Дженбаева Қ. Б. г.ғДата25.08.2017
өлшемі309,08 Kb.

Силлабус

042-18-26.1.27/01 – 2016


№ 1 басылым

___ _________2016ж13 беттің сі
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

Силлабус

Силлабус


042-18-26. 1.16/01 – 2016

Пәннің оқу бағдарламассы (силлабус)
№ 1 басылым

____ _________2016жПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)Пән атауы: Аудармашылардың кәсіби қызметінің негіздері

Кредит саны: 3

Шифр – мамандық атауы: 5B020700 «Аударма ісі»
Факультет, кафедра: Шетел және орыс филологиясы факультеті, шетел филологиясы және аударма кафедрасы

Семей 2016
Алғысөз
1 ӘЗІРЛЕГЕН

ҚұрастырушыДженбаева Қ.Б. г.ғ.магистрі, аға оқытушы _____________ «_______» 20___ ж.

Аты-жөні, тегі, қолығылыми дәрежесі, атағы, лауазымы

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Кафедра отырысында «________________________»

Хаттама «____» __________ 20__ жыл, № __.


Кафедра меңгерушісі Күребаева Г.А. ______________ қолы
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында _____________

Хаттама «____» __________ 20___ жыл, № __.


Төраға: Зыкова И.В ______________ қолы
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды


Хаттама «____» __________ 20___ жыл, № __.
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор
Искакова Г.К. ______________ қолы
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


Мазмұны

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

3 КУРС САЯСАТЫ

4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
Оқытушы: Дженбаева Құралай Берикбаевна
Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы: гуманитарлық ғылымдар магистрі, аға оқытушы

Факультет, кафедра: Шетел және орыс филологиясы факультеті, шетел филологиясы және аударма кафедрасы

Байланыс ақпараты – тел.: 8 775 403 3696, e-mail: kurka.zhb.kz@mail.ru, № 1 оқу корпусы, кабинет 607.
1.2 Пәннің қысқаша мазмұны

Бұл пәннің оқу бағдарламасы келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарын ескеріп құрастырылды: • Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғарғы білім стандарты, ГОСО РК № 1080 , 20.08.2012ж

 • 5В020700 “Аударма ісі” бойынша типтік оқу жоспары.

Aудармашының кәсіби қызметінің ерекшелігі «Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері» курсының нысаны болып табылады. Қазіргі таңда аударма ісінің теориясын дамытуға ғана емес,сондай–ақ, кәсіби аудармашылардың тәжірибелік дайындығын жетілдіруге деген қажеттілік туындап отыр. Осыған орай аталмыш мамандықтың ерекшелігі терең білімсіз қол жеткізу мүмкін болмайтындығы аудармашыларды оқытудың жаңа әдістерін табу қажеттігін туындаттырады. Аудармашы аударма барысында жүзеге асыратын мәдениетаралық коммуникация саласы маманы болғандықтан, ол өз ісіне айтарлықтай із қалдыратын аударманың түрлі қырларымен кездесуі сөзсіз, сондықтан, аудармашы түрлі ақиқат болмыстар барысында аударма ісінің ішкі және сыртқы факторларын ескеруі қажет.

1.3 Пәнді оқыту мақсаты

Курстың негізгі мақсаты - болашақ аудармашыны мәдениетаралық қатысымдағы субьекті ретінде кәсіби қызметінің басты факторларымен таныстыра отырып кәсіби негізделген компетенцияларды қалыптастыру.

Аудармашының кәсіби қызметінің негіздеріне үйрету прагматикалық кәсіби мәнге не және оқытудың интерактивті замануи әдістерін, атап айтсақ, оқу үрдісінде жобалық жұмыс, кейс тапсырмаларды шешу, гобалды симуляция әдісі, компьютерлік технологиялары оқу барысында пайдалануы қалыптастырады. Кредиттік технологияның талаптарына сай студенттердің кәсіби білімі мен білліктілігін және дағдысын ары қарай дамытуға бағытталған студенттің өзіндік жұмысында қамтылады.

Аудармашы тұлғасының негізгі құрамдас бөліктері арқылы іске асатын мәселелерді, басты аудармашылық үрдіс ретінде антропоцентристік көзқарас тұрғысынан қарастыру курстың басты әдістемелік негізі табылады.
  1. Пәнді оқытудың міндеттері

Курстың басты міндеттері:

- Студенттерді аудармашы қызметінің негізгі ұғымдары мен болашақ маманының ерекшеліктерімен таныстыру;

- Аудармашылар мен аудармаға тапсырыс берушілер көзқарасы тұрғысынан аудармашы мамандығы туралы басты мағлұмат қалыптастыру.

- Аталмыш курс шеңберінде студенттердің өз бетінше ізденушілік-зерттеу қабілеттерін дамыту.

- «Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері»курсын оқып аяқтағаннан кейін студент:

-аударманың қазіргі қоғам мен мәдениетаралық қатысым жүйесіндегі орны ;

- мамандықтың негізгі тұжырымдарын, аударма түрлерінжәне аудармашы мамандығының бағыттарын;

-аударма жасаудың заманауи техникалық құралдары;

-ірі аударма ұйымдар мен аудармашылар одақтардың қызметі мен ерекшеліктері туралы білуі қажет және т.б.
1.5 Құзыреті (оқыту нәтижелері)

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек:білу:

-студент аудармашы қызметін ұйымдастыра алуы;

-өзін-өзі жетілдіретін түрлі оқу стильдерін пайдалана алуы;

-әр түрлі әлеуметтік топтардың өкілдерімен қарым-қатынас жасай алуы;

- аударма үрдісі барысында түрлі компьютерлік бағдарламаларды пайдалана алуы;

орындай алу:

-тәжірибеде теориялық білімді пайдалана алуы қажет және т.б. келесі кәсіби құзіреттерді меңгеруі тиіс:

-тілдердің әлеуметтік және зтномәдени ерекшеліктеріне байланысты туындайтын мәдениетаралық қабат пен олардың мағыналық алшақтығының лингвомәдени ерекшеліктерін меңгеру;

-түрлі анықтамалық әдебиеттермен жұмыс жасай алу(электронды аудармашылар, энциклопедия және т.б.)

-аударманың сәйкестігін сақтай отырып, кәсіби-аударма әрекетіндегі аударма түрлерін халықаралық деңгейде меңгеру;

дағдысының болуы:

-қарым–қатынастың прагмақатысымдымдық старатегиясын және ауызша және жазбаша іскерлік қатынастағы аударманы жүзеге асыра алу;

-аударма ісін ұйымдастыра алу, мәдениетаралық байланыстар жағдаяттарына талдау және мониторинг жасай алу;

-мәдениетаралық қатысым жағдаятында аударма жасау тұрғысынан шешім қабылдай алу;

-аударма этикетінің нормаларын сақтау;

-аудамашылардың кәсіби бірлестіктерімен байланыс орнату және т.б.


1.6 Курстың пререквизиті

Базалық шете тілі B2; Оқытылатын тіл теориясының негіздері; Екінші шет тілі.1.7 Курстың постреквизиті

Студенттер алған білімін келесі пәндерді оқу арқылы қолдана алады: Ауызша және жазбаша аударма практикасы; Аударма теориясы.


1.8 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс,

сағ.


СТС,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


БӨЖ,

Сағ+ОБӨЖ


Барлығы,

сағ.


Қорытынды бақылау

формасы


2

3

3

30

15
67,5+22,5

135

Компьютерлік тест


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
Модуль. Тақырып


Сағаттар саны
Д

ЗЖ


СТС

БӨЖ

Әдебиет

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1. АУДАРМА ТАБИҒАТЫ МЕН АУДАРМАШЫЛЫҚ

1

Аудармашы мамандығының ерекшелігі.

Аудармашы түрлі мәдениет және тіл өкілдері арасындағы делдал ретінде. Аудармашы мамандығы туралы мағлұмат. Аудармашы қызметінің әдістері, қағидалары, тәсілдері.2

1

1,5

4,5

№ 5.1.6.

№ 5.1.7.


№5.1.9.

Аудармашы көзқарасы тұрғысынан ішкі мағлұмат (кәсіби абырой, сенімділік, сүйсінушілік, мамандықтың беделін нығайту).

2

1

1,5

4,5

№ 5.1.6.

№ 5.1.7.


№5.1.9.
Тапсырыс берушінің аудармашы мамандығы жайлы сыртқы көзқарасы (аударма мен аудармашыға сенімділік,мәмілелер).

2

1

1,5

4,5

№ 5.1.6.

№ 5.1.7.


№5.1.9.
Тілі оқытылатын елдегі және Қазақстандағы аудармашылық қызмет.

2

1

1,5

4,5

№ 5.1.6.

№ 5.1.7.


№5.1.9.

2

Аударманың алуан түрлері. Аударма мақсаты. Аударма табиғаты. Аударманың негізгі категориялары. Жазбаша аударма. Ауызша ізбе-із және ілеспе аударма.

2

1

1,5

4,5

№ 5.1.6.

№ 5.1.7.


№5.1.9.
Көркем аударма. Ақпараттық аударма. Мамандырылған аударма. Аударманың басқа түрлері.

2

1

1,5

4,5

№ 5.1.6.

№ 5.1.7.


№5.1.9.

3

Аудармашының кәсіптік біліктілігі мен этикасы.

Аудармашыға тән тұлғалық және кәсіби қасиеттер. Компетенциялар мен субкомпетенциялар аудармашылық қызметті іске асырудың негізі ретінде. Еуропалық және ұлттық білім жүйелеріндегі аудармашының компетенциялары. Аудармашының кәсіби этикасы. Аудармашының вербалды және вербалды емес іс-әрекетінің негізгі ережелері. Аудармашының іскерлік коммуникация мәдениеті.2

1

1,5

4,5

№ 5.1.6.

№ 5.1.7.


№5.1.9.

2

Модуль 2. АУДАРМАШЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚЫРЛАРЫ

1

Аударма әлеуметтік қызмет түрі ретінде.

Аударма әлеуметтік феномен ретінде. Аудармашылық қызметтің мәдениетаралық қырлары. Аудармашы және мәдениет. Мәдениетаралық коммуникациядағы лингвоэтникалық кедергі.2

1

1,5

4,5

№ 5.1.6.

№ 5.1.7.


№5.1.9.

2

Аудармашы қызметінің лингвистикалық қырлары.

Аударма тілі мен бағыты. Билингвализм. Аудармадағы лигвистикалық тәсіл. Аударматану және аударманың теориясы туралы ұғым.

Тезаурус және аудармашының фондық білімдері. Сөздік қорын байыту. Терминологиялық база (глоссарий)


2

1

1,5

4,5

№ 5.1.6.

№ 5.1.7.


№5.1.9.

3

Аудармашы қызметінің психологиялық қырлары.

Аудармашыны дайындаудың психофизиологиялық ерекшеліктері. Аударма интелектуалды қызмет ретінде.

Жады, ақпаратты қабылдау стилі, аудармашының интуициясы, ақпарат алу және өңдеу қабілеті; тілдік әрекет аударма тезаурусы, аудармашының білімі.


2

1

1,5

4,5

№ 5.1.6.

№ 5.1.7.


№5.1.9.

№5.2.7.


№5.2.10.

4

Аудармашының құқықтық мәртебесі.

Аудармашы қызметін стандарттау. Қазақстандағы және шет елдердегі аудармашылардың нормативтік құжаттары. Аудармашының кәсіби міндеттері.

Аудармашылық келісім шарт (контракт). Аудармашыларды сертификаттау. Аудармашы біліктілігі және мәртебесі. Аудармадағы авторлық құқық.


2

1

1,5

4,5

№ 5.1.6.

№ 5.1.7.


№5.1.9.
Модуль 3 АУДАРМА БИЗНЕС РЕТІНДЕ

1

Аударма өндіріс ретінде.

Аударма нарығы. Аудармашылық қызметтің жаһандануы. Аударма компаниялары көрсететін негізгі және қосымша қызметтер. Жекеменшік аударма бизнесін ұйымдастыру. Аудармашы қызметіне жұмысқа орналасу. Аудармашы сұхбат беруде.2

1

1,5

4,5

№ 5.1.6.

№ 5.1.7.


№5.1.9.

2

Аудармашы қызметіндегі ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар.

Аудармашы еңбегінің эргономикасы. Жұмыс орнының жайлылығы. Қауіпсіз кмпьютер. Күйзеліс және релаксация. Өндірісте денсаулықты сақтау.

Аударма үрдісін автоматтандыру. Аударма үрдісін бағдарламалармен қамтамасыз ету. Машинамен аударудың тиімділігі және кемшіліктері.жинақтап аудару технологиясы (translation memory).

Электронды ақпараттық қорлар (сөздіктер мен анықтамалар, энциклопедиялар, форумдар және порталдар).2

1

1,5

4,5

№ 5.1.6.

№ 5.1.7.


№5.1.9.

№5.1.8.


3

Аудармаға тапсырыс. Аудару үрдісі.

Аудармаға тапсырыс беру кезеңдері. Тапсырыс алу. Тапсырыспен жұмыс жасаудың дайындық, жоспарлау, ұйымдастыру кезеңі. Тапсырыс берушімен келісім шартқа қол жеткізу.

Мәтінді аударуды жоспарлау және дайындау. Мәтінді аудару. Аудармашының стратегиясы мен техникасы. Дайын аударманы тапсырыс берушіге жеткізу және ұсыну.


2

1

1,5

4,5

№ 5.1.6.

№ 5.1.7.


№5.1.9.

№5.2.7.


4

Аударма сапасы.

Аударма мақсаты мен сапасы. Сөзбе-сөз, барабар, еркін аударма. Аударма сапасы мен оған деген жауапкершілік. Аударма сапасын басқару.

Сапаны қамтамасыз ету кезеңдері. Аударма мазмұны мен формасына қойылатын талаптар. Аударманы ақырғы рет тексеру. Түзеу және редакциялау жұмыстары.


2

1

1,5

4,5

№ 5.1.6.

№ 5.1.7.


№5.1.9.

№5.2.10.


№5.2.6.
БАРЛЫҒЫ:

30

15

22,5

67,5


2.1 1-2 аралық білімді бақылау тапсырмалары

1 аралық бақылауға кіретін тақырыптар


Аудармашы мамандығының ерекшелігі.

Аудармашы түрлі мәдениет және тіл өкілдері арасындағы делдал ретінде.

Аудармашы мамандығы туралы мағлұмат.

Аудармашы қызметінің әдістері, қағидалары, тәсілдері.

Аудармашы көзқарасы тұрғысынан ішкі мағлұмат (кәсіби абырой, сенімділік, сүйсінушілік, мамандықтың беделін нығайту).

Тапсырыс берушінің аудармашы мамандығы жайлы сыртқы көзқарасы (аударма мен аудармашыға сенімділік,мәмілелер).

Тілі оқытылатын елдегі және Қазақстандағы аудармашылық қызмет.

Аударманың алуан түрлері.

Аударма мақсаты.

Аударма табиғаты.

Аударманың негізгі категориялары.

Жазбаша аударма.

Ауызша ізбе-із және ілеспе аударма.Аудармашының кәсіптік біліктілігі мен этикасы.

Аудармашыға тән тұлғалық және кәсіби қасиеттер.

Компетенциялар мен субкомпетенциялар аудармашылық қызметті іске асырудың негізі ретінде.

Еуропалық және ұлттық білім жүйелеріндегі аудармашының компетенциялары. Аудармашының кәсіби этикасы.

Аудармашының вербалды және вербалды емес іс-әрекетінің негізгі ережелері. Аудармашының іскерлік коммуникация мәдениеті.

Аудармашы қызметіндегі ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар.

Аудармашы еңбегінің эргономикасы.

Жұмыс орнының жайлылығы.

Қауіпсіз кмпьютер. Күйзеліс және релаксация. Өндірісте денсаулықты сақтау.

Аударма үрдісін автоматтандыру.

Аударма үрдісін бағдарламалармен қамтамасыз ету.

Машинамен аударудың тиімділігі және кемшіліктері.жинақтап аудару технологиясы (translation memory).

Электронды ақпараттық қорлар (сөздіктер мен анықтамалар, энциклопедиялар, форумдар және порталдар).

2 аралық бақылауға кіретін тақырыптар


Аудармашы қызметінің психологиялық қырлары.

Аудармашыны дайындаудың психофизиологиялық ерекшеліктері.

Аударма интелектуалды қызмет ретінде.

Жады, ақпаратты қабылдау стилі, аудармашының интуициясы, ақпарат алу және өңдеу қабілеті; тілдік әрекет аударма тезаурусы, аудармашының білімі.Аудармашының құқықтық мәртебесі.

Аудармашы қызметін стандарттау.

Қазақстандағы және шет елдердегі аудармашылардың нормативтік құжаттары. Аудармашының кәсіби міндеттері.

Аудармашылық келісім шарт (контракт).

Аудармашыларды сертификаттау.

Аудармашы біліктілігі және мәртебесі.

Аудармадағы авторлық құқық.

Аударма өндіріс ретінде.

Аударма нарығы.

Аудармашылық қызметтің жаһандануы.

Аударма компаниялары көрсететін негізгі және қосымша қызметтер.

Жекеменшік аударма бизнесін ұйымдастыру.

Аударма сапасы.

Аударма мақсаты мен сапасы.

Сөзбе-сөз, барабар, еркін аударма.

Аударма сапасы мен оған деген жауапкершілік.

Аударма сапасын басқару.

3 курс САЯСАТЫ


5В020700 – «Аударма iсi» мамандығы «Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері» курсына оқу жоспарына сәйкес 30 сағ. дәрiс, 15 практикалық сабақ, 22,5 сағ. ООӨЖ және 67,5 сағ. ОӨЖ жоспарланған.

OOӨЖ өтiлген теориялық материалдарды жүйеге келтiру, және тақырыптарды бекiту үшiн практикалық тапсырмаларды орындау.

Студенттер өздiк жұмысына келесi тақырыптар бойынша дайындық жүргiзедi:

1. Тілі оқытылатын елдегі және Қазақстан Республикасындағы аударма нарығын зерттеу.

2. Аудармашы қызметіндегі инновациялық технологиялар.

3. Жас аудармашыға нұсқау.

4. Аудармашыларға арналған ресурстық сайттарды салғастырмалы түрде зерттеу.

5. Қазақстандағы аудармашы қызметіне қатысты нормативтік басқару құжаттар.

6. Үздік аудармашының портреті.

7. Әлем және Қазақстанның ең үздік аудармашылары.


Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.

4 Бағалау саясаты

Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).
Апта

Зертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл


1

2

4

3

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, тәжірибелік сабақтар, семинар, БӨЖ

1

Аудармашы мамандығының ерекшелігі.

Практикалық сабақта ауызша жауап

10

2

Аудармашы көзқарасы тұрғысынан ішкі мағлұмат

Практикалық сабақта ауызша жауап

20

3

Тапсырыс берушінің аудармашы мамандығы жайлы сыртқы көзқарасы

Практикалық сабақта ауызша жауап

20

4

Тілі оқытылатын елдегі және Қазақстандағы аудармашылық қызмет.

БӨЖ тапсырмасын орындауПрактикалық сабақта ауызша жауап

10
55

5

Аударманың алуан түрлері.

Практикалық сабақта ауызша жауап

20


6

Көркем аударма.

БӨЖ тапсырмасын орындауПрактикалық сабақта ауызша жауап

10

55


7

Аудармашының кәсіптік біліктілігі мен этикасы.

1 Аралық бақылау

Практикалық сабақта ауызша жауап

70


1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270=

300


8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, практикалық сабақтар, семинар, БӨЖ

8

Аударма әлеуметтік қызмет түрі ретінде

Практикалық сабақта ауызша жауап

10

9

Аудармашы қызметінің лингвистикалық қырлары.

БӨЖ тапсырмасын орындауПрактикалық сабақта ауызша жауап

10
55

10

Аудармашы қызметінің психологиялық қырлары.

Практикалық сабақта ауызша жауап

20

11

Аудармашының құқықтық мәртебесі.
БӨЖ тапсырмасын орындау

Практикалық сабақта ауызша жауап

10
55

12

Аударма өндіріс ретінде.

Практикалық сабақта ауызша жауап

20

13

Аудармашы қызметіндегі ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар

Практикалық сабақта ауызша жауап

10

14

Аудармаға тапсырыс. Аудару үрдісі.

Практикалық сабақта ауызша жауап

10

15

Аударма сапасы.

2 Аралық бақылау


Практикалық сабақта ауызша жауап

70


8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270=

300


Емтиханның қорытынды баллы
400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл
1000

Оқытушы баллды бөлу бойынша мәліметтерді электронды журналға енгізеді.

Білім алушы пән бойынша емтиханға кіруге егер оның пәннің пререквизиті болып табылатын семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана рұқсат етіледі.

Білім алушы пән бойынша емтиханға егер, семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пәннің пререквизиті болып табылатын пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана кіруіне рұқсат етіледі.

Пән бойынша емтихан бағасы ең жоғарғы оқу үлгерімі көрсеткіштері бойынша анықталады: қорытынды аттестация (60%), емтихан (40%), барлығы 100%. құрайды.

Пән бойынша білім алушылардың білім сапасын бағалау шкала бойынша анықталады (4-кесте).
Білімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі


Әріптік жүйе бойынша бағалау


Баллдардың цифрлық эквивалентіПайыздық мазмұны


Дәстүрлі жүйе бойынша баға


А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз

5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР


5.1. Негізгі әдебиет

5.1.1 Gouadec D. Translation as a profession – Amsterdam/Philadelphia. – 2007.

5.1..2 Robinson D. Becoming a Translator. An Introduction to the Theory and Practice of Translation. – Second edition. – Routledge 2003.

5.1.3.Roger C. Translation as a profession. – 2000.

5.1.4 Алексеева И.О. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие. – СПб.: Перспектива, Издательство «Союз». – 2008. – 288 с.


   1. Робинсон Д. Как стать переводчиком: введение в теорию и практику перевода. - М., 2005.

5.1.6.Семенов А.Л. Основы общей теории перевода и переводческой деятельности. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 160 с.

   1. Семенова М.Ю. Основы перевода текста:учебник. – Ростов н/Д:Феникс, 2009. – 344с.

   2. Соловьева А. Профессиональный перевод с помощью компьютера. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

   3. Ә.С.Тарақов. Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері. Алматы.Издательсво КазНУ. 2013 ж.- 420 б.

   4. Шереминская Л.Г. Настольная книга переводчика. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 252 с.  1. Қосымша әдебиет

   1. Hatim B., Mason. The translator as communicator. – Routledge, 1997.

   2. Samuelsson-Brown G. A practical guide for translators. Multilingual matters – 1998.

5.2.3. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2003.

   1. Загидуллин Р.З. Теоретические и методологические основы переводческого тезаруса. – Бишкек, 1993.

   2. Кунанбаева С.С. Теория и практика современного иноязычного образования, Алматы, 2010 – 344 с.

   3. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. – М., 2003

   4. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? – М.1999.

   5. Мирам Г. Профессия: переводчик. – Киев. 2000.

   6. Мирам Г. Гон А. Профессиональный пеервод. – Киев 2003.

   7. Суховершина Ю., Тихомирова Е., Скоромная Ю. Тренинг коммуникативной компетенции. – М., 2006.

   8. Чужакин А. Мир перевода -2 - М.2000

   9. Чужакин А., Палажченко П. Мир перевода. – М.20005.3 Интернет-ресурстар


5.3.1. http://linguists.narod.com

5.3.2. www.perevodchic.com5.3.3. www.bibliofond.ru

5.3.4. www.transneed.com
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу