1-блок: Жалпы кәсіптік пән Физика Бір дұрыс жауабы бар тапсырмаларPdf көрінісі
Дата31.12.2021
өлшемі0,54 Mb.
#107268
V061


1-БЛОК: Жалпы кәсіптік пән 

Физика 

Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар 

 

1.  

 

   мен 

 

   

 азот изотоптарының ядроларының айырмашылығы 

A) Z=7, 

 

     

 

  

    


B) Z=8, 

 

     

 

  

    


C) Z=6, 

 

     

 

  

    


D) Z=7, 

 

     

 

  

    


E) Z=7, 

 

     

 

  

   


 

 

2.   Изохоралық процесс A) PV=const 

B) 


const

T

P

 C) mRTPV

 D) 

nkT

P

 E) 

const

T

1 

 

3.  Транзисторда        

 ауысуы қанша 

 

 

A) Екі 


B) Бір 

C) Үш   


D) Өте көп 

E) Төрт  

 

4.  


            

....  


A) Электрондар ағымы 

B) Иондар ағымы 

C) Протондар ағымы   

D) Нейтрондар ағымы 

E) Электромагниттік толқындар  

 

5. Оптикалық жарықтану - A) Дифракция 

B) Интерференция 

C) Поляризация   

D) Дисперсия 

E) Абберация  

 

 
0002 - нұсқа 

 6. Энергиясы 4,8*10

-19


 Дж фотондар әсерінен фотоэффект байқалатын зат  

A) платина А

ш

=8,5*10


-19

 Дж 


B) күміс А

ш

=6,9*10-19

 Дж 


C) литий  А

ш

=3,5*10-19

 Дж 


D) цинк А

ш

=6,6*10-19

 Дж 


E) сынап 7,2*10

-19


 Дж 

 

7. Турмалин арқылы өткен жарық A) Турмалин кристалының осімен сәйкес келмейтін көлденең толқындар 

B) Турмалин кристалының орналасу жазықтығында жататын қума толқындар 

C) Турмалин кристалының осімен анықталған бір жазықтықта жататын қума 

толқындар 

D) Турмалин кристалының осімен анықталған бір жазықтықта жататын 

көлденең тербелістер жиынтығы 

E) Турмалин кристалының осімен сәйкес келмейтін қума толқындар 

 

8. Жер бетіне қатысты  

  

 және  

 

 жылдамдықпен бір-біріне қарама- қарсы екі автомобиль қозғалып келеді. Екінші автомобильге байланысты санақ жүйесінде 

бірінші автомобиль жарығының жылдамдығы қандай? 

A) 

)

(2

1

c

 

B) )

(

21

c

 

C) с 


D) 

)

/(2

1

c

 

E) 


)

/(

21

c

 

 9. 1 мм-де 500 сызықша бар дифракциялық торға жазық монохрамат толқын 

түсірілген. Толқын ұзындығы 500 нм. Сәуленің торға нормаль түсуі барысында 

байқалатын спектірдің ең үлкен реті  

A) 4 


B) 3 

C) 5 


D) 1 

E) 0 


 

10. Шынының сыну көрсеткіші судың сыну көрсеткішінен артық. Жарық 

сәулесі шыныдан суға өткенде орындалатын шарттар (

   


түсу бұрышы, β – 

сыну бұрышы) 

A) 



 = β 

B) 

 > 


 β 


C) 

β > 

 

D)  

 

      E) 

β = 900 
0002 - нұсқа 

 11. Интерференциялық максимум және минимум реті қандай шамамен 

анықталады 

A) тербеліс фазасымен 

B) тербеліс жиілігімен 

C) тербеліс периодымен 

D) оптикалық жол айырымына келетін толқын ұзындығының санымен 

E) жарық толқынының интенсивтігімен  

 

12. Электромагниттік толқын интенсивтілігінің жиілікке тәуелділігін анықтаңдар 

A) 


4

ω

~I

 

B) 2

ω

~I

 

C) ω

~

I 

D) 


4

ω

1~

I

 E) 

2

ω1

~

I 

 

13. Радиоқабылдағыштың  антеннасындағы ток күшінің тербеліс теңдеуі                     

 

  , А берілген. Тербеліс периоды Т= 

A) 


        

 

 с B) 0,3 с 

C) 0,5


   

D) 0,4 мс 

E) 0,4 мкс 

 

14. Тербелмелі контурдың резонанстық жиілігі 50 кГц. Резонанстық жиілігі  70 кГц-ке тең болу үшін жазық конденсатор пластиналарының ара қашықтығын 

қалай өзгерту керек?  

A) 1,40 есе арттыру керек 

B) 1,40 есе кеміту керек 

C) 1,96 есе арттыру керек 

D) 1,96 есе кеміту керек 

E) 1,96-ға арттыру керек 

 

15. Электромагниттік толқынның вакуумдегі толқын ұзындығы λ жиілігі ν

0жылдамдығы с. Осы толқын екінші ортаға өткенде  A) ν= ν

0

, λ0

>λ,υ<с 


B) ν> ν

0

, λ0

=λ,υ=с 


C) ν< ν

0

, λ0

=λ,υ>с 


D) ν> ν

0

, λ0

>λ,υ<с 


E) ν= ν

0

, λ0

<λ,υ<с 

 0002 - нұсқа 

 16. Жиілігі 450 Гц толқын 360 м/с жылдамдықпен таралады. Толқынның бір-

бірінен 20 см қашықтықтағы екі нүктесінің фазалар айырымы 

    

 

A) 2

 B) 

4 

C) π 


D) 0 

E) 


3

  

17. Тербеліс амплитудасы а, қатаңдығы k серіппеде тербелетін массасы m 

жүктің орнықты тепе-теңдік күйден өту жылдамдығын анықтайтын формула  

A) 


m

k

A

 

B) 2

m

k

A

 

C) m

k

A

 

D) k

m

A

 

E) k

m

A

 

 18. Ауданы 20 см

2

, 1000 орамнан тұратын бірқабатты катушка индукциясы 8 мТл болатын біртекті  магнит өрісінің күш сызықтарына параллель орналасқан. 

Катушканың кедергісі 30 Ом. Магнит өрісін алып тастағанда катушкадан өтетін 

заряд шамасын анықтаңдар 

A) 5,3 Кл 

B) 1,8 мКл 

C) 18 Кл 

D) 0,53 мКл 

E) 53мкКл 

 

 

  


0002 - нұсқа 

 19. Индукциясы В біртекті магнит өрісінде горизонталь жазықтықта 

 

 металл стержень бір ұшы арқылы өтетін ось маңында 

 

 жиілікпен айналады. Осы стерженде пайда болатын индукциялық ЭҚК-і 

A) 


2

2B

l

 

B) 

Bl

2

 C) Bl

2

 D) 

2

2

Bl

 

E) 

B

l

2

2 

 

20.  Электрон  біртекті  магнит  өрісінде  радиусы  R  шеңбер  бойымен  қозғалады. Магнит өрісінің индукциясын 2 есе кемітсе электронның айналу периоды және 

радиусы қалай өзгереді?  

A) Т, 2R 

B) 2 Т, R 

C) 2Т, 2 R 

D) 0,5Т ; 2 R 

E) 2Т, 4R 

 

  

 

1-БЛОК: Жалпы кәсіптік пән бойынша тест аяқталды.

 

 

  


0002 - нұсқа 

 2-БЛОК: Арнайы пән 

Материалтану негіздері 

Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар 

 

1. Ұнтақ бөлшектерінің өлшемі  A) 0,1 мм-ден 1 мм-ге дейін  

B) 1 мм-ден 0,9 см-ге дейін  

C) 0,1 см-ден 0,1 дм-ге дейін  

D) 0,1 мкм-ден 0,1 мм-ге дейін  

E) 0,1 дм-ден 0,1 м-ге дейін  

 

2. Талшықтар кейде өндірілген материалдың қасиеттеріне байланысты болып келеді, мөлшері   ___ % құрайды 

A) 15 % 


B) 75% 

C) 20 % 


D) 100 % 

E) 0,5 % 

 

3. ______ өңдеу  барысында құрал қыздырылады A) Қысу және созу 

B) Қысу және кесу 

C) Созу және қалыптау 

D) Кесу және ыстық қалыптау 

E) Қысу және қалыптау 

 

4. Құрал-жабдық материалының беріктік модулі 

жоғары болған сайын, 

серіппелі қысуы азайып, өңдеудің нақтылығын және өңделетін беттің аз кедір-

бұдырлығын қамтамасыз ететін өңдеу түрлері 

A) Кесу және қалыптау 

B) Кесу 


C) Қалыптау 

D) Қысу және созу 

E) Қысу 

 

5. Құрал-жабдық материалының тат басу үрдісінің жататын қасиеті A) Физикалық 

B) Механикалық 

C) Химиялық 

D) Физикалық және механикалық 

E) Механикалық және химиялық 

 

 
0002 - нұсқа 

 6. Өңдеу процесінде құралды қыздыру және салқындату кезіндегі көлемді 

өзгерістер әкелетін қасиет 

A) Термиялық қажуға 

B) Термиялық өңдеуге 

C) Жұмсартуға 

D) Босаңдатуға 

E) Шыңдауға 

 

7. Қалыптау болаттың жылуға төзімділігі,  өңделетін дайындаманың айқындалатын қасиеті  

A) Қысымымен 

B) Созуымен 

C) Сынуымен 

D) Беріктілігімен 

E) Температурасымен 

 

8. Материалдың қыздыру кезіндегі 

сақтау қабілеті мен құрал-жабдық 

материалдардың маңызды сипаты болып табылатын қасиет   

A) Жылуға төзімділікті 

B) Суыққа төзімділікті 

C) Созуға төзімділікті 

D) Қысымға төзімділікті 

E) Жүмсартуға төзімділікті 

 

9. Құралды дайындау үшін қаттылығы жоғары немесе термиялық өңдеу кезінде алынатын қолданылатын материалдар 

A) Құрал-жабдықты ақ шойын 

B) Құрал-жабдықты графит 

C) Құрал-жабдықты шойын 

D) Құрал-жабдықты болат 

E) Құрал-жабдықты қара шойын 

 

10. Болаттың қатаюы  сипатталатын шамасы A) Сыни радиусымен 

B) Сыни ұзындығымен 

C) Сыни диаметрімен 

D) Сыни биіктігімен 

E) Сыни габаритімен 

 

  

 0002 - нұсқа 

 11. Болаттың беріктігі ..........сыни жылдамдығына байланысты   

A) Салқындату  

B) Балқу 

C) Күйдіру 

D) Беріктендіру 

E) Жұмсарту 

 

12. Болаттың беріктігін қамтамасыз ететін, GSE критикалық нүктелерінен жоғары орналасқан салқындатылған тұрақтылығының аты 

A) Мартенсит 

B) Аустенит 

C) Феррит 

D) Перлит 

E) Ледебурит 

 

13. Шынықтыру арқыры болаттың  қаттылығын жоғарылату мен беріктенуді қамтамасыз ететін құрылымның аты 

A) Ферритті 

B) Перлитті 

C) Цементитті 

D) Мартенситті  

E) Аустенитті 

 

14. Қаттылық пен беріктігін жоғарылатып, мартенсит құрылымын алу арқылы қамтамасыз етілетін, болатқа орындалатын термиялық операциясының аты 

A) Шынықтыру 

B) Күйдіру 

C) Салқындату 

D) Жұмсарту 

E) Беріктендіру 

 

15. Пластмассаның классификациясы A)  полимерлердiң  химиялық  құрамы  фенолформальдегидтi  (фенопластар), 

эпоксидтi, полиэфирлi, полиамидтi, полиуретанды, поропластар 

B)  полимерлердiң  химиялық  құрамы  фенолформальдегидтi  (фенопластар), 

эпоксидтi, полиэфирлi, полиамидтi, поропластар, стиролды 

C)  полимерлердiң  химиялық  құрамы  фенолформальдегидтi  (фенопластар), 

эпоксидтi, полиэфирлi, полиамидтi, полиуретанды, стиролды 

D)  полиэтиленнің  химиялық  құрамы  фенолформальдегидтi  (фенопластар), 

эпоксидтi, полиэфирлi, полиамидтi, полиуретанды 

E)  полимерлердiң  химиялық  құрамы  фенолформальдегидтi  (фенопластар), 

эпоксидтi, полиэфирлi, қатпарлы, полиуретанды, стиролды 

 

 0002 - нұсқа 

 16. 11ХФ маркалы болаттағы элементтер мөлшері 

A) C-1,05-1,25; Mn-0,4-0,7; Si-0,35-0,95; Cr-0,4-0,7 

B) C-1,25-0,15; Mn-0,6 -0,9; Si-0,15-0,35; Cr-0,4-0,9 

C) C-0,85-0,95; Mn-0,4-0,7; Si-0,15-0,35; Cr-0,4-0,7 

D) C-0,95-1,05; Mn-0,4-0,7; Si-0,15-0,35; Cr-0,4-0,9 

E) C-1,05-1,15; Mn-0,4-0,7; Si-0,15-0,35; Cr-0,4-0,7 

 

17. Су көліктерінде есу винтінде қолданыстағы болаттар A) 08Х18Н10Т, 30Х10Г10,0Х14АГ12,0Х17Г12М 

B) 11Х18Н10Т, 30Х10Г10,0Х14АГ12,0Х12Г12М 

C) 08Х18Н10Т, 35Х10Г10,1Х14АГ12,0Х14Г12М 

D) 09Х18Н10Т, 32Х10Г10,0Х14АГ12,0Х15Г12М 

E) 08Х18Н10Т, 30Х10Г10,0Х14АГ12,1Х14Г12М 

 

18. Кескіш және қалыптау құралдарының материалдары жеткілікті жоғары механикалық сипаттамаларға тән болудың себебі  

A) Құралдар,  динамикалық жүктемелер  және әр түрлі кернеулердің ықпалына 

ұшырамайды 

B) Құралдар, динамикалық жүктемелер және  әр түрлі кернеулердің ықпалына 

ұшырайды 

C) Құралдардың химиялық құрамына байланысты 

D) Құралдардың созылуына байланысты 

E) Құралдардың қысуына байланысты 

 

19. Құрастыруға арналған 40ХН2МА маркалы жоғары сапалы хромникелді болаттың құрамында  

A) 4% көміртек, 10% хром, 20 % никель, 10% молибден 

B) 0,4% көміртек, 1% хром, 2 % никель, 1% молибден  

C) 40% көміртек, 100% хром, 200 % никель, 100% молибден 

D) 0,04% көміртек, 0,1% хром, 0,2 % никель, 0,1% молибден 

E) 0,004% көміртек, 0,01% хром, 0,02 % никель, 0,01% молибден 

 

20. Металдардың ажыратылуы A) Қара, түрі түсті: оның ішінде жеңіл, ауыр, қиын балқитын, асыл (бағалы)  

B) Металдық, металды емес 

C) Болат, шойын: оның ішінде қара шойын, ақ шойын 

D) Қарапайым сапалы көміртекті болаттар, сапалы болаттар, қоспалы болаттар  

E) Коррозияға шыдамды жоғары қоспалы болаттар, тотығуға төзімді болаттар  

 

  


0002 - нұсқа 

 

10 Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар

 

 21. Балқыту пешінен шыққан газдың температурасы  

 

 A) 1300˚С ÷1450 ˚С 

B) 1250˚С ÷1280 ˚С 

C) 1450˚С ÷1500 ˚С 

D) 1400˚С ÷1500 ˚С 

E) 1350˚С ÷1480 ˚С 

F) 1450˚С ÷1480 ˚С 

G) 1350˚С ÷1580 ˚С 

 

22. Металдың механикалық қасиеттері......  A) ерігіштігі 

B) ығыстырғыштығы 

C) беріктігі 

D) тұтқырлығы 

E) сынғыштығы 

F) серпімділігі 

 

23. Металдың қасиеттері A) серіпімділік 

B) химиялық 

C) техникалық 

D) қорытпалық 

E) құрамдық 

F) механикалық 

G) технологиялық 

 

  

 0002 - нұсқа 

 

11 24. Қорытпалардын негізгі теориясы....  

A) жүйе  

B) атомдар 

C) жиынтық 

D) элементтер 

E) түйіршіктер 

F) фаза  

G) компонент 

H) талшықтар 

 

25. Көлемді басып шығаруға арналған басып шығармалар түрі:  A) Ашық 

B) Созуға арналған    

C) Жабық 

D) Иілуге арналған    

E) Қысуға арналған    

F) Илеуге арналған    

 

26.  Қаңылтыр басып шығару түрлері A) Ыстық   

B) Күрделі  

C) Суық  

D) Қарапайым 

E) Жылы 

F) Қалыпты 

 

27.  Соғудың негізгі операцияларына  жатады:  A) Төмендету, түсіру 

B) Тартылу, иілу 

C) Құралбілікпен тарту, құралбілікте кеңейту  

D) Кесу, бұрау, тескіш 

E) Бүгілу, ыдырау 

F) Созылу, сыну 

 

28.  Соғуды қолданудың негізгі аймағы  A) Көп сериялы өндіріс 

B) Бірлік сериялы өндіріс 

C) Орташа сериялы өндіріс 

D) Ұсақ сериялы өндіріс 

E) Массалы өндіріс 

F) Бір даналы өндіріс 

 

 0002 - нұсқа 

 

12 29.  Бисерді ақырғы рет көбіктендіру жиылмалы қалыптарда жүргізіледі. 

Жиылмалы қалыптардың  ыстық су буында қыздыру темпетатурасы мен 

қысымы  

A) t=102°C, P= 0,12МПа  

B) t=92°C, P= 0,01 МПа  

C) t=105°C, P= 0,13 МПа  

D) t=12°C, P= 0,12МПа  

E) t=110°C, P= 0,15 МПа  

F) t=1,02...11,0°C, P= 1,2...15 МПа  

 

30.  Жылуға бейімділігі бойынша желімдерді бөледі:  A) Арнайы 

B) Қайтымды   

C) Қайтымсыз   

D) Көп салалы 

E) Термопластикалық 

F) Термотұрақты 

 

 

 0002 - нұсқа 

 

13 Жағдаяттық тапсырмалар 

1-жағдаят 

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

 

  Металлдардың кристалдық торларының элементарлы ұяшықтарының типтері және оларға атомдарды орау сызбалары  

 

  

31. Атомдар жоғары жағында және негізінен алты жақты призманың 

ортасында, ал үш атом – призма жазықтығының ортасында орналасқан тордың 

аты 


A) Гексагональдік шекті орталықтандырылған  

B) Кубикті тығыз оралған  

C) Кубикті көлемді-орталықтандырылған   

D) Кубикті шекті орталықтандырылған  

E) Гексагональдік тығыз оралған  

 

32.  Атомдары кубтың жоғарғы жағында, ал бір атом — оның көлемінің ортасында орналасқан тордың аты 

A) Кубикті шекті орталықтандырылған  

B) Кубикті көлемді-орталықтандырылған   

C) Гексагональдік тығыз оралған  

D) Гексагональдік шекті орталықтандырылған  

E) Кубикті тығыз оралған  

 

 

  


0002 - нұсқа 

 

14 33. Атом центрлерінің арасындағы  көршілес тордың тораптарда орналасқан 

атомдарың арақашықтығын  металлдардағы ұзындығының  шамасы  

A) 0,1...0,7 мкм 

B) 0,1...0,7 мм 

C) 0,1...0,7 см 

D) 0,1...0,7 нм 

E) 0,1...0,7 м 

 

34. Атом центрлерінің арасындағы  көршілес тордың тораптарда орналасқан атомдарың арақашықтығының аты 

A) Өлшем 

B) Параметр 

C) Арақашықтық 

D) Ұзындық 

E) Ені 


 

35. Кубикті көлемді-орталықтандырылған кристаллдық торлардың атом саны 

A) 17 

B) 14 


C) 9 

D) 20 


E) 15 

 

  


0002 - нұсқа 

 

15 2-жағдаят 

Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма

 

  Болат мен қорытпаларды термиялық өңдеудің негізгі түрлерінің жіктелуі   

 

 36. Алиттеу, хромдау, силикаттау, өзге де металдармен қанықтыру түрі 

A) Өзіндік 

B) Диффузиялық 

C) Химиялық 

D) Термиялық 

E) Механикалық 

 0002 - нұсқа 

 

16 37. Қандай өңдеу – термиялық және химиялық әсер етудің үйлесімін білдіреді  

A) Химиялық –термиялық  

B) Физика-механикалық 

C) Өзіндік термиялық 

D) Термомеханикалық 

E) Химия –механикалық  

 

38. Өңдеу ескірген қорытпаларды  және мартенситте шынықтырылатын болаттың аталуы 

A) Химия –термиялық   

B) Химия –механикалық  

C) Термомеханикалық  

D) Өзіндік термиялық 

E) Физика-механикалық 

 

39. Өзіндік термиялық өңдеу  жіктелуді қамтиды  A) Бірінші және екінші реттік жасыту, шынықтыру, жұмсарту, ескіру  

B) Жасыту, иілу, азоттау, хромдау 

C) Соғу, кесу, созу, жылтырлату 

D) Қаптау, бүгу, мыжу, қалыптау 

E) Сындыру, еріту, балқыту, кептіру 

 

40. Термиялық өңдеудің үш топқа бөліну түрлері A) Өзіндік термиялық, термомеханикалық және химия –термиялық  

B) Ескі қорытпалар, болат нығайтуға арналған мартенсит, қатаю 

C) Күйдіру 1 түр, күйдіру 2 түр, қартаю 

D) Цементтеу, азоттау, хромдау 

E) Бромдау, шындау полиморфі айналдыру, шындау жоқ полиморфалық 

айналдыру 

 

 

2-БЛОК: Арнайы пән бойынша тест аяқталды.  

 

  


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет