БАҒдарламасы №1 басылым. 09.. 2016 ж. 12 тің 3 бетіДата11.02.2018
өлшемі278,22 Kb.


Таңдау компонентінің

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ№ 1 басылым

. 09. _.2016 ж.12 тің 3 беті


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

Силлабус

Силлабус

042.17-5-2.18-33.28 /01 -2016Пәннің оқу бағдарламасы

(силлабус)№ 1 басылым

09.06.2016 ж.ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)

Пән атауы: Теориялық физика 2

Кредиттер саны: 3

Шифр- мамандық атауы: 5В011000 – «Физика»

Факультет, кафедра: жаратылыстану-математика, физика

Семей 2016

1 ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрастырушы

Оқытушы


Джелилиова Ф.С. _____________ «_______» 20___ г.

, қолы

2 КЕЛІСІЛДІ


2.1 Кафедра отырысында «________________________»

Хаттама «____» __________ 20__ года, № __.


Кафедра меңгерушісі: Маусымбаев С.С.______________ қолы
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында _____________

Хаттама «____» __________ 20___ жыл, № __.

Төраға: Абдишева З.В ______________ қолы
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама «____» __________ 20___ жыл, № __.
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор:
Искакова Г.К. ______________ қолы
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМазмұны


 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 4

 2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ 5

 3. КУРС САЯСАТЫ 11

 4. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ 12

 5. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСТАР 13


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Оқытушы және пән туралы мәліметтер

Оқытушының аты – жөні, тегі: Джелилова Фатима Сонуровна


Лауазымы: оқытушы
Факультет, кафедра: жаратылыстану-математика факультеті, "физика" кафедрасы
Байланыс ақпараты - тел.: 773358, e-mail: fati_402a@mail.ru
№3 оқу ғимараты, 304 кабинет.
1.2. Пәннің қысқаша мазмұны:

Статистикалық физиканың негізгі қағидалары. Статистикалық термодинамика. Термостаттағы жүйелердің статистикалық үлестірулері. Идеал және нақты газдардың қасиеттері. Фазалардың тепе-теңдігі және фазалық ауысулар. Идеал газдардың кванттық статистикасы. Флуктуация теориясы элементтері. Тепе-тең емес процесстер теориясының негіздері. Физикалық кинетика негіздері. Ядро және оның құрамы. Конденсирленген күй физикасы. • 5В011000 – «Физика» мамандығы үшін «Жалпы физиканың таңдаулы тараулары» таңдау компонент бойынша оқу бағдарламасы ( алғаш рет енгізілген, 09.06.2016, №28)

1.3. Пәнді оқып-білудің мақсаты:

- әртүрлі ғылыми бағытта пайда болатын теориялық және көпқырлы практикалық маңызды есептерді шеше алатын мамандарды дайындау;

- статистикалық физика курсында студенттердің назарын физиканың ең жалпы түсініктері, заңдары мен принциптеріне аударып, оларды физикалық процестерді және құбылыстарды талқылауға үйретіп, іске асыруға мүмкіншілік тудырады;

-әлемнің қазіргі физикалық бейнесіне студенттердің біртұтастық көзқарасын қалыптастыруда статистикалық физика негізгі роль атқарады;

- теориялық физика арнайы физикалық білімнің бірінғай жүйесінің ең жоғары сатысы болып келеді, сондықтан жалпы физика курсымен сабақтастығы талап етіледі;

- Студенттерге макроскопиялық жүйелердің негізгі термодинамикалық және статистикалық заңдылықтары туралы терең және мығым білім берумен бірге ол білімдерді қолданбалы мәселелерге пайдалануды үйрету.Қойылған мәселелерді шешу кезінде термодинамикалық және статистикалық теорияларға тән түрлі әдістерге айрықша көңіл бөлу.


1.4. Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:
- теориялық физиканың негізгі әдістері арқылы методологиялық жалпылау тәсілдерін, физикалық ұғымдар мен принциптерін қолдануын, олардың қазіргі ғылым және техникамен байланыстығын көрсету керек;

- студент термодинамика және статистикалық физиканың негізгі ұғымдары мен негізгі заңдарын білуі тиіс, термодинамика мен статистикалық физикада шешілетін мәселелерді қоя біліп шешу әдістерін үйренуі керек, әрбір жеке физикалық жүйелер параметрлерінің гаусстық және халықаралық бірлік жүйесі бойынша алынған сан мәндерін таба білуі керек.


1.5. Оқып-білудің нәтижелері:
1.4. Оқып-білудің нәтижелері:
Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент білу керек:

- термодинамика және статистикалық физиканың негізгі ұғымдары мен іргелі заңдарын;Білу:

-термодинамика және статистикалық физикада қолданылатын әдістерді және шешулерді;

-термодинамиканың, статистикалық физиканың, физикалық кинетиканың жалпы ядро және қатты дене құрылымын;

-статистикалық физика және физикалық кинетиканың іргелі ұғымдарын түсіндіруді;

-макроскопиялық жүйелердің жалпы принциптерін, термодинамикалық және статистикалық заңдылықтарын;

Біліктілігі:

-статистикалық физика және конденсирленген күй физикасының негізгі кезеңдерін білу іскерлігі;

-алған білімдерін зертханалық жұмыстар мен сарамандық әрекет барысында қолдана білу іскерліг і;

Дағдысы:

-ғылыми, оқу-әдістемелік және анықтамалық әдебиеттермен жұмыс дағдыларын.


1.6. Курстың пререквизиттері:

1.6.1. жалпы физика курсы

1.6.2. математикалық анализ

1.6.3. дифференциалдық теңдеулер теориясы

1.6.4. математикалық физика әдістері

1.6.5. кванттық және классикалық физика1.7. Курстың постреквизиттері:

1.7.1. атом ядросы мен элементар бөлшектер теориясы

1.7.2. заттың электрондық теориясы
1.8. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1 Кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс,

сағ.


СПС,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Бар-лығы

сағ.


Қорытынды бақылау түрі

4

7

3

30

15

-

90

135

емтихан2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ


2 КестеТақырыптардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

ДР


СПС


БӨЖ

1

2

3


4

5

6

1- Модуль. Статистикалық физиканың негізгі қағидалары. Статистикалық термодинамика.

1

Физикадағы 2 әдіс. Лиувилл теоремасы. Статистикалық ансамбль, үлестірілу функциясы.

- Феноменологиялық термодинамика және статистикалық физика. Макрожүйе, оның микрокүйлері және макрокүйлері. Микрокүйлерді сипаттаудың кванттық және классикалық әдістері. Лиувилль теоремасы. Фазалық кеңістік. Флуктуация жөнінде ұғым.


13


н.ә.5.1.1-5.1.3

2

Микроканоникалық үлестірілу. Энтропия.

- Микроканоникалық үлестірілу. Энтропияның өсу заңы. Қайтымсыз процесстердің статистикалық сипаттамасы. Температура, оның энтропия арқылы өрнектеу. Абсолюттік нөл.

13


н.ә.5.1.1-5.1.3

3

Термодинамикалық параметрлер. Термодинамика заңдары.

-Қысым. Ішкі энергия. Күйдің термиялық және калориялық теңдеулері. Жұмыс және жылу. Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың екінші заңы. Негізгі термодинамикалық тепе-теңдік.

1


13


н.ә.5.1.1-5.1.3

4

Термодинамиканың III заңы. Термодинамикалық функциялар.

- Нернст теоремасы. Термодинамикалық функциялар: ішкі энергия, еркін энергия, энтальпия, Гиббстің термодинамикалық потенциалы.

1


3


н.ә.5.1.1-5.1.3

5

Гиббс үлестірілуі.

- Гиббстің каноникалық үлестірілуі. Статистикалық қосынды (интеграл) және оның еркін энергиямен байланыстылығы. Гиббстің үлестірілуінің көмегімен термодинамикалық параметрлерді есептеу

1
3

н.ә.5.1.1-5.1.3

6

Гиббс үлестірілуінің негізгі қолданулары.

- Кинетикалық энергияның еркіндік дәрежелер саны бойынша бірқалыпты үлестірілу теоремасы. Кристалдар (идеал) жылу сыйымдылығының классикалық теориясы. Жылдамдықтар бойынша Максвелл үлестірілуі

13


н.ә.5.1.1-5.1.3

7

Үлкен каноникалық үлестірілу.

- Үлкен каноникалық үлестірілу. Бөлшектер саны айнымалы жүйелер үшін негізгі термодинамикалық қатыстар. Жүйе бөлшектері санының флуктуациясы.

1


1


3


н.ә.5.1.1-5.1.3

2-Модуль. Флуктуация теориясының элементтері және физикалық кинетика

8

Гиббс үлестірілуінің идеал газға қолдану. Реалды газдар.

- Идеал газ үшін Больцман үлестірілуі. Ван-дер-Ваальс теңдеуі.

13


н.ә.5.1.1-5.1.3

9

Екі фазаның тепе-теңдігі.

- Заттың екі фазасының тепе-теңдігінің және оның орнықтылығы. Бірінші ретті фазалық ауысылар. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі.

13


н.ә.5.1.1-5.1.3

10

Үш фазаның тепе-теңдігі. Екінші ретті фазалық ауысулар.

- Қаныққан бу қысымының температураға тәуелділігі. Заттың үш фазасының тепе-теңдігі, үштік нүкте. Екінші реттегі фазалық ауысулыр жөнінде түсінік. Фазалық ауысулардағы термодинамикалық шамалардың және олардың туындыларының беталысы.

1

1

3


н.ә.5.1.1-5.1.3

11

Кванттық статистикадағы үлестірулер.

- Ферми-Дирак және Бозе-Эйнштейн үлестірулері. Классикалық статистикаға көшу шарттары, тоғысу критериі.

1

1


3


н.ә.5.1.1-5.1.3

12

Ферми-газ. Бозе-газ. Тепе-тең сәулелену.

- Еркін электрондарды металда тоғысқан ферми – газ ретінде қарастыру. Металдағы электрондық газдың ішкі энергиясы мен жылу сыйымдылығы. Бозе-конденсация құбылысы. Абсолют қара дененің сәулелену заңдары.

13


н.ә.5.1.1-5.1.3

13

Флуктуация теориясының элементтері.

- Флуктуация ықтималдығына арналған Эйнштейн формуласы. Гаусс үлестірілуі және негізгі термодинамикалық шамалардың флуктуациялары.

1


1


3


н.ә.5.1.1-5.1.3

14

Физикалық кинетика элементтері.

- Фоккер-Планк теңдеуі. Больцманның кинетикалық теңдеуі

1

1


3


н.ә.5.1.1-5.1.3

15

Тасымалдау құбылысы.

-Тасымалдау теңдеуі.

13


н.ә.5.1.1-5.1.3

3-Модуль. Атом ядросы және элементар бөлшектер

16

Кіріспе. Ядролық мөлшерлер. Ядролық физиканың даму тарихыны қысқаша мәліметтер. Ядролық физикадағы мөлшерлер мен бірліктер. Ядролық физиканың кейбір ерешеліктері. Бөлшектердің релятивтік қасиеттері. Бөлшектердің кванттық қасиеттері. Микроәлемдегі өлшеулер.


2
3

5.1.4

5.2.2.17

Атом ядросының құрамы. Атом ядросының қасиеттері.

Ядроның құрамы. Оның заряды мен массалық саны. Нуклон және изоспин формализмі туралы тусінік. Ядролардың массасы мен меншікті байланыс энергиясы.
1

1

3

5.1.4

5.2.2.18

Радиоактивтілік

Альфа, бетта, гамма сәулелерінің тегі мен заңдылықтары. Олардың заттармен әсерлесуі. Ядролық реакциялар. Бөлінудің тізбекті рекциясы. Ядролық реакторлар. Термоядролық реакция
1

1

3

5.1.4

5.2.2.19

Атом ядроларының модельдері.

Тамшылық модел. Ядролық Ферми-газ. Ядроның қабықтық моделі. Ядроның қабықтық моделі.бір бөлшектік қабықтық модел.
1
3

5.1.4

5.2.2.20

Элементар бөлшектер

Элементар бөлшектердің ашылуы және элементар бөлшектер ұғымының даму тарихы. Элементар бөлшектердің қасиеттері. Элементар бөлшектердің сипаттамалары. Лептондар, адрондар, кварктар. Мөлшерлегіш бозондар.
1

1

3

5.1.4

5.2.2.4 - Модуль. Конденсацияланған ортаның физикасы.

21

Құрылымдық кристаллографияның элементтері

Қатты денелердің жылу сыйымдылығы. Фонондық газ. Кристалдық құрылымдарды зерттеу әдістері
1
3

5.1.4

5.2.2.22

Кристалл торындағы атомдардың тербелістері.

Біртекті шектің бірөлшемді тербелістері. Монокристалдағы серпімді толқындар. Біратомды сызықты тізбектің тербелістері. Базисы бар бірөлшемді тордың тербелістері. Үшөлшемді тор атомдарының тербелістері. Борн-карман шекаралық шарты және күйлер тығыздығы. Кристалл торының тербелістерің кванттау. Фонондар.
1
3

5.1.4

5.2.2.23

Қатты денелердің аумақтық теориясының негіздері.

Қатты денелер үшін Шредингер теңдеуі. Бірэлектронды жуықтау. Блох функциясы. Кристалдағы электроның толқындық векторының қасиеттері. Бриллюэн аумақтары. Ферми беті. Кристалдағы электрондармен толуы. Металдар, диэлектриктер, шалаөткізгіштер. Электроның эффектив массасы.
1

1

3

5.1.4

5.2.2.24

Конденсацияланған қатты денелердегі ақаулар.

Акаулардың классификациясы. Нүктелік, сызықты және көлемдік ақаулар. Ақаулардың бірқалыпты концентрациясы. Радиациялық ақаулар. Дислокациялар. Бюргерс контуры мен векторы. Дислокацияның пайда болу энергиясы. Дислокацияның ақаулармен өзара әрекеттесуі. Кристалдың физикалық қасиеттеріне ақаулардың әсері
1

1

3

5.1.4

5.2.2.25

. Конденсацияланған қатты денелердің жылулық қасиеттері.

Конденсацияланған қатты денелердің жылусыйымдылығы. Дюлонг-Пти заңы. Эйнштейн жылусыйымдылық теориясы. Дебай жылусыйымдылық теориясы. Фонондар тұрғысынан қарастырылған жылусыйымдылық формуласы. Металдың жылусыйымдылығы. Бос электрондардың үлесін ескеру. Қатты денелердің жылулық кеңейуі. Қатты денелердің жылуөткізгіштігі. Атом тербелістеріне байланысты жылуөткізгіштік. Металдың жылуөткізгіштігі. Қатты денелердің жылуөткізгіштігіне бос электрондардың үлесін ескеру. Қатты денелердегі диффузия
1
3

5.1.4

5.2.2.26

Конденсацияланған қатты денелердің электрлік қасиеттері. Металдың электрөткізгіштігі. Шалаөткізгіштердің өзіндік және қоспалық өткізгіштігі. Диэлектриктердің электрөткізгіштігі. Қатты денелердің электр қасиеттеріне беттік деңгейлердің әсері.


1
3

5.1.4

5.2.2.27

Диэлектриктердің қасиеттері. Диэлектриктердің үйектеуі.

Негізгі сипаттамалары. Диэлектриктік өтімділігі мен үйектелуі арасындағы байланыс. Диэлектриктік өтімділіктің жиіліктен тәуелділігі. Диэлектриктік шығындар. Сегнетоэлектриктер.
1

1

3

5.1.4

5.2.2.28

Конденсацияланған қатты денелердің магниттік қасиеттері.

Магнетиктердің классификациясы. Қатты денелердегі диамагнетизм және парамагнетизм. Ферромагнетизм. Вейсс молекулалық өрісі. Дорфман тәжерибесі. Алмасулық өзара әрекет және оның ферромагнетизмің пайда болуындағы ролі. Спин толқындары. Антиферромагнетизм және ферримагнетизм. Ферромагниттік домендер. Магнит резонанс1

1

3

5.1.4

5.2.2.29

Асқынөткізгіштік.

Ноль кедергісі. Асқынөткізгіштік ауысудың температурасы. Мейснер эффекті. Сындық магнит өрісі. Кристалл құрылымы және изотоптық эффект. Электронның жылуөткізгіштікке қосатын үлесі. Электрмагнит сәулелердің жұтылуы. Магнит ағының кванттау. Джозефсон эффектері. Купер жұптары. Бардин-Купер-Шриффер теориясы. Жоғары температуралық асқынөткізгіштік.
1

1
5.1.4

5.2.2.30

Конденсацияланған қатты денелердің оптикалық қасиеттері.

Жарықтың қатты денелермен өзара әрекеттесуінің түрлері. Оптикалық константалар. Кристалдардың жарықты жұтуы және шағылдыруы Шалаөткізгіштердегі рекомбинациялық сәулелер. Тосын және индукцияланған сәулелендіру. Қатты денелік лазерлер.
1

1
5.1.4

5.2.2.барлығы

30

15

90


2.1. 1-2 аралық бақылау тапсырмалары
1 аралық білімді бақылау тапсырмалары мен сұрақтары

 1. Кіріспе. Термодинамикалық жүйені зерттеудің 2 әдісі

 2. Жүйе күйінің микраскопиялық және макроскопиялық сипаттамасы. (Макрожүйе, оның макро және микрокүйлері)

 3. Гиббс үлестірілуінің көмегімен идеал газ күйінің теңдеуін қорыту

 4. Фазалық кеңістіктегі үлестірілу функциясы

 5. Термодинамиканың екінші заңы

 6. Лиувилл теңдеуі және термодинамиканың бірінші заңы

 7. Термодинамиканың үшінші заңы және термодинамикалық функциялар

 8. Термодинамиканың екінші заңының статистикалық мағынасы

 9. Кванттық микроканоникалық үлестірілу

 10. Максвелл үлестірілуі және Больцманның кинетикалық теңдеуі

 11. Гиббстың каноникалық үлестірілуі

 12. Бозе – Эйнштейн статистикасы және Ферми – Дирак статистикаларын салыстыру

 13. Кванттық статистикадағы Гиббс үлестірілуі

 14. Тепе – тең сәулелену және Планк формуласы

 15. Больцманның кинетикалық теңдеуі

 16. Флуктуация теориясының элементтері.

 17. Кванттық статистикадағы Гиббс үлестірілуі

 18. Бірінші және екінші ретті фазалық ауысу

2 аралық білімді бақылау тапсырмалары мен сұрақтары 1. Ядролық физикадағы мөлшерлер мен бірліктер Қалыпты ферми-сұйық

 2. Ядролардың массасы мен меншікті байланыс энергиясы.

 3. Альфа, бетта, гамма сәулелерінің тегі мен заңдылықтары..

 4. Тамшылық модел. Ядролық Ферми-газ.

 5. Элементар бөлшектердің ашылуы және элементар бөлшектер ұғымының даму тарихы. Элементар бөлшектердің қасиеттері.

 6. Біртекті шектің бірөлшемді тербелістері.

 7. Қатты денелер үшін Шредингер теңдеуі. Электроның эффектив массасы

 8. Конденсацияланған қатты денелердегі ақаулар.

 9. Конденсацияланған қатты денелердің жылусыйымдылығы. Дюлонг-Пти заңы.

 10. Металдың электрөткізгіштігі. Шалаөткізгіштердің өзіндік және қоспалық өткізгіштігі

 11. Металдың электрөткізгіштігі.

 12. Диэлектриктік өтімділіктің жиіліктен тәуелділігі.

 13. Магнетиктердің классификациясы. Қатты денелердегі диамагнетизм және парамагнетизм. Ферромагнетизм

 14. Асқынөткізгіштік ауысудың температурасы.

 15. Жарықтың қатты денелермен өзара әрекеттесуінің түрлері.


3 КУРС САЯСАТЫ

Сабакка катысу қатан турде, міндетті болып табылады. Егер кандайда бір себеппен студент сабакка катыса алмаган жагдайда, барлык меңгерілмеген материалға жауапты.

Бакылау тапсырмалары орындалуға міндеттң және уакытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалган жумыс автоматты турде төмен бағаланады. Аралык аттестациясының корытындысы студенттің сабакка катысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен катар аралық бакылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралык аттестация корытындысы студенттің сабакка катысу, өзіндік жумысты уакытылы орындауына, сабак кеіндегі ауызша жэне жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралык бакылаудың нәтижесіне байланысты шыгарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бакылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бакылауды индивидуалды түрде тапсыруға кұқылы.

Кез-келген кошіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды кошіру,қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлыксыз»деп тану түрінде болады.

Сабак жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.
4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
Басұа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді. (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта -270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін.)

Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3- кестеде көрсетілген.


3- кесте


АптаЗертханалық, прктикалық, семинар сабақтарынан, БӨЖ тқырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл

1

2

3

4

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Тәжірибелік сабақтар, семинар, БӨЖ

4

Термодинамикалық параметрлер. Термодинамика заңдары.


Есеп, жаттығулар орындау. Жазбаша жұмыс

50

6

БӨЖ №1


конспект құрастыру

90

6

Үлкен каноникалық үлестірілу.


Есеп, жаттығулар орындау. Жазбаша жұмыс

50

7

1 Аралық бақылау

80

1 және 7 апта бойынша оқу нәтижелерінің қорытынды баллы

300

8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

11

Конденсацияланған қатты денелердегі ақаулар.

Есеп, жаттығулар орындау. Жазбаша жұмыс

50

13

Диэлектриктердің қасиеттері. Диэлектриктердің үйектеуі.


Есеп, жаттығулар орындау. Жазбаша жұмыс

50

13

БӨЖ №1


конспект

құрастыру90

14

2 Аралық бақылау

80

8 және 15 апта бойынша оқу нәтижелерінің қорытынды баллы

300

Емтиханның қорытынды баллы
400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл
1000

5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСТАР
5.1. Негізгі әдебиеттер

5.1.1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика в 9 книгах.- М:, Наука, 1993-2006г.

5.1.2. Мултановский В.В., Василевский А.С. Курс теоретической физики в 4-х книгах. – М.:Просвещение, 1988,1990,1991

5.1.3. Құдышев А.Н. Статистикалық физика. Павлодар, 2010.

5.1.4. Бижігітов. Т. Жалпы физика курсы.-Алматы: ЖШС, «Экономика»: 2013.-890 бет.
5.2. Қосымша әдебиеттер

5.2.1. Истеков К.К., Косов В.Н., Стрыгин Д.П. Статистическая физика. Основы физической кинетики. А., ТОО «Триумф»Т», 2007.

5.2.2. Кадыров.Н., Белисарова Ф.Б., Ядролық физика. 2 томдық.Атом ядросы мен элементар бөлшектердің қасиеттері және сипаттамалары:оқу қуралы.- Алматы: Қазак университеті, 2013.-241 бет.

5.2.3. Жұманов К.Б., Шынықұлова Г.Н., Атомдық жіне ядролық физика. Есептер: оқу құралы. .- Алматы: Қазак университеті, 2014.-274 бет.


5.3. Интернет – ресурстар
5.3.1. Толық курсы жалпы физика курсы http://www.ph4s.ru.
5.3.2. http://www.toehelp.ru Сайт құрамында қажетті әдебиеттерді (Кітаптар) және т. б.
5.3.3. Еркін энциклопедиясы Уикипедия, қазақша ашық энциклопедия http://ru.wikipedia.
5.3.4. Электронды кітапхана жүйесі "Университеттік кітапхана - электрон коталог" www.semgu.kz.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет