8 класс 2 тур. Тестовые задания. (Каждый верный ответ оценивается в 1 балл)Дата25.01.2017
өлшемі388,79 Kb.

8 класс

2 тур. Тестовые задания.

(Каждый верный ответ оценивается в 1 балл)
1. Время нахождения у власти этого хана исследователи называют «Золотым веком» Казахского ханства. Кто это?

A) Урус.


B) Берке.

C) Тауке.


2. Основой религии древних тюрков было поклонение триаде высших божеств - Небу (Тенгри), покровительнице домашнего очага - Умай и:

A)Земле-Воде (Йер-Суб).

B) Земле (Йер).

C) Священным горам (Ылук баш).


3. Территория современного Казахстана в эпоху позднего средневековья входила в состав трех монгольских улусов, владетелями которых Чингиз-хан назначил своих сыновей:

A) Тулуя, Угэдэя, Чагатая.

B) Джучи, Чагатая, Угэдэя.

C) Джучи, Чагатая, Хубилая.


4. Право взимания налогов не в пользу государства, а в пользу ближайших родственников хакана или его приближенных в государстве Караханидов называлось:

A) вакф.


B) икта.

C) ясак.
5. В ходе успешной для джунгар операции в конце 1741 г. под командованием Септеня и старшего сына Галдан Церена Ламы-Доржи, произошел инцидент, последствия которого в течение почти пятнадцати лет влияли на внутреннюю и внешнюю политику Джунгарии:

A) Переезд хана Аблая со своим улусом на земли Джунгарского ханства.

B) Пленение Аблая и содержание его в ставке Галдан Царена, где он заводит близкие отношения с тремя известными предводителями ойратов.

C) Приход к власти нойона Даваци, который вывел войска из казахских кочевий и предложил мирный договор с Абулмамбетом и Аблай.

8 сынып.

2 айналым. Тест тапсырмалары.

(Әрбір дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланады)
1. Қазақ хандығының «Алтын ғасыры» деп зерттеушілер қай ханның билігі тұсындағы кезеңді айтады. Бұл хан кім?

A) Орыс.


B) Берке.

C) Тәуке.


2. Көне түркілер дінінің негізі-үш жоғарғы күшке бас ию болатын – Аспанға(Тәңір), үй ошағының киесі-Умайға және:

A) Жерге-Суға (Йер-Суб).

B) Жерге (Йер).

C) Қасиетті тауларға (Ылук бас).


3. Қазақстан территориясы кейінгі орта ғасыр дәуірінде үш моңғол ұлысына кірді. Оның билеушілері Шыңғыс ханның үш ұлы:

A) Төле, Үгедей, Шағатай.

B) Жошы, Шағатай, Үгедей.

C) Жошы, Шағатай, Құбылай.


4. Қарахан мемлекетінде мемлекеттің пайдасына емес, хақанның жақын туыстары, немесе оның жақындары пайдасына алынатын салық төлеу хұқы қалай аталады?

A) вакф.


B) иқта.

C) жасақ.


5. 1741ж аяғында Жоңғарлар үшін сәтті операция барысында бір оқиға көрініс тапты. Соның салдары он бес жыл бойына Жоңғарияның ішкі және сыртқы саясатына әсер етті.

A) Абылай хан өз ұлысымен Жоңғар хандығы жеріне қоныс аударды.

B) Абылай тұтқындалы Қалдан Церен ордасында ұсталып отырды. Абылай сол жерде болашақ қалмақтың үш белгілі билеушілерімен достық қатынас орнатты

C) Дауашы Жоңғар билігіне келіп,қазақ билеушілері Әбілмәмбет хан мен Абылай сұлтанмен бейбіт келісімге келді. Жоңғар әскерлері қазақ жерінен әкетілді.6. Наиболее распространенной земледельческой культурой казахов традиционно считалась:

A) Пшеница.

B) Рис.

C) Просо.


7. «Дистанционная система» была введена в Младшем жузе в:

A) 1822 г.

B) 1824 г.

C) 1831 г.


8 Этот известный знаток законов казахской степи и юриспруденции Востока, наставник хана Аблая, в народе названный как «Карлыгаш бий», был с 1743 по 1749 правителем Ташкента. Кто он?

А) Казыбек бий;

B) Досай бий;

C) Толе бий.


9. Марко Поло писал: «Первым царем западных татар был Саин; был он сильный и могущественный царь». Кого из ханов Золотой Орды кипчаки называли Саин-ханом (мудрым ханом)?

A) Берке-хана;

B) Бату-хана;

C) Узбек-хана.


10. Реформа 1868 г. объявила территорию Казахстана государственной собственностью Российской империи. До этого в государственной собственности находилась только территория:

А) Младшего жуза.

B) Алатавского округа.

C) Букеевской орды.


11. Ханский титул в казахском обществе XV-XVII вв.:

A) Передавался по наследству;

B) Приобретался в результате официального акта избрания на курултае казахской знати;

C) Даровался русскими царями.


12. Кун – это:

A) Жеребенок-трехлетка.

B) Полностью зависимые от хозяина рабы.

C) Плата на убийство, увечье.

6. Қазақтардың ең кең тараған дәстүрлі егін түрі:

A) Бидай.

B) Күріш.

C) Тары.
7. Кіші жүзде «дистанциялық жүйе» қай жылы енгізілді?

A) 1822 ж.

B) 1824 ж.

C) 1831 ж.
8. Шығыс пен қазақ даласының заңдарының білгірі, Абылай ханның жол сілтеушісі, 1743 пен 1749 жылдарда Ташкент билеушісі, халық арасында «Қарлығаш би» атанған тарихи тұлға. Ол кім?

А) Қазыбек би.

B) Досай би.

C) Төле би.


9. Марко Поло бойынша: «Батыс татарлардыњ алѓашќы ханы - Саиын хан; ол мыќты єрі дањќты патша болды.» Алтын орданыњ ќай ханы ќыпшаќтар Саин хан (дана хан) деп атады.

A) Берке хан.

B) Бату хан.

C) ¤збек хан.


10. 1868 жылғы реформаға сәйкес, Қазақстан аумағы Ресей империясының меншігі деп жарияланды. Ал реформаға дейін, мемлекеттің меншік тек:

А) Кіші Жүзде болды.

B) Алатау округінде болды.

C) Бөкей Ордасында болды.


11. XV-XVII ғғ. қазақ қоғамындағы хан титулы:

A) Мұрагерлікпен берілді.

B) Қазақ ақсүйектерінің құрылтайдағы ресми сайлауынан кейін берілді.

C) Орыс патшалары арқылы берілді.


12. Құн дегеніміз не?

A) Үш жастағы жылқы.

B) Қожайынға толық тәуелді қызметші.

C) Адамды жарақаттағаны үшін немесе өлтіргені үшін төленетін айып.13. Обособление Ак Орды от Золотой Орды при Ерзене и Мубарак-ходже относится:

A) ко второй половине XV в.;

B) ко второй половине XIV в.;

C) ко второй четверти XIV в.


14. Какие пастбища отводились крупному рогатому скоту и верблюдам в изучаемый период.

A) Самые дальние пастбища.

B) Верблюдам – дальние, крупному рогатому скоту – ближние.

C) И тем, и другим – ближние.


15. Исключите из логического ряда производственный объект республики, не относящийся к цветной металлургии.

А) «Балхашмыс».

B) Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат

C) «Испат-Кармет».


16. Назовите имя человека, соответствующего данному описанию: «В октябре 1916 г. восставший народ поднял его на белой кошме и объявил ханом Тургайских кипчаков. Он восстановил ханскую структуру власти, хотя официально отказался от ханского титула и стал именоваться эмиром…»:

А) Узакбаев Монай.

B) Саурыков Узак.

C) Джанбосынов Абдулгафар.


17. Группа племен, живших в горах Тань-Шаня, Тарбагатая и Алтая называлась в персидских источниках, как саки-тиграхауда, а в греческих:

А) скифы-ортокабирантии;

B) скифы-амюргии;

C) скифы-агриппеи.


18. По чьей инициативе было открыто в 1887 г. женское училище в Тургайской области:

А) М.-Ж. Копеева.

B) Ш. Кудайбердыулы.

C) И. Алтынсарина.

13. Ерзен мен Мүбарак Қожа тұсынлдағы Ақ орданың Алтын ордадан бөлінуі қашан болды?

A) XV ғ. екінші жартысы;

B) XIV ғ. екінші жартысы;

C) XIV ғ. екінші ширегі.


14. Қарастырылып отырған кезеңде ірі қара мал мен түйеге қандай жайылымдарды пайдаланды?

A) Ең шеткі жайылымды.

B) Түйе шеткіге, ірі қара мал бергі жайылымда.

C) Екеуі де бергі жайылымда.


15. Логикалық қатардан республиканың түсті металлургиясына жатпайтын өндіріс объектісін алып тастаңыз.

А) «Балқашмыс».

B) Өскемен қорғасын-мыс комбинаты.

C) «Испат-Кармет».


16. Мына суреттеуге сәйкес келетін адамның аты-жөнін көрсетіңіз: «1916 жылғы қазанда көтеріліс жасаған халық ақ киізге көтеріп, Торғай қыпшақтарының ханы етіп жариялады. Ол ресми түрде хан атағынан бас тартып, әмір деп аталса да, хан өкіметі құрылымын қалпына келтірді …»:

А) Ұзакбаев Монай.

B) Саурықов Ұзақ.

C) Жанбосынов Әбділғафар.


17. Тянь-Шань, Тарбағатай мен Алтай тауларын мекендеген тайпалар парсы деректерінде тиграхауда сақтар, ал грек деректерінде:

А) Скиф-ортокабирантилер.

B) Скиф-амюргилер.

C) Скиф-агриппейлер.


18. 1887 жылы Торғай облысындағы әйелер училищесі кімнің бастамасымен ашылды?

А) М.-Ж. Көпеевтің.

B) Ш. Құдайбердіұлының.

C) Ы. Алтынсаринның.
19. Эпоха Великого переселения народов охватывает период:

А) с I по IV вв.

Б) с II по VII вв.

C) с II по V вв.


20. Какой хан возглавлял Средний жуз при принятии им российского подданства 19 декабря 1731 г.?

A) Абулмамбет.

B) Семеке.

C) Кайып.

19. Халықтардың Ұлы көші дәуірі қай уақытты қамтиды?

A) I – IV ғғ.

B) II – VII ғғ.

C) II – V ғғ.


20. 1731 ж. 19 желтоқсанда Ресей билігін қабылдаған кезде Орта жүздің ханы кім болды

A) Әбілмәмбет.

B) Семеке.

C) Қайып.

.


9 класс

2 тур. Тестовые задания.

(Каждый верный ответ оценивается в 1 балл)
1. Противостояние в Первой мировой войне двух блоков, в которое было вовлечено 38 государств Европы, Азии и Африки, охватило территорию в 4 млн. кв. км с населением более 1,5 млрд. человек, т.е.:

A) более 1/2 населения Земли.

B) более 2/3 населения Земли.

C) более 3/4 населения Земли.


2. Тюркские каменные изваяния на территории Казахстана, изображающие людей, носят название:

A) керексуры;

B) петроглифы;

C) балбалы;


3. Конституционный закон о государственной независимости Казахстана был принят:

A) 25 октября 1991 г.

B) 10 декабря 1991 г.

C) 16 декабря 1991 г.


4. Главным итогом промышленного развития Казахстана в XIX - начале XX вв. считается:

A) Формирование значительного отряда казахского пролетариата;

B) Возникновение отдельных промышленных очагов, слабо связанных с экономикой края;

C) Создание разветвленной сети железных дорог;


5. В первой половине XI в. под натиском этих племен значительная группа огузов ушла с берегов Сыр-Дарьи, Приаралья, Северного Прикаспия в пределы Восточной Европы и Малой Азии. Название этих племен:

A) Кипчаки;

B) Кимаки;

C) Карлуки;


6. Хронологические рамки Первой российской революции приходятся на:

A) 1905 - 1907 гг.

B) 1903 – 1905 гг.

C) февраль-октябрь 1917 г.9 сынып.

2 айналым. Тест тапсырмалары.

(Әрбір дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланады)
1. Еуропа, Азия және Африканың 38 мемлекеті қатысқан Бірінші дүниежүзілік соғыстағы екі блоктың қасылығы 1,5 млн халқы бар 4 млн. шаршы шақырым жерді қамтыды, яғни –

A) Жер бетіндегі халықтың 1/2 астамын.

B) Жер бетіндегі халықтың 2/3 астамын

C) Жер бетіндегі халықтың 3/4 астамын


2. Қазақстандағы аумағындағы түркілік адамдар бейнелері бар қашалған тастар қалай аталған?

A) керексурлар;

B) петроглифтер;

C) балбалдар;


3. Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық заңы қай жылы қабылданды?

A) 1991 ж. 25 қазан

B) 1991 ж. 10 желтоқсан.

C) 1991 ж. 16 желтоқсан.


4. ХІХ ѓ.–ХХ ѓ. басындаѓы Ќазаќстанныњ µндірістік дамуыныњ басты ќорытындысы.

A) Ќазаќ пролетариатыныњ біршама отрядыныњ ќалыптасуы.

B) ¤лкеніњ экономикасымен байланысы єлсіз бµлек-бµлек µндіріс ошаќтарыныњ ќалыптасуы.

C) Тармаќталѓан темір жол ж‰йесініњ салынуы.


5. ХІ ѓ. бірінші жартысында осы тайпаныњ ыѓыстыруымен оѓыздардыњ біраз бµлігі Сырдария, Арал мен Каспий мањынан Шыѓыс Еуропа мен Кіші Азия жеріне кетті. Осы тайпаны ата.

A) Ќыпшаќтар.

B) Ќимаќтар.

C) Ќарл±ќтар.


6. Бірінші орыс революциясының хронологиялық шектері –

A) 1905-1907 жж.

B) 1903–1905 жж.

C) ақпан-қазан 1917 ж.7. Древний автор Фазлаллах Рашид ад-дин так описывает событие: «В конце осени помянутого года Дракона, Чингиз-хан с храброй армией прибыл к городу _____?______: шатер его воздвигли перед укреплениями. Чингиз-хан приказал, чтобы Джагатай и Угэдэй с несколькими тьмами войска обложили город, Джучи с нескольким войском назначил к стороне Дженда и Енги-кента; …Сам же с Тули-ханом двинулся на Бухару…», Название города:

A) Отрар;

B) Сыгнак;

C) Суяб;
8. К 1916 г. на территории Российской империи было учреждено официально 11 казачьих войск. Из них на территории Казахстана насчитывалось казачьих войск:

A) Два

B) Три.


C) Четыре.
9. Первоначальным центром (очагом) национально-освободительного движения 1916 г. было:

A) Семиречье.

B) Тургайская степь.

C) Акмолинская степь.


10. В конце 30-х гг. XI в. государство Караханидов распалось на две части: западное - в центром в Бухаре и восточное – с центром в:

A) Испинджабе.

B) Баласагуне.

C) Самарканде.


11. Этот термин был введен древнегреческим философом Платоном (IV в. до н.э.) и вначале означал науку о древностях. В наше время эта наука, изучающая первобытные, античные и средневековые вещественные источники и восстанавливающая по ним историческое прошлое человечества, называется:

A) историей.

B) палеоантропологией.

C) археологией.


12. Сложившуюся ситуацию в Туркестане и Степном крае летом 1916 г. охарактеризовал как «позорную страницу русской истории» депутат Государственной Думы:

A) Джафаров.

B) Керенский.

С) Капнист.

7. Ежелгі автор Фазлаллах Рашид ад-Дин бұл оқиғаны былай суреттейді: «Аталған Айдаһар жылының күз айының соңында Шыңғыс хан әскерімен ______?______ қаласын келеді. Оның тұрағы бекіністің жанында орналасты ... Шыңғыс хан Шағатай мен Ұгедейге бірнеше мың түмендерімен қаланы қоршауға бұйрық беріп, Жошыны Жентпен Енгикентке жіберді. Ал өзі Төлеханмен бірге Бұхараға аттанды...» Қаланың аты?

A) Отырар.

B) Сығанақ.

C) Суяб.
8. 1916 ж. қарай Ресей империясының территориясында 11 ресми казак әскері құрылды. Олардың нешеуі Қазақстанда орналасты?

A) Екеуі.

B) Үшеуі.

C) Төртеуі.
9. 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыстың алғашқа ошағы:

A) Жетісу.

B) Торғай даласы.

C) Ақмола өңірі.


10. ХІ ғасырдың 30-шы жылдарында Қарахан мемлекеті екіге бөлінді. Батыс бөліктің орталығы – Бұхара қаласы болса, Шығыс бөліктің орталығы:

A) Испинджаб.

B) Баласағұн.

C) Самарканд.


11. Көне дәуір жайлы ғылым саласын білдіретін терминді көне грек философы Платон (б.з.б. IV ғ.) енгізді. Қазіргі заманда бұл ғылым саласы ежелгі, антикалық және ортағасырлық заттай деректерді зерделеп, адамзаттың өткен тарихын қалпына келтіруіне көмек көрсетеді. Бұл ғылым саласы:

A) тарих.

B) палеоантропология.

C) археология.


12. 1916 ж. Түркістан мен Далалық өлкеде қалыптасқан жағдайға «орыс тарихының масқара беттері» деп сипаттама берген Мемелкеттік Думаның депутаты –

A) Джафаров.

B) Керенский.

C) Капнист.13. В период гражданской войны и иностранной интервенции на территории Казахстана вели военные действия войска:

A) Барона Врангеля, Чехословацкого корпуса.

B) Адмирала Колчака, генерала Корнилова, Чехословацкого корпуса.

C) Атаманов Дутова, Анненкова, адмирала Колчака, Чехословацкого корпуса.


14. К какому времени начали свою деятельность Советы крестьянских депутатов в Казахстане?

A) В феврале 1917 г.

B) В марте-июне 1917 г.

C) В октябре 1917 г.


15. Вставьте пропущенные в постановлении ВЦИК от 4 апреля 1919 г. слова: «Киргизы (казахи) и __________, принимавшие участие в гражданской войне против Советской власти, а также члены и сотрудники бывшего национального киргизского (казахского) правительства «Алаш-Орды» за прежнюю свою контрреволюционную деятельность никакому преследованию и наказанию не подлежат».

A) трудовые русские переселенцы.

B) трудовое казачество.

C) трудовые представители других национальностей.


16. Какова была позиция Временного правительства в вопросе о национально-государственном устройстве?

A) сохранение России унитарным государством до решения Учредительного собрания.

B) объявление о праве наций, населяющих Россию, на политическое самоопределение.

C) объявление России федеративным государством с центром в Москве.


17. «Декларация прав народов России», провозглашавшая равенство и суверенитет народов России, их право на самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельных государств, была опубликована:

A) 25 октября 1917 г.

B) 3 ноября 1917 г

C) 7 ноября 1917 г.


18. По основным показателям, превысившим уровень 1913 г. в период НЭПа, можно судить, что восстановление промышленности в СССР было достигнуто:

A) к 1923 г.

B) к 1924 г.

C) к 1925 г.

13. Қазақстан территориясындағы азамат соғысы мен шетел интервенциясы кезеңінде кімдердің әскерлері соғыс қимылдарын жүргізді?

A) Барон Врангель және Чехословак корпусының.

B) Адмирал Колчак, генерал Корнилов және Чехословак корпусының.

C) Атамандар Дутов, Анненков, адмирал Колчак және Чехословак корпусының.


14. Қай мезгілде Қазақстанда шаруалардың депутаттар Кеңесі қызмет ете бастады?

A) 1917 ж. ақпанында.

B) 1917 ж. наурыз-маусымында.

C) 1917 ж. қазанында.


15. 1919 жылғы 4 сәуірдегі БОАК қаулысында жазылмай қалған жолдарды көрсетіңіз: «Кеңес өкіметіне қарсы азамат соғысына қатысқан қырғыздар (қазақтар) мен _______, сондай-ақ қырғыздардың бұрынға ұлттық «Алашорда» үкіметінің мүшелері мен қызметкерлері өздерінің бұрынғы контрреволюциялық қызметі үшін ешқандай қуғынға ұшырап, жазаға тартылмауы тиіс».

A) еңбекші орыс қоныс аударушылары.

B) еңбекші казактар.

C) басқа ұлттардың өкілдері.


16. Уақытша үкіметтің ұлттық мемлекеттік құрылым туралы мәселеге көзқарасы қандай болды?

A) Құрылтай жиналысының шешіміне дейін Ресейді унитарлы мемлекет ретінде сақтау.

B) Ресейді мекендеуші ұлттарға өздерінің сасяи көзқарастарын анықтау құқығын беру.

C) Ресейді федеративтік мемлекет және орталығы Мәскеу қаласыдеп жариялау.


17. Ресей халықтарының теңдігі мен тәуелсіздігін, олардың бөлінуден дербес мемлекет құруға дейінгі өзін-өзі анықтау құқығын жариялаған «Ресей халықтары құқықтарының Декларациясы»:

A) 25 қазан 1917 ж. жарияланды.

B) 3 қараша 1917 ж. жарияланды.

C) 7 қараша 1917 ж. жарияланды.


18. ЖЭС кезеңіндегі 1913 ж. деңгейден асқан негізгі көрсеткіштер бойынша КСРО-да қай жылдары өнеркәсіп қалпына келтірілді?

A) 1923 ж. қарай.

B) 1924 ж. қарай.

C) 1925 ж. қарай.19. Когда началась Первая мировая война?

A) 1 июля 1914 г.

B) 28 июля 1914 г.

C) 1 августа 1914 г.


20. Среди 11 тысяч 695 советских воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза, нашу республику представляли:

A) 215 человек.

B) 387 человек.

C) 497 человек.19. Бірінші дүниежүзілік соғыс қашан басталды?

A) 1 шілде 1914 ж.

B) 28 шілде 1914 ж.

C) 1 тамыз 1914 ж.


20. Қенес Одағының Батыры атағын алған 11 мың 695 жауынгердің нешеуі қазақстандық болды?

A) 215-i.

B) 385-i.

C) 497-i.
10 класс

2 тур. Тестовые задания.

(Каждый верный ответ оценивается в 1 балл)
1. Одним из крупнейших достижений мустьерского человека было:

A) Открытие способа добывания огня трением.

B) Открытие технологии обработки металлических орудий труда.

C) Открытие способа обработки кремния и кости.


2. В официальной историографии период существования нескольких крупных государственных образований (каганатов) именуют тюркским периодом. Его хронологические рамки:

A) IV в. – середина XV в.

B) VI в. - начало XIII в.

C) начало XIII в. – XV в.


3. Ранний палеолит делится на три крупные эпохи (отметьте неверный ответ):

A) олдувай;

B) рашель;

C) мустье.


4. Первоначально это государственное объединение носило название «Мангытский юрт», затем с нач. XVI в. - Ногайская Орда. Фактическим его основателем считается:

A) Едиге.

B) Ногай.

C) Мангыт.


5. Дешт-и Кыпчак - это название в арабских и персидских источниках ХI-ХV вв.:

A) историко-географических областей Великой степи от северной излучины р. Хуанхэ до р. Дунай;

B) историко-географических областей степей и пустынь, простиравшихся от Алтая до устья Волги.

C) историко-географических областей степей и пустынь, простиравшихся от низовий р. Сырдарьи и оз. Балхаш до устья Дуная;


6. Какое государство в Казахстане в 960 г. официально объявило ислам государственной религией?

A) Тюргешский каганат.

B) Караханидское государство.

C) Кипчакская конфедерация.10 сынып.

2 айналым. Тест тапсырмалары.

(Әрбір дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланады)
1. Мустье кезеңінде адамның қол жеткізген ірі жетістігі:

A) Ысқылау тәсілі арқылы отты игеру.

B) Металлдан еңбек құралдарын жасауды игеру.

C) Кремний мен сүйектің өңдеудің пайда болуы.


2. Ресми тарихи жылнамаларда бірнеше ірі мемлекеттер (қағанаттар) құрылуының түркілік кезеңдері жазылған. Олардың хронологиялық шеңбері қай кезеңдерді қамтиды?

A) IV ғ. – XV ғ. ортасы.

B) VI ғ. – XIII ғ. басы.

C) XIII ғ. басы. – XV ғ.


3. Ерте палеолит ірі үш кезеңге бөлінеді (дұрыс емес жауапты көрсет)?

A) олдувай;

B) рашель;

C) мустье.


4. Бастапқы кезеңде бұл бірлестік «Маңғыт үйі» деп, ал XVI ғ. басынан бастап «Ноғай ордасы» деп аталды, оның негізін қалаған кім?

A) Едіге.

B) Ноғай.

C) Маңғыт.


5. XI-XV ғғ. араб-парсы деректерінде Дешті-Қыпшақ бұл:

A) Хуанхенің солтүстігінен Дунайға дейінгі Ұлы даланың тарихи географиялық аудандардың атауы.

B) Алтайдан Еділге дейін созылып жатқан дала мен шөлдердің тарихи- географиялық аудандарының атауы.

C) Сырдария өзенінің төменгі ағысы мен Балхаш көлінен Дунайға дейінгі алып жатқан дала мен шөлдердің тарихи-географиялық аудандарының атауы.


6. Қазақстан тарихындағы қай мемлекет 960 ж. Исламды ресми мемлекеттік дін деп жариялады?

A) Түргеш қағанаты.

B) Қарахан мемлекеті.

C) Қыпшақ конфедерациясы.7. В казахском фольклоре существовала «Легенда о хромом кулане», в которой поэтическими красками описывалась смерть одного из потомков Чингиз-хана. О чьей трагической гибели Улы Жыршы сообщил «Потрясателю Вселенной» при помощи своей домбры?

A) Тулу.


B) Чагатая.

C) Джучи.


8. Тюркский каганат возник в:

A) 522 г.

B) 542 г.

C) 553 г.


9. Согласно сложившейся традиции «Эпохой боевых колесниц» называют:

A) Эпоху бронзы.

B) Эпоху энеолита

C) Эпоху античности


10. Начало формирования целой группы (северной) нынешних тюркоязычных народов (казахов, татар, кыргызов, башкир и т.д.) было положено:

A) переселение гуннов в Европу;

B) переселением огузов на запад и юго-запад;

C) переселением кыпчаков на запад.


11. Мавераннахр – это:

A) Историко-географическая область, включающая Восточно-Туркестанский оазис.

B) Арабское название прибрежных регионов Амударьи.

C) Арабское название междуречья Амударьи и Сырдарьи с городами Самарканд, Бухара и др.


12. Одним из известных сакских захоронений является Большой Берельский курган, давший название берельскому этапу культуры древних скотоводов Восточного Казахстана. Этот этап датируется учеными:

A) VII-VI вв. до н..э.

B) V-IV вв. до н..э.

C) IV-III вв. до н..э.


13. В 612 г. Бильге-каган стал правителем:

A) Тюргешского каганата.

B) Западнотюркского канагата.

C) Восточнотюркского канагата.

7. Қазақ фольклорында Шынғыс ханның бір ұлысынын қаза болуын суреттейтін «Ақсақ құлан туралы аңыз» бар. Ұлы жыршы домбырасы арқылы «Әлемде дүрсілекендерушіге» кімнің өлімі жайлы жеткізеді.

A) Төле.


B) Шағатай.

C) Жошы.
8. Түрік қағанаты құрылған жыл:

A) 522 ж.

B) 542 ж.

C) 553 ж.
9. Қалыптасқан дәстүр бойынша «Әскери арбалар дәуірі» деп аталатын кезең:

A) қола дәуірі.

B) энеолит дәуірі.

C) антикалық дәуір.


10. Бүгінгі түркі халықтарының (қазақ, татар, қырғыз, башқұрт) қалыптаса бастауы қашан басталған?

A) Ғұндардың Еуропаға қоныс аударуы.

B) Оғыздардың батыс және оңтүстік-батысқа қоныс аударуы.

C) Қыпшпқтардың батысқа қоныс аударуы.


11. «Мауереннахр» ұғымы нені білдіреді?

A) Шығыс Түркістан оазисін қамтитын тарихи-географиялық аймақ.

B) Амудария жағалауындағы аймақтың арабша атауы.

C) Арабтардың Самарқанд, Бұхара қалаларын қамтитын Әмудария мен Сырдария өзендері аралығының атауы


12. Сақ қорғандарының ең атақтыларының бірі - ежелгі Шығыс Қазақстан көшпенділер мәдинетінің бір кезеңіне өз атын берген Үлкен Берел қорғандары.Бұл кезеңді ғалымдар қай уақытпен анықтайды?

A) Б.з.д.VII-VI ғғ;

B) Б.з.дV-IV ғғ;

C) Б.з.д IV-III ғғ:


13. Білге қаған 612 жылы қай қағанаттың билеушісі болды?

A) Түргеш қағанатының.

B) Батыс түрік қағанатының.

C) Шығыс түрік қағанатының.14. Непревзойденным создателем классических кюев для сыбызгы и выдающимся исполнителем в XIX в. был:

A) Таттимбет.

B) Мухит.

C) Сарымалай.


15. Старшины - представители многочисленной прослойки правящей элиты казахов, осуществлявшие социально-регулирующие функции во всех звеньях кочевых общин. Звание старшины у казахов могли получать лица:

A) обладавшие большим интеллектуальным потенциалом, разносторонним знанием и богатым опытом хозяйственной жизни казахов, в первую очередь, связанную со скотоводством.

B) обладавшие большим интеллектуальным потенциалом, разносторонним знанием и богатым опытом социальной жизни казахов, в первую очередь, связанную с обычным правом – адатом.

C) обладавшие большим интеллектуальным потенциалом, разносторонним знанием и богатым опытом социально-политической жизни казахов, и являвшихся представителями «ак суйек».


16. Родоначальником династии тюргешей был:

A) Истеми-каган.

B) Учлик-каган.

C) Мукан-каган.


17. Назовите кодекс правовых норм, обнародованных Чингисханом в 1206 г. на курултае монгольской знати и значительное время имевших хождение в государствах на территории Казахстана?

A) Яссы;


B) Яса;

C) Ясак.
18. Ниже приведен отрывок из «Тарих-и Рашиди» Мирзы Мухаммада Хайдара Дулати, в котором пропущено название государства, описываемого в нем. О какой стране говорится во фрагменте источника и кто был основателем династии его правителей?

«Восточная окраина [______?______] примыкает к землям калмаков и [включает в себя] Барскуль, Эмиль и Иртыш. На севере он граничит с Кокча-Тенгизом, Бумом и Кара-Талом, на западе – с Туркестаном и Ташкентом, на юге - с ферганским вилайетом, Кашгаром, Аксу, Чалышем и Турфаном… Протяженность всех земель составляет путь семи-восьми месяцев».

A) Мавераннахр – эмир Тимур;

B) Государство кочевых узбеков – Абулхайр-хан;

C) Могулистан - чагатаид Тоглук-Тимур.

14. Сыбызғыға арналған тамаша классикалық күйлерді құрастырушы және ХІХ ғ. көрнекті орындаушы кім?

A) Тәттімбет.

B) Мұхит.

C) Сарымалай.


15. Старшындар – көшпелі қауымдардың барлық топтарындағы әлеуметтік-реттеуші функцияларды жүзеге асырушы қазақ элитасының өкілдері. Бұл атақты кімдер иелене алған?

A) жоғары интеллектуалды күш-қуаты, жан-жақты білімі бар және қазақтардың әлеуметтік өмірінен, әсіресе, малшаруашылығынан тәжірибесі мол адамдар.

B) жоғары интеллектуалды күш-қуаты, жан-жақты білімі және қазақтардың әлеуметтік өмірінен, әсіресе, дәстүрлі құқық – әдеттен мол тәжірибесі бар адамдар.

C) жоғары интеллектуалды күш-қуаты, жан-жақты білімі және қазақтардың әлеуметтік өмірінен мол тәжірибесі бар және «ақ сүйектер» өкілі болып табылатын адамдар.


16. Түргеш әулетінің негізін салушы:

A) Истеми-каған.

B) Үшлік-каған.

C) Мұқан қаған.


17. 1206 ж. ќ±рылтайда жарияланѓан Ќазаќстан территориясында біраз уаќыт ќолданысќа ие болѓан Шыњѓысханныњ єдеттен ќ±ќыќтар жинаѓын ата.

A) Яссы.


B) Яса.

C) Жасаќ.


18. Төменде Мұхамед Хайдар Дулатидің "Тарихи Рашиди" шығарсмасынан үзінді келтіріледі. Үзіндіде мемлекеттің аты алынып көрсетілген. Әңгіме қай ел оны басқарушылар әулетінің негізінм кім салды?

"...шығыс шекарасы қалмақ өзендерімен шектеседі. Солтүстікте Көкше теңіз, Бум мен Қараталмен, бастыста Түркістан мен Ташкентпен, оңтүстікте Ферғана уалияты, Қашқар, Ақсу, Шапыш пен Турфанмен шектеседі. Барлық жерлердің ұзақтығы жеті-сегіз аймақ жер"

A) Мәуеренахр - Әмір Темір.

B) Көшпелі өзбектер мемлекеті - Әбілқайыр хан.

C) Моғолстан – Шағатай ұрпағы Тоғылық Темір.


19. Важнейшими элементами потестарной структуры казахских ханств в 18 - нач. 19 вв. являлись:

A) Ханы, султаны, родовые старшины.

B) Племя, поколение, род.

C) Бии, батыры.


20. Какого поэта-жырау, одного из влиятельных сановников хана Золотой Орды Улуг-Мухаммеда, впоследствии сторонника ханов Гирея и Джанибека, Чокан Валиханов называл «Великим степным философом»?

A) Казтуган-жырау.

B) Доспамбет-жырау.

C) Асан Кайгы.

19. 18 ғ.-19 ғ. басындағы қазақ хандығының потестарлық құрылымының маңызды элемені:

A) Хандар, сұлтандар, ру старшындары.

B) Тайпа, ұрпақ, ру.

C) Билер, батырлар.


20. Алтын Орда ханы Ұлық Мұхамедтің замандасы, кейіннен керей мен Жәнібек хандардың жақтасы болған Ш. Уәлиханов «Даланың ұлы философы» деп атаған ақын-жырау кім?

A) Қазтуған жырау.

B) Доспамбет жырау.

C) Асан қайғы.
11 класс

2 тур. Тестовые задания.

(Каждый верный ответ оценивается в 1 балл)
1. Антирусское восстание в Северном и Центральном Казахстане под руководством султана Саржана Касымова продолжалось почти 12 лет и проходило:

A) 1930–1842 гг.

B) 1824/5-1836 гг.

C) 1836-1838 гг.


2. Историческая дисциплина, изучающая происхождение и развитие географических названий и занимающаяся их толкованием называется:

A) Топонимика

B) Ономастика

C) Этимология.


3. Первоначально это государственное объединение носило название «Мангытский юрт», затем с нач. XVI в. - Ногайская Орда. Фактическим его основателем считается:

A) Едиге;

B) Ногай;

C) Мангыт.


4. Когда начинается крестьянская колонизация Казахского края?

A) После принятия подданства ханом Абулхаиром;

B) После отмены крепостного права в России в 1861 г.;

C) В ходе проведения Столыпинской реформы 1906 г.


5. В 1722 г. началась агрессия Джунгарского ханства, названная в истории казахского народа «Годами Великого бедствия» («Актабан Шубырынды»). Одним из доминирующих факторов, позволивших им начать наступление на казахские кочевья именно в этот год, была:

A) смерть цинского богдыхана Канси и последовавшее после этого временное затишье на границах Джунгарии и Китая.

B) междоусобная борьба между казахской знатью.

C) смерть казахского хана-объединителя Тауке и последовавший после этого разлад между другими царствующими ханами.


6. Продовольственный налог был заменен единым сельскохозяйственным налогом, взимаемым преимущественно в денежной форме:

A) В 1923 г.

B) В 1924 г.

C) В 1925 г.11 сынып

2 айналым. Тест тапсырмалары.

(Әрбір дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланады)
1. Орыстарға қарсы Солтүстік және Орталық Қазақстанда Саржан Қасымовтың бастауымен 12 жылға созылған көтеріліс қай жылдары болды?

A) 1930-1842 жж.

B) 1824/5-1836 жж.

C) 1836-1838 жж.


2. Географиялық атаулардың шығу тегі мен дамуын және олардың мағынасын түсіндірумен айналысатын ғылым саласы:

A) Топонимика.

B) Ономастика.

C) Этимология.


3. Бастапқы кезеңде бұл бірлестік «Маңғыт үйі» деп, ал XVI ғ. басынан бастап «Ноғай ордасы» деп аталды, оның негізін қалаған кім?

A) Едіге;

B) Ноғай;

C) Маңғыт.


4. Ќазаќ µлкесін крестьяндыќ отарлау ќашан басталды?

A) Єбілќайыр ханныњ бодандыќты ќабылдауынан.

B) Ресейдегі 1867ж. крепостниктік ќ±ќыќты жойѓаннан кейін.

C) 1906 ж. Столыпин реформасын ж‰ргізу барысында.


5. 1722 ж. Жоңғар хандығының агрессиясы басталды. Бұл кезең қазақ халқы тарихында «Ақтабан шұбырынды жылдар» атымен қояды.

Жоңғарлардың осы жылдары шабуыл жасауына әсер еткен негізгі факторлардың бірі:

A) Қытай боғдыханы Кансидің өлімінен кейін Жоңғария мен Қытай шекарасында уақытша тыныштықтың орнауы.

B) Қазақ билеушілерінің өзара күресі.

C) Тәуке ханның қайтыс болуы және осыдан кейін билеуші хандар арасындағы тартыс.
6. Қай жылы азық-түлік салығы тек ақшалай түрдегі бірыңғай ауылшаруашылық салығына ауыстырылды

A) 1923 ж.

B) 1924 ж.

C) 1925 ж.7. Он наследовал ханский титул согласно завещанию своего отца и указу императора Александра I в 1823 г., имел звание генерал-майора русской армии и был одним из первых создателей музейных коллекций предметов быта и истории культуры казахского народа.

A) Жангир-хан

B) Бокей-хан;

C) Каип-хан.


8. Что означает термин «шаманизм»?

А) Вера определенного общества в существование душ и духов, в одушевлённость всей природы;

B) Комплекс верований и обрядов определенного общества, связанных с представлением о родстве между группами людей и видами животных и растений (реже явлениями природы и неодушевленными предметами);

C) Магическое учение о способах осознанного и целенаправленного взаимодействия с духами.


9. Первый Всекиргизский (Всеказахский) съезд в Оренбурге, положивший начало созданию национально-демократической партии “Алаш”, проходил:

А) 21-28 июля 1916 г.

B) 21-28 июля 1917 г.

C) 5-13 декабря 1918 г.


10. Что было главной причиной восстания казахских егинши под предводительством Жанхожи Нурмухамедова, начавшееся в 1856 году?

А) Строительство укреплений в низовьях Сырдарьи и начало казачьей колонизации.

B) Введение непосильного дорожного налога и обслуживание караванов.

C) Непомерное увеличение налогов с населения.


11. В каком жузе проходило восстание под руководством Срыма Датова?

А) Старшем жузе.

B) Младшем жузе.

C) Охватило Средний и Младший жуз и перекинулось на территорию башкир.


12. О ком это было сказано: «Уступая своему деду в уме, но превосходя его и своего отца энергией характера, стал известен во всей степи»?

A) Кенесары Касымове.

B) Жанкоже Нурмухамедове.

C) Махамбете Утемисове.


7. Ол 1823 ж. император І Александрдың жарлығымен және әкесінің өсиетімен хан тағын мұраланды. Орыс әскерінің генерал-майор шенін иемденумен қатар қазақ халқының рухани тарихи мен тұрмыстық бұйымдарының алғашқы мұражайын ашты. Ол кім?

А) Жәнгір-хан

B) Бөкей-хан;

C) Қайып-хан.


8. «Шаманизм» термині нені білдіреді?

А) Белгілі бір қоғамның жан мен рухтың барлығына және табиғаттың жаны бар екендігіне сенуі.

B) Белгілі бір қоғамдағы адамдар тобы және жануарлар мен өсімдіктердің түрлері арасыңда туыстық қатынастардың болатындығымен байланысты сенімдер мен ғұрыптардың жиынтығы.

C) Саналы және арнайы бағытталған әдістер арқылы рухтармен бірлесіп әрекет етуге бағытталгын магиялық ілім.


9. Алаш ±лттыќ демократиялыќ партиясыныњ негізі ќаланѓан Бірінші жалпы ќырѓыз съезі ќай жылы µтті.

А) 1916 ж. 21-26 шілде.

B) 1917 ж. 21-28 шілде.

C) 1918 ж. 5-13 желтоќсан.


10. 1856 ж. Жанғожа Нұрмұхамедовтың бастауымен болған қазақ егіншілері көтерілісінің басты себебі не?

А) Сырдарияның төменгі ағысындағы бекіністердің құрылысы мен казак отарлауының басталуы.

B) шамадан тыс жол салығын енгізу мен керуендерге қызмет ету.

C) халықтан жиналатын салықтың шамадан тыс артуы.


11. Сырым Датовтың басқарған көтеріліс қай жүзде болды?

А) Ұлы жүзде.

B) Кіші жүзде.

C) Орта және Кіші жүздерді қамтып, башқұрлар территориясына ұласты.


12. «Өзінің атасынан айласы аздау болғанмен, атасы мен әкесінен қажырлығы жағынан асып түсу арқылы қазақ даласына кең танымал болған». Әңгіме кім жайлы болып отыр?

A) & Кенесары Касымұлы.

B) Жанқожа Нұрмағамбетов.

C) Махамбет Өтемісұлы.13. Первый звуковой казахский художественный фильм, созданный на киностудии «Ленфильм» назывался:

A) «Девушка-джигит».

B) «Амангельды».

C) «Наш милый доктор».


14. Годы первой пятилетки охватывают период:

A) 1928-1932 гг.

B) 1929-1933 гг.

C) 1930-1934 гг.


15. Как известно, звание «батыр» никогда не было наследственным, его приобретали только личными подвигами. Однако нередко батырами становились сын и внук того или иного батыра, заметно проявившие себя на военном поприще. Например, Жоламан Тленши – лидер народно-освободительного движения казахов в 20-е – начале 30-х гг. 19 в. был внуком:

A) Богенбай-батыра из рода табын поколения жетыру.

B) Карасай-батыра.

C) Богенбай-батыра из рода канжигалы племени аргын.


16. Государство Могулистан образовалось на северо-востоке Средней Азии, в Семиречье и Восточном Туркестане в результате распада государства:

A) Чагатаидов.

B) Джучидов.

C) Тулуидов.


17. Вставьте пропущенное слово: « _______________ - это наука, изучающая состав, происхождение, расселение и культурно-исторические взаимосвязи народов мира, их материальную и духовную культуру, особенности быта».

A) Этногенез.

B) Этнонимика.

C) Этнология.


18. Каждый казахский род и племя, наряду с родовой тамгой, имели свой боевой клич – уран. Однако в истории казахского народа был и общенародный боевой клич:

A) Бахтияр!

B) Алаш!

C) Ак жол!

13. «Ленфильм» киностудиясында түсірілген бірінші дыбыстық қазақ көркем фильмі –

A) «Қыз-жігіт»/

B) «Амангелді».

C) «Біздің сүйікті доктор»/


14. Бірінші бесжылдық қай жылдарды қамтиды?

A) 1928-1932 жж.

B) 1929-1933 жж.

C) 1930-1934 жж.


15. Батыр атағы мұрагерлік жолмен емес, жеке ерлігіне орай берілді. Кей жағдайда батыр атағы батырдың баласы немесе немересіне әскери ерлігі үшін де беріліп отырды. Мысалы: Жоламан Тіленшіұлы 19ғ. 20-30 ж.ж. қазақтардың ұлт-азаттық қозғалысына жетекшілік жасады. Ол кімнің немересі еді?

A) Табын тайпасынан шыққан Бөгенбай батыр

B) Қарасай батыр

C) Қанжығалы руынан шыққан Бөгембай батыр


16. Моғолстан мемлекеті Орта Азияның батыс-шығысында Шығыс Түркістан мен Жетісудағы қай мемлекеттің ыдырауы нәтижесінде пайда болды?

A) Шағатай ұрпактарының мемлекеті.

B) Жошы ұрпактарының мемлекеті.

C) Төле ұрпактарының мемлекеті.


17. Тиiстi сөздi қойыңыз: « _______________ - әлем халықтарының шығу тегiн, орналасуы мен мәдени-тарихи байланысарын, олардың материалдық және рухани мәдениетiн зерттейтiн ғылым».

A) Этногенез.

B) Этнонимика.

C) Этнология.


18. Ертеде әрбір қазақ рулары мен тайпаларының өздерінің таңбалары, жаугершілік ұрандары болған. Дегенмен қазақ халқы тарихында жалпыхалықтық, ортақ ұраны да болған:

A) Бахтияр!

B) Алаш!

C) Ақ жол!
19. 27 ноября 2012 г. Астана победила в конкурсе на право проведения международной выставки EXPO-2017. Тематика первой в центрально-азиатском регионе и СНГ выставки:

A) «Энергия будущего»;

B) «Экология будущего»;

C) «Энергетика будущего».


20. Арабский летописец Ал-Омари писал, что монголы, придя в Дешт-и Кыпчак, «смешались и породнились с кыпчаками, и все они стали точно кыпчаками». Как в научной литературе называется явление слияния одного народа с другим путем усвоения его языка, культуры.

A) Ассимиляция.

B) Диссимиляция.

C) Интеграция.

19. 2012 жылдың 27 қарашасында Астана қаласы конкурсте халықаралық EXPO-2017 көрмесің өткізу құқығын жеңіп алды. Орталық-азия аймағындағы бірінші және ТМД-ғы көрменің тақырыбы қандай:

A) «Болашақтың энергиясы»;

B) «Болашақтың экологиясы»;

C) «Болашақтың энергетикасы».


20. Араб жылнамашысы Аль- Омари монғолдар турлы: «Олар Дешті Қапшаққа келіп, қыпшақтармен араласып, туысып кетті, өздері де қыпшақтардай болып кетті» деп жазды. Ғылыми әдебиетте бір халықтың екінші халыққа оның тілін, мәдениетін меңгеру арқылы сіңісіп кету процесі қалай аталады?

A) Ассимиляция.

B) Диссимиляция.

C) Интеграция.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Реферат kz Қазақша рефераттар сайты Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев Қазақстанның ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы. Ғарышкер, техника ғылымдарының докторы
2015 -> Реферат kz Қазақша рефераттар сайты Жердегі сұлулықтың мекені
2015 -> Реферат kz Қазақша рефераттар сайты Жердегі сұлулықтың мекені
2015 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
2015 -> Абай және кітапхана
2015 -> Реферат kz Қазақша рефераттар сайты Абайтанушы
2015 -> Абайдың ақын-шәкірттері Ақылбай Абайұлы
2015 -> Реферат kz Қазақша рефераттар сайты
2015 -> 1961 жылы 12-сәуiрде Юрий Гагарин «Восток» кемесiмен ғарышқа ұшты Юрий Гагарин


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет