«Бекітемін» Тарих және құқық факультетінің деканы Абулкасова Д. Ббет1/5
Дата19.02.2017
өлшемі0.9 Mb.
  1   2   3   4   5
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»

Тарих және құқық

факультетінің деканы

__________ Абулкасова Д.Б.

(қолы) (аты-жөні)«______» _________ 2011 ж.
Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы

050501- Әлеуметтану

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған

«Әлеуметтік институттар мен үрдістер»(пәннің атауы)

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


Курс –2

Семестр – 4

Кредит саны - 3

Дәріс – 30 сағат

Практикалық сабақ (лаб., сем. және т.б.) – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) –45 сағат

СӨЖ – 45 сағат

Емтихан – 4 -ші семестрде

Барлығы – 135 сағат
Орал -2011 ж.

Пәннің оқу әдістемелік кешені ______________________________________

(типтік бағдарлама атауы, қаласы, жылы)

типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.


Құрастырушы(лар): _______________________________________________

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі)


___________________кафедрасының отырысында бекітілді.

“____” ________________200__ ж. № ___хаттама.

Кафедра меңгерушісі___________ ____________________________________

(қолы) (аты-жөні)


_________________педагогикалық институттың оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Педагогикалық инстиуттың оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ ____________________

(қолы) (аты-жөні)

1. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ / SILLABUS /

1.1. Оқытушы туралы мәлімет
Оқытушы: Хайдаров Есқайрат Ерболатұлы – «Дүниежүзілік тарих әлеуметтік-саяси пәндер» кафедрасы, Тарих бөлімі, 304-бөлме, телефон: 51-20-39.
1.2 Пән туралы мәлімет


 • Пән: «Әлеуметтік институттар және үрдістер» курсы, 3 – кредит сағат

 • Өтетін орны: Кесте бойынша тарих бөлімінде.


Сабақ кестесі:

15 оқу аптасынан және 2 сессия аптасынан тұрады. Аптасына 3 кредит –сағат өткізілді деп болжанады, әрбір кредит –сағат 1 байланыс сағатынан /дәріс, тәжірибе/ және 2 сағат оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысынан тұрады /Оқ СӨЖ/Сабақ

Өткізу уақыты

Сабақ

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты

1 ( дәріс)50 мин.

ОқСӨЖ , СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты

2 (дәріс)50 мин.

ОқСӨЖ, СӨЖ50+50 мин.

Байланыс сағаты

3 (семинар)50 мин.

ОқСӨЖ , СӨЖ50+50 мин.


Оқу жоспарынан көшірме:

Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинарлар

ОқСӨЖ

Кеңес

Емтихан

Барлығы

2

4

3

30

15

45

1

2

93Курс сипаттамасы: Қоғамның әлеуметтік-экономикалық саласындағы қайта құрулар қоғамдағы әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдардың түбірлі өзгеруіне алып келуде. Қоғамдағы жаңа әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдардың пайда болуы олардың қазіргі әлеуметтік процестерге әсер етуін ЖОО-ның студенттеріне өз уақытында түсіндіруді талап етеді. Білімнің көп сатылы түріне көшу бакалаврлар білуге тиісті жаңа оқу курстарын мемлекеттік білім беру стандартына енгізуді негіздеді. Бұл жерде әлеуметтік институттар мен ұйымдардың анықтамасын мәнін, олардың функциялары мен орнын және қызметтерінің ашып көрсететін «Әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдар» курсын ерекше орынға ие.

Курс мақсаты: «Әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдар» пәнін оқытудың мақсаты бакалаврлерге даму деңгейлері әртүрлі елдердің әлеуметтік инстиуттары мен ұйымдарын зерттеудегі негізгі теориялық бағыттары және қолданылатын әлеуметтанулық әдістер бойынша жан-жақты білім беру болып табылады.

Сондықтан типтік бағдарлама авторларының алдында қоғамның әлеуметтік инстиуттары мен ұйымдарын және соған қатысты мәселелерді зерттейтін осы оқу пәнінің міндеттерін жан-жақты ашып көрсету міндеті тұр. «Әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдар» пәні қоғамның дамуындағы басты құрылымдардың бірі болып табылатын әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдар туралы білімді бакалаврлердің жүйелі түрде меңгеруіне бағытталған.Курс міндеті:

 • бакалаврлерге «әлеуметтік инстиут» және «әлеуметтік ұйым» түсініктерінің анықтамасын беру;

 • бакалаврлерге әлеуметтік инстиуттар және әлеуметтік ұйымдарды талдау методологиясын таныту;

 • әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдардың қалыптасу кезеңдерін қарастыру;

 • курстың өзекті тақырыптары туралы түсінік беру;

 • әлеуметтік инстиуттардың институционалдануы мәселелерін талқылау;

 • бакалаврлерді әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдарды әлеуметтанулық талдаумен таныстыру.

 • бакалаврлерге әлеуметтік инстиуттарды басқару әдістерін меңгеруге көмектесу.

 • бакалаврлерге әлеуметтік инстиуттар жұмысын нарықтық реттеудің әлеуметтік мәселелерін зерттеу туралы терең білім беру және олардың ұйымдардың өмірдің жаңа талаптарына бейімделуін түсіну деңгейін көтеру.

 • бакалаврлерге әлеуметтік инстиуттарды, ұйымдарды талдаудың қолданбалы әлеуметтанулық әдістерін меңгеруіне көмектесу.

 • әлеуметтік нақтылықтың қарастырылған саласы бойынша бакалаврлердің өзіндік жұмысының мүмкіндіктерін ашу.

Студент білуге тиіс:

 • Отандық әлеуметтік білімнің негізгі концепциясының өткені мен бүгінгісі туралы мағұлматтың болуы.

 • Қоғамдық әлеуметтік ойдың даму аясындағы Отандық әлеуметтанудың қалыптасуы мен даму кезеңін меңгеру.2. Пән бойынша оқыту бағдарламасы.
Апта 1.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: «Әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдар» пәнінің объектісі мен пәні.

Дәріс мазмұны: Әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдар» пәнінің мақсаты мен міндеттері.

Әдебиеттер:

Смелзер Н. Социология.-М., 1994

Пригожин А.И. Современная социология организации –М., 1995

Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом.- СПб, 2000ОЖСӨЖ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдардың әлеуметтанулық сипаттамасы.

СӨЖ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдардың динамикасы мен өзгерістері.
Кредит саны – 2

Тақырыбы: «Әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдар» пәнінің объектісі мен пәні.

Дәріс мазмұны: «Әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдар» пәнінің әлеуметтік-гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдармен байланысы.

Әдебиеттер:

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. Т 3 М., 2000

Фролов С.С. Социология –М., 1994

Андреев Ю.П., Коржевская А.М., Костина Н.Б. Социальные инстиуты; содержание, функции, структура-Свердловск, 1989ОЖСӨЖ мазмұны: «Әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдар» пәнінің қарастыратын мәселелері ретінде.

СӨЖ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттардың қоғам өміріндегі рөлі.
Кредит саны – 3

Тақырыбы: «Әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдар» пәнінің объектісі мен пәні.

Тәжірбиелік сабақ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттар пәнінің объектісі мен тақырыбы

Әдебиеттер:

Аженов М.С., Бейсембаев Д. Социальная стратификация в Республике Казахстан, Алматы, 1997

Әженов М.С., Садырова М.С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Алматы, 2004 ж.

Тернер В. Символ и ритуал –М., 1983ОЖСӨЖ мазмұны: Қоғам әлеуметтік инстиуттардың жүйесі ретінде.

СӨЖ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттардың табиғаты
Апта 2.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Әлеуметтік инстиуттар әлеуметтік өмірдің маңызды элементі ретінде.

Дәріс мазмұны: Әлеуметтік инстиуттар адамдардың бірлескен қызметін ұйымдастырудың тарихи қалыптасқан, тұрақты түрі ретінде.

Әдебиеттер:

Комаров М.С. Введение в социологию. –М., 1995

Анурин В.Ф. Основы социологических знаний. –М., 1997

ОЖСӨЖ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттың белгілері мен функциялары.

СӨЖ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттардың типологиясы.
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Әлеуметтік инстиуттар әлеуметтік өмірдің маңызды элементі ретінде.

Дәріс мазмұны: Экономикалық, саяси, рухани инстиут, әлеуметтік инстиуттардың құрылымы.

Әдебиеттер:

Бергер П. Приглашение в социологию- М., 1999

Кравченко А.И. Социология- М., 1998

ОЖСӨЖ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттардың пайда болуы.

СӨЖ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттардың ресми және бейресми құрылымы
Кредит саны – 3

Тақырыбы: Әлеуметтік инстиуттар әлеуметтік өмірдің маңызды элементі ретінде.

Тәжірбиелік сабақ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттардың даму кезеңдері

Әдебиеттер:

Радугин А.А., Радугина К.А. Социология – М., 1997

Энциклопедический словарь. М., 1997

ОЖСӨЖ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттардың нақты және ланеттік функциялары.

СӨЖ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттардың эволюциясы. Әлеуметтік инстиуттардың сегментациясы.
Апта 3.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Әлеуметтік инстиуттардың функциялары

Дәріс мазмұны: Әлеуметтік инстиуттар жеке адам мен әлеуметтік топтардың әртүрлі сұраныстарын қанағаттандырудың тәсілі ретінде.

Әдебиеттер:

Радугин А.А., Радугина К.А. Социология – М., 1997

Энциклопедический словарь. М., 1997

ОЖСӨЖ мазмұны: Нормалар мен шектеулер орнату жолымен индивидтер мен топтардың іс-әрекетін реттеудің тәсілі.

СӨЖ мазмұны: Қоғамдық қатынастардың тұрақтылығын қамтамасыз етудің тәсілі ретінде.
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Әлеуметтік инстиуттардың функциялары

Дәріс мазмұны: Индивидтер мен топтардың әрекеттерінің бірлестігін қамтамасыз етудің тәсілі

Әдебиеттер:

Смелзер Н. Социология.-М., 1994

Пригожин А.И. Современная социология организации –М., 1995

Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом.- СПб, 2000


ОЖСӨЖ мазмұны: Қауымдастықтың ішкі тұтастығын қамтамасыз етудің тұрақты тәсілі ретінде.

Оқ СӨЖ мазмұны Әлеуметтік инстиуттардың қызметінің бұзылуы.
Кредит саны – 3

Тақырыбы:. Әлеуметтік инстиуттардың функциялары

Тәжірбиелік сабақ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттардың функцияларының индивидтер мен топтардың сұраныстарына сәйкестігі мәселесі

Әдебиеттер:

Аженов М.С., Бейсембаев Д. Социальная стратификация в Республике Казахстан, Алматы, 1997

Әженов М.С., Садырова М.С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Алматы, 2004 ж.

Тернер В. Символ и ритуал –М., 1983ОЖСӨЖ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттардың қызметіндегі дисфункциялар және оның салдарлары.

СӨЖ мазмұны: Қоғамдық қатынастардың тұрақтылығын қамтамасыз етудің тәсілі ретінде.


Апта 4.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Әлеуметтік ұйымдар.

Дәріс мазмұны: Әлеуметтік ұйымдардың әлеуметтік инстиуттардан айырмашылығы.

Әдебиеттер:

Радугин А.А., Радугина К.А. Социология – М., 1997

Энциклопедический словарь. М., 1997

ОЖСӨЖ мазмұны: Әлеуметтік ұйымдардың сипатты белгілері

СӨЖ мазмұны: Функционалдық статустарды анықтау.
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Әлеуметтік ұйымдар.

Дәріс мазмұны: Әлеуметтік ұйымдардың атқаратын қызметтері

Әдебиеттер:

Смелзер Н. Социология.-М., 1994

Пригожин А.И. Современная социология организации –М., 1995

Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом.- СПб, 2000ОЖСӨЖ мазмұны: Қатынастарды ресмилендіру

СӨЖ мазмұны: Реттеу және бақылау. Жүйелік тұтастық, тік иерархиялық принцип
Кредит саны – 3

Тақырыбы: Әлеуметтік ұйымдар.

Тәжірбиелік сабақ мазмұны: Ұйымдардың классифкациясы; ресми және бейресми техникалық, экономикалық, идеологиялық, саяси.

Әдебиеттер:

Смелзер Н. Социология.-М., 1994

Пригожин А.И. Современная социология организации –М., 1995

Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом.- СПб, 2000ОЖСӨЖ мазмұны Ерікті бірлестіктер

СӨЖ мазмұны: Тотальдық типтегі ұйымдар: әскер, ауру хана, түрме және т.б. М. Вебердің бюрократиялық ұйым концепциясы.
Апта 5.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Әлеуметтанудағы әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдарды зерттеудің негізгі бағыттары

Дәріс мазмұны: Әлеуметтік инстиуттар теориялары әлеуметтік қатынастардың тұрақты түрлерін және ұйымдарды зерттеуге бағытталған ғылыми идеялардың жиынтығы.

Әдебиеттер:

Аженов М.С., Бейсембаев Д. Социальная стратификация в Республике Казахстан, Алматы, 1997

Әженов М.С., Садырова М.С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Алматы, 2004 ж.

Тернер В. Символ и ритуал –М., 1983


ОЖСӨЖ мазмұны: Классикалық теориялардағы „әлеуметтік инстиут” түсінігі.

СӨЖ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттар қоғамдық қатынастардың қоғамға қажетті белгілі типтері ретінде. / М. Вебер, Э. Дюркгейм/

Кредит саны – 2

Тақырыбы: Әлеуметтанудағы әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдарды зерттеудің негізгі бағыттары

Дәріс мазмұны : Құрылымдық функционалистік теория әлеуметтік инстиуттар туралы. Т. Парсонс және Р. Мертон әлеуметтік инстиуттар туралы.

Әдебиеттер:

Бергер П. Приглашение в социологию- М., 1999

Кравченко А.И. Социология- М., 1998
ОЖСӨЖ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттар туралы қазіргі батыстық теориялар.

СӨЖ мазмұны Әлеуметтік инстиуттарды классикалық емес теорияларда зерттелуі.
Кредит саны – 3

Тақырыбы: Әлеуметтанудағы әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдарды зерттеудің негізгі бағыттары

Тәжірбиелік сабақ мазмұны: Ресей социологтары әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдардың ерекшеліктерін анықтау көрсеткіштері туралы.

Әдебиеттер:

Радугин А.А., Радугина К.А. Социология – М., 1997

Энциклопедический словарь. М., 1997

ОЖСӨЖ мазмұны: А. Пригожин әлеуметтік инстиуттардың типологиясы.

СӨЖ мазмұны: Қазақстан социологтары әлеуметтік инстиуттар мен ұйымдарды зерттеу әдістері туралы.

Апта 6.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Ұйымдарды топтастырудың тәсілдері

Дәріс мазмұны: М. Вебер шаруашылық ұйымдарды топтастыру туралы.

Әдебиеттер:

Смелзер Н. Социология.-М., 1994

Пригожин А.И. Современная социология организации –М., 1995

Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом.- СПб, 2000ОЖСӨЖ мазмұны: Н. Смелзер әлеуметтік ұйымдардың түрлері туралы

СӨЖ мазмұны: Ұйымды зерттеудің жүйелік тәсілі.
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Ұйымдарды топтастырудың тәсілдері

Дәріс мазмұны: Әлеуметтік ұйымдарды талдаудың әлеуметтік-психологиялық тәсілі

Әдебиеттер:

Аженов М.С., Бейсембаев Д. Социальная стратификация в Республике Казахстан, Алматы, 1997

Әженов М.С., Садырова М.С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Алматы, 2004 ж.

Тернер В. Символ и ритуал –М., 1983


ОЖСӨЖ мазмұны: Мәдени тәсіл

СӨЖ мазмұны: Инстиуционалды талдау.
Кредит саны – 3

Тақырыбы: Ұйымдарды топтастырудың тәсілдері

Тәжірбиелік сабақ мазмұны: Қазақстандық қоғамдағы ұйымдардың қазіргі топтамасы.

Әдебиеттер:

Смелзер Н. Социология.-М., 1994

Әженов М.С., Садырова М.С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Алматы, 2004 ж.

Тернер В. Символ и ритуал –М., 1983


ОЖСӨЖ мазмұны: Ресей әлеуметтанушылары ұйымның тарихи типтері туралы: қауым, коорпорация, ассоциация

СӨЖ мазмұны: Мемлекеттік емес ұйымдардың түрлері
Апта 7.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Әлеуметтік инстиуттардың институционалдануы және әлеуметтік статусы

Дәріс мазмұны: Институционализация процесс ретінде. Әлеуметтік инстиуттардың инстиуционалдануының негіздері мен жағдайлары.

Әдебиеттер:

Смелзер Н. Социология.-М., 1994

Пригожин А.И. Современная социология организации –М., 1995

Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом.- СПб, 2000ОЖСӨЖ мазмұны: П. Бергер мен Т. Лукман әлеуметтік инстиуттардың инстиуционалдануының психологиялық, мәдени, әлеуметтік негіздері туралы әлеуметтік инстиуттардың институционалдық белгілері.

СӨЖ мазмұны: Институционалдық автономия. Әлеуметтік инстиуттардың орнығуы.
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Әлеуметтік инстиуттардың институционалдануы және әлеуметтік статусы

Дәріс мазмұны: Әлеуметтік инстиут нормативтік жүйе ретінде «Дәстүрлер, салттар, нормалар, мораль әлеуметтік инстиуттың элементтері ретінде.

Әдебиеттер:

Радугин А.А., Радугина К.А. Социология – М., 1997

Энциклопедический словарь. М., 1997

ОЖСӨЖ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттың өзін-өзі мойындау.

СӨЖ мазмұны: Қоғамдағы керексіз әлеуметтік инстиуттар
Кредит саны – 3

Тақырыбы: Әлеуметтік инстиуттардың институционалдануы және әлеуметтік статусы

Тәжірбиелік сабақ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттың дағдарысы. Әлеуметтік инстиуттың ішіндегі мінез-құлық қалыптары. Әлеуметтік бақылау негізгі және негізгі емес әлеуметтік инстиуттар.

Әдебиеттер:

Бергер П. Приглашение в социологию- М., 1999

Кравченко А.И. Социология- М., 1998

ОЖСӨЖ мазмұны: Әлеуметтік инстиуттағы ішкі қақтығыстардың сипаты.

СӨЖ мазмұны: Қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық жағдайдың әлеуметтік инстиуттың даму сипатына әсері.
Апта 8.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Азаматтық қоғам әлеуметтік инстиут ретінде

Дәріс мазмұны: «Азаматтық қоғам» түсінігінің әлеуметтанулық сипаттамасы.

Әдебиеттер:

Смелзер Н. Социология.-М., 1994

Пригожин А.И. Современная социология организации –М., 1995

Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом.- СПб, 2000ОЖСӨЖ мазмұны: Қазіргі қазақстандық азаматтық қоғамның құрылымы.

СӨЖ мазмұны: Азаматтық қоғамның сипатты белгілері.
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Азаматтық қоғам әлеуметтік инстиут ретінде

Дәріс мазмұны: Азаматтық қоғам құрылымына кіретін мемлекеттік емес әлеуметтік инстиуттар.

Әдебиеттер:

Смелзер Н. Социология.-М., 1994

Пригожин А.И. Современная социология организации –М., 1995

Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом.- СПб, 2000


ОЖСӨЖ мазмұны: Мемлекеттік және мемлекеттік емес әлеуметтік инстиуттардың арақатынасы.

СӨЖ мазмұны: Үкіметтік емес ұйымдардың қызметтері.
Кредит саны – 3

Тақырыбы: Азаматтық қоғам әлеуметтік инстиут ретінде

Тәжірбиелік сабақ мазмұны: Демократия және азаматтық қоғам. Нарықтық қатынастарға өту жағдайындағы азаматтық қоғамдағы әлеуметтік инстиуттардың жұмыс барысы.

Әдебиеттер:

Радугин А.А., Радугина К.А. Социология – М., 1997

Энциклопедический словарь. М., 1997

ОЖСӨЖ мазмұны: Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдардың қызметтерін жандандыру жолындағы әрекеттер.

СӨЖ мазмұны: Мемлекеттік тапсырыс туралы заңның тиімділігі.
Апта 9.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Отбасы әлеуметтік инстиут ретінде.

Дәріс мазмұны: Отбасын зерттеудің негізгі әлеуметтанулық жақтары.

Әдебиеттер:

Бергер П. Приглашение в социологию- М., 1999

Кравченко А.И. Социология- М., 1998

ОЖСӨЖ мазмұны: Отбасы әлеуметтік инстиут және шағын топ ретінде.

СӨЖ мазмұны: Қоғам мен отбасының өзара әрекетін талдау.
Кредит саны – 2

Тақырыбы: Отбасы әлеуметтік инстиут ретінде.

Дәріс мазмұны Отбасы инстиутының дамуын қоғамның әлеуметтік-экономикалық саяси және рухани құрылымдары тұрғысынан талдау.

Әдебиеттер:

Смелзер Н. Социология.-М., 1994

Пригожин А.И. Современная социология организации –М., 1995

Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом.- СПб, 2000ОЖСӨЖ мазмұны: Отбасының негізгі функциялары

СӨЖ мазмұны: Отбасы институтының қазіргі түрлерін топтастыру.
Кредит саны – 3

Тақырыбы: Отбасы әлеуметтік инстиут ретінде.

Тәжірбиелік сабақ мазмұны Неке мен ажырасудың мотивтерін зерттеу. Нарық қатынастар дамуы жағдайындағы отбасы инстиутының дамуының факторлары.

Әдебиеттер:

Смелзер Н. Социология.-М., 1994

Әженов М.С., Садырова М.С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Алматы, 2004 ж.

Тернер В. Символ и ритуал –М., 1983ОЖСӨЖ мазмұны: Отбасы инстиутының жеке адамның әлеуметіне және оның мінез-құлқын реттеуге әсері.

СӨЖ мазмұны: Қазақстандағы әртүрлі халықтардың отбасылық-некелік қатынастарының ерекшеліктері.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет