Административно-процессуальных документов учебно-практическое пособиебет1/33
Дата31.12.2019
өлшемі0,98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ

ШЫРАҚБЕК ҚАБЫЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ АКАДЕМИЯСЫ


КОСТАНАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ИМЕНИ ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА
ӘКІМШІЛІК-ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ҮЛГІЛЕРІ

ОҚУ-ТӘЖІРИБЕЛІК ҚҰРАЛЫ


ОБРАЗЦЫ

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ


Костанай, 2018

ӘОЖ 342

КБЖ 67.401

Қ 81

Басуға ҚР ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы

Қостанай академиясының Ғылыми кеңесімен ұсынылды
Пікір бергендер:

Д.А. Ким - заң ғылымдарының кандидаты, отставкадағы полиция подполковнигі

А.З. Ибраев - заң ғылымдарының кандидаты, доцент, отставкадағы

полиция полковнигіА.В. Григоревский - Қостанай облыстық ІІД жергілікті полиция қызметі бастығының орынбасары, полиция полковнигі


Қызылов М.А.

Қ 81 Әкімшілік процессуалдық құжаттардың үлгілері: оқу-тәжірибелік құралы = Образцы административно-процессуальных документов: учебно-практическое пособие / М.А. Қызылов, А.С. Смышляев, С.В. Корнейчук,
А.А. Базарбаев, Д.Қалқаманұлы - ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы, 2018. – 136 б. – Қазақша, орысша.
ISBN 978-601-7551-38-4
Оқу-тәжірибелік құралында ішкі істер органдары қызметкерлерінің әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді ресімдеу кезінде қолдануға арналған құжаттардың үлгілері берілген.

Оқу құралы ішкі істер органдарының күнделікті қызметінде, сонымен қатар құқық қорғау органдарының оқу орындарында әкімшілік құқық және әкімшілік қызмет бойынша тәжірибелік дәрістерді жүргізу кезінде қолдануға арналған.


ӘОЖ 342.9

КБЖ 67.401

ISBN 978-601-7551-38-4
 ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы

Қостанай академиясы, 2018.УДК 342.9

ББК 67.401

Қ 81
Рекомендовано к изданию Ученым советом Костанайской академии
МВД РК имени Шракбека Кабылбаева
Рецензенты:

Д.А. Ким –кандидат юридических наук, подполковник полиции в отставке

А.З. Ибраев –кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции в отставке

А.В. Григоревский – заместитель начальника местной полицейской службы ДВД Костанайской области, полковник полиции


Қызылов М.А.

Қ 81 Әкімшілік процессуалдық құжаттардың үлгілері: оқу-тәжірибелік құралы = Образцы административно-процессуальных документов: учебно-практическое пособие / М.А. Қызылов, А.С. Смышляев, С.В. Корнейчук,
А.А. Базарбаев, Д.Қалқаманұлы - ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы, 2016. – 136 б. – Қазақша, орысша.
ISBN 978-601-7551-38-4
В настоящем пособии содержатся образцы документов, которые предназначены для использования сотрудниками органов внутренних дел при оформлении дел по делам об административных правонарушениях.

Предназначено для использования в практической деятельности органов внутренних дел, а также при проведении практических занятий по административному праву и административной деятельности в учебных заведениях правоохранительных органов.

УДК 342.9

ББК 67.401

ISBN 978-601-7551-38-4

 Костанайская академия МВД РК

им. Шракбека Кабылбаева, 2018

МАЗМҰНЫ

СОДЕРЖАНИЕ:


Алғы сөз 17

1-үлгі 19

Көлiк құралын, кемені, оның ішінде шағын көлемді кемені ұстап алу, жеткiзу және пайдалануға тыйым салу 19

АКТІСІ 19

2-үлгі 21

Қызметті немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру не оған тыйым салу 21

АКТІСІ 21

4-үлгі 23

Әкімшілік құқық бұзушылық жасау фактісі бойынша 23

ЕСКЕРТУ 23

5-үлгі 24

Келтiрiлген зиян үшiн ресми 24

КЕШІРІМ СҰРАу 24

6-үлгі 25

Әкімшілік құқық бұзушылық ісі бойынша іс жүргізу тілін өзгерту туралы 25

ҚАУЛЫ 25


7-үлгі 26

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жургізуді тоқтату туралы 26

ҚАУЛЫ 26

8-үлгі 27

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ісі бойынша іс жүргізуде қорғаушының міндетті түрде қатысуы жайлы 27

ҚАУЛЫ 27


9-үлгі 28

Заттай дәлелдемелерді әкімшілік құқық бұзушылық туралы ісіне тіркеу 28

ҚАУЛЫСЫ 28

10-үлгі 29

11-үлгі 30

Қаулыны өзгеріссіз, ал шағымды, наразылықты қанағаттандырусыз қалдыру туралы 30

қаулы 30

12-үлгі 31

Жол жүрісі қағидаларын білуін тексеруге жіберу туралы 31

қаулы 31


13-үлгі 32

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша 32

ҚАУЛЫ 32

14-үлгі 34

Заңдылықты бұзу жағдайлары айқындалған, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайлар анықталуы туралы 34

қаулы 34


15-үлгі 35

Шағымды қанағаттандыру не оны қанағаттандырудан бас тарту туралы 35

қаулы 35

16-үлгі 36

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым жасау, наразылық келтіру мерзiмiн қалпына келтiру туралы 36

ҚАУЛЫ 36


17- үлгі 37

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, наразылық бойынша 37

ҚАУЛЫ 37

18-үлгі 38

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргiзудi тоқтату туралы қаулының күшiн жою туралы 38

ҚАУЛЫ 38


19-үлгі 39

Мемлекеттік жеке сот орындаушысына айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындату 39

ҚАУЛЫСЫ 39

20- үлгі 40

ҚОРҒАУ НҰСҚАМАСЫ 40

21-үлгі 42

Ұсталған көлік құралын қайтаруға 42

№ ______РҰҚСАТ БЕРУ 42

22-үлгі 43

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша қысқартылған іс жүргізу кезінде салынған айыппұлды төлеу 43

№ _________түбіртегі 43

23-үлгі 44

Өздігінен бас тарту, қарсылық білдіру туралы өтінішхатты қанағаттандыру не оны қанағаттандырудан бас тарту туралы 44

ҰЙҒАРЫМ 44

24-үлгі 45

Тұлғаның әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша өндіріске қатысудан өздігінен бас тарту немесе қарсылық білдіру жайлы арызын қанағаттандыру туралы 45

ҰЙҒАРЫМ 45

25-үлгі 46

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша сараптама тағайындау және жүргізу туралы 46

ҰЙҒАРЫМ 46

26-үлгі 48

Ұйымдардан, қоғамдық бiрлестiктерден iстiң шешiлуiне қажеттi қосымша мәлiметтерді талап етіп алдыру туралы 48

ҰЙҒАРЫМ 48

27-үлгі 49

Жеке тұлғаны не заңды тұлғаның өкiлiн, әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылатын кәмелетке толмаған адамның заңды өкiлiн күштеп әкелу туралы 49

ҰЙҒАРЫМ 49

28-үлгі 50

Арызды толық қанағаттандыру немесе оны қанағаттандыруға ішінара бас тарту туралы 50

ҰЙҒАРЫМ 50

29-үлгі 51

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша әкімшілік айыппұл төлеу қажеттілігі туралы 51

ҰЙҒАРЫМ 51

30-үлгі 52

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша жаңылыс, қате жазуларды немесе арифметикалық қатені түзету туралы 52

ҰЙҒАРЫМ 52

31-үлгі 53

Шағымды қарауға ұсыну нәтижелері бойынша 53

ҰЙҒАРЫМ 53

32-үлгі 54

Істі қарастыру уақыты мен орны туралы немесе жеке процессуалдық әрекет ету жайлы 54

ХАБАРЛАМА (хабарлау) 54

33-үлгі 55

Кәмелетке толмаған адам жасаған әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстiң қаралатын орны мен уақыты туралы прокурорды 55

ХАБАРДАР ЕТУ 55

34-үлгі 56

Жеткізудің жүргізілмеу себептері туралы 56

ХАБАРЛАМА 56

35-үлгі 57

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша мән-жайлар дәлелденбеуіне байланысты iстi тоқтату туралы 57

ХАБАРЛАМА 57

36-үлгі 58

Зиянды өтеу тәртiбiн түсiндiру туралы 58

ХАБАРЛАМА 58

37-үлгі 59

Жауап алу 59

ХАТТАМАСЫ 59

38-үлгі 60

Он төрт жасқа толмаңан кәмелетке толмағаннан жауап алу 60

ХАТТАМАСЫ 60

39-үлгі 61

Жеке басты тексеріп-қарау 61

ХАТТАМАСЫ 61

40-үлгі 63

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша аудармашыны тағайындау туралы 63

ХАТТАМА 63

41-үлгі 64

Дәлелдемелерді әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы iстерге тіркеу жайлы 64

ХАТТАМА 64

42-үлгі 65

ЖЕТКІЗУ ХАТТАМАСЫ 65

43-үлгі 67

Әкiмшiлiк ұстап алу жөнiнде 67

ХАТТАМА 67

44-үлгі 69

Көлік құралын, шағын көлемді кемені жете тексеру 69

ХАТТАМАСЫ 69

45-үлгі 71

Қарап-тексеру 71

ХАТТАМАСЫ 71

46-үлгі 73

Жеке тұлғаның өзімен бірге алып жүрген заттары мен құжаттарын алып қою 73

ХАТТАМАСЫ 73

47-үлгі 75

Заңды тұлғаға тиесiлi аумақтарды, үй-жайларды, тауарларды, өзге де мүлiктi, сондай-ақ тиiстi құжаттарды қарап-тексеру 75

ХАТТАМАСЫ 75

48-үлгі 76

Заңды тұлғаға тиесiлi құжаттар мен мүлiктi алып қою 76

ХАТТАМАСЫ 76

49-үлгі 78

Заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлiк құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу 78

ХАТТАМАСЫ 78

50-үлгі 79

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы 79

№ ___ ХАТТАМА 79

Введение 81

Образец 1 83

Акт 83

задержания, доставления и запрещения эксплуатации транспортного средства, судна, в том числе маломерного судна 83Образец 2 84

Акт 84


о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных ее видов 84

Образец 3 85

ЗАЩИТНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ 85

Образец 4 87

Извещение прокурора 87

о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним 87

Образец 5 88

Извещение 88

о разъяснении порядка возмещения вреда 88

Образец 6 89

Квитанция № _________ 89

об уплате административного штрафа в порядке сокращенного производства по делу об административном правонарушении 89

Образец 7 91

Определение 91

об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении 91

Образец 8 92

Определение 92

об удовлетворении заявления о самоотводе или отводе лица от участия в производстве по делу об административном правонарушении 92

Образец 9 93

Определение 93

о назначении и производстве экспертизы по делу об административном правонарушении 93

Образец 10 94

Определение 94

об истребовании дополнительных необходимых материалов по делу об административном правонарушении 94

Образец 11 95

ОПРЕДЕЛЕНИЕ О ПРИВОДЕ 95

физического лица либо представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по административному делу, законного представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности 95

Образец 12 97

Определение 97

об удовлетворении заявлений о самоотводе, отводе либо об отказе в их удовлетворении 97

Образец 13 98

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 98

о продлении срока рассмотрения дела об административном правонарушении 98

Образец 14 99

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 99

по делу об административном правонарушении о необходимости уплаты административного штрафа 99

Образец 15 100

Определение 100

об исправлении описки, опечатки или арифметической ошибки в постановлении по делу об административном правонарушении 100

Образец 16 101

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 101

по результатам рассмотрения жалобы на представление 101

Образец 17 102

Официальные извинения 102

за причиненный вред 102

Образец 18 103

Постановление 103

о изменении языка производства по делу об административном правонарушении 103

Образец 19 104

Постановление 104

об отмене или изменении решения по делу об административном правонарушении 104

Образец 20 105

Постановление 105

об обязательном участии защитника в производстве по делу об административном правонарушении 105

Образец 21 106

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 106

о приобщении к делу об административном правонарушении вещественных доказательств 106

Образец 22 107

Постановление 107

о прекращении производства по делу об административном правонарушении 107

Образец 23 108

Постановление 108

о направлении на проверку знания правил дорожного движения 108

Образец 24 109

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 109

по делу об административном правонарушении 109

Образец 25 111

Постановление 111

об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении 111

Образец 26 112

Определение 112

Образец 27 113

Постановление 113

по жалобе, протесту на постановление по делу об административном правонарушении 113

Образец 28 114

Постановление 114

о прекращении производства по делу об административном правонарушении 114

Образец 29 115

Образец 30 116

Уведомление (извещение) 116

о времени и месте рассмотрения дела или совершения отдельных процессуальных действий 116

Образец 31 117

Протокол опроса 117

Образец 32 118

Протокол опроса 118

несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего четырнадцатилетнего возраста 118

Образец 33 119

Протокол 119

личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при физическом лице 119

Образец 34 121

ПРОТОКОЛ 121

о назначении переводчика по делу об административном правонарушении 121

Образец 35 122

Протокол 122

о приобщении к делу об административном правонарушении вещественных доказательств 122

Образец 36 123

Протокол доставления 123

Образец 37 125

Протокол задержания 125

Образец 38 127

ПРОТОКОЛ 127

досмотра транспортного средства, маломерного судна 127

Образец 39 129

Протокол осмотра 129

Образец 40 131

Протокол 131

изъятия вещей и документов, находящихся при физическом лице 131

Образец 41 133

Протокол осмотра 133

территорий, помещений, товаров, иного имущества, принадлежащих юридическому лицу, а также соответствующих документов 133

Образец 42 134

Протокол 134

изъятия документов и имущества, принадлежащих юридическому лицу 134

Образец 43 136

Протокол 136

о наложении ареста на товары, транспортные средства и иное имущество, принадлежащее юридическому лицу 136

Образец 44 137

Протокол № __________ 137

об административном правонарушении 137

Образец 45 139

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 139

о нарушении законности, а также причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения 139

Образец 46 140

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 140

по факту административного правонарушения 140

Образец 47 141

Образец 48 142

Разрешение № ______ 142

на выдачу задержанного транспортного средства 142

Образец 49 143

Уведомление 143

о причинах, по которым доставление не произведено 143

Образец 50 144

Уведомление (извещение) 144

об административном правонарушении, зафиксированном сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме 144
Алғы сөз 22

1-үлгі 24

Көлiк құралын, кемені, оның ішінде шағын көлемді кемені ұстап алу, жеткiзу және пайдалануға тыйым салу 24

АКТІСІ 24

2-үлгі 26

Қызметті немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру не оған тыйым салу 26

АКТІСІ 26

4-үлгі 28

Әкімшілік құқық бұзушылық жасау фактісі бойынша 28

ЕСКЕРТУ 28

5-үлгі 29

Келтiрiлген зиян үшiн ресми 29

КЕШІРІМ СҰРАу 29

6-үлгі 30

Әкімшілік құқық бұзушылық ісі бойынша іс жүргізу тілін өзгерту туралы 30

ҚАУЛЫ 30


7-үлгі 31

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жургізуді тоқтату туралы 31

ҚАУЛЫ 31

8-үлгі 32

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ісі бойынша іс жүргізуде қорғаушының міндетті түрде қатысуы жайлы 32

ҚАУЛЫ 32


9-үлгі 33

Заттай дәлелдемелерді әкімшілік құқық бұзушылық туралы ісіне тіркеу 33

ҚАУЛЫСЫ 33

10-үлгі 34

11-үлгі 35

Қаулыны өзгеріссіз, ал шағымды, наразылықты қанағаттандырусыз қалдыру туралы 35

қаулы 35

12-үлгі 36

Жол жүрісі қағидаларын білуін тексеруге жіберу туралы 36

қаулы 36


13-үлгі 37

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша 37

ҚАУЛЫ 37

14-үлгі 39

Заңдылықты бұзу жағдайлары айқындалған, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайлар анықталуы туралы 39

қаулы 39


15-үлгі 40

Шағымды қанағаттандыру не оны қанағаттандырудан бас тарту туралы 40

қаулы 40

16-үлгі 41

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым жасау, наразылық келтіру мерзiмiн қалпына келтiру туралы 41

ҚАУЛЫ 41


17- үлгі 42

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, наразылық бойынша 42

ҚАУЛЫ 42

18-үлгі 43

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргiзудi тоқтату туралы қаулының күшiн жою туралы 43

ҚАУЛЫ 43


19-үлгі 44

Мемлекеттік жеке сот орындаушысына айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындату 44

ҚАУЛЫСЫ 44

20- үлгі 45

ҚОРҒАУ НҰСҚАМАСЫ 45

21-үлгі 47

Ұсталған көлік құралын қайтаруға 47

№ ______РҰҚСАТ БЕРУ 47

22-үлгі 48

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша қысқартылған іс жүргізу кезінде салынған айыппұлды төлеу 48

№ _________түбіртегі 48

23-үлгі 49

Өздігінен бас тарту, қарсылық білдіру туралы өтінішхатты қанағаттандыру не оны қанағаттандырудан бас тарту туралы 49

ҰЙҒАРЫМ 49

24-үлгі 50

Тұлғаның әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша өндіріске қатысудан өздігінен бас тарту немесе қарсылық білдіру жайлы арызын қанағаттандыру туралы 50

ҰЙҒАРЫМ 50

25-үлгі 51

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша сараптама тағайындау және жүргізу туралы 51

ҰЙҒАРЫМ 51

26-үлгі 53

Ұйымдардан, қоғамдық бiрлестiктерден iстiң шешiлуiне қажеттi қосымша мәлiметтерді талап етіп алдыру туралы 53

ҰЙҒАРЫМ 53

27-үлгі 54

Жеке тұлғаны не заңды тұлғаның өкiлiн, әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылатын кәмелетке толмаған адамның заңды өкiлiн күштеп әкелу туралы 54

ҰЙҒАРЫМ 54

28-үлгі 55

Арызды толық қанағаттандыру немесе оны қанағаттандыруға ішінара бас тарту туралы 55

ҰЙҒАРЫМ 55

29-үлгі 56

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша әкімшілік айыппұл төлеу қажеттілігі туралы 56

ҰЙҒАРЫМ 56

30-үлгі 57

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша жаңылыс, қате жазуларды немесе арифметикалық қатені түзету туралы 57

ҰЙҒАРЫМ 57

31-үлгі 58

Шағымды қарауға ұсыну нәтижелері бойынша 58

ҰЙҒАРЫМ 58

32-үлгі 59

Істі қарастыру уақыты мен орны туралы немесе жеке процессуалдық әрекет ету жайлы 59

ХАБАРЛАМА (хабарлау) 59

33-үлгі 60

Кәмелетке толмаған адам жасаған әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстiң қаралатын орны мен уақыты туралы прокурорды 60

ХАБАРДАР ЕТУ 60

34-үлгі 61

Жеткізудің жүргізілмеу себептері туралы 61

ХАБАРЛАМА 61

35-үлгі 62

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша мән-жайлар дәлелденбеуіне байланысты iстi тоқтату туралы 62

ХАБАРЛАМА 62

36-үлгі 63

Зиянды өтеу тәртiбiн түсiндiру туралы 63

ХАБАРЛАМА 63

37-үлгі 64

Жауап алу 64

ХАТТАМАСЫ 64

38-үлгі 65

Он төрт жасқа толмаңан кәмелетке толмағаннан жауап алу 65

ХАТТАМАСЫ 65

39-үлгі 66

Жеке басты тексеріп-қарау 66

ХАТТАМАСЫ 66

40-үлгі 68

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша аудармашыны тағайындау туралы 68

ХАТТАМА 68

41-үлгі 69

Дәлелдемелерді әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы iстерге тіркеу жайлы 69

ХАТТАМА 69

42-үлгі 70

ЖЕТКІЗУ ХАТТАМАСЫ 70

43-үлгі 72

Әкiмшiлiк ұстап алу жөнiнде 72

ХАТТАМА 72

44-үлгі 74

Көлік құралын, шағын көлемді кемені жете тексеру 74

ХАТТАМАСЫ 74

45-үлгі 76

Қарап-тексеру 76

ХАТТАМАСЫ 76

46-үлгі 78

Жеке тұлғаның өзімен бірге алып жүрген заттары мен құжаттарын алып қою 78

ХАТТАМАСЫ 78

47-үлгі 80

Заңды тұлғаға тиесiлi аумақтарды, үй-жайларды, тауарларды, өзге де мүлiктi, сондай-ақ тиiстi құжаттарды қарап-тексеру 80

ХАТТАМАСЫ 80

48-үлгі 81

Заңды тұлғаға тиесiлi құжаттар мен мүлiктi алып қою 81

ХАТТАМАСЫ 81

49-үлгі 83

Заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлiк құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу 83

ХАТТАМАСЫ 83

50-үлгі 84

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы 84

№ ___ ХАТТАМА 84

Введение 86

Образец 1 88

Акт 88

задержания, доставления и запрещения эксплуатации транспортного средства, судна, в том числе маломерного судна 88Образец 2 89

Акт 89


о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных ее видов 89

Образец 3 90

ЗАЩИТНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ 90

Образец 4 92

Извещение прокурора 92

о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним 92

Образец 5 93

Извещение 93

о разъяснении порядка возмещения вреда 93

Образец 6 94

Квитанция № _________ 94

об уплате административного штрафа в порядке сокращенного производства по делу об административном правонарушении 94

Образец 7 96

Определение 96

об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении 96

Образец 8 97

Определение 97

об удовлетворении заявления о самоотводе или отводе лица от участия в производстве по делу об административном правонарушении 97

Образец 9 98

Определение 98

о назначении и производстве экспертизы по делу об административном правонарушении 98

Образец 10 99

Определение 99

об истребовании дополнительных необходимых материалов по делу об административном правонарушении 99

Образец 11 100

ОПРЕДЕЛЕНИЕ О ПРИВОДЕ 100

физического лица либо представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по административному делу, законного представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности 100

Образец 12 102

Определение 102

об удовлетворении заявлений о самоотводе, отводе либо об отказе в их удовлетворении 102

Образец 13 103

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 103

о продлении срока рассмотрения дела об административном правонарушении 103

Образец 14 104

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 104

по делу об административном правонарушении о необходимости уплаты административного штрафа 104

Образец 15 105

Определение 105

об исправлении описки, опечатки или арифметической ошибки в постановлении по делу об административном правонарушении 105

Образец 16 106

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 106

по результатам рассмотрения жалобы на представление 106

Образец 17 107

Официальные извинения 107

за причиненный вред 107

Образец 18 108

Постановление 108

о изменении языка производства по делу об административном правонарушении 108

Образец 19 109

Постановление 109

об отмене или изменении решения по делу об административном правонарушении 109

Образец 20 110

Постановление 110

об обязательном участии защитника в производстве по делу об административном правонарушении 110

Образец 21 111

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 111

о приобщении к делу об административном правонарушении вещественных доказательств 111

Образец 22 112

Постановление 112

о прекращении производства по делу об административном правонарушении 112

Образец 23 113

Постановление 113

о направлении на проверку знания правил дорожного движения 113

Образец 24 114

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 114

по делу об административном правонарушении 114

Образец 25 116

Постановление 116

об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении 116

Образец 26 117

Определение 117

Образец 27 118

Постановление 118

по жалобе, протесту на постановление по делу об административном правонарушении 118

Образец 28 119

Постановление 119

о прекращении производства по делу об административном правонарушении 119

Образец 29 120

Образец 30 121

Уведомление (извещение) 121

о времени и месте рассмотрения дела или совершения отдельных процессуальных действий 121

Образец 31 122

Протокол опроса 122

Образец 32 123

Протокол опроса 123

несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего четырнадцатилетнего возраста 123

Образец 33 124

Протокол 124

личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при физическом лице 124

Образец 34 126

ПРОТОКОЛ 126

о назначении переводчика по делу об административном правонарушении 126

Образец 35 127

Протокол 127

о приобщении к делу об административном правонарушении вещественных доказательств 127

Образец 36 128

Протокол доставления 128

Образец 37 130

Протокол задержания 130

Образец 38 132

ПРОТОКОЛ 132

досмотра транспортного средства, маломерного судна 132

Образец 39 134

Протокол осмотра 134

Образец 40 136

Протокол 136

изъятия вещей и документов, находящихся при физическом лице 136

Образец 41 138

Протокол осмотра 138

территорий, помещений, товаров, иного имущества, принадлежащих юридическому лицу, а также соответствующих документов 138

Образец 42 139

Протокол 139

изъятия документов и имущества, принадлежащих юридическому лицу 139

Образец 43 141

Протокол 141

о наложении ареста на товары, транспортные средства и иное имущество, принадлежащее юридическому лицу 141

Образец 44 142

Протокол № __________ 142

об административном правонарушении 142

Образец 45 144

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 144

о нарушении законности, а также причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения 144

Образец 46 145

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 145

по факту административного правонарушения 145

Образец 47 146

Образец 48 147

Разрешение № ______ 147

на выдачу задержанного транспортного средства 147

Образец 49 148

Уведомление 148

о причинах, по которым доставление не произведено 148

Образец 50 149

Уведомление (извещение) 149

об административном правонарушении, зафиксированном сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме 149Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет