АЛҒы сөЗ ҚҰрастырылдыДата23.08.2017
өлшемі169.92 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-39.1.197/01- 2013

Оқытушыға арналған

«Мультимедиа-технологиялар»

пәнінің бағдарламасыРедакция №1 от 03.09.2014

6М011100 – «Информатика» мамандығына арналған
«Мультимедиа-технологиялар»

пәнінен оқу-әдістемелік кешен


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014
АЛҒЫ СӨЗ

 1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған:___________ Мукушев Б.А., п.ғ.д., профессор.

«28» тамыз 2014 ж. 1. ТАЛҚЫЛАНДЫ

  1. Семей қаласының Шәкәрім мемлекеттік университетінің информатика кафедрасының отырысында талқыланды

Хаттама №1, «11» қыркүйек 2014 ж.
Кафедра меңгерушісі _________________ Абишова А.А.
2.2. Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды.
Хаттама №1, «12» қыркүйек 2014 ж.
Төрағасы __________ Батырова Қ.А.
3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға ұсынылды.


Хаттама №1 «18» қыркүйек 2014 ж.
Оқыту әдістемелік кеңесінің төрағасы___________ Искакова Г.К.

4.БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


МАЗМҰНЫ


1

Қолданылу аумағы

2

Нормативті сілтеме

3

Жалпы мағлұматтар

4

Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны

5

Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі

6

Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

7

Әдебиеттер  1. ҚОЛДАНЫЛУ АУМАҒЫ

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы 6М011100 "Информатика" мамандығының магистранттарына арналған «Мультимедиа - технологиялар» пәні бойынша оқу әдістемелік кешенінің құрамына кіреді. Бұл кешен магистранттарды курс мазмұнымен, курстың өзектілігімен және қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу процесінде алатын білімі және дағдыларымен таныстырады.


1ҚОЛДАНЫЛУ АУМАҒЫ 4

4ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ 6

Практикалық сабақтар тақырыптары: 8

5БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 9

7ӘДЕБИЕТТЕР 9

  1. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕ


Осы оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы "Мультимедиа-технологиялар" пәні бойынша оқу үрдісін келесі құжаттардағы талаптар мен ұсыныстарға сәйкес ұйымдастыру ретін орнатады:

- Білім беру деңгейіне мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;

- 6М011100 – Информатика мамандығының типтік жұмыс жоспары. • СТУ 042-ГУ-4-2013 Стандарт университета «Общие требования к разработке и оформлению учебно-методических комплексов дисциплин»;

 • ДП 042-1.01-2013 Документированная процедура «Структура и содержание учебно-методических комплексов дисциплин».  1. ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР

Осы курс магистранттарда мультимедиалық технологиялар аумағындағы білім жүйесін, біліктілік пен дағдыны қалыптастыруға арналған. Бұл курстың маңызды мақсаты білім және тиімділігі мультимедиалық технологиялар негізіндегі оқыту жүйесінің даму стратегиясымен шарттасқан, бұл педагогика теориясы мен практикасына бірқатар түзетулер енгізуді, болашақ педагог мамандардың біліктілік және кәсіби деңгейін арттыруға бағытталған білім берудің жаңа модельдерін іздеуді белсендіруді талап етеді.

3.2 Пәнді оқу мақсаты:

Магистранттарда мультимедиа элементтері мен мультимедиа қосымшаларын жасау технологиясының негіздері бойынша теориялық білімдері мен дағдыларын қалыптастыру, мультимедиа элементтерін, мультимедиа қосымшаларын жасаудың практикалық дағдыларына және оны пәндік аумақтарда қолдану дағдыларына үйрету

3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:

"Мультимедиа-технологиялар" курсының аясында болашақ мамандарды кәсіби даярлаудың негізгі міндеттері төмендегілер болып табылады: • мультимедиа қосымшалардың қолданылу аумақтарына талдау жасау;

 • оқыту мақсатындағы маңызы бар мультимедиа өнімдерді оқып-үйрену;

 • мультимедиа технологиялардың аппараттық құралдарын талдау және таңдау;

 • файлардың негізгі типтері мен форматтарын таңдау: мәтіндік файлдар, растрлық және векторлық графика файлдары,дыбыстық файлдар;

 • мультимедиа технологиялардың негізгі элементтерін таңдау: анимация, дыбыс, видео, виртуалды шынайылық;

 • мультимедиа элементтерін жасау мен редактрлеуге арналған құралдар туралы білім алу;

 • мультимедиа өнімдерді дайындаудың инструменталды интегралданған программалық орталарын зерттеу;

 • мультимедиа өнімдерді жасау кезеңдері мен технологиясын тізбектей оқып-үйрену;

 • мультимедиа технологиялары құралдарын қолдану арқылы статикалық және динамикалық процесстерді жүзеге асыру.

Осы курс ерекшелігі практикум тапсырмаларын орындауға қажетті ақпаратты Интернет ауқымды компьютерлік желі ресурстарынан іздеу және қолдану болып табылатын көлемді магистранттардың өзбетімен жұмыстарын болжайды.

  1. Оқыту нәтижелері:

Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде магистрант келесі дағдыларды игеру керек:

білуі:

 • графика, бейне, дыбыс, мультипликация, видео сияқты негізгі мультимедиа элементтерін программалауда қолдану әдістерін;

 • графика және бейне, дыбыстық файлдардың негізгі форматтарын және оларды программалауда қолдану әдістерін;

 • техникалық құралдарға қойылатын негізгі талаптарды;

 • мультимедиа-қоршауды баптау тәсілдерін;

 • мультимедиа қосымшаларды жасаудың негізгі программалық жабдықтарын;

 • Macromedia Flash ортасында жұмыс істеу негіздерін;

 • Action Script сценарийлер тілінің негіздерін және оны мультимедиа элементтерін жасауда қолдану әдістерін;

 • Мультимедиа өнімдерді жасау кезеңдері мен технологиясын;

Меңгеруі:

 • Арнайы терминологияны, мультимедиа элементтерін жасаудың негізгі әдістерін;

 • Мультимедиа қосымшаларды жасауға арналған программалық құралдарды таңдау тәжірибесін;

 • Мультимедиалық қосымшаларды жасау технологиясының негіздерін;Істей алуы керек:

 • графика, бейне, дыбыс, мультипликация, видео сияқты негізгі мультимедиа элементтерімен жұмыс;

 • мультимедиа-қоршауларды баптау;

 • электронды басылымдар мен интернетке арналған мультимедиа элементтерін құру;

 • Macromedia Flash ортасында жұмыс;

 • Action Script сценарийлер тілімен жұмыс.
 1. Курстың пререквизиттері:
Пән және бөлім атауларыПрограммалауПедагогика және психология
Информатика және есептеуіш техникалар негіздері
 1. Курстың постреквизиттері:Пән және бөлім атаулары

1

Кәсіби қызметінде
 1. Жұмыс жоспарынан үзінді:

Курс

Семестр

Кредит

Дәріс саны

Практикалық сағат саны

СОӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау формасы

1

3

3

15

30

45

45

135

Емтихан  1. ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ


Тақырыптар

Дәрістер

Практика

БӨЖ

1.

Кіріспе


1
3
«Мультимедиалық орталарда программалау» пәнінің құрылымы, оның кәсіптік дайындау бағдарламасындағы орны. Мультимедиа технологиясының мәні, мақсаты мен міндеттері. Мультимедиа технологияның негізгі бағыттары.

1
3

2.

Мультимедиа технология ұғымы; мультимедиа қосымшаларды топтау және қолданылу аумақтары; Оқыту маңызы бар мультимедиа өнімдер.

5
15
Мультимедиа технологияның аппараттық құралдары.

Мультимедиа өнімдердің негізгі типтері. Гипертекст. Графика. Статикалық графика.1
3
Түстану. Түстің физикалық негіздері. Түстің қасиеттері. Түсті анықтау. Хроматикалық және ахроматикалық түстер. Түстік модельдер. Түстің аддитивті, субтрактивті, перцепциялық, физиологиялық негіздері.

Көз шілдерінің (сетчатки) құрылымы. Түсті қабылдаудың объективті сипаттамасы. Түстің психологиялық негіздері.1
3
Графика типі. Векторлық графика. Примитивтер. Өңдеудің инструменталды жүйесі. Растрлық графика. Пиксель. Шешім (Разрешение). Түстің тереңдігі. Фонның түссіздігі (альфа канал). Өңдеудің инструменталды жүйесі. Фракталды графика. Компьютерлік (программная) графика. Әртүрлі типтерді интегралды қолдану. Графикалық файлдар форматы.

1
3
Дыбыстың негізгі ұғымдары: интенсивтілігі, дыбыстық қысым деңгейі, қаттылығының деңгейі, дыбыстық толқын типтері, реверберация. Дыбыстың екі түрі. Сандық дыбыс, қасиеттері. Кванттау жиілігі, квант өлшемі. Дыбысты түрлендіру, өңдеу. MIDI-дыбыс. Дыбысты көрсету формасы. Дыбыстық файлдар форматы. Сандық дыбыс пен MIDI-дыбыстың артықшылықтары мен кемшіліктері.

1
3
Мультимедиада пайдалану бойынша ұсыныстар.

1
3

3.

Мультимедиа өнімдерді дайындаушының инструменталды интегралданған программалық ортасы; Macromedia Flash MX. Action Script.

5

14

15
Анимация. Анимация түрлері. Анимацияны жасауға арналған әртүрлі редакторлар. Flash. Flash-та жасалған жоба мысалдары. Программаның жалпы түрі.

1
3
Қабаттар. Қабаттардың түрлері мен қасиеттері.Классикалық анимация. Уақыттық шкала. Кадрларды қарау түрлері. Кілттік және қарапайым кадрлар. Бос кілттік кадрлар Shape. Қабысу (сопряжения) нүктелерінің түсі, формасы, орналасуы..

1

4

3
Кітапхана. Кітапхана символдары. Символ экземпляры ұғымы. «Клип» символы. Символдар үшін кадрларға жіктеу (Раскадровка) - motion. Бағыттаушы қабаты.
Мәтінмен жұмыс. Мәтіндік терезе түрлері. Мәтінді векторға түрлендіру. Мәтін анимациясының түрлері.

1

4

3
Маска қабаты.
Батырма символы. Қарапайым батырма. Клипі бар батырма. Жасырын батырма. Мәтіндік батырма.
Дыбыспен жұмыс.

1

3

3
«Actions» панелі. Movie control командалары. Фильмді басқарудың негізгі командалары. Батырмаға әрекеттерді байлау.

Видеомен жұмыс. Видеороликті импорттау.


Фильмді жариялау. Форматтары. Оптимизациясы.

1

3

3

4.

Action Script сценарийлер тілі.

4

16

12
Сценарийлер тілі Action Script негіздері.
Айнымалылар. Айнымалының көріну аумағы. Мәліметтер типтері. Операторлар. Өрнектер. Функциялар. Функциялар типтері. Көріну аумағы. Алдын-ала анықталған функциялар.

1

4

3
Нысандар. Action Script кітапханасы.

1

4

3
Action Script-те мәтінмен жұмыс істеудің негіздері.
Мәтінмен жұмыс. Статикалық мәтін. Енгізу мәтіні. Динамикалық мәтін.

1

4

3
Алдын ала анықталған нысандар. MovieClip нысаны. Button нысаны. Array нысаны. Сандық және логикалық нысандар. Date нысаны. String нысаны. Mouse нысаны. Key нысаны. Color нысаны. Sound нысаны.

1

4

3
БАРЛЫҒЫ

15

30

45


Практикалық сабақтар тақырыптары:

Практиктикалық жұмыс №1. Бағдарламаның пайдаланушы интерфейсі.

Практиктикалық жұмыс №2. Анимация.

Практиктикалық жұмыс №3. Мәтінмен жұмыс.

Практиктикалық жұмыс №4. Маскаларды қолдану.

Практиктикалық жұмыс №5. Пайдаланушы интерфейсінің элементтері, батырмалар.

Практиктикалық жұмыс №6. Flash құжаттарды жасау кезінде

ActionScript тілінде бағдарламалау.

Практиктикалық жұмыс №7. ActionScript арқылы анимация жасау.Практиктикалық жұмыс №8. Сызықты формула бойынша салу,

дыбыс, видео қою, құжатты жариялау.


  1. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІТақырып

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер Негізгі/қосымша

Балл-дар

Жұмыстарды көрсетудің мерзімдері

Бақылау формасы

1

Қазіргі компьютерлердің педагогикалық мүмкіндіктері

Орта мектепте интегралданған сабақ өткізу.

[1-3]/[1]

13

4 апта

Сабақты өткізу жоспары, сабақ барысы (А4 форматында басылған түрде)

2

Ақпараттық технологияларды мұғалімге көмек көрсету құралы ретінде пайдаланудың негізгі бағыттары.

Реферат қорғау

[1-3]/[1]

13

8 апта

Реферат (А4 форматында басылған түрде)  1. ӘДЕБИЕТТЕР
Негізгі әдебиеттер:

 1. Программирование мультимедиа-приложений /Комягин, В.Б. - 1995

 2. Информационная технология /Советов, Б.Я. - 1994

 3. Информационные технологии. В 2-х ч.  Ч.1. Основы информатики и информационных технологий /Шафрин, Ю. - 1999

 4. Информационные технологии. В 2-х ч.  Ч.2. Офисная технология и информационные системы /Шафрин, Ю. - 1999

 5. Курс компьютерной технологии в 2 т. Т.1. Основы компьютерной технологии. /Шафрин, Ю. - 1998

 6. WEB технологиялар: Білім аушыларға арналған пәннің оқу-әдістемелік кешені / Құраст.:К.А.Искакова, / - 2012

 7. 3ds Max 9. Трюки и эффекты /Бондаренко, С. - 2008

 8. Видеомонтаж на компьютере. Adobe Premiere 5.0 /Иванов, А. - 1998

 9. Компьютерная анимация персонажей /Маэстри, Дж. - 2001

 10. 3D Studio MAX R3. Библия пользователя /Мэрдок, К.Л. - 2001


Қосымша әдебиеттер:

 1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2003.-864с.

 2. Архитектура компьютера. 4-е изд. / Э.Таненбаум. – СПб.: Питер, 2003. – 704с.: ил.

 3. Кенин А.М. IBM PC для пользователей или как научиться работать на компьютере: Научно-популярное издание/ Екатеринбург: Издательство «АРД ЛТД», 1997. – 496с., ил.

 4. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователей. - М.: «Финансы и статистика», 1999.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет