I el к. Кдбылова, Ш. А. Доспалинова


ipiH-6ipi  тусше  а л мае едь Б.Солозано  (1603 ж.) К1Р1СПЕPdf көрінісі
бет2/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
6ipiH-6ipi 
тусше 
а л мае едь
Б.Солозано 
(1603 ж.)
К1Р1СПЕ
Б1здщ ел1м1здеп. осы уакытка дейш колданып келген 
бухгалтерлж есептщ жуйес1 окымысты галымдар мен 
тэж1рибел1 адамдар урпактарыньщ кептеген жылдар 
бойы ат салысуымен дуниге келген болатын. Ол айтар- 
лыктай тусшиста жене тишд1 болгандыктан, толыгымен 
акталып шыкты. Алайда, 6yriHri танда Казакстан Респуб- 
ликасынын, аумагы ндагы м ен и п к тщ уйы мдасты ру- 
ш ы лы к-кукы кты к нысандарына теуелд1 б1здщ ел1м1з 
экономикасынын; нарьщтык катынастарга ету урдгсшде 
пайда болган кесшорындардьщ алуан турлер! жумыс 
кггейдь
“ Бухгалтерлж есеп теориясы” курсын жаксы бшу эко- 
номистердщ, бухгалтерлердщ, аудиторлардьщ, каржы- 
герлер мен банк кызметкерлершщ кес1би дайындыгын 
жене кж ерлж сапаларын калыптастыру yuiiH алатын 
орны ерекше. Б ул пен - бух галтер лж есептщ Heri3ri 
теорияльщ бел1м1, ейткеш оны мецгермей осы ете курдел1 
курсты игеру жене туеш у мумкш емес. “ Бухгалтерлж
есеп теориясы” курсын мецгерудщ Heri3ri максаттары 
мыналар болып табылады:
> Бухгалтерлж
ecenTi 
кесшорында ойдагыдай баскару 
жене оны кж ерлж ынтымактастыктар yniiH кажет шы- 
найы акпараттардьщ басты кайнар кездершщ гылымы 
ретшде карастыру;
> Нарьщ жагдайында бухгалтерлж есепт1ц алатын 
рел1 мен мацызы туралы едостёмелж тусшд1рмелер алу;
3


> Ведомстволык; катыстылыгы, кызмет нысандары мен 
турлершен теуелс1з барльщ кесшорындарда есеп урд1с- 
TepiH уйымдастырудыц теорияльщ жене теж1рибелш 
непздерш игеру;
> Алгапщ ы кужаттарда жазбалар ж урп зу терт1б1мен, 
бухгалтерлш есепшоттарынын, жуйес1мен, есеп ацпарат- 
тарын технологияльщ ецдеу, бухгалтерлш есептщ есеп 
TipKeriurrepiMeH жене нысандарымен танысу.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   184
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет