I el к. Кдбылова, Ш. А. ДоспалиноваPdf көрінісі
бет16/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
KeTTepi 
мен процестер1 бухгалтерлш есептщ объектшер1 
болып табылады деп корытынды шеппмге келуге болады.
35


Дайындау жэне сату процестершде айналымга тусетш 
куралдардан баска бухгалтерлш есепте осы процестерден 
туындайтын шыгындар да бейнеленш кэрсетшедь
Дайындау, эщцру жэне сату процестер1
6ip-6ipiMeH 
ете 
тыгыз байланысты жэне кэсшорында куралдардыц айна- 
лымын кура отырып, унели жацарып отырады.
Шаруашыльщ субъектшершщ куралдар айналымын 
келес1 сызбадан кэруге болады.
2-сызба
А Д - а к т а каражаты 
0 Д -
eHflipic 
корлары 
ЕЗ - ецбек заттары 
ЕД - ецбек куралдары 
Ж К - жумыс купи 
А © - аякталмаган эщцр1с 
Д 0 - дайын эн1м
А Д * - кэбейтшген мэлшердеп акша каражаты 
Сызбадан 
nepin 
отырганымыздай, кэсшорынныц к у­
ралдары дайындау, эщцру жэне сату процестершен 
6ip- 
тшдеп кезекпен етш отырады. Осыган орай олар эз нысан- 
дарын да эзгертш отырады: акшалай нысан - эщцркже, 
eHflipic 
- тауарга, ал тауар жаца акшалай нысанга жэне 
т.б. ауысып отырады. Тш сш ш е, куралдар айналымы 
оныц эр турл1 кезендер1 б1ршщ артынан 
6ipi 
ешцандай 
бэгетс1з жур1п отырганда гана б1ркалыпты жузеге асады.
36


Егер цуралдар 
6ipiHini 
кезецде - дайындау кезецшде 
бегелетш болса, онда 
©Hflipic 
процесш ж узеге асыруга 
цажет ещцрштш цорлардыц 
Tycyi 
бузылады. Б ул ендЬ 
рш тщ тоцтап цалуы на экеп соцтыруы мумкд.н. Егер 
K iflip ic eH flipic 
процесш де орын алса, онда 
©Hflipic 
цуралдары мен жумыс 
Kyrni 
пайдаланылмай, дайын 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   184
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет