Филология факультетібет6/14
Дата05.11.2016
өлшемі3,08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

20.

оқытушы Тұрлиева Г.

Аударманың лингвистикалық тұрғыдан талдануы// Қазақ тілі мен әдебиеті және инновация мәселелері: Абай ат. ҚазҰПУ-дың 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары

Алматы, 2008.-353-358 бб.

21.

оқытушы Мамиева Н.К.

Жарнама мәтіндерінің аударылу ерекшеліктері//

Алматы, Абай ат.ҚазҰПУ, Хабаршы №1(23), 2008. – 79-82

Жарнама саласындағы мемлекеттік тілдің қолданылуы//«Ломоносов - 2008» Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых: Тезисы докладов международной научной конференции

Астана, 2008.- 43-46 бб.2009 жылы жарияланған ғылыми мақалалар тізімі:Автордың аты-жөні, жарияланымдары

Жарияланымның аты, түрі

Орны (мемлекет, қала), жарық көрген жылы

1.

ф.ғ.д.,профессор Жұмабекова А.Қ

1. Проблемы частной теории перевода // Руский язык как язык межкультурного и делового сотрудничества в полилинвальном контексте Евразии: Материалы II международного конгресса Астана: ИД «Сарыарка», 2009. -с.352-355. Астана, 1-2 октября, 2009г.

Материалы II международного конгресса Астана: ИД «Сарыарка», 2009. -с.352-355. Астана, 1-2 октября, 2009г.2. Лингводидактические проблемы перевода в Казахстане // Наука о переводе сегодня. Перевод и смысл. Материалы международной конференции. Под общей ред.Н.К.Гарбовского, О.И.Костиковой.

М.: Изд. Высшая школа перевода МГУ. 2009. с.110-111.(Москва, 1-3 октября, 2009 г.)
3. Қазақ тілін оқытуда жаңа ақпараттық технологияларды енгізудің өзекті мәселелері туралы// «Білім беру жүйесін модернизациялаудың қазіргі әдістері»


Ш.Шаяхметовтің 70 жылдығына арналған республикалық конференция материалдары. 2009. Алматы. 1-том, 435-437-б.


4.Аударма теориясын оқыту мәселелері// «Профессор Ф.Мұсабекова және тіл білімі мен әдістеме мәселелері».

Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 2009. Алматы, Баянжүрек. 14-15 б.


Ғалым-ұстаз мерейі //«Қазақ тілі және әдебиеті» журналы» №8, 2009. 3-8 б.Алматы. ( М.С.Атабаевамен авторлық бірлестікте)


2.

ф.ғ.д.,профессор Ғ.Қалиев:


1. Жаңашыл әдіскер ғалым. (Профессор Ф. Оразбаева жөнінде)

.//«Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы Мамыр-маусым, 2009 ж. 35-36 б.

3.

ф.ғ.д.,профессор Қосымова Г.


1.Өнеге мен өміршең идеяларға толы ғалым жолы//


Білім беру технологиялары. №1 2009ж. 4-6 б.

2. Профессор Мұсабекова – парасатты ғалым// «Профессор Мұсабекова және тіл білімі мәселелері»


Халықаралық ғылыми-теориялық конференция мат. - Алматы: Баянжүрек. 11-14 б.

3.Қазақ тілінің даму кезеңдері жайлы жаңа көзқарас//Алтаистика және түркілогияны кешенді түрде зерттеудің өзекті мәселелері.

Халықаралық конференция материалдары. Көкшетау қаласы. 2009ж. 28-31б.

4.А.Аманжоловтың қазақ тілінің тарихи тамыры туралы ой-тұжырымдары// Түркі әлемі: Мыңжылдық тоғысындағы тіл, тарих және мәдениет интеграциясы.

Халықаралық симпозиум жинағы. Алмыты. 2009ж. 61-68 б.

4.

ф.ғ.д. профессор Шалабай Б.

1. Ф. Мұсабекованың қазақ тілі стилистикасына қосқан үлесі// «Профессор Ф. Мұсабекова және тіл білімі мен әдістеме мәселелері».


Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. Алматы: Баянжүрек. 7-8 б

2.Мәтін лингвистикасының даму бағыттары.// «Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет, аударма мәселелері».


С.Демирел атындағы университеттің халықаралық конференция материалдары. Алматы. 2009.45-49б.


5.

ф.ғ.д. профессор міндетін атқарушы Атабаева М.С.

1.Синтагмалық мағына, синтагмалық қатынас мәселесі туралы сөйленістер лексикасы бойынша// Сөз семантикасы: лексикография, семасиология, терминология.


Проф. Б.Қалиевтің 70 жылдығына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы, 23 қаңтар, 2009. 28-33б.2.Киіз үй атауларындағы әлемнің тілдік бейнесі// «Профессор Ф.Мұсабекова және тіл білімі мен әдістеме мәселелері».


Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы: Баянжүрек 43-46 б.

3. Ас-су, тағам атаулы этнодиалектизмдердегі әлемнің тілдік бейнесі// «Түркі әлемі: тіл, қоғам, мәдениет»

профессор Б. Сағындықұлының 70 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция матералдары. Алматы. 2009. 238-244 б.

4.Тұрмыстық зат атауларындағы әлемнің тілдік бейнесі(сөйленістер лексикасы бойынша)//


Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы.2009. 18-21б.

5. Ғалым-ұстаз мерейі


«Қазақ тілі және әдебиеті» журналы, №8, 2009.Алматы. 3-8 б. ( А.Қ. Жұмабековамен авторлық бірлестікте)

6.

ф.ғ.к доцент Боранбаева Г.С.

1. «Қазақстанның рухани өміріндегі татар зиялыларының орны» //.


«Yedı Kıta» журналы, № 9. Стамбул.2009.45-48б

2.Мемлекеттік тілді оқытудың тиімді жолдары«Қосымша және білім беру және тәрбие» журналы, № 12, Алматы, 25-29б.


7.

ф.ғ.к. доцент Раева Г

1. Түркі тілдеріндегі қатаң ч,ц аффрикаттары туралы


«Ф.Мұсабекова және тіл білімі мен әдістеме мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы: Баянжүрек. 2009. 167-171 б.

2. Түркі тілдеріндегі сөз басындағы ш, ч дауыссыздарының сәйкестігі


Б.Сағындықұлының 70 жылдығына арналған конференция материалдары. 2009. 171-176 б.3. Түркі тілдеріндегі көмей һ дауыссызының шығу төркіні


ҚазҰУ. Хабаршы, № 1, 2009. 48-52 б.

4.Л дыбыстық сәйкестігінің таралуы// Әдеби тіл?4. Түркі тілдеріндегі р өміршеңдігі.


Р.Сыздықтың 85 жылдығына арналған республикалық ғылыми –теориялық конференция материалдары. Алматы. 2009. 312-315 б.

8.

п.ғ.к. доцент

Халитова И.И.


1. Триединство казахского, русского и английского языков в условиях кредитной технологии вузовского обучения //Білім беру жүйесін модернизациялаудың қазіргі әдістері.

Ш.Шаяхметовтің 70 жылдығына арналған ғылыми-теориялық конференция материалдары Алматы. 2009. 662-669 б.

2.Интеграция как закономерный этап в процессе обучения


«Ф.Мұсабекова және тіл білімі мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы: Баянжүрек. 2009. 272-274 б3.Обучение лексике русского языка в аспекте перевода на материале текста-описания

ҚазҰПУ Хабаршы. № 4. 2009ж. 32-37б.


9.

ф.ғ.к., доцент м.а. Исмаилова Ж.А.


1.Байтұрсынұлы тағылымы - ұлттық мәдениет дәрістері


«Рухани-ғылыми мұра» Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы. 2009. 76-82 б.

2. Жастарға қамқорлық – жарқын болашақ кепілі


«ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа Жолдауы қарсаңындағы қоғам модернизациясының негізгі басымдықтары» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы. 2009. 738-741б.

10.

ф.ғ.к., доцент м.а Айқұлова Ә.С.

1. Қазақ ұлттық теңеулер семантикасының линво-мәдени ерекшелігі


«Электрондық-ақпараттық кеңістіктегі қазақ тілі: терминология және тіл мәдениеті» ресбуликалық ғылыми-теориялық конференция. Алматы, 2009ж.(баспада) 4б.

11.

ф.ғ.к., аға оқытушы Шеңгелбаева Н.Р.

1.Сөзтіркестік әскери терминдер


«Профессор Ф.Мұсабекова және тіл білімі мәселелері». Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы: Баянжүрек. 2009. 191-194 б.

2.Әскери терминдердің синтетикалық тәсіл арқылы жасалуы


«Түркі әлемі: тілі, тарихы, мәдениеті. проф. Б.Сағындықовтың 70 жылдығына арналған ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы. 2009. 604-607 б.

3. Әскери терминдерді аударудың кейбір ерекшеліктері

«Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы №7,2009.85-91б.

4.Әскери терминдерді аудару мәселелері

«Қазіргі Қазақстандағы мемлекеттік және шет тілдерін оқытудың маңызы» Халықаралық конференция материалдары. Алматы. 2009. 15-19б.

12.

Аға оқытушы Әбдікеримова Г.С.

1.Шешендіктану пәнін оқытуда инновациялық әдістерді пайдаланудағы дебат сабағының ерекшеліктер

// « Профессор Ф.Мұсабекова және тіл білімі мәселелері» атты халықаралық конфернция материалдары. Алматы: Баянжүрек. 2009. 203-206 б.

2. Обучение системе способов убеждения в риторике

ҚазҰПУ, Хабаршы. № 5. 2009.22-26-7б

13.

Аға оқытушы Кенжебаева Г.М.


1.Қазақ диалектологиясындағы дыбыстық, лексикалық, грамматикалық ерекшеліктерді модуль арқылы оқыту


«Профессор Мұсабекова және тіл білімі мәселелері» халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Алматы: Баянжүрек. 2009. 142-145б.

2.Қазақ диалектологиясының оқытудағы модуль бағдарламасын жасаудың ұстанымдары.


«Түркі әлемі: тіл, қоғам, мәдениет» Профессор Б.Сағындықұлының 70 жылдығына арналған халықаралық-ғылыми теориялық конференция материялдары. Алматы. 2009.45-50б.3.Кредиттік жүйедегі оқыту технологияларының (модульдік) қолданылуы.

«Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы. Алматы. №6. 2009.100-105б.

4.Диалектілік кірме сөздерді модуль арқылы оқыту.


«Ұлағат» Республикалық ғылыми-педогогикалық, әдістемелік журналы. Алматы. № 3. 2009.25-29б.

14.

Аға оқытушы Арыстанбаева Г.М.

1.Омонимы в языковой картине мира.// «Народы России: историко-психологические аспекты межэтнических и межконфессиональных отношений».

МатериалыМеждународной конференции. Санкт-Петербург. 2009.(баспада) 5б.


15.

оқытушы Жабағиева Г.З.


1. Аудармашылық жедел жазудың теориялық негізі


«Профессор Ф.Мұсабекова және тіл білімі мәселелері» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Алматы: Баянжүрек. 2009. 98-101 б.2.Аударма жазбасының техникасы пәнінің терминдері туралы //Аударматану және әдеби компаративистиканың өзекті мәселелері.

Халықарарық конференция материалдары.Алматы. 2009.39-46б16.

оқытушы ҚұнанбаеваӘ.М.


1. Тарихи стильдік тезге түсірудегі көнерген сөздер қызметі


Б.Сағындықұлының 70 жылд.арналған халықаралық конференция материалдарыАлматы. 2009. 432-436 б.

2. Тарихи стильдік тезге түсіру арналары


«Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы. Алматы. №7. 2009. 127-131б.

17.

оқытушы Беласарова Ж.Т


1.М.Томанов түбір теориясы туралы


«Профессор Ф.Мұсабекова және тіл білімі мәселелері» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Алматы: Баянжүрек. 2009.62-65б.

18.

оқытушы Қарақұлова Ф.К.


1. Қазіргі қазақ мемуары және Д.Әбілов


М. Әуезов оқулары. Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Шымкент, 2009 ж. 117-121б.

19.

ассистент Мамиева Н.К


1. Жарнама мәтіндеріндегі көріктеу құралдарының қолданылуы


«Профессор Ф.Мұсабекова және тіл білімі мәселелері» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.Алматы: Баянжүрек. 2009. 161-163 б.


2010 жарияланған ғылыми мақалалар тізімі:Автордың аты-жөні, жарияланымдары

Жарияланымның аты, түрі

Орны (мемлекет, қала), жарық көрген жылы

1

Жұмабекова А.Қ.

Из опыта работы над учебным пособием по теории перевода для студентов казахских отделений.

Русский язык и культура в зеркале перевода. Материалы ІІ Международной научной конф. 28.04.2010- 02.05.2010 -– мақалаСолоники, (Греция). 2010. – С.214-217О воспитании толерантности в вузовском учебном курсе по теории и практике межкультурной коммуникации (қазақ тілінде).

«ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына «Жаңа оң жылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты жолдауының басымдықтары мен негізгі бағыттарын жүзеге асыру» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – мақалаАлматы, 04.2010. – Б.89-92

Қазақ тілінде аударма теориясы бойынша оқулық құрастыру тәжірибесінен

Жаңа ақпараттық-коммуникациялық ортада қазіргі заман оқулығын дайындаудың және оқу кітабын басып шығарудың өзекті мәселелері. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.– мақалаАлматы6, 1.2010. – Б.102-104

1

Жұмабекова А.Қ.

Болашақ аудармашыларға ұлттық тәрбие берудегі қазақ терминологиясын оқыту маңызы «Тәлім-тәрбие

берудегі сапа мен өнімділік» атты үздіксіз білім беру негізінде ұйымдастырылған халықаралық ғылыми-практикалық конференция (шет тілдер және іскерлік карьера университеті және Алматы қазақ-түрік гуманитарлық технологиялық колледжі) ,– мақалаАлматы,

2010.-б.151-153From textbook complition experience on the theory of interpretation for kazakh department students //Профессионально-ориентированное иноязычное образование: Проблемы.Состояние.

Перспективы. – Материалы республиканской научно-практической конференции. - мақалаАлматы, КазУМОиМЯ им.Абылай хана.

2010 – Б.91-93-Аударматану терминологиясының өзекті мәселелері // «Қазіргі терминография мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.– мақала

Алматы, Қазақ-Америка университеті

2010. – 7 б.Жұмабекова А.Қ.

Ж.Атабаевамен біргеБиржа терминдерінің ерекшелігі мен қазақ тіліне берілу жолдары туралы// «Адам-тіл-мәдениет» атты профессор Г.Н.Смагұлованың 60 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары (29-30 қазан, 2010 ж.). - мақала

Алматы; Елтаным

2010. – Б.260-62Аударма теориясы. – Оқу құрал, 2010, 248 б..

Алматы:Абай ат.ҚазҰПУ баспада

2

Қалиев Г.Қ

Профессор Б.Қасым: Күрделі атаулар жайында ғылыми тұжырымдамалар. / Ой қазына -– мақала

Алматы: ТОО378

7-10 б.б.3

Атабаева М.С.

Тұрмыстық зат атауларындағы әлемнің тілдік бейнесі//, филология сериясы, №1(31),– мақала

Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ-дің хабаршысы

2010. с.42-479-сыныпта қазақ тілінен жаттығу жұмыстарын құрастыру ұстанымдары//Жаңа ақпараттық-комуникациялық ортада қазіргі заман оқулығын дайындаудың жеке оқу кітабын басып шығарудың өзекті мәселелері. Халықаралық ғылыми-практ.конф.мат. 11-13 ақпан,– мақала

Алматы, 2010.-66-69 б.

Ғалым ұстаз замандас келбеті// «Ой қазына». Филология ғылымдарының докторы, профессор Б. Қасымның шығармашылығына арналған. «Қазіргі қазақ тіл білімінің теориялық және қолданбалы аспектісі» атты республикалық ғылыми-практ. конф. мат.– мақала

Алматы: ТОО378

2010.-47-50 б.4

Боранбаева Г.С.

Мемлекеттік тілді оқытудың тиімді жолдары // «Қосымша және білім беру және тәрбие» журналы № 1 – мақала

Алматы,

2010 25-29 бКүрделі сөздердің дамуы мен қалыптасуы – профессор Б.Қасым зерттеулерінде// «Ой қазына». Филология ғылымдарының докторы, профессор Б. Қасымның шығармашылығына арналған. «Қазіргі қазақ тіл білімінің теориялық және қолданбалы аспектісі» атты республикалық ғылыми-практ. конф. Мат– мақала

Алматы: ТОО378

2010.-62-64 б.Айтыстың көне үлгілерінің этномәдениеттанымдық сипаты, 2010ж. №10 45-48бб. – мақала

Алматы, С.Демирел университетінің хабаршысы.

Қазақ диалектологиясындағы тың ізденіс. Қазақ тілі. 2010ж. №6 – мақала

Алматы

баспада


5

Раева Г.М.Түркі тілдерінде тіл арты ашық а дауыстысының фонетикалық варианттары// Тіл және мәдениет: тілдің антропоөзектік парагдигмасы. Проф. Манкееваның 60 жылддығына арналған респ. ғылыми –теориялық конференция материалдары.

Алматы. 2010, 164-167 б.б.

Қыпшақ тобы тілдеріндегі Ұ дауыстысының даму жолдары//Қазақ тілі грамматиккасының өзекті мәселелері А.Байтұрсынұлы ат. Тіл білімі институты.

2010ж. қараша

120-125 бб.Түркі тілдеріндегі Е жіңішке дауыстысының фонологиялық сипаты//

Поиск. 2010. .№11 – 238-241 бб.

Түркі тілдеріндегі Ә фонемасының қалыптасу және даму жолдары // - мақала

Ұлт тағлымы 2010ж. №12. – 129-133 бб.

Түркі тілдеріндегі І (ы) фонемасының қалыптасу және даму жолдары //

Хабаршы Қайнар университеті 2010ж. №12. – 120-123 бб.

Қазақ тіліндегі Ү дауыстысының көне тегі. Хабарлар// Известия Академии Наук РК, сер. Филолог. 2010, №12 - мақала

Баспада

6Халитова И.И.

Обучение студентов-переводчиков языку специальности // ж.Lingua mobilis, № 3 (22), 2010, - мақала

г.Челябинск. – С.177-183.


Расчет учебной нагрузки преподавателей как способ оптимального внедрения кредитной системы образования // Республиканская научно-практическая конференция «Основные приоритеты и направления реализации Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие»»

Алматы, 2010

189-195 сАспекты обучающей модели лексики русского языка как неродного для студентов-переводчиков/ Международная научная конференция: «Актуальные проблемы науки и образования» - Куба, г.Гавана-Варадеро - С.82-85 . ж, 20.03-30.03.2010

ж.«Успехи современного естествознания»

Процесс обучения в вузе как интегративное явленик со свойствами открытой системы. Высшее гуманитраное образование ХХІ века: Проблемы и перспективы: материалы пятой международной научно-практической конференций,

Самара, 2010-588-593 бб.

7

Айкулова А.С.

Махамбет Үтемисов өлендеріндегі тенеулері// Қазақ тілі мен әдебиеті

Алматы

№10, 20108

Ерғожина Ш.Л

Менің педагогиялық философиям / «Қазақ тілінің үздік мұғалімі» жинағы 2010

Алматы, 2010, 61-65 б.

Құрмалас сөлемдерді оқытуда шығармашылықпен жұмыс істеу әдістемесінің тәрбиелік жағы / Профессор А.Ысқақов және ұлттық педагогика Халықаралық- ғылыми конференция..- мақала

Алматы, Абай ат.ҚазҰПУ

248-250 б9

Қоңырова А.Т.

Лингвистическое изучение сравнения/Қазақ тілін коммуникативтік функционалдык бағытта зерттеу және оқытудың инновациялық технологиялары// проф. Р.Әмірдің 80 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми теориялық конференция (26-27 наурыз, 2010 ж.)

Алматы

Қазақ тіліндегі семантикалық тәсіл арқылы жасалған филологиялық терминдер/ «Жаһандану дәуіріндегі Қазақстанда білім беруді басқарудың проблемалары» атты 5-жылдық мерейтойға арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 2010 жыл.Ғылыми-педагогикалық журнал

Алматы

9

Қоңырова А.Т.

Әлемнің қарапайым көрінісіндегі кеңістіктік уақыттық және сандық параметрлер./ «Основные направления современных грамматических исследований» посвященному 100-летию члена корр. АН КазССР, доктора филологических наук, профессора Искакова Ахмеди Искаковича .2010 жыл. 19 қараша - мақала

Алматы, 234-239 бб.

Қазақ тіліндегі тұрақты теңеулердің жүйесіндегі мифтік көрініс/ ҚазССР ҒА-ның корреспондент мүшесі, ҚазССР-нің еңбек сіңірген ғылым қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор А.Ысқақовтың 100 мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 18 қараша, 2010жыл

Алматы, 138-142 бб.

Пространственные-временные и количественные параметры в наивной картине мира/ Копыленко Абылай хана 25 ноябрь

Алматы

баспада


10

Шенгелбаева Н.Р.

Жоғары оқу орындарының студенттерін оқытуда жоғары белсенділікті дамыту әдістерін қолдану. «ҚР Президенті Н.Назарбаевтің Қазақстан халқына жолдауының басымдықтары мен негізгі бағыттарын жүзеге асыру» республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 2010. 23 сәуір. – 198-202 бб. - мақала

Алматы

Ұлағатты ұстаз, парасатты ғалым. «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы №10 2010- мақала- мақала

Алматы,

баспада


Б.Момышұлы шығармаларындағы қазақ тілі мен әскери терминология мәселелері. Халықаралық ғылыми- теориялық конференция материалдары., 26 қараша, 2010 жыл. – мақала

Шымкент, заң колледжі,

баспада


11

Арыстанбаева Г.М.

Омонимдер тілдік ойын құралы // Тіл және мәдениет: тілдің антропоөзекті парагдимасы. Манкееваның 60-жылдығына арналған ғылыми-теориялық конференцияның материалдар жинағы. , 2010- мақала

Алматы, 60-64бб

12

Әбдікерімова Г.С.

О специфике аргументации как лингвориторической деятельности // ж. Педагогика және психология №2, 2010, г- мақала

Алматы– С. 48-53.

Мастерство речи-жизненная необходимость. 14 бүкілодақтық конгресс салыстырмалы педагогика бойынша қоғамдастықтар кеңесі. 14 шілде, 2010 жыл- мақала

Түркияның Анкара қаласы

35-39бб.


13

Иембердиева Г.Т.

Тіл үйренушілердің білімін жетілдірудегі тестік тапсырмалардың тиімділігі // Шет тлідер және іскерлік карьера университетінің ғылыми-педагогикалық журналы. - мақала

Алматы,

179-181бб. 201014

Кенжебаева Г.М.

Модульдік технология арқылы қазақ диалектологиясы курсының силлабусын дайындау әдістемесі // «Үздіксіз білім беру жүйесінде оқыту технологияларын тәжірибеге енгізудің жолдары». Республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті.– мақала

Алматы: «Елтаным баспасы»,

2010–38-42 б.15

Кенжебавева Г.М. (Н.Оразахыновамен бірлескен авторлықта)

Қазақстанның әлемдік білім беру кеңістігіне қосылуы – заман талабы // «Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған «Жаңа он жылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты жолдауының басымдықтары мен негізгі бағыттарын жүзеге асыру. Республикалық ғылыми-практикалық конференция. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. - мақала

Алматы, 2010. –153-157 б.

16

Жабағиева Г.З.

Аударматану терминдеріндегі көпнұсқалық мәселесі ҚазҰУ хабаршысы- мақала

Алматы

баспада


17

Қарақулова Ф.К.

Аса көрнекті жазушы, ғалым, мемлекеттік және қоғам қайраткері // С.Мұқановтың шығармашылығы және қазақ әдебиетінің оқыту мен зерттеу мәселелері атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция - мақала

Алматы, 2010-257-256 бб

18

Екейбекова Ж.С.

Аударма процесінің ерекшеліктері // 5 жылдық мерейтойлық басылым. Студенттер ғылыми-практикалық конференциясынынң материалдары. - мақала

Алматы

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті, 2010, 334-337с.
1.4 Лингвистика және әдебиеттану кафедрасы бойынша ПОҚ-тың соңғы үш жылдағы ғылыми жұмыстары (басылымның толық атауы, номері, беті толық көрсетілуі тиіс).

Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет