Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігібет1/3
Дата30.05.2017
өлшемі0,55 Mb.
  1   2   3Пәнді оқу бағдарламысының (SYLLABUS) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19Қазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Психология және педагогика кафедрасы

Мектепке дейінгі педагогика пәні бойынша 5В010300 – педагогика және психология мамандығының студенттеріне арналған

ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Павлодар, 2013


Пәнді оқу бағдарламысының Нысан

(SYLLABUS) парағы ПМУ ҰСН 7.18.4/19БЕКІТЕМІН

ГП факультетінің деканы

_______________Сарбалаев Ж.Т.

«___»_____________20 ___ ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Жомартова А.Д.

Психология және педагогика кафедрасы

Мектепке дейінгі педагогика пәні бойыншаПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Оқу жұмыс бағдарламасы оқу жоспары және 5В010300 – педагогика және психология мамандығының элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген, С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми кеңесінде мақұлданған.

Кафедра отырысында ұсынылған 20 _ ж. «___ « ________ № хаттама

Кафедра меңгерушісі ______ Бурдина Е.И. “____”______20 ___ж.

ГП факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен қабылданды

20 _ж. «_____» ________ № ____ хаттама

ГП факультетінің оқу-әдістемелік ОӘК төрайымы _______Ксембаева С.К.

«____»______ 20 ___ж.1 Оқу пәннің паспорты

Пән атауы: Мектепке дейінгі педагогика
Таңдау пән

Оқу мерзімі және кредит саны

Барлығы – 3 кредит

Курс: 2

Семестр: 3Жалпы аудиторияда оқу сағаты – 45 сағат

Дәрістер - 30 часов

Тәжірибелік /семинарлық оқу сағаттары - 15 сағат

Зертханалық - жоқ

СӨЖ – 90 сағат

Оның құрамында СОӨЖ – 22,5 сағат

Жалпы көлемі - 135 сағат

Бақылау формасы

емтихан – 3 семестрде


Пререквизиттер: Мектепке дейінгі педагогика пәнін меңгеру үшін студенттер келесі пәндерден білім, білік, дағдылары болуы тиіс: педагог мамандығына кіріспе, жалпы психология, педагогика тарихы.

Постреквизиттер: Мектепке дейінгі педагогика пәнінен алынған білім, білік, дағдылар келесі пәндерді оқу кезінде керек: педагогика, мамандық бағыты бойынша әдістемелер, педагогикалық іс тәжірибе түрлері.

2.Оқытушы туралы мәлемет және контактілік ақпарат:

АЖТ: Жомартова Айсулу Далеловна аға оқытушы

Кафедра «Психология және педагогика» аудитория 149

Телефон _____________
3. Пәні, мақсаттары мен міндеттері

Пән нысаны: болашақ педагогтың мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс істеуде қолданылатын педагогикалық әдістері мен технологиялары саласындағы кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру
Пән мақсаты: студенттердің мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту, тәрбиелеу жұмысының ерекшеліктерін молынан танып, біліп алуларына мүмкіншілік жасау.

Пән міндеттері:

- студенттердің мектепке дейінгі педагогика бойынша білімдерін қенейту және терендету;

- студенттердің мектепке дейінгі педагогика саласындағы кәсіби-педагогикалық білімдерін қалыптастыру;

- мектепке дейінгі жастағы балалармен тәрбие жұмысын жасауға қажетті: диагностикалық, мақсаттану, ұйымдастырушылық, проективті, коммуникативтік, аналитикалық, жалпы педагогикалық және арнайы іскерліктермен қаруландыру;

- студентерді мектепке дейінгі балалардың даму мен тәрбиенің заңдылықтары, мектепке дейінгі мекемелердегі оқу-тәрбие үдерісті ұйымдастыруының мазмұны, формалар, әдістер туралы біліммен қаруландыру;

- студенттердің тәжірибелі мектепке дейінгі тәрбие жұмысына теориялық тұрғыдан мән беруін қамтамасыз ету.


4. Білім, біліктілікке және құзыреттілікке койылатын талаптар:

білу керек:

- мектепке дейінгі педагогикалық ғылымның міндеттері мен пәнін;

- мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің оқу тәрбие үдерісінің мазмұнын, міндеттері мен мақсаттарын;

- мектепке дейінгі балалардың жас ерекшеліктерінің педагогикалық сипаттамасын, оларды оқыту мен тәрбиелеу ерекшеліктерін;

игеру керек:

- мектепке дейінгілерді тәрбиелеудің түрлі формалары, әдістері мен тәсілдерін пайдалана алу;

құзыретті болу керек:- мектепке дейінгі педагогиканың заманауи мәселелері мен өзектілігінде.

5 Тақырыптық жоспар
Оқытудың түрлері бойынша академиялық сағаттарды үлестіруі

п/п


Тақырыптар атауы

Аудиторияда оқитын сабақ сандары мен түрлері

СӨЖ

дәрістер

тәж(семинар) сабақтар

Зертхеналық және дербес сабақтар

Барлығы


Оның құрамындағы СОӨЖ

1

Тақырып 1 Мектепке дейінгі педагогиканың пәні мен міндеттер. Педагогикалық зерттеудің әдістемесі және әдістер жүйесі.

2

1

-

5

2

2

Тақырып 2 Мектепке дейінгі балалардың тәрбие мен дамуы. Мектепке дейінгі балалардың ерекшеліктерің есепке алу.

2

1

-

5

2

3

Тақырып 3 Жеке тұлғаның жас ерекшелік жүйесі. Мектепке дейінгі және сәбілік жастағы балалардың педагогикалық мінездемесі

2

1

-

5

2

4

Тақырып 4 Мектепке дейінгі балалардың тәрбие мен даму бағдарламасы. Альтернативты бағдарламалар.

2

1

-

5

2

5

Тақырып 5 Қазақстанда және шетелдегі мектепке дейінгі тәрбиенің қоғамдық дамуы

2

1

-

5

2

6

Тақырып 6 Мектепке дейінгі мекеменің педагогикалық үдерісінің дамуы

2

1

-

5

2

7

Тақырып 7 МДМ педагогикалық үдерісінің жоспарлануы

2

1

-

5

2

8

Тақырып 8 Сәбілік жастағы балаларды тәрбиелеу және дамыту

2

1

-

5

1,5

9

Тақырып 9 Бір жасқа дейінгі баланың тәрбиеленуі

2

1

-

5

1

10

Тақырып 10 Екі жасқа дейінгі баланың тәрбиелеуі

2

1

-

5

1

11

Тақырып 11 Дене шынықтыру тәрбиесінің теория мен әдістемесі

2

1

-

5

1

12

Тақырып 12 Ақыл-ай тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі. Сенсорлық тәрбиелеу.

2

1

-

5

1

13

Тақырып 13Экологиялық тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі

2

1

-

10

1

14

Тақырып 14Мектепке дейінгі балалардың ойын әрекеті

2

1

-

10

1

15

Тақырып15 Баланы мектепке дайындау

2

1

-

10

1
Барлығы

30

15

-

90

22,5


6. Дәріс сабақтарының мазмұны

1 Тақырып Мектепке дейінгі педагогиканың пәні мен міндеттер. Педагогикалық зерттеудің әдістемесі және әдістер жүйесі.


Жоспар

1) Мектепке дейінгі педагогиканың пәні мен міндеттер. Педагогикалық зерттеудің әдістемесі және әдістер жүйесі

2) Негізгі педагогикалық уғымдар. Мектепке дейінгі педагогиканың функциялары.

3) Педагогикалық ғылымдар ж‰йесі.Мектепке дейінгі педагогиканың басқада ғылымдармен байланысы.

4) Мектепке дейінгі педагогиканың ғылым ретінде калыптасуы.

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Мектепке дейінгі педагогика пәнінің негізгі ұғымдары. Педагогикалық ғылымдар арасында мектепке дейінгі педагогиканың алатын орны. Мектепке дейінгі педагогика ғылымының зерттеу объектісі мен оның ерекшеліктері. Мектепке дейінгі педагогиканың басқа да ғылымдармен байланысы.


Әдебиет [1,2.]

Мультимедиялық сүйемелдеу

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;Тақырып 2 Мектепке дейінгі балалардың тәрбие мен дамуы. Мектепке дейінгі балалардың ерекшеліктерін есепке алу.


Жоспар

 1. Мектепке дейінгі баланың жеке тұлға ретінде тәрбиеленуі, дамуы және қалыптасуы.

 2. Жеке тұлғаның калыптасуының әлеуметтік және биологиялық факторлар.

 3. Жеке тұлғаның бағытталған қалыптасуының факторлары. .

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Мектепке дейінгі кезде баланың тұлға болып қалыптасының ерекшеліктері. Тұлға түсінігі және оның мектепке дейінгі кезеңдегі ерекше сипаты. Тұлғаның қалыптасуына әсер етуші негізгі факторлар. Мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық ерекшеліктері. Мектеп жасына дейінгі кездегі бала бойында болатын психологиялық және физиологиялық өзгерістер.Әдебиет [1,2.]

Мультимедиялық сүйемелдеу

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;


Тақырып 3 Жеке тұлғаның жас ерекшелік жүйесі. Мектепке дейінгі және сәбілік жастағы балалардың педагогикалық мінездемесі.

Жоспар

 1. Мектепке дейінгі жастағы бала ғылыми зерттеудың объектісі мен тәрбие субъектісі.

 2. Сәбидің педагогикалық мінездемесі. Ойлау мен сөйлеудің өзара байланысы.

 3. Мектепке дейінгі жас - балалардың дағдарыс дамуының кезені.

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Мектепке дейінгі жастағы бала педагогиканың зерттеу объектісі ретінде. Мектепке дейінгі кезеңдегі баланың даму қарқындылығы мен таным белсенділігі. Бірінші сәби тобы балаларының ерекшеліктері. Екінші сәби тобы балаларының педагогикалық ерекшеліктері. Орта және ересек топ балаларының таным белсенділіктері. Үш жастағы баланың бойынша болатын психологиялық дағдарыс сипаты.Әдебиет [1,2]

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;


Тақырып 4 Мектепке дейінгі балалардың тәрбие мен даму бағдарламасы. Альтернативты бағдарламалар.

Жоспар

 1. «Балабақшадағы балалардың дамуы мен тәрбиеленуінің бағдарламасының» түсінігі. Мектепке дейінгі тәрбиелеу бағдарламаның тарихы және оның мәні.

 2. Бағдарламаның кұрылымы. Әр жастағы балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты бағдарлама мазмұны.

 3. Вариативтік бағдарламалар: «Кемпір қосақ», «Даму», «Болашақ».

 4. «Балбөбек» бағдарламасы (1999 ж) балабақшадағы 5-7 жасар балалардың мектепке дейінгі дайындық бағдарламасы.

Сұрақтар бойынша қысқаша мәлімет

Мектепке дейінгі білім беру бағдарламалары. Мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру стандарты сипаты. Мемлекеттік стандарт туралы мәлімет. Мектепке дейінгі білім беру бағдарламаларының алуан түрлілігі. Бағдарлама құрылымы, сипаты мен бағыттары. Мектепке дейінгі кездегі балаларға білім беру мәселесі. Альтернативті бағдарлама түсінігі. Қазақстан Республикасындағы мектепке дейінгі бағдарламалар атаулары мен авторлары.Әдебиет [1,2.]

Мультимедиялық сүйемелдеу

1) ABBYY Fine Reader;

2) Microsoft Offise;

3) AVAST Free Antivvirus;


Тақырып 5 Қазақстанда және шетелдегі мектепке дейінгі тәрбиенің қоғамдық дамуы.

Жоспар

 1. Каталог: arm -> upload -> umk
  umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
  umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
  umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет