І жарты жылдық қорытынды тест і-нұсқаДата20.03.2020
өлшемі42.57 Kb.
І жарты жылдық қорытынды тест І-нұсқа
1.Механиканың негізгі мақсаты:

А. дененің жылдамдығы мен орын ауыстыруын анықтау

В. дененің қозғалысын векторлық тәсіл арқылы анықтау

С. дененің жылдамдығы мен координатасын уақытқа тәуелді анықтау

Д. дененің қозғалысын траектория ұзындығы арқылы анықтау
2.Бастапқы және соңғы жылдамдықтардың орташа арифметикалық жылдамдығы нені білдіреді?

А. дененің жүріп өткен жолы мен координатасын

В. жылдамдықтардың өзгерісін

С. жылдамдықтардың қосындысын

Д. Теңүдемелі қозғалыстың орташа жылдамдығын

3. Траекторияның кез келген нүктесінде v_х=v_0х=v_0 cosα_0 болса, 0х осі бойындағы қозғалыс теңдеуі қандай?

А. v_х=v_0х=v_0 cosα_0= const

В. v_х=v_0х=v_0 cosα_0

С. v_х=v_0х=cosα_0= const

Д. v_х=v_0х*t=v_0 cosα_0= const

4. Шеңбер бойымен қозғалатын нүктенің бірлік уақыт ішінде қандай бұрышқа бұрылатынын көрсететін физикалық шама?

А. сызықтық жылдамдық

В. бұрыштық жылдамдық

С. үдемелі қозғалыс жылдамдығы

Д. қозғалыс жылдамдығы

5. Өзінің сұйығымен динамикалық тепе - теңдікте болатын бу не деп аталады?

А. қанықпаған

В. сұйық буы

С. газ буы

Д. қаныққан


6. Денеге әрекет ететін қорытқы күштің импульсі неге тең?

А. дене жылдамдығының өзгерісіне тең

В. дене үдеуінің өзгерісіне тең

С. дене импульсінің өзгерісіне тең

Д. дене массасының өзгерісіне тең
7. Күнді планетамен жарғастырып тұратын түзу бірдей уақыт аралығында бірдей аудандарды қамтып өтеді:

А. Кеплердің бірінші заңы

В. Кеплердің екінші заңы

С. Кеплердің үшініші заңы

Д. Кеплердің заңдары
8. Бүкіләлемдік тартылыс заңын И. Ньютон 1666 жылы қандай негізгі сүйеніп ашты?

А. Жердің Айды айнала қозғалысын астрономиялық бақылаулардың негізінде

В. Жердің Күнді айнала қозғалысын астрономиялық бақылаулардың негізінде

С. Айдың Күнді айнала қозғалысын астрономиялық бақылаулардың негізінде

Д. Айдың Жерді айнала қозғалысын астрономиялық бақылаулардың негізінде
9. Табиғаттың ілгері заңдарының бірі – импульстің сақталу заңы ненің салдары болып табылады?

А. Ньютонның екінші және үшінші заңдарының салдары

В. Ньютонның біріншіші және үшінші заңдарының салдары

С. Ньютонның екінші және бірінші заңдарының салдары

Д. Ньютонның бірінші, екінші және үшінші заңдарының салдары

10. Егер сыртқы күштердің импульс моменті нөлге тең болса, онда дененің импуль моменті L шамасы және бағыты:

А. өзгереді

В. бұрыштық жылдамдыққа тең болады

С. тұрақты болып қалады

Д. инерция моментіне тең болады

11. Айналмалы қозғалыстың кинетикалық энергиясын есептеуге мүмкіндік беретін формуланы анықта:

А. Wайн=Jω/2

В. Wайн=(Jω^2)/2

С. W=(Rω^2)/2

Д. W=(Jv^2)/2

12. Денеге түсірілген күштердің қорытқы моментіне тура пропорционал, ал дененің инерция моментіне кері пропорционал болатын шама:

А. айналмалы қозғалыстағы дене үшін жазылған Ньютонның бірінші заңы

В. айналмалы қозғалыстағы дененің бұрыштық үдеуі

С. айналмалы қозғалыстағы дене үшін жазылған Ньютонның үшінші заңы

Д. үдемелі қозғалыстағы дене үшін жазылған Ньютонның екінші заңы

13. Динамикалық процестің сызықтық және бұрыштық үдеулері жоқ кездегі дербес жағдай болып табылатын процестер?

А. кинематикалық процестер

В. динамикалық процестер

С. механикалық процестер

Д. статикалық процестер

14. Радиусы 10 см мыс шар 2 айн/с жиілікпен, оның центрі арқылы өтетін осьті айнала қозғалады. Айналу жылдамдығын 2 есе арттыру үшін қандай жұмыс жасау керек?

А. 34, 1 Дж

В. 34, 2 Дж

С. 34, 3 Дж

Д. 34, 4 Дж


15. Сұйықтың статционар қозғалыс кезінде жылдамдықтар өрісі өзгермейтіндіктен ағын сызықтары сұйықтың жеке бөлшектерінің траекторияларына сәйкес келеді, себебі:

А. түтіктің ішіндегі сұйық қимадан ағып шығады

В. сұйықтың жылдамдығы өзгеріске түседі

С. сұйықтың әрбір бөлшегі осы нүктеге дәл сол жылдамдықпен келіп жатады

Д. сұйықтың ішкі үйкеліс күштері ескеріледі

16. Футбол немесе теннис добын жанай соққанда болатын қозғалыс кезінде білінетін эффек?

А. Бернулли эффектісі

В. Магнус эффектісі

С. қысым эффектісі

Д. айналу эффектісі

17. Зат құрылымының молекулалы – кинетикалық құрылымы теориясын негізгі қағидаларын кім жасады?

А. М. В. Ломоносов

В. Л. Больцман

С. И. Ньютон

Д. Г. Галилей

18. Абсалют температуралар шкаласын енгізген ғалым?

А. Фаренгейт

В. Томсон Уильям

С. Реомюр

Д. Цельсий

19. Молекулалы - кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі:

А. p = 1/3 pv ̅^2

В. p = 1/3 pv ̅^3

С. p = 1/3 v ̅^2

Д. p = 1/4 pv ̅^2


  1. Қозғалыстағы дененің үдеуі денеге түсірілген қорытқы күшке тура пропорциоанл және дененің массасына кері пропорционал, олардың бағыты қорытқы күш бағытмен бағыттас. Бұл қандай заң?

А. Ньютонның екінші заңы В. Ньютонның бірінші заңы

С. Ньютонның ІІІ заңы Д. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы


21. Идеал газ күйінің теңдеуін көрсет:

А. pV= m/M RTn В. pV= m/M RT С. R= kNA Д. p= m/M kT


22. V_1/V_2 = T_1/T_2 формуласына сәйкес, тұрақты қысымда газдың берілген массасы көлемінің температураға сызықты тәуелді болатынын көрсететін процесс:

А. изобаралық процесс В. изотермалық процесс С. изохоралық процесс Д. адиабаталық процесс

23. Қоспаның құрамына кіретін газдардың мольдік массасын кімнің заңы бойынша анықтауға болады?

А. Авогадро В. Гей – Люссак С. Ж. Шарь Д. Дальтон

24. Тек қана ауырлық күшінің әсерінен ғана болатын қозғалыс

А. Үдемелі В. Кемімелі С. Еркін түсу Д. Дұрыс жауабы жоқ

25. Гелий мен аргоннан тұратын қоспаның қысым p=150 кПа және t=270С температура кезіндегі тығыздығы ρ= 2 кг/м3. Көлемі V= 1 см3 газ қоспасында қанша гелий атомы бар?

А. 6, 8•1018 см - 3

В. 6, 8•1010 см - 3

С. 6, 8•1018 см3

Д. 6, 8•10 - 18 см – 3
І жарты жылдық қорытынды тест ІІ-нұсқа

1. Қысымды арттырудың осы кезге дейін тек газ күйінде ғана болып келген көптеген заттарды сұйық күйге айналдырған кім?

А. Д. И. Менделеев

В. М. Фарадей

С. Бойль

Д. Клапейрон


2. Өзінің сұйығымен динамикалық тепе - теңдікте болатын бу не деп аталады?

А. қанықпаған

В. сұйық буы

С. газ буы

Д. қаныққан
3. Күнді планетамен жарғастырып тұратын түзу бірдей уақыт аралығында бірдей аудандарды қамтып өтеді:

А. Кеплердің бірінші заңы

В. Кеплердің екінші заңы

С. Кеплердің үшініші заңы

Д. Кеплердің заңдары
4. Молекула – дипольдердің электрлік күштері дипольдің бағытына тәуелді, сондықтан бұл күштерді...

А. дисперсиялық күштер

В. индукциялдық күштер

С. бағдарлық күштер

Д. ван - дер - ваальс күштер
5. Бірдей температура мен қысым кезінде газдың тең көлемдеріндегі молекулалар саны бірдей болады?

А. Дальтон заңы

В. Шарль заңы

С. Авогадро заңы

Д. Мариотт заңы
6. Идеал газды изотермалық түрде көлемі 1, 4 есе, ал қысымы ∆p=2атм - ға өзгеретіндей етіп қлғаяды. Газдың бастапқы қысымын табыңдар.

А. 0, 6 МПа

В. 0, 5 МПа

С. 0, 7 МПа

Д. 0, 4 МПа
7. Газды “ауа серіппесі” деп атаған кім?

А. Менделеев

В. Р. Бойль

С. Клапейрон

Д. Ван - дер - Ваальс
8.Механиканың негізгі мақсаты:

А. дененің жылдамдығы мен орын ауыстыруын анықтау

В. дененің қозғалысын векторлық тәсіл арқылы анықтау

С. дененің жылдамдығы мен координатасын уақытқа тәуелді анықтау

Д. дененің қозғалысын траектория ұзындығы арқылы анықтау
9. Галилейдің ойынша, барлық денелерге еркін кіре алатын және одан шыға алатын зат?

А. жылу


В. сәуле

С. жарық


Д. ысу

10. Барлық макроскоптық денелердің механикалық энергияларымен қатар, денелердің ішкі күйіне тәуелді болатын энергия?

А. дененің толық энергиясы В. идеал газдың кинетикалық энергиясы

С. ішкі энергия Д. көп атомды газдың ішкі энергиясы

11. Энергия жұмсамай - ақ шексіз ұзақ уақыт жұмыс істей алатын қондырғы?

А. Статор В. Ротор С. Генератор Д. қозғалтқыш


12. Егер күштің әрекетінен дене орын ауыстырса, онда атқарылатын жұмыстың шамасы:

А. А = F/ s cosα В. А = F s cosα С. А = F cosα Д. А =- F s cosα


13. Температурасы 150С, массасы 120 г шыны стақанға температурасы 1000С, массасы 200 г су құяды. Қандай температурада жылулық тепе - теңдік орнайды?

А. 710 В. 810 С. 910 Д. 610


14. Өзінің сұйығымен динамикалық тепе - теңдікте болатын бу не деп аталады?

А. Қанықпаған В. сұйық буы С. газ буы Д. қаныққан


15. Сұйықтың беттік қабатындағы молекулалардың қосымша потенциалдық энергиясы не деп аталады?

А. кинетикалық энергия В. еріксіз энергия С. еркін энергия Д. механикалық энергия


16. Кристалдағы бөлшектердің дұрыс орналасуынан кристалдардың кейбір қасиеттерінің бағытқа тәуелділігі:

А. Анизотропия В. Деформация С. Сублимация Д. кристализация


17. Қатты денелердің кебуі не деп аталады?

А. Анизотропия В. Дифармация С. Сублимация Д. кристализация


18. Көбіне газ күйінен сұйық күйге тоқтамай, бірден қатты күйге өтетін кері процесс:

А. Анизотропия В. Конденсация С. Сублимация Д. Десублимация

19. Абсалют температуралар шкаласын енгізген ғалым?

А. Фаренгейт В. Томсон Уильям С. Реомюр Д. Цельсий


20. Судың үштік нүктесіндегі қысымның және температурасының мәні қанша?

А. 610 Па, 270, 16 К В. 610 Па, 273, 16 К С. 610 Па, 373, 16 К Д. 610 Па, 473, 16 К


21. V_1/V_2 = T_1/T_2 формуласына сәйкес, тұрақты қысымда газдың берілген массасы көлемінің температураға сызықты тәуелді болатынын көрсететін процесс:

А. изобаралық процесс В. изотермалық процесс С. изохоралық процесс Д. адиабаталық процесс


22.Дененің бастапқы орны мен соңғы орнын қосатын бағытталған кесінді:

А. Жүрілген жол В. Орын ауыстыру. С.  Ара қашықтық Д. Үшеуі де емес


23. ∆φ/∆t формуласымен қандай физикалық шама анықталады?

А. Сызықтық жылдамдық . Бұрыштық жылдамдық

С. Бұрыштық үдеу. Д. Центрге тартқыш үдеу.
24. ∆ω/∆t формуласымен қандай физикалық шама анықталады?

А. Сызықтық жылдамдық В. Бұрыштық жылдамдық

С. Бұрыштық үдеу. Д. Центрге тартқыш үдеу.
25.Күш моментінің формуласы:

А. F·d В. ma C. k∆x Д. Jω2/2

21. J0=mR2 формуласымен анықталады:

  А. Шеңбер бойымен қозғалған дененің инерция моменті

  В.Жұқа сақинаның инерция моменті

  С.Цилиндрдің инерция моменті

  Д. Тұтас шардың инерция моменті

 

22.Горизонтқа бұрыш жасай лақтыралыған дене қандай траекториямен қозғалады?

А. Түзу бойымен

В. Гипербола бойымен

С. Тармақтары төмен бағытталған парабола бойымен

Д. Тармақтары жоғары бағытталған парабола бойымен.
23.Егер дегене түсірілген күштердің тең әсерлі күші нольге тең болса, дене қалай қозғалмақ

А. Бірқалыпты түзу сызықты В. Бірқалыпты үдемелі С. Бірқалыпты кемімелі Д. Үдемелі24.Импульс моменті физикалық шама, ол неге тең?

А. Дененің массасы мен оның жылдамдығының көбейтіндісіне В. Күш пен иіннің көбейтіндісіне

С. Күш пен дененің үдеуінің көбейтіндісіне Д.  Инерция моменті мен дененің бұрыштық жылдамдығының көбейтіндісіне

25.Қай физикалық шама дененің инерттілігін көрсетеді?

А. Үдеу В. Жол С. Масса Д.  Күш
  1. Тек қана ауырлық күшінің әсерінен ғана болатын қозғалыс

А. Үдемелі

В. Кемімелі

С. Еркін түсу

Д. Дұрыс жауабы жоқ  1. Қозғалыстағы дененің үдеуі денеге түсірілген қорытқы күшке тура пропорциоанл және дененің массасына кері пропорционал, олардың бағыты қорытқы күш бағытмен бағыттас. Бұл қандай заң?

А. Ньютонның екінші заңы В. Ньютонның бірінші заңы

С. Ньютонның ІІІ заңы Д. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы  1. Жүзгіш өзеннің бағытымен жүзіп келеді. Оның сумен салыстырғандағы жылдамдығы 1,5 м/с, ал судың жылдамдығы 0,5 м/с болса, онда жүзгіштің жағамен салыстырғандағы жылдамдығы қандай?

А. 3,5 м/с

В. 2 м/с   

С. 1,5 м/с

Д. 0,5 м/с  1. Дене белгілі биіктіктен еркін құлайды. Жерге түсер алдындағы дененің жылдамдығы 30 м/с. Дене қандай биіктіктен құлаған?

А. 180 м

В. 22,5 м

С. 45 м

Д. 30 м


  1. Қозғалғаннан кейінгі автомобильдің үдеуі 1 м/с2. Осы үдеумен қозғала отырып, автомобиль 3 секундта қанша жол жүреді?

А. 4,5 м

В. 3 м


С. 8 м

Д. 10 м


● Элекродинамика. Электростатика

1. Элементар электр зарядының сандық мәні қаншаға тең?

А. e=1, 6•1019К

В. e=1, 6/10 - 10К

С. e=1, 6•10 - 19К

Д. e=1, 6•10 - 9К

2. Электр тұрақтысының сандық мәні:

А. ɛ0=8, 85•10 - 12 〖Кл〗^2/(Н•м^2 )

В. ɛ0=8, 85•10 - 11〖Кл〗^2/(Н•м^2 )

С. ɛ0=8, 85•10 - 10〖Кл〗^2/(Н•м^2 )

Д. ɛ0=8, 85•10 - 13〖Кл〗^2/(Н•м^2 )

3. Тыныштықтағы зарядтардың электр өрісін не деп атайды?

А. біртекті өріс

В. электр өрісі

С. электромагниттік өріс

Д. электростатикалық өріс

4. SI жүйесінде кернеуліктің бірлігі:

А. 1Н•Кл=1 В/м

В. 1Н/Кл=1 В/м

С. 1Н/Кл=1 В•м

Д. 1Н/Кл=1/В

5. Шамасы және таңбасы жағынан бірдей екі нүктелік зарияд вакуумде бір - бірінен 0, 3 м қашықтықта орналасқан және 0, 40 Н күшпен тебіледі. Әр зарядтың шамасын анықтаңдар.

А. 2•10 - 5Кл

В. 3•10 - 5Кл

С. 4•10 - 5Кл

Д. 5•10 - 5Кл

6. Барлық нүктелердің потенциалдары бірдей болатын бет не деп аталады?

А. потенциал бет

В. жазақ бет

С. эквипотециал бет

Д. горизонталь бет

7. Берілген зарядқа әрекет ететін қорытқы күш барлық күштердің векторлық қосындысына тең болады деген қорытынды қорытынды не деп аталады?

А. күштердің қосылу қасиеті

В. ірекеттесу қасиеті

С. тартылу қасиеті

Д. суперпозиция қасиеті

8. Гаусс теоремасының математикалық өрнегін анықта:

А. N= E•S

В. N= 4πkq

С. N= q/ɛ

Д. N= 4πr2•E

9. Өріс тудыратын зарядталған денеден шексіз алыста орналасқан нүктедегі зарядтың қандай энергиясын нөл деп санау келісілген?

А. потенциалдық

В. кинетикалық

С. механикалық

Д. ішкі


10. 1 Кл зарядты өрістің бір нүктесінен екінші нүктесіне орын ауыстыру үшін өріс күштері 1 Дж жұмыс атқаратын кезде өрістің екінші нүктесі арасындағы потенциалдар айырымын не деп атайды?

А. 1 Ватт

В. 1 Вольт

С. 1 Кулон

Д. 1 Джоуль

11. Электр өрісінің кернеулік сызықтары эквипотенциал беттерге қалай орналасады?

А. параллель

В. горизанталь

С. перпендикуляр

Д. вертикаль

12. Электр зарядтарының өткізгіштің сыртқы бетінде орналатынын тұңғыш рет дәлелдеген кім?

А. Эпинус

В. Фарадей

С. Кулон


Д. Кавендиш

13. Берілген зарядтардың вакуумдегі өріс кернеулігінің берілген диэлектриктегі өріс кернеулігіне қарағанда неше есе артық екенін көрсетенін физикалық шама:

А. диэлектриктің салыстырмалы диэлектрлік өтімділігі

В. электриктің салыстырмалы диэлектрлік өтімділігі

С. электр өрісінің кернеулігі

Д. эарядтардың әрекеттесу күші

14. Оқшауланған өткізгіш шардың электрсыйымдылығы оның радиусына тура пропорционал екендігін көрсететін формула:

А. Сш=2π ɛ0ɛrш

В. Сш=4π ɛ0ɛrш

С. Сш=4π ɛ0rш

Д. Сш=4π ɛ0ɛ

15. Конденцаторларды параллель жалғаған кезде тізбек бойында бірдей болатын шама:

А. заряд

В. ток күші

С. сыйымдылық

Д. кернеу

16. Біртекті электр өрісі энергиясының көлемдік тығыздығы қай формуламен сипатталады?

А. Wэл=q^2/2C

В. Wэл=〖СU〗^2/2

С. ωэл=W_эл/V

Д. ω=W_эл/V
● Тұрақты электр тогы заңдары

1. Берілген өткізкіштің өз бойымен өтетін ток жасайтын кедергісін көрсететін физикалық шама:

А. өткізгіштің кедергісі

В. өткізгіштің кернеуі

С. өткізгіштегі ток күші

Д. өткізгіштің меншікті кедергісі

2. Сыртқы тізбектің кедергісі нөлге тең болғанда ток күшінің максимал мәнге ие болу құбылысы:

А. тізбектің тұйықталуы

В. кедергінің артуы

С. қысқа тұйықталу

Д. ток күшінің кемуі

3. Барлық өткізгіштердегі ток күші бірдей ұғымы өткізгіштерді қосудың қай түрінде орындалады?

А. өткізгіштерді паралель қосқанда

В. өткізгіштерді тізбектей қосқанда

С. аралас қосқанда

Д. жауаптардың бәрі дұрыс

4. Тізбектей қосқанда 20 Ом кедергіні, ал паралелль қосқанда 5 ом кедергі беретін екі өткізгіштің кедергілері қандай болады?

А. R=R2=20 Ом

В. R=R2=5 Ом

С. R=R2=4 Ом

Д. R1=R2=10 Ом

5. Түйінге кіріп жатқан ток күштерінің қосындысы түйіннен шығып жатқан ток күштерінің қосындысына тең:

А. Кирхгофтың бірінші ережесі

В. Кирхгофтың екінші ережесі

С. Кирхгофтың ережелері

Д. жауаптардың дұрысы жоқ

6. Пайда болған бөліктерді паралелль қосып, 4 Ом кедергі алу үшін кедергісі 64 Ом өткізгішті қанша бөлікке бөлу керек?

А. 1


В. 2

С. 3


Д. 4

7. Электр энергиясы тізбектің бөлігін қыздыруға кеткенде қай өрнек орындалады?

А. A= Uq

В. A= Ut


С. I=U/R

Д. A= IRt

8. Кедергілері R1 және R2 болатын өткізгіштерді тізбектей жалғаған кезде, олардан бөлініп шыққан жылуды қалай өрнектеуге болады?

А. Q1=I2R1, Q2= I2R2

В. Q1=I2R1t, Q2= I2R2t

С. Q1=I2t, Q2= I2t

Д. Q1=IR1t, Q2= IR2t

9. Металдардың электр өткізгіштігінің классикалық теориясын құрған кімдер?

А. П. Друде мен Х. Лоренс

В. Т. Стюарт пен Р. Толмен

С. П. Друде мен Р. Толмен

Д. Х. Лоренс пен Т. Сюарт

10. Жартылай иондалған плазмадан тұратын атмосфераның жоғарғы қабаты:

А. стратосфера

В. теросфера

С. ионосфера

Д. мезосфера

11. Өткізгіштегі әртурлі типті екі жартылайөткізгіштердің жанасу аймағы:

А. электрондық ауысу

В. кемтіктік ауысу

С. тура ауысу

Д. электронды – кемтіктік ауысу

12. m=kq формуласы нені білдіреді?

А. Ньютонның екінші заңы

В. Фарадейдің бірінші заңының математикалық өрнегі

С. Фарадейдің екінші заңының математикалық өрнегі

Д. Ньютонның бірінші заңы

13. Заряд тасымалдаушылары тек қана иондар болып табылатын сұйық өткізгіш не деп аталады?

А. электролиз

В. электрокатиондар

С. электролит

Д. аниондар

14. Электролиттік тәсілмен никель алу үшін 1кг никельге 10 кВт•сағ электр энергиясы жұмсалады. Кернеудің қандай мәнінде электролиз жүреді?

А. 10, 8 Вт

В. 10, 9 Вт

С. 10, 7 Вт

Д. 1, 08 Вт
● Магнит өрісі

1. Магнит өрісінің күш сызықтарының бағытын анықтау үшін қандай қосалқы ережелер пайдаланылады?

А. бұранда әдісі

В. сол қол әдісі

С. оң қол әдісі

Д. мнемоникалық әдістер

2. Дөңгелек токтың центріндегі магнит өрісі индукциясының формуласын анықта:

А. |B ⃗ |= μ_0 I/2R

В. |B ⃗ |=μ_0/4π•(I∆l sinα)/R^2

С. |B ⃗ |=μ_0/4π•2l/a

Д. |B ⃗ |= μ_0 l/2πa

3. Магнит өрісінің индукция векторының өлшем бірлігі не?

А. 1 Тл = 1Н/А

В. 1 Тл = 1A/c

С. 1 Тл = 1Н/(А∙ м)

Д. 1 Тл = 1Н/(А∙с)

4. Магнит өрісіндегі рамадағы күш моменті M = IB absinα немесе

M = IBs sinα формулалары арқылы алынса, Ампер күштерінің механикалық моменті мен магнит ағыны қандай өзгеріске түседі?

А. Ампер күштерінің механикалық моменті артады, ал магнит ағыны азаяды

В. Ампер күштерінің механикалық моменті азаяды, ал магнит ағыны Ф= BS cosα шамасына артады

С. Ампер күштерінің механикалық моменті артады, ал магнит ағыны Ф= BS cosα шамасына азаяды

Д. Ампер күштерінің механикалық моменті артады, магнит ағыны да Ф= BS cosα шамасына артады

5. Зарядталған бір бөлшекке әрекет ететін Лоренц күшін тап.

А. (|Ғ_л |) ⃗= (ϑ_б ) ⃑ B sinα

В. (|Ғ_л |) ⃗=q0 B sinα

С. (|Ғ_л |) ⃗=q0 (ϑ_б ) ⃑ B sinα

Д. (|Ғ_л |) ⃗=q0 (ϑ_б ) ⃑ BЕ
6. Қозғалыстағы заряд тудырған магнит өрісін табу үшін қолданатын

Био - Савар - Лаплас заңын анықта:

А. |∆ В ⃗ |=(μ_0 I∆l∙sin⁡α)/(4πR^2 )

В. А. |∆ В ⃗ |=(μ_0 I∆l∙sin⁡α)/(4R^2 )

С. А. |∆ В ⃗ |=(μ_0 I∆l∙sin⁡α)/(2πR^2 )

Д. А. |∆ В ⃗ |=(μ_0 I∆l∙sin⁡α)/4π

7. Электрон индукциясы 2мТл болатын магнит өрісінде қадамы 5 см, радиусы 2 см болатын бұранда сызықтары бойымен қозғалады. Электронның жылдамдығын анықтаңдар.

А. 7, 7 м/с

В. 7, 6 м/с

С. 7, 6 Мм/с

Д. 7, 6 км/с

8. Әлсіз магниттік заттар парамагнетиктерге не жатады?

А. мыс, мырыш, висмут, шыны, сутек, органикалық қосылыстар

В. алюминий, платина, азот, оттек, вольфрам

С. алюминий, мыс, мырыш, висмут, шыны, сутек

Д. платина, оттек, висмут, шыны, азот, органикалық қосылыстар

9. Ферромагнетиктердің магниттік қасиеттерін жою үшін қандай әрекет жасауға болады?

А. магнит өрісінің индукциясын кемітеді

В. сыртқы магнит өрісін әлсіретеді

С. спиндік магнит өрісі әсерін қолданады

Д. Кюри температурасына дейін қыздырады

10. Магнит контурға қатысты қозғалғанда өткізгіште индукция тогының пайда болуын тұңғыш рет кім және қашан байқаған?

А. Максвелл - 1831ж

В. Ленц - 1833 ж

С. Фарадей - 1831 ж

Д. Лоренц - 1833 ж

11. Индукциялық ток шамасының формуласын көрсет:

А. Ii = - 1/R ∆Ф/∆t

В. ε_i= - ∆Ф/∆t

С. Ii = - 1/R ∆L/∆t

Д. Ii = - 1/R ∆U/∆t ε_i
12. Максвелл теориялық жолмен анықтаған электромагниттік толқынның вакуумде таралу жылдамдығының шамасын көрсет:

А. ϑ=1/√(ε_(0 ) μ_0 ) ≈3∙〖10〗^6 м/с

В. ϑ=1/√(ε_(0 ) μ_0 ) ≈3∙〖10〗^10 м/с

С. ϑ=1/√(ε_(0 ) μ_0 ) ≈3∙〖10〗^8 м/с

Д. ϑ=1/√(ε_(0 ) )≈3∙〖10〗^12 м/с
13. Көлемнің бірлік ауданына сәйкес келетін энергиямен анықталатын шама? А. көлемдік ұлғаю коэффициенті

В. көлемдік масса

С. көлемдік қысым

Д. көлемдік тығыздық

14. Катушканың магнит индукция векторының өрнегін анықта:

А. B= μ_0 μnI

В. B= μ_0 μNI

С. B= μ_0 μNl

Д. B= μ_0 μnl
Тест жауаптары: Механика - 1С, 2Д, 3А, 4В

Динамика - 1С, 2В, 3Д, 4А, 5С, 6В, 7В, 8Д

Сұйықтар мен газдар қозғалысы - 1С, 2В

Молекулалық физика - 1А, 2С, 3В, 4А, 5С

Газ заңдары - 1Д, 2В, 3А, 4С, 5Д, 6В, 7А

Термодинамика негіздері - 1А, 2С, 3Д, 4В, 5А, 6С

Сұйықтар мен қатты денелер - 1Д, 2В, 3С, 4А, 5С, 6Д, 7В

Электродинамика - 1С, 2А, 3Д, 4В, 5А, 6С, 7Д, 8В, 9А, 10В, 11С, 12Д, 13А, 14В, 15Д, 16СТұрақты электр тогы заңдары - 1А, 2С, 3В, 4Д, 5А, 6Д, 7С, 8В, 9А, 10С, 11Д, 12В, 13С, 14А

Магнит өрісі - 1Д, 2А, 3С, 4В, 5С, 6А, 7С, 8В, 9Д, 10С, 11А, 12С, 13Д, 14А

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет