№ уроку Дата проведення Тема 1 2 3бет1/5
Дата03.12.2016
өлшемі0.75 Mb.
түріУрок
  1   2   3   4   5
Українська мова І семестр - 4 години на тиждень

№ уроку

Дата проведення

Тема

1

2

3Мова і мовлення ( 5 год. протягом року)

1
Державний гімн України. Мова-жива скарбниця історії народу

2
Збагачення мови новими словами

3
Українська мова. Спорідненість її з іншими мовами

4
Усне і писемне мовлення

5
Культура мовлення спілкування

Текст ( 10 год. і протягом року)

6
Тема,мета,заголовок тексту

7
Роль слів у побудові тексту

8
Поділ тексту на частини. План

9
Текст-розповідь

10
Текст-опис

11
Текст – міркування

12
Будова тексту

13
Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над удосконаленням власного тексту .Письмовий переказ тексту « Ромашка»

14
Замітка до газети. Узагальнення знань і вмінь з розділу «Текст»

15
Контрольна робота .Диктант «Сірники-не іграшка»Речення (9 год. і протягом року)

16
Урок розвитку зв»язного мовлення.Порівняльний опис «Яблуня і берізка»

17
Види речень за метою висловлювання та інтонацією

18
Закріплення знань про основу речення. Зв’язок слів у реченні

19
Однорідні члени речення за допомогою сполучників

20
Поєднання однорідних членів за допомогою

сполучників21
Залежні слова при однорідних членах речення.Закріплення знань про однорідні члени речення.

22
Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту « Шкідливість куріння»

23
Уявлення про складне речення. Побудова складного речення. Узагальнення знань і вмінь з розділу «Речення»

24
Контрольна робота з метою перевірки знань і вмінь з опрацьованих розділів.Мовна тема « Мова і мовлення. Текст.Речення»

Частини мови. Іменник (20 год.)

25
Іменник як частина мови

26
Іменник-синонім, іменник-антонім. Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників

27
Відмінювання іменників,або змінювання за відмінками. Початкова форма іменника

28
Особливості відмінювання іменників різного роду в однині

29
Розрізнення відмінків іменників жіночого роду

30
Перевірка закінчення іменників чоловічого роду з основою на приголосний у родовому відмінку однини

31
Зміна приголосних перед закінченням-і в іменниках жіночого та чоловічого роду

32
Урок розвитку зв’язного за спостереженням в природі (за мовлення. « Краса осіннього лісу»

33
Чергування звуків (і) з (о) в іменниках жіночого та чоловічого роду

34
Правопис закінчень іменників жіночого роду –а (-я) в родовому відмінку однини

35
Правопис закінчень іменників жіночого роду на –а (-я) в орудному відмінку однини

36
Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини

37
Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на –р в орудному відмінку однини

38
Урок розвитку зв»язного мовлення.Обгрунтування вибору заголовку тексту «Хто хоче їсти,той має метикувати».

39
Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини.Усни переказ тексту з орієнтацією на ілюстрації в підручнику

40
Вимова і правопис іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини

41
Правопис відмінкових закінчень іменників у множині

42
Правопис закінчень іменниківу родовому відмінку множини

43
Вживання іменників без прийменників і з прийменниками

44
Правопис закінчень іменників у місцевому відмінку множини

45
Контрольна робота. Диктант «Осінь»

Прикметник (22 год.)

46
Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Спостереження за роллю прикметників у мовленні

47
Прикметники-синоніми,прикметники-антоніми.Пряме і переносне значення прикметників

48
Уживання прикметників у художніх творах та в науково-популярних текстах

49
Урок розвитку зв’язного мовлення. Власна оцінка поведінки героїв прочитаного тексту «Як краще провчити?Дражнилка »

50
Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Спостереження за формами прикметників найвищого ступеня ( без терміна ,практично)

51
Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками

52
Спостереження за зв’язком прикметників з іменниками в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і числами

53
Контрольна робота Письмовий переказ «Шкідливість куріння»

54
Відмінювання прикметників. Таблиця відмінювання прикметників в однині

55
Вправи на визначення відмінка прикметників у реченні за відмінком іменника

56
Закріплення вмінь уживати прикметників мовленні в різних формах,використовувати прикметники з описовою метою

57
Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних типів.Аудіювання «Історія з історією»

58
Вимова і правопис прикметників на –ськ-,-зьк-,-цьк-

59
Вживання знака м’якшення перед закінченнями прикметників чоловічого і середнього роду в родовому ,давальному і місцевому відмінках однини.Паралельні форми прикметників чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини

60
Розвиток зв»язного мовлення «Мій улюблений журнал»

61
Спостереження за вживанням прикметників для

всебічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметників у сполученні з іменниками62-

63

Тренувальні вправи на використання прикметників у мовленні. Практичні словотворчі вправи. Опис зимового пейзажу.Діалог « На перерві»

64
Форми давального і місцевого відмінків прикметників жіночого роду в однині

65
Контрольна робота .Мовна тема «Іменник.Прикметник»

66
Аналіз контрольної роботи.Ппідсумковий урок за семестр.Списування «Атлантичний океан» «За підказкою тварин»

ІІ семестр (3 год. на тиждень-57 год.)

67
Відмінювання прикметників у множині.Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині

68
Урок розвитку зв»язного мовлення.Переказ тексту «Вічнозелена гостя».Узагальнення знань з теми

Числівник ( 4 год)

69
Поняття про числівник як частину мови

70
Спостереження за функціональною роллю числівників у мовленні

71
Практичне ознайомлення з формами родового відмінка числівників 50-80

72
Закріплення й узагальнення мовленнєвих умінь,пов»язаних з уживанням числівників.С.р.

Займенник (8 год )

73
Займенник як частина мови ,її основна ознака.Особові займенники.

74
Урок розвитку зв»язного мовлення.Переказ тексту «Джерельце взимку»

75
Спостереження за вживанням особових займенників у тексті

76
Займенники 1-ї особи однини і множини.Окреме написання займенників з прийменниками

77
Займенники 2-ї особи однини і множини

78
Займенники 3-ї особи однини і множини

79
Повторення й узагальнення вивченого про займенник

80
Творча робота на вживання займенників для зв»язку речень у тексті Мовна тема «Числівник.Займенник»

Дієслово (20 год )

81
Загальне поняття про дієслово як про частину мови

82
Урок розвитку мовлення.Докладний переказ тексту «Життя в зимовому лісі»

83
Написання не з дієсловами

84
Спостереження за зв’язком дієслова в реченні з іншими частинами мови

85
Неозначена форма дієслова

86
Змінювання дієслів за часами

87
Змінювання дієслів за числами

88
Дієслова що виражають незавершену і завершену дію

89
Урок розвитку зв»язного мовлення.Твір-міркування «Чому я люблю свою Батьківщину»

90
Дієслова теперішнього часу. Визначення особи і числа дієслів теперішнього часу

91
Дієслова майбутнього часу

92
Перша і друга дієвідміни

93
Правопис особових закінчень дієслів

94
Написання закінчень у дієсловах 2-Ї особи

95
Написання закінчень у дієсловах 3-Ї особи

96
Розвиток зв»язного мовлення.Стислий переказ «Дві груші і одна»

97
Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу

98
Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за числами та родами ( в однині )

99
Вправи на визначення роду дієслів минулого часу

100
Значення дієслівних форм на – ся ( - сь )

101
Вимова і написання дієслів на – ся ( - сь )

102
Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово»

103
Контрольна робота з теми «Дієслово» Мовна тема

Прислівник ( 11 год)

104
Ознайомлення з прислівником як частиною мови

105
Порівняльна характеристика прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників

106
Урок розвитку зв»язного мовлення.Вибірковий переказ «В гостях у весни»

107
Практичне ознайомлення з формами ступенів порівняння прислівників ( без уживання термінів)

108
Спостереження за вживанням у мовлені прислівників-синонімів

109
Спостереження за роллю в мовленні прислівників-антонімів

110
Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками

111-112
Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково популярних текстах Аудіювання «Посієш вчинок- виросте звичка»

113
Урок узагальнення з теми «Прислівник» Диктант «Калина»

114
Творча робота на використання прислівників у реченні

Урок розвитку мовлення.Письмовий переказ «Біла пір»їнка»

Повторення вивченого в 1-4-х класах ( 12 год )

115
Текст, його головна думка. Заголовок до тексту Вправи на визначення головної думки тексту. Порядок виконання звуко - буквеного аналізу слова

116
Усне переказування змісту тексту. Добір заголовків. Порядок розбору слів за будовою. Комплексні вправи на аналіз текстів, добір до них заголовків. Спостереження за роллю префіксів у словах.

117
Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, зв’язних текстах .Списування «Дуб- пастух»

118
Спостереження за змістом та інтонацією речень, різних за метою висловлювання. Речення, ускладнені однорідними членами.

119
Вправляння у встановленні зв’язків слів у реченнях. Спостереження за вживанням числівників у мовленні Вправи на спостереження за роллю дієслів у мовленні. Граматичний аналіз дієслівних форм різних часів

120
Конструктивні вправи на нормативне вживання в мовленні граматичних форм вивчених частин мови. Підготовка до підсумкової контрольної роботи за рік

121
Підсумкова контрольна робота за рік Диктант «Пернаті мешканці дупел»

122
Аналіз контрольної роботи. Урок-узагальнення за рік. Колективна усна розповідь на тему «Наш рідний край»


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Редьярд Киплинг з ліверпульської гавані, завжди по четвергам
downloads -> Захист навчально-виховного творчого проекту
downloads -> Практикум тема: "казкотерапія як інструмент психолога та педагога". ( вересень 2012р.) Теоретична частина
downloads -> Психологія на кожен день. Конспекти занять
downloads -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
downloads -> Мостівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
downloads -> В. В. Куклюк фізика позакласна робота
downloads -> Читайте у номері: Міжнародний жіночий день. «О, наш Кобзарю, ми йдемо до тебе за мудрістю й красою крізь віки…»
downloads -> Бібліографічний покажчик Тростянець-2014
downloads -> Коротка біографія Тараса Шевченка


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет