I el к. Кдбылова, Ш. А. Доспалинова


- тарау. Бухгалтерлж есепшоттары жене ешжацты жазуPdf көрінісі
бет184/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   ...   176   177   178   179   180   181   182   183   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
4- тарау. Бухгалтерлж есепшоттары жене ешжацты жазу
4.1. Ш оттар, олар д ьщ м азм ун ы мен ц у р ы л у ы ............................ 65
4.2. Ек1ж ацты ж а зу .......................................................................... 68
4.3. Ж и н ац тау ж ене та лд а у ш оттары ............................................72
4.4. Ж и н а ц т а у ж ен е та лд а у ш оттары н ьщ арасындагы
езара бай лан ы сты льщ .................................................................... 77
4.5. А гы м д а гы б у х г а л т е р л ж есеп
мел1меттерш цоры ты нд ы лау........................................................ 83
Б ац ы лау сура^тары .........................................................................91
313


5- тарау. Бухгалтерлш есепшотгарыньщ жштелу1 мен жоспары
5.1. Шоттарды ж ш теу цагидалары ........................................93
5.2. Дайындау процесш щ ece6i.............................................. 95
5.3. 0Hflipic процесш щ ece6i................................................. 102
5.4. Сату процесш щ ece6i..................................................... 108
5.5. Шоттардыц ж ш т е л у ш щ магы насы ............................. 111
5.6. Шоттардыц мацсаты мен цуры лымы
бойынша жштелу1..................................................................... 112
5.7. Шоттардыц экономикальщ мазмуны
бойынша жштелу1..................................................................... 128
5.8. Шоттардыц баланспен байланысы
бойынша жштелу1..................................................................... 131
5.9. Бухгалтерлш есепшоттары
жоспарыныц сипаттамасы........................................................133
Бацылау сурацтары...................................................................152
6- тарау. Цужаттандыру жене тугендеу
6.1. Бухгалтерлш цужаттар жене
олардыц мацсаттары................................................................. 154
6.2. Цужаттардыц жштелу1.................................................. 156
6.3. Цужаттар дыц деректемелер1.............................................161
6.4. Цужаттарды цуруга жене решмдеуге
цойылатын талаптар................................................................. 162
6.5. Цужаттарды тексеру жене
бухгалтерлш ендеу....................................................................165
6.6. Цужат айналымы............................................................... 167
'.7. Цужаттарды сацтау........................................................... 169
.8. Тугендеу жене оныцтурлер1.............................................171
j.9. Тугендеу ж урпзу TepTi6i мен решмделу1......................... 173
6.10. Тугендеу нетижесш аныцтау жене
оларды реттеу............................................................................180
Бацылау сурацтары..................................................................183
7- тарау. Бухгалтерлш есептщ есеп TipKeriuiTepi 
мен нысандары
7.1. Есеп т1ркепштершщ TyciHiri, турлер1
мен нысандары..............................................................
 
185
7.2. Есеп TipKeriinTepiHe жазбалар ж ур п зу
TepTi6i мен техникасы...............................................................191
7.3. TipiceriinTepfleri есеп жазбаларарыныц
цорытындысы, салыстырылуы мен жинацталуы...................192
7.4. Есеп таркепштершдеп.
цателерд1 т у з е т у ..................................................................... 194
314


7.5. Б у х г а л т е р л ж есеп н ы сан д ар ы н ьщ м е т ........................ 196
7.6. М е м о р и а л д ы -о р д е р л ж н ы с а н ........................................... 197
7 .7 . Ж у р н а л - о р д е р л ж н ы с а н ....................................................199
7.8. Б у х г а л т е р л ж есеп т щ
автоматтанды ры лган ны саны .......................................................203
7.9. Б у х г а л т е р л ж есеп тщ
ы дш ам далган ны саны .....................................................................204
Б а д ы л а у сур ад тар ы .........................................................................208
8-тарау. Б у х г а л т е р л ж
ecenTi 
кесш ор ы н д ар д а у й ы м д а с т ы р у
8.1. Б у х г а л т е р л ж есеп т щ у й ы м д а сты р ы луы 
о н ы д д у д ы д т ы д ж ен е е д к т е м е л ж
дамтамасыз eTU iyi............................................................................ 209
8.2. Бас б у х га л т е р д щ д уд ы д та р ы
мен мшдеттер1................................................................................... 210
8.3. "Б у х г а л т е р л ж есеп к е а л у ж ен е д а р ж ы л ы д
есеп беру т у р а л ы " ^ а за д ста н
Р есп уб ли к а сы н ы д З а д ы .................................................................212
8.4. К азад стан ды д б у х г а л т е р л ж есеп
стан дарттары ....................................................................................213
8.5. Д а р ж ы л ы д есеп талж тщ
х а л ы д а р а лы д стандарттары .......................................................... 215
Ба д ы л ау с ура дт а р ы .........................................................................216
Б а д ы л а у т е с т ш щ т а п с ы р м а л а р ы ................................................ 218
H eri3 ri у т ы м д а р ...............................................................................274
Ц о сы м ш а ла р
- "Б у х г а л т е р л ж есепке а л у ж ен е д а р ж ы лы д
есеп беру т у р а л ы " К азад стан
Р е с п уб ли к а сы н ы д З а д ы ................................................................ 287
- С алы сты р м алы кесте...................................................................300
- Д а р ж ы л ы д е с еп т ш ж т щ ны сандары ........................................ 306
Цолданы лган жене усыны латы н 
едебиеттер Ti3iMi............................
311


«К есш тж 6iniM» сериясы
К^абылова Н ургул Цабидендызы 
Доспалинова Шайзада Абайхандызы 
Оразалинов Ерсшгали Н ургалиулы
Б У Х Г А Л Т Е Р
(бухгалтерлж есеп непздерО 
оцулыц
Редакторы
Баглаи Сабаз 
Техникальщ редакторы
Раушан Турльшова 

жүктеу/скачать 9,16 Mb.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   176   177   178   179   180   181   182   183   184
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет