Әлеуметтік топтар арасындағы өзара байланыс, өзараықпалдастық, өзараәрекеттің жалпы заңдылықтары туралы ғылымДата10.12.2016
өлшемі275.06 Kb.

 1. Әлеуметтану - Әлеуметтік топтар арасындағы өзара байланыс, өзараықпалдастық, өзараәрекеттің жалпы заңдылықтары туралы ғылым

 2. Макроәлеуметтанудың пәнi: Қоғамды тұтастық ретінде қарастыру

 3. Микроәлеуметтанудың пәнi: Шағын топтардағы әлеуметтiк құбылыстар мен процестер

 4. Д.Белл бойынша қоғамның даму сатылары: Индустриялыққа дейін, индустриялық, постиндустриялық

 5. «Социология» терминiн ғылымға енгізген: О.Конт

 6. Әлеуметтанудың пәнi: әлеуметтiк қатынастар

 7. Әлеуметтанудың алғашқы арнайы еңбегi : О.Конттың «Позитивтiк философия курсы»

 8. Әлеуметтануда биологиялық (органикалық) бағыттың негiзiн қалаушы: Г. Спенсер

 9. «Үш кезең» заңын ұсынды: О.Конт

 10. Психоталдау бағытының өкілі: Э.Фромм

 11. Әлеуметтанудағы позитивизмнің негізін қалаушы: О.Конт

 12. О.Конт бойынша, әлеуметтану нені зерттейді: әлеуметтiк статиканы және әлеуметтiк динамиканы

 13. О.Конттың мына заңы әле

 14. уметтiк даму теориясы болды: «Үш кезең заңы»

 15. Индустриялық қоғамның негізгі белгісі: өндірістің саланың дамуы, дайын өнім экспортының өсуі

 16. Маркстiк теория бойынша, әлеуметтiк құрылымның өзегi: таптар

 17. Ашық қоғамды сипаттайтын тәртіп: Мобилдіктің жүзеге асуы

 18. Әлеуметтанудың зерттеу объектiсi : қоғам

 19. Эмпириялық социологияның пайда болған елі: АҚШта

 20. Қоғамдық қатынастардың белгілі бір саласын реттейтін нормалар мен мекемелердің жиынтығы: әлеуметтік институт

 21. «Қоғамдық келiсiмшарт немесе саяси құқық принциптері» еңбегінің авторы: Ж.Ж. Руссо

 22. Әлеуметтанудағы алғашқы ғылыми бағыт: Позитивизм

 23. «Өзін-өзі өлтіру.Социологиялық этюд» еңбегінің авторы: Э.Дюркгейм

 24. “Әлеуметтiк дарвинизм” деп аталатын әлеуметтанудағы бағытты негiздеген : Г. Спенсер

 25. «Дисфункция» ұғымын енгізген: Роберт Мертон

 26. Зиґмунд Фрейді ілімі: психоталдау

 27. Р. Мертон бойынша қоғамның жаңа жағдайға бейімделу қасиеті : Эуфункция

 28. «Санасыздық» ұғымын пайдаланған: Фрейд

 29. М.Вебер әлеуметтануы қалай аталады: Ұғыну (түсіну) әлеуметтануы

 30. Символдық интеракция (өзараықпал) теориясының авторы: О.Конт

 31. Қоғамның ең iрi әлеуметтiк ұйымы болып саналады: мемлекет

 32. Э.Дюркгеймнің әлеуметтанулық ілімінде пайдаланылған ұғымдар: «Механикалық және органикалық ынтымақтастық»

 33. Әлеуметтану зерттейтiн қарым-қатынастар: Топтар арасындағы әлеуметтік қарым-қатынастар

 34. Бастапқы кезеңдегі әлеуметтанудың атауы: әлеуметтiк физика

 35. Социометрияны енгiзген ғалым, психиатр: Я.Морено

 36. Әлеуметтiк статика және әлеуметтiк динамика туралы iлiмдi қалыптастырған : О.Конт

 37. «Бюрократия», «идеалды (мінсіз) тип» тұжырымдамасының авторы: М.Вебер

 38. «Постиндустриялық қоғам» теориясының авторы: Д.Белл

 39. О.Конт бойынша, қоғамды құрушы бiрлiк: отбасы

 40. Индустриялық қоғамда халықтың көп б,өлігі еңбек ететін сала: өнеркәсіп

 41. «Айқын және латентті (жасырын) функциялар» ұғымын енгізген: Роберт Мертон

 42. Постиндустриялық қоғамда салтанат құрған әлеуметтік институт: Білім

 43. К. Маркс пiкiрi бойынша, қоғам базисi: Экономика

 44. Индустриялыққа дейінгі қоғамда салтанат құрған әлеуметтік институт: отбасы

 45. Индустриялық қоғамда салтанат құрған әлеуметтік институт: Экономика

 46. Әлеуметтік шиеленістер туралы ілім өкілі: Р.Дарендорф

 47. «Элиталардың циркуляциясы» теориясының авторы: В. Парето

 48. Бұл қоғамды басқаша «ақпараттық қоғам» деп атайды ол: постиндустриялық

 49. Р.Дарендорф шиеленістің қанша типін көрсетті: Он бес

 50. Льюис Козер қай бағыттың өкілі болып табылады: Шиеленістер теориясы

 51. Маркс іліміне сәйкес қоғамдық-экономикалық формациялар саны: алты

 52. Дәстүрлі қоғам сипатына не жатпайды : мобилдік

 53. «Айнадағы мен»теориясының авторы : Ч.Кули

 54. «Протестанттық этика және капитализм рухы» еңбегiнiң авторы: М.Вебер

 55. Қоғам дамуындағы теологиялық, метафизикалық және позитивтік үш кезеңді көрсетті: О.Конт

 56. Әлеуметтік институттар шешетін міндеттер мен мақсаттар жиынтығы: Функция

 57. «Технократиялық ілім» өкілі: Т.Веблен

 58. Меншік пен беделден басқа М.Вебер ұсынған әлеуметтік стратификацияның критерийі: Билік

 59. «Симулякр», «симуляция»ұғымдарын қолданған постмодернист: Жан Бодрияйр

 60. Д.Мид әлеуметтенудің қай теориясын жасады: Символдық интеракция

 61. Екі компонент-әлеуметтік байланыстар мен әлеуметтік құрам өздеріне .мынаны біріктіреді: Әлеуметтік құрылымды

 62. Әлеуметтануға «аномия» ұғымын енгізген ғалым: Э.Дюркгейм

 63. Коммуникатормен өзара әрекет үшін біріккен әлеуметтік қауымдастық: Аудитория

 64. Мүдделерінің ортақтығына байланысты адамдардың тұйық (шектеулі) табиғи кеңістікте уақытша жиналуы: Тобыр

 65. Ақпаратпен алмасу мақсатында құрылған әлеуметтік қауымдастық: Әлеуметтік шеңбер

 66. Мүшелерінің арасындағы әлеуметтік байланыстар мен қатынастар ресми сипатта болатын топ: Қосалқы топ

 67. Әлемнің жалпы белгілермен сипатталатын, біртұтас жүйеге бірігу процесі: глобализация

 68. Чикаго мектебі қай бағытты дамытты: Құрылымдылықты

 69. Адамдарды жынысына, жасына және т.б. белгілеріне байланысты топтастыру: әлеуметтік-демографиялық

 70. Бюрократияның әлеуметтік рөлін позитивті сипаттаған ғалым: М.Вебер

 71. Еңбек бөлінісінің феноменін зерттеген ғалым: Э.Дюркгейм

 72. Г. Спенсер бойынша, қоғам екі түрге бөлінеді: әскери және өнеркәсіптік

 73. Э.Дюркгейм бойынша, «альтруистік өзін-өзі өлтіру» дегеніміз: Қоғам мүддесі үшін өзін құрбан ету

 74. Әлеуметтану ғылымында алғаш рет «әлеуметтік институт» ұғымын қолданған: Г.Спенсер

 75. Тарихи өзгерістерді мәдени типтердің дамуымен түсіндірген: П. Сорокин

 76. Постиндустриялық қоғамның негізгі белгісі: Білім мен ғылым

 77. Индустриялық қоғамның негізгі белгісі: өндірістің саланың дамуы, дайын өнім экспортының өсуі

 78. К.Маркс бойынша, әлеуметтік-экономикалық прогресті жүзеге асырушы тап: пролетариат

 79. «Конвергенция» ілімінің негізгі қағидасы: Екі әлемдік саяси жүйелер капитализм мен социализмді жақындастыру

 80. «Аномия» теориясының авторы: Э. Дюркгейм

 81. Ашық қоғамға жатпайды: касталық

 82. Постндустриялық қоғамда білім қолданылады: Тауар, зат ретінде

 83. Э. Мэйоның енгізген ұғымы: «ресми, биресми ұйымдар»

 84. Э.Дюркгейм бойынша өзін-өзі өлтіру типтері : Аномиялық, альтруистік, эгоистік

 85. Э.Дюркгейм бойынша ынтымақтастықтың түрлері: механикалық органикалық

 86. М.Вебер бойынша, негізін үйреншікті әрекеттерге санасыз реакция қайтаруды құрайтын әрекет типі: дәстүрлі

 87. М.Вебер бойынша, эмоциялық жағдайды сипаттайтын әлеуметтік әрекет типі: аффективті

 88. «Олигархияның темір заңы» иеясының авторы: Р.Михельс

 89. М.Вебердің классификациясына жатпай.тын іс-әрекет типі: инновациялық

 90. Э. Дюркгейм бойынша, «аномия» ұғымы: Ескі заңдардың әсері әлсіреп, жаңа заңдардың әлі күшіне енбеген кездегі қоғамның заңсыз, вакумдық жағдайы

 91. Қазіргі қоғам өзінің дамуы бойынша қадам басқан кезең : Постиндустриялық

 92. Шиеленістің жағымды қызметін атап өткен ғалым: Л. Козер

 93. Чарльз Кули мен Дж.Мид өкілі болып табылатын ілім: Символдық интеракция

 94. «Архетип» ұғымын пайдаланды: К.Юнг

 95. «Триада» деген : Үш адамнан тұратын топ

 96. Екі адамнан тұратын топ: Диада

 97. Р.Мертон бойынша, «эуфункция» : Жүйенің сақталуын қадағалау мен оның сыртқы ортаға бейімделуіне жағдай жасау

 98. «Шиеленістер әлеуметтік жүйені тоқыраудан сақтайды» деген: Л.Козер

 99. Қоғамда қалыптасып, реттеліп отыратын ережелердің жиынтығы: Әлеуметтік нормалар

 100. Адамдар немесе адамдар тобының арасында нақты бірлесе қызмет ету нәтижесінде пайда болатын, объективтік қажеттіліктен туындайтын және белгілі бір мақсатты көздейтін: Әлеуметтік өзара ықпалдасу

 101. Адамдар мен адам топтарының бір-біріне ықпал етуінің нәтижесінде пайда болатын процестер: Әлеуметтік өзара ықпалдасу

 102. Адамдар және топтар арасында болатын салыстырмалы түрдегі біршама тұрақты байланыстар: Әлеуметтік қарым-қатынастар

 103. О.Конт ұсынған әлеуметтік зерттеудің әдістері: Бақылау, эксперимент, салыстыру

 104. Өзара байланыстағы белгілі бір тәртіпке негізделген элементтерден тұратын, өздігінен дамитын және өзін-өзі реттеп отыратын күрделі тұтастық: Әлеуметтік жүйе

 105. Мидтің пікірінше, адамның тұлғаға айналу процесінің алғашқы сатысы: Имитация

 106. Қоғамның ішкі құрамы, оның элементтерінің жиынтығы мен олардың арасындағы саналуан байланыстар: Әлеуметтік құрылым

 107. Индустриялыққа дейінгі қоғамдағы негізгі әлеуметтік институт: отбасы

 108. Индустриялық қоғамдағы негізгі әлеуметтік институт: өндірістік кәсіпорын

 109. Постиндустриялық қоғамдағы негізгі әлеуметтік институт: білім

 110. Конт ілімі бойыншаі негізгі әлеуметтік институт: отбасы

 111. Ең алғаш қалыптасып, пайда болған әлеуметтік институт: отбасы

 112. Әлеуметтік институттың негізгі қызметі: қажеттілікті қанағаттандыру

 113. Қоғамдық қатынастардың белгілі бір саласын реттейтін нормалар мен ережелердің жиынтығы: әлеуметтік институт

 114. Қауіпсіздік және тәртіп қажеттілігі тән қай әлеуметтік институт: саяси

 115. Рухани мәселелерді шешу қай әлеуметтік институтқа тән: дін

 116. Институттану ұғымы мынаны білдіреді: әлеуметтік қатынастардың белгілі бір нормалармен бекітіліп реттелуін

 117. Адам әрекетінің әртүрлі формаларын тұрақты ететін қалыптар мен ережелердің жиынтығы: әлеуметтік институттар

 118. Әлеуметтануда жаңа институттардың пайда болу, даму процесі: институттану

 119. Дін институтының элементтері: мешіт, шіркеу

 120. «Әлеуметтік институт» түсінігін ғылымға енгізген: Г.Спенсер

 121. «Әлеуметтік институт» терминін енгізген: Т. Веблен

 122. Отбасының қоғамдағы ең басты функциясы: Репродуктивтілік (ұдайы өндіріс)

 123. Әлеуметтік институттарды алғаш толық анықтап берген америкалық социолог: Т.Веблен

 124. Әлеуметтік институт: қоғамдағы ережелер мен нормалар жиынтығы

 125. Институттану процесі аяқталады: Легитимизациямен

 126. Әлеуметтік институттардың қоғамдағы негізгі функциясы: индивидтердің қарым-қатынастарын реттеу және бақылау

 127. Т. Парсонс қай бағыттың негізін салған: құрылымдық функциялық

 128. Діни әлеуметтік институттардың символы: ай, крест

 129. «Дисфункция» терминін енгізген: Р.Мертон

 130. Отбасы әлеуметтануының атқаратын қызметін атаңыз: Индивидті отбасы мүшесі ретінде қарастырады

 131. Нуклеарлы отбасы дегеніміз: Бір немесе екі ұрпақтан ғана тұратын шағын отбасы

 132. Кеңейтілген отбасы дегеніміз : Үш және одан да көп ұрпақты қамтитын отбасы

 133. Моногамия дегеніміз : Бір некеден тұрады

 134. Полигамия дегеніміз: көп некеден тұрады

 135. Полигиния дегеніміз: Бір еркектің көп әйелмен некелесуі

 136. Полиандрия дегеніміз: Бір әйелдің көп еркекпен некелесуі

 137. Экзогамия дегеніміз: басқа (сыртқы) топтың адамымен некелесу

 138. Эндогамия дегеніміз: тек өз (ішкі)тобының адамымен некелесу

 139. Топтық неке дегеніміз: Бірнеше ер мен бірнеше әйелдің некелесуі

 140. Отбасының тұратын аймағына байланысты бөлінуі: үш

 141. Патрилокальды отбасы дегеніміз: Жаңа үйленгендер күйеуінің ата-анасының үйінде тұруы

 142. Матрилокальды отбасы дегеніміз: Жаңа үйленгендер әйелінің ата-анасының үйінде тұруы

 143. Неолокальды отбасы дегеніміз : Ата-анасынан бөлек тұруы

 144. Патриархаттық от басы дегеніміз: Отбасында еркектің билік жүргізуі

 145. Матриархаттық отбасы дегеніміз: Отбасында әйелдің билік жүргізуі

 146. Эгалитарлы отбасы дегеніміз: тең билікке ие болу

 147. Отбасының негізгі қызметі: Репродуктивті

 148. Ерлі-зайыптылық қарым қатынас қандай қарым қатынасқа негізделген: Бала туу

 149. Отбасының ішкі күштерін атаныз: Балаларға қамқорлық жасау және еңбекті бөлісу

 150. Отбасының сыртқы күштерін атаныз: қоғамдық пікірдің қысымы

 151. Қоғамның этникалық құрылымын зерттейтін ғылым: Этноәлеуметтану

 152. Метаэтнос дегеніміз: Ұлттың ең үлкен топ бірлігі

 153. Этникалық қауымдастық: Белгілі бір этникалық топтардың өзіндік ерекшеліктеріне тән құрамы

 154. Қазір жер бетінде неше этникалық қауымдастықтар саны: Үш мыңнан астам

 155. Этногенез ұғымын ғылымға енгізген ғалым: Л.Н.Гумилев

 156. Этникалық қауымдастықтың негізгі типтері: Халық, тайпа, ру

 157. Қазақстандағы ұлттар арасындағы негізгі белгілер: Сенімділік, ынтымақтастық, келісім, толеранттық

 158. Миграция дегеніміз: Қоныс аудару

 159. Полиэтникалық терминінің мәні: Этникалық азшылық

 160. Қазақстанда саналуан этникалық топтар тығыз орналасқан аймақты көрсетіңіз: Оңт. Қазақстан облысы

 161. «Ұлттық теңсіздік» сөзінің синонимін көрсетіңіз: Этникалық теңсіздік

 162. Этносаяси қарым қатынастар дегеніміз: Этносаралық заңдылықтарды реттеу

 163. Этноәлеуметтанудың зерттеу пәні: Этникалық топтардың қарым қатынастары мен ерекше категорияларын реттеу

 164. Эмпириялық әлеуметтанудың іргесін қалаған, Чикаго әлеуметтанулық мектебінің негізгі өкілдері: У. Томас, Ф. Знанецкий, Р. Парк, Э. Бэрджесс

 165. Қазақстан Республикасында соңғы рет Президенттік сайлау болған жыл: 2005 жыл

 166. Анкета қолданылатын сұрау түрі: анкеталау

 167. Социологиялық зерттеу бағдарламасын жасау неден басталады: Өзекті мәселені анықтаудан

 168. Ұзақ мерзім бойы, бірақ үзіліспен жүргізілетін зерттеу түрі: лонгитюдті

 169. Әлеуметтану ғылымында сұрауға алынған адам: респондент

 170. Шағын топтардағы тұлғааралық қатынастардың ерекшелігін зерттеуге арналған Дж.Морено негізін қалаған зерттеу әдісі: социометрия

 171. Әлеуметтануда интервьюер дегеніміз: Сұхбат жүргізуші

 172. Алынған жауаптардың шынайлығын тексеруші сұрақ: Бақылау сұрағы

 173. Сұрақтың жауап нұсқасы көрсетілмесе, ол: Ашық сұрақ

 174. Эксперттік (сараптамалық) сұрау деп: Респонденттер белгілі бір сала бойынша білікті маман болып табылады

 175. Социологиялық зерттеуде ақпарат көзі болып табылатын адам: респондент

 176. Әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасы мына бөлімдерден тұрады: Әдіснамалық (методологиялық) және әдістемелік

 177. Бұрын соңды зерттелмеген мәселені зерделеу үшін және зерттеу құралдарын апробациялау мақсатында жүргізілетін зерттеу түрі: пилотажды

 178. Қайтадан іріктеуді қажет етпейтін, яғни объектісі өзгермейтін қайталанбалы зерттеудің түрі: панелді

 179. Социометрия әдісінің негізін қалаған: Дж. Морено

 180. Сауалнама жүргізу барысында кез келген адамнан сұрау арқылы ақпарат жинау көзделген іріктеу әдісі: стихиялы

 181. Фокус-топтар әдісін ең алғаш рет қолданған ғалым: Р.Мертон

 182. Триангуляция деген: зерттеу барысында үш әдістің қолданылуы

 183. Респонденттердің берген жауаптарының шынайылығын тексеру мақсатында қойылатын сұрақ түрлері: қақпан сұрақ

 184. Әлеуметтанудағы іріктеу әдісі қолданылмайтын зерттеулер: Халық санағы және референдум

 185. Табиғи жағдайда бақылау: Далалық

 186. Қайсы сұрау анкеталық сұрау болып табылмайды: Бақылау

 187. «Тереңдетілген сұхбат» әдісі қандай жағдайда қолданылады: Басқа зерттеу әдістері арқылы алынған мәліметтердің сенімділігін тексеру үшін

 188. Анкеталау дегенiмiз: Зерттеу барысында анкета толтыру арқылы мәлімет жинау

 189. Іріктеу әдісі: Зерттеу барысында респондентпен интервьюердің әңгімелесуі

 190. Құжаттарды талдау әдісі: Әлеуметтанулық зерттеу барысында құжаттарды талдау

 191. Интервью әдісі: Зерттеу барысында респондентпен интервьюердің әңгімелесу арқылы сұрау жүргізу

 192. Жас өспірімдердің экстремистік сипаттағы субмәдениетін зерттеуде тиімді әдіс: Ішкі (енгізілген) бақылау

 193. Алғашқы социологиялық ақпарат көзі болып табылатын адам: Респондент

 194. Респонденттің портретін құрайтын, демографиялық, этникалық және кәсіби сипатының жиынтығы: Әлеуметтік-демографиялық бөлім

 195. Хоторн экспериментінің авторы: Э.Мэйо

 196. Қоғаммен қалыпты арақатынас ұстауға тырысатын шіркеу (мешіт) мен секта аралығындағы діни құрылым: деноминация

 197. Қазақстанда қызмет атқаратын діни конфессиялардың саны: қырықтан астам

 198. Әлемдік және дәстүрлі дін басыларының 2003, 2006, 2009 жылғы съездері өткен мемлекет: Қазақстан

 199. Әлемдік және дәстүрлі дін басыларының 2003, 2006, 2009 жылғы съездерінің өткізілу мақсаты: барлық діндерді ынтымаққа, өзара түсіністікке шақыру

 200. «Секуляризация» дегеніміз: Діннің қоғамға ықпалының бәсеңдеуі

 201. Қазақстан Республикасының зайырлылық саясатына қайшы келетін нұсқа: діни саяси партиялар құру мүмкіндігі

 202. Ғылым мен білімнің тереңдеуімен байланысты адамдардың діни сенімдерінің әлсіреуі: секуляризация

 203. Басқалардың өмір сүру үлгісіне, мінез-құлқына, сезіміне, салтына, көзқарасына деген шыдамдылық: толеранттылық

 204. Аталғандардың ішінде діни ұйымға жатпайтын нұсқаны көрсетіңіз: гильдия

 205. М. Вебер тұжырымдауынша, кәсіпкерліктің негізінің бірі: дін

 206. М. Вебердің пікірінше, кәсіпкерлік рухтың дамуына үлкен ықпал ететін дін: Протестантизм

 207. Діни этика шаруашылық этиканың қалыптасуына ықпал етеді деген көзқарастағы ғалым: М. Вебер

 208. Дәстүрмен белгіленетін символдық мазмұнның мәдени стандартталған іс-әрекеттер жиынтығы: рәсім

 209. Діни өмірдің қарапайым формалары» еңбегінің авторы: Э. Дюркгейм

 210. Әлемдік діндерді атаңыз: Буддизм, христиан, ислам

 211. Қоғамның әлеуметтік институттарын, білім мен ғылымды, мәдениет пен өнерді, тұрмыстық қатынастарды діннің ықпалына бағындыру үрдісі: сакрализация

 212. Дінді саяси мақсатта құрал ретінде пайдалануды көздейтін шектен тыс көзқарас пен әрекет: экстремизм

 213. "Әлеуметтану жеке адамның әлеуметтік әрекетін зерттеуге бағытталуы тиіс» - деген: М.Вебер

 214. Тұлға ұғымының анықтамасы: Жеке адамның дамуының нәтижесі, әлеуметтік сапалардың толығымен көрінуі

 215. Жеке адамның рөлдік теориясының негізгі өкілдерінің бірі: Дж.Мид

 216. З.Фрейд “Ол” (Ид) элементінің сипаттамасы: Бейсаналық

 217. Айнадағы «Мен» теориясының авторы: Ч.Кули

 218. Дюркгейм бойынша «суицидтің» мына түрінде жеке адам мен қоғам арасындағы әлеуметтік байланыстардың үзілуі, индивидуализмнің (жекешеліктің) күшеюі орын алады: Эгоистік

 219. Вебердің көзқарасы бойынша, тұлғаның аффективті іс-әрекеті: Эмоцияға негізделінетін іс-әрекет

 220. Әлеуметтік деректердің жеке адамға ықпал ету қабілетін көрсеткен: Э.Дюркгейм

 221. Жеке адамның берілген әлеуметтік топта, қоғамда алатын нақты орны, позициясы: Әлеуметтік мәртебе

 222. Тұлғаның деликвентті мінез-құлқы: Қылмыстық Іс әрекет

 223. Өз-өзін бақылау: Жалпы түрде қабылданған талаптарға сәйкес жеке адамның өз мінез-құлығын реттеп отыруы

 224. Нақты жағдаймен байланысты емес, болашаққа бағытталған түлғаның типі: Идеалдық

 225. Тұлғаның әлеуметтену процесінің бастапқы (алғашқы сатысының) агенті: Отбасы

 226. Адамның тұлғаға айналу процесі: Әлеуметтену

 227. Тұлға өзінің мінез-құлқын, жүріс-тұрысын бейімдейтін әлеуметтік топ: Референтті топ

 228. М.Вебер классификациясына енбейтін әлеуметтік әрекет: Инновациялық

 229. Индивид ұғымының мәні: Адамзаттың нақты өкілі

 230. Қоғам берген мәртебе: Жеке адамның салыстырмалы түрде алғанда тұрақты сипаттамалары (ер кісі, әйел, ана т.б.)

 231. Тұлғаның әлеуметтену процесіндегі үш кезең: «имитация», «ойын», «ұжымдық ойынды» бөліп көрсеткен: Дж.Мид

 232. «Аномия» ұғымын ғылыми айналымға енгізген: Э.Дюркгейм

 233. М.Вебердің көзқарасы бойынша харизмалық көшбасшының негізгі сипаттамасы: Талантты, дарындылығымен беделге ие болған көшбасшы

 234. М.Вебердің көзқарасы бойынша көсбасшының дәстүрлі типінің сипаттамасы: Дәстүрді сақтайтын тип

 235. Тұлғаның психоаналитикалық концепциясының өкілі: З.Фрейд

 236. Интеграция процесінің негізгі ерекшелігі: Өзара әрекетке түсуші адамдардың бірігу процесі

 237. Ескі нормалар мен құндылықтардың орнына жаңа нормалар мен құндылықтарды қабылдау процесі: Қайта әлеуметтену (ресоциализация)

 238. Құндылықтар мен нормаларды сіңірген ұғым: Мәдениет

 239. Бір адамдағы барлық статустардың жиынтығы бұл: Статустар жиынтығы

 240. Фералды адам: Жануарлар арасында тәрбиеленген адам баласы

 241. Феодалдық қоғамда орын алған стратификациялық жіктеу типі: сословиелік

 242. Таптардың пайда болуының экономикалық себептеріне баса назар аударған ХІХ ғасырдың ірі ғалымы: К.Маркс

 243. К.Маркстің пікіріне сәйкес, капиталистік қоғамда кездесетін негізгі таптар: буржуазия мен жұмысшы табы

 244. Вертикалды бағыттағы жіктелудің себептерін түсіндіру үшін Р. Дарендорф қолданған ұғымдар: «билік» және «бедел»

 245. Қоғамда экономикалық, саяси және кәсіби стратификацияның бар екендігін айтып, олардың әрқайсысына терең талдау жасаған ХХ ғ. ірі америкалық әлеуметтанушы: П.Сорокин

 246. Арнайы мамандықтары жоқ жұмысшылар, жұмыссыздар және люмпендер жатқызылатын тап: Төменгі тап

 247. Ірі меншік иелері – қаржы және өнеркәсіп магнаттары, жоғары билік элиталары – мемлекет президенттері, премьер-министрлер, министрлер жатқызылатын тап: Жоғарғы

 248. Ғалымдар, жазушылар, суретшілер, діни қызметкерлер, оқытушылар, дәрігерлер, заңгерлер, орта және шағын кәсіп иелері, маманданған жұмысшылар, т.б. жатқызылатын тап: Орта

 249. Формациялық концепцияның авторы: К.Маркс

 250. Билік, табыс, дәреже және білім: Қәзіргі қоғамдағы әлеуметтік стратификацияның критерийлері

 251. Л. Уорнер жасаған теория -: Беделдік теориялар

 252. “Страта” ұғымы социологияға қай ғылымнан келді: Геологиядан

 253. Ашық стратификациялық жүйеге жатады: таптық

 254. Жартылай ашық стратификациялық жүйеге жатады: сословиелік

 255. Жабық стратификациялық жүйеге жатады:: Вертикалды мобилдік

 256. Бір әлеуметтік стратадан екіншісіне ауысу әлеуметтануда аталады:: Горизантальды мобилдік

 257. Әлеуметтік статустың өзгеруі: Әлеуметтік мобилдік

 258. П. Сорокиннің ғылымға енгізген түсінігі: Әлеуметтік мобилдік.

 259. Мобилдіктің қай түріне қызметінен босату жатады: Төмендеу

 260. Мобилдік жиірек кездеседі: Ашық қоғамда

 261. Миграция жатады: Горизантальды мобилдікке

 262. К. Маркс бойынша анағұрлым прогресшіл тап болып табылады: Пролетариат

 263. Қоғамда орта таптың өсуі неге әсер етеді: Қоғамның тұрақтылығына

 264. Дәстүрлі үнді қоғамында болған: Касталық жүйе

 265. Екі әлеуметтік тап аралығында орналасқан индивид: Маргинал

 266. Басқарудағы классикалық теорияның өкілдерін көрсетіңіз: Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Эмерсон, Л. Урвик, М. Вебер, Г, Форд. А. К. Гастев, Г. М. Керженцев

 267. «Харизма» ұғымы мынаны бiлдiредi: Кейбiр лидерлердiң өзiнiң iзбасарларына оның өте қабiлеттiлiгiне сендiретiн табиғи қасиетi

 268. Ғылыми басқару теориясын жасаған: Ф.Тейлор

 269. Неоклассикалық басқару теориясының авторы: Э.Мэйо

 270. Классикалық ұйым теориясының негізгі принципі: Еңбек өнімділігін арттыру

 271. Биліктің анық белгіленген иерархиясы, қалыптастырылған ережелер: бюрократия

 272. Вестерн электрик компаниясында «Хоторн экспериментін» жүргізген: Э.Мэйо

 273. Басқару саласындағы негізгі рөлдер: басқарушы және атқарушы рөлдері

 274. Адам қажеттілігінің негізгі бес деңгейін көрсетілген теория: А.Маслоудың теориясы

 275. «Х», «У» теорияларын ұсынған: Д.Мак-Грегор

 276. Қажеттіліктер пирамидасын жасаған кім: А. Маслоу

 277. Индустриялық қоғамда халықтың көп бөлігі еңбек ететін сала : өндіріс

 278. Либералды басқарушы: Бостандық беруші

 279. Ұйымдағы әлеуметтік бақылау: ұйымда қабылданған нормалар мен мақсаттардан (технологиялық, мінез-құлықтық және т.с.с.) ауытқуды анықтау және оның алдын алу, жоюға бағытталған іс-әрекет

 280. Бюрократия дегеніміз: Қатаң иерархияға негізделген ресми лауазымдар жүйесі

 281. Азшылықтың билігін білдіретін термин: Қатаң иерархияға негізделген ресми лауазымдар

жүйесі

 1. Төменде көрсетілгендердің ішінен биресми әлеуметтік байланысты табыңыз: Достық

 2. Имидж- жұмыс берушінің ішкі және сыртқы еңбек нарығындағы бейнесі

 3. Мәдениет әлеуметтануының зерттеу объектiсi: қоғам мен адамның мәдени саладағы арақатынасы

 4. “Мәдени шок” терминiне анықтама берген: Ф.Бок

 5. “Культура” деген термин ежелде мынадай мағына берген: жердi өңдеу

 6. «Ақпараттық қоғам» ілімін ғылыми қолданысқа енгiзген: А.Тоффлер

 7. Социомәдени динамика тұжырымдамасының авторы: П. Сорокин

 8. П. Сорокин анықтамасы бойынша өркениет : бiртұтас әлеуметтiк мәдени қауымдастық

 9. Марксистiк адам генезисi мен мәдениетi концепциясының негiзiне жататыны: еңбек

 10. Мәдениеттiң әлеуметтендiру қызметiнiң мәнi: тұлғаны қалыптастыру

 11. Мәдениеттi әлеуметтiк тұрғыдан талдағандар: М.Вебер, П.Сорокин, Т.Парсонс

 12. Кең таралған негiзгi саяси белгiлер: ту, елтаңба, әнұран

 13. Технофобия деген: Техника мен технологиядан қорқу

 14. Басқаның өмiр салтына, тәртiбiне, дәстүрлерiне, сезiмдерiне, идеяларына, сенiмдерiне төзімділік: Толеранттылық

 15. Субмәдениет дегенiмiз: қандай да бiр қауымдастықты немесе әлеуметтiк топты ажырататын нышандардың, құндылықтардың, нормалардың, тәртiп үлгiлерiнiң жиынтығы

 16. Қоғамдағы ресми мәдениетті мойындамау: Контрмәдениет

 17. Эмо, гот: Жастар субмәдениетi

 18. Құндылықтар мен нормаларды сіңірген ұғым: Мәдениет

 19. Контрмәдениет дегеніміз: ресми мәдениетке қайшы мәдениет

 20. Ресми мәдениеттiң негiзгi принциптерiне қарсы келетiн: Контрмәдениет

 21. Субмәдениеттiң ерекшелiгi: әртүрлi топтар мәдениетi

 22. Бюрократтық мәдениет деген: билiк жүйесiнде негiзделген мәдениет

 23. Контрмәдениет терминiн ғылымға енгiзген: Т.Роззак

 24. Техника дегенімiз: қоғамдағы жасанды iс-әрекет жүйесi

 25. Саяси әлеуметтену деген: индивидтiң саясат субъектiсi ретiнде қалыптасуы

 26. Деградация дегеніміз: адамгершілік қасиеттердің әлсіреуі немесе жоғалуы

 27. Әлеуметтік интеракция: Адамдардың өзара әрекетін сипаттайтын процесс

 28. Модернизация ұғымы нені білдіреді: жетілдірілген, қазіргі талаптарға сай

 29. Адамдардың психоэмоциялық әрекеттеріне негізделген әлеуметтік әрекеті:: аффективті

 30. Бұқаралық мәдениет: діни және таптық ерекшеліктеріне тәуелсіз көптеген адамдар тобына арналған мәдениет формасы

 31. Этноцентризм: Басқа мәдениетті тек өз мәдениеті тұрғысынан бағалау

 32. Инновация: кейіннен пайда болған мәдени құбылыстар мен өзгерістер

 33. Аксиология: құндылықтардың табиғаты, құндылық әлемінің құрылымы туралы ілім

 34. Мәдени релятивизм: Басқа мәдениетті сол мәдениеттің құндылық тары тұрғысынан бағалау

 35. Қоғамда қалыптасқан нормаларға сәйкес келмейтін мінез-құлықты белгілейтін ұғым; Девиантты

 36. Деликвентті мінез-құлық дегеніміз: қылмыстық мінез-құлық

 37. Өзіндік айқын ұстанымы жоқ, көпшіліктің пікірімен келісуге дайын тұру, көнбістік: конформизм

 38. Позитивті ауытқушылық дегеніміз: Қоғамға зиян келтірмейтін мінез-құлық үлгісі

 39. Суицид көбінесе кімдерге тән: Әйелдерге

 40. Көп жағдайда жастарға қай девиантты мінез-құлық тән емес: Жемқорлық

 41. Девиантты мінез-құлық - ... (артық нұсқаны белгілеңіз): мадақтауға лайық әрекет

 42. «Аномия» термині француз тілінен аударғанда (Э. Дюркгейм): ұжымның, заңның болмауы

 43. Негативті девиантты мінез-құлыққа қайсысы жатады: нашақорлық, маскүнемдік

 44. Жағымсыз мінез-құлыққа жататындарға қайсысы: Ұрлық

 45. Делинквенттілік ұғымын латын тілінен аударғанда қандай мағына береді: Қылмыскер, заң бұзушы

 46. Девиантты іс-әрекеттер әлеуметтануының негізін қалаған ғалым: Э.Дюркгейм

 47. Жастардың мінез құлқының ауытқуына әсер ететін мына категориялар қай факторға жатады:қоғам теңсіздігі,кедейшілік,жұмыссыздық: Әлеуметтік

 48. «Қоғамның шиеленістік моделі» теориясының авторы: Р. Дарендорф

 49. Алдына қойған мақсатына қол жеткізу мүмкіндігі жоқтығынан болатын адамның мазасыздық, ашушаңдық жағдайы: Фрустрация

 50. А. Маслоу бойынша әлеуметтік шиеленіске негіз болатын адам қажеттілігі типтерінің саны: 5

 51. Р.Дарендорфтың пікірінше, шиеленістің қалыптасуына тікелей ықпал ететін: Субъектілердің мүддесі

 52. ХХ ғасырда қоғам дамуының шиеленіссіз моделін ұсынған, шиеленіс теориясымен қайшылыққа келген теория: Құрылымдық-функциялық

 53. «Әлеуметтік шиеленіс функциялары» еңбегінің авторы: Л. Козер

 54. Л. Козердің пікірінше, жабық қоғамдардағы әлеуметтік шиеленістің салдары: Революция

 55. Әлеуметтік шиеленістер әлеуметтік (мүліктік) теңсіздік салдарынан туындайды деген пікірдегі бағыт: Марксистік

 56. Индивидтік сана деңгейіндегі тұлғаның шиеленісі: Тұлғалық шиеленіс

 57. Екі немесе одан да көп адамдар арасындағы шиеленіс: Тұлғааралық шиеленіс

 58. Индивидтердің әкімшілік және экономикалық нормалармен, әлеуметтік институттармен шиеленісі: Қоршаған ортамен шиеленіс

 59. Әлеуметтік топтар, қауымдастықтар арасындағы шиеленіс: Топаралық шиеленіс

 60. Америкалық ғалым А. Раппопорт бойынша шиеленістің мынандай да типтері бар:Тартыс, пікір талас, «ойын»

 61. Мақсаты табыс табуға, игілікке қол жеткізуге бағытталған шиеленіс: Бәсекелестік

 62. Саяси, экономикалық және әлеуметтік мүдделері өзара қарсы топтардың пассив формадағы қайшылығы: Конфронтация

 63. Р. Дарендорф шиеленіс субъектілері болып табылатын әлеуметтік топтың түрлерін былай анықтайды: Бастапқы, екінші реттік және үшінші топтар

 64. Р. Дарендорф бойынша, шиеленіске тікелей қатысушы әлеуметтік топтар: Бастапқы топтар

 65. Р. Дарендорф бойынша, шиеленісті тұтандыратын, алайда оған тікелей араласуды көздемейтін әлеуметтік топтар: Екінші реттік топтар

 66. Р. Дарендорф бойынша, шиеленістің шешілуіне мүдделі топтар: Үшінші топтар

 67. Әлеуметтік шиеленісті шешу әдістеріне жатпайтын нұсқаны табыңыз: Шиеленісті сырттан бақылау

 68. Адамдардың түрлі қажеттіліктерін қанағаттандыруға деген талпынысы - шиеленістердің негізі деп есептейтін ғалым: А. Маслоу

 69. Өндіруші күштер өндірістік қатынастарға қайшылығын білдіруі негізінде әлеуметтік революция болады деген пікірдегі ғалымдар: К. Маркс, Ф. Энгельc

 70. Шиеленісті түсіну үшін мүдделерді түсіну керектігін айта отырып, Р. Дарендорф мүдденің мынандай екі түрін анықтайды: Айқын және латентті

 71. Р. Дарендорф бойынша шиеленіс типтерінің саны: 15

 72. Таптық қайшылықтар әлеуметтік революциямен шешіледі деген пікірдегі бағыт: Марксистік

 73. Жыныс бойынша иерархиялық бөліну стратификацияның қай түріне жатады: Гендерлік

 74. Мына ғалымдардың ішінен таптық теорияның авторын атаңыз: Маркс

 75. Маркс неше формацияны атап көрсетті: 5

 76. Қоғам — адамдардың бір-біріне ықпал, әсер етуінен туындайтын әлеуметтік байланыстардың жиынтығы - деп баға берген неміс ғалымын атаңыз: Макс Вебер

 77. Әлеуметтік қоғамдастықтарды көрсетіңіз: ру, тайпа, қауым

 78. Қазіргі заманғы стратификациялық модель мына топтарды қосады: Пирамида, ромб

 79. Екі әлеуметтік тап аралығында орналасқан индивид: Маргинал

 80. Кез–келген стратификация жүйелерінің негізі: теңсіздік

 81. “Страта”ұғымы социологияға қай ғылымнан келді: Геология

 82. Касталық стратификация қайда кездеседі: Индия

 83. Т. Парсонс қай бағыттың өкілі: Символдық әлеуметтану

 84. Әлеуметтануда страта категориясына синоним ұғым ретінде қолданылады: Қабат

 85. Діни дегенді білдіреді: Конфессиялық

 86. Консенсус дегеніміз: Көзқарас мүдделердің бірдей болуы

 87. Маркс пен Энгельстің бірігіп жазған еңбегін көрсетіңіз: Капитализм рухы

 88. Табыс мөлшеріне негізделген әлеуметтік стратификация: Экономикалық

 89. Диссиденттер дегеніміз: Билікке қарсы ұстанымдары бар адамдар

 90. Экономикалық стратификациядағы байлық пен табыс көлемінің үнемі өзгеріп тұруына байланысты экономикалық пирамиданың да өзгеру процесі: резорганизация

 91. Қазақстан қоғамының құрылымы қай геометриялық фигураға сай: пирамида

 92. Географиялық орнын ауыстыру арқылы жүзеге асырылатын мобилдіктің түрі: Горизонталдық

 93. Мәдени капиталға мысал: Адамның білімі, ғылыми атағы

 94. Бір географиялық кеңістіктен екінші географиялық кеңістікке орын ауыстыру қай мобильділіктін түріне жатады: Көлденең

 95. Мобилділіктің екі түрін ата: Көлденең және тігінен

 96. Қызметкердің лауазымы жоғарласа, қай мобилділік түріне жатады: Тігінен

Каталог: ld
ld -> Шпаргалка на казахском языке по истории Казахстана 100 м қашықтыққа ұшатын, орақ тәрәздә құрал-бумеранг
ld -> Қош келдіңіздер!
ld -> Қазақ әдебиет пәніне тест сұрақтары
ld -> Сабақ: ана тілі Тақырыбы: Ахмет Байтұрсынұлы «Әліпенің атасы»
ld -> Қазақстан тарихы бойынша Ұбт шпаргалкалары а а. Иманов көтерiлiс отрядтарын қаруландыру үшiн – қару-жарақ шығаруды ұйымдастырды
ld -> Ақтқбе облысы Байғанин ауданы №3 Қарауылкелді орта мектебі
ld -> Сабақтың тақырыбы: Ы. Алтынсарин "Өзен" Мұғалімі: 3 "
ld -> Әнші- ақындар шығармашылығы
ld -> Есмағамбет Ысмайлов Баласы Қожағұлдың Біржан салмын, Адамға зияным жоқ жүрген жанмын
ld -> Өмірбаяны Хронология Қорытынды пайдаланған әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет