Шындықты ұғымдық бейнелеу деңгейіндегі дүниетаным a дүниені қабылдаубет3/4
Дата31.12.2019
өлшемі471,5 Kb.
1   2   3   4

A) Платон;

B) Ф. Бэкон;

C) З. Фрейд;

D) Г.Ф.В. Гегель;

E) К.Г. Юнг.З.Фрейд бейсаналылықты қай терминмен белгіледі:

A) «Мен»

B) «Жоғарғы мен»

C) «Либидо»

D) «Ол»


E) «Эрос»


Адамның қабылдау, еске түсіру қабілетін сақтайтын:

A) ес (зерде)

B) ми


C) сезімдер

D) интуиция

E) еске түсіруТаным теориясы нені зерттейді:

A) адамның қабылдау қабілетінің тізбегін

B) материалдық әлем құбылыстарын

C) таным әрекетінің заңы мен заңдылықтарын

D) адам миындағы процестерді

E) Адам мен табиғат туралы ғылымдардың тарихынАдамның таным әрекетінің заңдылықтарын зертейтін философияның саласы:

A) логика

B) антология

C) психология

D) антропология

E) гносеологияГносеологиялық оптимизм (гностицизм) дегеніміз:

A) дүниені танып білу міндеттілігін мойындау

B) нақтылықты дәлелді таным мүмкіншілігіне күмәндану

C) объективті нақтылықты жоққа шығару

D) адамның танып білу қабілетін шектеу

E) объектілер мәнін танып білуді жоққа шығару«Дүниені тану мүмкін бе» деген сұраққа скептицизмнің жауабы:

A) негізінде, танып білуге болмайды

B) күмәнді, яғни түпкілікті тану күмән туғызады

C) тануға болады, бірақ таным өте күрделі, қайшылықты процесс

D) әлемді тануға болады

E) жартылай танымдыАгностицизмнің анықтамасы:

A) әлемді тануға болады

B) әлемді тану күмәнді

C) әлемді тануға болмайды

D) адамның танымы салыстармалы

E) білімнің ақиқаттығының критерийі, практикалық пайдалылығы туралы ілімТаным дегеніміз...

A) практикалық мәні жоқ интеллектуалдық әрекет

B) бірнәрсенің мәнділігін анықтау әдісі

C) жаңаны жасау процесі

D) нақтылыктың адам санасында белсенді бейнелену процесі

E) адамның сезімдік-эмпирикалық әрекетінің бірлігіСезімдік таным формалары:

A) сезіну, қабылдау, еске түсіру

B) темперамент, мінез-құлық, қабілет

C) эмоциялар, сезімдер, ерік

D) ұғым, талдау, қорытындылау

E) проблема, гипотеза, теорияСезімдік танымның өзіндік тән белгілері:

A) абстрактілік

B) жалпыламалық

C) еріксіздік

D) байланыстылық

E) теориялықСенсуализм бойынша таным процессіндегі шешуші рольді атқаратын не:

A) логикалық ойлау

B) сезімдік таным

C) интуиция

D) сенім


E) сезімдік пен рационалдыктың диалектикалық бірлігі


Сенсуализм танымның қайнар көзі неде деп түсіндіреді:

A) ес, түйсік, рух

B) ұғым, талдау, қорытындылау

C) интуиция, ес, болжау

D) сезіну, қабылдау, еске түсіру

E) гипотеза, идея, теорияЭмпиризмнің негізгі ұстанымы:

A) түйсік-әлемді танудын басты көзі

B) әлемді танып білуге болмайды

C) танымның жоғарғы түрі - интуиция

D) танымның көзі – құдай жаңалығы

E) адамның білімі тәжірибеге негізделгенТанымның негізі зерде деп санайтын гносеологиялық концепция қалай аталады?

A) сенсуализм;

B) рационализм;

C) эмпиризм;

D) скептицизм;

E) агностицизм.Рационализмнің негізгі ұйғарымы:

A) әлемді тану күмәнді

B) танымда басты рөльді тәжірибе алады

C) әлемді жалпы тануға болады

D) адамның танымдық әрекетінде басты рөльді түйсік атқарады

E) танымның көзі – бейсаналылықЛогикалық танымның (ойлау) формалары:

A) елестету, фантазия, интуиция

B) ұғым, талдау, ой қорытыныдылау

C) салыстыру, анализ, синтез, абстаркциялау

D) сезіну, қабылдау, еске алу

E) проблема, гипотеза, теорияБейрационалдық (иррационалдық) таным формаларына жататындар:

A) ой қорытындылау

B) қасиетті мәтіндерді талқылау

C) қабылдау

D) ойлау


E) интуиция


Таным субъектінің белсенділігі идеясы бастау алатын философиялық дәстүр:

A) XVIII ғ. француз материализмі

B) XIX ғ. соңы – XX ғ. басындағы орыстың діни философиясы

C) неміс классикалық философиясы

D) марксизм философиясы

E) позитивизмЖаңалықты жасауға бағытталған адамның іс-әрекет процессі қалай аталады:

A) таным

B) ойлау


C) практика

D) тәжірибе

E) шығармашылықАқиқат дегеніміз:

A) заттар мен құбылыстардың объективтік түрі

B) пайдалы, үнемді білім

C) білімнің нақтылықтың өзімен сай келуі

D) ғалымдардың шатты келісімінің нәтижесі

E) беделді пікір«Ақиқат» қай саланың негізгі категориясы:

A) онтология

B) этика


C) психология

D) гносеология

E) әлеуметтануНақтылықты бұрмалап бейнелейтін білімнің белгісі:

A) қателесу

B) жалғандық

C) жалған ақпарат

D) қате


E) салыстырмалы ақиқат


Ақиқаттың прагматикалық концепциясын білдіретін жағдайды атаңыз:

A) ақиқат – объективті әлемді дәл бейнелетін білім

B) ақиқат – логикалық қайшылықсыз білім

C) ақиқат – ғылым қауымдастығындағы әйгілі ғұламалардың келісім нәтижесі

D) ақиқат – табысқа апаратын білім жиынтығы

E) ақиқат – тәжірибе деректері жинақталған логикалық схемаТабиғатпен әлеуметтік ортаны өзгертуге бағытталған адамның арнаулы іс-әрекеті:

A) бейнелеу

B) практика

C) таным

D) коммуникация

E) рефлексияАқиқаттың басты критерийі:

A) пайдалылық

B) танымалдылық

C) сұлулық

D) практика

E) анықтылық, дәйектілікДиалектика туралы философиялық ілім:

A) күн жүйесінің пайда болуы

B) ғарыштың мәнгі өзгермеуі

C) дамудың жалпылама заңдылытары

D) болмыстың танымдылығы туралы

E) кеңістіктік пен уақыттың салыстырмалылығыДаму туралы философиялық ілім қалай аталады:

A) метафизика;

B) релятивизм;

C) догматизм;

D) эклектика;

E) диалектика.Дамудың негізгі түрлеріне не жатпайды?

A) сандық

B) прогрестік

C) бір жазықтық

D) циклдік

E) регресстікНақтылықты даму, біртұтастылық, объективтілік, байланыстар принципіне сай танитын философиялық әдіс:

A) анализ

B) дедукция

C) диалектика

D) моделдеу

E) синтезДиалектикаға қарама-қарсы әдіс:

A) индукция

B) анализ

C) метафизика

D) дедукция

E) синтезӘлемде бәрі қатынастылы және тек қатынастылы дейтін ұйғарым:

A) субъективизм

B) релятивизм

C) ангостицизм

D) скептицизм

E) редукционизмДиалектиканың негізгі тарихи формалары:

A) стихиялық, идеалистік, материалистік

B) объективтік, субъективтік

C) сезімдік, логикалық, интуитивтік

D) ежелгіқытайлық, ежелгіүнділік, ежелгігректік

E) ғылымға дейін, ғылыми, ғылымнан кейінгіИдеалистік диалектиканың негізін қалаушылар:

A) Бэкон, Гоббс, Локк;

B) Дидро, Гольбах, Гельвеций;

C) Кант, Гегель, Фейербах;

D) Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель;

E) Беркли, Юм, Фихте.Материалистік диалектиканың негізін салғандар:

A) К. Маркс, Ф. Энгельс;

B) И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель;

C) Ф. Бэкон, Р. Декарт, Т. Гоббс;

D) А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше;

E) Ж. Делез, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр.Таным мен объективті нақтылықтың ең жалпы және маңызды қасиеттерін, байланыстарын, қатынастарын бейнелетін ойлау формасы:

A) ғылыми терминдер

B) ғылыми таным принциптері

C) ақиқаттың субъективті критерийі

D) формалды логика заңдары

E) диалектика категорияларыҚұбылыстардың өзара себепті байланысуынының жалпылама заңдылықтары туралы ілім:

A) индетерминизм;

B) фатализм;

C) детерминизм;

D) конвенционализм;

E) кондиционализм.Қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі заңының мәні:

A) даму механизмі

B) әлемді танудың көзі

C) тарихи процестердің бағыты

D) дамудың қайнар көзі

E) адамның өмір сүру мақсатыҚарама-қарсылыктардың бірлігі мен күресі заңын айқындаушы категориялар:

A) субстанция, себептілік, өзара әрекет

B) айырмашылық, қарама-қарсылық, қайшылық

C) терістеу, терістеуді терістеу, түсіру

D) сапа, сан, өлшем

E) мүмкіншілік, шындық, ықтималдықДамудың жалпылама механизмі қандай философиялық категориялардың өзара байланысымен айқындалады:

A) тепе-тенділік, айырмашылық, қарама-қарсылық, қайшылық

B) терістеу, терістеуді терістеу

C) болмыс пен бейболмыс

D) сапалық, сандық, өлшем, секіріс

E) материя және формаСапалық, сандық, өлшем, секіріс категориялары нені анықтайды:

A) қарама-қайшылықтың бірлігі мен күресі заңы

B) дәйекті негіздеу заңы

C) сапалық және сандық өзгерістердің өзара алмасу заңы

D) терістеуді терістеу

E) тепе-теңдік заңыСандық пен сапалықтың диалектикалық өзара байланысын айқындайтын категория:

A) мән

B) форма


C) нақтылық

D) құбылыс

E) өлшемДамудағы бағытталғандық, сабақтастық мына заңмен ашылады:

A) қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі заңы;

B) сапалық және сандық өзгерістердің өзара өтпелілігі заңы;

C) өмір сүру үшін күрес заңы;

D) терістеуді терістеу заңы;

E) үшіншінің аластатылуы заңы;Философияның адам мәселесін, оның болмысының іргелі негіздерін зерделейтін бөлімі:

A) гносеология;

B) эстетика;

C) философиялық антропология;

D) логика;

E) өнер философиясы.Антикалық философиядағы адам бейнесі:

A) тағдырға бағынған микрокосм;

B) Өлмейтін жаны бар жаран;

C) иррационалдық жаран;

D) ойлайтын жаран;

E) «аралықты болмыс»Адамды зерделі қоғами жануар дейтін көзқарасты ұйғарған кім?

A) Платон;

B) Ницше;

C) Аристотель;

D) Декарт;

E) Спиноза.Христиандық антропологияға сай адам дегеніміз:

A) «ойлайтын тростник»;

B) саяси жандар;

C) Құдайға ұқсатылып жасалған әрі бейне іспеттес;

D) ойыншыл жаран;

E) мәңгілік абсолютті рух.«Адам - бұл жандандырылған машина», - деген кім?

A) Ф. Вольтер

B) Аврелий Августин

C) Әл-Фараби

D) Ж. Ламетри

E) К. МарксАдам екі дүниеге - табиғи қажеттілік дүниесі мен адамгершіліктік еркіндік дүниесіне - тиесілі деп санаған неміс классикалық философиясының өкілі:

A) Г.В.Ф.Гегель

B) Л.Фейербах

C) Ф.Фихте

D) И.Кант

E) Ф.ШеллингАдам - рәміздеуші жаран, - мұндай анықтаманы берген:

A) И.Кант

B) К.Маркс

C) Аристотель

D) З.Фрейд

E) Э.КассирерАнтропогенез идеясын ұсынған ғалым:

A) М.Шелер

B) К.Маркс

C) Ч.Дарвин

D) И.Кеплер

E) Г.ГалилейАдам мен қоғамның шығутегі үдерісін белгілейтін термин:

A) антропосоциогенез.

B) антропоцентризм.

C) евгеника.

D) генетика.

E) антропоморфизм.Ф. Энгельстің пікірінше, антропосоциогенезде шешуші рөл атқарған әлеуметтік фактор:

A) отты пайдалану

B) еңбектік іс-әрекет

C) жер бетіндегі климаттық жағдайлар

D) космикалық әсерлер

E) құдайлардың жасампаздығыАдам мәнінің марксистік түсінігі:

A) биологиялық

B) теологиялық

C) космостық-планетарлық

D) әлеуметтік-еңбектік

E) идеалдық-руханиАдамның пайда болуының ойындық тұғырнамасының авторы?

A) Аристотель.

B) Ф. Ницше.

C) З. Фрейд.

D) Ф. Энгельс.

E) Й. Хейзинга.Индивид - бұл:

A) жеке адам, «көптің бірі»

B) адамдағы әлеуметтік бастама

C) адамдағы биологиялық бастама

D) адамдағы шығармашылық бастама

E) бірегей жаран есебіндегі адамАдамның әлеуметтік қасиеттерінің тұтастығы (қоғам өкілі ретіндегі адам):

A) даралық

B) индивидуум

C) кісілік

D) тұлға


E) индивид


Тұлға ұғымы нені білдіреді?

A) адамның биологиялық ерекшеліктерін

B) адам индивидінің әлеуметтік сапасын, оның тұтастығының, дербестігінің өлшемін

C) адамның өзіндік санасын

D) адамның психикалық көңіл-күйін

E) адамның сыртқы көрінісінӨмірдің мағынасы, адам өмір сүруінің құндылығы туралы сұрақтар:

A) экзистенциалдық сұрақтар

B) әлеуметтік сұрақтар

C) теологиялық сұрақтар

D) этологиялық сұрақтар

E) психологиялық сұрақтарӨмірлік мағынасы бар (экзистенциалды) мәселе:

A) мидың құрылымы мәселесі

B) бейсаналық мәселесі

C) өмір мен өлім мәселесі

D) экологиялық мәселесі

E) адамның космосқа ұшуы мәселесіХХ ғ. философиясының ерекше бағыты ретіндегі философиялық антропологияның негізін қалаушылар:

A) М.Шелер, Г.Плесснер

B) С.Кьеркегор, А.Шопенгауэр

C) М.Хайдеггер, К.Ясперс

D) Т.Кун, И.Лакатос

E) Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский«Адам - ғылымының объектісі емес, ал өзіндік сананың субъектісі» дейтін қағида қай филосоиялық ілімнің сипаттамасына жатады?

A) ағартушылық философиясына

B) марксизм философиясына

C) неміс классикалық философиясына

D) Жаңа уақыттың ағылшын эмпиризміне

E) ХХ ғ. философиялық антропологиясынаБолашақты болжаудың заңдылықтарын зерделейтін ғылым;

A) астрология.

B) евгеника.

C) космонавтика.

D) футурология.

E) магия.
Нәтижесі эксперимент жүзінде тексерілген шындық туралы теориялық жүйелер болып табылатын іс-әрекет саласы қалай аталады?

A) өнер

B) адамгершілікC) саясат

D) ғылым


E) философия


Ғылым әлеуметтік институт ретінде қалыптасты:

A) антика заманында

B) жаңа уақытта

C) орта ғасырларда

D) Қайта Өрлеу заманында

E) ол әрқашанда осындай болғанҒылымның тұтас феномен, шындықты жүйелі зерттеу ретінде пайда болуы:

A) б.д.д. VI ғ.

B) XIII ғ.

C) XV ғ.

D) XVII ғ.

E) XX ғ.Парапсихология, астрология, эзотерика - бұл:

A) танымның ғылымнан тыс формалары

B) жаратылыстану ғылымдары

C) техникалық ғылымдар

D) әлеуметтік ғылымдар

E) математикалық ғылымдарҒылыми таным ұйымдасуының жоғары формасы:

A) мәселе

B) ғылыми факт

C) гипотеза

D) әдіс

E) теорияҒылыми білімнің ақиқаттығы мен жалғандығы әлі айқындалмаған формасы:

A) теория

B) конструкт

C) гипотеза

D) мәселе

E) ғылыми фактҒылыми танымның негізгі деңгейлері:

A) нақты-ғылыми және философиялық

B) эмпириялық және теориялық

C) жаратылыстанулық және әлеуметтік-гуманитарлық

D) тарихи және логикалық

E) парағылыми және квазиғылымиҒылыми танымның деңгейлері:

A) абстрактылық және нақтылық

B) сезімдік және рационалдық

C) іргелі және қолданбалы

D) жаратылыстанулық және әлеуметтік

E) эмпириялық және теориялықРационалдық танымның формалары:

A) «Мен», «Ол», «Жоғарғы-Мен»

B) ұғым, пікір, ой-тұжырым

C) түйсік, қабылдау, түсінік

D) елес, фантазия, қиял

E) эмоциялар, ерік, жадыЭмпириялық зерттеу әдістері:

A) бақылау, өлшеу, эксперимент

B) анализ және синтез.

C) индукция және дедукция.

D) аксиоматикалық және гипотетикалық-дедуктивтік.

E) абстрактылықтан нақтылыққа өрлеу.Теориялық танымның әдістері:

A) формалдылау, аксиомалылау, эксперимент

B) анализ және синтез, бақылау, салыстыру

C) бақылау, өлшеу, эксперимент

D) модельдеу, жалпылау, тәжірибе

E) аксиоматикалық, гипотетикалық-дедуктивтік, абстрактылықтан нақтылыққа өрлеу.Жалпығылыми әдіс:

A) құрылымдық-функционалдық талдау

B) физикалық эксперимент

C) химиялық талдау

D) абстрактылықтан нақтылыққа өрлеу әдісі

E) кванттылау әдісіДүние туралы ғылыми ұғымдар мен заңдарға сүйенетін тұтас жүйе:

A) ғылыми рационалдылық

B) ғылыми революция

C) дүниенің ғылыми суреттемесі

D) ғылыми методология

E) ғылыми теорияТ. Кунның ғылыми дамуы жөніндегі тұғырнамасының (концепциясының) басты ұғымы:

A) ғылымның аксиологиялануы

B) верификация

C) эйдос

D) парадигма

E) фальсификацияПостпозитивизмнің ғылым дамуының басты көзі ғылыми-зерттеу бағдарламаларының бәсекелесуі болып табылады деп есептейтін өкілі:

A) П.Фейерабенд

B) И.Лакатос

C) А.Камю

D) З.Фрейд

E) Н.КузанскийТ.Кун бойынша, ғылыми революция:

A) диалектикалық терістеу

B) гносеологиялық оптимизм

C) эмпириялық заң

D) қоғамдық-экономикалық формациялардың алмасуы

E) ғылыми парадигмалардың алмасуыСциентизм - бұл:

A) қоғамның әлеуметтік және рухани өміріндегі ғылымның рөлін абсолюттендіретін философиялық тұғырнамасы

B) индивидтің ғылыми білімдерді игеруге ұмтылысы

C) ғылым тарихын зерделеумен айналысудың пайдасы туралы ұйғарымдардың жиынтығы

D) математиканың басқа ғылымдар алдындағы басымдылығы туралы ұйғарым

E) ғылым мен техника мүмкіндіктеріне деген скептикалық қатынас.Антисциентизм – бұл:

A) ырымшылдыққа қарсы күрес

B) ғылыми-техникалық прогрестің болашағына сенім

C) ғылыми-техникалық прогрестің алдыңғы шеті ретінде космонавтиканы дамытудың басымдылығын ұйғару

D) адам денсаулығы үшін басы артық білімдердің зияндылығы туралы ұйғарым

E) ғылым мен техниканың антигуманистік мәні туралы философиялық тұғырнама«Ғылым қоғамның тікелей өндіргіш күшіне айналады» деген қағиданың авторы:

A) Фрейд.

B) Кьеркегор.

C) Маркс.

D) Рассел.

E) Витгенштейн.Технологиялық детерминизмнің дұрыс тұжырымдамасы:

A) Қоғам дамуындағы техника мен технлогияның анықтаушы рөлін мойындау;

B) Қоғам өміріндегі теника мен технология рөлін төмендету;

C) Ғылым мен техниканың қазіргі дәрежедегі рөлін жоққа шығаруға ұрандау;

D) Ғылымның рөлін абсолюттендіру, оны қоғамдық прогресстің адам мен қоғамның жетілуінің бірден-бір негізі деп мойындау;

E) Космосты игеру облысындағы техника мен техноглогияны жетілдірудің қажеттілігі туралы ұйғарым;Техника философиясының пәні:

A) Техника адамның табиғатты бағындырудың тәсілі ретінде;

B) Болмыстың ілкі қасиеттерін табыстаудың тәсілі ретіндегі өзінің мәнді сипаттамаларындағы техника финомені;

C) Технологиялық процестер мен өзара байланысындағы техника;

D) Адам ойлап тапқан техникалық құралдардың көптүрлілігі ретіндегі техника;

E) Олардың пайда болуы мен дамуының тарихы мағынасындағы техника мен технология;Технацизм неге негізделген?

A) Космосты игерудің бірден-бір құралы ретіндегі техникаға деген сенімге;

B) Адам әуестігін қандыру туралы ретіндегі техниканың дамуына деген сенімге;

C) Адамзат үшін шартты ізгілік ретіндегі техниканың дамуына деген сенімге;

D) Ғылым мен техниканың үдере дамуының салдарынан сескенгендік пен қорқынышқа;

E) Ғылыми-техникалық дамудың жетістіктерін бейтарап қабылдауға;Мәдениет философиясы философияның бір бөлігі ретінде мынаны зерттейді:

A) Шығыс пен Батыс өркениеттерінің ерекшеліктерін;

B) Құдай мен адамның қарым-қатынасы мәселесін;

C) Мәдениеттің мәні мен маңызын;


Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет