Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы


Оқу жетістіктері бағаларының балдық-рейтингтік әріптік жүйесібет6/6
Дата12.10.2020
өлшемі72,29 Kb.
1   2   3   4   5   6
Оқу жетістіктері бағаларының балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

Әріптік жүйе бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

%-тік құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

Білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау, аралық және 


қорытынды мемлекеттік аттестаттау


жүргізудің үлгі ережесіне  


2-қосымша          


20___20___ оқу жылының _________________емтихандық сессия

       (қысқы, жазғы)


қорытындысы


_____________________________________________________________

                             
(ЖОО атауы)

Күндізгі (немесе сырттай) оқу түріi

Шифр

Мамандықтар тобы және мамандықтар

Курс

Бөлімі (қаз., орыс, шетел)

Оқу негізі: грант/ақылы

Сессия басындағы барлық студенттер

Соның ішінде академиялық демалыста

Емтихан тапсыруға міндетті

Емтиханға жіберілгендер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Білім1


барлығы

соның ішінде грант

ақылы

2


барлығы

соның ішінде грант

ақылы

3


барлығы

соның ішінде грант

ақылы

4


барлығы

соның ішінде грант

ақылы


кестенің жалғасы

Келген жоқ

Тапсырғандар

Дәлелді себеппен

Дәлілсіз себеппен

Оқу жоспарының барлық пәндері бойынша

Соның ішінде

Тек қана A, A-

Тек қана A, A-, B+, B, B-

A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D

Тек қана C+, C, C-, D+, D

F алғандар

10

11

12

13

14

15

16

17


кестенің жалғасы

GPA

Абсолюттік үлгерім

Келесі оқу курсына көшірілгендер

Қайта оқу жылына қалдырылды

Оқудан шығарылғандар

18

19

20

21

22Білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау, аралық және 


қорытынды мемлекеттік аттестаттау


жүргізудің үлгі ережесіне   


3-қосымша           


«Қазақстан тарихы» пәні бойынша Мемлекеттік емтихан комиссиясы отырысының №___ХАТТАМАСЫ

(әрбір студентке толтырылады)


20__ж. «___»______________сағ. ____ минуттан ___сағ. ____минутке дейін

Қатысқандар: Мемлекеттік емтихан комиссиясының төрағасы ___________

____________________________________________________________________


          (аты-жөні, тегі, ғылыми деңгейі, ғылыми атағы


____________________________________________________________________


                 ұйым атауы, атқаратын қызметі)


Комиссия мүшелері: __________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


«Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру туралы


1. Емтихан тапсырушы студент ________________________________________

                                  (аты-жөні, тегі, мамандығы)


_____________________________________________________________________


2. Сұрақтар: (тестілеу қорытындылары)


1 ___________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


2 ___________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


3 ___________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


3. Студент __________________________________________________________

                              (аты-жөні, тегі)


Рұқсат беру рейтингі ________________________________________________

                 (жіберілу рейтингі балдық-рейтингтік жүйеде: әріптік


_____________________________________________________________________


      баға, сандық эквивалент, пайыздық құрамы және дәстүрлік баға)


4. Студент __________________________________________________________


                              (аты-жөні, тегі)


«Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды _______________ бағасымен тапсырды __________________________________________________


            (баға әріптік балдық-рейтингтік жүйе бойынша көрсетіледі)


5. Мемлекеттік емтихан комиссиясының ерекше пікірлері _______________

_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________

      Төраға ________________________ (қолы)

      Комиссия мүшелері ______________(қолдары)

      мүшелері ________________________(қолдары)


      мүшелері ________________________(қолдары)


      мүшелері ________________________(қолдары)

      Хатшы ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін    ағымдық бақылау, аралық және қорытынды


мемлекеттік аттестаттау       


жүргізудің үлгі ережесіне     


4-қосымша              


Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының

(әр білім алушыға толтырылады)


№ ____ ХАТТАМАСЫ


20__ж. «___»______________сағ.____ минуттан ____сағ.____минутке дейін

Қатысқандар: Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы ________

_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


мамандық немесе пән бойынша мемлекеттік емтиханды тапсыру туралы


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


Емтихан тапсырушы студент ________________________________________________________________________________________________________________Сұрақтар:(пән блоктары бойынша тестілеу нәтижелері)


1. __________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


2. __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


3. __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


1. Студент мемлекеттік емтиханды __________________________ бағасымен тапсырғанын растау __________________________________________________

_____________________________________________________________________


      (жіберу рейтингі балдық-рейтингтік жүйе бойынша)


2.___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


__________________________________________________ екенін ескеру


3. Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы мүшелерінің ерекше пікірлері

_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________

      Төраға ________________________ (қолы)

      Комиссия мүшелері _______________(қолдары)

      мүшелері ________________________(қолдары)


      мүшелері ________________________(қолдары)


      мүшелері ________________________(қолдары)

      Хатшы ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін     ағымдық бақылау, аралық және    


қорытынды мемлекеттік аттестаттау


жүргізудің үлгі ережесіне       


5-қосымша              


Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының

№ ____ХАТТАМАСЫ


20__ж. «___»_____________сағ. ___ минуттан ____сағ. ___минутке дейін

Студент _____________________________________________________________


                              (аты-жөні, тегі)


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


тақырыбында жазылған дипломдық жұмысының қаралуы бойынша ____________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


Қатысқандар:

Төраға ______________________________________________________________


                             (аты-жөні, тегі)


Мүшелер _____________________________________________________________


                             (аты-жөні, тегі)


_____________________________________________________________________                               (аты-жөні, тегі)


_____________________________________________________________________


                             (аты-жөні, тегі)


_____________________________________________________________________


                             (аты-жөні, тегі)


Дипломдық жоба (жұмыс) ___________________________________ кеңесімен


_____________________________________________________________________


                              (аты-жөні, тегі)______________________________________________________________________________________________________________ басшылығымен орындалды


Мемлекеттік атестаттау комиссиясында келесі мәліметтер қаралды:

1. Дипломдық жұмыс (жоба) бойынша есептік-түсіндірме хат немесе дипломдық жұмыстың (жобаның) _______________бетте жазылған мәтіні;


2. Дипломдық жұмысқа (жобаға) арналған_______________ беттегі сызбалар, таблицалар.


3. Дипломдық жобаның (жұмыстың) ғылыми жетекшісінің пікірі.


4. Дипломдық жобаға (жұмысқа) пікір.

      Орындалған жұмысты хабарлағаннан кейін студентке ___________ мин. ішінде келесі сұрақтар қойылды:1. _______________________________________________________________


      (сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)


__________________________________________________________________


2. _______________________________________________________________


      (сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)


__________________________________________________________________


3. _______________________________________________________________


      (сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)


__________________________________________________________________


4. _______________________________________________________________


      (сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)


__________________________________________________________________


5. _______________________________________________________________


      (сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)


__________________________________________________________________


Студенттің пікір мен қойылған сұрақтарға жауабының жалпы сипаттамасы ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау барысында студент
________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________ көрсетті.

Студент дипломдық жұмысты (жобаны) орындап, _________________________

бағамен қорғады деп есептеу.


Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері _______________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_________________________________

      Төраға ________________________ (қолы)      Комиссия мүшелері 
_____________(қолдары)

      мүшелері ________________________(қолдары)


      мүшелері ________________________(қолдары)


      мүшелері ________________________(қолдары)

      Хатшы ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін   ағымдық бақылау, аралық және қорытынды


мемлекеттік аттестаттау жүргізудің 


үлгі ережесіне 6-қосымша     


Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының

№ ____ХАТТАМАСЫ


20__ж. «___»__________сағ. _____ минуттан ____сағ. ___минутке дейін

барлық мемлекеттік емтихандарды тапсырған, дипломдық жұмысты (жобаны) қорғаған студентке біліктілігі мен (немесе) «Бакалавр» академиялық дәрежесін беру туралы.


Қатысқандар:

Төраға ___________________________________________________________


                             (аты-жөні, тегі)


Мүшелер __________________________________________________________


                             (аты-жөні, тегі)


__________________________________________________________________


                             (аты-жөні, тегі)


__________________________________________________________________


                             (аты-жөні, тегі)


__________________________________________________________________


                             (аты-жөні, тегі)


Студент __________________________________________________________


                      (аты-жөні, тегі, мамандығы)


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


Мемлекеттік емтихандарды тапсырды және дипломдық жұмысты (жобаны) келесі бағамен қорғады: __________________________________________   __________________________________________________________________    __________________________________________________________________    __________________________________________________________________


(пән атауы, дипломдық жобаның (жұмыстың) түрі, баға, тапсыру күні)


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


Мамандық бойынша оқу жоспарындағы барлық мемлекеттік емтихандар мен бітіру жұмысын қорғады.


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


біліктілігі мен (немесе) «бакалавр» академиялық дәрежесін тағайындау


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


_______________________________________ екенін ескеру керек.


Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері ____________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________

      Диплом беру (ерекше, ерекше емес).

      Төраға ________________________ (қолы)

      Комиссия мүшелері 
_____________(қолдары)

      мүшелері ________________________(қолдары)


      мүшелері ________________________(қолдары)


      мүшелері ________________________(қолдары)

      Хатшы ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін     ағымдық бақылау, аралық және қорытынды


мемлекеттік аттестаттау жүргізудің  


үлгі ережесіне 7-қосымша       


түрі

1-кесте


________жылдың мемлекеттік емтихан мен дипломдық жұмыс қорғау нәтижелері

оқу түрі _________________________________________________

мамандық _________________________________________________


ЖОО атауы ________________________________________________


Қорытынды аттестаттау түрі

Қорытынды аттестаттауға жіберілгендердің саны

Тапсырғандардың саны

Соның ішінде:өте жақсы

жақсы

қанағаттанарлық

қанағаттанарлықсыз

Орташа балл

Кел ген жоқ

Сапа %

Тапсырғандар үлгерімінің %

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

Дипломдық жұмыс қорғауБарлығы2-кесте______жылдағы түлектердің қорытынды аттестаттаудың жалпы нәтижелері

оқу түрі _______________________________________________

мамандық________________________________________________

ЖОО атауы_______________________________________________

ҚМА-ға жіберілгендердің саны

ҚМА-ға келмегендердің саны

ҚМА тапсырғандар

Соның ішінде

Қанағаттанарлықсыз баға алғандар

Орташа балл

Тек өте жақсы

Тек өте жақсы мен жақсы

Аралас бағалар

Тек қанағаттанарлық


3-кестеКүндізгі және сырттай оқыту түрлері бойынша мамандар даярлаудың сапалық көрсеткішінің салыстырмалы талдауы

Көрсеткіштер

Күндізгі

Сырттай

Барлығы

Сапа
Үлгерім
Үздік диплом алғандар
4-кестеБітірушілердің салыстырмалы талдауы

Көрсеткіштер

Алдыңғы кезең

Есеп беру кезең

Сапа %Үлгерім %Орташа баллБілім алушылардың үлгерімін    ағымдық бақылау, аралық және қорытынды


мемлекеттік аттестаттау жүргізудің


үлгі ережесіне 8-қосымша     


түрі

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының отырысы

(әр білім алушыға толтырылады)


№ ____ХАТТАМА


20__ж. «___»_________сағ. ___ минуттан ____сағ. ____минутке дейін

Қатысқандар:

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы ___________________


__________________________________________________________________


                             (аты-жөні, тегі)


Комиссия мүшелері: _______________________________________________


                             (аты-жөні, тегі)


__________________________________________________________________


                             (аты-жөні, тегі) __________________________________________________________________


                             (аты-жөні, тегі)


__________________________________________________________________


                             (аты-жөні, тегі)


__________________________________________ магистратура/докторантура мамандығы бойынша мемлекеттік кешенді емтиханды тапсыру туралы

_____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Кешенді емтихан тапсырушы ___________________________________________


                                   (аты-жөні, тегі, мамандығы)


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


Сұрақтар: (пән бойынша тест нәтижелері)


1. __________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


2. __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


3. __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


1. Білім алушы ______________________________________________________ мемлекеттік кешенді емтиханды _____________________________ бағасымен                   (жіберу рейтингі балдық-рейтингтік жүйе бойынша)

тапсырғанын растау


2. Білім алушы ______________________________________________________

_______________________________________________________ екенін ескеру


3. Мемлекеттік аттестаттау комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері

_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


 

      Төраға ________________________ (қолы)      Комиссия мүшелері 
_____________(қолдары)

      мүшелері ________________________(қолдары)


      мүшелері ________________________(қолдары)


      мүшелері ________________________(қолдары)

      Хатшы ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін    ағымдық бақылау, аралық және қорытынды


мемлекеттік аттестаттау жүргізудің  


үлгі ережесіне 9-қосымша     


Мемлекеттік аттестаттау комиссия отырысының

№_____ХАТТАМАСЫ

      Ескерту. 9-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2011.03.16 № 94 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.20___ж. «__»__________ сағ.____ минуттан ___сағ.___минутке дейін

_________________________________________________________________


                    (аты-жөні, мамандығы)


__________________________________________ тақырыбында жазылған


магистранттың магистрлік диссертациясын талқылау бойынша


Қатысқандар:

Төраға _________________________________________________________


                                (аты-жөні)


Мүшелер:________________________________________________________


                                (аты-жөні)


________________________________________________________________


                                (аты-жөні)


________________________________________________________________


                                (аты-жөні)


________________________________________________________________


                                (аты-жөні)


________________________________________________________________


                                (аты-жөні)


Магистрлік диссертация _________________________________________


                   (аты-жөні, ғылыми немесе академиялық дәрежесі)


________________________________________________________________


________________________________________________________________


________________________________________ ғылыми жетекшілігімен


________________________________________________________________


________________________________________________________________


________________________________________________________________


         (аты-жөні, ғылыми немесе академиялық дәрежесі)


________________________________________________________________


___________________________________ консультациясымен орындалды.


Мемлекеттік аттестаттау комиссиясына төмендегідей материалдар ұсынылды:

1) ____________ бет көлеміндегі магистрлік диссертация;


2) ____________ бет дипломдық жұмыстың сызбалары, кестелері;


3) магистерлік диссертация ғылыми жетекшісінің пікірі __________


________________________________________________________________


      («қорғауға жіберіледі» белгісін қою)


4) Бітіруші кафедрасының шешімі ______________________________


________________________________________________________________


   (диссертацияны ашық қорғауға кафедраның атауы көрсетіледі,


               ұсынылады немесе ұсынылмайды)


5) __________________________________ бағасы қойылған магистерлік


    (рецензенттің бағасы көрсетіледі)


диссертацияның рецензиясы.


6) бейресми пікірлер _____________________________________________


Магистрлік диссертацияның орындалғандығы туралы хабарламадан кейін ____ минут ішінде магистрантқа төмендегідей сұрақтар қойылды:


1. _______________________________________________________________


        (комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)


__________________________________________________________________


2. _______________________________________________________________


        (комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)


__________________________________________________________________


3. _______________________________________________________________


        (комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)


__________________________________________________________________


4. _______________________________________________________________


        (комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)


__________________________________________________________________


5. _______________________________________________________________


       (комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)


__________________________________________________________________


Магистранттың қойылған сұрақтарға берген жауаптарының жалпы сипаттамасы ______________________________________________________  


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


Магистрлік диссертацияны қорғау барысында магистрант _____________ _________________________________________________________ көрсетті.


(жалпы теориялық және арнайы дайындығының білім деңгейі қандай)


Магистрант магистрлік диссертациясын _____________________________


                              (білімді бағалаудың балдық-рейтигтік


_______________________________________________ бағасымен орындады.


әріптік қорғағандығын растау жүйесі бойынша бағасы)


Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері ____________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________ 

      Төраға ________________________ (қолы)      Комиссия мүшелері
________________(қолдары)

      мүшелері ________________________(қолдары)


      мүшелері ________________________(қолдары)


      мүшелері ________________________(қолдары)

      Хатшы    ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін    ағымдық бақылау, аралық және қорытынды


мемлекеттік аттестаттау жүргізудің 


үлгі ережесіне 10-қосымша    


Мемлекеттік аттестаттау комиссия отырысының

№____ ХАТТАМАСЫ

      Ескерту. 10-қосымшада қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2011.03.16 № 94 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.20_____ж. «___»_____ сағ.___ минуттан ___сағ.___минутке дейін

Кешенді емтихандарды тапсырып, магистрлік диссертация қорғаған магистрантқа «магистр» академиялық дәреже тағайындау туралы

Қатысқандар:

Төраға ___________________________________________________________


Мүшелер: _________________________________________________________


                                (аты-жөні)


__________________________________________________________________


                                (аты-жөні)


__________________________________________________________________


                                (аты-жөні)


__________________________________________________________________


                                (аты-жөні)


Магистрант _______________________________________________________


                          (аты-жөні, мамандығы)


__________________________________________________________________


(кешенді емтихан, магистрлік диссертация, баллды-рейтингтік әріптік


__________________________________________________________________


білім бағалау жүйесі бойынша, тапсыру мерзімі)


_________________________________________________ бағада кешенді емтихан тапсырып, магистрлік диссертация қорғады.


Магистрант кешенді емтихан тапсырды және магистрлік диссертация қорғады деп есептеу.


Магистрант ________________________________________________________


                                (аты-жөні)


_______________________________________________ мамандығы бойынша


       (мамандық атауы мен коды)


_______________________________________________________________________________ «магистр» академиялық дәреже тағайындалсын.


Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері _______________________________

_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________


Жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом берілсін

      Төраға ________________________ (қолы)      Комиссия мүшелері
______________(қолдары)

      мүшелері ________________________(қолдары)


      мүшелері ________________________(қолдары)


      мүшелері ________________________(қолдары)

      Хатшы ________________________(қолы)___________________

іӘр оқу түріне бөлек толтырылады

Білім алушылардың үлгерімін  

ағымдық бақылау, аралық және  


қорытынды мемлекеттік аттестаттау


жүргізудің үлгі ережесіне   


11-қосымша           

1 КестеКешенді емтиханның тапсыру қорытындысы__________________жыл

ЖОО атауы ____________________________________

мамандығы ____________________________________

Қорытынды аттестацияның

Қорытынды аттестацияға жіберілгендердің саны

Тапсырғандардың саны

Үздік

Жақсы

қанағат

қанағаттандырмау

Орташа балл

Келмегендер

% сапасы

% тапсырғандардың үлгерімі

Кешенді емтихан

№ 2 КестеДиссертацианы қорғаудың _____________________ қорытындысы

                        (магистерлық/докторлық)


__________________ жылға

ЖОО атауы ___________________________

мамандығы ___________________________

Қорытынды аттестацияның

Қорытынды аттестацияға жіберілгендердің саны

Тапсырғандардың саны

Үздік

Жақсы

қанағат

қанағаттандырмау

Орташа балл

Келмегендер

% сапасы

% тапсырғандардың үлгерімі

Диссретацияның қорғау

№ 3 КестеБітірушілердің қорытынды аттестацияларының бағалары

________ жылға


ЖОО атауы __________________________________________

мамандығы __________________________________________


№ 4 КестеСалыстырмалы анализ шығарылымы

Көрсеткіштері

Алдыңғы кезең

Есеп беру кезеңі

Сапасы %Үлгерімінің %Орташа балл

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Дәріс №1 Тақырыбы: Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде
2016 -> ОҚУ Әдістемелік кешен пәН «Қазақ Әдебиетін жаңа технология бойынша оқыту әдістемесі» мамандық
2016 -> Қазақстанның ірі мемлекет қайраткері, ұлт жанашыры, ел қамқоры, халқымыздың біртуар перзенті
2016 -> Сабақтың тақырыбы Үш бақытым. Мұқағали Мақатаев Туған тілім. Дихан Әбілов Жалпы мақсаты
2016 -> «Алаштану негіздері» таңдау курсы Түсінік хат «Алаштану негіздері»
2016 -> Сабақтың атауы Н.Әлімқұлов Қоңырау Мақсаты
2016 -> Силлабус Пән: Педагогика тарихы Курс: 4 Мамандық: 5В010200 «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» Кредит саны: 2 Экзамен: 7 семестр Семей-2015 «Педагогика тарихы»
2016 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
2016 -> Сабақтың атауы Бейнелеу өнерінің түрлері Сілтеме Сабақтың жабдығы
2016 -> Сабақтың тақырыбы: Менің Отаным Қазақстан


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет