Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралы


Жалпы білім беретін білім беру ўйымдарына жјне їйге тегін тасымалдаумен ќамтамасыз ету туралы аныќтаманыѕ їлгісібет66/81
Дата26.06.2018
өлшемі10.18 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   81
Жалпы білім беретін білім беру ўйымдарына жјне їйге тегін тасымалдаумен ќамтамасыз ету туралы аныќтаманыѕ їлгісі

Аныќтама

______________________________________________ берілді.


      (оќушыныѕ жјне тјрбиеленушініѕ Т.А.Ј.)

      Ол № __________________________ жалпы білім беру ўйымына жјне


             (мектептіѕ атауы)
їйге тегін тасымалдаумен ќамтамасыз етілетін болады.
      Аныќтаманыѕ оќу жылы бойы кїші бар.

Кенттіѕ, ауылдыѕ (селоныѕ),


ауылдыќ (селолыќ)
округтіѕ јкімі
_______________________             Т.А.Ј._______________________
      (елді мекенніѕ атауы)                (аты-жґні жјне ќолы)

М.О.


«Шалєайдаєы ауылдыќ елді    
мекендерде тўратын балаларды 
жалпы білім беру ўйымдарына жјне
їйлеріне кері тасымалдауды ўсыну
їшін ќўжаттар ќабылдау»    
мемлекеттік ќызмет стандартына 
3-ќосымша            

Ґтініш їлгісі

Кенттіѕ, ауылдыѕ (селоныѕ), 


ауылдыќ                     
(селолыќ) округтіѕ јкіміне  
(ґтініш берушініѕ аты-жґні) 
тўратын мекенжайы, телефоны:
_____________________________

Ґтініш

      Сізден меніѕ кјмелетке толмаєан (Т.А.Ј. туєан жылы), (елді мекенніѕ, ауданныѕ атауын кґрсету) тўратын жјне (жалпы білім беретін № мектептіѕ толыќ атауы, сыныбында оќитын) баламды 20.. - 20.. (оќу жылын кґрсету) оќу жылы жалпы білім беру ўйымына жјне їйге тегін тасымалдаумен ќамтамасыз етуіѕізді сўраймын.

Кїні «___»__________ж.
Ґтініш берушініѕ ќолы _____________

«Шалєайдаєы ауылдыќ елді    


мекендерде тўратын балаларды 
жалпы білім беру ўйымдарына жјне
їйлеріне кері тасымалдауды ўсыну
їшін ќўжаттар ќабылдау»    
мемлекеттік ќызмет стандартына 
4-ќосымша            

Оќу орнынан аныќтаманыѕ їлгісі

АНЫЌТАМА


______________________________________________________ берілді
      (білім алушыныѕ жјне тјрбиеленушініѕ Т.А.Ј.)

      Ол ________________________________________________________


                  (мектептіѕ толыќ атауын кґрсету)
_____ сыныбында ______ ауысымда (оќу кезеѕі саєат ___ дан ____ дейін) оќиды жјне тасымалдауєа мўќтаж.
      Аныќтама талап еткен орынєа кґрсету їшін берілді.

      №____ мектептіѕ директоры                 Т.А.Ј._______________


      (мектептіѕ атауын кґрсету)                 (аты-жґні жјне ќолы)

«Шалєайдаєы ауылдыќ елді    


мекендерде тўратын балаларды 
жалпы білім беру ўйымдарына жјне
їйлеріне кері тасымалдауды ўсыну
їшін ќўжаттар ќабылдау»    
мемлекеттік ќызмет стандартына 
5-ќосымша            

Тўтынушыдан ќўжаттардыѕ алынєандыєы туралы ќолхаттыѕ їлгісі

      Кенттіѕ, ауылдыѕ (селоныѕ), ауылдыќ (селолыќ) округтіѕ јкімі


_____________________________________________________________________
            (елді мекенніѕ, ауданныѕ, облыстыѕ атауы)

ќўжаттарды ќабылдау жґніндегі № ______ ќолхат

________________________ дан тґмендегі ќўжаттар алынды:
1. Ґтініш
2. Туу туралы кујліктіѕ (жеке кујліктіѕ) кґшірмесі
№ ________ __________ кім берді ____________________________
3. Оќу орнынан аныќтама.

Јкімдіктіѕ ќабылдаєан маманы _____________ (ќолы)

"__" _____________ 20__ ж.

«Шалєайдаєы ауылдыќ елді    


мекендерде тўратын балаларды 
жалпы білім беру ўйымдарына жјне
їйлеріне кері тасымалдауды ўсыну
їшін ќўжаттар ќабылдау»    
мемлекеттік ќызмет стандартына 
6-ќосымша            

Білім алушылар мен тјрбиеленушілерді жалпы білім беретін білім
беру ўйымдарына жјне їйлеріне тегін тасымалдауды ўсыну їшін
ќўжаттар ќабылдау туралы аныќтаманы есепке алу кітабыныѕ їлгісі

      Кенттіѕ, ауылдыѕ (селоныѕ), ауылдыќ (селолыќ) округтіѕ јкімі


___________________________________________________________________
            (елді мекенніѕ, ауданныѕ, облыстыѕ атауы)

Аныќтаманы есепке алу кітабы*

Кітап _______________ жылы басталды


Кітап _____________ жылы аяќталды  

р/с

Берілген кїні

Аныќтама берілген тўтынушыныѕ Т.А.Ј.

Аныќтама берген лауазымды адамныѕ Т.А.Ј. жјне ќолы

Аныќтаманы алєан тўтынушыныѕ Т.А.Ј. жјне ќолы

1

2

3

4

5
Ескерту: Аныќтаманы есепке алу кітабы нґмірленеді, тігіледі жјне јкімніѕ ќолымен жјне мґрімен бекітіледі.

«Шалєайдаєы ауылдыќ елді    


мекендерде тўратын балаларды 
жалпы білім беру ўйымдарына жјне
їйлеріне кері тасымалдауды ўсыну
їшін ќўжаттар ќабылдау»    
мемлекеттік ќызмет стандартына 
7-ќосымша            

Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќтылылыєы

1.1. Ќўжатты тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну жаєдайларыныѕ %-ы (їлесі)


2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


3. Ќолжетімділік

3.1. Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


3.2. Аќпаратына электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


«Шалєайдаєы ауылдыќ елді    
мекендерде тўратын балаларды 
жалпы білім беру ўйымдарына жјне
їйлеріне кері тасымалдауды ўсыну
їшін ќўжаттар ќабылдау»    
мемлекеттік ќызмет стандартына 
8-ќосымша            

Облыстардыѕ, Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ жергілікті атќарушы
органдарыныѕ тізіміОблыстардыѕ / ќалалардыѕ атауы

Байланыс телефондары

Заѕды мекенжайы

Сайттардыѕ мекенжайы жјне байланыс телефондары

1

2

3

4

5

1.

Аќмола

8(7162)255511

Кґкшетау ќаласы Абай кґшесі, 83 инд.020000

http://www.akmo.kz

2.

Аќтґбе

8(7132)564758

Аќтґбе ќаласы Јбілхайыр хан даѕєылы, 40 инд.030010,

http://www.akto.kz

3.

Атырау

8(7122)354501

Атырау ќаласы, Јйтеке би кґшесі, 77 инд.060010,

http://www.atyrauobl.kz

4.

Алматы

8(7282)270822

Талдыќорєан ќаласы, Тјуелсіздік кґшесі, 38 инд. 040000

http://www.almaty-reg.kz

5.

Шыєыс Ќазаќстан

8(7232)578580

Ґскемен ќаласы М.Горький кґшесі, 40 инд. 070019

http://www.akimvko.gov.kz

6.

Жамбыл

8(7262)431822

Тараз ќаласы  Абай даѕєылы,125 инд. 080008

http://www.zhambyl.kz

7.

Батыс Ќазаќстан

8(7112)514013

Орал ќаласы, Достыќ-Дружба даѕєылы, 179 инд. 090000

http://www.western.kz

8.

Ќараєанды

8(7212)421045

Ќараєанды ќаласы Мира бульвары, 39 инд.100012

http://www.karaganda-region.kz

9.

Ќызылорда

8(7242)262144

Ќызылорда ќаласы, Ы. Жаќаев кґшесі, 76 инд.120003,

http://www.kyzylorda.kz

10.

Ќостанай

8(7142)575085

Ќостанай ќаласы, Јл-Фараби кґшесі, 66 инд. 110000

http://www.kostanay.kz

11.

Маѕєыстау

8(7292)314215

Аќтау ќаласы, 14 мґлтек ауданы, 1 инд. 130000

http://www.mangystau.kz

12.

Павлодар

8(7182)323422

Павлодар ќаласы, Академик Сјтпаев кґшесі, 49 инд.140009

http://www.pavlodar.kz

13.

Солтїстік Ќазаќстан

8(7152)464125

Петропавл ќаласы, Ќазаќстан Конституциясы кґшесі, 58 инд.150011

http://www.akimat-sko.kz

14.

Оѕтїстік Ќазаќстан

8(7252)537443

Шымкент ќаласы, Тјуке хан даѕєылы, 6 инд. 160007

http://www.ontustik.gov.kz

15.

Астана ќаласы

8(7172)556401

Абай даѕєылы, 11

http://www.astana.kz

16.

Алматы ќаласы

8(727)2501880

Республика алаѕы, 4 инд. 050001

http://www.almaty.kz

Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысымен   
бекітілген     

«Жалпы білім беретін мектептерде білім алушылар мен
тјрбиеленушілердіѕ жекелеген санаттарына тегін тамаќтандыруды
ўсыну їшін ќўжаттар ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен тјрбиеленушілердіѕ жекелеген санаттарына тегін тамаќтандыру ўсыну їшін ќўжаттар ќабылдау» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) осы стандартќа 1, 2-ќосымшаларєа сјйкес аудандардыѕ (облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ) жергілікті атќарушы органдары жїзеге асырады.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2011 жылєы 24 ќазандаєы Заѕыныѕ 6-бабы 2-тармаєыныѕ 19) тармаќшасына, 3-тармаєыныѕ 21) тармаќшасына, 4-тармаєыныѕ 14) тармаќшасына сјйкес кґрсетіледі.
      4. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі туралы толыќ аќпарат осы Стандарттыѕ 3, 4-ќосымшаларында тізбесі кґрсетілген облыстардыѕ, аудандардыѕ, республикалыќ, облыстыќ маѕызы бар ќалалар мен астананыѕ білім басќармаларыныѕ фойелерінде орналасќан стендтерде, сондай-аќ облыстардыѕ, аудандардыѕ, республикалыќ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жјне астананыѕ јкімдіктерініѕ жјне білім басќармасыныѕ интернет-ресурстарында жјне Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ www.edu.gov.kz сайтында орналастырылєан.
      5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ аяќталу нјтижесі осы стандарттыѕ 5-ќосымшасына сјйкес жалпы білім беретін мектепте тегін ыстыќ тамаќпен ќамтамасыз етілгені туралы аныќтаманы ќаєаз тїрінде бере отырып, жалпы білім беретін мектептерде оќушылар мен тјрбиеленушілердіѕ жеке санаттарына тегін ыстыќ тамаќ беру немесе ќызмет кґрсетуден бас тартатыны жґнінде дјлелді жауап болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет мемлекеттік мекемелердегі білім алушылар мен тјрбиеленушілерге (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы):
      1) мемлекеттік атаулы јлеуметтік кґмек алуєа ќўќыєы бар отбасылардан шыќќан балаларєа;
      2) жан басына шаќќандаєы орташа табысы еѕ тґменгі ґмір сїру деѕгейінен тґмен, мемлекеттік атаулы јлеуметтік кґмек алмайтын отбасылардан шыќќан балаларєа;
      3) отбасыларда тўратын жетім балалар мен ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларєа;
      4) тґтенше жаєдайлардыѕ нјтижесінде шўєыл кґмекті ќажет ететін отбасылардан шыќќан балаларєа;
      5) білім беру ўйымдарын басќарудыѕ алќалыќ органдары айќындайтын ґзге де санаттаєы балаларєа кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ мерзімдері:
      1) мемлекеттік ќызметті алу їшін ґтініш беру бес жўмыс кїнін (ґтініш тїскен мерзімнен бастап бес кїн ішінде) ќўрайды;
      2) ґтініш беруші жїгінген кїні сол жерде кґрсетілетін мемлекеттік ќызметті алуєа дейінгі кїтудіѕ барынша шекті уаќыты (тіркеу кезінде) – 30 минуттан аспайды;
      3) ґтініш беруші жїгінген кїні сол жерде кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет алушыєа ќызмет кґрсетудіѕ барынша шекті уаќыты – 30 минуттан аспайды;
      8. Мемлекеттік ќызмет тегін кґрсетіледі.
      9. Мемлекеттік ќызмет оќу жылы бойы кґрсетіледі:
      белгіленген жўмыс кестесіне сјйкес жўмыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 18.00-ге дейін.
      Алдын ала жазылу жјне жедел ресімдеу ќарастырылмаєан.
      10. Мемлекеттік ќызмет мемлекеттік ќызметті алушыларєа, оныѕ ішінде дене мїмкіндігі шектеулі адамдарєа ќызмет кґрсету їшін жаєдай жасалєан облыстардыѕ, аудандардыѕ, республикалыќ, облыстыќ маѕызы бар ќалалар мен астананыѕ жергілікті атќарушы органдардыѕ ќарамаєындаєы жалпы білім беретін мектептердіѕ єимараттарында кґрсетіледі.

2. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушы жалпы білім беретін мектепке мынадай ќўжаттарды тапсыруы ќажет:


      1) осы стандарттыѕ 6-тармаєыныѕ 1) тармаќшасында кґрсетілген адамдар санаты їшін ґтініш иесініѕ (отбасыныѕ) жергілікті атќарушы органдар тарапынан ўсынылатын мемлекеттік атаулы јлеуметтік кґмекті тўтынушылар ќатарына жататынын растайтын аныќтама;
      2) осы стандарттыѕ 6-тармаєыныѕ 2) тармаќшасында кґрсетілген адамдар санаты їшін табысы туралы мјліметтер (ата-аналардыѕ немесе оларды алмастырушы тўлєалардыѕ еѕбекаќылары, кјсіпкерлік жјне басќа да ќызмет тїрлерінен тїскен табыстары, балаларєа тґленетін алимент тїріндегі жјне ќарауындаєы басќа да адамдардыѕ табыстары);
      3) осы стандарттыѕ 6-тармаєыныѕ 3) тармаќшасында кґрсетілген отбасыларда тјрбиеленетін адамдар санаты їшін, ујкілетті органныѕ жетім балалар мен ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларєа ќорєаншылыќты (ќамќоршылыќты), патронаттыќ тјрбиелеуді бекіту туралы шешімі;
      4) осы стандарттыѕ 6 тармаєыныѕ 4) жјне 5) тармаќшаларында кґрсетілген адамдар санатын отбасыныѕ материалдыќ-тўрмыстыќ ахуалын зерделеу негізінде алќалыќ орган айќындайды. Алќалыќ орган ќажет болєан жаєдайда кґрсетілген санаттарєа ќаржылай жјне материалдыќ кґмек кґрсету туралы шешім ќабылдау їшін ќажетті ќўжаттарды сўратуєа ќўќылы.
      12. Мемлекеттік ќызметті алуєа арналєан ґтініштіѕ їлгісі жјне ќажетті ќўжаттар тізбесі жалпы білім беретін мектептердіѕ фойесінде орналастырылады, сондай-аќ жалпы білім беретін мектептіѕ ќызмет кґрсетуге жауапты ќызметкерінен алуєа болады.
      13. Осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттар аталєан ќызметті кґрсетуге жауапты жалпы білім беретін мектеп ќызметкерініѕ кабинетіне тапсырылады.
      14. Мемлекеттік ќызметті алу їшін барлыќ ќўжаттарды тапсыру кезінде мемлекеттік ќызметті алушыєа осы стандартќа 7-ќосымшаєа сјйкес ќызметті алатын кїнін кґрсете отырып, ќолхат берген жалпы білім беретін мектептіѕ жауапты ќызметкерініѕ тегі, аты, јкесініѕ аты, ґтінішті ќабылдап алєан кїні мен нґмірі кґрсетілген ќажетті ќўжаттарды ќабылдап алєаны жґнінде ќолхат беріледі.
      15. Мемлекеттік ќызметті алушыєа мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесі жалпы білім беретін мектептіѕ жауапты ќызметкері мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ґзі немесе оныѕ ґкілі ґтініш берген жаєдайда (ресми бекітілген тиісті ќўжаттар болєан жаєдайда) ґтініш тїскеннен бастап 5 кїн ґткен соѕ беріледі.
      16. Мемлекеттік ќызметті ўсынудан бас тартуєа мемлекеттік ќызметті алушыныѕ осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды толыќ тапсырмауы негіз болады.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Ќызмет кґрсетудіѕ негізгі ќаєидаттары:


      1) Ќазаќстан Републикасыныѕ заѕнамасын саќтау;
      2) кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет туралы толыќ аќпарат ўсыну;
      3) мемлекеттік ќызметті алушы белгіленген мерзімде алмаєан ќўжаттардыѕ саќталуын ќамтамасыз ету;
      4) мемлекеттік ќызметті уаќытында ўсыну;
      5) сыпайылыќ жјне наќтылыќ.

4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ нјтижелері осы стандарттыѕ 8-ќосымшасына сјйкес сапа жјне ќолжетімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      19. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ сапасы мен ќолжетімділік кґрсеткіштерініѕ маќсатты мјндері жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. Облыстардыѕ, аудандардыѕ, республикалыќ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жјне астананыѕ жергілікті білім беру органдарыныѕ ќызметкерлері ујкілетті лауазымды тўлєаныѕ іс-јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібін тїсіндіреді жјне шаєымды дайындауєа кґмек кґрсетеді.


      21. Шаєым жазбаша нысанда пошта арќылы немесе ќолданыстаєы заѕнамада кґзделген жаєдайларда электронды тїрде не облыстардыѕ, аудандардыѕ, республикалыќ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жјне астананыѕ жергілікті білім беру органдарыныѕ кеѕселері арќылы аталєан стандарттыѕ 3, 4-ќосымшаларына сјйкес жўмыс кїндері ќолма-ќол ќабылданады.
      Шаєым беру кезінде ќажетті ќўжаттардыѕ тізбесіне еркін нысанда жазылєан ґтініш жјне ќызмет кґрсету їшін мемлекеттік ќызметті алушы ўсынєан ќўжаттардыѕ кґшірмелері кіреді.
      22. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ сапасы бойынша наразылыќ болса, ќызмет дґрекі кґрсетілген жаєдайда шаєым Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Балалардыѕ ќўќыќтарын ќорєау комитетіне мына мекенжай бойынша беріледі: Астана ќаласы, «Министрліктер їйі» јкімшілік єимараты, 11-кіреберіс, 945-кабинет.
      23. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушы заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќылы.
      24. Облыстардыѕ, аудандардыѕ, республикалыќ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жјне астананыѕ жергілікті атќарушы білім беру органдарына шаєым беру їшiн мемлекеттік ќызметті алушы ґтінішті еркiн нысанда ґз ќолымен жазады.
      25. Ќабылданєан шаєым облыстардыѕ, аудандардыѕ, республикалыќ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жјне астананыѕ жергілікті атќарушы білім беру органдарыныѕ кіріс хат-хабарларды есепке алу журналында тiркеледi жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртібі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕында белгiленген мерзiмде ќаралады. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ґтiнiштiѕ  кїнi мен уаќыты, ќабылдаєан адамныѕ тегi, аты, јкесiнiѕ аты кґрсетiлген талон берiледi.
      26. Шаєымды ќарау нјтижесi мемлекеттік ќызметті алушыєа жазбаша тїрде пошта немесе электронды пошта арќылы хабарланады.

«Жалпы білім беретін мектептерде білім


алушылар мен тјрбиеленушілердіѕ    
жекелеген санаттарына тегін     
тамаќтандыруды ўсыну їшін ќўжаттар 
ќабылдау»             
мемлекеттік ќызмет        
стандартына 1-ќосымша      

Облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті
Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   81
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет