I el к. Кдбылова, Ш. А. ДоспалиноваPdf көрінісі
бет4/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
Tycimri- 
шздщ бар екенш пайдалана отырып, шаруашыльщ есеп- 
тщ мен1н цысцаша аныцтай аламыз - о л не уппн цажет, 
цалай жузеге асырылады жене цандай аньщтама беруге 
болады?
Шаруашылыц цызмет1 басцару мен бацылауды цажет 
етед1. Шаруашыльщ жумысты дурыс ж урп зу уппн, ep6ip 
кесшорынга жене б у ю л халыц шаруашылыгына бацы- 
ла у мен басцаруды icne асыру уппн, ердайым олардыц 
жагдайы цалай екен жене оларда цандай езгерштер болып 
жатыр екен деген меселелерден хабардар болуы м ы з 
керек.
0p6ip кесшорынныц шаруашылыц цызмет1 жайлы 
деректер цажет - оныц цуралдары мен царажатыныц
6


мелшер1 мен курамы кандай, о л ез жоспарын калай 
орындайды, шаруашылык; ерекеттерш калай icne асы- 
рады жене т.б. Сонымен катар буш л халы к шаруашы- 
лыгынын, жагдайы мен дамуы жайлы да - жоспар калай 
орындалып жатыр, халык шаруашылыгыньщ салалары 
калай даму устшде, республикамыздыхх, когамдык бай- 
лы гы мен куаты калай есу устшде деген сиякты меселе- 
лерден TyciHiriMie болуы кажет.
Осындай мел1меттерд1ц барлыгы дерлш тек есепт1ц 
кемепмен гана алынатыны баршага аян.
Тш сш ш е, есеп баскару мен бак ы лау уш ш кажет, 
кесшорыхщардын, шаруашылык кызметтер1 жене халык; 
шаруашылыгыньщ даму жагдайы туралы мел1меттер 
беру ушш керек.
Ш аруашылык есепт1н, жузеге асырылуы кезект1 eni 
процеске белшу1 мумкш:
1) Алгаш кы мел1меттерд1 алу;
2) Осы алынган мел1меттерд1 ендеу.
А лга ш к ы мэл1меттерд1 алу ерекеттерд1 бакы лау, 
елш еу жене т1ркеуд1н; кемеымен жузеге асырылады.
Бакылаудын, нетижесшде эрекеттщ сипаты мен м е т
б е к т л е д ь
Б е л гШ 6ip сандык керсеттштермен елшеуд1н, нети­
жесшде (санмен, елшеумен, салмагымен, тецгемен жене 
т.б.) ерекеттерд1ц сандык бейнес1 есептелш аныкталады.
Орекеттерд1 т!ркеуд1хх, нетижесшде ерекеттер олардыц 
аякталганын, мазмуны мен сандык керсетшуш растай- 
тын кужаттарда бейнеленедк
Есепт1к еддеуд1н; нетижесшде жекелеген ерекеттер 
тур а лы ер турл1 мел1меттерден ep6ip ш аруаш ы лы к 
процеед жене кесшорыннын, жалпы шаруашылык кыз- 
мет1 бойынша жинакталган жалпылама мел1меттер алы- 
нады.
Кесшорындардын, керсетшштерш жинактап, коры- 
тындылай келе аудандар, салалар жене барлык халык 
шаруашылыгы бойынша жалпылама деректер аламыз.
Б ул арада ескеретш 6ip жайт - есеп аркылы бершетш 
сандык керсеттш тер келешекте арнайы окып, мецгеруге
7
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   184
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет