I el к. Кдбылова, Ш. А. ДоспалиноваPdf көрінісі
бет18/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
iH 
карызды 
eTeyi 
керек, ягни банктж карызын жабуы 
тшс.
Белгии 6ip шаруашылык эрекеттершщ нэтижесшде 
есеп айырысу-несиелж катынастар туындайды жэне ете- 
ледк Осы эрекеттерд1 ескере отырып, бухгалтерлж есеп 
олармен арадагы байланысты есеп айырысу-несиелж 
катынастарды есепке алып камтиды.
Сонымен 6ipre кэсшорыннын; шаруашылык кызме- 
тшде туындайтын есеп айырысу-несиелж катынастар да 
тш сш ш е бухгалтерлж есептщ объектий болып табылады.
38


ЕнбектЬ пай да лани жэне онын твлемакысы
Ецбек, 03iMi3 бйкетшдей ш аруаш ылыц ц ы зм етш щ
непзп шарты, ендаркгпк процестщ непзп. факторы болып 
табылады.
Ецбек шыгынын жэне онын, телемацысын ажырата 
6LnyiMi3 керек.
Ецбек шыгындары ж1бер1лген уацыт келем1мен жэне 
орындалган жумыстыц санымен epi сапасымен елшенедь
бщцрштж процестерде ецбек шыгындары ендоршген 
еш мнщ цурамдас б о л т болып табылады жэне оларда 
заттан дыры лады. Сондыцтан ецбек шыгындары б е л гШ
6ip ацшалай б1рлште, ягни есептелген тэлемацы сома- 
сында онд1р1лген ен1мнщ эзш дж цунына (материалдар 
мен басца да шыгындармен 6ipre) шредь
Ецбект1ц толем1 жумсалган ецбектщ саны жэне сапа- 
сы бойынша есептелетш тэлемацы нысанында ж ургЬ 
згледь
Тэлемацыны есептеу жэне беру кэсшорынныц оныц 
жумысшыларымен есеп айырысу цатынастарыныц маз- 
мунын цурайды. Б ул цатынастар жумысшы-цызмет- 
керлермен тэлемацы бойынша есеп айырысу деп аталады. 
Есептелген жэне теленуге THicTi тэлемацы сомасы кэсш- 
орынныц ж умы сш ы -цы зметкерлерге деген царызын 
бивдредь
Ецбек шыгындары мен оныц телем1 ецбект1 пайда- 
ланумен байланысты белгЬп 6ip шаруашылыц эрекет- 
тердщ (мысалы, 
OHflipic 
процесшде) нэтижесшде алатын 
орны ерекше.
Осы эрекеттерд1 есепке ала отырып, бухгалтерлж есеп 
ецбект1 жэне оныц тэлемш цамтиды.
Осыган орай, ецбек - ецбек шыгыны нысанында жэне 
ецбектщ телем1 бухгалтерлж есептщ объект1лер1 болып 
табылады.
Шарнашылык куралдарын али

сактаи жэне 
пайдалани
Кэсшорынныц шаруашылыц цызметшде цуралдар 
дыц рэл1 мен мацыздылыгын жэне олардыц бухгалтера


есепте есепке алы н у дагидалары н т у с ш у уп п н ен; 
алдымен дуралдардьщ д ур ы лы м ы н , ягн и олар дьщ
дурамы мен сипатын зерделеп ал у ы мыз керек. Куралдар 
дурылымы олардьщ ж ж телуш е байланысты ашылады 
(белгип 6ip топтарга таратылуы).
Дуралдарды ж жтеудщ Heri3ri дагидалары кэсшорын- 
ныц шаруашыльщ дызметш щ сипатынан жене дурал- 
дардьщ экономидалыд мазмунынан туындайды.
Шаруашыльщ дызмет элементтершщ 6ipi, жогарыда 
айтылганындай, дуралдарды алу мен пайдалану болып 
табылады.
Басдару ж ене бады лау ж асау мадсатында кэсш - 
орынныц дуралдарды далай долданатынын, ягни олар 
немен к ер сеттген , далай орналастырылган, олардын, 
шаруашылыд процестерд1 жузеге асырудагы атдаратын 
релдер1 дандай деген мвселелерд1 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   184
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет