Еэ Қ¥ҚЫҚ мамандықтар тобының мемлекеттік аралық бақылау пәндері бойынша тест жинағы тест ¥то-ның интеллектуалды меншігі болып табылады. ¥то-ның жазбаша келісімінсіз қандай мақсатқа болмасын көшірме жасауға тыйым салынады. Астана 2009 ббк67бет1/50
Дата21.08.2017
өлшемі8,46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҮЛТТЫҚ ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫҒЫ
еэ

Қ¥ҚЫҚ

МАМАНДЫҚТАР ТОБЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ПӘНДЕРІ БОЙЫНШАТЕСТ ЖИНАҒЫ

Тест ¥ТО-ның интеллектуалды меншігі болып табылады. ¥ТО-ның жазбаша келісімінсіз қандай мақсатқа болмасын көшірме жасауға

тыйым салынады.

АСТАНА - 2009ББК67

Қ74

Қ74

2009.-416 6
Құқык мамандықтар тобының Мемлекетгік аралық бақылау пәндері бойынша тест жинағы: Оку-эдістемелік қү_рал - Астана: ¥ТО,

ISBN 978-601-260-017-9

Оку-одістемелік кұралында Құқық (050301-050304) мамандықтар тобы үшін Мемлекеттік аралық бакылау пэндері бойынша тест нұсқалары камтылған.

Оку кұралы 2 курс студенттеріне Мемлекеттік аралық бақылау кешенді тестілеуге қатысуға дайындалу үшін ухынылады.


К

ББК 67 4306020700

00 (05) - 09
ISBN 978-601-260-017-9

© ¥лттық тестілеу орталығы, 2009

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 4

ПӘНДЕР БОЙЫНША ТЕСТ СПЕЦИФИКАЦИЯЛАРЫ

Информатика 5

Философия 8

Мемлекет жэне құкык теориясы 10

Конституциялық кұқық 14

Кеден кұкығы 19

Ағылшын тілі 22

Немістілі 25

Француз тілі 27ПӘНДЕР БОЙЫНША ТЕСТІЛЕР

Информатика 29

Философия 74

Мемлекет жэне кұкық теориясы 114

Конституциялық құқық 164

Кеден кұқығы 210

Ағылшын тілі 267Неміс тілі 316

Француз тілі 363ДУРЫС ЖАУАПТАР КОДТАРЫ 411

I

КІРІСПЕҚұрметті студент!

Қазакстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Үлттық тестілеу орталығы» (ҰТО) мемлекеттік аралық бакылауға (МАБ) катысуға дайындалу мүмкіндігін үсынып отыр.

"Жоғары білім мамандықтары бойынша мемлекеттік аралық бақылау пэндерінің тізбесін бекіту туралы" Қазакстан Республикасының Білім жэне ғылым министрінің 2007 жылғы 9 қазандағы № 474 бұйрығына сәйкес 2009 жылы «Құкык» тобының мамандыктары бойынша 2(3) курс студенттері үшін кешенді тестілеу келесі пәндерден қатаң түрде кестедегі ретпен өткізіледі:

Код

Мамандықтардын аты

Пэндердін аты

050301

Құқықтану

1. Информатика 2. Философия 3. Мемлекет жэне кұқық теориясы 4. Конотитуциялык кұкык 5. Шет

Т1Л1


050302

Халыкаралық кұкык

050303

Құкык корғау қызметі

050304

Кеден ісі

1. Информатика 2. Философия 3. Мемлекет жэне кұкық теориясы 4. Кеден кұкығы 5. Шеттілі

Тест жинағы келесі пэндерден тұрады:


         1. Информатика

         1. Философия

         1. Мемлекет жэне қүкық теориясы

         1. Конституциялык қүкык

         1. Кеден кұкығы

         1. Ағылшын тілі

         1. Неміс тілі

         1. Француз тілі

Әр пәннен 10 тест нұскасы келтірілген. Нұсқаларда жауаптар ретінде ұсынылған 5 нұсқаның ішінде бір дұрыс жауабын таңцау түрінде тест тапсырмалары берілген. Жауаптардың дүрыстығын тексеру үшін оқу-әдістемелік күралдың соңында дүрыс жауап кілттері ұсынылған.

¥ТО оку - эдістемелік кұралдағы тест жинактары сіздерге МАБ-ға дайындалу кезінде үлкен көмегін тигізеді деп үміттенеді.

Жинақ кұрылымы мен мазмүнын жақсарту бойынша ескертулер мен ұсыныстарды кабылдауға эзірміз. Біздің мекен-жайымыз: Астана каласы, Победа даңғылы, 60. Веб-сайт адресі: www.testcenter.kz. Электрондық пошта: tzpgk vpofSjncgsot.kz. info(a),testcenter.kz. Факс/тел: 8 (7172) 31-74-04.

4

ПӘНДЕР БОИЫНША ТЕСТ СПЕЦИФИКАЦИЯЛАРЫ

«Информатика» пэнінен тест спецификация».! (техннкалық мамандықтардан басқа)

1. Құрастырылу мақсаты:

Тест Қазакстан Республикасының жогары оку орындарында 2(3) курс студенттеріне мемлекеттік аралық бақылау откізу максатында кұрастырылған.2. Міндеті:

Қазақстан Республикасының жогары оку орындарындағы 2(3) курс студенттерінің білім деңгейін аныктау.3. Тест мазмұны мен жоспары:

Тестіге «Информатика» пәні бойынша МАБ багдарламасы негізіндегі оку материалы келесі бөлімдер түрінде енгізілген:Тақырып

Мазмүны

Тапсырма-лар саны

1

Кіріспе

2

1.1

Информатика туралы жалпы мэлімет. Информатика гылымының пэндік аймагы. Информатика ғылым ретінде. Ақпараттык коғам. Қотамды акпараттандыру

1.2

Акпарат үгымы. Ақпараттың касиеттері, онын түрлері. Информатиканың дамуыныц кысқаша тарихы. Ақпараттык ресурстар. Акпараттык технологиялардың элементі. Акгіараттың касиеттері, оныц жіктелуі жэне өлшем бірліктері

2

Дербес компьютерді программалык жэне аппараттық жабдықтау

3

2.1

ДК-нің негізгі құрылгылары

2.2

Жүйелік блок (жүйелік плата, процессор, жедел жад, тұрақты жад, ақпарат жинагыштар жэне т.т.)

2.3

Ақпаратты енгізу жэне шытару кұрылғылары (пернетакта, принтер, тышқан, сканер жэне т.т.), олардың кызметтері

2.4

Жүйелік жэне колданбалы программалык жабдықтау

3

Windows амалдық жүйесі

5

3.1

Windows туралы жалпы мэлімет

3.2

Негізгі мэзір жэне оның кұраушылары. Тэуелді-контекстік мэзір.

3.3

Жүмыс үстелінің негізгі элементтері

3.4

Файлдармен жэне капшьщтармен жұмыс. Құжаттарды архивтеу.

3.5

Мэзірмен жүмыс жасау. Жолсерік программасымен жүмыс жасау

3.6

Вирустарға қарсы программалармен жұмыс жасау

3.7

Стандартты жэне кызметші программалар

4

Microsoft Word мэтіндік процессоры

6

5

4.1

Microsoft Word мэтіндік процессорының қолданушы интерфейсі. Мэтіндік редактордың тағайындалуы.
4.2

Негізгі кондырғыларды тағайындау. Мәтінді еигізу, кү-жатты редакциялау

5

Microsoft Excel кестелік процессоры

5

5.1

Microsoft Excel: жалпы сипаттамасы жэне функционалдык мүмкіндіктері

5.2

Электрондык кесте түсінігі. Электрондық кестенің интерфейсі, кұралдар тақгалары, формулалар жолы, күй жолы

5.3

Жұмыс кітабы (капшык), жұмыс парағы (кесте парактары, диаграмма парағы, модуль парағы).

MS Excel-ге мэліметтерді енгізу. Формулалар, функциялар, функция мастері. Ұяшыктар адресі (катысты, абсолютті)

5.4

Электрондық кестеде деректер корымен жұмыс. MS Ехсеі-дың экономика-математикалык қосымшасы. Есеп мазмүлын талдау. Кесте кұрьшымын жобалау. Деректер қоры теориясының негізгі түсініктері. Деректерді ұйымдастыру моделі. Деректер қорын баскарудың программалық жұйелері. Деректерді енгізу, оларды форматтау, пакеттің сервистік мүмкіндіктерін колдану

6

Компьютерлік коммуникация

2

6.1

Глобальді жэне локальді компьютерлік желілер

6.2

Internet. Internet кызметтері

7

Microsoft Access, MS Access-тің негізгі объекттері

2

7.1

Жалпы сипаггамасы жэне функционалдық мүмкіндіктері. Деректер корының терминологиясы

7.2

Microsoft Access интерфейсі, деректер қорының негізгі объектері.

7.3

Кесте - негізгі объект, кесте кұру эдістері (кестені енгізу, конструктор, байланысқан кестелер)
Тестінін бір нұсқасындагы тапсырмалар саны

25


Информатика 36
Философия 93
Мемлекет және құқық теориясы
Мемлекет және қуқық теориясы
Конституциялық едкық
Конституциялық құқык
Конституциялық құкық
Конституциялық қүқық
Конституциялық қуқық
Кеден қуқығы 215 2 щсқа кеден кукыгы кеден қуқығы
Кеден қүқығы 1. қандай критерилер кеден кұқығының нормаларын жіктеуге тән емес:
Кеден құқығы i
Ағылшын тілі 1
Неміс тілі i
Im klett -verlag werden viele lehrbucher
Француз тілі

Каталог: ld
ld -> Шпаргалка на казахском языке по истории Казахстана 100 м қашықтыққа ұшатын, орақ тәрәздә құрал-бумеранг
ld -> Қош келдіңіздер!
ld -> Қазақ әдебиет пәніне тест сұрақтары
ld -> Сабақ: ана тілі Тақырыбы: Ахмет Байтұрсынұлы «Әліпенің атасы»
ld -> Қазақстан тарихы бойынша Ұбт шпаргалкалары а а. Иманов көтерiлiс отрядтарын қаруландыру үшiн – қару-жарақ шығаруды ұйымдастырды
ld -> Ақтқбе облысы Байғанин ауданы №3 Қарауылкелді орта мектебі
ld -> Сабақтың тақырыбы: Ы. Алтынсарин "Өзен" Мұғалімі: 3 "
ld -> Әнші- ақындар шығармашылығы
ld -> Есмағамбет Ысмайлов Баласы Қожағұлдың Біржан салмын, Адамға зияным жоқ жүрген жанмын
ld -> Өмірбаяны Хронология Қорытынды пайдаланған әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу