Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралы


Жалпы білім беретін мектептерде білім алушылар менбет69/81
Дата26.06.2018
өлшемі10.18 Mb.
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   81

Жалпы білім беретін мектептерде білім алушылар мен
тјрбиеленушілердіѕ жекелеген санаттарын тегін ыстыќ тамаќпен
ќамтамасыз ету туралы аныќтама їлгісі

      Осы аныќтама ___________________________


                     (Т.А.Ј.) 20__ - 20__ оќу жылында тегін ыстыќ тамаќпен ќамтамасыз етілген оќушылар мен тјрбиеленушілердіѕ тізіміне енгендігі туралы берілді.

      М.О.

                                    Мектеп директорыныѕ ќолы,
                  кїні

«Жалпы білім беретін мектептерде білім


алушылар мен тјрбиеленушілердіѕ    
жекелеген санаттарына тегін     
тамаќтандыруды ўсыну їшін ќўжаттар 
ќабылдау»             
мемлекеттік ќызмет        
стандартына 6-ќосымша      

Жалпы білім беретін мектептерде білім алушылар мен
тјрбиеленушілердіѕ жекелеген санаттарын тегін ыстыќ тамаќпен
ќамтамасыз етуге ґтініштіѕ їлгісі

№ _____________ мектеп директорына


  (мектептіѕ аты)
____________________________
(______ ауданныѕ, _________облыстыѕ)
________________________
(директордыѕ Т.А.Ј.)
_______________________
(ґтініш берушініѕ Т.А.Ј.)
мына мекенжай бойынша тўратын:
____________________________
(елді мекен атауы, тўрєылыќты
мекен-жайы, телефоны)

Ґтініш

      Меніѕ кјмелеттік жасќа толмаєан (Т.А.Ј. туєан кїні) (мектеп № жјне сынып литерін кґрсету) оќитын баламды (оќу жылын кґрсету) тегін ыстыќ тамаќпен ќамтамасыз етілген оќушылар мен тјрбиеленушілердіѕ тізіміне енгізуіѕізді сўраймын.

Кїні, ќолы

«Жалпы білім беретін мектептерде білім


алушылар мен тјрбиеленушілердіѕ    
жекелеген санаттарына тегін     
тамаќтандыруды ўсыну їшін ќўжаттар 
ќабылдау»             
мемлекеттік ќызмет        
стандартына 7-ќосымша      

Тўтынушыдан ќўжаттарды алєаны жґніндегі ќолхаттыѕ їлгісі

________________________ мектеп (мектептіѕ № немесе атауын кґрсету)


_____________________________________________________________________
      (елді мекенніѕ, ауданныѕ, ќаланыѕ жјне облыстыѕ атауы)

      Ќўжаттыѕ алынєаны туралы № _______ ќолхат


_________________________________ мынадай ќўжаттар алынды:
      (тўтынушыныѕ Т.А.Ј.)

      1. Ґтініш


      2. Ґтініш иесініѕ (отбасыныѕ) жергілікті атќарушы органдар тарапынан ўсынылатын мемлекеттік атаулы јлеуметтік кґмекті тўтынушылар ќатарына жататынын растайтын аныќтама
      3. Табысы туралы мјліметтер (жўмыс істейтін ата-аналарыныѕ немесе оларды алмастырушы тўлєалардыѕ еѕбекаќылары, кјсіпкерлік жјне басќа да ќызмет тїрлерінен тїскен табыстары, балаларєа тґленетін алимент тїріндегі жјне ќарауындаєы басќа да адамдардыѕ табыстары);
      4. Отбасыларда тјрбиеленіп жатќан жетім жјне ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балалардыѕ ќорєаншылыќта (ќамќоршылыќта), патронаттыќ тјрбиеде екендігін растайтын ујкілетті органныѕ шешімі
      5. Материалдыќ-тўрмыстыќ жаєдайын тексеру актісі.
      6. Басќа
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Ќабылдады_________ (ќолы)

20__ ж. "__" _____________

___________________________«Жалпы білім беретін мектептерде білім
алушылар мен тјрбиеленушілердіѕ    
жекелеген санаттарына тегін     
тамаќтандыруды ўсыну їшін ќўжаттар 
ќабылдау»             
мемлекеттік ќызмет        
стандартына 8-ќосымша      

Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќтылылыєы

1.1. Ќўжатты тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну жаєдайларыныѕ %-ы (їлесі)


2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


3. Ќолжетімділік

3.1. Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


3.2. Аќпаратына электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысымен   
бекітілген     

«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта бiлiм беру баєдарламалары
бойынша бiлiм беру ќызметіне лицензия беру, ќайта ресімдеу,
лицензияныѕ телнўсќаларын беру» мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта бiлiм беру баєдарламалары бойынша бiлiм беру ќызметіне лицензия беру, ќайта ресімдеу, лицензияныѕ телнўсќаларын беру» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) осы стандартќа 1-ќосымшада мекенжайлары кґрсетілген Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитетініѕ Бѕлѕм саласындаєы аумаќтыќ департаменттері (бўдан јрі – ујкілетті орган) мемлекеттік ќызметті алушыда электрондыќ цифрлы ќолтаѕба болєан жаєдайда www.e.gov.kz «электрондыќ їкіметі» веб-порталы (бўдан јрі – портал) арќылы немесе www.elicense.kz «Е-лицензиялау» веб-порталы арќылы кґрсетеді.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: ішінара автоматтандырылєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ 2008 жылєы 4 желтоќсандаєы Бюджет Кодексініѕ 34-бабыныѕ 1, 2 жјне 3-тармаќтары;
      2) «Јкімшілік рјсімдер туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2000 жылєы 27 ќарашадаєы Заѕыныѕ 9-1-бабыныѕ 2 жјне 3-тармаќтары;
      3) «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі Заѕыныѕ 57-бабы;
      4) «Лицензиялау туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы  11 ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 8 жјне 23-баптары;
      5) «Аќпараттандыру туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 11 ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 29-бабы;
      6) «Білім беру ќызметін лицензиялау кезінде ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 2 маусымдаєы № 452 ќаулысы негізінде кґрсетіледі.
      4. Мемлекеттік ќызмет туралы аќпарат:
      1) ујкілетті органныѕ www.educontrol.kz интернет-ресурсында;
      2) порталда орналасќан.
      Сондай-аќ, мемлекеттік ќызмет туралы аќпаратты Call-орталыєыныѕ 1414 телефоны арќылы алуєа болады.
      5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нјтижесі www.elicense.kz порталында ујкілетті органныѕ ујкілетті тўлєасыныѕ электрондыќ цифрлы ќолы ќойылєан электрондыќ ќўжат тїрінде лицензия беру, оларды ќайта ресімдеу немесе ујкілетті тўлєаныѕ электрондыќ цифрлы ќолымен кујландырылєан мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауап болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру баєдарламаларын іске асыратын заѕды тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушылар) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет мерзімдері мемлекеттік ќызметті алушы ґтініш берген сјттен бастап:
      1) лицензия жјне лицензияєа ќосымша берілген жаєдайда – 15 жўмыс кїнін;
      2) лицензия жјне лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу кезінде – 10 жўмыс кїнін ќўрайды.
      8. Мемлекеттік ќызмет аќылы тїрде кґрсетіледі.
      «Салыќ жјне бюджетке басќа да міндетті тґлемдер туралы» (Салыќ кодексі) Ќазаќстан Республикасы Кодексініѕ 471-бабына сјйкес білім беру ќызметін жїргізу їшін лицензиялыќ алым алынады.
      1) лицензия жјне/немесе лицензияєа ќосымшаны беру кезінде –тґленген кїнге белгіленетін 10 айлыќ есептік кґрсеткіш;
      2) лицензияны жјне/немесе лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу кезінде – тґленген кїнге белгіленетін 1 айлыќ есептік кґрсеткіш.
      Тґлем тапсырмасы аќыныныѕ тґленгенін растайтын ќўжат болып табылады.
      Тґлем «электрондыќ їкіметтіѕ» тґлем шлюзі арќылы жїзеге асырылады.
      9. Порталда тјулік бойы ќўжаттар ќабылданады. Алдын ала жазылу жјне жедел ресімдеу ќарастырылмаєан.
      10. Порталда мемлекеттік ќызмет «жеке кабинетте» жїзеге асырылады.

2. Мемлекеттік ќызметті кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алушы мемлекеттік ќызметті алу їшін портал арќылы мынадай ќўжаттардыѕ тізбесін тапсырады:


      1) лицензияны алєан кезде – мемлекеттік ќызметті алушыныѕ электрондыќ цифрлы ќолы ќойылєан электрондыќ тїрдегі ґтініші;
      2) лицензияны ќайта ресімдеу кезінде – мемлекеттік ќызметті алушыныѕ электрондыќ цифрлы ќолы ќойылєан электрондыќ тїрдегі ґтініші;
      3) лицензияныѕ телнўсќаларын беру кезінде – мемлекеттік ќызметті алушыныѕ электрондыќ цифрлы ќолы ќойылєан электрондыќ тїрдегі ґтініші;
      4) Жарєы электрондыќ сканерленген кґшірме тїріндегі ґтінішке тіркеледі;
      5) біліктілік талаптарына сјйкес мјліметтер мен ќўжаттар сканерленген кґшірмелер тїрінде электрондыќ ґтінішке тіркеледі.
      Ќўжаттардыѕ деректері:
      ґтініш берушініѕ заѕды тўлєа ретінде мемлекеттік тіркеу туралы кујлігі;
      лицензиялыќ алымныѕ бюджетке тґленгені туралы мјлімет.
      Мемлекеттік ќызметті алушыныѕ жеке басын кујландыратын ќўжаттардыѕ мјліметтерін, алушыныѕ заѕды тўлєа ретінде мемлекеттік тіркеу туралы кујлігін; лицензиялыќ алымныѕ бюджетке тґленгені туралы мјліметті, мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын мјліметтерді ујкілетті орган тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден портал арќылы электрондыќ цифрлы ќолтаѕбамен расталєан электрондыќ ќўжаттар тїрінде алады.
      Заѕды тўлєаныѕ бірігу, ќосылу, бґлініп шыєу немесе ќайта ќўру нысанында ќайта ўйымдастырылуына немесе атауы жјне (немесе) заѕды мекенжайыныѕ ґзгеруіне байланысты лицензияны ќайта ресімдеу кезінде бюджетке ќызметтіѕ жекелеген тїрімен шўєылдану ќўќыєына лицензиялыќ алымныѕ тґленгенін растайтын мјлімет ўсынылады.
      Заѕды тўлєаны бірігу, ќосылу, бґлініп шыєу немесе ќайта ќўру нысанында лицензияны ќайта ресімдеу кезде; атауы жјне (немесе) заѕды мекен-жайы ґзгерген кезде ќайта ресімдеу кезінде лицензияныѕ жјне лицензияєа ќосымшалардыѕ деректері немесе лицензияныѕ жјне лицензияєа ќосымшаныѕ сканерленген кґшірмелері электрондыќ сўранысќа тіркеледі.
      Бланктіѕ бїлінуі себебінен лицензияныѕ телнўсќаларын беру кезінде бїлінген бланк (ујкілетті органєа ќайтарылады).
      Жоєалєан жаєдайда лицензияныѕ телнўсќасын беру кезінде жоєалєан заттарды табу бюросыныѕ аныќтамасы сканерленген кґшірме тїрінде электрондыќ сўранысќа тіркеледі.
      Жоєалєан жаєдайда лицензияныѕ телнўсќасын беру кезінде лицензияныѕ жоєалуы жґнінде бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына хабарландыру бергені туралы аќпараттыѕ сканерленген кґшірмесі электрондыќ сўранысќа тіркеледі.
      Лицензияныѕ телнўсќасын беру кезінде жекелеген ќызмет тїрлерімен айналысу ќўќыєы їшін бюджетке лицензиялыќ алымныѕ тґленгені туралы мјлімет ўсынылады.
      12. Мемлекеттік ќызметті портал арќылы алу їшін сўранысты электрондыќ нысанда толтыру ќажет.
      13. Порталда ќўжаттарды ќабылдау мемлекеттік ќызметті алушыныѕ жеке кабинетінде жїзеге асырылады.
      Электронды сўраныс мемлекеттік ќызметті алушыныѕ «жеке кабинетінен» жіберіледі. Сўраныс автоматты тїрде таѕдалєан ќызметті кґрсететін ујкілетті органєа жолданады.
      14. Мемлекеттік ќызметті алу їшін барлыќ ќажетті ќўжаттарды тапсырєан кезде мемлекеттік ќызметті алушыєа оныѕ порталдаєы жеке кабинетіне мемлекеттік ќызмет кґрсету їшін берілген ґтінішініѕ ќабылданєаны туралы хабарлама-есеп жіберіледі.
      15. Кґрсетілген ќызметтіѕ нјтижесін порталда жеткізу тјсілі – жеке кабинетте.
      16. Егер:
      1) осы стандарттыѕ 11-тармаєына сјйкес барлыќ тиісті ќўжаттар ўсынылмаса (мемлекеттік ќызметті алушы аталєан кедергілерді жойєан кезде берілген ґтініш жалпы негізде ќаралады);
      2) білім беру ќызметін жїргізу ќўќыєына, лицензияны ќайта ресімдеуге жјне лицензияныѕ телнўсќасын алуєа бюджетке лицензиялыќ алым тґленбеген жаєдайда;
      3) ґтініш беруші біліктілік талаптарына сјйкес келмесе;
      4) ґтініш берушіге ќатысты оєан ќызметтіѕ жекелеген тїрімен айналысуєа тыйым салатын заѕды кїшіне енген сот їкімі болса;
      5) «Аќпараттандыру туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 40-бабында ќарастырылєан негіздемелер бойынша мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тартылады.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ќатысты ујкілетті органныѕ ќызметі мынадай:


      1) тўлєаныѕ конституциялыќ ќўќыєы мен бостандыєын саќтау;
      2) ќызметтік міндетті орындау кезінде заѕдылыќты саќтау;
      3) мемлекеттік ќызметті алушымен жўмыс кезінде сыпайылыќ таныту;
      4) мемлекеттік ќызмет кґрсету туралы аќпаратты толыќ жјне жеткілікті тїрде беру;
      5) ґтінішті ќарау барысында лауазымды тўлєа ќызметініѕ айќындыєы;
      6) мемлекеттік ќызметті алушы ќўжаттарыныѕ саќталуын ќамтамасыз ету;
      7) мемлекеттік ќызметті алушы ќўжаттарыныѕ мазмўны туралы аќпаратты ќорєау жјне ќўпиялыєын саќтау ќаєидаттарына негізделеді.

4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызметті алушыларєа мемлекеттік ќызметтерді кґрсету нјтижелері осы стандартќа 2-ќосымшаєа сјйкес сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      19. Мемлекеттік ќызметтіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ маќсаты мјні Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. Осы стандартќа 2-ќосымшада ујкілетті орган ќызметкерлерініѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєым жасау тјртібін тїсіндіретін жјне шаєымды дайындауєа жјрдем кґрсететін лауазымды тўлєаныѕ байланыс деректері кґрсетілген.


      Портал жўмысына шаєымдану тјртібі туралы аќпаратты саll-орталыќтыѕ (1414) телефоны арќылы алуєа болады.
      21. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда шаєымдар мемлекеттік ќызметті алушыныѕ таѕдауы бойынша:
      1) ујкілетті органныѕ www.educontrol.kz мекенжайы бойынша интернет-ресурсыныѕ «сўраќ-жауап» бґлімінде;
      2) www.edu.gov.kz адресі бойынша Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ блогына;
      3) 010000, Астана ќаласы, Есіл ауданы, Орынбор кґшесі, 8 їй, 11-кіреберіс мекен-жайы бойынша Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігінде орналасќан шаєымдар мен ўсыныстарєа арналєан жјшік арќылы;
      4) 010000, Астана ќаласы, Есіл ауданы, Орынбор кґшесі, 8 їй, 11-кіреберіс мекен-жайы бойынша Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігіне жазбаша тїрде арыз беру арќылы жіберіледі.
      22. Мемлекеттік ќызмет кґрсету кезінде дґрекі ќызмет кґрсетуге байланысты мемлекеттік ќызметті алушы тарапынан шаєымдар:
      1) осы стандарттыѕ 21-тармаєыныѕ 3) тармаќшасында мекенжайы мен телефондары кґрсетілген ујкілетті орган басшысыныѕ атына;
      2) порталєа саll-орталыќтыѕ (1414) телефон нґмірі арќылы жолданады.
      23. Мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижелерімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушыныѕ заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќыєы бар.
      24. Шаєым кґрсетілген мјселелерді шешу ќўзыретіне кіретін субъект немесе лауазымды тўлєаныѕ атына жіберілуі керек.
      Шаєымда тегі, аты, јкесініѕ аты (жеке басын кујландыратын ќўжатта болєан жаєдайда), пошталыќ мекенжайы, мерзімі кґрсетіледі. Шаєымєа мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ќолы ќойылуы тиіс. Шаєым берілген кезде шаєымданєан лауазымды тўлєаныѕ аты-жґні, лауазымы, шаєымдану себебі мен талаптары кґрсетіледі.
      25. Ќабылданєан шаєым ујкілетті органныѕ жеке жјне заѕды тўлєаларды ѕ ґтініштерін есепке алу журналында тіркеледі жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕында белгіленген мерзімде ќаралады. Ґтініш берушіге мерзімі мен уаќыты, ґтінішті (шаєымды) ќабылдаєан тўлєаныѕ аты-жґні кґрсетілген талон беріледі. Шаєымданушыєа шаєымныѕ нјтижелері туралы жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.
      26. Мемлекеттік ќызметті алушыныѕ «жеке кабинетінен» портал арќылы электрондыќ ґтініш жіберілгеннен кейін мемлекеттік органда ґтініштерді ґѕдеу барысында жаѕартылатын ґтініш туралы (жеткізілгені туралы белгі, тіркеу, орындалуы, ќаралєаны туралы немесе ќаралудан бас тартылєаны туралы жауапты) аќпарат ќолжетімді болады.

«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта бiлiм беру


баєдарламалары бойынша бiлiм беру         
ќызметіне лицензия беру, ќайта ресімдеу,     
лицензияныѕ телнўсќаларын беру»         
мемлекеттік ќызмет стандартына        
1-ќосымша                       

Ујкілетті органдардыѕ мекенжайыДепартаменттіѕ атауы

Орналасќан мекенжайы

Байланыс телефоны

1

2

3

4

1

«Аќмола облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау департаменті» мемлекеттік мекемесі.

020000, Аќмола облысы, Кґкшетау ќаласы, Абай к-сі, 76

8 (716 2) 25-55-95.

2

«Аќтґбе облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау департаменті» мемлекеттік мекемесі:

030000, Аќтґбе ќаласы, Јлия Молдаєўлова даѕєылы,34.

8 (7132) 95-46-03.

3

«Алматы облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау департаменті» мемлекеттік мекемесі

040000, Алматы облысы, Талдыќорєан ќаласы, Каблиса Жырау к-сі, 202.

8 (7282) 22-21-22.

4

«Атырау облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау департаменті» мемлекеттік мекемесі

060011, Атырау ќаласы, Студенттер даѕєылы, 212,

8 (7122)27-63-14.

5

«Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау
департаменті»

070020, Шыєыс Ќазаќстан об-лысы, Ґскемен ќаласы, Амурская к-сі, 18 А.

8 (7232) 52-60-80, тел/факс 78-52-65.

6

«Батыс Ќазаќстан облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау
департаменті» мемлекеттік мекемесі

090000, Батыс Ќазаќстан облысы, Орал ќаласы, Студенттер к-сі, 1,

8 (7112) 26-03-80.

7

«Жамбыл облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау департаменті» мемлекеттік мекемесі

080000, Жамбыл облысы, Тараз ќаласы, Сїлейманов к-сі, 7

8 (7262) 45-46-97.

8

«Ќараєанды облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау
департаменті»

100028, Ќараєанды ќаласы, Сјбит Мўќанов к-сі, 1

8 (7212) 79-39-96.

9

«Ќостанай облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау
департаменті»

110000, Ќостанай ќаласы, Абай даѕєылы, 32

8 (7142) 12-00-14.

10

«Ќызылорда облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау
департаменті»

120014, Ќызылорда ќаласы, Тґле би к-сі, 36

8 (7242) 27-05-47.

11

«Маѕєыстау облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау
департаменті»

130000, Маѕєыстау облысы, Аќтау ќаласы, 14-ші шаєын ауданы, 50

8 (7292) 43-84-63.

12

«Павлодар облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау
департаменті»

140000, Павлодар ќаласы, Толстой к-сі, 99

8 (7182) 62-26-44, 62-64-89

13

«Солтїстік Ќазаќстан облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау
департаменті»

150000, Солтїстік Ќазаќстан облысы, Петропавловск ќаласы, Пушкин к-сі, 85

8 (7152) 46-13-35.

14

«Оѕтїстік Ќазаќстан облысыныѕ Білім саласындаєы баќылау
департаменті»

160012, Оѕтїстік Ќазаќстан облысы, Шымкент ќаласы, Тјуке хан даѕєылы, 5

8 (7252) 21-46-77.

15

«Алматы ќаласыныѕ Білім саласындаєы баќылау департаменті»

050010, Алматы ќаласы, Жамбыл к-сі, 25
16

«Астана ќаласыныѕ Білім саласындаєы баќылау департаменті»
8 (7272) 91-13-14.

«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта бiлiм беру
баєдарламалары бойынша бiлiм беру         
ќызметіне лицензия беру, ќайта ресімдеу,     
лицензияныѕ телнўсќаларын беру»         
мемлекеттік ќызмет стандартына        
2-ќосымша                       

Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   81
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет