Нысан ф со пму 01. 1/06 Студенттер үшін пәннің бағдарламасыДата22.08.2017
өлшемі474,68 Kb.


Нысан

Ф СО ПМУ 7.01.1/06


Студенттер үшін пәннің бағдарламасы


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университеті

«Менеджмент» кафедрасы


(кафедра атауы)

СТУДЕНТТЕР ҮШІН БАҒДАРЛАМА

Пән Микро-, макроэкономикалық талдау

(пәннің атауы)

күндізгі оқу бөлімінің

6М050600 «Экономика»мамандығы үшін

Павлодар

Пән туралы мәліметтер:

Пән 1 семестрде 15 жұма ішінде оқытылады. Пәннің жалпы еңбек сыйымдылығы 150 сағат, соның ішінде 30 сағаты аудиторлық сабақтар және 120 сағаты магистранттардың пәнді оқу бойынша өзіндік жұмыстарына (МӨЖ) арналған. Аудиторлық уақытты сабақ түрлері бойынша бөлу күнтізбелік жоспарда көрсетілген.

Курс бойынша білімдер болашақ мамандарға микро- және макродеңгейде өтіп жатқан жағдайлар, процестер мен құбылыстарды кәсіби және сауатты талдауға мүмкіндік береді. Микро- және макроэкономикалық талдауды оқу қажеттілігі экономиканың үй шаруалықтары, фирмалар, салалар, жалпы мемлекет деңгейлерінде қызмет ету механиздерін, сонымен қатар өткізіліп жатқан мемлекеттік саясатты түсіну маңыздылығымен айқындалады.

«Микро-, макроэкономикалық талдау» курсын оқудың мақсаты студентермен микро- және макроэкономикалық мәселелерді іс жүзінде шеше білудің теориялық білімдерін меңгеруі мен тәжірибелік дағдыларға ие болуы болып табылады.Пәнді оқу барысында студент:

білуі керек:

 • микро- және макроэкономикалық талдау пәнін;

 • сұраныс және ұсыныс теорияларының негіздерін;

 • тұтынушылық мінез-құлық теориясын;

 • жек және нарық сұранысын;

 • өндіріс теориясын;

 • өндіріс шығындарын;

 • нарықтық құрылымның әр түрлі типтеріндегі пайданы көбейтуді.

істей алуы тиіс:

 • экономикалық талдаудың әр түрлі әдістерін қолдана алуды;

 • сұраныс және ұсыныс, өндіріс тиімділігінің талдауын өткізе білуді;

 • сұраныс және ұсыныс икемділігі көрсеткіштерін есептей алуды;

 • шығындар қисықтарын, изокостаны, изоквантаны және т.б. құра алуды;

 • капиталды салымдар стратегиясын және өндіріс стратегиясын әзірлей алуды.


ӘДЕБИЕТ


 1. Агапова Т.А. Макроэкономика. – М.: Дело и сервис, 2002. – 448 с.

 2. Базылев Н.И. Макроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 188 с.

 3. Бугаян И.Р. Макроэкономика. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 348 с.

 4. Бункина М.К. Макроэкономика. – М.: ДИС, 2004. – 320 с.

 5. Вечканов Г.С. Макроэкономика. – СПб: Питер, 2005. – 255 с.

 6. Вэриан X. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. М.: ЮНИТИ, 1997. - 586с.

 7. Гальперин В.М., Игнатьев СМ., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т 1,2, СПб: Экономическая школа, 2002. – 856с.

 8. Грязнова А.Г., Юданова АЛО. Микроэкономика. Теория российская практика. - М.: ПТД. «КИО Рус», 1999. – 450с.

 9. Ивашутин А.Л. Макроэкономика. – Минск: Амалфея, 2008. – 339 с.

 10. Мамыров Ы.К., Кулекеев Ж.А., Султанбекова Г.К. Микроэкономика. - Алматы: Экономика. КазГАУ, 1997. – 345с.

 11. Микроэкономика, Практикум. Задачи, тесты, ситуации. – СПб: Литера плюс, 1994. – 236с.

 12. Мухамедиев Б.М. Микроэкономика. - Алматы.: Казак унивеситеты, 2001. – 156с.

 13. Николаева И.П. Макроэкономика. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 319 с.

 14. Нуреев P.M. Курс микроэкономики. - М.: НОРМА, 2001. - 547с.

 15. ПиндайкР., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М.; Дело, 2001. – 456с.

 16. Сакс Д.Д. Макроэкономика. – М.: Дело, 1999. – 847 с.

 17. Самуэньсон П. Экономика. В 2-х томах. - М.: Финансы и Статистика, 1992. - 985с.

 18. Селищев А.С. Макроэкономика. – СПб: Питер, 2000. – 439 с.

 19. Симкина Л., Корнейчук Б. Микроэкономика. С.-П.: Пикур, 2002. – 456 с.

 20. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело, 2001. – 789 с.

 21. Хайман Д-Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. Т. 1,2. - М.: Финансы и статистика, 1992. – 560с.

 22. Шестакова К.Д. Макроэкономика. – М.: РИОР, 2004. – 112 с.
Жоғары кәсіби білім негізіндегі күндізгі оқу бөлімінің 6М050600 «Экономика» мамандығының магистранттарына арналған пәннің тақырыптық жоспары, түсу жылы – 2013.


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ


п/п

Тақырыптар атауы

Сағаттар саны


Дәр.

Тәжір.

СРСП

СРС

1

2

3

4

5

6

1

Нарықтық тепе-теңдікті талдау

1

1

2

2

2

Жеке тұтыну теориясы

1

1

3

3

3

Жалпы тепе-теңдік пен қоғамдық дәулеттілік

1

1

2

2

4

Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс үлгісі

2

2

2

2

5

Макроэкономикалық тепе-теңдік

2

2

3

3

6

Инвестицияларды талдау

2

2

3

3
БАРЛЫҒЫ

15

15

30

30

Курс компоненттері
Дәріс сабақтарының тезистері

Тәжірибелік сабақ 1 Нарықтық тепе-теңдікті талдау

 1. Нарықтық сұранысты талдау.

 2. Слуцкийдің икемділік коэффициентін қолдану арқылы икемділікті талдау.

 3. Анықталған қалаулар теориясы.

 4. Жетілмеген бәсекелестік шарттарында нарықтың өзара әрекеттесуін талдау.

Әдебиет: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15.
Тәжірибелік сабақ 2 Жеке тұтыну теориясы

 1. Хикс пен Слуцкий бойынша бірін-бірі алмастыру эффектісі мен табыс эффектісі.

 2. Орны толтырылған сұранысты талдау.

 3. Табыстың орны толтырылған және эквиваленттік өзгеруі.

 4. Тұтынушының мінез-құлығын талдау.

 5. Тұтынушының жеңіске жетуін талдау.

Әдебиет: 1,3,5,8,14,15.


Тәжірибелік сабақ 3 Жалпы тепе-теңдік пен қоғамдық дәулеттілік

 1. Жалпы экономикалық тепе-теңдік пен қоғамдық дәулеттілік.

 2. Нарықтың бас тартулары мен мемлекеттің аллокативті рөлі.

 3. Сыртқы сауданың микроэкономикасы.

Әдебиет: 7,8,9,11,12,14,15.
Тәжірибелік сабақ 4 Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс үлгісі

 1. Жиынтық сұранысты талдау.

 2. Уақыт аралық талдаудың теориясы.

 3. Классикалық және кейсиандық теориядағы жиынтық ұсынысты талдау.

Әдебиет: 2,4,6,8,10,12,14,15
Тәжірибелік сабақ 5 Макроэкономикалық тепе-теңдік

 1. Игіліктер, ақша және еңбек нарығындағы жалпы тепе-теңдікті талдау.

 2. Ақша нарығын талдау.

 3. Мультипликатор-акселератордың өзара әрекеттесу үлгісі.

 4. АD-АS үлгілеріндегі импульстардың таралуы.

 5. IS-LM-BR үлгісі бойынша макроэкономикалық саясатты талдау.

 6. Макроэкономикалық саясат теориялары.

 7. Мақсаттық көрсеткіштер мен құралдар.

 8. Лукас критикасы.

Әдебиет: 1,3,4,5,6,8,9,10,13,15
Тәжірибелік сабақ 6 Инвестицияларды талдау

 1. Кейнсиандық және неоклассикалық инвестициялар үлгісін қолдану арқылы инвестицияларды талдау.

 2. Инвестицияларды талдау және инвестициялық үрдіс акселераторының үлгісі. Тобинның q-теориясы

 3. Инвестицияларды, жиынтық ақшаларды талдау және ашық экономикадағы ағымдағы операциялардың шоттары.

Әдебиет: 3,4,5,6,8,11,15
Магистранттардың өзіндік жұмыс түрлерінің тізімі
Тақырыптық жоспарға және бақылау шараларының күнтізбелік кестесіне сәйкес пәнді оқу барысында студенттер келесі аудиторлық емес тапсырмаларды орындап отыруы керек:

- дәріс сабақтарына дайындық;

- тәжірибелік сабақтарға дайындық;

- дәріс материалына енгізілмеген, бірақ міндетті болып табылатын курс тақырыптарына қысқаша конспект жазу;

- межелік бақылауға дайындық.

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу үшін тапсырмалар және өзіндік оқу үшін қосымша материалдар тақырыптары алдын-ала беріліп отырады.Ағымдағы үлгерімді бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


1 рейтинг

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

Барлығы балдар

Максималды балл, соның ішінде бақылау түрлері бойынша

14

14

14

14

14

15

15

100

Дәріс сабақтары


Қатысу

2

2

2

2

2

2

2

14

Дайындық (макс.балл)

2

2

2

2

2

2

2

14

Бақылау нысаны

КЛ

КЛ

КЛ

КЛ

КЛ

КЛ

КЛ
Тәжірибелік сабақтар

Қатысу

-

-

-

-

-

-

-
Дайындық (макс.балл)

5

5

5

5

5

6

6

37

Бақылау нысаны

РТ

УО


РТ

УО


РТ

УО


РТ

УО


РТ

УО


РТ

УО


РТ

УО

Қосымша материалды өңдеу

Макс. балл

5

5

5

5

5

5

5

35

Бақылау нысаны

К

К

К

К

К

К

К
Межелік бақылау

Жазбаша сұрау100
2 рейтинг

Апталар

8

9

10

11

12

13

14

15

Барлығы балдар

Максималды балл, соның ішінде бақылау түрлері бойынша

14

14

14

14

14

14

14

2

100

Дәріс сабақтары


Қатысу

2

2

2

2

2

2

2

1

15

Дайындық (макс.балл)

2

2

2

2

2

2

2

1

15

Бақылау нысаны

КЛ

КЛ

КЛ

КЛ

КЛ

КЛ

КЛ

КЛ
Тәжірибелік сабақтар

Қатысу

-

-

-

-

-

-

-

-
Дайындық (макс.балл)

5

5

5

5

5

5

5
35

Бақылау нысаны

РТ

УО


РТ

УО


РТ

УО


РТ

УО


РТ

УО


РТ

УО


РТ

УО


РТ

УО

Қосымша материалды өңдеу

Макс. балл

5

5

5

5

5

5

5
35

Бақылау нысаны

К

К

К

К

К

К

К

К
Межелік бақылау

Жазбаша сұрау100


Шартты белгілер:

КЛ – дәріс конспектісі;

РТ – жұмыс дәптері;

УО – ауызша сұрау;

К – конспект.Курс саясаты
Магистрант семестр бойы сабақ кестесі және графигіне сәйкес сабаққа қатысуға міндетті.

Магистрант негізгі және қосымша әдебиетті пайдаланып дәріс және тәжірибелік сабақтарына дайындалып, белсенді қатысуы қажет.

Магистранттың сабаққа қатысу белсенділігінің сапасы, қатысу белсенділігі баллды қойған кезде есепке алынады.

Магистранттың өзіндік жұмысы МӨЖ өткізу барысында бағаланады, балдар бақылау шараларын өткізудің күнтізбелік кестесіне және тапсырмалардың санына сәйкес қойылады. Тапсырмалар мұғаліммен белгіленген мерзім ішінде орындалуы тиіс. Тапсырманы белгіленген мерзімнен кейін тапсырған кезде оның бағасы бір балға азайтылады.

Пәнді меңгеру барысында магистранттар екі үй жұмысын тапсырады: ағылшын тіліндегі ғылыми журналдан мақала дайындау және оны аудару, өзіндік зерттеуге берілген тақырыптардың біреуіне презентация жасау.

Семестрдің ортасында және соңында пәннің оқу модулі бойынша магистранттың 100 балдық шкала бойынша ағымдағы үлгерімділігі анықталады (АҮ). Межелік бақылаудың (МБ) бағасы да осылайша 100 балдық шкала бойынша анықталады. Межелік бақылауға АҮ бар магистранттар ғана жіберіледі.

АҮ және МБ қорытынды бағалары бойынша магистранттың пәннен рейтингі анықталады
Р1=АҮ1(2)*0,7+МБ 1(2)*3
Егер магистрант МБ тапсырмаса немесе МБ 50 кем бал алса, рейтинг анықталмайды.

Семестр ішінде магистранттың жіберу рейтингі келесіге тең болуы қажет


РД=(Р1+Р2)/2
Егер пән бойынша оқу жоспарына сәйкес курстық жұмыс немесе реферат қарастырылса, онда жіберу рейтингі (ЖР) келесідей анықталады
ЖР=(Р1+Р2)*0,7/2+КЖ*0,3
Пәнді оқу емтиханмен аяқталады, ол барлық өткен материалдарды қамтиды.

Емтиханға жіберілу үшін қажет: 1. Бағдарламада қарастырылған барлық тапсырмаларды орындау;

 2. Жіберілу рейтингі 50 балдан кем болмауы тиіс.

Емтихан 100 балға бағаланады. Емтихан жазбаша түрде өткізіледі, билете 3 сұрақ болады. Бірінші сұрақ 34 балға, екінші мен үшінші 33 балға бағаланады.

Экзамен оценивается в 100 баллов. Экзамен проводится в письменной форме, в билете 3 вопроса. Первый вопрос оценивается в 34 балла, второй, третий – 33 бала. Максимальные баллы проставляются при условии полного, точного, аргументированного ответа по теме вопроса.Қорытынды баға келесі формула бойынша есептеледі:
,

мұнда


РД – жіберілу рейтингін бағалаудың сандық эквиваленті

ИК – емтихан бағасының сандық эквиваленті


Бірлесіп жұмыс істеу барысында келесі ережелер сақталуы тиіс:

 1. оқытушы мен магистрант бір-біріне сыйластықпен қарауы тиіс;

2) сабақтарға міндетті түрде келу, кешігусіз. Сабаққа қатысу әрбір сабақта белгіленіп тұрады;

3) сабақ уақытында ұялы телефонды сөндіріп қою;

4) болмаған сабақтарды қайта тапсыру тек сабақта болмау себебі болған кезде ғана рұқсат етіледі;

5) барлық тапсырмалар уақытында орындалып тұруы тиіс;

6) магистранттар сабаққа дайын болып келуі тиіс;

8) сабақ уақытында сөйлемеу, газет оқымау, сағыз шайнамау;9) академиялық тәртіп және этика университеттің ішкі тәртібінің ережелеріне сай болуы тиіс.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет