№ исх: 8-5-47/2450-И/вн от: 07. 12. 2015 Қазақстан Республикасы


ЖСН берілген туу туралы куәлікке жапсырма бетбет8/9
Дата31.12.2019
өлшемі1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЖСН берілген туу туралы куәлікке жапсырма бет


Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрлігінің
Көші-қон полициясы департаменті
Департамент миграционной полиции
Министерства внутренних дел
Республики Казахстан
№ ####### туу туралы
куәлігіне қосымша
Приложение к свидетельству
о рождении № #######

Тегі /
Фамилия:

##########

Аты /
Имя:

##########

Әкесінің аты /
Отчество:

##########

Туған күні,
айы, жылы/
Дата рождения:

##.##.#### 

Жеке сәйкестендiру
нөмiрi (ЖСН):

Индивидуальный идентификационный


номер (ИИН):
############

Халықты тіркеу және құжаттандыру
бөлімінің бастығы:             М.О.

Начальник отдела документирования


и регистрации населения:       М.П.

№ ######### туу туралы куәлігінің


түпнұсқасы көрсетілген кезде
жарамды

Действительно только при


предъявлении оригинала
свидетельства о рождении № #######

Қазақстан Республикасы азаматының

жеке басын куәландыратын

құжаттарын дайындау үшін

формулярды ресімдеу, толтыру,

есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау,

жою қағидаларына

4-қосымша            


Нысан

«БЕКІТЕМІН»

______________________

(ішкі істер органының атауы)

_______________ бастығы

(Т.А.Ә. (ол болған кезде)

және қолы)

______________________

20__ж. «___» ___________

М.О.
Анықтамалық деректерін өзгерту туралы

____ҚОРЫТЫНДЫ

20__ж. «___» __________ _

Мен,___________________________________________________________________

(уәкілетті қызметкерінің Т.А.Ә. (ол болған кезде), лауазымы)

___________________________________________________________________

(азаматтың Т.А.Ә. (ол болған кезде))

«___» ________________________________________________(туған күні, айы, жылы), (туған жері)______________________________________________________________тумасы,

________________________________________________________________________тұратын

(тіркелген мекенжайы)

Т.А.Ә. (ол болған жағдайда), туған жылын, туған жерін (керегінің астын сызу қажет)- өзгерту туралы

Азамат (ша)

___________________________________________________________________________ арызын қарап анықтадым


(қаласы) ______________________облысы_________________________ауданының

АХАТ органы:

________________________жылғы_________________________________ өзгерту туралы

№ куәлік (Т.А.Ә. (ол болған кезде), туған жылы, туған жері (керегінің астын сызу қажет)

_____________________________________________________________________

«____»__________жылғы_________________________ № туу туралы куәлік __________________


______________________________________________(күні, айы, жылы және АХАТ органы)
_________________________________________________________________________берген.

(Т.А.Ә. (ол болған кезде), туған жылы, туған жері)

Арыздың негізділігі актілік жазба көшірмесімен расталады
_________________________________№ ______________________________________жылдан

Баяндалғанның негізінде:
Аз._____________________________________________________________________________

(өзгертілген анықтамалық деректері – Т.А.Ә. (ол болған кезде), туған жылы, туған жері)


________________________ жылғы_____________________________________ жеке куәлік, паспорт.

1-н арыз №_________________________________________________берілсін деп ұйғарамыз.


________________________________________________________________________________

(ішкі істер органының атауы)

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ _____________________

(уәкілетті қызметкердің Т.А.Ә. (ол болған кезде), лауазымы) (қолы)

Қазақстан Республикасы азаматының

жеке басын куәландыратын

құжаттарын дайындау үшін

формулярды ресімдеу, толтыру,

есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау,

жою қағидаларына

5-қосымша            
Нысан
Анықтамалық деректерін, ұлтын, туған жерін өзгерту туралы, жеке басын тексеру және жеке басты куәландыратын құжаттарды беру, 1974 жылғы үлгідегі паспортты жоғалту бойынша қорытындыларды тіркеу

ЖУРНАЛЫ

№ р/с

Қорытынды шығарылған күн

Азаматтың Т.А.Ә. (ол болған кезде)

Қорытындыны шығару себебі

Қорытындыны шығаруға негіз болған құжаттардың деректері

Формулярдың № және толтырған күні

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7


Қазақстан Республикасы азаматының

жеке басын куәландыратын

құжаттарын дайындау үшін

формулярды ресімдеу, толтыру,

есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау,

жою қағидаларына

6-қосымша            


Нысан

Азаматтың жеке басын тану

ХАТТАМАСЫ
20_ ж. «___»_________

ФОТО                       ФОТО                    ФОТО ФОТО


(барлық фото паспорттық елтаңбалы мөрмен куәландырылады, мөрдің таңбасы анық, еркін оқылатындай қойылады, мөрдің нөмірі хаттаманың бланкісіне (фотосуретке емес) орналастырылады.

1.Азамат(ша)_______________________________________________________________

(Т.А.Ә. (ол болған кезде))

__________________________________________________________________________

(тіркеу мекенжайы)

Жеке куәліктің №__________________________________ __________ ж. «___»_______

Берген орган________________________________________________________________


2.Азамат (ша)________________________________________________________________

(Т.А.Ә. (ол болған кезде)

____________________________________________________________________________

(тіркеу мекенжайы)

Жеке куәлік №______________________________________ __________ж. «___»_______

Берген орган________________________________________________________________

Ұсынылған № ____ фотода:

___________________________________________________________________________

(Т.А.Ә. (ол болған кезде), туған жылы, айы, күні)

азамат(ша)ны танимыз.

Тұлғаны таныған адамдардың қолы:

1.________________________________ _______________________

(Т.А.Ә. (ол болған кезде)) (қолы)

2. ._______________________________ _______________________

(Т.А.Ә. (ол болған кезде)) (қолы)

Анықтаманы жасаған:

_______________________________________________________ _______

(уәкілетті қызметкердің Т.А.Ә. (ол болған кезде), лауазымы) (қолы)


(ішкі істер органының атауы)
Қазақстан Республикасы азаматының

жеке басын куәландыратын

құжаттарын дайындау үшін

формулярды ресімдеу, толтыру,

есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау,

жою қағидаларына

7-қосымша            
Нысан

                                       


 «БЕКIТЕМIН»
 __________________________
 (ішкі істер органының атауы)
 ___________________бастығы
 _____________________________

(Т.А.Ә. (ол болған кезде), қолы)

20_____ж. «____»_________

Жарамсыз паспорттарды, жеке куәліктерді, 1974 жылғы үлгідегі паспорттарды, уақытша жеке куәліктерді, шекара аймағы тұрғынының куәлiктерiн, толтыру кезiнде бүлiнген формулярлар бланкiлерiн жоюдың
                    №_______ АКТІСІ

20__ ж. « »___________                         

Бiз, төменде қол қойғандар_______________________________________________
______________________________________________________________________
(комиссия мүшелерiнiң лауазымы және Т.А.Ә. (ол болған кезде) көрсетiледi)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

20__ж. «_______»_________________бастап


20__ж. «_______»______________________

20__ж. « »________ 20__ж. « »______________ дейiнгi мерзiмдегi


жарамсыз құжаттарды, уақытша жеке куәліктерді,

шекара аймағы тұрғынының куәліктерін, формулярлар бланкiлерiн жою үшiн осы актіні құрдық.

оның iшiнде:

р/с №


Жойылатын құжаттың түрлері

Жойылған құжаттан қиып алынған нөмір (актіге жапсырылады)

Азаматтың Т.А.Ә. (ол болған кезде)

Жою себебі

Ескерту
Тексерiлген және жоюға әзiрленген барлығы _________ құжат
оның iшiнде: жеке куәлiк___________________ дана;
            паспорттар ______________________ дана;
            уақытша жеке куәлiктер ___________ дана;
            формулярлар бланкiлерi________ дана;
            шекара аймағы тұрғынының жеке куәлiктері___________дана.

1974 жылғы үлгідегі паспорттар _________________дана;


            

Құжаттар бiздiң көзiмiзше өртеу жолымен (ұсақтау және т.б.) жойылды.

Комиссия мүшелерiнiң қолы:

______________ _________________________


(қолы)        (Т.А.Ә. (ол болған кезде)

Ескерту: жою актісі жойылатын құжаттың әрбір түріне жеке жасалады.

Қазақстан Республикасы азаматының

жеке басын куәландыратын

құжаттарын дайындау үшін

формулярды ресімдеу, толтыру,

есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау,

жою қағидаларына

8-қосымша            
Нысан

Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын
куәландыратын жарамсыз құжаттарды жою себептерiнiң
ТIЗБЕСI

СЕБЕПТЕРДІҢ АТАУЫ:

тегiн, атын, әкесiнiң атын (ол болған жағдайда) өзгертуi

туған күнiн өзгертуi

ұлтын өзгертуi

жеке куәлiктегi, паспорттағы жазудың қате болуы
тұрғылықты жерiн ауыстыруы (жеке куәлiк үшiн)
одан әрi қолдануға жарамсыздығы (құжат тапсырылмаған)
жеке куәлiктi, паспортты жоғалтуы

Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кету


азаматтың қайтыс болуына байланысты (құжат тапсырылмаған)
Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығуына байланысты (құжат тапсырылмаған)

Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылуына байланысты (құжат тапсырылмаған)

талап етiлмеген құжаттар
құжаттарды заңсыз беру (құжат тапсырылмаған)
табылған, бiрақ талап етiлмеген құжаттар

мерзімі өткен құжаттар

дұрыс емес сурет

жаңа құжаттың шығарылуы ( тапсырылмаған төлқұжат)

                                    

Қазақстан Республикасы азаматының

жеке басын куәландыратын

құжаттарын дайындау үшін

формулярды ресімдеу, толтыру,

есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау,

жою қағидаларына

9-қосымша            


Нысан

______________________________________________


_____________________________________бастығына

(ішкі істер органының атауы)

______________________________________________

азаматтан

______________________________________________

(Т.А.Ә. (ол болған кезде), тіркеу орны)


АРЫЗ

Мен,


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(Т.А.Ә. (ол болған кезде), туған күні, айы, жылы)


Сізден, мынадай жағдайларда жоғалған құжаттардың орнына жеке куәлік, паспорт рәсімдеуге рұқсат беруіңізді сұраймын:

________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Жоғалған жеке куәлікті, паспортты тауып алған жағдайда тіркеу орны бойынша ішкі істер органына тапсыруға міндеттенемін.


20__ж. «___»__________________________ __________________________________

(азаматтың қолы) (азаматтың Т.А.Ә. (ол болған кезде)
Қазақстан Республикасы азаматының

жеке басын куәландыратын

құжаттарын дайындау үшін

формулярды ресімдеу, толтыру,

есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау,

жою қағидаларына

10-қосымша            
Нысан

______________________________________________


_____________________________________бастығына

(ішкі істер органының атауы)

______________________________________________

______________________________________________

(Т.А.Ә. (ол болған кезде) және қолы)

20__ ж. « »___________                         

М.О.

Формулярды жоғалту (жоқтығы) туралы

_____ А К Т

20___ ж. « »___________

                        

Біз, төменде қол қойғандар
________________________________________________________________
________________________________________________________________
   (комиссия мүшелерінің лауазымы және Т.А.Ә. (ол болған кезде) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
картотекада формулярдың жоғалғаны туралы осы актіні жасадық.

Картотекада _________________________________________________________

(формуляр атына толтырылған адамның Т.А.Ә. (ол болған кезде)

№_____________ формулярдың болмау фактісі анықталды.

Формуляр _______________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ жоғалған.

(формулярдың болмауы себептерін көрсету)   


Комиссия мүшелерінің қолдары:
_____________         ____________________________
        (қолы)                  Т.А.Ә. (ол болған кезде)       

_____________ ____________________________


        (қолы)                  Т.А.Ә. (ол болған кезде)
Қазақстан Республикасы азаматының

жеке басын куәландыратын

құжаттарын дайындау үшін

формулярды ресімдеу, толтыру,

есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау,

жою қағидаларына

11-қосымша            
Нысан
Формулярдың (1-нысан) көшірмесін ұсыну туралы

сұрау салу

Ішкі істер органының мөртабаны

20__ж. «____»_______________

шығыс №__________________


Кімге

____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________


________________________________________________________________________________

(Т.А.Ә. (ол болған кезде)

_________________________жылы туған___________________________________________тумасы
_______________________________________________________________________________
«___»___________________________берілген 1974 жылғы үлгідегі №________________________паспортты жоғалтқаны туралы арыз келіп түсті
Сізден, азамат(ша)_____________________________________________________________________

(Т.А.Ә. (ол болған кезде)


1974 жылғы үлгідегі паспорттың, жеке куәліктің берілгендігін, белгіленген тәртіпте куәландырылған 1-н көшірмесімен және 1974 жылғы үлгідегі паспортқа рәсімделген 1-н есепке алудың 2-н кітабындағы жазбамен растауыңызды сұраймын.
________________________________________________________________

(ішкі істер органының атауы)

________________________________________________________________

(ішкі істер органының лауазымды тұлғасының Т.А.Ә. (ол болған кезде), қолы)


20___ж. «___»________________

Қазақстан Республикасы азаматының

жеке басын куәландыратын

құжаттарын дайындау үшін

формулярды ресімдеу, толтыру,

есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау,

жою қағидаларына

12-қосымша            


Нысан
Формулярдың (1-нысаны) көшірмесін ұсыну туралы

сұрау салуға жауап

Ішкі істер органының мөртабаны

20__ж. «____»_______________

шығыс №_________________


Кімге

____________________________________________


_____________________________________________
_____________________________________________

Сіздің, «_____»________________201__жылғы шығыс №______________хатыңызға


Азамат(ша)______________________________________________________________________
1974 жылғы үлгідегі «___»_______________жылғы, №_____________________________
паспорттың, 20__ж. «___» _______ № жеке куәліктің, паспорттың берілгенін растаймыз.
Қосымша: 1974 жылғы үлгідегі паспортқа 1-н көшірмесі және 1974 жылғы үлгідегі паспорттарды есепке алудың 2-н кітабынан жазбаның көшірмесі, формулярдың көшірмесі.
_______________________________________________________________

(ішкі істер органының атауы)

________________________________________________________________

(ішкі істер органының лауазымды тұлғасының Т.А.Ә. (ол болған кезде), қолы)


20___ж. «___»________________.

Қазақстан Республикасы азаматының

жеке басын куәландыратын

құжаттарын дайындау үшін

формулярды ресімдеу, толтыру,

есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау,

жою қағидаларына

13-қосымша            


Нысан
«БЕКІТЕМІН»

_____________________________

_____________________________

(ішкі істер органының атауы)

__________________________ бастығы

(Т.А.Ә. (ол болған кезде) және қолы)

_____________________________

20__ж. «___» _________________Жеке басын анықтау және Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттар беру бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

20__ж. «___» ___________

Мен,____________________________________________________________________________

(уәкілетті қызметкердің Т.А.Ә. (ол болған кезде), лауазымы) Азамат(ша)_____________________________________________________________________

(уәкілетті қызметкердің Т.А.Ә. (ол болған кезде)

«___» ________________________________________(туған күні, айы, жылы),


(туған жері)______________________________________________________________тумасы,
________________________________________________________________________тұратын

(тіркеу мекенжайы)

жеке басын анықтау бойынша материалдарын қарап,
тексеріс материалдары, мезгілінен кейін Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігін, паспортын алу мәселесі бойынша кеш жүгінген азамат(ша) ___________________________________________________________________________

жеке басын және оның Қазақстан Республикасы азаматтығына тиесілігін растайды.

Баяндалғанның негізінде:

Аз.__________________________________________________Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігін, паспортын беруге болады деп ұйғарамын.

Формулярлар №_____________________________________

20___жылғы «_____»_______________

____________________________________________________________________ресімделген.

(ішкі істер органының атауы) __________________________________________________ _____________

(уәкілетті қызметкердің Т.А.Ә.(ол болған кезде), лауазымы) (қолы)

Ескертпе: ҚР азаматының жеке басын куәландыратын құжаттарын беруге негіз болмаған жағдайда, дәлелді қорытынды шығарылады.

Қазақстан Республикасы азаматының

жеке басын куәландыратын

құжаттарын дайындау үшін

формулярды ресімдеу, толтыру,

есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау,

жою қағидаларына

14-қосымша            
Нысан

_____________________________облысы

_____________________________

(ішкі істер органының атауы)

қала, аудан____________________
1974 жылғы үлгідегі паспортты жоғалту туралы

_______ІС

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

азаматтың Т.А.Ә. (ол болған жағдайда), туған күні, айы, жылы


БАСТАЛДЫ: 20___ж. «____»____________

АЯҚТАЛДЫ: 20___ж. «____»____________
_____парақта
Қазақстан Республикасы азаматының

жеке басын куәландыратын

құжаттарын дайындау үшін

формулярды ресімдеу, толтыру,

есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау,

жою қағидаларына

15-қосымша            

Нысан


Каталог: portal -> page -> portal -> mvd -> mvd page -> mvd norm baza current -> mvd nb doc
mvd nb doc -> № исх: 39-6-06/1547-И/вн от: 07. 09. 2015 Қазақстан Республикасы
mvd nb doc -> Ұйымдардың қызметкерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына
mvd nb doc -> Көлiк құралының сәйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының жекелеген түрлерiн мемлекеттiк тiркеу және есепке алу, Механикалық көлік құралдарын жүргізушілерді даярлау
mvd nb doc -> Ерікті өрт сөндірушілерді бастапқы даярлаудың оқу бағдарламасы
mvd page -> Көлiк құралдарын басқару құқығын алу, емтихан қабылдау, азаматтарға жүргiзушi куәлiгiн беру тәртiбi туралы ережелерді” бекiту туралы
mvd nb doc -> Министерство внутренних дел
mvd nb doc -> № исх: 8-5-47/2450-И/вн от: 07. 12. 2015 Қазақстан Республикасы
mvd nb doc -> Көшіп келушілердің паспорттарын тіркеу, қабылдаушы тұлғалардың өздеріне келген көшіп келушілер туралы ақпаратты беру, көші-қон карточкаларын жасау және беру, көшіп келушілердің орын ауыстыру


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет