11 октомври 2013 г., петъкДата31.12.2019
өлшемі35.36 Kb.
11 октомври 2013 г., петък
11.30 – Откриване на Осмите Арнаудови четения

11.50 – Пленарни доклади

13.00–14.00 – Почивка

14.00 – Заседания по секции

17.30 – Изложба „135 години от рождението на Михаил Арнаудов“ – Регионална библиотека „Любен Каравелов“

18.15 – Откриване на изложбата „Български традиционни накити“ на Регионален етнографски музей, Пловдив – Регионален исторически музей

18.30 – Представяне на литературните поредици на Департамента „Нова българистика“ на Нов български университет – Регионален исторически музей

20.00 – Вечеря за участниците в Арнаудовите четения – механа „Рига“


12 октомври 2013 г., събота
9.30 – Заседания по секции

Съпътстващи събития:

10 октомври 2013, четвъртък, от 18.00 часа – изложба „Хераклея – перлата на културно-историческото наследство на Битоля“, Регионален исторически музей

11 октомври 2013, петък, от 16.30 часа, зала 2Г.408 (Втори корпус на Русенския университет) – Представяне на книгата „Проблематика развоја футура и његове граматикализације у словенским језицима“ на проф. Дойчил Войводич


ОСМИ АРНАУДОВИ ЧЕТЕНИЯ
11 октомври 2013 г., петък 11.30, Аула, Корпус 2

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

Проф. дфн Анчо Калоянов, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” –

Герасим Хилендарец, Арсений Суханов и Служебникът от 1508 година на „Света троица” в Русе

Проф. дфн Михаил Неделчев, Нов български университет - Патриаршеската академическа фигура на Михаил Арнаудов


11 октомври 2013 г., петък Зала „М. Арнаудов“ – 2.209 (Втори корпус)

СЕКЦИЯ „МИХАИЛ АРНАУДОВ – ЛИЧНОСТ, ТВОРЧЕСТВО, ИДЕИ”

Първо заседание – 14.00 ч.

Председател – Емил Димитров

Васил Балевски (София) – Михаил Арнаудов – такъв, какъвто го познавах

Иван Радев (Велико Търново) – Михаил Арнаудов и възрожденистиката ни вчера и днес (Към типологията на интерпретационните подходи)

Тони Зарев (София) – Автографите на Михаил Арнаудов

Емил Димитров (София) – Памет и паметни знаци. Приносът на Михаил Арнаудов за националния мемориал

Йордан Ефтимов (София) – Михаил Арнаудов, анкетният метод и полицията

Морис Фадел (София) – Жанрът “литературен портрет“ у Михаил Арнаудов

Живодар Душков (Русе) – Непознати текстове от и за проф. Михаил Арнаудов в русенски медии (втората половина на 30-те години на ХХ век)

Дискусия: 16.30–17.00 ч.
11 октомври 2013 г., петък Зала 2Б.407 (Втори корпус)

СЕКЦИЯ „ФОЛКЛОР И ЕТНОЛОГИЯ“

Първо заседание – 14.00 ч.

Председател – Николай Ненов

Милена Драгнева (Провадия) – Обредните хлябове за Коледа от Провадийско

Венета Янкова (Шумен) – Маски, карнавал и минало (По примери от Унгария) begin_of_the_skype_highlighting

Светла Дживтерева (Велико Търново) – Наблюдения върху идеите на пролетните момински обреди

Веселка Тончева (София) – Песните на Голо Бърдо, Албания – словесно съдържание и стихов строеж

Мария Огойска (София) – Паремии, пословици, поговорки – библейският текст в междуписанието Захарий Зограф / о. Неофит Рилски

Тодор Моллов (Велико Търново) – Преподновеният брак във фолклорната балада: Календарни аспекти

Венета Георгиева–Козарева (Габрово) – Деца-фолклор-музей (из опита на Музея “Дом на хумора и сатирата” в Габрово)

Дискусия: 16.30–17.00 ч.
11 октомври 2013 г., петък Зала 2Б.408 (Втори корпус)

СЕКЦИЯ „КУЛТУРОЛОГИЯ“

Първо заседание – 14.00 ч.

Председател – Веселина Антонова

Иван Марков – Допълнение към връзките на Михаил Арнаудов със семейството на Йосиф Дайнелов от Русе относно предаване писмата на Г. Раковски от него на Народната библиотека – София

Диана Маринова (Русе) – За чехословашкото дружество „Хавличек“ в Русчук и неговата публична дейност през 20-те години на ХХ в.

Тoля Чорбаджиева (Русе) – Женско културно-просветно благотворително дружество „Добруджа” и Крайовската спогодба – 7 септември 1940 г.

Веселина Антонова (Русе) – Неизвестни ръкописи от Софийския затвор (1944–1945)

Атанас Колев (Русе) – Неизвестният Змей Горянин – животописни бележки

Юлиана Попова (Русе) – Опозицията свой-чужд в българското етнокултурно пространство

Цветелина Цветанова (Русе) – Етнокултурните феномени родина и чужбина в съзнанието на младия българин

Станимира Цанева-Бакърджиева (Русе) – Международният конкурс за ексилибрис – едно иновативно събитие в културния афиш на Регионална библиотека „Любен Каравелов“

Славина Русева-Стефанова (Велико Търново) – Скулптурата като текст в творчеството на Никола Терзиев-Желязото

Дискусия: 16.30–17.00 ч.
11 октомври 2013 г., петък Зала 2Г.407 (Втори корпус)

СЕКЦИЯ ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Първо заседание – 14.00 ч.

Председател – Радослав Радев

Даниела Беличовска (София) – Образът на Армията – един специфичен дискурс в българската проза от края на XIX и началото на XX век.

Поли Муканова (София) – Четенето като исторически феномен. Следосвобожденската читателска публика

Пламен Дойнов (София) – „Третият период“ на Яворов, или Как Михаил Арнаудов (не) прочете книгата „Прозрения”

Радослав Радев (Велико Търново) – Смехотворецът за и против държавата

Мими Тошева (Пловдив) – Когнитивен проект на литературата чрез архетипите

Ваня Петкова (София) – Смеховите нагласи в българската комедия на 70-те и 80-те години на ХХ век

Илияна Димитрова (Велико Търново) – Функции на сценичното пространство в пиесите на Станислав Стратиев

Юлиан Жилиев (София) – Модуси на речта в поемата „Ектения“ на Златомир Златанов

Мина Петрова (София) – Lena в римската комедия

Дискусия: 16.30–17.00 ч.
11 октомври 2013 г., петък Зала 2Г.408 (Втори корпус)

СЕКЦИЯ ЕЗИКОЗНАНИЕ

Първо заседание – 14.00 ч.

Председател – Емилия Недкова

Пенка Радева (Велико Търново) – Разговорната реч – паметта на езика (за някои „отречени“ форми с активно присъствие)

Любка Стоичкова (Велико Търново) – Езикови средства за експликация на семантичната категория „интензивност“ (Върху материал от сборника разкази „Има ли кой да ви обича“ на Калин Терзийски)

Верка Сашева (Велико Търново) – Малките думички в българския език – синтагматика и прагматика

Антоанета Михайлова (Благоевград) – Немският глагол haben и българският глагол имам в конструкции с минало причастие

Дойчил Войводич (Нови Сад, Сърбия) – О граматическом и лингвокультурном статусе славянского вокатива – обращения

Мирослава Вътова (Велико Търново) – Представите за хубаво и лошо в българския език на базата на сетивните усещания (от гледна точка на когнитивния подход към езика)

Вехбие Балиева (Велико Търново) – Усвояването на българския език като втори – социолингвистични и психолингвистични аспекти

Руси Русев (Русе) – Индивидуален стил и езикова личност (с оглед на езиковедските изследвания на Михаил Арнаудов)

Дискусия: 16.00–16.30 ч.


16.30-17.00 ч. – Представяне на книгата на проф. Дойчил Войводич „Проблематика развоја футура и његове граматикализације у словенским језицима“, изд. „Лени-АН“, Русе, 2013

11 октомври 2013 г., петък Зала 2Г.405 (Втори корпус)

СЕКЦИЯ ЗА ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ

Първо заседание – 14.00 ч.

Председател – Мира Душкова

Атанаска Методиева (Благоевград) – Понятието „канон“ според Михаил Арнаудов и творчеството на Анна Баракова

2. Марина Братанова (Велико Търново) – Любовта – новата Христова заповед според цикъла „Под манастирската лоза“ на Елин Пелин

3. Владимир Игнатов (София) – Дескриптивният ракурс на изображение и психологията на войнския колектив в сборника “Барабанен огън” на Стефан Руневски

4. Ралица Матеева (Русе) – Емоционалният свят на персонажите в романите „Тютюн“ на Димитър Димов и “Разруха“ на Владимир Зарев

5. Виктория Ангелова (Русе) – Структура и съдържание на алманах „Извор“ – Русе (1994–2013)

6. Симона Петрова (Велико Търново) – Няколко бележки за песенни мотив „Неразделни след смъртта”

7. Даниел Димитров (Велико Търново) – Възгледи за баладите в изследванията на Михаил Арнаудов

8. Деница Великова (Велико Търново) – Въпросът за закриването на ВТУ в гр. Русе в документите на Градския комитет на БКП

9. Десислава Рангелова (Велико Търново) – Британската общност в България в контекста на глобалните процеси

Дискусия: 16.30–17.00 ч.
12 октомври 2013 г., събота Зала „М. Арнаудов“ – 2.209 (Втори корпус)

СЕКЦИЯ „МИХАИЛ АРНАУДОВ – ЛИЧНОСТ, ТВОРЧЕСТВО, ИДЕИ”

Второ заседание – 9.30 ч.

Председател – Живодар Душков

Петър Трендафилов (Шумен) – Михаил Арнаудов и българският литературен канон

Елена Георгиева (Велико Търново) – Книгата в живота и творчеството на акад. Михаил Арнаудов

Димитър Михайлов (Велико Търново) – Анкетата на Михаил Арнаудов с Яворов

Виолета Радева (Русе) – Непубликувани спомени на Жана Николова-Гълъбова за Михаил Арнаудов

Румен Шивачев (София) – Психологически аспекти към образа на Бай Ганьо у Михаил Арнаудов

Дискусия: 11.00-11.30 ч.

12 октомври 2013 г., събота Зала 2Б.407 (Втори корпус)
СЕКЦИЯ „ФОЛКЛОР И ЕТНОЛОГИЯ“

Второ заседание – 9.30 ч.

Председател – Светла Дживтерева

Владимир Пенчев, Яна Сивилова (София) – „Tънка Tодора…, или за произхода на някои фразеологизми от ритуални практикиC

Наде Геневска-Бракич (Битоля, Македония) – Локалниот урбан костум во крајот на 19 и почетокот на ХХ век

Десислава Тихолова (Русе) – „Музикант къща не храни” – възможни дискурси към традицията и модерността

Свежа Дачева (Стрьомстад, Швеция) – Награда и наказание (Семантичен анализ на нивото на фолклорното и митологичното съзнание на образите на заварената и доведената дъщеря в българския фолклорен приказен тип „Мащехата, заварената и доведената дъщеря“, Част трета)

Искра Тодорова (Русе) – Къщата на Калиопа отвътре. Биографични наративи

Николай Ненов (Русе) – „Камилата“ в маскарадните обичаи

Дискусия: 11.00-11.30 ч.

12 октомври 2013 г., събота Зала 2Г.407 (Втори корпус)
СЕКЦИЯ ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Второ заседание – 9.30 ч.

Председател – Велислава Донева

Николай Димитров (Велико Търново) – Българските литературни меланхолии от края на XIX-ти век

Петър Стефанов (Велико Търново) – “Патилански разкази” на Ран Босилек – манифестация на пайдиалния тип четиво за деца

Никола Бенин (Русе) – Михаил Арнаудов и Боян Пенев за живота и делото на Неофит Рилски

Марияна Георгиева (Русе) – Яворовите пророчества за родината

Велислава Донева (Русе) – Иван Грозев – истината, където животът е една теофания

Дискусия: 10.30-11.00 ч.

Почивка: 11.00-11.15 ч.

Трето заседание – 11.15 ч.

Мая Ангелова–Анастасова (Русе) – Перипетиите на Името в производствения роман „Светлини” на Веселина Геновска

Мира Душкова (Русе) – Духовни пресичания. Константин Константинов и Иля Еренбург (България, 1945)

Петя Абрашева (Русе) – Въображение и образ

Звезделина Братанова (Русе) – Минималистични пространства

Румен Горанов (Русе) – Артистичност на художествения детайл

Илияна Бенина (Русе) – Репрезентации на доброто в приказките и поредицата „Хари Потър“ от Дж. К. Роулинг

Дискусия: 11.00-11.30 ч.

12 октомври 2013 г., събота Зала 2Г.408 (Втори корпус)
СЕКЦИЯ ЕЗИКОЗНАНИЕ

Второ заседание – 9.30 ч.

Председател – Яна Пометкова

Иво Братанов (Русе) – Езикът на "Кратка географiя" на Иван Богоров

Даниела Камаринчева (Русе) – Биография на една грамотност

Румяна Петрова (Русе) – За някои лингвокултурни измерения на американизма (върху най-нови англоамерикански паремии)

Диана Стефанова (Русе) – Елементи на езиковата картина на света в пословиците от Уелс и България

5. Лиляна Славянова (Русе) – Емоционалност, емотивност и модалност в комуникацията на български и английски език

Боян Денизов (Русе) – Лингвистичен анализ на употребата на думата "ENGLAND" и нейните производни в романите на У. С. Моъм "Луна и грош" и "Острието на бръснача"

7. Емилия Недкова (Русе) – Характеризиране на отрицателни човешки качества посредством адективни и субстантивни фразеологизми в българския език

8. Станчо Станчев (Русе) – Личните имена в Русе и смяната на религиозната вяра

9. Яна Пометкова (Русе) – Пунктуация на подчиненото подложно да-изречение

Дискусия: 11.00-11.30 ч.

12 октомври 2013 г., събота Зала 2Г.405 (Втори корпус)

СЕКЦИЯ ЗА ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ

Второ заседание – 9.30 ч.

Председател – Руси Русев

1. Жанина Стоянова (Велико Търново) – Пропагандните фотографски образи на жената в българските списания през социализма

2. Нина Топалска (Русе) – Езикът на метафората в старозаветната книга „Притчи Соломонови“

3. Русен Коцев (Велико Търново) – Sakr-v-net.com (Съкращенията в интернет комуникацията)

4. Илияна Димитрова (Велико Търново) – Още веднъж към въпроса за колективизма и индивидуализма в културата и езика

5. Мерял Сабриева (Русе) – Корпусен анализ на изрази за цвят на концептуални метафори във френски пословици

6. Силвия Коева (Велико Търново) – Манипулативни употреби на средства за изразяване на неопределено разделно множество над нормата в българския език

7. Камелия Иванова (Шумен) – Пуризмът като опит за манипулация на общественото мнение в началото на ХХ век

8. Ния Донева (Русе) – Образът на протестиращия българин от 2013 г. по данни от българския език

Дискусия: 11.00-11.30 ч.


Събитието се организира в подкрепа на кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019г.
http://www.ruse2019.eu/

http://www.youtube.com/user/Ruse2019https://www.facebook.com/Ruse2019

Каталог: uploads -> files
files -> Гүлсім Оразалықызы оржановтар әулеті қазақ МҰнайының ардақтылары «Қазақ мұнайының ардақтылары»
files -> Гүлсім Оразалықызы Нұртас Оңдасынов туралы естеліктер
files -> Шахмардан есенов
files -> Конкурса научных работ среди школьников «turan-junior-2016» Секция «Физика, техника, науки о земле и космосе»
files -> «Қазақ мұнайының а р дақтылары»
files -> Ізтілеуова салтанат далбайқызы
files -> Махамбет қай жылы туғАН? Тұрлыбай Бақыт Серікқызы
files -> ҚазақТЫҢ хас батыры -аттила (еділ батыр)


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет