалай аталады?
*таңдама мода
*+таңдама медиана
*таңдама құлаш
*таңдама орта
*таңдама ауытқу
#57
*!Таңдамада ең жиі кездесетін варианта қалай аталады?
*таңдама мода
*+таңдама медиана
*таңдама құлаш
*таңдама орта
*таңдама ауытқу
#58
*!Таңдама дисперсияның квадрат түбірі қалай аталады?
*таңдама мода
*таңдама медиана
*таңдама құлаш
*таңдама стандарттық қате
*+таңдама стандарттық ауытқу
#59
*!Бас жиынтықтағы белгінің орта арифметикалық мәні қалай аталады?
*бас мода
*бас медиана
*+бас орта
*бас стандарттық қате
*бас стандарттық ауытқу
#60
*!Таңдама жиынтықтағы белгінің орта арифметикалық мәні қалай аталады?
*таңдама мода
*таңдама медиана
*таңдама құлаш
*таңдама стандарттық қате
*+таңдама орта
#61
*!Белгінің орта мәнге қатысты қаншалықты өзгермелі екенін көрсететін өзгергіштік өлшемі
*+дисперсия
*медиана
*ранг
*мода
*орта
#62
*!Ең жоғарғы және ең төменгі мәндердің арасындағы айырманы көрсететін өзгергіштік өлшемі
*+құлаш
*медиана
*дисперсия
*мода
*орта
#63
*! формуласымен есептелетін өзгергіштік өлшемі
*+стандарттық ауытқу
*стандарттық қате
*медиана
*орта
*құлаш
#64
*!25-ші перцентильді бірінші квартиль (Q1) деп, 75-ші перцентильді үшінші квартиль (Q3) деп атайтыны белгілі. Ал 50-ші перцентильді немесе екінші квартильді (Q2) тағы қалай атауға болады?
*+медиана
*жоғарғы квартиль
*мода
*орта квартиль
*төменгі квартиль
#65
*!Келтірілген қораптық диаграммада қандай әріп төменгі квартильге сәйкес келеді?

*+Q1
*A-


*A+
*Q2
*Q3
#66
*!Бас жиынтықтың интервалдық бағасы неше санмен анықталады?
*бір санмен
*+екі санмен
*үш санмен
*төрт санмен
*интервалмен
#67
*!Сенім аралығы деп
*берілген сенім ықтималдығымен таңдама орта жататын мәндер аралығы
*+берілген сенім ықтималдығымен бас орта жататын мәндер аралығы
*берілген сенім ықтималдығымен дисперсия жататын мәндер аралығы
*берілген сенім ықтималдығымен құлаш жататын мәндер аралығы
*берілген сенім ықтималдығымен медиана жататын мәндер аралығы
#68
*!Нүктелік бағаның ЕҢ жақсы сипаттамасы қандай?
*параметрді бағалау үшін қолданылатын қателік
*параметрді бағалау үшін қолданылатын ассоциация өлшемі
*параметрді бағалау үшін қолданылатын таңдаманың кез-келген мәні
*+таңдама негізінде бағаланатын бас параметрге жақын сан
*таңдама негізінде бағаланатын бас параметрдің ауытқуы
#69
*!Интервалдық бағаның ЕҢ жақсы сипаттамасы қандай?
*параметрді бағалау үшін қолданылатын ассоциация өлшемі
*параметрді бағалау үшін қолданылатын таңдаманың кез-келген мәні
*таңдама негізінде бағаланатын бас параметрге жақын сан
*таңдама негізінде бағаланатын бас параметрдің ауытқуы
*+арасында бағаланатын бас параметр жататын сандар жұбы

#70
*! формуласымен есептеуге болады:


*Стандартты ауытқу
*+Стандартты қате
*Құлаш
*Медиана
*Орта
#71
*!Таңдама ортаның стандартты ауытқуын сипаттайтын, өлшемі n таңдама бойынша есептелетін шама
*Стандартты ауытқу
*+Стандартты қате
*Құлаш
*Медиана
*Орта
#72
*!Вариациялық қатардың салыстырмалы өзгергіштігінің өлшемі
*таңдама дисперсия
*Стьюдент коэффициенті
*Детерминация коэффициенті
*+Вариация коэффициенті
*Стандартты ауытқу
#73
*!Орта мәні нөлге тең, ал стандартты ауытқуы бірге тең кездейсоқ шаманың таралуы
*Гаусс таралуы
*кездейсоқ таралу
*қалыпты таралу
*+стандартты таралу
*биномды таралу
#74
*!Деректерді стандартты таралуға көшіру үшін нормалдау процедурасы
*+
*
*
*
*
#75
Таңдама ортаны есептеу формуласы:
*+ .
* .
* .
* .
* .
#76
Таңдама дисперсияны есептеу формуласы:
* .
*+ .
*
* .
* .
#77.
Таңдама орта квадраттық ауытқуды есептеу формуласы:
* .
* .
*+
* .
* .
#78
Таңдама ортаның стандарттық қатесін есептеу формуласы:
* .
* .
* .
* .
*+ .
#79
Вариация коэффициенті:
* .
*+ .
* .
* .
* .
#80
*!Егер таралу оңға немесе солға қарай қисайған болса, онда таралу
*Альтернативті
*Симметриялы
*+Асимметриялы
*Қалыпты
*Бимодальды
#81
Таңдаманың статистикалық таралуы ...
*мүмкiн мәндер аралығы,
*жиiлiктер варианталарының қосындысы,
*+варианталар мен оларға сәйкес жиiлiктер тiзiмi,
*салыстырмалы жиiлiктер квадраттары,
*таңдаманың салыстырмалы жиiлiктерiнiң қосындысы.
#82
Таңдама жиынтық немесе жай таңдама ...
*+бас жиынтықтан кездейсоқ таңдалынып алынған нысандар жиынтығы,
*таңдама жүргiзiлетiн нысандар жиынтығы,
*жиынтықтағы нысандар саны,
*барлық жиынтықтан емес, ал оның әрбiр бөлiгiнен алынатын таңдама,
*барлық жиынтықтан нысандарды бiр-бiрлеп таңдау.
#83
Бас жиынтық деп ...
*бас жиынтықтан кездейсоқ таңдалынып алынған нысандар жиынтығы,
*+таңдама жүргiзiлетiн нысандар жиынтығы,
*жиынтықтағы нысандар саны,
*барлық жиынтықтан емес, ал оның әрбiр бөлiгiнен алынатын таңдама,
*барлық жиынтықтан нысандарды бiр-бiрлеп таңдау.
#84
Жиынтықтың (бас және таңдама) көлемi деп...
*бас жиынтықтан кездейсоқ таңдалынып алынған нысандар жиынтығы,
*таңдама жүргiзiлетiн нысандар жиынтығы,
*+жиынтықтағы нысандар саны,
*барлық жиынтықтан емес, ал оның әрбiр бөлiгiнен алынатын таңдама,
*барлық жиынтықтан нысандарды бiр-бiрлеп таңдау.
#85
Жиiлiктер полигоны дегеніміз ...
*+(x1;n1),(x2;n2),...,(xk;nk) нүктелерiн қосатын кесінділерден тұратын сынық сызық,
*(x1;W1), (x2;W2),...,(xk;Wk) нүктелерiн қосатын кесінділерден тұратын сынық сызық,
*Табандары h-қа,биiктiктерi ni/h қатынасына тең тiкбұрыштардан тұратын баспалдақты фигура,
*Табандары h-қа,биiктiктерi wi/h қатынасына тең тiкбұрыштардан тұратын баспалдақты фигура,
*варианталар мен олардың жиiлiктерiнiң немесе салыстырмалы жиiлiктерiнiң арасындағы сәйкестiк.
#86
Салыстырмалы жиiлiктер полигоны дегеніміз ...
*(x1;n1),(x2;n2),...,(xk;nk) нүктелерiн қосатын кесінділерден тұратын сынық сызық,
*+(x1;W1), (x2;W2),...,(xk;Wk) нүктелерiн қосатын кесінділерден тұратын сынық сызық,
*табандары h-қа,биiктiктерi ni/h қатынасына тең тiкбұрыштардан тұратын баспалдақты фигура,
*табандары h-қа,биiктiктерi wi/h қатынасына тең тiкбұрыштардан тұратын баспалдақты фигура,
*варианталар мен олардың жиiлiктерiнiң немесе салыстырмалы жиiлiктерiнiң арасындағы сәйкестiк.
#87
Жиiлiктер гистограммасы дегеніміз ...
*(x1;n1),(x2;n2),...,(xk;nk) нүктелерiн қосатын кесінділерден тұратын сынық сызық,
*(x1;W1), (x2;W2),...,(xk;Wk) нүктелерiн қосатын кесінділерден тұратын сынық сызық,
*+табандары h-қа,биiктiктерi ni/h қатынасына тең тiктөртбұрыштардан тұратын баспалдақты фигура,
*табандары h-қа,биiктiктерi wi/h қатынасына тең тiктөртбұрыштардан тұратын баспалдақты фигура,
*варианталар мен олардың жиiлiктерiнiң немесе салыстырмалы жиiлiктерiнiң арасындағы сәйкестiк.
#88
Салыстырмалы жиiлiктер гистограммасы дегеніміз ...
*(x1;n1),(x2;n2),...,(xk;nk) нүктелерiн қосатын кесінділерден тұратын сынық сызық,
*(x1;W1), (x2;W2),...,(xk;Wk) нүктелерiн қосатын кесінділерден тұратын сынық сызық,
*табандары h-қа,биiктiктерi ni/h қатынасына тең тiкбұрыштардан тұратын баспалдақты фигура,
*+табандары h-қа,биiктiктерi wi/h қатынасына тең тiкбұрыштардан тұратын баспалдақты фигура,
*варианталар мен олардың жиiлiктерiнiң немесе салыстырмалы жиiлiктерiнiң арасындағы сәйкестiк.
#89
Вариациялық қатар дегенiмiз...
*ең кiшi жиiлiкке сәйкес варианта,
*ең үлкен жиiлiкке сәйкес варианта,
*+өсу ретiмен жазылған варианталар тiзбегi,
*вариациялық қатарды тең екіге бөлетін варианта,
*ең үлкен және ең кiшi варианталар айырымы.
#90
Мода дегенiмiз...
*ең кiшi жиiлiкке сәйкес варианта,
*+ең үлкен жиiлiкке сәйкес варианта,
*өсу ретiмен жазылған варианталар тiзбегi,
*вариациялық қатарды тең екіге бөлетін варианта,
*ең үлкен және ең кiшi варианталар айырымы.
#91
Медиана дегенiмiз...
*ең кiшi жиiлiкке сәйкес варианта,
*ең үлкен жиiлiкке сәйкес варианта,
*өсу ретiмен жазылған варианталар тiзбегi,
*+вариациялық қатарды тең екіге бөлетін варианта,
*ең үлкен және ең кiшi варианталар айырымы.
#92
Стерджес формуласы:
*R=Xmax - Xmin
*h=R/k.
*+ .
*
*
#93
(x1;n1),(x2;n2),...,(xk;nk) нүктелерiн қосатын кесінділерден тұратын сынық сызық:
*Таңдаманың статистикалық таралу заңы.
*+Жиiлiктер полигоны.
*Салыстырмалы жиiлiктер полигоны.
*Жиiлiктер гистограммасы.
*Салыстырмалы жиiлiктер гистограммасы.
#94
Табандары h-қа,биiктiктерi ni/h қатынасына тең тiктөртбұрыштардан тұратын баспалдақты фигура:
*Таңдаманың статистикалық таралу заңы.
*Жиiлiктер полигоны.
*Салыстырмалы жиiлiктер полигоны.
*+Жиiлiктер гистограммасы.
*Салыстырмалы жиiлiктер гистограммасы.
#95
Табандары h-іа,биiктiктерi wi/h қатынасына тең тiктөртбұрыштардан тұратын баспалдақты фигура:
*Таңдаманың статистикалық таралу заңы.
*Жиiлiктер полигоны.
*Салыстырмалы жиiлiктер полигоны.
*Жиiлiктер гистограммасы.
*+Салыстырмалы жиiлiктер гистограммасы.
#96
Вариациялық қатарды тең екіге бөлетін варианта:
*+Таңдама медиана.
*Таңдама мод
*Бас орта квадраттық ауытқу.
*Таңдама дисперсия.
*Таңдама орта.
#97
Таңдамадағы ең үлкен жиiлiкке сәйкес келетін варианта:
*Таңдама медиана.
*+Таңдама мод
*Бас орта квадраттық ауытқу.
*Таңдама дисперсия.
*Таңдама орта.
#98
Бас дисперсиядан алынған квадрат түбiр:
*Таңдама медиана.
*Таңдама мод
*+Бас орта квадраттық ауытқу.
*Таңдама дисперсия.
*Таңдама орта.
#99
Таңдама жиынтықтың орта арифметикалық мәнi:
*Таңдама медиана.
*Таңдама мод
*Бас орта квадраттық ауытқу.
*Таңдама дисперсия.
*+Таңдама орта.
#100
*!Тығыздық қисығында екі максимуммен сипатталатын, екі моданың мәндерімен анықталатын екітөбелі таралу.
*Альтернативті
*Симметриялы
*Солға қарай қисайған асимметрия
*Оңға қарай қисайған аимметрия
*+Бимодальді
#101
*!Егер таралу оңға немесе солға қисайған болса, онда таралу ... деп аталады
*балама таралу
*симметриялы таралу
*+асимметриялы таралу
*қалыпты таралу
*бимодальді таралу
#102
*!Белгінің таралуы қоңырау тәріздес, унимодальды,симметриялы, сонымен қатар орта мән, мода және медиананың мәндері тең болатын таралу:
*Балама таралу
*Симметриялы таралу
*Асимметриялы таралу
*+Қалыпты таралу
*Бимодальді таралу
#103
*!11 сынып оқушыларының бойларының ұзындығын қандай графикпен бейнелеуге болады, таңдамаға ұл балалар мен қыз балалар алынды?
*Альтернативті
*Симметриялы
*Солға қарай қисайған асимметрия
*Оңға қарай қисайған аимметрия
*+Бимодальді
#104
*!Жасына байланысты созылмалы аурулардың санын көрсету үшін қандай график қолданылады?
*Альтернативті
*Симметриялы
*Солға қарай қисайған асимметрия
*+Оңға қарай қисайған аимметрия
*Бимодальді
#105
*!Орта мәні нөлге тең, ал стандартты ауытқуы бірге тең кездейсоқ шаманың таралуы *Гаусс таралуы
*кездейсоқ таралу
*қалыпты таралу
*+стандартты таралу
*биномды таралу
#106
*!Қалыпты таралған таңдамада қандай сандық сипаттамалардың теңдігі орындалады?
*+Таңдама орта, мода және медиана
*Мода, медиана және стандартты ауытқу
*Таңдама орта, дисперсия және стандартты ауытқу
*Дисперсия, орта стандартты ауытқу және стандартты қате
*Стандартты ауытқу,стандартты қате және мода
#107
*!Белгінің қалыпты таралғанын көрсететін, қоңырау тәріздес график қалай аталады?
*+Гаусс қисығы
*Жиіліктер полигоны
*Өміршеңдік қисығы
*Жиіліктер гистораммасы
*Дөңгелек диаграмма
#108
*!Қалыпты таралған таңдамада қандай сандық сипаттамалардың теңдігі орындалады?
*+Таңдама орта, мода және медиана
*Мода, медиана және стандартты ауытқу
*Таңдама орта, дисперсия және стандартты ауытқу
*Дисперсия, орта стандартты ауытқу және стандартты қате
*Стандарттық ауытқу,стандарттық қате және мода
#109
*!Қалыпты таралу қисығының астындағы жалпы аудан тең
*+бірге
*екіге
*таңдама көлеміне
*жиіліктер қосындысына
*нөлге
#110
*!Бас жиынтықтың негізгі параметрлерін сипаттайтын кездейсоқ таңдалынып алынған кездейсоқ шаманың мәндер жиыны:
*кездейсоқ мәндер жиыны
*бас жиынтық бөлігі
*+таңдама жиынтық
*қайталама жиынтық
*толық таңдама
#111
*!Ең болмағанда теориялық жағынан зерттелуге жататын барлық нысандардан тұратын жиынтық
*кездейсоқ
*таңдама
*статистикалық
*+бас
*қайталамалы
#112
*!Бас жиынтықтан кездейсоқ түрде таңдалынып алынған нысандар жиыны
*+таңдама жиынтық
*вариациялық қатар
*статистикалық қатар
*интервалдық қатар
*популяция
#113
*!Бас жиынтық параметрлерінің қасиетін мейлінше дұрыс бейнелейтін таңдама
*кездейсоқ
*қалыпты
*шынайы
*параметрлік
*+репрезентативті
#114
*!Бас жиынтықтан нысандарды бір-бірден кездейсоқ таңдап алу:
*жүйелік
*+жай кездейсоқ
*стратифицирленген
*кластерлі
*сериялық
#115
*!Таңдама барлық нысандарды нөмірлеу арқылы таңдалса:
*+жүйелік
*жай кездейсоқ
*кластерлік
*стратифицирленген
*сериялық
#116
*!Таңдама репрезентативті
*+бас жиынтық параметрлерінің қасиетін мейлінше дұрыс бейнелейтін таңдама
*бас жиынтықтан кездейсоқ түрде таңдалынып алынған нысандар жиыны
*бас жиынтықтан нысандарды бір-бірден таңдап алу
*бас жиынтықтан емес, оның біртекті бөліктерінен алу арқылы жүргізілетін таңдама
*бас жиынтықтағы нысандар нөмірлену арқылы жүргізілетін таңдама
#117
*!Бас жиынтықтың әрбір элементін таңдау ықтималдылығы белгілі, бір-бірінен тәуелсіз және бірдей болса, онда ол таңдама қалай аталады?
*стратифицирленген
*+жай кездейсоқ
*жүйелік
*кластерлі
*механикалық
#118
*!Варианталардың берілу жиілігіне байланысты вариациялық қатардың түрлерін анықтаңыз:
*+жай, сараланған (взвешенный)
*күрделі
*жалпы
*жеке дара
*механикалық
#119
*!Қандай анықтама жай кездейсоқ таңдаманың анықтамасына лайықты?
*таңдама нысандары барлық бас жиынтықтан емесе, тек оның «типтік» бөлігінен жүргізіледі
*таңдама нысандары бас жиынтықтан бір-бірлеп емес, «кластерлерден» алынады
*+таңдама нысандары бас жиынтықтан бір-бірлеп алынады
*таңдама нысандары белгілі, бірақ бірдей емес ықтималдылықпен алынады
*бас жиынтықтан нысандарды бір-бірлеп алу және жаңа нысан аларда зерттелген нысан жиынтыққа қайтадан оралатын таңдама
#120
*!Бас жиынтықтан нысандарды бір-бірлеп алу және жаңа нысан аларда зерттелген нысан жиынтыққа қайтадан оралмайтын таңдау
*+жай кездейсоқ қайталамалы емес
*жай кездейсоқ қайталамалы
*жай механикалық
*жай типтік
*жай сериялық
#121
*!Нәсілі, діні, туған елі, жынысы: схемасымен тұрғызылған шкала
*+номиналды шкала
*реттік шкала
*интервалды шкала
*қатынас шкаласы
*абсолютті шкала
#122
*!Үздіксіз белгілер қандай мәдерді қабылдайды?
*+белгілі интервалдардағы кез келген мәндер
*тек бүтін мәндер
*тек бөлшек мәндер
*анықталмаған мәндер
*сандық емес мәндер
#123
*!Қандай белгілер үздіксіз деп аталады?
*Мәндері тек қана бүтін сандар болатын белгілер
*+Мәндері қандай-да бір диапазондағы кез-келген сан болатын белгілер
*Мәндері белгілі бір аралықтағы бір ғана санды қабылдайтын белгілер
*Мәндері екі қиылыспайтын категориядан тұратын белгілер
*Мәндерін реттеуге болмайтын белгілер
#124
*!Дискретті шамалар қандай мәндерді қабылдайды?
*Кез келген мән
*Тек қана бөлшек мән
*+Тек қана бүтін сандық мәндер
*Бүтін және бөлшек мәндер
*Ондық бөлшек мәндер
#125
*!Қиылыспайтын категорияларға бөлінген, атаулары белгінің мәнін немесе классификациялық номерін бейнелейтін, өлшеуге немесе мәндері бойынша реттеуге, арифметикалық амалдар орындауға болмайтын деректер
*дискретті
*үздіксіз
*+номиналды
*реттік
*бинарлы
#126
*!Екі қиылыспайтын категорияларға бөлінетін номиналды деректер
*дискретті
*сапалық
*сандық
*реттік
*+бинарлы
#127
*!Мәндері бойынша реттеуге болмайтын, алдын- ала белгіленген категориялардан сан шектеулі мән қаблдайтын белгі қалай аталады?
*Дискретті
*Реттік
*+Номиналды
*Үздіксіз
*Сандық
#128
*!Деректердің қайсысы номиналды дерекке жатады?
*Өмір сапасы, жұмысшылардың біліктілігі
*Тұрғындар саны, дене салмағы
*+Көздің түсі, шаштың түсі
*Тесттік баллдар, көңіл-күй
*Балалар саны, орташа жалақы
#129
*!Қатаң белгіленген бүтін сандарды ғана қабылдайтын сандық көрсеткіш калай аталады?
*Үздіксіз
*Реттік
*Номиналды
*+Дискретті
*Сапалық
#130
*!Қандай белгілер дискретті деп аталады?
*+Мәндері бір бірлікке айырмашылығы болатын белгінің өлшемдері
*Мәндері бір-бірінен өте аз шамаға айырмашылығы болады
*Бинарлы деректер
*Реттеуге болатын сапалық деректер
*Сапалық деректер
#131
*!Мәндері бір-бірінен өте аз шамаға айырмашылығы болатын белгілер қалай аталады?
*Үздіксіз
*+Реттік
*Номиналды
*Дискретті
*Сапалық
#132
*!Сандық белгілердің негізгі статистикалық сипаттамаларын не жатады?
*+орта мән, дисперсия, стандарттық ауытқу
*Пирсонның корреляция коэффициенті
*Спирменнің корреляция коэффициенті
*t-критерий, Фишер криетрийі
*мәнділік деңгейі
#133
*!ЕҢ жиі кездесетін бақылауды анықтайтын орталық тенденция өлшемі
*+мода
*медиана
*стандарттық ауытқу
*дисперсия
*орта
#134
*!Таңдамада ең жиі кездесетін варианта қалай аталады?
*+Таңдама модасы
*Таңдама медианасы
*Бас орта кавадраттық ауытқу
*Бас орта
*Таңдама орта
#135
*!Қалыпты таралған вариациялық қатардың барлық мәндерінің қанша пайызы «орта ±бір стандарттық ауытқу» аралығында жатады?
*+варианталардың 68,25
*варианталардың 95,44
*варианталардың 99,73
*варианталардың 100
*варианталардың 50,55
#136
*!Мода дегенiмiз
*ең кiшi жиiлiкке сәйкес келетін варианта
*+ең үлкен жиiлiкке сәйкес келетін варианта
*өсу ретiмен жазылған варианталар саны
*вариациялық қатарды тең екіге бөлетін варианта
*ең үлкен және ең кiшi варианталар айырымы
#137
*!Медиана дегеніміз
*вариациялық қатарды тең үшке бөлетін варианта
*вариациялық қатарды тең төртке бөлетін варианта
*вариациялық қатардың ең шетіндегі варианта
*+вариациялық қатарды тең екіге бөлетін варианта
*вариациялық қатарды тең алтыға бөлетін варианта
#138
*!Вариациялық қатардың ортасында орналасқан варианта қалай аталады?
*Таңдама мода
*+Таңдама медиана
*Бас ортаның стандарттық ауытқуы
*Бас орта
*Таңдама орта
#139
*!Вариациялық қатардың элементтерінің тең жартысы одан кіші, ал тең жартысы одан үлкен болатын сан
*құлаш
*+медиана
*стандарттық ауытқу
*мода
*ранг
#140
*!Ең жоғарғы және ең төменгі мәндердің арасындағы айырманы көрсететін өзгергіштік өлшемі
*+құлаш
*медиана
*дисперсия
*мода
*орта
#141
*!Вариациялық қатарда құлаш ... сипаттайды.
*белгінің орта деңгейін
*белгінің таралуын
*+белгінің өзгергіштігін
*өзара байланысты
*регрессияны
#142
*!Өзгергіштік өлшемі:
*+стандарттық ауытқу
*медиана
*ранг
*мода
*орта
#143
*!Өзгергіштік көрсеткіші не үшін қажет?
*Орта мәнді есептеу үшін
*Моданы есептеу үшін
*Медиананы есептеу үшін
*Деректердегі ең үлкен және ең кіші мәндерді анықтау үшін
*+Орта мәндерден белгілердің қаншалықты таралуын көрсету үшін
#144
*!Таңдама дисперсияның квадрат түбірі қалай аталады?
*таңдама мода
*таңдама медиана
*таңдама құлаш
*таңдама стандарттық қате
*+таңдама стандарттық ауытқу
#145
*!Таңдама бақылау дегеніміз-бұл:
*Кез келген бір мезеттке бағытталған бақылау
*+Барлық жиынтықты сипаттау үшін бір бөлігін қамтитын бақылау
*Ағымдағы тіркеу ретімен бақылау
*Зерттелетін жиынтықтың бірде- бір белгілерін қалдырмай толығымен бақылау
*Барлық жиынтықты сипаттау үшін барлық бөлігін қамтитын бақылау
#146
*!Вариациялық қатардың түрлілігін (өзгергіштігін) сипатайтын шама:
*+стандарттық ауытқу
*стандарттық қате
*медиана
*орта мән
*құлаш
#147
*!Егер сіз дисперсияны білсеңіз, стандарттық ауытқуды қалай табамыз?
*таңдама көлеміне бөлеміз
*+квадрат түбірден шығарамыз
*орта мәннен аламыз
*квадраттаймыз
*таңдама көлеміне көбейтеміз
#148
*!50-ші перцентильді немесе екінші квартильді (Q2) медиана, 25-ші перцентильді бірінші квартиль (Q1) деп атайтыны белгілі. Ал 75-ші перцентильді тағы қалай атауға болады?
*медиана
*+жоғарғы квартиль
*мода
*орта квартиль
*төменгі квартиль
#149
*!Жиынтықты тең 4 бөлікке бөлетін шаманың мәні:
*+квартилдер
*квантилдер
*децилдер
*перцентилдер
*дисперсиялар
#150
*!Өлшенген мәндердің 75% - нан төмен орналасқан нүктелер
*+Үшінші квартиль
*Бірінші квартиль
*Екінші квартиль
*Төртінші квартиль
*Төменгі квартиль
#151
*!Жиынтықты тең 100 бөлікке бөлетін шаманың мәні:
*квартилдер
*квантилдер
*децилдер
*+перцентилдер
*дисперсиялар
#152
*!Өлшенген мәндердің 25% - нан төмен орналасқан нүктелер
*Үшінші квартиль
*+Бірінші квартиль
*Екінші квартиль
*Төртінші квартиль
*Жоғарғы квартиль
#153
*!Вариациялық қатардың салыстырмалы өзгергіштігінің өлшемі
*Таңдама дисперсия
*Стьюдент коэффициенті
*Детерминация коэффициенті
*+Вариация коэффициенті
*Стандартты ауытқу
#154
*!Вариациялық қатардың салыстырмалы өзгергіштігінің өлшемі
*Таңдама дисперсия
*Стьюдент коэффициенті
*Детерминация коэффициенті
*+Вариация коэффициенті
*Стандарттық ауытқу
#155
*!Зерттеліп отырған белгінің жеке өлшенген мәні.
*+Варианта
*Мода
*Медиана
*Орта мән
*Дисперсия
#156
*!Бірінші және үшінші квартильдердің, яғни 25- ші және 75 – ші процентильдердің арасындағы айырма
*+Квартильаралық құлаш
*Медиана
*Вариация коэффициенті
*Стандарттық ауытқу
*Қалыпты құлаш
#157
*!Мәндердің салыстырмалы мәнділік шкаласына сәйкес логикалық реттелген деректер:
*сапалық,
*дискретті,
*номиналды,
*+реттік,
*бинарлы.
#158
*!Реттік деректердің мысалдары:
*+сырқаттану кезеңі,
*жыныс,
*жүктілік
*этникалық топ,
*балалар саны.
#159
*!Екі қиылыспайтын категорияларға бөлінетін номиналды немесе категориялық деректер:
*сапалық,
*дискретті,
*сандық,
*реттілік,
*+бинарлы.
#160
*!Деректерді талдаудың графиктік тәсілі............үшін қолданылады.
*терең статистикалық талдау,
*+деректерді алдын ала талдау,
*дисперсиялық талдау,
*статистикалық жорамалды тексеру,
*сәйкестік критерийлерін тексеру.
#161
*! формуласымен есептеледі
*стандарттық ауытқу
*стандарттық қате
*+дисперсия
*орта
*құлаш
#162
*! формуласымен есептеледі
*стандарттық ауытқу
*+стандарттық қате
*дисперсия
*орта
*құлаш
#163
Бас жиынтықтан обьектілерді бір-бірден алатын таңдаманы:
*Таңдама немесе кездейсоқ таңдама.
*+Жай кездейсоқ таңдама.
*Типтік таңдама.
*Механикалық таңдама.
*Сериялық таңдама.
#164
Обьектілер бас жиынтықтың барлығынан емес, оның әрбір "типтік" бөлігінен алынатын таңдаманы:
*Таңдама немесе кездейсоқ таңдама.
*Жай кездейсоқ таңдама.
*+Типтік таңдама.
*Механикалық таңдама.
*Сериялық таңдама.
#165
Бас жиынтық таңдамаға қанша обьект қажет болса, сонша топқа бөлінетін таңдаманы:
*Таңдама немесе кездейсоқ таңдама.
*Жай кездейсоқ таңдама
*Типтік таңдама.
*+Механикалық таңдама.
*Сериялық таңдама.
#166
Бас жиынтықтан обьектілерді бір-бірден емес, жаппай зерттеуге ұшырайтын обьектілер «сериялармен» таңдап алатын таңдаманы:
*Таңдама немесе кездейсоқ таңдама.
*Жай кездейсоқ таңдама.
*Типтік таңдама.
*Механикалық таңдама.
*+Сериялық таңдама.
#167
Жиіліктер гистограммасындағы дербес тіктөртбұрыштың ауданы ... сәйкес келеді:
*таңдама көлемге.
*+берілген аралыққа түсетін варианталардың жиілігіне.
*берілген аралыққа түсетін варианталардың салыстырмалы жиілігіне.
*бірге.
*қадамға.
#168
Салыстырмалы жиіліктер гистограммасындағы дербес тіктөртбұрыштың ауданы ... сәйкес келеді:
*таңдама көлемге.
*берілген аралыққа түсетін варианталардың жиілігіне.
*+берілген аралыққа түсетін варианталардың салыстырмалы жиілігіне.
*бірге.
*қадамға.
#169
Таңдаманың статистикалық таралуында жиіліктер косындысы тең:
*+таңдаманың көлеміне.
*таңдама жиіліке.
*бірге.
*нөлге.
*қадамға.
#170
Таңдаманың статистикалық таралуында салыстырмалы жиілік қосындысы тең:
*таңдаманың көлеміне.
*жиілікке.
*+бірге.
*салыстырмалы жиілікке.
*нөлге.
#171
Жиілік полигонының максимум нүктесі қандай параметрге сәйкес келеді:
*+модаға.
*медианаға.
*бірге.
*вариантаға.
*таңдама көлеміне.
#172
Жиіліктер гистограммасындағы тіктөртбұрыштардың аудандардың қосындысы ... сәйкес келеді:
*+таңдама көлеміне.
*берілген аралыққа түсетін варианталар жиіліктеріне.
*бірге.
*берілген аралыққа түсетін варианталар салыстырмалы жиіліктеріне.
*медианаға.
#173
Салыстырмалы жиіліктер гистограммасындағы тікбұрыштардың аудандардың қосындысы ... сәйкес келеді:
*таңдама көлемі.
*берілген аралыққа түсетін варианталар жиіліктеріне.
*+бірге.
*берілген аралыққа түсетін варианталар салыстырмалы жиіліктеріне.
*медианаға.
#174
Құлаш (R) дегеніміз:
*ең кіші жиілікке сәйкес варианта,
*ең үлкен жиілікке сәйкес варианта,
*өсу ретімен жазылған варианталар тізбегі,
*вариациялық қатарды тең екі бөлікке бөлетін варианта,
*+ең үлкен және кіші варианталардың айырымы.
#175
хi варианталары деп .....
*+белгінің бақыланатын мәндері,
*таңдама жүргізілетін нысаналар жиынтығы,
*белгінің кездесетін мәндерінің саны,
*таңдама жиынтығы нысаналар саны,
*вариациялық қатардың ортасы.
#176
ni жиіліктері деп .....
*белгінің бақыланатын мәндері,
*таңдама жүргізілетін нысанілер жиынтығы,
*+белгінің кездесетін мәндерінің саны,
*таңдама жиынтығы нысанілер саны,
*вариациялық қатардың ортасы.
#177
Сенім аралығы – бұл:
*вариациялық қатардың орта мәніне жақын варианталардың 68%-тен артық бөлігі жататын аралық,
*+бас жиынтықтағы орта мәннің өзгеру мүмкіндігінің шекарасы,
*ең жоғарғы және ең төменгі варианталарың арасындағы айырмашылық,
*таңдамадағы орта мәннің өзгеру мүмкіндігінің шекарасы,
*вариациялық қатардың орта мәніне жақын варианталардың 95%-тен артық бөлігі жататын аралық.
#178
болғанда сенім аралығы ықтималдықтың қандай дәрежесіне сәйкес келеді:
*68,3% ,
*95,5% ,
*97% ,
*+99,7% ,
*100% .
#179
SE- мағынасы:
*+таңдама деректерді бас жиынтық үшін алғанда қаншалықты қателесетінімізді білдіреді,
*қоршаған ортаның жағдайын бағалау,
*вариация коэффициентін есептеу,
*сигмалы бағалар бойынша қалыпты және патологиялық параметрлерді анықтау,
*орта мәнге қатысты деректердің өзгергіштік дәрежесін өлшеу.
#180
Таңдама деректерді бас жиынтық үшін алғанда қаншалықты қателесетінімізді білдіретін шама:
*қатардың лимиттері,
*қатардың құлашы,
*+репрезентативтілік қате,
*вариация коэффициенті,
*вариациялық қатардың ортасы.
#181
Вариациялық қатардың өзгеру (әртүрлілік) өлшемі:
*қатардың лимиттері,
*репрезентативтілік қатесі,
*орта квадраттық ауытқу,
*+вариация коэффициенті,
*вариациялық қатардың ортасы.
#182
Егер болса, онда орта квадраттық ауытқу формуласы:
*(x_i-x)/(n-1)
*(x_i+x)/(n-1)
*+ ;
* ;
* .
#183
Егер болса, онда орта квадраттық ауытқу формуласы:
*(x_i-x)/(n-1)
*(x_i+x)/(n-1)
*+ ;
* ;
* .
#184
Вариациялық қатар- бұл:
*зерттеліп отырған статистикалық жиынтықтың рангілік ретпен берілген сандық мәні;
*+зерттеліп отырған статистикалық жиынтықтың рангілік ретпен және оған сәйкес жиіліктерімен берілген сандық мәні;
*зерттеліп отырған белгінің сәйкес жиіліктерімен берілген сандық мәні;
*зерттеліп отырған статистикалық жиынтықтың әртүрлі ретпен берілген сандық мәні;
*зерттеліп отырған статистикалық жиынтықтың кему ретімен орналасқан сандық мәні;
#185
Орта мән — бұл:
*қайталанбалы сандық мәні бар варианта;
*варияциялық қатарда ең көп жиілігі бар варианта;
*+зерттеліп отырған белгінің өлшемін жалпылама сандық сипаттаушы;
*варияциялық қатарда ең аз жиілігі бар варианта;
*бір мәнді варианта.


Достарыңызбен бөлісу:




©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет