Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік фармацевтика академиясы Морфологиялық пәндер кафедрасы Пән: Клиникалық патоморфология Пән коды: кр-4302 Мамандығы: 5В110100 «Мейірбике ісі»Дата11.02.2018
өлшемі388,14 Kb.
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік фармацевтика

академиясы

Морфологиялық пәндер кафедрасы

Пән: Клиникалық патоморфология

Пән коды: КР-4302

Мамандығы: 5В110100 - «Мейірбике ісі »

Тәжірибелік сабақтар: 20 (сағат)

Оқытылатын курс пен семестр: 4-курс, 7-семестрТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚҚА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК

ӨҢДЕУ

2014 ж


Морфологиялық пәндер кафедрасы мәжілісінде талқыланып, бекітілді
«____»__________ 2014 ж Хаттама № ______
Кафедра меңгерушісі м.ғ.д., профессор ________________ Қ.Е. Сисабеков

Кредит 1 №1

I. Тақырыбы: Патологиялық анатомиялық құжаттамалар және патологоанатомиялық жару хаттамасын (картасын), патологиялық анатомия клиникалық және клиникалық-анатомиялық эпикризді толтыру тәртіптері.

II. Мақсаты: патологоанатомиялық құжаттар мен және жару хаттамасын толтыру тәртібімен, клиникалық және клиникалық анатомиялық эпикризбен танысу .

III. Оқыту мақсаты: Тақырыпты білу клиникалық патоморфологияның тәжірибелік денсаулық сақтаудағы рөлін анықтау үшін, сондай-ақ палогиялық анатомияның клиникалық курсының басқа тақырыптарын меңгеру үшін қажетті. Жару хаттамасын толтару тәртібін, клиникалық және клиникалық анатомиялық эпикризді білу дәрігердің тәжірибелік жұмысында кәсіби біліктілігін жетілдіру үшін және клиникалық анатомиялық салыстырмалар негізінде түрлі салалардағы дәрігерлердің клиникалық ойлау қабілетін дамыту үшін, патологоанатомиялық зерттеулер материалдарын ғылыми өңдеу үшін қажетті.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. ҚР ДСМ 23. 12. 2011жылғы №907 Бұйрығына сай патологиялық анатомиялық құжаттар тізімі.

2. Патологиялық анатомиялық жару хаттамасын(картасын) толтыру ережелері.

3. Клиникалық эпикризді толтыру ережелері.

4. Клиникалық анатомиялық эпикризді толтыру ережелері.

V. Білім берудің және оқытудың әдістері: Патологоанатомиялық құжаттамалар бланкілерінің құрылымын патологоанатомиялық жарудың хаттамасын (картасын), клиникалық және клиникалық анатомиялық эпикриздің қолдану ережелерін оқытушы мен бірге талқылау. Бланкілердің оқу үлгілерін толтыру.

VI. Әдебиеттер

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет.


 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

Қосымша:

 1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000.

 2. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 3. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 4. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 5. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.

VII. Бақылау:

Сұрақтар:

1. ҚР ДСМ қай Бұйрығына сай патологиялық анатомиялық құжаттар тізімі анықталады?

2. Патологиялық анатомиялық құжаттардың формаларын атаңыз?

3. Жару нәтижелерін жазу үшін қандай медициналық құжат толтырылады? Бұл форма қалай аталады?

4. Қайтыс болғандардың мәйіттерінің қабылдануы және берілуі қандай құжатта тіркеледі? Қайтыс болғандардың мәйіттерін қабылдау және беру ережелері.

5. Архивтік материал қалай тіркеледі?


Кредит 1 № 2

I. Тақырыбы: Кафедраның клиникалық базасында әртүрлі назологиямен аутопсия жургізу.

II. Мақсаты: Өткізілген аутопсия бойынша өлім себептері мен механизмдерін, сонымен қатар жару барысында морфологиялық өзгерістерді анықтауды үйрену.

III. Оқыту мақсаты: Стационарда қайтыс болған мәйіттің, стационарлық науқастың медициналық картасын, өлімнен кейінгі эпикризін және клиникалық диагнозын оқып үйреніп шығу. Жару кезінде анықталған макроскопиялық зерттеулер нәтижесін талдау және талқылау.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Патологиялық анатомияда аутопсиялық зерттеу әдісі.

2. Стационарда және үйде қайтыс болғандардың мәйіттерін жаруды регламенттеуші ережелер.

3. Мәйіттерді клиника бөлімшесінен патологоанатомиялық бюроға(патологоанатомиялық бөлімше) ауыстыру ережелері.

4. Патологоанатомиялық зерттеу хаттамасын (картасын) толтыру ережелері.

5. Гистологиялық зерттеу үшін материал алу ережелері.V. Білім берудің және оқытудың әдістері: Оқытушы мен бірге мәйітті патологоанатомиялық жару. Өлімнен кейінгі морфологиялық зерттеулер нәтижелерін бағалау. Клиникалық анатомиялық талдау.

VI. Әдебиеттер

Әдебиеттер

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет.


 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

Қосымша:

 1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000.

 2. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 3. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 4. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 5. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.
VII. Бақылау:

Сұрақтар:

 1. Аутопсия дегеніміз не? Анықтамасын беріңіз.

 2. «Аутопсия» сөзінің синонимін атаңыз.

 3. Аутопсия не үшін жүргізіледі?.

 4. Жару нәтижелері қалай толтырылады? Бұл құжат қалай аталады?

 5. Қайтыс болған науқасты аутопсиялық зерттеуге жолдау үшін «Стационарлық науқастың медициналық картасы» қалай толтырылуы керек? «Стационарлық науқастың медициналық картасының» прозектураға жеткізілу мерзімдері.

 6. Аутопсиялық материалдар үшін қандай фиксациялаушы ерітінді қолданылады? Фиксациялаушы ерітінді қалай дайындалады?

 7. Гистологиялық зерттеу үшін аутопсиялық материал қалай алынады?


Кредит 1 №3

I. Тақырып: Клиникалық мәліметтерді патологиялық анатомия жару нәтижелерімен салыстыру

II. Мақсаты: Негізгі ауруды, асқынуларын, өлім себептерін, аялаушы ауруларды анықтап патологоанатомиялық диагнозды құрастырып, жару хаттамасын оқытушының басшылығында толтыруды, өткізілген аутопсия бойынша патологоанатомиялық эпикризді құрастыруды, өлім себептері мен механизмдерін анықтауды үйрену.

III. Оқыту мақсаты: Бұл тақырыпты оқып білу осы курстың басқа тақырыптарын меңгеру үшін, сонымен қатар клиникалық пәндерді оқып үйренуде және дәрігердің күнделікті тәжірибелік жұмысында клиникалық-анатомиялық талдауды жүргізуге, кәсіптік біліктілігін жетілдіруге және клиникалық анатомиялық салыстырмалар негізінде түрлі мамандықтар бойынша дәрігерлердің клиникалық ойлау қабілетін дамыту үшін, патологоанатомиялық зерттеулер бойынша материалдарды ғылыми өңдеу үшін қажетті.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Клиникалық анатомиялық салыстырма мақсаты.

2. Патологоанатомиялық диагностиканың сапасын талдау.

3. Диагностикадағы ақаулардың қалыптасу жағдайлары, олардың емдеу тактикасына және аурудың нәтижесіне әсер етуі.

4. Диагноздарды салыстыруды бағалау критерийлері.

5. Медициналық көмек көрсетудің ақаулары.V. Білім берудің және оқытудың әдістері: Оқытушының басшылығында студенттердің жару хаттамасын толтыру. Негізгі ауруы, асқынулары, өлім себептері, аялаушы ауруларын анықтап, патологоанатомиялық диагнозды қалыптастыру, өткізілген аутопсия бойынша патологоанатомиялық эпикриз құрастыру. Медициналық көмек көрсетудің ақауларын анықтау.

VI. Әдебиеттер

Әдебиеттер

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет.


 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

Қосымша:

 1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000.

 2. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 3. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 4. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 5. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.

VII. Бақылау:

Сұрақтар:

 1. Клиникалық анатомиялық салыстыру дегеніміз не?

 2. Медициналық көмек көрсетудің ақаулары(дәрігерлік қателіктер) дегеніміз не?

 3. Дәрігерлік қателіктердің түрлерін атаңыз?

 4. Дәрігерлік қателіктерді верификациялау деңгейлерін атаңыз.


Кредит 1 №4

I. Тақырып: Өлім жағдайларын куәландандыратын медициналық құжаттарды толтыру және беру тәртібі.

II. Мақсаты: «Медициналық өлім туралы куәлік»ті, « Перинаталдық өлім туралы куәлік»ті толтыруды үйрену. Осы құжаттарды берілу тәртібін білу.

III. Оқыту мақсаты: Мемлекеттік есептің анық-қанықтығы көбінесе көптеген мамандықтар бойынша тәжірибелік дәрігерлердің білуі қажет болған лайықты медициналық құжаттардың толтырылу ережелерінің дұрыс сақталуына және адам ауруларына бағытталған бағалау жағдайларына, өлім себептері мен механизмдеріне байланысты.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. «Медициналық өлім туралы куәлік».

2, « Перинаталдық өлім туралы куәлік».

3. «Медициналық өлім туралы куәлікті» толтыру және беру ережелері.

4. « Перинаталдық өлім туралы куәлік» толтыру және беру ережелері.

5. «Медициналық өлім туралы куәлік» түбіртегін толтыру ережелері.

6. « Перинаталдық өлім туралы куәлік» түбіртегін толтыру ережелері.

V. Білім берудің және оқытудың әдістері: Оқытушының басшылығында «Медициналық өлім туралы куәлік» , « Перинаталдық өлім туралы куәлікті» студенттермен толтыру. «Медициналық өлім туралы куәлік» және « Перинаталдық өлім туралы куәліктер» оқу үлгілік бланкілерді толтыру бойынша оқу есептерін шешу.
VI. Әдебиеттер

Әдебиеттер

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет.


 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

Қосымша:

 1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000.

 2. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 3. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 4. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 5. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.

VII. Бақылау:

Сұрақтар:

1. «Медициналық өлім туралы куәлік» дегеніміз не?

2. « Перинаталдық өлім туралы куәлік» дегеніміз не?

3. «Медициналық өлім туралы куәлік» кімге беріледі?

4. « Перинаталдық өлім туралы куәлік» кімге беріледі?

5. Жоғарыда көрсетілген медициналық құжаттардың рөлі.

6. Жоғарыда аталған құжаттар түбіртегі қай мекемеде және қанша уақыт сақталады?

Кредит 1 №5

I. Тақырып: Диагностикалық қателіктер. Патологиялық анатомия және клиникалық диагноздардың қайшылық категориялары. Ятрогениялар.

II. Мақсаты: Диагностикалық қателіктерді анықтауды үйрену. Клиникалық және патологоанатомиялық диагноздардың қарама қайшылықтарының категорияларын танып білу. «Ятрогенияның» диагностикалау және емдеу патологияларын білу.

ІІІ. Оқу мақсаты: Бұл тақырыптыдиагностикалық қателіктердің түрлерін , олардың пайда болу себептерін өткізілген аутопсияның клиникалық және патологиялық анатомиялық ерекшеліктерін, сондай-ақ клиникалық патологиялық анатомияның жалпы бөлімінің басқа тақырыптарын түсіну үшін қажетті.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Медициналық көмек көрсетудің ақаулары.

2. Диагностикалық қателіктер, олардың түрлері.

3. Олардың себептерін атау.

4. Клиникалық және патологоанатомиялық диагноздарды салыстыруды бағалау категориялары.

5. Диагноздардың қарама- қайшылықтарының себептері мен субъективті және объективті көздері.

6. Негізгі ауру бойынша диагноздардың қарама-қайшылық категориялары.

7. Ятрогениялық патологиялардың талқылану деңгейлері.

8. Патологоанатом жұмысының қателіктері және ақауларының объективті және субъективті себептері.

V. Білім берудің және оқытудың әдістері: Сұрақтар мен жауаптар, жағдайлық есептерді шешу, дискуссия.

VI. Әдебиеттер

Әдебиеттер

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет.


 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

Қосымша:

 1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000.

 2. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 3. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 4. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 5. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.
VII. Бақылау:

Сұрақтар:

 1. Медициналық көмек көрсетудің ақаулары дегіміз не?Анықтамасын беріңіз.

 2. Медициналық көмек көрсетудің ақауларының қандай нәтиж Анықтамасын беріңіз.

елері болуы мүмкін?

 1. Дәрігерлік қателіктердің верификациясы не үшін керек?

 2. Дәрігерлік қателіктердің жіктелуі.

 3. Негізгі ауру бойынша диагноздардың қарама-қайшылығының категориясына не жатады?

 4. Даму көзіне және себептері негізінде диагноздардың қарама-қайшылығының түрін атаңыз.

 5. Ятрогения дегеніміз не? Анықтамасын беріңіз.

 6. Ятрогениялар қандай топтарға бөлінеді? Оларға анықтама беріңіз.

9. Патологанатом жұмысының ақаулары мен қателіктерінің объективті және субъективті себептерін атаңыз.

Кредит 2 №1

I. Тақырып: Леталдық жағдай бойынша тексеру комиссиясы. Емдеу бақылау комиссиясы.

II. Мақсаты: ЛЖТК мен ЕБК жұмысыжәне құралу тәртібі мен танысу. Тиісті комиссияларда леталдық жағдайлардың талдануы.

ІІІ. Оқу мақсаты: Тақырыпты білу бағалау критерийлері ретінде қолдануға болатын, сондай-ақ ұжымдық талдау тәжірибесі үшін патологоанатомиялық материалдарды және қорытындыларды дәлелді және объективті қолдану үшін қажетті.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. ЛЖТК және ЕБК – емдеу диагностикалау үдерісінің сапасын ұжымдық тексеруші орган ретінде.

2. ЛЖТКны ұйымдастыру және құрамы.

3. ЛЖТКның міндеттері мен функциялары.

4. ЕБК ны ұйымдастыру және құрамы.

5. ЕБК ның міндеттері мен функциялары.

6. Госпиталға дейінгі және стационарда болған леталдық жағдайлардағы талдануы.

V. Білім берудің және оқытудың әдістері: Сұрақ және жауап. Әр студенттің клиникалық анатомиялық бақылауларды өз бетінше талдауы, секциялық материалдарды клиникалық анатомиялық талдау бойынша жағдайлық есептер шешу.

VI. Әдебиеттер

Әдебиеттер

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет.


 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

Қосымша:

 1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000.

 2. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 3. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 4. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 5. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.
VII. Бақылау:

Сұрақтар:

 1. ЛЖТК дегеніміз не?

 2. ЛЖТКны кім ұйымдастырады?

 3. ЛЖТКның міндеттері мен функцияларын атаңыз.

 4. ЕБКны кім ұйымдастырады?

 5. ЕБКның міндеттері мен функцияларын атаңыз.Кредит 2 № 2

I. Тақырып: Патологоанатомиялық зерттеу нәтижелерін емдеу профилактикалық мекемелердің қызметін бағалау критериі ретінде қолдану.

II. Мақсаты: Емдеу мекемесінің және кез келген мамандық бойынша бөлек дәрігердің жұмыс сапасына баға беруді үйрену.

III. Оқыту мақсаты: Тақырыпты білу емдеу диагностикалау үдерісінің сапасын патологоанатомиялық материалдарды талдау ерекшеліктерін қолдана отырып уақытшалық кезеңді, сол мекеме үшін ең актуалды мәселелер мен ұжымдық талдау негізінде бағалау үшін қажетті.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

1. Патологоанатомиялық материалдар.

2.Стационар қызметін бағалау критерийлері.

3.Емханалар және басқа госпиталға дейінгі емдеу мекемелерінің қызметіні бағалау критерийлері.V. Білім берудің және оқытудың әдістері: Патологиялық анатомиялық бюроға биопсиялық және операциялық материалдардың, жолдастардың патогистологиялық зерттеуге, архивтік материалдарды қарама-қайшылық категорияларын анықтау үшін ЛЖТК, ЕБК, КАК тың өткізілу жиілігін, алынған биопсиялардың санын талдау.

VI. Әдебиеттер

Әдебиеттер

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет.


 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

Қосымша:

 1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000.

 2. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 3. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 4. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 5. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.
VII. Бақылау:

Сұрақтар:

 1. ЕПМнің жұмысын бағалау дегеніміз не?

 2. Стационар жұмысын бағалаудың қандай критерийлерін ажыратады?

 3. Госпиталға дейінгі мекемелердің жұмысын бағалаудың қандай критерийлерін ажыратады?

 4. КАК дайындау және өткізу.

 5. КАК міндеттері.

 6. КАК та талқыланатын объектілер.


Кредит 2 №3

I. Тақырып: Тіршілік кезінде жүргізілетін морфологиялық зерттеулер (биоптаттар, операциялық материал, бала жолдастары). Биопсиялардың түрлері: инцизиялық, эксцизиялық, пункциялық, аспирациялық, жоспарлы, жедел.

II. Мақсаты: Тіршілік кезінде жүргізілетін морфологиялық диагностиканың технологиялық тізбегін білу, гистологиялық зерттеуге жолдама толтыруды және оның нәтижелері бойынша қорытынды беруді үйрену.

II. Оқыту мақсаты: Тақырыпты білу клиникалық пәндерді оқып үйренгенде, кез келген мамандық бойынша дәрігердің тіршілік кезінде тиянақты диагноз қою үшін науқастарды тексеру және емдеудегі тәжірибелік жұмысында қажетті.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

1. Тіршілік кезіндегі морфологиялық зерттеулер.

2. Биопсиялық материал.

3. Операциялық материал.

4. Жолдас.

5. Өз бетімен ажыраған тін бөлікшелері.

6. Диагностикалық материалдардың алыну әдісі бойынша биопсия түрлері.

7. Жауап мерзімі бойынша биопсия түрлері.

8. Материалдарды патологоанатомиялық бюроға (бөлімшеге) өткізуге дайындау кезеңдері.

9. Гистологиялық зерттеуге жолдама.

10. Биопсиялық операциялық материалдар бойынша патологоанатомиялық қорытынды.V. Білім берудің және оқытудың әдістері: Патологоанатомиялық лабораторияға биопсиялық және операциялық материалдарды фиксациялау және белгілеу, алыну тәсілдері мен морфологиялық диагностикалық зерттеулердің технологиялық тізбегімен танысу, патогистологиялық зерттеулерге жолдамалардың оқу үлгіліктерін толтыру. Биопсиялық операциялық материалдарды клиникалық анатомиялық талдау бойынша жағдайлық есептер шешу.

VI. Әдебиеттер

Әдебиеттер

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет.


 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

Қосымша:

 1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000.

 2. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 3. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 4. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 5. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.

VII. Бақылау:

Сұрақтар:

 1. Тіршілік кезінде жүргізілетін морфологиялық зерттеулер дегенміз не?

 2. Тіршілік кезінде жүргізілетін морфологиялыұ зерттеулердің қандай түрлерін ажыратады?

 3. Диагностикалық материалдардың алыну әдісі бойынша биопсияның қандай түрлерін ажыратады?

 4. Жауап мерзімі бойынша биопсияның қандай түрлерін ажыратады?

 5. Тіршілік кезінде жүргізілетін морфологиялық зерттеулердің технологиялық тізбегін атаңыз.

 1. Фиксациялаушы ерітінді қалай дайындалады?

 2. Интраоперациялық және жедел биоптаттардың зерттелу ерекшеліктерін атаңыз..

 3. Жолдастың зерттелу ерекшеліктерін атаңыз.

 4. Биопсиялық операциялық материалдар бойынша патологоанатомиялық қорытындылар түрлерін атаңыз.

 5. Жауаптардың берілуін тіркейтін журнал дегіміз не?


Кредит 2 № 4

I. Тақырып: Клиникалық-анатомиялық конференция.

II. Мақсаты: Клиникалық-анатомиялық конференциялардың өткізілу және дайындалу тәртіптерін, міндеттерін, КАКта талқыланатын объектілерді, оның откізілу тәсілдерін анықтауды үйрену.

III. Оқыту мақсаты: Тақырыпты білу емдеу диагностикалау қателіктерін анықтау үшін, бағалау критерийлері ретінде қолдануға болатын, сондай-ақ ұжымдық талдау тәжірибесі үшін патологоанатомиялық материалдарды және қорытындыларды дәлелді және объективті қолдану үшін қажетті.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

1. Клиникалық-анатомиялық конференция.(КАК)

2. КАК міндеттері.

3. КАК да талқыланатын объектілер.

4. КАК ны дайындау тәртібі.

5. КАК ның өткізілу тәртібі.

6. Рецензенттің рөлі(КАК құжаттамасы)

7. КАК ның өткізілу тәсілдері.V. Білім берудің және оқытудың әдістері: Сұрақ және жауаптар. Медициналық қызмет көрсетудің ақауларын табу үшін «Стационарлық науқастың медициналық картасын » оқу талқылау. Клиникалық анатомиялық конференция рөлдік ойын.

VI. Әдебиеттер

Әдебиеттер

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет.


 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

Қосымша:

 1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000.

 2. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 3. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 4. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 5. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.

VII. Бақылау:

Сұрақтар:

 1. Клиникалық-анатомиялық конференция дегеніміз не?

 2. КАК қандай мәселелерді шешеді?

 3. КАК та талқыланатын объект не болып табылады?

 4. КАК ты өткізуге дайындықты кім жүргізеді?

 5. КАК тың өткізілуінде рецензенттің рөлі қандай?

 6. КАК өткізілу барысында қндай құжаттамалар қолданылады және толтырылады?


Кредит 2 №5

I. Тақырып: Гистологиялық техника. Аутопсиялық, биопсиялық және операциялық материалдардан гистологиялық препараттар дайындау әдісімен танысу.

II. Мақсаты: Жіктелу принципіне байланысты ағзаға тән эпителиалды ісіктердің түрлерін анықтай білу сонымен қатар морфологиялық сипаттамасына негізделіп ажырата алуды үйрену.

III. Оқыту мақсаты: Тақырыпты білу стандарттарға сай морфологиялық зерттеулердің материалдық техникалық жабдықталуы үшін, сондай-ақ гистологиялық лаборатория жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

1. Гистологиялық лабораторияның функциялық бөлмелерінің блогы.

2. Гистологиялық лабораторияның материалдық техникалық жабдықтануы.

3. Гистологиялық зерттеу үшін материалдардың қабылдану және тіркелу ережелері.

4. Морфологиялық зерттеулерге материалдардың алыну нормативтері.

5. Биопсиялық операциялық материалдардың қорытындыларын беру жене тіркеу ережелері.V. Білім берудің және оқытудың әдістері: Сұрақтар және жауаптар. Тіркеу құжаттамалары мен танысу. Оқытушының басшылығында кесілген аперациялық материалдар мен гистологиялық лабораторияға.

VI. Әдебиеттер

Әдебиеттер

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет.


 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

Қосымша:

 1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000.

 2. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 3. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 4. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 5. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .

2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон. текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.

5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .

7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.


VII. Бақылау:

Сұрақтар:

1. Гистологиялық лабораторияның функциялық бөлмелерінің блогіне кіреді?

2. Гистологиялық лабораторияда қандай оборудование және жабдықтар қолданылады?.

3. Гистологиялыққұжаттамалардың қабылданужене берілу құжаттамаларын тізімін атаңыз.

4. Материалды кесу қалай жүргізіледі?.

5. Гистологиялық материалдарды зерттеудің қандай нормативтері(бөлікшелер саны) бар?6. Операциялық биопсиялық материалдардың жеткізілуін және гистологиялық қорытындылардың берілуін кім орындайды?Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сәлім меңдібаев армысың, алтын таң! Журналист жазбалары Қостанай – 2013 ж
2014 -> Қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы Қазақ Әдебиеті пәні бойынша әдістемелік өҢдеу мамандығы: Фельдшер Мейірбике ісі Стамотология Курс: І семестрі: ІІ
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> Жақсыбай Мусаев шығармашылығы және көркемдік Зерттеуші оқушы: Мұратбаева Назерке
2014 -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
2014 -> М.Ә. Хасен төле би әлібекұлы
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев
2014 -> 3-деңгейлерге: а/берілген сөздерді аударыңдар


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет