Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау керек


*гомофункционалды қосылыстар*1*71*7*бет6/36
Дата10.04.2023
өлшемі0,68 Mb.
#174119
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Байланысты:
Ñó ì?çäàò?ûøòàðûí ?îëäàíó?à áîëàòûí ñ?éû?òû?òû? ?àéíàó òåìïåðàòó
2
омофункционалды қосылыстар*1*71*7*
#163
Гриньяр реактивін алу үшін қолданылатын еріткіш

*бензол
*толуол


*этилацетат
*этил спирті
*+диэтил эфирі

#164
*!Зайцев ережесі бойынша элиминдеу реакциясында түзіледі


*тармақталмаған алкендер


*аз тармақталған алкендер
*тұрақтылығы төмен алкендер
*+көбірек тармақталған алкендер
*шеткі қос байланысы бар алкендер

#165
*!Ацетиленмен әрекеттесіп винилхлорид түзетін қосылыс


*хлор
*хлораль


*хлороэтан
*хлороформ
*+хлорлы сутегі

#166
*!Галогеноалкандардың магниймен абсолюттік эфир ортада әрекеттесуінен түзіледі


*+Гриньяр реактиві


*магний алкоксиді
*алкан
*алкен
*спирт

#167
*!Формальдегид магнийорганикалық қосылыспен әрекеттескенде түзіледі


*карбон қышқылы


*біріншілік спирт
*екіншілік спирт
*үшіншілік спирт
*күрделі эфир

#168
*!Гриньяр реактивінің формуласы


*Ag(NH3) 2OH


*RСОNH2
*+CH3MgI
*MgCl2
*AlCl3

#169
*!Ацетонды алудың өндірістік тәсілдерінің бірі


*пропанальды тотықсыздандыру


*+пропанол-2-ні тотықтыру
*пропанол-1-ді тотықтыру
*пропанальды тотықтыру
*пропенді гидратациялау

#170
*!Диол фрагментін сапалық анықтау үшін қолданылады


*+мыс (II) гидроксиді


*калий перманганаты
*мыс (I) гидроксиді
*сірке қышқылы
*бром суы

#171
*!Фенолдық гидроксил тобын анықтау үшін қолданады


*бром суын


*мыс сульфатын
*сілті ерітіндісін
*мыс гидроксидін
*+темір хлоридін

#172
*!Спирттердің қайнау температурасының жоғары болуының себебі ... түзілуінде


*эфирлік топтың


*алкоголяттардың
*қос байланыстың
*+сутектік байланыстың
*күрделі эфирлік байланыстың

#173
*!Спирттердің активті металдармен әрекеттесуінен түзіледі


*гидридтер


*ацетальдар
*ангидридтер
*алкадиендер
*+алкоксидтер

#174
*!Спирттердің молекуласындағы гидроксил топтарының санымен анықталады


*бейтараптығы


*қышқылдығы
*амфотерлігі
*+атомдығы
*белсенділігі

#175
*!Оңай тотығатын спирттер


*ароматты


*екі атомды
*+біріншілік
*екіншілік
*үшіншілік

#176
*!Ароматты аминдер алынатын реакция


*+нитроқосылыстарды тотықсыздандыру


*алкендердің электрофильдік қосып алуы
*кетондардың нуклеофильдік қосып алуы
*арендердің электрофильдік орынбасуы
*алкандардың радикалдық орынбасуы

#177
*!Азотты қышқылымен әрекеттесіп спирт түзетін қосылыс


*+біріншілік алифатты амин


*екіншілік ароматты амин
*үшіншілік алифатты амин
*біріншілік ароматты амин
*екіншілік алифатты амин

#178
*!Аминдерді диазоттау реакциясының жүру жағдайы


*баяу қыздырумен


*қатты қыздырумен
*бөлме температурасында
*+5о С тан жоғары емес, суықта
*АlCl3 катализаторының қатысуымен

#179
*!Азотты қышқылының әсерінен диазоний тұздарын түзетін аминдер


*үшіншілік ароматты


*біріншілік алифатты
*екіншілік ароматты
*екіншілік алифатты
*+біріншілік ароматты

#180
*!Біріншілік ароматты аминдердің азотты қышқылымен қышқылдық ортада, суықта жүргізілген реакциясында түзіледі


*нитрозоамин


*азоқосылыстар
*нитроқосылыстар
*+диазоний тұздары
*аммиак және фенол

#181
*!Диазоқосылыстардың ароматты аминдер немесе фенолдармен әрекеттесу реакциясының аты


*нитрлеу
*+азобірігу


*нитроздау
*диазоттау
*дезаминдеу

#182
*!Тиолдардың жұмсақ жағдайды тотығуынан түзілетін қосылыстар


*көмірсутектер


*сульфоксидтер
*+дисульфидтер
*сульфидтер
*сульфондар
#183
*!Бутен-2-ні дихроматтың қышқылдық ортада әсерімен тотықтырғанда түзіледі

*+карбон қышқылының 2 молекуласы


*үш атомды спирттің 1 молекуласы
*екі атомды спирттің 1 молекуласы
*альдегидтің 2 молекуласы
*спирттің 2 молекуласы

#184
*!Пропил спиртін хром қоспасының әсерімен тотықтырғанда түзіледі


*пропен қышқылы


*+пропаналь
*пропанон
*пропен
*пропин

#185
*!Изопропил спиртін хром қоспасының әсерімен тотықтырғанда түзіледі


*пропан қышқылы


*пропаналь
*+пропанон
*пропен
*пропан

#186
*!Ацетальдегид магнийорганикалық қосылыспен әрекеттескенде түзіледі


*карбон қышқылы


*біріншілік спирт
*+екіншілік спирт
*үшіншілік спирт
*күрделі эфир

#187
*!Фенолдардың спирттерден айырмашылығы, фенолдар әрекеттеседі


*(СН3СО)2О


*CH3COOH
*+NaOH
*PCI5
*Na

#188
*!Өндірісте бутадиен-1,3 алынатын спирт


4Н9ОН


*СН3ОН
3Н7ОН
*+С2Н5ОН
*C5H11OH

#189
*!Фенолдармен жүретін азобірігу реакциясының ортасы және механизмі


*бейтарап, SE


*әлсіз сілтілік, SN
*+әлсіз сілтілік, SE
*әлсіз қышқылдық, SE
*әлсіз қышқылдық, SN

#190
*!Аминдермен жүретін азобірігу реакциясының ортасы және механизмі


*сусыз, SN


*әлсіз сілтілік, SN
*әлсіз сілтілік, SE
*әлсіз қышқылдық, SN
*+әлсіз қышқылдық, SE

#191
*!Диметиламиннің азотты қышқылымен әрекеттесу өнімі


*имин
*спирт


*альдоль
*+нитрозоамин
*гидроксинитрил

#192
*!Екіншілік аминдер азотты қышқылымен әрекеттескеде түзіледі


*оксим
*альдоль


*ацеталь
*+нитрозоамин
*диазоқосылыс

#193
*!Аминдер минералды қышқылдармен әрекеттескенде түзіледі


*+тұздар


*негіздер
*спирттер
*нитрилдер
*азоқосылыстар

#194
*!Бос күйіндегі азот түзе дезаминдеу реакциясына қатысатын аминдер


*екіншілік ароматты


*екіншілік алифатты
*үшіншілік алифатты
*біріншілік ароматты
*+біріншілік алифатты

#195
*!Анилиннің азотты қышқылымен қышқылдық ортада әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі


*нитробензол


*нитрозоамин
*фенол мен азот
*+диазоқосылыс
*аммиак пен спирт

#196
*!Аминдер негіздік қасиетіне байланысты әрекеттеседі


*азотты қышқылымен


*сілтілік металдармен
*+минералды қышқылдармен
*сілтілік металдардың гидроксидтерімен
*сілтілік металдардың алкоголяттарымен

#197
*!С6Н52 + НNО2 + НCl → [С6Н5N2]+Cl+ Н2О реакция аталады


*нитрлеу
*азоқосылу


*+диазоттау
*дезаминдеу
*нейтралдау

#198
*!Метанолға бромды сутегімен әсер еткенде түзіледі


*метан
*+бромометан


*формальдегид
*дибромометан
*трибромометан

#199
*!Төмендегі концентрациялы формальдегидтің судағы ерітіндісі формалин деп аталады


*


*
*25
*+40
*

#200
*!Оксимнің формуласы


*R – NH– R


*R – CH2 – NH2
*R – CH = N – NH2
*+R – CH = N – OH
*R – CH = N – NH – C6H5

#201
*!Альдегидтермен әрекеттесіп гидразон түзетін қосылыс


*+NH2 –NH2


*NH2 – OH
*Cu(OH)2
*C6H5OH
*NH3

#202
*!Альдегидтермен әрекеттесіп оксим түзетін қосылыс


*C6H5NH –NH2


*+NH2 – OH
*Cu(OH)2
*C2H5OH
*NH3

#203
*!Салыстырмалы конфигурацияны анықтауға арналған стандарт


*+глицерин альдегиді


*пропион альдегиді
*май альдегиді
*формальдегид
*ацетальдегид

#204
*!Нитрилдердің қышқылдық ортадағы қыздыру арқылы жүргізілетін гидролизі нәтижесінде түзіледі


*+карбон қышқылдары


*нитроқосылыстар
*альдегидтер
*аминдер
*спирттер

#205
*!Тригалогенотуындыларының гидролизі нәтижесінде түзіледі


*+карбон қышқылдары


*күрделі эфирлер
*альдегидтер
*кетондар
*спирттер

#206
*!Органикалық қосылыстың молекуласына карбон қышқылының қалдығын енгізу жолы аталады


*+ацилдеу


*алкилдеу
*нейтралдау
*гидратация
*этерификация

#207
*!Карбон қышқылдары мен спирттердің Н2SO4 қатысында әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі


*+күрделі эфир


*ангидрид
*альдегид
*жай эфир
*ацеталь

#208
*!Карбон қышқылдарының қатарында изомерия басталатын қосылыс


*СН3СООН


2Н5СООН
*+С3Н7СООН
7Н9СООН
*СH2=CH-COOH

#209
*!Өндірісте бензой қышқылын алады


*бензолды тотықтырып


*+толуолды тотықтырып
*бензил спиртін тотықтырып
*бензилацетатты гидролиздеп
*фталь қышқылын декарбоксилдеп

#210
*!Қышқылдың амидінен қышқыл түзілетін реакция аталады


*тотықсыздандыру


*дегидратациялау
*этерификация
*тотықтыру
*+гидролиз

#211
*!Өндірісте қымыздық қышқылын алады


*+натрий формиатынан


*кальций оксалатынан
*этиленгликольден
*ацетальдегидтен
*этиленнен

#212
*!Майлардың сілтілік гидролизденуі нәтижесінде түзілетін сабын болып табылады


*мыс глицераты
*қышқылдың амиді
*карбон қышқылының ангидриді
*+жоғарғы карбон қышқылдарының тұзы
*төменгі карбон қышқылдарының хлорангидриді

#213
*!Гелль-Фольгард-Зелинский реакциясы – бұл галогендеу


*қанықпаған қосылыстарды


*жарықтың әсерінен алкандарды
*катализатор қатысында арендерді
*сілтілік ортада оксоқосылыстарды
*+қызыл фосфордың қатысында қышқылдарды

#214
*!Тұрақты гидрат түзетін қосылыс


*ацетон
*+хлораль


*бензальдегид
*ацетальдегид
*формальдегид

#215
*!Альдегидтермен әрекеттесіп иминдер түзетін қосылыстар


*+біріншілік аминдер


*үшіншілік аминдер
*екіншілік аминдер
*гидроксиламин
*гидразин

#216
*!Бензальдегидтің тотықсыздану реакциясы нәтижесінде түзіледі


*бензой қышқылы


*+бензил спирті
*о-бензохинон
*бензонитрил
*бензиламин

#217
*!Әрекеттескенде жарты ацеталь түзетін қосылыстар


*+альдегид пен спирт


*альдегид пен гидразин
*Гриньяр реактиві мен кетон
*альдегид пен гидроксиламин
*Гриньяр реактиві мен альдегид

#218
*!Әрекеттескенде Шифф негіздерін түзетін қосылыстар


*+альдегид пен амин


*альдегид пен гидразин
*Гриньяр реактиві мен кетон
*альдегид пен гидроксиламин
*Гриньяр реактиві мен көміртегі оксиді

#219
*!Альдольдық конденсация реакциясының өнімін қыздырғанда жүреді


*циклдану


*изомерлену
*тримерлену
*полимерлену
*+судың бөлінуі

#220
*!Альдегидтердің мыс гидроксидімен әрекеттесу реакциясының аталуы


*Фелинг реакциясы


*+Троммер реакциясы
*Кучеров реакциясы
*күміс айна реакциясы
*Канниццаро реакциясы

#221
*!Альдегидтердің цианды сутегімен әрекеттесу өнімі


*аминдер


*нитрилдер
*гидразондар
*жарты ацетальдар
*+гидроксинитрилдер

#222
*!С6Н5–СН2–СООН карбон қышқылы аталады


*+фенилсірке қышқылы


*қымыздық қышқылы
*терефталь қышқылы
*бензой қышқылы
*фталь қышқылы

#223
*!Ең күшті дикарбон қышқылы


*+қымыздық


*глутар
*малон
*янтарь
*фталь

#224
*!Қымыздық қышқылын қыздырғанда жүзеге асады


*дегидратациялану


*+декарбоксилдену
*конденсациялану
*тотықсыздану
*тотығу

#225
*!Малон қышқылын қыздырғанда түзіледі


*сірке альдегиді


*сірке ангидриді
*малон ангидриді
*+сірке қышқылы
*құмырсқа қышқылы

#226
*!Қымыздық қышқылын қыздырғанда түзіледі


*қымыздық ангидриді


*+құмырсқа қышқылы
*сірке ангидриді
*сірке қышқылы
*формальдегид

#227
*!Құмырсқа қышқылын басқа қышқылдардан ажырату үшін қолданылатын реагент


*FeCl3 ерітіндісі


*калий иодидінің ерітіндісі
*сілтінің спирттегі ерітіндісі
*күкірт қышқылының сұйытылған ерітіндісі
*+күміс гидроксидінің аммиактағы ерітіндісі

#228
*!Карбон қышқылы фосфор трихлоридімен әекеттескен кезде хлор орнын басады


*β-жағдайдағы сутегінің


*α-жағдайдағы сутегінің
*α-жағдайдағы екі сутегінің
*β-жағдайдағы екі сутегінің
*+функционал топтағы гидроксилдің

#229
*!Карбон қышқылдарына фосфор галогенидтерімен әсер еткенде түзіледі


*спирттер


*галогеноалкандар
*қышқыл ангидридтері
*+галогеноангидридтер
*галогенокарбон қышқылдары

#230
*!Карбоксил тобындағы гидроксилді алкокси тобына алмастырғандағы өнім


*+күрделі эфир


*жай эфир
*ангидрид
*қышқыл
*спирт

#231
*!Күрделі эфир алу үшін әрекеттестіреді


*альдегидтер мен аминдерді


*қышқылдың екі молекуласын
*карбон қышқылдары мен аммиакты
*+карбон қышқылдары мен спирттерді
*карбон қышқылдары мен тионилхлоридті

#232
*!Ангидрид алу үшін әрекеттестіреді


*карбон қышқылдары мен фосфор трихлоридін


*карбон қышқылдары мен тионилхлоридті
*карбон қышқылдары мен аммиакты
*+қышқылдың екі молекуласын
*альдегидтер мен аминдерді

#233
*!Амид алу үшін әрекеттестіреді


*карбон қышқылдары мен гидроксиламинді


*карбон қышқылдары мен тионилхлоридті
*карбон қышқылдары мен гидразинді
*+карбон қышқылдары мен аммиакты
*қышқылдың екі молекуласын
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет