I el к. Кдбылова, Ш. А. ДоспалиноваPdf көрінісі
бет8/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
KepceTKimTepi 
пайдаланылатындыдтан, онсыз 
жоспарлау мумкш емес. Ол шаруашылыд жумыстыц ер 
турл1 керсетюштерш есептеу уш ш гана емес, сонымен 
датар кесшорындардыц, уйымдар мен мекемелердщ
несиелш жене есеп айырысу байланыстарын керсету 
упин де до л даны лады.
Адшалай елш епш тщ кемепмен кесшорынныц жене 
оныц бел1мшелершщ тапсырмаларын орындау барысына 
бадылау жасалады. Соцында ендарютщ мацызды сапа- 
ыд 
KepceTKiuii 
- ешмнщ езшдш дунын есептеуде адша- 
й елш епш калькуляция-есептеме жасау yuiiH аса да- 
т.
Адшалай елш епш есепте заттай жене ецбек елш епш- 
р1мен 6ipre ж т долданылады. Ойткеш материалдыд 
дунды лы дтарды ц адш алай KepiHici оларды ц заттай 
елш епш туршдеп санын оныц багасына кебейткенге тец 
болады. Немесе мысалы, ауыргандыгын растайтын парад 
бойынша жумысшыга ттст1 жердемадысыныц сомасы 
ауырган кундершщ (ецбек елш еппи) санын орта кундш 
телемадыга кебейту жолымен есептеледь
Сонымен, дорыта келгенде, шаруашылыд есеп ер турл1 
есеп елшегшггерш долданады. Олардыц ердайсысы THicTi 
керсетк1штерд1 есептеу ymiH дажет. Эр турл1 елш епш
турлер1 6ip-6ipiMeH ете тыгыз байланысты жене кейб1р 
кезде дандай да 6ip шаруашылыд дубылыстары туралы 
толы д сипаттама алу упин 6ipre долданылады. Ocipece, 
адшалай елш еп ш тщ жалпылама керсетюштерд1 алуга 
мумкшдок беруде алатын рел1 зор.
14


Ш аруаш ы льщ есеп хальщ ш аруаш ы лы гы ж оспа- 
рыньщ жалпы ел бойынша жэне ep6ip касшорын, уйым 
жене мекеме бойынша жеке-жеке орындалуын керсетедь 
Оныц мел1меттер1 хальщ шаруашылыгы салалары болып 
табылатын - енеркесш , ауы л ш аруаш ы лы гы , сауда, 
к е л ш ж ене т.б. салалары цы зметтерш сипаттайды 
хальщ шаруашылыгыньщ жене тургыльщты хальщ тыц 
ер турл1 ен1м жен1ндег1 цажетт1лщтер1 цаншальщты 
цанагаттандырылып жатцанын керсетедц ел!м1здщ жене 
аймацтарыныц, облыстары мен аудандарыныц дамуын 
аньщтайды.
Осындай мел1меттердщ барлыгы шаруашыльщ есеп­
тщ ер турл1 керсетюштершщ комепмен алынады: жедел 
немесе оперативп, бухгалтерлж жене статистика л ыц. 
Олардьщ ерцайсысыныц езш щ нацты объект1лер1, алда- 
рына цойган мацсаттары мен ерекшелжтер1 бар.
Ж едел немесе оперативтш есеп жеке шаруашыльщ 
ерекеттер1 мен процестерше тж елей ездершщ цы змеп 
барысында басшыльщ жасау мацсатымен оларды цада- 
галау жене бацылау жуйес1 болып табылады. Осы есептщ 
мел1меттерш алу жене пайдалану ж еделдиип онын, ерек- 
ше 6ip белгкп болып таны лады.
Ж едел есеп кептеген сан алуан цубылыстарды жене 
ец бастысы енд1р1стж-техникальщ сипаттагы ер турл1 
керсетк1штерд1 цамтиды. Оныц кемепмен ешм евдцркдн 
орындау кезшде жоспардыц орындалуы туралы, телем- 
ацы цорыныц к ун д елж п шыгындалуы туралы, жумыс 
купи мен цурал-ж абды цтарды ц ж ум са луы туралы 
жабдьщтаушылармен жене сатып алушылармен жаса- 
латын кел1с1м-шарттардыц цадагалануы жене т.б. ту­
ралы деректерд1 толыгымен алуга болады.
Ж едел есеп заттай, ецбек жене ацшалай елшепштерд1 
пайдаланады. Алайда, ол кебшесе б1ртект1 уцсас ерекет- 
терд1 керсетед1, сондьщтан онда заттай жене ецбек елше- 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   184
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет