Р/к № ects кредиттер саны/ кредиттер саны Элективтік пәндер тізімі «Өнеркәсіптегі маркетинг»Дата05.01.2017
өлшемі449,4 Kb.
5В051100 «Маркетинг» мамандығы (2014 жылғы қабылдау)


р/кECTS кредиттер саны/

кредиттер саны

Элективтік пәндер тізімі

«Өнеркәсіптегі маркетинг»

білім беру траекториясы

«Өнеркәсіптегі маркетинг»

білім беру траекториясы

1

5/3

(БэП)


EМ 7 модулі

ЕМ 1207 «Экономикадағы математика» 1-2-0-1

Пререквизиттері: -

Постреквизиттері:

MKB 2208 2-1-0-3

Берілген пәнді оқыту мақсаты: математиканың әдістерін меңгеру, оның басқа ғалымның даму ролі; болашақ кәсіптін қызметінде математикалық әдістерін қолдану мұмкіндік туралы

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өсір- және дисконттау. Қарыз-құрыздың, ренты тасқындары. Финанс операцияның табыстысы. Несие есептер. Шынайы инвестицияның талдауы. Сандық финанс талдауы бағалы қағаз тіркелген табыспен

Оқыту нәтижелері: барлық тақырыптар бойынша есепті шешкен кезде теоретикалық білімдерді қолдануды білу.

EМ 7 модулі

ЕМ 1207 «Экономикадағы математика» 1-2-0-1

Пререквизиттері: -

Постреквизиттері:

MKB 2208 2-1-0-3

Берілген пәнді оқыту мақсаты: математиканың әдістерін меңгеру, оның басқа ғалымның даму ролі; болашақ кәсіптін қызметінде математикалық әдістерін қолдану мұмкіндік туралы

Негізгі бөлімдер мазмұны: Өсір- және дисконттау. Қарыз-құрыздың, ренты тасқындары. Финанс операцияның табыстысы. Несие есептер. Шынайы инвестицияның талдауы. Сандық финанс талдауы бағалы қағаз тіркелген табыспен

Оқыту нәтижелері: барлық тақырыптар бойынша есепті шешкен кезде теоретикалық білімдерді қолдануды білу.

2

5/3

(БэП)


EМ 7 модулі

MKB 2208 «Математиканың қосымша бөлімдері»

2-1-0-3

Пререквизиттері:

ЕМ 1207 1-2-0-1

Постреквизиттері:

Kar 2204 1-1-0-4

Берілген пәнді оқыту мақсаты: барлық тақырыптарына есептерді шешу кезде теоретикалық білімдерін қолдану, тиісті қарастырылған бағдарлама курсы бойынша.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ықтималдардылықтар теориясы. Математикалық статистика. Оқиғалар алгебрасы. Ықтималдылықтардың классикалық анықтамасы. Оқиғалардың тәуелділігі мен тәуелсіздігі. Корреляция коэффициенті.Ықтималдылықтарды көбейту мен қосу теориялары. Байес формуласы.

Оқыту нәтижелері: математиканың бөлімінде оқитын, оның басқа ғалымның дамуындағы ролі; болашақ кәсіптік қызметінде математикалық әдісдерін қолдану мүмкіндік туралы.

EМ 7 модулі

MKB 2208 «Математиканың қосымша бөлімдері»

2-1-0-3

Пререквизиттері:

ЕМ 1207 1-2-0-1

Постреквизиттері:

Kar 2204 1-1-0-4

Берілген пәнді оқыту мақсаты: барлық тақырыптарына есептерді шешу кезде теоретикалық білімдерін қолдану, тиісті қарастырылған бағдарлама курсы бойынша.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ықтималдардылықтар теориясы. Математикалық статистика. Оқиғалар алгебрасы. Ықтималдылықтардың классикалық анықтамасы. Оқиғалардың тәуелділігі мен тәуелсіздігі. Корреляция коэффициенті.Ықтималдылықтарды көбейту мен қосу теориялары. Байес формуласы.

Оқыту нәтижелері: математиканың бөлімінде оқитын, оның басқа ғалымның дамуындағы ролі; болашақ кәсіптік қызметінде математикалық әдісдерін қолдану мүмкіндік туралы.

3

3/2

(БэП)


EМ 7 модулі

DTEB 2209 «Деректерді талдау және экономиканы болжау»

1-1-0-3

Пререквизиттері:

ЕМ 1207 1-2-0-1

Постреквизиты:

ККЕТ 4328 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты:  болжаудың әлеуметтік-экономикалық дамуы және шешімді қабылдау кезде негіздеу үшін табиғи әр деректін талдаудың студенттерге білімін мен дағдыларын беру.  

Негізгі бөлімдер мазмұны: Экономикалық деректердің үлгілері ақпараттың және ара үдеріс қабылда- айтылмыш тынымның рөлі. Деректердің анализы. Деректердің үлгілері.

Деректердің тамашасының әдістері. Деректердің сипаттамасының жазу-сызудың пішіндері. Сандық деректердің тартуы. Деректердің сандық мінездемелеріОқыту нәтижелері: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану.

EМ 7 модулі

DTEB 2209 «Деректерді талдау және экономиканы болжау»

1-1-0-3

Пререквизиттері:

ЕМ 1207 1-2-0-1

Постреквизиты:

ККЕТ 4328 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты:  болжаудың әлеуметтік-экономикалық дамуы және шешімді қабылдау кезде негіздеу үшін табиғи әр деректін талдаудың студенттерге білімін мен дағдыларын беру.  

Негізгі бөлімдер мазмұны: Экономикалық деректердің үлгілері ақпараттың және ара үдеріс қабылда- айтылмыш тынымның рөлі. Деректердің анализы. Деректердің үлгілері.

Деректердің тамашасының әдістері. Деректердің сипаттамасының жазу-сызудың пішіндері. Сандық деректердің тартуы. Деректердің сандық мінездемелеріОқыту нәтижелері: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану.

4

3/2

(БэП)


TS 8 модулі

FIZh 2210 «Фирма ішілік жоспарлау» 1-1-0-4

Пререквизиттері:

Miс 1201 2-1-0-2

Постреквизиттері:

КM 3217 2-1-0-6

Kon 3217 2-1-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: кәсіпорынның ресурстардың мүмкіндіктердің және нарықтың қажеттік есебімен тиісті уақыт мезгілінде кәсіпорынның өндірістік-қаржылық қызметтік саласында білімдермен меңгеру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Негізгі түсініктер және жоспарлаудың принциптері. Фирманың ішкі жоспарлау-ының түрлері. Мағынасы

жүйе және стратегиялық жоспарлаудың негізгі этаптары. кәсіпорның стратегиялық бәсекелестігі.

Оқыту нәтижелері: әр түрлі жоспардың-жобаның өздік өндеу білу және олардың өндірістін қазіргі жағдайда іске асыру

TS 8 модулі

FIZh 2210 «Фирма ішілік жоспарлау» 1-1-0-4

Пререквизиттері:

Miс 1201 2-1-0-2

Постреквизиттері:

КM 3217 2-1-0-6

Kon 3217 2-1-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: кәсіпорынның ресурстардың мүмкіндіктердің және нарықтың қажеттік есебімен тиісті уақыт мезгілінде кәсіпорынның өндірістік-қаржылық қызметтік саласында білімдермен меңгеру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Негізгі түсініктер және жоспарлаудың принциптері. Фирманың ішкі жоспарлау-ының түрлері. Мағынасы

жүйе және стратегиялық жоспарлаудың негізгі этаптары. кәсіпорның стратегиялық бәсекелестігі.

Оқыту нәтижелері: әр түрлі жоспардың-жобаның өздік өндеу білу және олардың өндірістін қазіргі жағдайда іске асыру

5

5/3

(БэП)


TS 8 модулі

ZhTZhT 2211 «Жүйелік талдау және жүйе теориясы» 2-1-0-4

Пререквизиттері:

Miс 1201 2-1-0-2

Постреквизиттері:

КM 3217 2-1-0-6

Kon 3217 2-1-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жалпы қасиет материя ретіндей жүйелік облысында фундаментальдық білімдерді меңгеру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Операцияларды зерттеу. Желілік жоспарлау. Ең қысқа жол туралы есеп. Желілік графикті сараптама әдісімен есептеу. Желілік графикті графиктік жолмн есептеу. Желілік графикті уақыт масштабына құру. Желілік графикті жақсарту. Экономико-математикалық әдістер. Корреляция теориясы.

Оқыту нәтижелері: студент кәсіпорындағы мүмкіндік тұған ортадан ұйымдастырулық және күрделі маңызды және перспективаның экономикалық мәселелерін және шешу мәселесін үшін тиісті әдісімен

TS 8 модулі

ZhTZhT 2211 «Жүйелік талдау және жүйе теориясы» 2-1-0-4

Пререквизиттері:

Miс 1201 2-1-0-2

Постреквизиттері:

КM 3217 2-1-0-6

Kon 3217 2-1-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жалпы қасиет материя ретіндей жүйелік облысында фундаментальдық білімдерді меңгеру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Операцияларды зерттеу. Желілік жоспарлау. Ең қысқа жол туралы есеп. Желілік графикті сараптама әдісімен есептеу. Желілік графикті графиктік жолмн есептеу. Желілік графикті уақыт масштабына құру. Желілік графикті жақсарту. Экономико-математикалық әдістер. Корреляция теориясы.

Оқыту нәтижелері: студент кәсіпорындағы мүмкіндік тұған ортадан ұйымдастырулық және күрделі маңызды және перспективаның экономикалық мәселелерін және шешу мәселесін үшін тиісті әдісімен ұсыну білу

6

5/3

(БэП)


TS 8 модулі

OTS 3212 «Өнеркәсіп тауарларының сараптамасы» 2-1-0-5

Пререквизиттері:

ZhTZhT 2211 2-1-0-4

Постреквизиттері:

ККТТ 4325 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: техникалық, эксплуатациялық, экономикалық, эстетикалық және өнеркәсіптін тауардың басқа параметраларын анықтау әдістерін зерттеу

Негізгі бөлімдер мазмұны: Сараптау құралдары. Сараптау әдістері. Тауарларды сараптау мен тауартану сараптамасы. Құжаттамалық сараптама. Ветеринарлық-санитарлық экспертиза. Кедендік сараптама. Экологиялық экспертиза. Техника-лық-құқық, банктерлік, сақтандыру экспертизасы

Оқыту нәтижелері: кәсіптік қызметінде өнеркәсіптік тауарлардың экспертизаның әдістерін қолдану

TS 8 модулі

KS 3212 «Қызметтік сараптама» 2-1-0-5

Пререквизиттері:

ZhTZhT 2211 2-1-0-4

Постреквизиттері:

ТМК 4325 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: техникалық, эксплуатациялық, экономикалық, эстетикалық және тұтынушылардың тауардың басқа параметраларын анықтау әдістерін зерттеу

Негізгі бөлімдер мазмұны: Сараптау құралдары. Сараптау әдістері. Тауарларды сараптау мен тауартану сараптамасы. Құжаттамалық сараптама. Ветеринарлық-санитарлық экспертиза. Кедендік сараптама. Экологиялық экспертиза. Техникалық-құқық, банктерлік, сақтандыру экспертизасы

Оқыту нәтижелері кәсіптік қызметінде өнеркәсіптік тауарлардың экспертизаның әдістерін қолдану

7

3/2

(БэП)


КE 9 модулі

PB 2213 «Персоналды басқару» 1-1-0-4

Пререквизиттері:

Men 2211 2-1-0-3

Постреквизиттері:

MB 3306 1-1-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты:: өндіріспен басқару жүйесінде персоналдың ролі және орнын зерттеу, ортадада адам болып санағанда, кәсіпорынның негізгі тиімді қызметін толық қабілеттігін пайдалануы болып табылады

Негізгі бөлімдер мазмұны: Еңбек нарығы әрекет етуінің құрылымы мен механизмі. Еңбек нарығын реттеу. Персоналды басқару: түсінігі пен әдістері. Персоналды басқарудың мақсаттары мен міндеттері. Кәсіпорынның еңбек әлнеуметінің принциптері, әдістері мен функциялары. Еңбек әлеуметінің дамуы

Оқыту нәтижелері: фирманың қызметкерлердің карьерін, олардың кәсіптік және әкімшілік осу жоспарлау біледі; қызметін тиімді мотивацияның жүйесін өндеу

КE 9 модулі

PB 2213 «Персоналды басқару» 1-1-0-4

Пререквизиттері:

Men 2211 2-1-0-3

Постреквизиттері:

MB 3306 1-1-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты:: өндіріспен басқару жүйесінде персоналдың ролі және орнын зерттеу, ортадада адам болып санағанда, кәсіпорынның негізгі тиімді қызметін толық қабілеттігін пайдалануы болып табылады

Негізгі бөлімдер мазмұны: Еңбек нарығы әрекет етуінің құрылымы мен механизмі. Еңбек нарығын реттеу. Персоналды басқару: түсінігі пен әдістері. Персоналды басқарудың мақсаттары мен міндеттері. Кәсіпорынның еңбек әлнеуметінің принциптері, әдістері мен функциялары. Еңбек әлеуметінің дамуы

Оқыту нәтижелері: фирманың қызметкерлердің карьерін, олардың кәсіптік және әкімшілік осу жоспарлау біледі; қызметін тиімді мотивацияның жүйесін өндеу

8

3/2

(БэП)


КE 9 модулі

EIKP 2214 «Этика және іскерлік қатынас психологиясы»

1-1-0-4

Пререквизиттері:

Men 2211 2-1-0-3

Постреквизиттері:

ККТТ 4325 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: әлеуметтік психология және кәсіптік өзарақатынас және іскерлік қатынас саласында білімдермен меңгеру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Этиканің негізгі ұғымдары. Іскер жанасушылықтың өзгешелігі. Сөздің мәдениеті. Сөздің көріністері. Ауызекі жанасушылықтың негіздері. Іскерлік әңгіме. Іскер келіссөздер. Көпірме сөз. Бизнес-тіл. Іскер жанасушылықтың пішіндері. Шатақ және оның рұқсатының жолдары.

Оқыту нәтижелері: жекеленген қызметін, аралық түлға және аралық топтын өзарақатынас адамдарды сауатты ұйымдастыру, практикада негізгі заңдарды және әр түрлі қатынас моделін қолдану.

КE 9 модулі

SM 2214 «Сервис мәдениеті»

1-1-0-4

Пререквизиттері:

Men 2211 2-1-0-3

Постреквизиттері:

ТМК 4325 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: әлеуметтік психология және кәсіптік өзарақатынас және іскерлік қатынас саласында білімдермен меңгеру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Этиканің негізгі ұғымдары. Іскер жанасушылықтың өзгешелігі. Сөздің мәдениеті. Сөздің көріністері. Ауызекі жанасушылықтың негіздері. Іскерлік әңгіме. Іскер келіссөздер. Көпірме сөз. Бизнес-тіл. Іскер жанасушылықтың пішіндері. Шатақ және оның рұқсатының жолдары.

Оқыту нәтижелері: жекеленген қызметін, аралық түлға және аралық топтын өзарақатынас адамдарды сауатты ұйымдастыру, практикада негізгі заңдарды және әр түрлі қатынас моделін қолдану.

9

5/3

(БэП)


КE 9 модулі

КE 3215 «Кәсіпорын экономикасы»

2-1-0-5

Пререквизиттері:

Miс 1201 2-1-0-2

Постреквизиттері:

ККЕТ 4328 2-1-0-7

Целью изучения дисциплины является: является формирование у студентов комплекса знаний в области функционирования предприятия в современных хозяйственных условиях.

Cодержание основных разделов: Предприятие как основное звено экономики отраслей. Принципы и методы управления основными и оборотными средствами. Организация производственного и технологического процессов. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования. Формы оплаты труда.

Результаты обучения: усвоить основные принципы и приемы экономической деятельности на предприятии и научиться применять полученные знания на практике.

КE 9 модулі

KKSKE 3215 «Қызмет көрсету саласының кәсіпорын экономикасы»

2-1-0-5

Пререквизиттері:

Miс 1201 2-1-0-2

Постреквизиттері:

ККЕТ 4328 2-1-0-7

Целью изучения дисциплины является: является формирование у студентов комплекса знаний в области функционирования предприятия сферы услуг в современных хозяйственных условиях.

Cодержание основных разделов: Предприятие как основное звено экономики отраслей. Принципы и методы управления основными и оборотными средствами. Организация производственного и технологического процессов. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования. Формы оплаты труда.

Результаты обучения: усвоить основные принципы и приемы экономической деятельности на предприятии и научиться применять полученные знания на практике.

10

5/3

(БэП)


BKB 10 модулі

OSS 3216 «Өнеркәсіптегі салық салу» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

Kar 2204 1-1-0-4

Постреквизиттері:

ККЕТ 4328 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: салық салу облысында теоретикалық және практикалық білімдерін меңгеру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Салықтың негізгі элементтері және олардың жіктелуі. Салық төлеушілер-дің және салық органдары-ның құқықтары мен міндет-тері. Жеке табыс салығына салық салу ерекшеліктері.Әлеуметтік салық. Жер салығы. Мүлік салығы. Жанама салықтар: акциздер

Оқыту нәтижелері: кәсіпорындағы салық есепті ұйымдастыруды білу қажет, барлық салық түрлердің есептеу жүргізу және практикалық дағдырларында есепті құрастыруында бюджетпен және внебюджет қорлармен есептеу қолдану; әр жеке салықтың түрлері бойынша декларацияны толтыру

BKB 10 модулі

KKSSS 3216 «Қызмет көрсету саласындағы салық салу» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

Kar 2204 1-1-0-4

Постреквизиттері:

ККЕТ 4328 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: салық салу облысында теоретикалық және практикалық білімдерін меңгеру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Салықтың негізгі элементтері және олардың жіктелуі. Салық төлеушілер-дің және салық органдары-ның құқықтары мен міндет-тері. Жеке табыс салығына салық салу ерекшеліктері.Әлеуметтік салық. Жер салығы. Мүлік салығы. Жанама салықтар: акциздер

Оқыту нәтижелері: кәсіпорындағы салық есепті ұйымдастыруды білу қажет, барлық салық түрлердің есептеу жүргізу және практикалық дағдырларында есепті құрастыруында бюджетпен және внебюджет қорлармен есептеу қолдану; әр жеке салықтың түрлері бойынша декларацияны толтыру

11

5/3

(БэП)


BKB 10 модулі

КМ 3217 «Қаржылық менеджмент» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

Kar 2204 1-1-0-4

Постреквизиттері:

ККЕТ 4328 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жоспардың орындауына бақылау облысында және аналитикалық есептеу өндеуінде және есептеу ақпараттын шаруашылық шешімін қабылдау мақсатымен және функциялау объективтігін тиімділігін бағалауына білімді алу

Негізгі бөлімдер мазмұны: Маркетинг контроллингі және ресурстармен қамсыздандыру контроллингі. Логистики саласындағы контроллинг. Қаржы және инвестициялар контроллингі. Контроллингтің құралдық аспектілері. Басқару есебінің жүйесі. Контроллингтің ақпаратпен қамтылуы.

Оқыту нәтижелері: студент процестерді бағалауына, ауытқуды анықтау, олардың себептері және жою ұсыныстарды ұсыну өндеуіне біледі.

BKB 10 модулі

Kon 3217 «Контроллинг» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

Kar 2204 1-1-0-4

Постреквизиттері:

ККЕТ 4328 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жоспардың орындауына бақылау облысында және аналитикалық есептеу өндеуінде және есептеу ақпараттын шаруашылық шешімін қабылдау мақсатымен және функциялау объективтігін тиімділігін бағалауына білімді алу

Негізгі бөлімдер мазмұны: Маркетинг контроллингі және ресурстармен қамсыздандыру контроллингі. Логистики саласындағы контроллинг. Қаржы және инвестициялар контроллингі. Контроллингтің құралдық аспектілері. Басқару есебінің жүйесі. Контроллингтің ақпаратпен қамтылуы.

Оқыту нәтижелері: студент процестерді бағалауына, ауытқуды анықтау, олардың себептері және жою ұсыныстарды ұсыну өндеуіне біледі.

12

5/3

(БэП)


BKB 10 модулі

OBKBS 3218 «Өнеркәсіпте бағаны қалыптастыру және баға саясаты» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

Mar 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері:

ККЕТ 4328 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерден әр түрлі тауардың қоелған баға туралы білімді қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Бағаның қалыптасуына фактордың әсерлігі. Бағаның классификациясы және оның жүйесі. Бағаның экономикалық функциясы. Фирмада баға белгілеу. Баға құру методологиясы. Баға белгілеу мен салық салу жүйесі. Баға және несие қатынасы.

Оқыту нәтижелері: экономикалық есептін негіздеу бойынша және ресурстардың жоспарлауы және өнімдегі бағаны есептеуін іске асыру.

BKB 10 модулі

KKSKE 3218 «Кызмет көрсету саласындағы бағаны қалыптастыру және баға саясаты» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

Mar 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері:

ККЕТ 4328 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерден әр түрлі тауардың қоелған баға туралы білімді қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Бағаның қалыптасуына фактордың әсерлігі. Бағаның классификациясы және оның жүйесі. Бағаның экономикалық функциясы. Фирмада баға белгілеу. Баға құру методологиясы. Баға белгілеу мен салық салу жүйесі. Баға және несие қатынасы.

Оқыту нәтижелері: экономикалық есептін негіздеу бойынша және ресурстардың жоспарлауы және өнімдегі бағаны есептеуін іске асыру.

13

6/4

(БэП)


KU 11 модулі

MK 2219 «Маркетинг коммуникациялары» 2-2-0-4

Пререквизиттері:

Men 2211 2-1-0-3

Постреквизиттері:

MB 3306 1-1-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жылжыту фактордың кешенін системациялау және детальның оқу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Маркетингтік коммуникация жүйесіндегі жарнама Жарнама және

Интернет. Жарнаманың даму эволюциясы мен негізгі түрлері. Жарнама қызметінің субъектілері Жарнаманың әлеуметтік психологичлық негіздері. Жарнамалық айналымдар: модельде, құрылым. Басылымдағы жарнамаОқыту нәтижелері: студент қызмет көрсету және тауардың жылжыту облысында маркетингтік зерттеу әдістермен меңгеру; фирманың коммуникационыдық саясатын тиімді түрінде өндеу.

KU 11 модулі

MK 2219 «Маркетинг коммуникациялары» 2-2-0-4

Пререквизиттері:

Men 2211 2-1-0-3

Постреквизиттері:

MB 3306 1-1-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жылжыту фактордың кешенін системациялау және детальның оқу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Маркетингтік коммуникация жүйесіндегі жарнама Жарнама және

Интернет. Жарнаманың даму эволюциясы мен негізгі түрлері. Жарнама қызметінің субъектілері Жарнаманың әлеуметтік психологичлық негіздері. Жарнамалық айналымдар: модельде, құрылым. Басылымдағы жарнамаОқыту нәтижелері: студент қызмет көрсету және тауардың жылжыту облысында маркетингтік зерттеу әдістермен меңгеру; фирманың коммуникационыдық саясатын тиімді түрінде өндеу.

14

6/4

(БП)


KU 11 модулі

SMM 3320 «Стратегиялық менеджмент және маркетинг» 2-2-0-5

Пререквизиттері:

Mar 2210 2-1-0-4

Men 2211 2-1-0-3

Постреквизиттері:

MB 3306 1-1-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: : стратегиялық менеджмент және маркетинг туралы түсінігін студенттерге қалыптастыру, ішкі фирмалық басқару концепция туралы ретіндей, кәсіпкерлік қызметін жүйені ұйымдастыру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Стратегиялық менеджментін моделі. Стратегиялық менеджментін жүйесі. Стратегияның концепциясы. «Стратегиялық пирамидасы». Ар-тықшылықтық бәсекелестігін екі түрі. Стратегиялық және тактикалық менеджментін айырмашылығы. Стратегияның базалық бәселестігі.

Оқыту нәтижелері операциондық маркетингтін есептерін шығару және қоюды білу; ұйымның корпоративтік, бәсекелестік және функциональдық стратегияны.

KU 11 модулі

SMM 3320 «Стратегиялық менеджмент және маркетинг» 2-2-0-5

Пререквизиттері:

Mar 2210 2-1-0-4

Men 2211 2-1-0-3

Постреквизиттері:

MB 3306 1-1-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: : стратегиялық менеджмент және маркетинг туралы түсінігін студенттерге қалыптастыру, ішкі фирмалық басқару концепция туралы ретіндей, кәсіпкерлік қызметін жүйені ұйымдастыру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Стратегиялық менеджментін моделі. Стратегиялық менеджментін жүйесі. Стратегияның концепциясы. «Стратегиялық пирамидасы». Ар-тықшылықтық бәсекелестігін екі түрі. Стратегиялық және тактикалық менеджментін айырмашылығы. Стратегияның базалық бәселестігі.

Оқыту нәтижелері операциондық маркетингтін есептерін шығару және қоюды білу; ұйымның корпоративтік, бәсекелестік және функциональдық стратегияны.

15

5/3

(БП)


KU 11 модулі

OKTS 3321 «Өнеркәсіптік кәсіпорынның тауар саясаты»

2-1-0-5

Пререквизиттері:

Mar 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері:

MB 3306 1-1-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: өнеркәсіптік кәсіпорынның тауар саясат саласында білімдерді қалыптастыру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ұйымның бұлды саясатының жаны. Негізгі стратегиялық тынымдар бұлды саясатта. Ассортименттің бұлды саясатының өзгешеліктері. Тауардың сапасының құралымы сияқты бұлды саясаттың ең маңызды бағыты. Халықаралық бұлды саясаттың өзгешеліктері.

Оқыту нәтижелері: тұтынушылардың қасиеттерін және өнеркәсіптік тауар көрсеткіштерін номенклатураны анықтауды білу

KU 11 модулі

ККТТ 3321 «Келісім қатынастарының теориясымен тәжірибесі»

2-1-0-5

Пререквизиттері:

KN 2104 1-1-0-3

Постреквизиттері:

MB 3306 1-1-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: келсім шарт құқықтын саласында теоретикалық және практикалық білімдерді студенттерден қалыптастыру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Келісімнің саясаты. Келісімнің құқықтықтың саясаты. Салыстырмалы саясаты. Халықаралық Келісімнің құқықтықтың саясаты.

Оқыту нәтижелері: тиісті заңмен шарт келісімін тұжырымдау


16

5/3

(БэП)


ККК 12 модулі

Log 3222 «Логистика» 2-1-0-5

Пререквизиттері:

Mar 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері:

TKU 4325 2-1-0-7

ТМК 4325 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: өндірістін саласында және қолдауында ақпараттық ағынмен және материальдық басқаруына логистикалық жағынан білімдермен меңгеру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Логистиканың мәні, түсінігі оның концепциясы және принциптері. Материалдық ағындар, логистикалық операциялар және жүйелері.Сатып алу логистикасы. Өндірістік логистикасы. Үлестру логистикасы. Транспорттық логистикасы. Ақпараттық логистика.

Оқыту нәтижелері: студент экономикалық тиімділігін логистиканың пайдаланудан есептеуді білу қажет.

ККК 12 модулі

Log 3222 «Логистика» 2-1-0-5

Пререквизиттері:

Mar 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері:

TKU 4325 2-1-0-7

ТМК 4325 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: өндірістін саласында және қолдауында ақпараттық ағынмен және материальдық басқаруына логистикалық жағынан білімдермен меңгеру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Логистиканың мәні, түсінігі оның концепциясы және принциптері. Материалдық ағындар, логистикалық операциялар және жүйелері.Сатып алу логистикасы. Өндірістік логистикасы. Үлестру логистикасы. Транспорттық логистикасы. Ақпараттық логистика.

Оқыту нәтижелері: студент экономикалық тиімділігін логистиканың пайдаланудан есептеуді білу қажет.

17

6/4

(БП)


ТК 12 модулі

Mer 3323 «Мерчендайзинг» 2-2-0-6

Пререквизиттері:

MZ 3305 2-1-0-5

Постреквизиттері:

OTZh 4329 2-1-0-7

KKSZh 4329 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: мерчендайзинг саласында теоретикалық және практикалық білімдерді студенттерден қалыптастыру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Мерчандайзингтің ұғымы, мағынасының қазіргі шарттарда. Жоспарла- және мерчандайзингтің қызметтің жүзеге асуы. Дүкеннің сауда қонақ бөлмесінің технологиялық жоспарла-мерчандайзингтің тіл табуда. Жарнамалық қызмет дүкенде. Мақсат және мерчандайзердің атқаратын қызметтері.

Оқыту нәтижелері жеке тауардың немесе олардың кешенін жылжыту үшін мерчендайзингтін қаражатын және әдістерді қолдану және өндеу

ККК 12 модулі

Mer 3323 «Мерчендайзинг» 2-2-0-6

Пререквизиттері:

MZ 3305 2-1-0-5

Постреквизиттері:

OTZh 4329 2-1-0-7

KKSZh 4329 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: мерчендайзинг саласында теоретикалық және практикалық білімдерді студенттерден қалыптастыру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Мерчандайзингтің ұғымы, мағынасының қазіргі шарттарда. Жоспарла- және мерчандайзингтің қызметтің жүзеге асуы. Дүкеннің сауда қонақ бөлмесінің технологиялық жоспарла-мерчандайзингтің тіл табуда. Жарнамалық қызмет дүкенде. Мақсат және мерчандайзердің атқаратын қызметтері.

Оқыту нәтижелері жеке тауардың немесе олардың кешенін жылжыту үшін мерчендайзингтін қаражатын және әдістерді қолдану және өндеу

18

5/3

(БэП)


ТК 12 модулі

ITM 4224 «Информационные технологии в маркетинге» 2-1-0-7

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-0-2-1

Постреквизиттері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: ПК жұмыс режимы мен функцияның тағайындауы, ақпараттық технологияның және ақпараттық жүйенін қазіргі деңгейде даму туралы саласында студенттерге білімдермен қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Еңбек ақына есептеу үшін деректер базасы құру. MS Excelде шахматиканы авто-маттық толтыру. MS Excelде шығынсыздық нүктесін есептеу. MS Excelде «өсім-пай» матрицасын құру. MS Excelде бизнес-формаларын толтыру. Бизнестегі ақпа-раттық жүйелерді топтастыру

Оқыту нәтижелері: офистік жалпы пакеттін тағайындауын интеграциялауды қолдану; Web-сайты қазіргі технологиямен пайдалану.

ККК 12 модулі

MAT 4224 «Маркетингтегі ақпараттық технологиялар» 2-1-0-7

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-0-2-1

Постреквизиттері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: ПК жұмыс режимы мен функцияның тағайындауы, ақпараттық технологияның және ақпараттық жүйенін қазіргі деңгейде даму туралы саласында студенттерге білімдермен қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Еңбек ақына есептеу үшін деректер базасы құру. MS Excelде шахматиканы авто-маттық толтыру. MS Excelде шығынсыздық нүктесін есептеу. MS Excelде «өсім-пай» матрицасын құру. MS Excelде бизнес-формаларын толтыру. Бизнестегі ақпа-раттық жүйелерді топтастыру

Оқыту нәтижелері: офистік жалпы пакеттін тағайындауын интеграциялауды қолдану; Web-сайты қазіргі технологиямен пайдалану.

19

5/3

(БП)


ТК 12 модулі

ТКU 4325 «Тауар қозғалысын ұйымдастыру» 2-1-0-7

Пререквизиттері:

MZ 3305 2-1-0-5

Постреквизиты: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерге жылжыту тауар саласында негізгі теоретикалық және практикалық білімді беру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Тауар қозғалысының арналары: тікелей және жанама өткізу. Ұйымдастырушылық құрылымдардың түрлері мен сату қызметіндегі басқарушылардың типтері. Ішкі маркетингтің мақсаттары: бөлімдер арасындағы өзара әрекет ету стандарттары мен регламенттерді енгізу қажеттілігі

Оқыту нәтижелері: тауарды тарату кезде білімді қолдану

ККК 12 модулі

TMK 4325 «Тұтынушылардың мінез-құлығы» 2-1-0-7

Пререквизиттері:

MZ 3305 2-1-0-5

Постреквизиттері:

Берілген пәнді оқыту мақсаты: нарықтағы тұтынушылардың тәртіптерін психология есерекшеліктін, мазмұнын және мәнін туралы білімдерді қалыптастыру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Тұтынушы және оның қажеттіліктері. Тұтыну тәртіптің қалыбы. Потребление топтарда. Әлеуметтік сынып және потребление. Қозғамдама, тұлға және эмоциялер. Дербес бәс, өмірлік стиль және тұтынушының қамбаларының потребления үдерісінің кезеңдері. Бекі- тұтынушымен.

Оқыту нәтижелері: тұтынушылардың тәртіптерін мотивациялауды дұрыс бағалауды білу

20

5/3

(БП)


EТ 13 модулі

МТ 3326 «Маркетингтік талдау» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

Mar 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері:

ККЕТ4328 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: маркетингтік зерттеуін теоретикалық негіздерін өткізу, сонымен олардың іске асырудың практикалық дағдыларын меңгеруді зерттеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Маркетингтік зерттеулердің мәні, мазмұны және ұйым-дастыру. Маркетингтік зерттеулердің негізгі бағыт-тары. Маркетингтік зерттеу-лердегі ақпарат. Маркетинг-тік зерттеулерді жоспарлау Маркетингтік зерттеулердің үрдісі. Маркетингтік зерт-теулердің объектісі мен пәнін анықтау.

Оқыту нәтижелері: әр түрлі ақпараттарды талдауды және өндеуді, жинауды өткізу; нақты мини-маркетингтін зерттеудің қызығушылық бойынша өткізу.

EТ 13 модулі

МТ 3326 «Маркетингтік талдау» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

Mar 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері:

ККЕТ4328 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: маркетингтік зерттеуін теоретикалық негіздерін өткізу, сонымен олардың іске асырудың практикалық дағдыларын меңгеруді зерттеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Маркетингтік зерттеулердің мәні, мазмұны және ұйым-дастыру. Маркетингтік зерттеулердің негізгі бағыт-тары. Маркетингтік зерттеу-лердегі ақпарат. Маркетинг-тік зерттеулерді жоспарлау Маркетингтік зерттеулердің үрдісі. Маркетингтік зерт-теулердің объектісі мен пәнін анықтау.

Оқыту нәтижелері: әр түрлі ақпараттарды талдауды және өндеуді, жинауды өткізу; нақты мини-маркетингтін зерттеудің қызығушылық бойынша өткізу.

21

3/2

(БэП)


EТ 13 модулі

ЕК 4227 «Еңбекті қорғау» 1-0-1-7

Постреквизиттері:

TKN 1107 1-1-0-1

Постреквизиты: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Экономикалық сақтандыруды жіктеу. Тәукел ұғымдары және оның экономикалық салдары. ҚР сақтандырудың заңды негізі. Сақтандыру компаниясының қызметін ұйымдастыру. Актуарлық қызмет. Жеке сақтандыру. Сақтандыру ренталары, зейнетақыны сақтандыру

Оқыту нәтижелері: еңбек қорғау және қауіпсіз сұрағында компетенттік болу.

EТ 13 модулі

ЕК 4227 «Еңбекті қорғау» 1-0-1-7

Постреквизиттері:

TKN 1107 1-1-0-1

Постреквизиты: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Экономикалық сақтандыруды жіктеу. Тәукел ұғымдары және оның экономикалық салдары. ҚР сақтандырудың заңды негізі. Сақтандыру компаниясының қызметін ұйымдастыру. Актуарлық қызмет. Жеке сақтандыру. Сақтандыру ренталары, зейнетақыны сақтандыру

Оқыту нәтижелері: еңбек қорғау және қауіпсіз сұрағында компетенттік болу.

22

5/3

(БП)


EТ 13 модулі

ККЕТ 4328 «Кәсіпорын қызметінің экономикалық талдауы»

2-1-0-7

Пререквизиттері:

ET 1109 2-1-0-1

Постреквизиттері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттермен кәсіпорынның экономикалық қызметін талдау облысында базалық білімдермен меңгеру және басқарулық шешімдерді қабылдауына үшін ақпараттарды дайындау

Негізгі бөлімдер мазмұны: Кәсіпорынның ӨШҚТ әдістемелік негіздері. Факторлардың әсерін өлшеу әдістері. Өндіріс пен өнім өткізуді талдау. Кәсіпорынның еңбек ресурстарын қолдануын талдау. Негізгі өндірістік қорлардың қолданылуын талдау.

Оқыту нәтижелері: кәсіпорынның қызметінің әр түрлі әдістермен негізгі технико-экономикалық көрсеткіштермен талдау өткізуді білу, басқарулық шешімдерді және жоспарларды дәлелдеу, олардың орындауына бақылау өткізу

EТ 13 модулі

ККЕТ 4328 «Кәсіпорын қызметінің экономикалық талдауы»

2-1-0-7

Пререквизиттері:

ET 1109 2-1-0-1

Постреквизиттері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттермен кәсіпорынның экономикалық қызметін талдау облысында базалық білімдермен меңгеру және басқарулық шешімдерді қабылдауына үшін ақпараттарды дайындау

Негізгі бөлімдер мазмұны: Кәсіпорынның ӨШҚТ әдістемелік негіздері. Факторлардың әсерін өлшеу әдістері. Өндіріс пен өнім өткізуді талдау. Кәсіпорынның еңбек ресурстарын қолдануын талдау. Негізгі өндірістік қорлардың қолданылуын талдау.

Оқыту нәтижелері: кәсіпорынның қызметінің әр түрлі әдістермен негізгі технико-экономикалық көрсеткіштермен талдау өткізуді білу, басқарулық шешімдерді және жоспарларды дәлелдеу, олардың орындауына бақылау өткізу

23

5/3

(БП)


OМ 14 модулі

OТZh 4329 «Өнеркәсіп тауарларының жарнамасы» 2-1-0-7

Пререквизиттері:

Мar 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: өнеркәсіптік тауардың жарнама қызметін ұйымдастыру принциптермен студенттерге таныстыру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Маркетингтік коммуникация жүйесіндегі жарнама . Жарнама және интернет. Жарнаманың даму эволюциясымен негізгі түрлері. Жарнама қызметінің субъектілері. Жарнама қызметінің субъектілері. Жарнаманың әлеуметтік психологиялық негіздері. Жарнамалық айналымдар: модельдер, құрылым. Басылымдағы жарнама.

Оқыту нәтижелері: маркетингтік жағдайында адекваттық қаражатты таңдау білу және тарату жарнаманың берушуі, жарнама шаралардың тиімділігін есептеу


КM 14 модулі

KKSZh 4329 «Көрсетілетің қызметтер саласындағы жарнама»

2-1-0-7

Пререквизиттері:

Мar 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: қызмет көрсету саласында жарнама қызметін ұйымдастыру принциптермен студенттерге таныстыру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Маркетингтік коммуникация жүйесіндегі жарнама . Жарнама және интернет. Жарнаманың даму эволюциясымен негізгі түрлері. Жарнама қызметінің субъектілері. Жарнама қызметінің субъектілері. Жарнаманың әлеуметтік психологиялық негіздері. Жарнамалық айналымдар: модельдер, құрылым. Басылымдағы жарнама.

Оқыту нәтижелері: маркетингтік жағдайында адекваттық қаражатты таңдау білу және тарату жарнаманың берушуі, жарнама шаралардың тиімділігін есептеу.

24

3/2

(БП)


OМ 14 модулі

ОМ 4330 «Өнеркәсіптік маркетинг» 1-1-0-7

Пререквизиттері:

Мar 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: нарық жағдайында өнеркәсіптін тауардың фирманың-өндірушінін тарату қызметін басқару және ұйымдастыруына теоретикалық және практикалық жағынан туралы білімді алу

 Негізгі бөлімдер мазмұны: Өнеркәсіптік маркетинг негіздері. Өнеркәсіптік нарықтар мен өнімдер. Тапсырыс беруші ұйымдарындағы сатып алу функциясы. Өнеркәсіптік ортадағы сатып алу процесі. Ұйымдастырушылық сатып алу қылықтарын моделдеу. Өнеркәсіптік нарықты сегменттеу.Оқыту нәтижелері: жұмысшылардың жеке еңбегін және еңбек процестерін ұйымдастыру, өнеркәсіптін өнімін бәсекелестігін бағалау

КM 14 модулі

KМ 4330 «Қызметтер маркетинг» 1-1-0-7

Пререквизиттері:

Мar 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: қызмет көрсету саласында маркетингтік қызметін ұйымдастыру принциптерін және негіздерін студенттерге ұғымын қамтамасыз ету

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қызметтер көрсету маркетингінің функциялары мен принциптері. Қызметтер көрсету классификациясы

Қызметтер көрсетудің сипаттамасы. Қызметтер көрсетудің өмірлік циклі. Қызметтер көрсету рыногын қалыптастыру. Қызметтер көрсету рыногы және оның ерекшеліктері.Оқыту нәтижелері: қызмет көрсетудың барлық кәсіпорынның үшін маркетиинг кешенін өндеуін білу


25

3/2

(БП)


OМ 14 модулі

НМ 4331 «Халықаралық маркетинг» 1-1-0-7

Пререквизиттері:

Мar 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: әлемнін нарықтын функциялау механизмдер туралы білімді қалыптастыру, халықаралық фирманың бәсекелестік жағдайында және өзгеру сұраныстын пинциптердің тіртіптері

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жан және халықаралық марканың тұжырымдамасы макро халықаралық және компанияның шағын сәрсенбісі. Маркетинг зертте- дүниежүзілік базарларда. Франчайзинг. Марканың кешені при шыға берісте халықаралық базарларға. Товародвижения жүйелері халықаралық маркада. Ценообразование халықаралық маркада. Халықаралық коммуникациялық стратегиялар.

Оқыту нәтижелері: халықаралық нарықта зертеуін өткізу; нарықтын көлемін және оның негізгі тенденцияны даму

КM 14 модулі

ІМ 4331 «Инновациялардың маркетингі» 1-1-0-7

Пререквизиттері:

Мar 2210 2-1-0-4

Постреквизиттері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: инновациондық процеспен басқару механизмін туралы жалпы ұсыныс студенттерге қалыптастыру

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қозғамдама жаралғанның, сатудың және инновацияның сатып ал-. Ұйымның инновациялық әлуетінің сарапшылығы. Сұраудың анализы научно-техническую өнімге. Конкуренттік артықшылықтар инновациялық продукт үшін. Шұғыл инновациялық марка

Оқыту нәтижелері: жоспарлау, болжау және инновационыдық стратегияны таңдау сұрағында өздік шешімін қабылдау;

инновациондық жобаның техникалық-экономикалық әдістермен меңгеру

ИКМ каф. меңгерушісі Л.П. Стеблякова
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Дәріс №1 Тақырыбы: Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде
2016 -> ОҚУ Әдістемелік кешен пәН «Қазақ Әдебиетін жаңа технология бойынша оқыту әдістемесі» мамандық
2016 -> Қазақстанның ірі мемлекет қайраткері, ұлт жанашыры, ел қамқоры, халқымыздың біртуар перзенті
2016 -> Сабақтың тақырыбы Үш бақытым. Мұқағали Мақатаев Туған тілім. Дихан Әбілов Жалпы мақсаты
2016 -> «Алаштану негіздері» таңдау курсы Түсінік хат «Алаштану негіздері»
2016 -> Сабақтың атауы Н.Әлімқұлов Қоңырау Мақсаты
2016 -> Силлабус Пән: Педагогика тарихы Курс: 4 Мамандық: 5В010200 «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» Кредит саны: 2 Экзамен: 7 семестр Семей-2015 «Педагогика тарихы»
2016 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
2016 -> Сабақтың атауы Бейнелеу өнерінің түрлері Сілтеме Сабақтың жабдығы
2016 -> Сабақтың тақырыбы: Менің Отаным Қазақстан


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет