Әміренов Әділбек Дәуітбекұлы, қазақ тілі және әдебиеті кафедрасыныңPdf көрінісі
бет26/26
Дата16.05.2020
өлшемі1.01 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Магистранттардың өздік жұмыс түрлерінің мазмұны 

№ 

МӨЖ түрі 

Тапсыру 

уақыты 

Есеп түрі  Бақылау 

түрі 

Тақырыптың негізгі 

бағыттары 

бойынша  ғалымдар  мен  олардың 

зерттеулерін жазу 

1-4-апта 

хронолог


иялық 

кесте 


жазбаша 

Тақырып  бағытында  ғалымдар  мен олардың тұжырмдарын жазу 

4-5-апта 

кесте 

жазбаша 


Әр  бағыттың  негізгі  терминдері  мен 

олардың түсініктері жайлы жазу 

5-6-апта 

конспект 

жазбаша 


Тақырып  бағытында  әр  түсінікке 

талдау жасау 

6-7-апта 

талдау 

жазбаша 


 

Шектік бақылауға дайындық 

7-апта 


 

ауызша 


бақылау 

Тақырып  бағытында  ғалымдар  мен олардың еңбектерін жазу 

8-9-апта 

кесте 

жазбаша 


Тақырып  бағытында  ғалымдар  мен 

олардың еңбектерін жазу 

10-апта 


кесте 

жазбаша 


Әр  термин  мен  олардың  түсініктері 

жайлы жазу 

11-апта 


конспект 

жазбаша 


Тақырып  бағытында  ғалымдар  мен 

олардың  енгізген  жаңалықтарын 

жазу 


12-апта 

конспект 

жазбаша 

Тақырып  бағытында  ғалымдар  мен олардың еңбектерін жазу 

13-апта 


кесте 

жазбаша 


10 

Тақырып  бағытында  ғалымдар  мен 

олардың еңбектерін жазу 

14-апта 


кесте 

жазбаша 


 

Қорытынды бақылауға дайындық 

15-апта 


 

коллоквиу

м 

 

  

 Магистранттардың  оқытушымен  өзіндік  жұмысына  ұсынылатын 

тақырыптар үлгісі  

1. Тіл ғылымындағы жаңа әдістер мен технологиялар.  

2.  Қазақ  тіліндегі  жаңа  бағыттарға  арналған  қазақ  ғалымдарының  ғылыми 

зерттеулеріне шолу.  

3. Қазақстандағы тілдік жағдаят: бұрынғы және қазіргі жайына аналитикалық 

талдау жасаңыз  

4.  Тіл  экологиясын  туғызатын  факторларды  әлемдік  тіл  экологиясымен 

салыстырмалы талдау  

5. Социолингвистикалық зерттеулердің әдістеріне сипаттама беріңіз.  

6. Мәдениетаралық қатысым теориясы.  

7. Функционалдылық ұстанымы және функционалды бағыттар.  

8. Когнитивті лингвистиканың негізгі бірліктері.  

9. Дискурстың түрлеріне талдау жасаңыз.  

10.  Тіл  ғылымындағы  «жүйе»  және  «құрылым»  ұғымдарына  түсініктеме 

беріңіз.  

11. Қазіргі тіл ғылымының негізгі ұстанымдары.  

12. Функционалды-коммуникативтік теориялар.  

13.  Социолингвистикалық  зерттеулерге  талдау  жасап,  оларда  қаралатын 

мәселерді анықтаңыз.  

14. Лингомәдениеттанымдағы антропоөзектілік, этноөзектілік ұстанымдары.  

15. Мәтін лингвистикасының негізгі проблемалары. 

 

Магистранттардың өзіндік жұмысына ұсынылатын тақырыптар үлгісі  

1.Қазақстандағы қазіргі тілдік жағдаят, оны анықтайтын құжаттар.  

2. Тілді зерттеуде ғылыми проблемалардың туындауы, оларды шешудің 

жолдары.  

3. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесіне байланысты туындайтын 

лингвистикалық мәселелері.  

4. Коммуникативтік талаптардың сипаты және олардың тіл жүйесіне әсері.  

5. Қазақ тілі тарихын зерттеудегі актуалды мәселелер.  

6. Сөзді туғызу, түсіну, тілдерді үйренудің психологиялық негіздерінің 

зерттелуі.  

7. Психолингвистикалық зерттеулердің теориялық, практикалық мәні.  

8. Тілді жұмсалымдық тұрғыдан зерттеу мен жүйе ретінде зерттеудің 

айырмашылықтары мен ұқсастықтары.  

9. Тілді зерттеудегі диахрония мен синхрония.  

10. Тілдік қызметтің түрлері және олардың зерттелуі.  

11. Тілді зерттеудегі семасиологиялық және онимасиологиялық бағыттар.  

12. Тілдік контакт теориясы.  

13. Қазіргі тіл ғылымы парадигмасындағы қазақ тіл білімі.  

14. Коммуникативтік-функционалды синтаксис теориясы.  

15. Қазіргі тіл ғылымының негізгі ұстанымдары.   

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-семестр 

№ 

Тапсырмалар түрі Орындау 

мерзімі 


(апта) 

Бақылау түрі  Ескерту  

(есеп беру 

түрі) 


Сағ. 

көле


мі 

1  Дәріс тапсырмаларына 

дайындық 

1-15 

ауызша    15 

2  Тәжірибешілік  жұмыстардың 

орындалуы/ 

Семинар 

сабақтарына  тапсырмаларды 

орындау  

 

1-15 ауызша 

 

15 3  МӨЖ (ү/т, реферат, РГР, КРЗ)  

1-15 


жазбаша/ 

ауызша 


 

45 


4  Ағымдық бақылау 

1-15 


жазбаша/ 

ауызша 


 

 

5  Аралық бақылау 

7, 15 

жазбаша/ ауызша 

 

 6  Қорытынды бақылау 

15 


ауызша 

 

  

ҚОРЫТЫНДЫ 

 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі  

Негізгі:  

1.Әлкебаева Д. Қазақ тілінің прагмастилистикасы. – Алматы, 2014.  

2. Жаңабекова А. Функционалды грамматиканың метатілі. – Алматы, 2012.  

3. Қазақ тілінің функционалды грамматикасы. Оқу құралы. – Алматы: «Қазақ 

университеті», 2013.  

4. Қазақ тілінің функционалды грамматикасының өзекті мәселелері. Ғылыми 

жинақ. Алматы: Қазақ университеті. - 2013. -137 б  

5. Жұбанов А.Қ. Қазақ тіл білімі: қолданбалы лингвистика. – Алматы, 2012.  

 

Қосымша:  

1. Жаналина Л.К. Актуальные проблемы языкознания. – Алматы, 2006.  

2. Сулейменова Э.Д. Актуальные проблемы казахстанской лингвистики. – 

Алматы, 2001.  

3. Қазақ тілінің функционалды грамматикасы. І , ІІ томдар. – Алматы, 2010-

2011.  


4. Қазақ тілі функционалды грамматикасының өзекті мәселелері. – Алматы: 

«Қазақ университеті» 2013.  

5. Шалабай Б. Қазақ тілінің стилистикасы, - Алматы, 2007.  

6. Қайдаров Ә.Т. Қазақ тілінің өзекті мәселелері. – Алматы: «Ана тілі», 1998.  

7. Әлкебаева Д. Сөз мәдениеті. – Алматы, 2014.  

8. Ислам А. Лингвомәдениеттану: тіл мәдениет контексінде. – Алматы – 

Астана, 2004.  

9. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М, 2001.  

10. Манкеева Ж.А. Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық 

негіздері. – Алматы, 2008.  

11. Жаманбаева Қ. Тіл қолданысының когнитивтік негіздері. – Алматы: 

«Ғылым», 1998. 

 

Оқытушының талаптары, саясаты мен шаралары 

Білім алушылардың сабаққа кешігусіз келуі міндетті түрде талап етіледі. 

Олай  болмаған  жағдайда  мәселе  Деканат  арқылы  шешіледі.  Максималды 

түрде екі босату ғана рұқсат етіледі. Екі кешігіп келу бір босатуға тең келеді. 

Екіден көп босату болған жағдайда білім алушы мәселе әкімшілік тарапынан 

шешілмегенше  сабаққа  кіргізілмейді.  Сабақта  білім  алушылардан  бөгде 

адамның келуіне рұқсат етілмейді.

 

Жұмыстар уақытында тапсырылуы қажет. Тапсырмаларды тапсырудың ең  соңғы  мерзімі  –

 

емтиханға  3  күн  қалғанға  дейінгі  уақыт.  Барлық тапсырмаларды өткізбеген білім алушы емтиханға жіберілмейді. Меңгерілген 

материалдар  үнемі  тексеріліп  отырылады,  сондықтан  әркез  қайталап  отыру 

шарт.Магистранттар  білімін  аралық  бақылау  тест  немесе  Жазбаша  бақылау жұмысы  түрінде  жүргізіледі.Осы  көрсеткіштер  орындалмаған  жағдайда 

жеткіліксіз немесе айып санкциялары қолданылады: 

1) сабақты босату (себепсіз); 

2) тапсырмаларды уақытымен орындамау; 

3) 

тапсырмаларды орындау 

барысында 

қателіктер 

жіберу, 


яғни,магистрантматериалды  толық  меңгермеген  жағдайда.  Егер  магистрант 

сабаққа  себепті  жағдаймен  келе  алмаса,  келесі  аптада  сол  сабаққа  өтеу 

(отработка) жасайды. Бірақ ұпай азайтылады. 

 

  

 

  

 

  

 

 
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет