Тарихты оқыту әдістемесі қорытынды аттестацияға арналған тест сұРАҚтары воуд –қа дайындықДата05.06.2017
өлшемі299,11 Kb.
ТАРИХТЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАЦИЯҒА АРНАЛҒАН ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

ВОУД –қа дайындық

2-нұсқа
$$$ 1 9-сыныпқа арналған Қазақстан тарихы оқулығының авторы:

A)Қасымбаев Ж.Қ.B) Бабаев Д.C) Қозыбаев М.К.D) Шалекенов М.В.E) Жангуттин Б.О.


$$$ 2Мына ереженi қай принципке жатқызасыз: Қазақстан тарихы сабағында оқушыларды сабеп-салдарлық байланыстарды дұрыс түсiнуге үйрету үшiн, мүмкiндiгiнше – неге? – сұрағын жиi қолданыңыз:

A) бiлiмдiлiк және белсендiлiкB) көрнекiлiкC) қолайлылық

D) ғылымE) теория мен практикаға байлынысты
$$$ 3Қазақстан тарихынан сабақ берудiң түрi, әдiсi:

A) бiлiмдi жеткiзу мақсатында

B) оқу процесiн ұйымдастыруды ашықтайтын бастапқы заңдылықтар

C) локалық категория, танымдық қызметiн ұйымдастыру жолын көрсетедi

D) мұғалiмнiң оқушылармен қоян-қолтық жұмыс жүргiзу әдісі

E) педагогтармен оқушылардың қызметiн тәртiпке келтiру


$$$ 4 1998 ж. Қазақстан мектептерi тарихтан жаңа бағдарламаға көше бастады:

A) бағыттылықB)центрлесC) хронологиялықD) көмекшi E) тәрбиелiк


$$$5 Қазақстан тарихын оқыту әдiстемесi курсы студенттерге көмек көрсетедi:

A) қазiргi заман тарихынан бiлiмдi игеругеB) баспаға документтердi даярлауға

C) сабақты бiлiктi өткiзуD) реферат даярлау

E) Қазақстан тарихы курсынан диплом жұмысын жазу


$$$ 6 Қазақстан тарихынан өздiгiнен жұмыс iстеуге iскерлкпен мүмкiндiк беретiндер:

A) картамен жұмысB) библиографиялық жұмысC) оқушылармен жұмыс

D) оқулықтармен жұмысE) топтық жұмыс

$$$ 7 Қазақстан тарихының жаңа бағдарламасы мыналарды есепке алды:

A) мектептiң қазiргi оқу жоспарынB) оқулық құрылымыменE) жаңа тарихпен

C) пәннiң құрылымыменD) оушылардың жекелеген ерекшелiктерiмен


$$$ 8 Оқулықтар мынадан тұрады. Қазақстан тарихы оқулығының құрылымы қандай?

A) бөлiмнен, тараудан, параграфтанB) дидактикалық құралданC) әдiстемелiк құралдан

D) бөлiмненE) кiрiспе және қорытындыдан
$$$9 Архивтiк, көркем, тарихижинақтардыңаттары:

A) хрестоматияB) атласC) контур картаD) әңгiмеE) поэзия


$$$ 10 Қазақстан тарихынан теорияның бiлiмдi бақылайтын әдiстерге жататындар:

A) тестiк жұмысB) әңгiмелесуC) диафильмдер көрсету

D) бейнефильмдерE)контур картамен жұмыс
$$$11 Қазақстан тарихының сабағының құрылымдық документiне жататындар:

A) әңгiмелесуB) кеңесC) оқулықпен жұмысD) сұрауE) картамен жұмыс


$$$12 Өткен материалды қорытындылайтын және жүйеге келтiретiн сабақтар:

A) жаңа тақырыпты оқыту сабағыB) қайталау сабағыC) қорытындылау сабағы

D) лекциясабағыE) коррекциялау сабағы

$$$ 13 Қазақстан тарихынан 1 жылға арналып жасалған жоспар қалай аталады?

A) күнделiктi сабақ жоспарыB) тематикалық жоспарC) жылдық календарлық

D) жеке-дараE) арнаулы


$$$ 14 Қазақстан тарихынан мұғалiм сабақ беруде неге көңiл бөлгенi жөн:

A) келеңсiздiк пен қиындықты белгiлеу нәтижесiB) оның басқа сабақтардағы жауабы

C) оның кластармен қатынасыD) оқушының жеке ынтасы

E) тек тақырыпты баяндау, ешнәрсенi көңiлге алмау


$$$ 15 Тарихи ойларды нақтылауға тарихымыздың өткенiн жетiлдiру үшiн мұғалiмi:

A) тапсырма беруде оқулық еңбектерiне шықпау

B) мұғалiм оқушы бойынан бұған жауап таппайды

C) әдебиеттермен өздiгiнен жұмыс iстеуге және оқуға тәрбиелi

D) оқушығақұрғақ фактiлер мен сандарды беру

E) оқушы осы айтылғандарды өзi бойында қалыптастыру қажет


$$$ 16 Тарих мұғалiмi өзiнiң баяндауында мыналарды пайдалануы керек:

A) көпсандардыкүндердiB) аз сандардыC) сандардыпайдаланбауыкерек

D) барлықберiлгенсандарменцифрлардыпайдалану

E)сандар мен цифрларды бiртiндеп пайдалану керек


$$$ 17 Қазақстан тарихынан сабақ беруде хронологияны оқыту барысында негiзгi мiндет қандай?

A) тарихи процестiң дамуын анықтайдыB) оқушыны шатыстыру үшiн

C) жылдары көрсетiлген әр түрлi оқиғаларды қамтитын сандарды беру қажет

D) оқушыкейбiр сандардығанаестеқалдырады

E)оқытуда кейбiр хронологиялық даталармен шектелеген жөн
$$$ 18 Өз оқушыларында тарих, тiл және Орта Азия мен Қазақстандағы тайпалар мен халықтардың рухани өмiрi туралы түсiнiк қалыптастыру мақсатында Қазақстан тарихы мұғалiмi оқушыларға қандай тарихи көздердi беруi керек?

A) Әл-Фараби, Ж.БаласағұнB) Пушкин, Чехов, ГогольC) Шекспир, Гомер

D) ДантеE) Чернышевский, Толстой
$$$19 Қазан революциясына дейiн оқу орындарында қазақ тарихын тұңғыш көтерген:

A) А.ҚұнанбаевB) М.ТынышбаевC) Г.ТұрысбековD) А.БайтұрсыновE) Ы.Алтынсарин

$$$ 20 Қазақстан мектептерiнде тарих пәнiн 11- сыныптан бастап қазақ халқының тарихын оқытуда енгiзу мәселесiн көтерген:

A) М.СералинB) Ж.АймауытовC) А.БайтұрсыновD) А.ҚұнанбаевE) М.Жұмабаев


$$$ 21 6-7 сынып оқушылары үшiн Қазақстан тарихының алғашқы бағдарламасын және “Қазақстан очеркi” оқулығының авторы:

A) А.ДауылбаевB) С.АсфендияровC) Н.ЖүкеновD) М.СералинE) А.Байтұрсынов


$$$ 22 Қазақ ССР тарихының материалдары жалпы бiлiм беретiн мектептерде ресми түрде оқытылады:

A) 1955-1956 жж.B) 1957-1958 жж.C)& 1958-1959 жж.D) 1960-1961 жж.E)1961-1963 жж.


$$$23 Алғашқы Қазақстан тарихы оқу құралының авторы:

A) У.ШалекеновB) Қ.БиржановC) М.АқынжановD) К.КенжебаевE) Е.Бекмаханов


$$$ 24 Тарих мұғалiмдерiне арнап жазылған Қазақ ССР тарихының “Элементарлық курсын оқыту” әдiстемелiк құрал:

A) Т.ТұрлығұловB) К.ДилебаевC) Н.БекмахановаD) Ж.ҚасымбаевE) С.Бабажанов


$$$ 25 “Қазақстан тарихы” мектептiң оқу жоспрына пән болып енгiзiлдi:

A) 1989 ж.B) 1990 ж.C) 1992 ж.D) 1991 ж.E) 1994 ж.


$$$26 Қазақстан тарихының оқыту әдiстемесiнiң пәнi:

A) тарихты оқыту процессiB) ғылыми зерттеу процессiC) тарихты оқып-бiлу процессi

D) педагогиканы оқып-бiлу прцессiE) ойында шеру процессi
$$$ 27 Қазақстан тарихы мектеп куросының негiзгi ұғымдары:

A) тарихиB) географиялықC) социологиялықD) педагогикалықE) филологиялық


$$$ 28 Қазақстан тарихы сабақтарының жаңа типтерi:

A) аралас сабақтарB) рольдiк сабақтарC) семинар сабақтар

D) қайталаусабағыE) азаматтық форум, конференция
$$$29 Қазақстан тарихының оқу әдiстемелiк кешенiнiң авторы:

A) Т.ТiлендиевB) Ж.ҚасымбаевC) Н.КүнқожаевD) К.КұнапинаE) С.Жолдасбаев, Т.Омарбеков


$$$ 30 Тiзiм бойынша қатардағы көрнекiлiктiң қайсысы артық:

A) карталық схема B) жергiлiктi жоспар C) слайд D) контурлық карта E) документальды фильм


$$$31 Орта мектептiң 6 сыныбына арналған ежелгi Қазақстан тарихы оқулығының авторлары:

A) К.Байпақов, Ә.Орынбаев, Ж.Таймағанбетов B) Ж.Жетiбаев, К.Қунапина

C) Т.Тұрлығұлов, Ә.Төлеубаев, К.Құнапина D) Т.Тұрлығұлов, К.Құнапина E) Т.Төлебаев
$$$ 32 “Мектепте Қазақстан тарихын оқыту әдiстемесiнiң” ғылыми-әдiстемелiк моделiн ұсынған автор:

A) И.ҚадырбековB)& Т.ТұрлығұловC) И.ЗарифоваD) дұрыс жауап жоқE) М.Қозыбаев

$$$ 33 “Тарихи қозғалыс категориясы” оқушылардың жетiстiктерiн тексеруде қандай бiлiмдi қамтиды?

A) хронологиялықоқиғалар B) географиялық C) тарихи

D) фактiлер, уақиғалар, терминдер E) тарихи-экономикалық процестер
$$$ 34 Қазақстан тарихы сабағында материалды ауызша баяндау тәсiлдернiң бiрi:

A) конспект түрiнде баяндауB) пәндiк мiнездеме түрiндеC) бейнелiк мiнездеме

D) порттреттiк мiнездемеE) қосымша материалды қадағалау

$$$35 Мектепте Қазақстан тарихын оқыту процесiнiң негiзгi факторлары:

A) оқытудың мақсаты B) оқытудың проблемалылығы C) бiлiм мазмұны

D) оқытудың нәтижелерiE) тәрбие процесi


$$$36 Қазақстан тарихын оқытуда көркем әдебиеттi пайдалану әдiстемесiн жазған автор:

A) Б.ӘбдiғұловB) Қ.АманжоловаC) И.ҚадырбековD) С.АдырбекE) К.Арғынбай


$$$37 Қазақстан тарихы оқулығының негiзгi құрамы неден тұрады?

A) әңгiме B) тапсырма C) мәтiн D) тәсiл E) суреттер


$$$ 38 Қазақстан тарихын оқытудың қажеттi факторлары:

A) көрнекiлiктi қолдану B) оқытудың мазмұны C) әр түрлi деңгейдегi бағдарламалар

D) оқушының бiлiмiн тексеру E) көркем әдебиеттi пайдалану
$$$ 39 Тарих сабақтарын жүйелi түрде өткiзуде мұғалiмнiң басшылыққа алатын құралы:

A) оқу жоспары B) сабақ жоспары C) тақырыптық жоспарлау

D) оқу бағдарламасы E) дидактикалық
$$$40 6-сыныпта оқылатын курс:

A) ежелгi дүние тархыB) қазiргi заман тарихыC) жаңа тарих

D) Ресей тарихыE) алғашқы қауым тарихы
$$$41 Сабақтың барлық элементтерін қолданылатын сабақ түрі?

A) қайталау – қорытындылауB) араласC) жаңа сабақты хабарлау

D) семинар сабақE) оқушының білімін және шеберлігін тексеру сабағы

$$$ 42 Методикалық зерттеулердің негізгі түрлерін атау?

A) тәжірибелі сабақ беру, класстан тыс тапсырмаB) эксперименттік сабақ, семинар сабақ

C) экспермиент, қадағалауD) қадағалау, кластан тыс сабақ түріE) тәжірибелі сабақ эксперимент

$$$43 Драматизация әдісінің авторы кім?

A) Попровелин М.Н.B) Виноградов Л.Г.C) Гартвич А.Ф.D) Покатило Н.П.E) Каеев Н.И.

$$$ 44 ХIX ғ. аяғы XX ғ. басындағы тарихи білім берудің дамуындағы негізгі екі бағыт?

A) буржуазиялық-либералдықB) буржуазиялық-демократиялық

C) революциялық-монархиялықD) ревалюциялық-резиалдыE) монархиялық-либералдық

$$$ 45 Тарихи көріністердің қандай түрлерін білесіңдер?

A) тарихи аумақ, тарихи уақыт, тарихи факторларB) әлеуметтік-аумақтық,

C) әлеуметтік-саяси, тарихи уақыт, экономикалық

D) әлеуметтік, жеке тарихи, экономикалықE) экономикалық, аумақтық, әлеуметтік

$$$ 46Оқытудың логикалық аяқталған негізгі түрі?

A) оқыту әдісі B) тарихи олимпиадаC) саяси ақпаратD) саяси үйірмеE) тарихи сабақ

$$$ 47Шеберлік дағды бойынша Бабанский жүйесін атаңыз?

A) оқу-интелектуалдық, оқу- ақпараттықC) ақпараттық, библиографиялық

B) оқу-ұйымдастыру, оқу тәжірибесі және библиографиясы

D) интелектуалдық, практикалықE) практикалық, билиографиялық

$$$48 Әділдік (шындық) әдісінің авторы кім:

A) Гартвич А.Ф.B) Покотило Н.П.C) Покровскии М.Н.D) Виноградов Л.Г.E) Кариев Н.И.

$$$49 5-7 сыныптарда қолданатын сабақ түрі:

A) жаңа сабақ түсіндіруB) аралас сабақC) қорытынды- қайталау

D) семинар сабағыE) Білім жинақтау, тексеру

$$$ 50 «Қоғамтану» пәні қай жылы мектепке енгізілді:

A) 1969-1970 жж.B) 1971-1972 жж.C) 1974-1975 жж.D) 1976-1977 жж.E) 1962-1963 жж.

$$$ 51Адам және қоғам курсы мектепте қашан енгізілді?

A) 1982-1983 жж.B) 1986-1987 жж.C) 1970-1980 жж.

D) 1990-1991 жж.E) 1989-1990 жж.

$$$ 52 Мемлекет және құқық негіздері курсы қай жылы енгізілді?

A) 1962-1963 жж.B) 1972-1973 жж.C) 1975-1976 жж.D) 1985-1986 жж.E) 1981-1982 жж.

$$$ 53 ВКП Орталық комитетінің «Бастауыш және орта мектеп» туралы қаулысы қашан қабылданды?

A) 1935 ж.B) 1930 жC) 1931 жD) 1940 ж.E) 1932 ж.

$$$ 54ВКП Орталық комитетінің «Бастауыш және орта мектеп» бағдарламасы қашан қабылданды?

A) 1932 ж.B) 1931 ж.C) 1937 ж.D) 1941 ж.E) 1935 ж.
$$$ 55 Біріктірілген оқу әдісі мен шеберлігінің 3 тобын атаңыз:

A) оқу еңбек ұйымдастыру, оқытудың мазмұнын меңгеру, кітаппен жұмыс

B) кітаппен жұмыс, жұмыс орнын даярлау, ауызша және жазбаша баяндау мәдениетіне сипаттама

C) оқу қызметінің мазмұнын меңгеру, кітпппен жұмыс, кітапхана-библиографиялық

D) оқу еңбекті ұйымдастыру,кітап, дерек, оқулық ақпараттары мен жұмыс, оқушының ауызша және жазбаша саилау мәдениетіне сипаттама

E) Оқу еңбек ұйымдастыру, библиографиялық

$$$ 56 Пәнаралық және курсаралық байланыстың негізгі үш тобын атаңыз:

A) ретроспективті, дәлдік, перспективтіB) бірізділік, дәлдік, перспективті

C) перспективтік, ретроспективтік, бірізділікD) ретроспективтік, бірізділік, ақпараттық

E) ақпараттық, перспективтік, бірізділік

$$$ 57 Тарихи даму заңдылықтарын қалыптастыруда, тарихи заңдылықтардық үш тобын атаңыз:

A) себеп-салдарлық, перспективтік, уақытшаB) себеп-салдарлық, локолдық, уақытша

C) уақытша, ретроспективтік, перспективтікD) локолдық, ретроспективтік, перспективтік

E) Локолдық, бірізділік, ретроспективтік

$$$ 58 КПСС орталық комитетінің «мектепте тарихты оқытуға кіретін әдістері» туралы қаулысы:

А) 1958 ж.В) 1968 ж.С) 1970 ж.Д) 1971 ж.Е) 1959 ж.

$$$ 59 1940 жылы шыққан ССР тарихы оқулығының авторы кім?

A) Агибалова Е.В.B) Панкратова А.М.C) Андеевская Н.В.D) Вагин А.А.E) Кариев Н.И.

$$$ 60 1945 жылы шыққан «Жаңа тарих» оқулығының екінші бөлімінң авторы кім?

A) Стерелов А.И.B) Хвостова В.М.C) Сперанский В.М.D) Редию А.З.E) Тора В.П.ТАРИХТЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАЦИЯҒА АРНАЛҒАН ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

ВОУД –қа дайындық

1-нұсқа
$ 1Методика (әдiстеме) ұғымы ненi бiлдiредi?

A) тарихи заңдылықB) зерттеу әдiсттерiC) тарихи құбылыс

D)зерттеу жолдарыE) тарихи процесс
$$$ 2Оқытудың негiзгi әдiстерiн атаңыз?

A) репродуктивтiк (түсiрген суреттi қайта түсiру)

B) диологтық, көрнекiлiк, ауызша көрнекiлiк, практикалық

C) аналитикалық (талдау, сөйлеу, словесный, практикалық)

D) зерттеу, жеке-iздеу, практикалықE) түсiндiре-бейнелеу, сөйлеу зерттеу
$$$ 3Тарихи үйiрме деген не?

A) оқу процесiнiң негiзгi бөлiмiB) кластан тыс сабақ түрi

C) эксперименттүрiD) оқупроцесiнiң звеносыE) оқыту әдiсi
$$$ 4Тарихи бiлiм берудiң құрылымын атаңыз:

A) тарихи құбылыс, тарихи түсiнiк, тарихи фактiлер

B) тарихи құбылыс, тарихи көрiнiс, тарихи процестеу заңдылығы

C) тарихи факт, тарихиоқиға, тарихи процесс

D) тарихиқұбылыс, тарихи процесс, тарихи фактiлер

E)тарихи түсiнiк, тарихи процесс, тарихи түсiнiк


$$$ 5Лернер бойынша дағды мен шеберлiк жүйесiн атаңыз:

A) информациялық, библиографиялық, интелектуалдық

B) практикалық, оқу-ұйымдастыру, библиографиялық

C) ұйымдастыру, практикалық, интелектуалдық

D) оқу-ұйымдастыру, библиографиялық, практикалық

E) библиографиялық, ұйымдастыру, информациялық


$$$ 6Талдау әңгiме әдiсi оқыту әдiсiнiң қай түрiне жатады?

A) көрнекiлiкB) практикалықC) ауызшаD) шартты графикалықE) жеке-iздену


$$$ 7Тарихи көрнекiлiктiң қандай түрлерiн бiлесiңдер?

A) өткен оқиғалар, тарихи кезең, тарихи кеңiстiк

B) бейнелiк, тарихи кеңiстiк, әлеуметтiк

C) экономикалық, тарихи уақыт, әлеуметтiк-саяси

D) әлеуметтiк, жеке тарихи, экономикалық

E) әлеуметтiк, кеңiстiк, экономикалық


$$$ 8Оқыту процесiнiң негiзгi элементi дегенiмiз не, сол сияқты оқыту формасының аяқталған жүйесi:

A) iзденуәдiсiB) тарихи олимпиадаC) саяси информация

D) тарихиүйiрмеE) тарих сабағы
$$$ 9ВКП (б) Орталық комитетiнiң, СССР мектептерiнде азаматтық тарихты оқыту туралы қаулысы:

A) 1934 ж.B) 1939 ж.C) 1928 ж.D) 1959 ж.E) 1947 ж.


$$$ 10Тарихи құқықтық деректердiң негiзгi түрлерiн атаңыз:

A) мемуарлар, тергеу iстерi, заңдар мәтiнi

B) көркем әдебиеттi құжаттар, актiлiк сипаттау деректерi

C) хроникалды, (мезгiлдi) құжаттар, жылнамалық құжаттар, халық ауыз әдебиетi

D) көркем әдебиет, жылнама, заңдар мәтiнi

E)жылнамалар, мемуарлар, актiлi сипатты деректер


$$$ 11Реферат әдiсiнiң авторы кiм?

A) Платонов С.Ф.B) Коволинский М.Н.C) Рожков Н.К.

D) Виноградов П.Т.E) Платонов С.Ф.
$$$ 12Тарихи факультатив дегенiмiз не?

A) кластан тыс жұмыс түрiB) оқу процесiнiң бiр бөлiмi

C) эксперимент түрiD) бақылау түрiE) оқыту әдiсi
$$$ 13Мектептер 10 жылдық бiлiм алуға қай жылы көштi?

A1964 ж.B) 1959 ж.C) 1974 ж.D) 1961 ж.E)1972 ж.


$$$ 148-11 кластарға жиi қолданылатын сабақ түрлерi:

A) аралас сабақB) жалпылама-қайталауC) жаңа сабақ хабарлау

D) шеберлiктi қалыптастыру сабағыE) бiлiмдi тексеру сабағы
$$$ 15“Опыт методики элементарного курса истории” – деген методикалық құралдың авторы кiм?

A) Гарович Л.Ф.B) Кроминицский А.C) Рожков Н.А.D) Кареев Н.И.E) Виноградов М.Р.


$$$ 16 “Практическое руководство для начинающего класса” – деген методикалық құралдың авторы кiм?

A) Рожков Н.А.B) Коваленский М.Н.C) Платонов С.Ф.

D) Виноградов М.Р.E) Покотило Н.П.
$$$ 17 Тарихтан бiлiм беру мазмұнының басты элементiн атаңыз:

A) тарихи көрiнiсB) дағды мен шеберлiкC) тарихи бiлiм

D) пән аралық байланысE) тарихи түсiнiк
$$$ 18 Мұғалiмнiң ауызша сөзi қандай негiзгi 3 функцияны атқарады, соны атаңыз:

A) информациялы, ойлау, тәрбиелеуB) интелектуалды, информациялы, зерттеу

C) ұйымдастыру, интелектуалды, тәрбиелiD) ұйымдастыру, интелектуалды, ойлау

E)интелектуалды, зерттеу, таным


$$$ 19КПСС Орталық комитетiнiң “Мектептерде тарихтан сабақ беру тәртiбiн өзгерту туралы қаулысы” қай жылы қолданды?

A) 1936 ж.B) 1940 ж.C) 1965 ж.D) 1931 ж.E) 1959 ж.


$$$ 20 1940 жылы шығарылған СССР тарих оқулығының авторы кiм?

A) Агибаев Е.В.B) Панкратова А.М.C) Коровкин Ф.М.D) Андреевская Н.В.E) Вагин А.К.

$$$ 21 1940 жылышыққан “Ежелгiдүниетарихының авторы кiм”?

A) Мишулин А.В.B) Коровкин Ф.М.C) Косминовский Е.D) Хвостова В.М.E) Бра В.П.

$$$ 22 1940 жылы шыққан “Орта ғасырлар тарихының ” авторы кiм?

A) Хвостова В.М.B) Зубок Л.И.C) Ефимов А.В.D) Зиновьев М.Л.E)Косминский А.Е.

$$$ 23 1940 жылы шыққан “Жаңа тарих оқулығының ” 1-шi бөлiмiнiң авторы кiм?

A)Ефимов А.В.B) Стражев А.И.C) Зиновьев М.Л.D) Вогин А.Н.E) Хвостова В.М.

$$$ 24 1940 жылы шыққан “Жаңа тарих оқулығының ” 1-шi бөлiмiнiң авторы кiм?

A) Стражев А.И.B) Хвостова В.М.C) Сперанский В.М.D) Редко А.З.E) Гора В.П.

$$$ 25 Тарихи карталар көрнекiлiктiң қай түрiне жатады?

A) аудиовизуальдыB) заттықC) бейнелеуD) шартты-графикалықE) техникалық-көрнекiлiк

$$$ 26 Мектеп лекция оқытудың қай әдiсiне жатады?

A) практикалықB) көрнекiлiкC) ауызшаD) бейнелеуE) зерттеу

$$$ 27 “Формирование у школьников понимания закономерных исторического процесса” деген методикалық құралдың авторы кiм?

A) Даири Н.Г.B) Вагин А.Т.C) Пунский В.О.D) Стражев А.ИE) Лернер И.Я.

$$$ 28 “Обучение истории старших классах” оқулығының авторы кiм?

A) Сперанский Н.В.B) Пунский В.О.C) Лернер И.Я.D) Лейбенгрут П.С.E) Даири Н.Г.


$$$ 29 Оқыту картиналарының негiзгi түрлерiн атаңыз?

A) тарихи, сюжеттiк портреттерB) типологиялық, оқиғалар, тарихи портреттер

C) тарихи, анатомиялық, сюжеттiкD) сюжеттiк, оқиғалық, талдау

E) типологиялық, сюжеттiк, тарихи


$$$ 30 Монументалдық тарихи ескерткiштер көрнекiлiктiң қай түріне жатады?

A) заттық графикалықB)& бейнелеуC) заттық

D) техникалық көрнекi құрал (ТСО)E) аудиовизуалды
$$$ 31 Современные требования к уроку истории” деген оқулықтың авторы кiм?

A)Даири Н.Г.B) Лернер И.Я.C) Вагин А.А.D) Бабанский Ю.В.E) Лейбенгрут


$$$ 32“Наглядность в преподавании истории” деген оқулықтың авторы кiм?

A) Кулагин Г.А.B) Гаманков Т.Т.C) Аппарова Н.И.D) Федосов И.А.E)Никифиров Д.Н.


$$$ 33 “Сто игр по истории” деген оқулықтың авторы кiм?

A) Стражев А.И.B)Кулагин Г.А.C) Андреевская Л.И.D) Ежова С.А.E)Дружкова Я.В.


$$$ 34 Өндiрiстiк қатынастар ұғымы ұғымдардың қандай тобына жатады?

A) әлеуметтiкB)экономикалықC) арнайытарихиD) тарихимәдениE) тарихи


$$$ 35 “Тәжiрибелi сабақ беру” дегенiмiз не?

A) эксперименттiң түрB) бақылаудың түрiC) оқытудың түрi

D) оқыту процесiн тiкелей бақылауE) сабақ түрi
$$$ 36 “Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории” кiтабының авторы кiм?

A) Дружкова А.В.B) Леюедева И.М.C) Лернер И.Я.D) Дайри Н.Г.E)& Лейбенгруб П.С.


$$$ 37XVIII ғасырда шыққан Ресей мен Украина тарихынан алғашқы оқу құралын атаңыз?

A) АзбуковникиB) Русская история в самом сжатом очерке

C) Повести временных летD) Древняя Российская историяE)Синопсис
$$$ 38“Древняя Российская история” тарихи еңбегiнiң авторы кiм?

A) Покровский М.Н.B) Карамзин Н.М.C) Соловьев С.М.

D)Ломоносов М.В.E) Иловайский Д.И.
$$$ 39 Эвристикалық әңгiменi оқытудың қандай әдiсiне жатқызамыз?

A) ауызша оқыту әдiсiB) шартты графикалық әдiс

C) оқытудың көрнекiлiк әдiсiD) зерттеушiлiк әдiсE) репродуктивтi әдiс
$$$ 40Оқытудың түсiндiрмелi – иллюстративтi әдiсi оқыту әдiсiнiң қандай жүйесiне жатады?

A) бiлiм алудың деректерiне байланысты

B) оқушылардың таным әрекетiнiң деңгейiне байланысты

C) қорытындылаудың дәрежесiне қарай

D) тарихи материалдың мазмұнына қарай

E) оқушылардың өз берiнше жұмыс iстей алу қабiлетiне қарай

$$$ 41Схемалық сурет көрнекi түрде оқытудың қандай түрiне жатады?

A) шартты-графикалықB) бейнелеуC) пәндiкD) аудиовизуальдыE) ТСО


$$$ 42Түрлi сипаттағы текстердi оқу техникасы, оқу процесiн игеру қабiлеттiлiктiң қай тобына жатады?

A) оқу еңбегн ұйымдастыруB) оқыту ұйымдастырушылықC) оқу-тәжiрибелiк

D) кiтаппен және өзге де деректiк мәлiметтермен жұмысE) оқу-интеллектуалдық

$$$ 43 Жаңа тарих оқулығы 1-шi бөлiмiнiң хронологиялық шеңберiн ата:

A) 1540-1780 ж.ж.B) 1650-1820 ж.ж.C) 1580-1870 ж.ж.D) 1640-1870 ж.ж.E) 1620-1850 ж.ж.
$$$ 44 Жаңа тарих оқулығы 1-шi бөлiмiнiң хронологиялық шеңберiн ата:

A) 1870-1914 ж.ж.B) 1820-1911 ж.ж.C) 1850-1917 ж.ж.D) 1820-1918 ж.ж.E) 1930-1915 ж.ж.

$$$ 45Қазiргi заман тарихы оқулығының хронологиялық шеңберiн ата:

A) 1918- қазiргi уақытқа дейiнB) 1911- қазiргi уақытқа дейiн

C) 1917- қазiргi уақытқа дейiнD) 1910- қазiргi уақытқа дейiнE) 1914- қазiргi уақытқа дейiн
$$$ 46 1973 жылы СССР Мемлекеттiк силығына ие болған “Ежелгi дүние тарыхы” оқулығының авторы кiм?

A) Пунский В.О.B) Гора П.В.C) Коровкин Ф.П.D) Запарожец Н.И.E) Ефимов А.В.


$$$ 47 Тарихтасабақтантысоқытудеген не?

A)сабақтантысжұмысформасыB) сабақтүрC) оқытуәдiсiD) эксперимент түрi

E)өзiндiк жұмыс
$$$ 48 ХХ ғ. “Қазiргi заман тарихы” оқулығының авторы кiм?

A) Агибалова Е.В.B) Донской Г.М.C) Коровкин Ф.П.D) Кредер А.А.E) Боголюбов Л.Н.

$$$ 49 Қазақстан тарихының мектеп курсындағы негiзгi түсiнiктерi:

A) әлеуметтiкB) тарихиC) географиялықD) хронологиялықE) саяси

$$$ 50 Тарихи материалды дәлелдеудiң негiзгі түрне не жатады?

A) хронологияB) географиялықжағдайC) түсiнiктерD) терминдерE) контурлық карталар


$$$ 51 Кiмнiң еңбектерi Қазақстанның ежелгi тарихының жазбаша деректерiне жатқызылады?

A) Мирза Хайдар ДулатиB) Орыс шежресiC) ГерадотD) Аль-ФарабиE) Бируни


$$$ 52 5-сыныпқа арналған 2001 ж. “Ежелгi дүние тарихы” оқулығының авторы кiм?

A)ТулебаевТ.А.B) Қозыбаев М.К.C) Байпақов К.М.D) Қасымбаев Ж.Қ.E) Шалекенов М.


$$$ 53 Отандық тарих бойынша тарихи бiлiм мына қағидаға сүйенуi керек:

A)тарихи және ғылыми оъективтiкB) қол жетерлiк

C) хронологиялық бiрiздiлiкD) атеизмE) өнегелiлiк

$$$ 54 Қазақстанның орта ғасырлар тарихы нешiншi сыныпта оқытылады?

A) 6 сынып B)7 сынып C) 8 сынып

D) 9 сынып E) 11 сынып

$$$ 55 Қазақстан тарихы курсындағы әлеуметтiк түсiнiктерге ненi жатқызамыз:

A) алғашқы қауым адамы, дiн, мемлекет

B) қазақ жүздерi, қазақ халқы

C) құлиеленушiлiк құрылыс, феодал

D) мәдениет, өнер E) әдебиет, поэзия

$$$56 Жеке тарихи түсiнiктерге ненi жатқызамыз?

A) қазақ хандығы, шаруа, сұлтанB) қоғам, табиғатC) шаруашылық, мәдениет

D) мәдениет, өнер E) әдебиет, поэзия

$$$57 Қазақстан тарихы курсындағы тарихи түсiнiктерге қайсысын жатқызамыз?

A) жазу, қала, мемлекетB) билер, байлар, яссак

C) сауда, феодалдық қарым-қатынасD) мәдениет, өнерE) әдебиет, поэзия

$$$ 58 Қазақстан тарихын мектепте оқытудың негiзгi принципi:

A) таматикалықB)хронологиялықC) ұзындықD) түсiндiрмелiкE) географиялық

$$$ 59 Қазақстан тарихы сабағында хронологияны оқыту әдiстерiнiң iшiндегi ең тиiмдiсi қайсысы?

A) есте сақтауға арналған жаттығуларB) хронологиялық жинақ жасау

C) ассоциативтiк әдiсD) әңгiмеE) баяндау

$$$ 60 Кiтап моңғолдар тарихы жөнiндегi құнды дерек, Шыңғыс ханның өмiрбаяны:

A) моңғолдардың асыл аңыздарыB) Ж.Рони – От үшiн күресC) АЗиЯ – О.СулейменовD) Қатал ғасыр – В.КалашниковE) Қазақстан тарихының очерктерi

ТАРИХТЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

ВОУД –қа дайындық
ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАЦИЯҒА АРНАЛҒАН ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

1-нұсқа


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Д

В

В

В

С

Д

А

Е

А

В

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Е

А

А

С

В

Е

С

А

Е

В

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

А

Е

А

В

Д

С

С

Е

В

В

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

А

Е

В

Е

А

Е

Е

Д

А

В

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

А

Д

Д

А

Е

С

А

В

В

А

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

С

А

А

В

С

А

В

В

С

А


ТАРИХТЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

ВОУД –қа дайындық

2-нұсқа


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

А

А

В

С

С

А

С

А

С

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

С

С

С

А

С

В

А

А

Е

В

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

В

С

Е

В

В

А

А

А

В

А

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

С

В

С

В

В

В

Д

В

В

А

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

С

С

С

В

А

Е

А

С

В

Е

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

А

С

С

А

Д

А

В

Е

Е

В


2014-2015 оқу жылырда өткізілетін Тарихты оқыту әдістемесі пәні бойынша ВОУД дайындық тесттерінен өту

ХАТТАМАСЫ

дата «....» дата «....»Аты жөні

нұсқа

бал

қолы
нұсқа

бал

қолы
1

Айтышева А

2

Базарханова Н

3

Даулетхан А

4

Мейірбеков Т

5

Муратбекова А

6

Нәсіпбекова С

7

Сембинова А

8

Серікқан Е

9

Тажіков Д

10

Умирханова А

11

Шакаримов М2014-2015 оқу жылырда өткізілетін Тарихты оқыту әдістемесі пәні бойынша ВОУД дайындық тесттерінен өту

ХАТТАМАСЫ

дата «....» дата «....»Аты жөні

нұсқа

бал

қолы
нұсқа

бал

қолы
1

Айтышева А

2

Базарханова Н

3

Даулетхан А

4

Мейірбеков Т

5

Муратбекова А

6

Нәсіпбекова С

7

Сембинова А

8

Серікқан Е

9

Тажіков Д

10

Умирханова А

11

Шакаримов МКаталог: ebook -> umm
umm -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
umm -> Жалпы және заң психологиясы терминдерінің қысқаша сөздігі. І бөлім. Жалпы психология пәнінің терминдері
umm -> 6М 011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы» Магистранттарға арналған
umm -> ПОӘК 042-14-5-05. 02. 20. 22/2013 № басылым
umm -> «Ежелгі дәуір әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В012100- Қазақ тілінде
umm -> Оқытушы үшін «Қазақстан тарихы»
umm -> Әбікенова Гүлнафис Төкенқызы Қазақ тіліндегі эпистолярлық стильдің лингвистикалық сипаты
umm -> Педагогика кафедрасы


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет