Конкурстық құжаттама Қазақстан Республикасының «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы»Pdf көрінісі
бет19/29
Дата16.11.2022
өлшемі0,62 Mb.
#158520
түріКонкурс
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29
Байланысты:
Конкурсная документация (11)

26.
 
ТЖҚ сатып алу туралы шарт жасасу
 
26.
 
Заключение договора о приобретении ТРУ
 
26.1.
ТЖҚ сатып алу туралы шарт конкурстық құжаттамадағы қамтылған ТЖҚ 
сатып алу туралы шарт жобасына және жеңімпаздың. конкурстық өтініміне 
сәйкес жасалады. 
26.1.
Договор о приобретении ТРУ заключается в соответствии с содержащимся 
в конкурсной документации проектом
договора о приобретении ТРУ и 
конкурсной заявкой победителя.
26.2.
ТЖҚ сатып алу туралы шарт ашық конкурстың немесе бағаны төмендетуге 
бағытталған ашық конкурстың (электрондық сауда
-
саттық) жеңімпазы ҚҚС 
төлеушісі болып табылмаған немесе жеткізілетін тауарға, орындалатын 
жұмысқа, көрсетілетін қызметке Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес ҚҚС салынбаған жағдайларды қоспағанда, ашық конкурстың немесе 
26.2.
Договор о приобретении ТРУ должен содержать цену, предложенную 
победителем открытого конкурса или открытого конкурса на понижение 
(электронные торги) с начислением к ней НДС, за исключением случаев, 
когда победитель открытого конкурса или открытого конкурса на 
понижение (электронные торги) не является плательщиком НДС или 
поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не 


18 
бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурстың (электрондық сауда
-
саттық) жеңімпазы ұсынған, оған ҚҚС есептелген бағаны қамтуға тиіс.
облагается НДС в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.
26.3.
Ашық конкурстың немесе төмендетуге бағытталған ашық конкурстың 
(электрондық сауда
-
саттықтың) жеңімпазы Тапсырыс берушінің 
конкурстық құжаттамада көрсетілген мекенжайына, жеңімпаздың 
конкурстық өтінімнің құрамында ұсынған құжаттардың түпнұсқаларын 
немесе нотариат куәландырған көшірмелерін, сатып алу туралы шартқа қол 
қоюға
уәкілетті тұлғаға берілген сенімхаттың түпнұсқасын (егер шартқа 
бірінші басшы қол қоймаған жағдайда) қоса бере отырып, сатып алу туралы 
шартқа қол қояды және қорытындылар хаттамасына қол қойылған күннен 
бастап бес жұмыс күні ішінде конкурстық құжаттамада көрсетілген 
Тапсырыс берушінің мекенжайына ұсынады.
26.3.
Победитель открытого конкурса или открытого конкурса на понижение 
(электронные торги) подписывает и представляет в адрес заказчика, 
указанного в конкурсной документации, договор о приобретении ТРУ с 
приложением оригиналов или нотариально удостоверенных копий 
документов, представленных победителем в составе конкурсной заявки, 
оригинала доверенности, выданной лицу, уполномоченному подписывать
договор о приобретении ТРУ (в случае, если договор подписывает не 
первый руководитель) в адрес заказчика, указанного в конкурсной 
документации, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
итогов.
26.4.
Тапсырыс беруші ашық конкурстың, бағаны төмендетуге бағытталған ашық 
конкурстың (электрондық сауда
-
саттық) жеңімпазына шартты жасасудан 
(орындаудан) бас тартуды қамтитын, осындай бас тартуға негіз болған 
себептерді түсіндіре отырып, хабарлама
жібереді, егер ашық конкурстың, 
бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурстың (электрондық сауда
-
саттық) жеңімпазы болып танылған әлеуетті жеткізуші:
26.4.
Заказчик направляет победителю открытого конкурса, открытого конкурса 
на понижение (электронные торги) уведомление, содержащее отказ от 
заключения (исполнения) договора с пояснением причин, послужившими
основанием для такого отказа в случаях, если потенциальный поставщик, 
определенный победителем открытого конкурса, открытого на понижение 
(электронные торги):
26.4.1.
хабарламада белгіленген мерзімде ТЖҚ сатып алу туралы шартты 
ұсынбаса
немесе ТЖҚ сатып алу туралы шарттың ережелері ТЖҚ 
сатып алу туралы шарт жобасының және (немесе) жеңімпаздың 
конкурстық өтінімінің талаптарына сәйкес келмесе;
26.4.1.
не представил договор приобретении ТРУ в установленный 
объявлением срок или положения договора о приобретении ТРУ не 
соответствуют условиям проекта договора о приобретении ТРУ и 
(или) конкурсной заявки победителя;
26.4.2.
ТЖҚ сатып алу туралы шартқа қоса берілетін, ашық конкурсқа, 
бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурсқа (электрондық сауда
-
саттық) қатысу үшін ұсынылған құжаттардың электрондық 
көшірмелерімен салыстырып тексеру рәсімінен өтпеген құжаттардың 
түпнұсқаларын немесе нотариус куәландырған көшірмелерін ұсынса 
немесе құжаттардың түпнұсқалары немесе нотариус куәландырған 
көшірмелері ұсынылмаса;
26.4.2.
представил оригиналы или нотариально удостоверенные копии 
документов, прилагаемые к договору о приобретении ТРУ, не 
прошедшие процедуру сверки с электронными копиями документов, 
представленных для участия в открытом конкурсе, открытом 
конкурсе на понижение (электронные торги) или оригиналы или 
нотариально 

удостоверенные копии документов не представлены;
26.4.3.
ТЖҚ сатып алу туралы шартты жасасып, конкурстық құжаттамада 
ТЖҚ сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (егер 
шарттың орындалуын қамтамасыз ету конкурстық құжаттамада.
26.4.3.
заключив договор о приобретении ТРУ, не исполнил требования, 
установленные конкурсной документацией о внесении обеспечения 
исполнения
договора о приобретении ТРУ, если обеспечение 
исполнение договора предусмотрено конкурсной документацией.
26.5.
Шартты жасасудан (орындаудан) бас тартуды қамтитын тапсырыс 
берушінің
хабарламасы, ТЖҚ сатып алу туралы шартты конкурстық баға 
ұсынысы
жеңімпазының конкурстық баға ұсынысынан кейін тәуірлеу 
болып табылатын екінші әлеуетті жеткізушімен жасасу үшін негіз болып 
табылады
26.5.
Уведомление заказчика, содержащее отказ от заключения (исполнения) 
договора, является основанием для заключения договора о приобретении 
ТРУ со вторым потенциальным поставщиком, конкурсное ценовое 
предложение которого является наиболее предпочтительным после 
конкурсного ценового предложения победителя.
26.6.
Ашық конкурс немесе бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурс 
(электрондық
сауда
-
саттық) тәсілімен ТЖҚ сатып алу туралы шарт 
26.6.
Договор о приобретении ТРУ способом открытого конкурса или 
открытого конкурса на понижение (электронные торги) заключается в 


19 
қорытынды
шығару хаттамасында көрсетілген, бірақ қорытынды туралы 
хаттамаға қол қойылған
күннен бастап жиырма бес жұмыс күнінен 
аспайтын мерзімде жасалады.
сроки, указанные в протоколе об итогах, но не более двадцати пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола об итогах.
26.7.
Шарттың елеулі шарттарын шарттың орындалу барысында, Қағидаларда 
ескертілгеннен басқа жағдайда өзгертуге болмайды.
26.7.
Существенные условия договора не могут быть изменены в процессе 
исполнения договора, кроме случаев, оговоренных Правилами.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет