I el к. Кдбылова, Ш. А. Доспалинова


Heriei. Егер бухгалтер цандайда 6ipPdf көрінісі
бет14/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
Heriei. Егер бухгалтер цандайда 6ip меселелерге катысты 
ек1летт1 емесшн деп сезш се, онда о л кесшорыннын. 
басшылыгына бул жайында жасырмай айтуы керек жене 
осы цызметке кемекке н егурлы м ек1летт1 маманды 
шацыруы THic. 0p6ip бухгалтердщ ез мшдеттерше му- 
кият жене цатал царауы, б е к т л г е н бухгалтерлш стан- 
дарттарды цадагалауы, ез бйпмшщ ер кезде жогары дец- 
гейде болуын цолдауы жене е зш щ кес1би шеберлшш 
унем! жетшд1ру1 алдына дойылган ен, басты максаттар 
деп айтуга болады.
Бацылау сцрацтары:
1. Шаруашылык, есеп дегетлиз не?
2. Есепте цандай есеп влшегШтер'ь цолданылады?
3. Заттай жэне ецбек елшег'иштертщ цандай кемшШктерЬ 
бар?
4. Шаруашылык есептщ тпцрлерт атацыздар.
5. Жедел есепке сипаттама берЬщздер.
6. Статистикалъщ есеп дегетлиз не?
7. Бухгалтерлш есепке сипаттама берщЬздер.
8. Шаруашылык; есептщ эр турлертщ арасы ндагы байланыс 
цандай?
9. Бухгалтерлш есеп к;андай уш турге бвлтед'ь?
10.
"Бухгалтерлш есеп к;агидасы" угымы к;андай магынаны 
б1лд1ред1?
11. Бухгалтерлш есептщ цагидалары, оларга жеке-жеке 
сипаттама берщ1здер.
12. Бухгалтер мамандыгына тусшштеме берщ1здер.
13. Бухгалтер к;андай к;асиеттерге ие болуы керек?
14. Бухгалтерлш есептщ баск;а гылымдармен байланысы 
цандай?
32


2-ТАР А У
БУХГАЛТЕРЛ1К ЕСЕПТЩ П0Н1 МЕН 0Д1С1
2.1. Бухгалтерлж есеп пешнщ мазмуны
Бухгалтерлж ecenTi оцудыц басты мацсаты - осы есеп- 
тщ цандай тэсищердщ жене цандай едштердщ кемепмен 
журпзшеташ туралы бЪим алу болып табылады.
Бухгалтерлж есеп eflici оныц пешмен ете тыгыз бай- 
ланысты екеш. жене онымен аныцталатыны 6i3re мел1м. 
Сондыцтан, бухгалтерлж есептщ цалай ж урпзш етш ш
оцып-тусшу yuiiH, ягни оныц едштершщ менш 6iny уппн 
6i3 б ух галтер лж есептщ н е т ескеретш ш , ягни оныц 
пенш щ мазмуны цандай екенш толы ц б !лш алуымыз 
керек.
Б ухгалтерлж есептщ тж елей кесшорындарда оныц 
шаруашылыц цызметтерш цамти отырып жузеге асы- 
рылатыны оз1м1зге белгип. Сондыцтан бухгалтерлж есеп­
тщ neHi шаруашылыц субъектш ерш щ ш аруашылыц 
цызмет1 болып табылады.
Кесшорындардыц шаруашылыц цызметтершщ Heri3ri 
элементтер1 бухгалтерлж есеп пеншщ мына элементтер1 
бола алады:
• Шаруашылыц ерекеттер1 мен процестерц
• Есеп айырысу-несиелж цатынастар;
• Ецбект1 пайдалану жене оныц телемацысы;
Ш аруашылыц цуралдарын алу, сацтау жене пай­
далану.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   184
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет