Студент үшін пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)Дата31.12.2021
өлшемі173,62 Kb.
#107203
түріСабақ
Байланысты:
01Силлабус Механика 2020-2021


Жұмыс оқу бағдарламасына қосымша (Syllabus)

Білім алушылар үшін бағдарлама 2020-2021 оқу жылына арналған

Механика

1. Негізгі мәліметтер

Институт

Аграрлы-техникалық

Мамандық

6В05301-Физика

Курс

1

Семестр

2

Оқыту нысаны

күндізгі

Бағдарлама

негізгі

ҚОТ

Пән циклы

БП

Компонент

таңдау

Кредит саны

5

Сағаттар саны

150

Сабақ өткізу орны

Ғимарат 3, д. 307-308

Бағдарлама жетекшісі

Оразалинова Дамели Каирбековна

Оқытушы

Оразалинова Дамели Каирбековна

Кеңес уақыты

(СОӨЖжек.)1-нші апта

2-нші апта

3-нші апта

Жұма 17.00

Жұма 17.00

Жұма 17.00

2 Пререквизиттер және постреквизиттер

Пререквизиттер

Математика, физика мектепькурсы

Постреквизиттер

Молекулалық физика, электр және магнетизм, теориялық механика, кванттық механика, физиканы оқыту теориясы мен әдістемесі

3 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Мақсаты

Механиканың бақылаулардың, күнделікті өмірдегі тәжірибелердің және арнайы жасалған эксперименттердің жалпылама қорытындысы екенін көрсету

Міндеттері

Механикадағы бақылау, физикалық шамаларды өлшеу, эксперимент жасаудын негізгі әдістері мен таныстыру қажеттілігін көрстеу

4 Академиялық сабақтардың бөлінуі

Барлығы

Дәріс

Тәж

Зерт.

СӨЖ

Емтиханға дайындық

Бақылау нысаны

_5_кредит _150_сағат

5

25

30

75

15

Емтихан

5 Пәннің мазмұны

Кеңістік-уақыт. Материялдық нүктенің және қатты дененің кинематикасы. Салыстырмалылық принципі.материалдық нүктенің дианмикасы. Матриеалдық нүктесінің динамикасы. Жұмыс және энергия. Қатты дене динамикасы. Статика. Үйкеліс болғандағы қозғалыс. Инерциялы емес жүйелер, Гравитациялық өрістегі қозғалыс. Соқтығыстар.Тұтас орта механикасының элементтері. Тербелістер мен толқындар

6 Курс саясаты

1.Студент дәріс және практикалық сабақтарға дайындалып келуі керек.Сабақ дайындығын тесттік тапсырмалар, аузша сұрақтар қою арқылы тексеріледі.

2. Барлық бақылау түрі тек қанағатсыз баға көрсеткенде қайта тапсырылады.Қанағаттанарлық баға көрсеткенде қайта тапсырылмайды.

3. Барлық өзіндік жұмыстар тапсырмалары белгіленген уақытта тапсырылуы керек. Егер тапсырма уақытында тапсырылмаса баға 0,8 коэффициентке азайтылып қойылады.

7 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі

1.Матвеев А.Н., Механика және қатыстық теориясы. М., ОНИКС 21 век, «Мир и образование», 2003.-432б

2.Савельев И.В. Физика курсы. 1 кітап. Механика. М.: «Астрель», 2003, 336б

3. https://studassistent.ru/irodov

4. Стрелко С.П. Механика.-4-ші баспа, стер.-СПб.: Лань, 2005. 559б.

5. Исатаев С.И., Корзун И.Н., Аскарова А.С., және т.б. Механика. Жалпы физикалық практикум. Екінші баспа. Оқу әдістемесі. –Алматы: Қазақ университеті, 2014,-210б.


Қосымша6. Сивухин Д.В: Жалпы физика курсы. Том1 Механика.-4ші баспа,стер-М.: Физматлит, 2005,-560б

7. Волькенштейн ВС. Жалпы физика курсы бойынша есептер жинағы.-3-ші баспа ,Мир, 2005 .-326 бКүнтізбелік-тақырыптық жоспар

АптаМо-дуль

Дәріс тақырыбы

сағ

Тәжірибелік сабақтар тақырыбы

сағ

Зертханалық жұмыстар тақырыбы

сағ

1

Модуль 1

Кіріспе.

1

Механика есептерін шешу сауалдарын шешу әдістері

1

Тікелей өлшеулер дәлдігін бағалау

2

2

Материялық нүктенің кинематикасы.

1

Механиканың математикалық аппараты

1

Дененің бірқалыпты үдемелі заңдарын оқу

2

3

Материялық нүктенің динамикасы.

1

Кинематика

1

Математикалық маятник әдісімен еркін түсу үдеуін анықтау

2

4

Материялық нүктенің динамикасы.

1

Аналитикалық және графикалық бейнесі

1

Аудармалы маятник әдісімен еркін түсу үдеуін анықтау

2

5

Материялық нүктенің динамикасы.

1

Материалдық нүктенің динамикасы

2

Трифилярлы ілгіш әдісімен инерция моментін анықтау

2

6

Материялық нүктелер жүйесінің динамикасы. Сақталу заңдары.

1

Матеииалдық нүктенің динамикасының негізгі теңдеуі

2

Максвелл маятник әдісі бойынша сақинаның инерция моментін анықтау

2

7

Қатты дене динамикасы.

1

Күштер мен байланыстарды ескеру әдістемесі.Векторлық диаграммалар

2

Айналу тербеліс әдісі бойынша симметриялық қатты денелердің инерция моментін анықтау

2

8

Серпімділік күштер.

Үйкеліс күші қатысатын қозғалыс.1

Материалдық нүктелер жүйесінің динамикасы. Сақталу заңдары

2

Көлбеу маятниктегі ырғалмалы үйкеліс күшін оқу

2

9

Бүкіл әлемдік тартылыс заңы.

1

Моменттер теңдеуі. Импульс моментінің сақталу заңы

2

Серіппенің серпімділік коэффициентін анықтау

2

10

Модуль 2

Инерциялық емес санақ жүйелеріндегі қозғалыс (ИЕСЖ).

1

Қатты дене динамикасы

2

Обербек маятнигінде Гюйгенс-Штейнер теориясын эксперименталды тексеру

2

11

Салыстырмалылыктың арнайы теориясының элементтері (САТ).

1

Бүкіл әлемдік тартылыс заңы

2

Импульстің сақталу заңын және серпімді мен серпімсіз соқтығысу кезіндегі энергияны анықтау

2

12

Сұйықтар мен газдардың механикасы

1

Тұтас орта динамикасы

2

Серпімді және серпімсіз соқтығысулар

2

13

Тербелістер мен толқындар.

1

Тербелістер мен толқындар

2

Сұйық ағыны

2

14

Тербелістер мен толқындар.

1

Өшетін тербелістер

2

Бойлық және көлденең толқындар

2

15

Акустика.

1

Мәжбүр етуші тербелістер

1

Тұрғын толқындар

2Сағатың барлығы

15
25
309Пән бойынша тапсырмалардың орындалуы және тапсырылуы кестесі


Бақылау түрлері

Бақылау нысаны

Баллдар

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

АБ


Зертханалық жұмысты орындау

100
*
**

*
*
*
*
Тестілік сұраныс

100***


*
*

Ауызша сұраныс

100

*


*

*
*


КБ

Бақылау жұмыс

100


*
*
Бақылау жұмыс

100


ҚБ

Емтихан КТ

1001 Ескерту Семестр нәтижесі бойынша максималды семестрлік рейтингтен 50% төмен емес алған және барлық бақылау түрлерінен жақсы баға алған білім алушы емтихан тапсыруға өткізіледі. Жақсы баға алу үшін емтиханда максималды қорытынды рейтингінің 50% төмен емес алу қажет.

2 Ескерту Зертханалық, практикалық сабақтарға қатыспаған студенттер өтілген тақырыптарды қайта оқып тапсырады.

Баға өлшемдері

Білім алушылардың барлық оқу жетістіктері орындаған әр тапсырмасы (сабақтағы жауабы, үй тапсырмасын орындауы, бақылау жұмысы, т.б.) үшін 100 баллдық шкаламен бағаланады. Аттестация бойынша соңғы қорытынды жұмыс түрлері бойынша барлық бағалардың орта арифметикалық қосындысын есептеу арқылы шығарылады.


Балл-рейтингті әріпті жүйенің ECTS бағаларға ауыстыру кестесі


Әріпті жүйе бойынша баға

А

А-

В+

В

В-

С+

С

С-

D+

D

F

%-дық мазмұны

95-100

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

0-49

Кәдімгі жүйе б-ша баға

Өте жақсы

Жақсы

жақсы

қанағат

қанағат

қанағат

қанағатсыз

ECTS б-ша баға

А

В

С

D

E

FX, F


10 СӨЖ тапсырмаларыТақырып, тапсырма, жұмыс түрлері

Сағат

Бақылау және есеп беру нысаны

1

Кинематика

15

Дәптерге жазбаша, қорғау

2


3


4

Динамика

15

Дәптерге жазбаша, қорғау

5


6


7

Статика

15

Дәптерге жазбаша, қорғау

8


9


10

Инерциялы санақ жүйелері

15

Дәптерге жазбаша, қорғау

11


12


13

Тербелістер мен толқындар

15

Дәптерге жазбаша, қорғау

14


15

Барлық СӨЖ сағ.

75Бағдарламаны құрастырған математика және физика кафедрасының аға оқытушысы Оразалинова Д.К.____._____. 2020 ж. ____________________

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет