Үлкен қашықтықты және пайдаланушыларды толығымен қамтитын есептеуіш желілер желілер деп аталады./ Вычислительные сети с большим расстоянием и полным охватом пользователей так называемые сетиДата05.04.2022
өлшемі123,5 Kb.
#137985
түріПротокол
Байланысты:
2-модуль-КС каз русс-ВТПО-21-31
Комп.мод. тест, Комп.мод. тест, Контент Констурк, Контент Констурк, stud.kz-9761, Экология Оқулық Алматы Адам және оны қоршап тұрған орта, Физикалық химия Оқулық Алматы Физикалық химия, Сізді сергітетін кеңестер, Омаров-начало, Диссертация Бергенбек Қазына, Диссертация Бергенбек Қазына, Дюсенбаева Т, 1-курс.Расп бак 2019-2020 2-сем., тест Квуант, тест Квуант

Үлкен қашықтықты және пайдаланушыларды толығымен қамтитын есептеуіш желілер .......... желілер деп аталады./ Вычислительные сети с большим расстоянием и полным охватом пользователей .......... так называемые сети.
Телекоммуникациялық / Телекоммуникационной
Коммуналдық / коммунальные
Коорпоративті / Коорпоративный
Глобальды / глобальный
Локальды / локальный
РРРТ хаттамасы – бұл ..... / Протокол РРРТ – это .....
Тұтынушылардың интернет арқылы коорпоративті желімен байланысқан туннельдік ұйымдастырылуы / Туннельная организация потребителей, связанных с коорпоративной сетью через интернет
Компьютер істен шыққан кездегі мәліметтерді басқарады / управляет данными при сбое компьютера
Сервердегі мәліметтердің резервтік көшірмесін алады/ получает резервную копию данных на сервере
Ауқымды желіде инфрақұрылым құру қажеттілігін құрады/ создал необходимость создания инфраструктуры в масштабной сети
Дұрыс жауап жоқ / Правильного ответа нет
Интернеттегі қауіпсіздік хаттамасы / Протокол безопасности в интернете
IPSec
L2TP
Active Directory
EAP
HTTP
Коорпоративтік жеке меншік желілерді ұйымдастыру үшін қандай хаттамалар пайдаланылады? / Какие протоколы используются для организации корпоративных частных сетей?
L2TP, IPSec, EAP
IPSec, EAP2
HTTP/FTP
L2TP, Active Directory
Барлық жауап дұрыс / Все ответы верны
DNS атаулы тораптық жүйесі неше схема бойынша қолданылады? / По скольким схемам применяется именная узловая система DNS?
2
3
4
5
7
Адресті дүниежүзілік деңгейде қандай ресурстық көрсеткішпен анықталады / Каким ресурсным показателем определяется адрес
URL
HTTP
WWW
NNTP
Дұрыс жауабы жоқ/ Правильного ответа нет
URL адресі неше бөліктен құралады? / Из скольких частей состоит адрес URL?
3
2
4
5
7
Қазіргі кезде пайдаланылатын домендердің типтері / Типы доменов, используемые в настоящее время
Барлық жауап дұрыс / Все ответы верны
org
net
edu
com
Token Ring - бұл ....... / Token Ring - это .......
Бір–бірімен байланысқан тораптардан, әрбір тораптың қайталанбайтын беттері маркерді жүйелері ретінде мәліметтерді тасымалдайтын жүйе / Система, транспортирующая данные из узлов, связанных друг с другом, в качестве маркерных систем с непревзойденными поверхностями каждого узла
Мәліметтерді талшықты байланыс жүйелерінде жоғары жылдамдықпен жіберетін жүйелік архитектура/ архитектура системы с высокой скоростью передачи данных в волоконных системах связи
Ресурстары біріктірілген кең таралған компьютерлік жүйе / широко распространенная компьютерная система, в которой интегрированы ресурсы
Бір жүйенің сандық және бейне көріністерді,дыбыстық мәліметтерді байланыстыратын архитектура / архитектура,связывающая цифровые и видеопроявления, звуковые данные одной системы
Дұрыс жауап жоқ / Правильного ответа нет
Мәліметтерді талшықты байланыс жүйелерінде жоғары жылдамдықпен жіберетін жүйелік архитектура / Архитектура системы с высокой скоростью передачи данных в волоконных системах связи
FDDI
ATM
Ethernet
ArcNet
Барлық жауап дұрыс / Все ответы верны
Жүйелік кабельдер - / Системные кабели -
Коаксиалды концентрациялық өткізгіштер көп талшықты екі электр өткізгіштері арқылы құрылған кабельдер / Коаксиальные концентрационные проводники кабели, образованные двумя многоволоконными электрическими проводниками
Кабельдердің электрін қосатын ажыратқыштар / выключатели для подключения электричества к кабелям
Екі локальды жүйені байланыстыратын, жүйе сигменттеріне ақпараттарды тасмалдайтын құралғы/ инструмент, связывающий две локальные системы, переносящий информацию на сигменты системы
Біріктірілген жүйелердің әр түрлі протоколдар бойынша жұмыс істейтін құрылғы/ устройство, работающее по различным протоколам интегрированных систем
Көпір мен маршрутизаторды пайдаланылатын құрылғыны атайды / называет устройство, которое использует мост и маршрутизатор
Жүйе тармағы дегеніміз............. / Что такое ветвь системы.............
Бір–бірімен байланысты тораптарды жалғайтын жол / Путь, соединяющий узлы, связанные между собой
Мәліметтер жіберу жүйесінің тарату құрылымы/ структура распределения системы передачи данных
Тек бір тармақтың соңында орналасқан торапты айтады/ упоминает только узел, расположенный в конце одной ветви
Көп тармақтардың соңында орналасқан торап/ узел, расположенный в конце множества ветвей
Тораптардың бір ғана жолымен байланысқан торап / узел, связанный только с одной строкой узлов
Жүйе архитектурасы деп - / Архитектура системы означает
Мәліметтер жіберу жүйесінің тарату құрылымы / Структура распределения системы передачи данных
Бір–бірімен байланысты тораптарды жалғайтын жол / путь, соединяющий взаимосвязанные узлы
Тек бір тармақтың соңында орналасқан торапты айтады/ упоминает только узел, расположенный в конце одной ветви
Көп тармақтардың соңында орналасқан торап/ узел, расположенный в конце множества ветвей
Тораптардың бір ғана жолымен байланысқан торап / узел, связанный только с одной строкой узлов
Қазіргі кезде кең таралған архитектураларға жататындарын анықтаңыз / Определите, относятся ли они к наиболее распространенным в настоящее время архитектурам
Барлық жауаптары дұрыс / Все ответы верны
ATM
FDDI
Ethernet
ArcNet
Желілік карта дегеніміз ..... / Сетевая карта-это .....
Бұл компьютердің аналық тақша разъемында орналасатын кеңейту платасы / Это плата расширения, расположенная на разъеме материнской платы компьютера
Бұл жеке қорғалған IP байланысы көмегімен криптографикалық қауіпсіздік қызметі үшін ашық стандартты стуктура. / это открытый стандарт для криптографической службы безопасности с использованием отдельного защищенного IP-соединения.
Шинаға енгізілген және шығарылған сұраныстарды, құрылғыларды және құрылғы кластарын кеңейтеді / расширяет запросы, устройства и классы устройств, введенные и выпущенные в шину
Бұл протокол былайынша онша үлкен емес желілік протоколдарды кеңейтеді/ этот протокол расширяет не очень большие сетевые протоколы
Дұрыс жауабы жоқ / нет правильного ответа
Plug’n’play желілік картасын орнатудың неше түрі бар? / Сколько видов установки сетевой карты Plug’n’play?
3
1
2
5
4
Шиналық драйвер - / Драйвер шины -
Адаптерге және кез-келген құрылғыға, шинаға бақылау жасаушы / Контроллер для адаптера и любого устройства, шины
Бұл жеке қорғалған IP байланысы көмегімен криптографикалық қауіпсіздік қызметі үшін ашық стандартты стуктура. / это открытый стандарт для криптографической службы безопасности с использованием отдельного защищенного IP-соединения.
Интерфейсті пайдалануға мүмкіндік беретін негізгі құрылғы. / Основное устройство, позволяющее использовать интерфейс.
Шинаға енгізілген және шығарылған сұраныстарды, құрылғыларды және құрылғы кластарын сорттаушы. / расширяет запросы, устройства и классы устройств, введенные и выпущенные в шину
Байланыс орнатуға негізделген транспорттық деңгейдегі протокол / Протокол транспортного уровня, основанный на установлении связи
Функционалдық драйвер - / Функционалдық драйвер -
Интерфейсті пайдалануға мүмкіндік беретін негізгі құрылғы. / Основное устройство, позволяющее использовать интерфейс.
Шинаға енгізілген және шығарылған сұраныстарды, құрылғыларды және құрылғы кластарын сорттаушы. / расширяет запросы, устройства и классы устройств, введенные и выпущенные в шину
Байланыс орнатуға негізделген транспорттық деңгейдегі протокол / Протокол транспортного уровня, основанный на установлении связи
Адаптерге және кез-келген құрылғыға, шинаға бақылау жасаушы / Контроллер для адаптера и любого устройства, шины
Бұл жеке қорғалған IP байланысы көмегімен криптографикалық қауіпсіздік қызметі үшін ашық стандартты стуктура. / это открытый стандарт для криптографической службы безопасности с использованием отдельного защищенного IP-соединения.
Фильтрлеу драйверлері - / Драйверы фильтрации -
Шинаға енгізілген және шығарылған сұраныстарды, құрылғыларды және құрылғы кластарын сорттаушы. / расширяет запросы, устройства и классы устройств, введенные и выпущенные в шину
Байланыс орнатуға негізделген транспорттық деңгейдегі протокол / Протокол транспортного уровня, основанный на установлении связи
Адаптерге және кез-келген құрылғыға, шинаға бақылау жасаушы / Контроллер для адаптера и любого устройства, шины
Бұл жеке қорғалған IP байланысы көмегімен криптографикалық қауіпсіздік қызметі үшін ашық стандартты стуктура. / это открытый стандарт для криптографической службы безопасности с использованием отдельного защищенного IP-соединения.
Интерфейсті пайдалануға мүмкіндік беретін негізгі құрылғы. / Основное устройство, позволяющее использовать интерфейс.
SPX -
Байланыс орнатуға негізделген транспорттық деңгейдегі протокол / Протокол транспортного уровня, основанный на установлении связи
Бұл протокол былайынша онша үлкен емес желілік протоколдарды қолданады./ этот протокол использует не очень большие сетевые протоколы.
Протоколдары Novell желісінде қолданатын транспорттық деңгей/ Транспортный уровень, протоколы которого используются в сети Novell
Бұл жеке қорғалған IP байланысы көмегімен криптографикалық қауіпсіздік қызметі үшін ашық стандартты стуктура. /это открытый стандарт для криптографической службы безопасности с использованием отдельного защищенного IP-соединения.
Онша үлкен емес желілік протокол/не очень большой сетевой протокол
NetBEUI протоколы мынадай протоколдарда қолданылады / Протокол NetBEUI используется в следующих протоколах
Онша үлкен емес желілік протоколдарда / в не очень больших сетевых протоколах
Шағын көлемдегі желілік протоколдарда / в сетевых протоколах небольшого размера
Кең ауқымды желілік протоколдарда / в широкомасштабных сетевых протоколах
Ауқымды желілік протоколдарда / в масштабных сетевых протоколах
Серверлік желілік протоколдарда / в серверных сетевых протоколах
IP Sec -
Жеке қорғалған IP байланысы көмегімен криптографикалық қауіпсіздік қызметі үшін ашық стандартты структура. / Открытая стандартная структура для криптографической службы безопасности с использованием отдельного защищенного IP-соединения.
Жүйелерді қорғаудың стратегиялық технологиясы, ол интернет торабын және жеке жүйелерді бұзушылардан сақтамайды / стратегическая технология защиты систем, которая не защищает интернет-сеть и отдельные системы от нарушителей
TCP/IP желісінің барлық жүзеге асыруларында болатын стандартты қосымша. / стандартное приложение, которое присутствует во всех реализациях сети TCP/IP.
Бұл программа Berkeley Unix-тен пайда болған және де ол Unix жүйелері арасында ғана жұмыс жасау үшін құрылған / эта программа возникла из Berkeley Unix и была создана для работы только между системами Unix
Дұрыс жауап жоқ / Правильного ответа нет
IP Sec мынадай жұмыстарды орындайды / IP Sec выполняет следующие работы
IP хаттамасы пакетін, желілік шабуылдарды қорғайды. / Защищает пакет протокола IP, сетевые атаки.
Желілік шабуылдарды қорғайды. / защищает сетевые атаки.
Драйверлер мен стандартты протоколдарды / драйверы и стандартные протоколы
Агент саясаты, драйвері, моделі / политика агента, драйвер, модель
Моделді, хаттаманы, берілгендерді / модель, протокол, переданные
TCP/IP желісінде терминалды кірісті жүзеге асыратын қосымшалар / Приложения, реализующие терминальный вход в сети TCP/IP
Telnet, Rlogin
TCP/IP, Telnet
IP Sec
Berkeley Unix
Rlogin, NetBEUI
Драйверлер бұл - / Драйверы это -
Компьютерде белгілі бір құрылғымен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. / Позволяет работать на компьютере с определенным устройством.
Компьютерде белгілі бір терезелермен жұмыс істеуге арналған / предназначен для работы с определенными окнами на компьютере
Жаңа қосымша қондырғыларды қондыруға арналған / предназначен для установки новых дополнительных устройств
Компьютердегі берілгендерді бейнелеуге арналған/ предназначен для отображения переданного на компьютере
Дұрыс жауабы жоқ / нет правильного ответа
Дискілік бақылаушылардың типтері / Типы дисковых контроллеров
SCSI, IDE
IDE, ADO
PPPT,ARP
SCSI,WINS
DCC, CDDB
Жаңалықтар топтарының және электронды поштамен жұмыс істеу үшін мынадай компонент қолданылады / Для работы с новостными группами и электронной почтой используется следующий компонент
Outlook Express
Internet Explorer
Intergreted Derice Electronic
Small Computer System Interfase
Барлық жауап дұрыс м/ Все ответы верны
Базалық модель OSI-дің деңгейлерін ата / Базовая модель уровни OSI
Барлық жауап дұрыс / Все ответы верны
Транспорттық, сеанстық/ транспортный, сеансовый
Желілік, қолданбалы / сетевой, прикладной
Каналды / канальный
Физикалық / физическая
Token Ring тораптарының жылдамдықтарын анықтаңыз / Определите скорости узлов Token Ring
4, 16 Мбит
16 Мбит
4 Мбит
4, 16 Гбит
4, 16 Кбит
Frame Relay арқылы интернетке қосылу ....... үнемдеуге мүмкіндік береді / Подключение к интернету через Frame Relay ....... позволяет экономить
Қаржыны / Финансов
Уақытты / время
Қосылуды / подключение
Құрылғыны / устройство
Оптикалық кабельдерді/ оптических кабелей
Frame Relay технологиясының артықшылығы / Преимущества технологии Frame Relay
Ең тиімді әрі шағын сапалы байланысты қамтамасыз етеді / Обеспечивает максимально эффективное и малое качество связи
Сенімді құжаттамаларды тасмалдайды / перевозит надежную документацию
Қаржыны үнемдейді / экономит финансы
Қауіпсіз желілермен жұмыс жасайды / работает с безопасными сетями
Барлық жауап дұрыс / Все ответы верны
Frame Relay каналдары арқылы жіберілетін құжаттар / Документы, отправляемые по каналам Frame Relay
Қарапайым берілгендер, факс, телефон хабарламасы / Простые данные, факс, телефонное сообщение
Факсимельдіхабарламалар, стандартты берілгендер / факсимильные сообщения, стандартные данные
Есептер, қаржылар / отчеты, финансы
Хаттамалар, кадрлардың берілгендерін / протоколы, кадры
Барлық жауап дұрыс // Все ответы верны
FDDI тораптары мынадай сақиналар негізінде құрылады / Узлы FDDI строятся на основе следующих колец
Екі талшықты оптикалық / Два волоконно-оптических
Талшықты оптикалық / волоконно-оптический
Интернет желісі / сеть Интернет
Желілік талшықтары / сетевые волокна
Асинхронды кадрлар сақинасы / асинхронное кольцо кадров
Сымсыз компоненттер ............. жұмыс істейді / Беспроводные компоненты ............. работает
желімен / с сетью
кабельмен / с кабелем
модеммен / с модемом
компьютермен / с компьютером
Қосымша компоненттермен / дополнительные компоненты
Аралас компонентті желі ........... деп аталады / Смешанная компонентная сеть называется
гибридті / гибридный
Гибридті емес / не гибридный
кабельді / кабельный
қосымша / приложение
Күрделі / сложный
Қолданылатын технологиясына байланысты сымсыз желілердің 3 типі бар: / В зависимости от применяемой технологии существует 3 типа беспроводных сетей:
ЛВС, кеңейтілген ЛВС, мобильді желі / ЛВС, расширенный ЛВС, мобильная сеть
ЛВС, кеңейтілген ЛВС, сымсыз желі / ЛВС, расширенный ЛВС, беспроводная сеть
ЛВС, кеңейтілген ЛВС, кеңейтілмеген ЛВС / ЛВС, расширенный ЛВС, не расширенный ЛВС
ЛВС, кеңейтілмеген ЛВС, мобильді желі / ЛВС, не расширенный ЛВС, мобильная сеть
Дұрыс жауабы жоқ / нет правильного ответа
Сымсыз желілердің типтерінің арасындағы айырмашылықтар / Различия между типами беспроводных сетей
параметрлерді тасымалдау / перенос параметров
Параметрлерді өзгерту/ изменение параметров
Параметрлерді тексеру / проверка параметров
Параметрлерді қабылдау / прием параметров
Барлық жауабы дұрыс / Все ответы верны
Инфрақызыл желілердің неше типі бар?/ Сколько типов инфракрасных сетей?
4
7
5
6
8
Жазық спектрлі радиотасымалдауда сигналдар .................... таратылады / Сигналы в радиопередаче плоского спектра .................... распространяется
Бірнеше жиіліктерде / На нескольких частотах
Бірнеше компьютермен / с несколькими компьютерами
Сымсыз желілермен / с беспроводными сетями
Қабылдаушы адрестерімен / с адресами получателя
Бірнеше процедуралармен / с несколькими процедурами
Ғимараттар арасындағы байланысты кабельсіз-ақ орнатуға көмектесетін компонент / Компонент, который поможет установить связь между зданиями без кабеля
Сымсыз көпір /Беспроводной мост
Сымсыз желі /беспроводная сеть
Сымсыз байланыс /беспроводная связь
Сымсыз сигнал /беспроводной сигнал
Дұрыс жауабы жоқ /нет правильного ответа
Сымсыз мобильді желілерде тасымалдау ортасы ретінде мынадай желілер қолданылады / В качестве транспортной среды в беспроводных мобильных сетях используются следующие сети
Телефонды желілер / Телефонные сети
Аралас желілер / смешанные сети
Сымсыз желілер / беспроводные сети
Қосымша желілер / дополнительные сети
Ортақ желілер / общие сети
Белгілі бір территорияда орналасқан ғимараттар арасындағы байланысты ұйымдастыруға көмектесетін: / Помогающие организовать связь между зданиями, расположенными на определенной территории:
Микротолқынды технология/ микроволновая технология
Микротолқынды емес технология / не микроволновая технология
Мобильділік технология / мобильная технология
Тасымалдаушы сигнал / несущий сигнал
Барлық жауабы дұрыс / Все верны
Компьютер мен тасымалдау ортасы арасында физикалық интерфейс ретінде қолданылатын: / Используется в качестве физического интерфейса между компьютером и транспортной средой:
Желілік адаптер платалары / Платы сетевого адаптера
Гибридті компонент / гибридный компонент
Тасымалдаушы сигнал / несущий сигнал
Сымсыз байланыс / беспроводная связь
Қабылдаушы адрес / адрес получателя
Сымсыз желілердің желілік адаптер платалары: / Платы сетевого адаптера беспроводных сетей:
Сымсыз концентратормен бірге қолданылады / Используется совместно с беспроводным концентратором
Желілік байланыстарды біріктіреді / объединяет сетевые соединения
Тасымал сигналын анықтайды / определяет переносной сигнал
Кабельді монтаж жасауды жеңілдетеді / облегчает монтаж кабеля
Дұрыс жауабы жоқ / нет правильного ответа
Желілік адаптер платалары неше жағдайда қолданылады? / В скольких случаях используются платы сетевого адаптера?
2
3
4
5
6
Сымсыз концентратор төмендегідей қызмет атқарады / Сымсыз концентратор төмендегідей қызмет атқарады
Сигналдарды қабылдау және беру транссивері қызметін / Прием и выдача сигналов транссивера деятельности
Кабельде монтаж жасауды жеңілдету қызметін / упрощение монтажа на кабеле
Сигналдарды қабылдау транссивері қызметін / прием сигналов транссивері деятельности
Сигналдарды беру транссивері қызметін / услуги трансивера передачи сигналов
Желілік байланыстарды біріктіру қызметін / сервис интеграции сетевых соединений
Компьютерге белгілі бір құрылғымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін құрал: / Инструмент, позволяющий компьютеру работать с определенным устройством:
Драйверлер / Драйверы
Коннекторлар / разъемы
Протоколдар / протоколы
Желілер / сети
Барлық жауабы дұрыс / Все ответы верны
Компьютерлік топологиясына байланысты сымсыз желілердің неше типі бар? / Сколько типов беспроводных сетей существует в зависимости от топологии компьютера?
3
4
2
5
6
Сымсыз мобильді желілер мынадай жерлерде қолданылады / Беспроводные мобильные сети используются в следующих местах
Ұялы желілерде, пакетті радиобіріктіруде, спутниктік станциялада / На сотовых сетях, пакетной радиосвязи, спутниковых станциях
Телефон желілерінде, интерфейсте / в телефонных сетях, в интерфейсе
Кабельмен физикалық байланыс ұйымдастыруда / физический контакт с кабелем
Кабель бойымен берілетін желілік және электрлік сигналдарды
Генерациялауда / в генерации линейных и электрических сигналов, передаваемых по кабелю
Компьютермен тасымалдау ортасы арасындағы физикалық интерфейс / физический интерфейс между компьютерными носителями
Желілік адаптер шамалары дегеніміз ...... / Значения сетевого адаптера ......
Компьютерге белгілі бір құрылғымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретіни құрал /Инструмент, позволяющий компьютеру работать с определенным устройством
Желілік есептеуіш құралының бөлігі /часть сетевого счетчика
Компьютерлік желілердегі информацияның негізгі бөлігі /основная часть информации в компьютерных сетях
Кейбір желілерде тәртіп орнататын процедуралар мен заңдар жинағы /свод процедур и законов, устанавливающих порядок в некоторых сетях
Барлық жауабы дұрыс /Все ответы верны
Протокол түрлерін көрсетіңіз / Укажите типы протокола
TCP/IP, NetBEUI, Apple TALK, Decnet
Microsoft Exchange, Lotus Notes, Novell Group Wise
Тақырып, деректер, трейлер
Small computer system electronic, Integrated Device Interface
ЛВС, кеңейтілген ЛВС, мобильді желі
FDDI технологиясының биттік жылдамдығы / Скорость передачи данных по технологии FDDI
100 Мбит/с
10 Мбит/с
5 Мбит/с
190 Мбит/с
50 Мбит/с
Желілік адаптер платалары неше жағдайда қолданылады? / В скольких случаях используются платы сетевого адаптера?
2
3
4
5
6

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет