Магистратураға түсушілер үшін мамандық бойынша емтихан сұрақтарыДата15.09.2017
өлшемі123,11 Kb.
Магистратураға түсушілер үшін мамандық бойынша

емтихан сұрақтары
6М0719 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Цифрлық құрылғылар мен микропроцессорлар


 1. D –триггер туралы жалпы түсінік. Шығыстарының мәндері.Төртразрядты асинхронды триггердің жұмысы

 2. ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, ЕМЕС базисінде құрылғыны синтездеңіз, екі кірісінде (х1, х2) әртүрлі сигналдар (тең емес мәнді торап, екі модулі бойынша сумматор) әсер еткен жағдайда, сигнал шығысында 1-ге тең болады.

 3. Азайту операциясын орындауға сумматорды қолдану.

 4. 55ИЕ5 универсальды есептегіш. Кірістердің белгіленуі. Жұмыс істеу режимдері.

 5. Үшразрядты суматордың жұмысы. Сұлба.

 6. 10 модулі бойынша өздігінен тоқтаушы есептегіш.

 7. К155ИР11 ИС - сың тізбектелген солға ығыстырушы регистр ретінде қолдану.

 8. 10 модулі бойынша асинхронды есептегіш.

 9. Есептегіш туралы жалпы түсінік. Өздігінен тоқтаушы есептегіштің жұмыс істеу принципі.

 10. Екі дәрежелі триггерлердің басқарылуы. Уақыттық диаграммасы. Белгіленуі. Жұмысы.

 11. JK-триггер. ГШБ. К555ТВ9 жұмыс істеу режимі. Уақыттық диаграммасы.

 12. Сумматор. Шындық кестесі. Белгіленуі.

 13. Триггерлермен динамикалық басқару. Оның принциптік сұлбасында динамикалық кірістерінің белгіленуі.

 14. 5 модульі бойынша өздігінен тоқтаушы есептегіш.

 15. Асинхронды және синхронды RS-триггерлері. Оның кірістері, ГШБ, шындық кестесі, жұмыс істеу принциптері.

 16. К155ИР11 ИС - сың параллель солға ығыстырушы регистр ретінде қолдану.

 17. Шифратор К555ИВ3. ГШБ.

 18. 3 саны артығымен бар код. Грей коды. Жетісегментті код.

 19. Комбинацияланған жіне тізбектелген логикалық сұлбалар. Триггерлердің басқару тәсілдері. D-триггері.Сұлба. Жұмысы. ГШБ.

 20. Базис түсінігі. Бульевтің ережесін шындық кестесіне түрлендіру. ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, ЕМЕС базисінен ЖӘНЕ-ЕМЕС базисіне өту.

 21. Есептеу жүйесі. Разрядтылық туралы түсінік. Екілік санды ондық санға және керісінше түрлендіру. Он алтылық санды ондық санға түрлендіру.

 22. ЖӘНЕ-НЕМЕСЕ элементіне синхронды бір сатылы RS-триггерінің сұлбасын тұрғызу. Ажыратып қосу кестесін құру.

 23. Бір сатылы синхронды RS-триггерін қолданып, екі сатылы RS-триггерінің сұлбасын сызу. Жұмыстың өзгешелігін түсіндіріп беру.

 24. К155ИР11 ИС - сың параллель оңға ығыстырушы регистр ретінде қолдану.

 25. Жылжыту регистрі. Жалпы түсінік. Жылжыту регистрі қолданылатын цифрлық сұлбаның мысалы.

 26. К155ИР11 ИС - сың тізбектелген оңға ығыстырушы регистр ретінде қолдану.

 27. Алгебралық құрылымдық формулаларды минимизациялау әдістері.

 28. Карно карталары.

 29. Мак-Класки, Вейч диаграммалары.

 30. Толығымен анықталмаған функциялардың минимизациясы.

 31. Дезъюнктивті және конъюктивті формулаларды жазудың екі түрі.

 32. Екілік сумматорлар. 2 модулі бойынша сумматор, жартылай сумматор. Көп разрядты сандарды қосу. Ондық сумматорлар.

 33. Цифрлық компараторлар, тақтылыққа тексеру схемалары.

 34. Микропроцессордың жалпы құрылымы, оның негізгі түйіндерінің тағайындамасы. Микропроцессорды басқарылу және жұмыс істеу принциптері.

 35. CISC және RISC – архитектуралы микропоцессорлардың тобы.

 36. Микроконтроллерлер. Біркристалды 8 разрядты микроконтроллердің құрылымдық сұлбасы, жұмыс істеу принципі.

 37. Арифметикалық операцияларды бақылау. Сандарды тізбекті тарату формасы үшін q модулі бойынша жинақтау схемасы. Сандарды параллель формада келтірудің жинақтау схемасы.

 38. Цифро-аналогтық түрлендіргіштер (ЦАТ). Кернеулерді қосындылайтын ЦАТ схемасы. Токтарды қосындылайтын ЦАТ схемасы. ЦАТ-та пайдаланылатын элементтердің схемалық шешілуі: тұрақты кернеу көзі, тұрақты тоқ көзі, кілттік құрылғылар.

 39. Аналогты-цифрлық түрлендіргіштер (АЦТ). Кернеуді уақыттық интервалға аралық түрлендіруі бар АЦТ. Тізбекті санақ, қадағалаушы типті, тізбекті жуықтатудың аналогты-цифрлық түрлендіргіштері. Таңдау және сақтау схемасы.

 40. Логикалық функция және оның тапсырмасының тәсілдері. Логика алгебрасы: аксиомалар, ережелер және заңдар.

 41. Таңба генераторлары және индикаторлық құрылғылар.

 42. Соңғы автоматтардың типтері: Мура және Мили автоматы. Автомат графы, қозу функциясы және автоматтың өту кестесі.

 43. Соңғы автомат синтезінің әдістемесі. Жылжымалы регистрдегі соңғы автоматтың синтезі.

 44. Екілік және екілік емес санауыштар. Санау бағыты мен тасымал тәсілі бойынша санауыштардың жіктелуі.

 45. ЕСҚ жіктелуі мен параметрлері. Есте сақтау құрылғысының негізгі құрылымы.

 46. ЕСҚ сыйымдылығын және разрядтылығын өсірудің негізгі шаралары.

 47. Бағдарламаланушы таймерлер. Бағдарламаланушы үзіліз контроллері.

 48. Генераторлар, жүйелік контроллерлер және шина контроллерлері. Жадыға тікелей ену контроллері.

 49. Логикалық функция жазбасының формасы, оларды минимизациялаудың әдістері. Логикалық элементтер – комбинациялық құрылғыларды тұрғызудың негізі.

 50. Дискреттік хабарлар туралы түсінік, цифрлық сигналдар және құрылғылар. Фиксирленген және өзгермелі нүктелі санды көрсетудің формалары. Екілік арифметика. Екі деңгейлі сигналдарды кодтау.


Электрлік байланыс теориясы, Цифрлық байланыс технологиясы
1. Амплитудалық модуляцияның (АМ) сигналдарын қалыптастыру және детектрлеу. Бәсеңдетілген тасушысы бар АМ, біржолақты модуляция. АМ-тербелістерді уақыттық, спектралды, және векторлық түрде келтіру.

2. Бұрыштық модуляция сигналдарын қалыптастыру және детектрлеу. Хабарлардың детерминирленген және кездейсоқ модельдері үшін бұрыштық модуляция сигналдарының жиіліктік және уақыттық облыстардағы қасиеттері мен сипаттамалары.

3. Таржолақты және кеңжолақты бұрыштық модуляция, ЖМ және ФМ сигналдардың спектрлердегі айырмашылықтары. ЖМ және ФМ сигналдардың қалыптасу әдістері.

4. Фазалық және жиіліктік детектрлер схемалары.

5. АМ, АМ-ТБ, БМ сигналдарды детектрлеу схемалары.

6. Жалпыландырылған Фурье қатары. Сигналдарды спектралды және уақыттық көрсетілуі.

7. Котельников теоремасы.

8. Үздіксіз хабарларды дискретизациялау және кодтау. Деңгей бойынша кванттау. Импульстік-кодтық модуляция принципі.

9. Көпорынды (многопозиционная) модуляция: nФМ, квадратты амплитудалы модуляция (КАМ) және амплитудалы – фазалық модуляция (АФМ).

10. Түсініктерін анықтау: поэлементті синхронизация, топтық және циклдық синхронизация.

11. Поэлементті синхронизацияның жұмыс істеу принципі және құрылғылары. Синхронизация элементі бойынша жұмыс істеу принципі және тұықталу құрылғылары. Синхронизация жүйелерінің негізгі параметрлері.

12. Рұқсат етілген және рұқсат етілмеген комбинациялар. Кодтардың классификациясы. Кодтардың негізгі сипаттамасы.

13. Түзеткіш қабілеті. Артықшылығы. Минимал кодтық арақашықтарының түсінігі. Хэммингтің шекарасы.

14. Цифрлық модуляцияның әдістері. Амплитудалық, жиілікті және фазалық манипуляция.

15. Цифрлық модуляцияның әдістері. Жиілікті манипуляция.

16. Циклдық кодтар. Қатені табу принципі. Туғызатын полиномның тандуы.17. Циклдық кодты құру әдістері. Кодтаушы құрылғының құрылымдық сұлбасы.

18. Циклдық кодты құру әдістері. Декодтаушы құрылғының құрылымдық сұлбасы.

19. Арналық кодтау. Орама кодтар.

20. Витерди алгоритмі. Қатты және жұмсақ декодтау.

21. Кері байланысты жүйенің сипаттамасы және оның ерекшеліктері.

22. Ақпараттық кері байланысты жүйенің құрылымдық сұлбасы, сипаттамасы және жұмыс істеу алгоритмі.

23. Шешуші кері байланыстың /ШКБ/ құрылымдық сұлбасы.

24. ШКБпен құрылған жүйе түрі: қызметтік сигналды күтетін жүйелер, үздіксіз тарату мен бұғаттаулы бар жүйелер, мекенді қайта сұрайтын жүйелер.

25. Әсерлі (статикалық) кодтауды мәліметті қысуға қолдану. Шеннон теоремасының негіздері.

26. Дискретті хабарлардың сипаттамалары. Оптималды теңестірілмеген кодтарды қолдану әсерлілігі. Префексті кодтар.

27. Жоғалусыз қысулардың алгоритмдері: RLE, LZW (Лемпелл-Зив-Уэлч).

28. Хаффман әдісі. Факсты байланыста Хаффман алгоритмдерін қолданудың ерекшеліктері.

29. Аудио сигналдарды қысу. MPEG қысу алгоритмдері, 1,2,3 деңгейлері.

30. Бейнелерді қысу. JPEG қысу алгоритмі.

31. Видеобейнелерді кодтаудың әдістері.

32. Итеративті кодтар түсінігі. Жолдар мен бағандарды жұптыққа тексеретін блокті итеративті код.

33. Каскадты кодтар.

34. Модуляцияланған тербелістердің спектральді сипаттамасы.

35. Гауссты шуылда сигналды қабылдау. Оптималды қабылдағыш.

36. Когерентті және когерентсіз қабылдау. Сандық келістірілген сүзгі.

37. Цифрлық байланыс жүйесінің функционалды сұлбасы және негізгі элементтері. Функционалды түйіндердің мақсаты, негізгі ұғымдар.

38. Цифрлық сигналдар және олардың негізгі параметрлері.

39. Сигналдардың классификациясы, кездейсоқ және детерминирленген, негізгі сипаттамалар және параметрлер: спектрлік тығыздық, автокорреляция, өздіккорреляция, ортогональды.

40. Үздіксіз, дискретті арна (ДА), олардың негізгі сипаттамалары. Байланыс арналарының математикалық модельдері

41. Кеңейтілген дискретті арна (КДА) түсініктерін анықтау. Синхронды және асинхронды ДА ұғымын анықтау.

42. ДА жадсыз арналар, жадымен, дискретті симметриялық арна.

43. ДА Марковтық моделдері, Гильберт моделі. Өшірілуі бар симметриялық арна.

44. Байланыс арналарындағы бөгеттер. Бөгеттер классификациясы.

45. Аддитивті және мультипликативті бөгеттер және олардың пайдалы сигналдарға әсері.

46. Шеттік үйкелу және ыдырату. Сигналдарды тіркеу.

47. Белгіаралық интерференция. Найквист теоремасы, Найквист импульсы.

48. Цифрлық кодтаудың алгоритмы: алфавиттік кодтар (mBnB, mBnT, mBnQ).

49. Сызықтық сигналдың қарапайым кодтары NRZ, RZ, ЧПИ (AMI).

50. Қарапайым кодтар: PST, BNZS, HDBn, PE (фазалық кодтау, манчестерлік кодтау), CDP, CMI және олардың спектрлері.


Электроника және аналогтық құрылғылардың схемотехникасы


 1. Жартылай өткізгішті диод. Жартылай өткізгішті диодтардың негізгі параметрлері мен сипаттамасы. Олардың қандай түрлері бар. Қолдану аясы.

 2. Жартылай өткізгішті стабилитрон. Жартылай өткізгішті стабилитрондардың негізгі параметрлері мен сипаттамасы. Олардың қандай түрлері бар. Қолдану аясы.

 3. Жартылай өткізгішті варикап. Жартылай өткізгішті варикаптардың негізгі параметрлері мен сипаттамасы. Олардың қандай түрлері бар. Қолдану аясы.

 4. Жартылай өткізгішті тиристорлар. Динисторлардың қосылу шарты мен структуралы схемасы. Тиристорлардың негізге параметрлері мен сипаттамалары.

 5. Туннельді эффект. Түзеткіш диоды мен салыстырғандағы туннельді диодтың структуралы схемасының ерекшелігі. Түзеткіш және туннельді диодтың ВАС айырмашылығы. ТД ВАС-ындағы жұмыс аймағы. ТД негізгі параметрлері.

 6. Биполярлы транзистор. Биполярлы транзисторлардың қосылу схемалары. БТ жалпы эмиттер бойынша жалғану схемасы. Осы схема үшін кірмелі және шықпалы ВАС мен h-параметрлерін келтіріңіз.

 7. Биполярлы транзистор. Биполярлы транзистордың жұмыс істеу принципі мен жұмыс режимдері. Транзистордағы токтар.

 8. n-p-n және p-n-p типті биполярлы транзистор. Биполярлы транзистордың жұмыс істеу принципі. Кірмелі және шықпалы ВАС.

 9. Биполярлы транзистор. Биполярлы транзисторлардың қосылу схемалары. БТ жалпы базалар бойынша жалғану схемасы. Осы схема үшін кірмелі және шықпалы ВАС мен h-параметрлерін келтіріңіз.

 10. Өрістік транзисторлар. Өрістік транзисторлардың түрлері. Басқарушы p-n өтпелі өрістік транзисторлар.

 11. МОЖ-транзисторлардың қондырылған және индукцияланған арналы өрістік транзисторлардан айцырмашылығы. ӨТ-лардың негізгі параметрлері мен сипаттамалары.

 12. Жан – жақты арналы МДП транзисторы. Негізгі мінездемелері мен параметрлері. Біріктіру мен байыту режимдері.

 13. Жекеленген арналы МДП транзисторы. Негізгі мінездемелері мен параметрлері. Біріктіру мен байыту режимдері.

 14. Фотоэлектронды құрылғылар. Фотодиодтардың жұмыс істеу принципі, негізгі параметрлері мен сипаттамалары.

 15. Фотоэлектронды құрылғылар. Фототиристорлардың жұмыс істеу принципі, негізгі параметрлері мен сипаттамалары.

 16. Фотоэлектронды құрылғылар. Фототранзисторлардың жұмыс істеу принципі, негізгі параметрлері мен сипаттамалары.

 17. Фотоэлектронды құрылғылар. Фоторезисторлардың жұмыс істеу принципі, негізгі параметрлері мен сипаттамалары.

 18. Оптоэлектронды құрылғылар. Оптрондар, негізгі параметрлері мен сипаттамалары.

 19. Интегральды микросхемалар және оның түрлері.

 20. Күшейткіштердің негізгі параметрлері мен сипаттамалары. Күшейтілуші сигналдың сипаттамасы мен атқаратын қызметіне қарай классификациясы.

 21. Биполярлы транзисторлы жалпы эмиттер негізіндегі күшейткіш каскад. Схеманың жұмыс істеу принципі.

 22. Өрістік транзистордағы жалпы бастау негізіндегі күшейткіш каскад. Схеманың жұмыс істеу принципі.

 23. Күшейткіштердегі кері байланыс. Кернеудің берілуі мен күшейткіштердің қосылу түрлері бойынша классификациясы.

 24. Алдын-ала, аралық және соңғы күшейту каскадтарының атқаратын қызметі.

 25. Күшейткіштердегі кері байланыс. Оң күшейткіштердегі кері байланыс.

 26. Күшейткіштердегі кері байланыс. Теріс күшейткіштердегі кері байланыс.

 27. Тұрақты ток күшейткіштері. Нольдік дрейфі, олардың пайда болу себептері мен жою әдістері. Келтірілген схеманың жұмыс істеу принципін түсіндіріңіз.

 28. Қуаттың күшейткіш каскады. Трансформаторсыз бір тактілі каскад.

 29. Қуаттың күшейткіш каскады. Трансформатормсыз екі тактілі каскад.

 30. Қуаттың күшейткіш каскады. Трансформатормлы екі тактілі каскад.

 31. С және Д классты қуатт күшейткіш каскады. Шығыс каскадтарының кілттік жұмыс істеу режимі.

 32. Операциялық күшейткіш. Инверторлы ОК.

 33. Инверторлы ОК-ің күшейту коэффициентін, структуралы схемасы мен беріліс сипаттамасын келтіріңіз.

 34. Операциялық күшейткіш. Инверторсыз ОК.

 35. Инверторсыз ОК-ің күшейту коэффициентін, структуралы схемасы мен беріліс сипаттамасын келтіріңіз.

 36. Операциялық күшейткіш. Дифференциалды ОК. Дифференциалды ОК-тің структуралы схемасы мен сипаттамасын келтіріңіз.

 37. Операциялық күшейткіш. Интегральды ОК. Интегральды ОК-тің структуралы схемасы мен сипаттамасын келтіріңіз.

 38. Актив фильтрлер. АФ негізгі сипаттамалары.

 39. АФ-лердің АЖС-ы бойынша классификациясы.

 40. Төменгі жиіліктегі АФ. Төменгі жиіліктегі фильтрлердің негізгі сипаттамалары.

 41. Жоғарғы жиіліктегі АФ. Жоғарғы жиіліктегі фильтрлердің негізгі сипаттамалары.

 42. Біртактылы қуат күшейткішінің схемасын келтіріп, оның жұмыс істеу приципін түсіндіріңіз.

 43. Жартылай өткізгішті микросхемалар дегенде нені түсінесіз. ИМС-тердің негізгі параметрлері қандай?

 44. Гибридті микросхемалар дегенде нені түсінесіз. ИМС-тердің негізгі параметрлері қандай?

 45. Кедергі инверторы. Кернеуді токқа түрлендірігіш.

 46. Кедергі конверторы. Токты кернеуге түрлендіргіш.

 47. Аналогтық кернеу компараторлары. Кернеу компараторларының сипаттамалары, жіктелеуі және қолданылуы.

 48. Триггер Шмидта. Генераторлардың міндеті мен түрлері. Генераторларды құрудың түп нұсқасы.

 49. RC- және LC синусоидалық тербеліс генераторлары.

 50. Автотербелмелі және күтпелі тербеліс мультивибраторлары.

Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет