ЖҰмыс бағдарламасы (Syllabus) «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» «Information and communication technologies»Дата06.04.2020
өлшемі55,5 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АСТАНА УНИВЕРСИТЕТІ

Бекітемін»

Экономика және техникалық

пәндер кафедрасының меңгерушісі

______ Белоусова А.В..

«____»__________ 2019 ж
ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
(Syllabus)
«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»
«Information and communication technologies»
6В052100 ­- «» мамандығына оқу бағдарламмасы бойынша

бакалавриат бағытына дайындауға арналған
Кредит саны-5

Нұрсұлтан 2019


«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы «Астана» университеті» оқу-әдістемелік кеңесінің шешімі бойынша___ жылғы «____» ____, №1хаттама, бекітілген 6В052100 ­- «Экология» мамандығының оқу жұмыс жоспарына сәйкес жасалды.


Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы «Астана» университеті «Экономикалық және техникалық пәндер» кафедрасының отырысында ______ жылғы «________» тамыз, №1хаттама, талқыланды.

Кафедрасының меңгерушісі: __________________________Белоусова Р.М.

(қолы) (ТАӘ)

Құрастырған: ____________________ Болат Алмагүл


Әдәстемелік білім бөліміне тіркелді «_______» ________ №1 хаттам

Студент үшін «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәніен

оқу бағдарламма (Syllabus)

2019-2020 оқу жылына арналғанНегізгі ақпараттар

Факультеты
Шифр және білім атауы программы

Барлық мамандықтар үшін

Курс, семестр

Курс-2,семестр-2

Пәндік цикл

БД

Кредит саны

5

Дәріс орны

Оқу корпусы №1. Аудитория 501

Лектор


Болат А., кафедра«Экономикалық және техникалық пәндер

Оқу корпусы ы №1. Аудитория501

Кеңес беру уақытты Жұма 12-00 -15-00


Дәріс өтетін оқытушы

Болат А. , кафедра«Экономикалық және техникалық пәндер» Оқу корпусы №1. Аудитория 501

Пререквизиттері и постреквизиттері

Пререквизиттері
постреквизиттері
Пәндік цикл

БД


Пререквизиттері және постреквизиттеріПререквизиттері
Бұл пәнді меңгерудегі алдыңғы пәндер: пәнді орта мектептегі информатика, математика және физика пәндерінен алынған білімдерге негізделеді.

Пререквизиттері

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәнін оқу кезінде алынған білімдер: «Экономикадағы математика», «Математиканың қосымша бӛлімдері» пәндерін меңгеру кезінде қолданылады.

Пәннің мақсаты мен міндеттері

Мақсаты: қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды әр-түрлі салалардағы кәсіби қызметте, ғылыми және тәжірибелік жұмыс үшін, ӛздігінен білім алу және басқа да мақсаттарда пайдалануда студенттердің кәсіби және тұлғалық құзыреттіліктерін игеруге мүмкіндік береді. Курс тәжірибелік мақсатымен қатар, білім беру және тәрбиелік мақсаттарда, студенттердің ой-ӛрісін кеңейтуде жалпы мәдениеті мен білімділігінің ӛсуін іске асырады.

Міндеттері Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер қабілетті болады:

түсінік алуы керек:

- қолданбалы бағдарламалар дестелерін пайдалану туралы түсінік;

- есептеу жүйелерінің архитектурасы, операциялық жүйелер және желілер туралы түсінік;

- негізгі желілік және веб-қосымшаларды әзірлеудің тұжырымдамасы мен ақпараттық қауіпсіздік негіздерімен таныстырды;

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың және электрондық оқыту қағидаттарын мазмұндау;

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы негізгі тенденцияларды анықтау. білуі керек:

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуына қандай экономикалық және саяси факторлар ықпал ететіндігін білу; - түрлі операциялық жүйелердің ерекшеліктерін білу;

- кәсіби білімдерін кеңейту үшін электрондық оқытулардың әртүрлі пішіндерінің қолданылуын;

- ӛзіндік шығармашылық ізденіс жүргізуді үйренуді;

- қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері мен олардың даму тенденцияларын меңгеру.істей алуы керек:

- электрондық кестелермен жұмыс істеуді, деректердің бірігуін орындауды, графиктерді салуды;

- деректер қорымен жұмыс істеуді; - ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын қолдануды;

- ақпараттық телекоммуникациялық желілермен жұмыс істеуді;

- негізгі кеңселік қосымшалармен, деректер қорымен жұмыс істеуді.


Барлығы

( көлемі)Дәріс

Тәжірибелік сабақ

Зертханалық сабақ

Аудиториядан тыс жұмыс

30 мин/ зан

20мин/зан.

-

СРСП

СРС

5 кредит

20 сағат


30 Дәріс

20 Сабақ

-

25 сағат

75 сағат

ПӘН САЯСАТЫ

Студенттердің академиялық тәртібін қарастырады, яғни:

-сабаққа қатысу;

-тапсырманы уақытында орындау;

-университеттің ішкі тәртібін, этиканы, өзара қарым-қатынасты сақтау.

БІЛІМ БАҒАЛАУ БОЙЫНША САЯСАТЫПән бойынша емтихан сессиясы аралық бақылау (60% дейін) жэне қорытынды аттестация (емтихан) (40% дейін) бойынша үлгерімнің максимум көрсеткіштерінің қосындысы ретінде анықталады және кестеге сәйкес 100% дейін мәнді құрайды.

Аралық бақьшау оқудың 8-ші жэне 15-шы апталарында жүргізіледі жэне бақылаудың келесі


Тақырыптық жоспар -30сағатДәрісте қаралатын тақырыптар мен сұрақтар

Сағат саны

1

Types and components of computer systems

2

2

Input and output devices

2

3

Storage devices and media

2

4

Networks and the effects of using them

2

5

The effects of using IT

2

6

ICT applications

2

7

The systems life cycle

2

8

Safety and security

2

9

Audience

2

10

Graphs and charts

2

11

Document production

2

13

Presentations
12

Data manipulation

2

14

Data analysis

2

15

Website authoring

2

Тәжірибелік сабақтар– 20 сағат


Тәжірибелік сабақтың тақырыбы

Сағат

саны

1

Types and components of computer systems

2

2

Input and output devices

2

3

Storage devices and media

2

4

Networks and the effects of using them

2

5

The effects of using IT

1

6

ICT applications

2

7

The systems life cycle

1

8

Safety and security

1

9

Audience

1

10

Graphs and charts

1

11

Document production

1

12

Presentations

1

13

Data manipulation

1

14

Data analysis

1

15

Website authoring

1Тапсырма СОӨЖ - - 25 Сағат
Тақырып СОӨЖ


Сағ. саны

1

Blogging in class

2

2

Using Activote in Maths lessons

2

3

Podcasting with students

2

4

Interactive games in IBC

2

5

What is Successmaker?

2

6

Using PowerPoint for promotion

2

7

In the News

2

8

ICT-based games in Maths

2

9

In the News

1

10

Creating wordsearches online

2

11

Using e-mail to communicate

1

12

Modern Languages films

1

13

Using a discussion forum

1

14

Online feedback forms

2

15

Graffiti-ing source materials

1


Тапсырма СӨЖ - 75 сағат
Студенттердің өз бетінше орындайтын жұмыстарының ттақырыбы работы

tasks for students

Сағ. саны

1

Using a countdown timer

This large, resizable clock is an ideal tool to remind students how long they have for a particular task. There is nothing revolutionary about using a clock to time lessons,

but this is a great way of creating a sense of urgency and

immediacy within a lesson.Within an ICT lesson I would normally explain the main task tostudents, making it particularly clear how long they have. Mystudents now groan when then see me loading the countdowntimer, but I know they secretly love it. The visual impact of thenumbers counting down is an excellent way to motivate them.When the countdown reaches zero I’ve also set it up to play afanfare. As this is automatic I can concentrate on supportingstudents and rely on the ‘subtle’ fanfare when the time is up.20

2

Backdrop – ICT in drama

Students were asked to think about a backdrop for their practicalperformance. After initial ideas, students researched the internetto collect images, sounds and resources.

Students then produced a PowerPoint presentation or a DVD-stylemovie using Windows MovieMaker. These final presentations werethen played on a screen behind the practical performances.


20

3

Online feedback forms

The initial scope of the Online Forms was to create an electronicStudent feedback form. This was used for the pilot scheme, but Iwas approached to create am Electronic Incident Sheet.This allows us to complete forms and administration online,automating all the processes. Once completed by the individualteacher the form is immediately e-mailed to all relevantindividuals. The information collected by the form is stored in adatabase and can be imported into a spreadsheet.

This replaces the previous slow, paper-based system and is

developing into a really effective technique.20

4

Modern Languages films

In order to help students learn phrases for their GCSE oral exam Iused a digital DVD camera to film them performing role playswithout notes. This proved to be very motivational - an attitudeof mind essential for successful language learning - and allowedthe students to listen to and self-assess their pronunciation andfluency.The resulting video can be downloaded onto a laptop and shown

afterwards using a projector. All of this is simple to do provided

that one has the necessary equipment to hand.15


Пән бойынша тапсырманы орындау және тапсыру графигі

Жұмыс түрі

түрі

баға

Баллы

Процент %

Аудиторлық жұмыс

Лекция

конспектілеу,

белсенділік100

100

Практикалық сабақ

Орындау , сапасы, белсенділік

100

100

Зертханалық сабақ


Аралық бақылау
1) Коллоквиум 1

2) Коллоквиум 27 апта

15 апта


100

100


100

100


СРО

Түрі СРС

График (апта)

Позиции

Оценка

Тапсырманы тапсыру

Жұмыс тапсыру

Тапсырманы уақытнда тапсыру , рәсімдеу, жұмысты қорғау,

Баллы

Пайыз %

1.Семестр жұмысы № 1

2Семестр жұмысы № 21 апта

8 апта


7 апта

15 апта


100

100

Рубеждік бақылау -РБ1удиторлық жұмыс , Аралық бақылау СРС) – 7 апта

100

100

Рубеждік бақылау – РБ1 удиторлық жұмыс , Аралық бақылау, СРС) – 15 апта

100

100

Қорытынды бақылау (ҚБ) Экзамен (Э)

2- семестремтихан ауызша

Билеттегі сұрақ саны-3100

100

Қорытынды бақылауҚБ

100Студенттерді әрбір пән бойынша Қорытынды бағалау төмендегі формула бойынша анықталады:

Қ=( РБ1 и РБ2) /2×0,6+Э×0,4

Мұндағы ҚБҚорытынды бақылау -пән бойынша

РБ1 и РБ2 Рубеждік бақылау баллы 1ж 2;

Э – емтихан бағасы (по 100-бальдық жүйе

Э – емтихан бағасы (по 100-бальдық жүйе
Қорытынды баға есеп кітапшасына не транскрип ке әріппен және сандық көрсеткішпен қойылады Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и в транскрипт студента в буквенном и цифровом выражении после проставления баллов в программе «Рlatonus».

Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся
Әріптік баға бойынша багалау

Сандық бағалау

эквивал

енттері

Меңгерілген

білімдердің

проценттік

мәні

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89


Жақсы


В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69


Қанағаттанарлық


С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

Қанағаттанарлықсыз

F

0

0-24


Пайдаланатын негізгі әдебиеттер: Негізгі әдебиеттер
1. June J. Parsons and Dan Oja, New Perspectives on Computer Concepts 16th Edition - Comprehensive, Thomson Course Technology, a division of Thomson Learning, Inc Cambridge, MA, COPYRIGHT © 2014.

2. Lorenzo Cantoni (University of Lugano, Switzerland) James A. Danowski (University of Illinois at Chicago, IL, USA) Communication and Technology, 576 pages.

3. Craig Van Slyke Information Communication Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (6 Volumes). ISBN13: 9781599049496, 2008, Pages: 4288

4. Brynjolfsson, E. and A. Saunders (2010). Wired for Innovation: How Information Technology Is Reshaping the Economy. Cambridge, MA: MIT Press

5. Kretschmer, T. (2012), “Information and Communication Technologies and Productivity Growth: A Survey of the Literature'’, OECD Digital Economy Papers, No. 195, OECD Publishing.

6. Джумагалиева А.М., Нургазинова А.Ж., Смаилова Л.Қ, Күлмүратова А.Ш., Информатика: ақпараттық жүйелер, Оқулық / Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011. – 247б.

7. Мадешова А.Б., Габдуллаев Д.Г. Компьютер архитектурасы: оқулық/ Қазақстан Білім және ғылым министрлігі. –Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.-303б.

Қосымша әдебиеттер

1. Vijay К. Vaishnavi, Vijay К. Vaishnavi, William Kuechler Design Science Research Methods and Patterns: Innovating Information and Communication Technology, 2nd Edition 2015 by CRC Press

2. Hans J Schnoll E-Govemment: Information, Technology, and Transformation: Information, Technology, and Transformation (Routledge, Mar 12, 2015 - Political Science - 343 pages)

3. The Millennium Development Goals Report 2015, United Nations, New York, 2015

4. Maximizing Mobile //2012 Information and Communications for Development. World Bank, Washington D.C., 2012, 244 p.

5. Doing Business 2016 Measuring regulatory Quality and Efficiency / World bank Group Flagship Report, 20166. Usha Rani Vyasulu Reddi. Primer Series on ICTD for Youth. Primer 1: An Introduction to ICT for Development A learning resource on ICT for development for institutions of higher education, 235 p.Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет