Win 32 парағыныңастарлы бет жасаудыңPageControlжəнеTrackbar, RichEditкомпоненттері. ИерархиялықмəліметтердіағаштүріндешығарудыңTreeViewкомпоненті. WebBrowserкомпонетіменбайланысбет1/3
Дата29.12.2021
өлшемі155,02 Kb.
#106439
  1   2   3
15a2d939-3824-4627-93ed-5a678f50bf36 (2)
ндірістік т жірибе есебі Маманды ы 6В06103 – «Есептеу техника, ндірістік т жірибе есебі Маманды ы 6В06103 – «Есептеу техника, Кунделик Апилова, 2 лекц, бух есеп

Win 32 парағыныңастарлы бет жасаудыңPageControlжəнеTrackbar, RichEditкомпоненттері. ИерархиялықмəліметтердіағаштүріндешығарудыңTreeViewкомпоненті. WEbBrowserкомпонетіменбайланыс.

Дəрісмазмұны:

  1. Win 32 парағы.

  2. PageControlкомпоненті, қасиеттері.

  3. Trackbar, RichEditкомпоненттері.

  4. TreeViewкомпонентіжəнеоныңқасиеттері.

  5. InternetпарағыныңWebBrowserкомпонентіменбайланыс


Win 32парағы 32 разрядты Windows 95/98/NT/2000 операциялықжүйелерініңинтерфейстікэлементтеріненқұралады.


36- сурет. Win 32 парағы.

Бұлпарақтыңжиіқолданылатынкомпоненттерінқарастырайық.PageControl- көппарақтыпанельдержиынтығы.

RichEdit- форматталғанмəтінгеарналғанкөпжолдық редактор.

TrackBar –программадағыкейбіршамалардыңмəнінбасқарудақолданылатынжылжытқыш.

Animate-қарапайыманимациянышығаруғамүмкіндікберетін мультипликатор.

TreeView- пиктограммалардыңтармақтықұрылымыменбайланысқанжиынтықтантұратынтаңдаутармағыт.с.с.

PageControlкөппарақтыпанеліқосымшадаəртүрліпарақтаəртүрлімазмұнды объект қоюарқылықосымшадаэкрандықкеңістіктіүнемдеугемүмкіндікбереді. Компоненттіформағаорналастырғаннанкейіноғанжаңапараққосуүшінконтекстікменюден “Жаңапарақ” (NewPage) пунктіншертеміз. DelphiавтоматтытүрдеTabSheet1, TabSheet2…аттыжаңапарақжасайды. ПарақтақырыбыCaptionқасиетіарқылыөзгертіледі.

Мысал:PageControlкомпонентіарқылыəрсұрағыəрпарақтаорналасқантестілеупрограммасынжасаумысалынқарастырайық. (Жобаинтерфейсі 37-38 суреттегідейболады.)
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет