Филология факультеті


жарияланған ғылыми мақалалар тізімібет5/14
Дата05.11.2016
өлшемі3,08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

2008 жарияланған ғылыми мақалалар тізімі:Аты-жөні

Мақалардарының атты

Баспасының орны

1.

ф.ғ.д. профессор Жұмабекова А.Қ.

1. Мемлекеттік тілде білім сапасын арттыру туралы // ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында (2008 ж. 6 ақпан) Қазақстан халқының әл-ауқатын көтерудің негізгі бағыттарын жүзеге асыру / Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 12 наурыз 2008 ж. 3 бөлім.

Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2008. – 9-10 бб.

Қазақ лексикографиясындағы инновациялық бағыт туралы// Қазақ тілі мен әдебиеті және инновация мәселелері: Абай ат. ҚАзҰПУ-ның 80 жылдығына арн.халықаралық ғыл.-практ.конф.материалдары. 25 сәуір 2008 ж.

Алматы қ.. Абай ат. ҚазҰПУ, 2008. – Б.306-310.

Место теории и практики межкультурной коммуникации в кругу смежных учебных дисциплин// Тезисы докладов. IV Международная научная конференция "Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет" .

ВАРШАВА 8- 12 мая 2008 года. – С.84-85

Об актуальной проблеме повышения гуманитарного потенциала образования//Модернизация высшего образования и науки: пути и перспективы инновационного развития. – Мат-лы межд.научн.конф.. посв.70-л.акад. Т.С.Садыкова.

Алматы,2008.С.154-156

Значение междисциплинарных связей в преподавании теории и практики межкультурной коммуникации// Теория и практика преподавания языка и литературы: современное состояние, проблемы, перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции. 18-19 ноября. Ч.1.

Алматы. 2008. – С.23-27.

ф.ғ.д. профессор Жұмабекова А.Қ.

С.К.Абдыгаппаровамен біргеМетаязык теории межкультурной коммуникации как основа формирования инвариантной модели межкультурных коммуникативных компетенций // Инновационный потенциал международного института языков СНГ – опыт создания единого образовательного лингвистического пространства. Сб. материалов Международной научно-практической конференции.

Московский государственный лингвистический университет, Суздаль, 2008. – С. 49-50.


ф.ғ.д. профессор Жұмабекова А.Қ.

Г.З.Жабағиевамен біргеАударматануға кіріспе. Оқу құралы.

Алматы қ. Абай ат. ҚазҰПУ, 2008. - 54 б. .

Жазбаша және ауызша аударманың ерекшеліктері // Аударматану. Ғылыми-практикалық көмекші құрал.

Алматы, 2008. - Б.39-44.

«Аударматануға кіріспе» пәні бойынша оқу құралын құрастыру тәжірибесінен// Хабаршы. Абай ат. ҚазҰПУ, 2008. № 4 (26)

Алматы . - Б.31-34

2.

ф.ғ.д. профессор Ғ.Қалиев

«Тіл философиясы жайында» // Тіл – рухани құндылық. Абай ат.ҚҰПУ философия кафедрасы ұйымдастырған конференция материалдары.

А, 2008, 29-31 б.

«Тіл және философия»// Қазақ тілі мен әдебиеті және инновация мәселелері.

А, 2008, 301-306 б.

Тілдің ішкі танымдықнегіздері туралы// «Модернизация высшего образования и науки: пури и перспективы инновационного развития» атты Т.С.Садыковтың 70 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми конференция материалдары (18.10.2008)
3.

ф.ғ.д. профессор Қосымова Г.С.

Қазақ тілі тарихын кезеңдеудің тіл тарихы үшін маңызы. «Жаңа ғасырдағы Қазақстанның тілдік кеңістігі және әлемдік лингвистиканың өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, 14 наурыз2008 ж., 1- том

А, 665-672 -бб.

Портфолио–один из главных способов образовательной реформы. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында (2008 ж.6 ақпан) Қазақстан халқының әл-ауқатын көтерудің негізгі бағыттарын жүзеге асыру. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 12 наурыз 2008 ж.,2-бөлім,

А, 71-74 –бб.Айтыс – тілді дамыту құралы. Қазақ тілі мен әдебиеті және инновация мәселелері. Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 80 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 25 сәуір 2008 ж.

А., 311-316 -бб.

М. Балақаев –сөз мәдениетінің негізін салушы.

Жинақ: Тағлым, А., 2008ж.- 38-44 бб.

Қазіргі лингвистика арнасындағы шешендіктану ғылыми және қазақ шешендік танудың өзекті мәселелері //Қазіргі қоғамдағы білім беру саласындағы шешендік танудың өзекті мәселері атты ғылыми практикалық конференция материалдары

Орал, 2008, 6 бет

М.Қашқари еңбегіндегі этнолингвистикалық атаулар

«ИХСАН», 2008 №4 (4) 7 бет.

4.

ф.ғ.д. профессор Шалабай Б.


Мактумкули и Абай: параллели в художественном мире и языке / доклад на международной научной конференции «Махтумкули и духовно-культурные ценности мира». г.Ашхабад, 12-14 мая, 2008 г) –Мактумкули и духовно-культурные ценности мира. Материалы международной научной конференции.

Ашхабад, 2008 г. стр. 401-402.


5.

ф.ғ.д., профессор Атабаева М.С.

Қазақ тіліндегі дублеттік қатарлардың лингвомәдени белгілері

Абылай хан ат.ҚазХҚжӘТУ, Хабаршы, филология сериясы, 2008, №1 (18). – 33-41 бб.

Материалдық және рухани мәдениеттің қалыптасуындағы ұлттық рух көрінісі

Абылай хан ат.ҚазХҚжӘТУ, Хабаршы, филология сериясы, 2008, №2. – 2-5 бб.

Диалектілік лексикадағы заттық мәдениет көріністер// Қ.Жармағанбетовтің 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция

А.,2008, 20 қарашаДиалектілік лексикадағы эмоционалды экспрессивті қабат// Қ.Жармағанбетовтің 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция

А.,2008, 20 қараша

6.

ф.ғ.к доцент Боранбаева Г.С.


Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 80 жылдығына өткізілген «Қазақ тілі мен әдебиетінің бүгіні мен болашағы. Жаңа инновация мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарында «Ауызша дамыған қазақ әдеби тілінде фразеологизмдердің нормалануы»

А., 2008, 315-324бб.

Шәкәрім Құдайбердиевке арналған ғылыми-теориялық конференцияда «Шәкәрім және қазақ әдеби тілі»

А, 51-59 бб.

7.

ф.ғ.к. доцент Раева Г.М.

Диахрония мен синхрониядағы фонетикалық белгілер. Жаңа ғасырдағы Қазақстанның кеңістігі және әлеуметтік лингвистиканың өзекті мәселелері. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.

Алматы 2008ж. 810-8-15б.


Ұяң Ғ, Г дауыссыздарының архетипі. Профессор С. Исаев: қазақ тіл білімі мен әдебиеттанудың теориялық және әдістемелік мәселелері. I-том.

Алматы 2008 ж. 352-358 б.

Түркі тілдерінде анлаут позицияда ұяң д дауыссызының қолданысы. Профессор Н. Оралбай және тіл білімі мен әдестеме ілімі. Халықаралық ғылыми практикалық конференция.

Алматы, 2008 ж. 143-149б.


Қазақ және түркі тілдеріндегі қысаң дауыстылар сәйкестігі. Қазақ тілі мен әдебиеті және иновация мәселелері. Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.

Алматы, 2008 ж. 337-341б.


Соответствия звуков у~ү, у~ө, ұ~ү в казахском и в тюркских языках. // Қырғызстан Республикасы. Қаракөл қаласы. С. Тыныстанбеков ат. Қырғыз педагогикалық институты Хабаршысы, 2008ж. наурыз

Қ., 125-128 бб

Қазақ және түркі тілдеріндегі ә, е дауыстыларының диахрониялық сипаты// Қырғызстан Республикасы. Қаракөл қаласы. С. Тыныстанбеков ат. Қырғыз педагогикалық институты Хабаршысы, 2008ж. сәуір.

Қ., 121-124 бб.

8.

п.ғ.к. доцент Халитова И.И.

Целесообразность использования аудиовизуальных средств обучения языку в процессе аудирования // ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында (2008 ж. 6 ақпан) Қазақстан халқының әл-ауқатын көтерудің негізгі бағыттарын жүзеге асыру / Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 12 наурыз 2008 ж. 3 бөлім.

Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2008. – 26-29 бб.

Из опыта формирования орфографических навыков у студентов-переводчиков // Қазақ тілі мен әдебиеті және инновация мәселелері Абай атын. Қазақ ұлт. Пед. Ун. 80 жылдығына арн. халықаралық ғыл.-практ. конф. Материалдары. 25 сәуір 2008 жыл.

Алматы қ.: Абай атынд. ҚазҰПУ, 2008. – 348-352 бб.

Комплексный анализ лексических единиц произведений официально-делового стиля// ХБА-ның 20 жылдығына арналған «Бизнес және білім беру: даму бағыттары» атты ҮІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция.

Алматы, 19 қараша, 2008 ж.

С.477 – 482бб.9.

ф.ғ.к., доцент Исмаилова Ж.А.

Байтұрсынұлы тағлымы –ұлттық мәдениет дәрістері // Рухани-ғылыми мұра республикалық ғылыми-теориялық конференция

Алматы 2008, 7қараша -76-82

Әлемдік білім кеңістігі: заманауи талаптар және оларды шешу жолдары// Қазақстан халықаралық білім беру кеңістігінле. Студенттердің халықаралық ғылыми конференциясы

Алматы, 2008, 30 қараша 8-12бб.

10.

ф.ғ.к. аға оқытушы Оспанова Б.Р.

Түркі тілдеріндегі сөздікткрде қазақ сөздерінің берілуі// Түркілердің тарихи мұрасы Еуразиялық орта контексінде. Абай атын. Қазақ ұлт. Пед. Ун. 80 жылдығына арн. халықаралық ғыл.-практ. конф. Материалдары. 25 сәуір 2008 жыл.

Алматы, 28-30 сәуір 2008 жыл.

320-326 бб.

Психолингвистикадағы адамның сөйлеу механизмінің құрылымына сай қызмет етуі// Қазақ тілі мен әдебиеті және инновация мәселелері. Халықаралық ғыл.-практ. Конф.

Алматы, 25-30 сәуір 2008 жыл.

70-80 бб.
Психолингвистика және оның зерттеу объектісі // «Модернизация высшего образования и науки: пури и перспективы инновационного развития» атты Т.С.Садыковтың 70 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми конференция материалдары (18.10.2008)

Алматы, 18.10.2008 жыл.

684-688 бб.Араб-парсы сөздерінің сингармонизм заңына ұшырау//Б.Сағындықұлының 70 жылд. Арн. Халықаралық конф. ҚазҰУ

Алаты, 2008

128-132 бб.11.

ф.ғ.к. оқытушы Аманбаева А.Ж.

«Қазақ тілі интонема модельдерінің прагмалингвистикалық сипаты» //

Алматы Тілтаным, 2008 №1, 15-21 бб.

Түркі тіл біліміндегі морфонология құбылысының пайда болуы мен қызметі

Хабаршы, 2008, №1 – 17-22 бб.

12.

ф.ғ.к. оқытушы Жұмабаева Ж.Т.

Дауыстылардың созылыңқы/қысқа белгілері.

Алматы,

Тілтаным. 2008, №1, 22-27 бб.«Ә» дауысты фонемасының мәселесі

Тілтаным, 2008, №2.-19-24 бб.

13.

ф.ғ.к.,аға оқытушы Шенгелбаева Н.Р

Әскери терминдердің аналитикалық тәсіл арқылы жасалуы//Жаңа ғасырдағы Қазақстанның тілдік кеңістігі және әлемдік лингвистиканың өзекті мәселелері: Профессор Б.Хасанұлының 70 жылдығына орай ұйымдастырылған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары жинағында.

Алматы,

2008, 14 наурыз,

791-797 бб.


Сөз таптарының әскери терминжасамдағы уәжділік қызметі//Қазақ тілі мен әдебиеті және инновация мәселелері: Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары жинағында

Алматы,25.04.2008.-65-67 бб.

Байырғы сөз негізіндегі әскери терминдердің сөзжасамы // Профессор Н.Оралбаева және тіл білімі мәселелері

Алматы, 17.05.2008.-123-127 бб.

Әскери терминдердің қалыптасу кезеңдері

ҚазҰПУ. Хабаршысы, №2, 2008. – 63-65 бб.

14.

аға оқытушы Әбдікеримова Г.С.

«Элементы риторизации учебного процесса в педагогическом вузе.(на примере занятий по делопроизводству)» Материалы международной конференций МПГУ. 29-30.01.08

М, МПГУ, 6-12 бб.«Лингво - риторическая основа аргументации в сопоставлении с аспектом формальной логики»

ҚазҰПУ-дың хабаршысы 2008, №27. 10-16 бб.

15.

аға оқытушы Кенжебаева Г.М.


Кредиттік жүйе бойынша Қазақ диалектологиясын модуль арқылы оқыту» // «Қазақ тілі мен әдебиеті және инновация мәселелері» атты Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 80 ж. арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарында

Алматы, 25.04.2008,

251-256 бб.

Қазақ говорларындағы синтетикалық сөз тудыруды модуль арқылы оқыту

Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы. «Филология ғылымдары» сериясы, Алматы, 2008. №2 (24).

16.

аға оқытушы Қ.О.Сейталиева

Сөз мағынасының тарылу жолдары// Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 80 жылдығына өткізілген «Қазақ тілі мен әдебиетінің бүгіні мен болашағы. Жаңа инновация мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарында

Алматы, 2008, 328-333 бб.

Шәкәрім шығармаларындағы көнерген сөздердің қолданнысы//«Шәкәрім әлемі» атты Шәкәрімнің 150 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағында

Алматы, 2008, 49-55 бб.

Сөз таптарының әскери терминжасамдағы уәжділік қызметі//Қазақ тілі мен әдебиеті және инновация мәселелері: Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары жинағында

Алматы,2008, 25 сәуір, 65-67 бб.

Байырғы сөз негізіндегі әскери терминдердің сөзжасамы // Профессор Н.Оралбаева және тіл білімі мәселелері

Алматы,

2008,17.05 –

123-127 бб.


Аударма жазбасының техникасындағы негізгі ұғымдардың бірі// Қазіргі таңда колледжде білім беру проблемалары: ғылыми-әдістемелік конференция материалдары.

Алматы: ҚазҰПУ, 2008, 83-87 бб.

17.

Оқытушы Жабағиева Г.З.

Терминологиялық лексиканың жүйелілігі//Жаңа ғасырдағы Қазақстанның тілдік кеңістігі және әлемдік лингвистиканың өзекті мәселелері: Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары

Алматы, 14 наурыз, 2008 жыл ҚазМемҚызПИ, 2008. - I т. – Алматы: -587-591бб.

Аударманың түрлері// Қазақ тілі мен әдебиеті және инновация мәселелері: Абай ат. ҚазҰПУ-дың 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары

25 сәуір 2008 жыл. – Алматы қ.: Абай ат. ҚазҰПУ, 2008. –358-362 бб.Аударматану терминдерін жүйелеу//«Ломоносов - 2008» Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых: Тезисы докладов международной научной конференции

Астана: Казахстанский филиал МГУ им. М.В.Ломоносова; 2008, - 452 с.18-21 бб.Аударма жазбасының техникасындағы негізгі ұғымдардың бірі// Қазіргі таңда колледжде білім беру проблемалары: ғылыми-әдістемелік конференция материалдары

Алматы:

Абай ат.ҚазҰПУ, 2008. – 192 бет.83-87 бб.18.

оқытушы Абылкасымова А.Б.

Қазақ топонимдерін этимологиялық тұрғыда зертеудің негізгі бағыттары

//Тілтаным. Алматы, 2008 №1. 34-39 б.

Арақашықтық өлшемдерінің концептілік сипаты. // ҚазҰПУ хабаршысы, филология сериясы

Алматы, 2008, №2 – 23-28 бб.

19.

оқытушы Кунанбаева Ә.

«Қазақ көркем прозасындағы тарихи тезге түскен шығармалар» // «Әуэзов шығармашылығы және мәдениеттер диалогы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары

М.О.Әуэзов ат. Семей университеті

Семей қ., 2008, 122-124 бб.

Тарихи стильдік тез түзу туралы түсінік және теориялық таным// «Қазақ әдеби тілінің тарихы мен диалектологиясы» атты респ. ғыл-тәж конф. материалдары

Алматы, ҚазҰПУ-дың хабаршысы №2 – 108-112 бб.

Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет