«пму ғалымдары» сериясы нелли Эмилевна Пфейфербет2/3
Дата31.01.2018
өлшемі0,75 Mb.
1   2   3

Нелли

Эмилевна

Пфейфер

Биобиблиографиялық көрсеткіш

ПАВЛОДАР

С. Торайғыров атындағы ПМУ

«КЕРЕКУ» баспасы

2014


НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

им. АКАДЕМИКА С. БЕЙСЕМБАЕВА

НАУЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Нелли

Эмилевна

Пфейфер
Биобиблиографический указатель

ПАВЛОДАР


ПГУ им. С. Торайгырова

Издательство «КЕРЕКУ»

2014

Scientific library

named after academician S. Beysembayev

research-bibliographic department

Nelly

Emilevna

Pfeifer

Biobibliographical index

PAVLODAR

PSU named after S. Toraighyrov

«Kereku» publishing center

2014


Оқырмандар есіне
«ПМУ ғалымдары» сериясының ғылыми-көмекші көрсеткіштері 1996 жылдан бастап шығады. Көрсеткіштің мақсаты – студенттерді, жас ғалымдарды С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымдарының өмірімен және ғылыми-педагогикалық еңбектерімен таныстыру.

Ұсынылып отырған көрсеткіш – «ПМУ ғалымдары» сериясының жалғасы бола отырып, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Нелли Эмилевна Пфейферге арналған.

Биобиблиографиялық көрсеткішке ғалымның өмірі мен қызметін сипаттайтын мәліметтер, оның ғылыми еңбектері, жалғасты және мерзімді басылымдарда жарияланған мақалалары және ол туралы әдебиеттер тізімі енгізілген.

Материалдар мынадай тәртіппен топтастырылған:  • Қысқаша өмірбаяндық анықтама;

  • Ғалымның еңбектері мен мақалалары;

  • Өмірі мен қызметі туралы әдебиеттер мен басқа да материалдар.

Бөлімдердің ішіндегі материалдар хронологиялық тәртіппен орналасқан.

Библиографиялық жұмыста С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің, академик С. Бейсембаев атындағы ғылыми кітапханасының, Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасының (Алматы қаласы) электрондық каталогтары, Интернет ресурстары және ғалымның архив қоры пайдаланылды.


К читателям
Научно-вспомогательные указатели серии «Учёные ПГУ» издаются с 1996 года. Цель серии – рассказать студентам, молодым учёным о жизни и научно-педагогической деятельности учёных Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова.

Предлагаемый указатель – продолжение серии «Учёные ПГУ», посвящён доктору педагогических наук, профессору Нелли Эмилевне Пфейфер.

Биобиблиографический указатель включает материалы, характеризующие жизнь и деятельность учёного, его научные труды, публикации в периодических изданиях и литературу о нём.

Материал сгруппирован следующим образом:  • Краткая биографическая справка;

  • Труды и публикации учёного;

  • Литература и другие материалы о жизни и трудах.

Внутри разделов материал расположен в хронологическом порядке.

В работе над библиографией были использованы электронные каталоги научной библиотеки им. академика С. Бейсембаева ПГУ им. С. Торайгырова, Национальной библиотеки Республики Казахстан (г. Алматы), ресурсы Интернета и архив учёного.Gentle Reader
Scientific aid directories of “PSU Scientists” series have been publishing since 1996. The goal of series publishing is to tell students, young scientists about life and scientific pedagogical activity of the scientists of Pavlodar State University named after S. Toraighyrov.

Proposed directory is the continuation of “PSU scientists” series, it is devoted to Pfeifer Nelly Emilevna, Doctor of pedagogical science, professor, member of Pedagogical Sciences’ Academy of Republic of Kazakhstan, current member of the International Academy of Pedagogical Education, corresponding member of Russian Acmeological Science’s Academy.

Bibliographic directory includes information characterizing life and activity of the scientist, her scientific works, publications in periodicals and continuing issues and literature about her.

The information is grouped in the following way:  • short biographical reference;

  • works and publications of the scientist;

  • literature and other materials about life and work.

Information within the parts is in chronological order.

The directory is drawn up on the information of the scientist’s archive and fund of scientific library named after academician S. Beisembaev, National library of the Republic of Kazakhstan, internet and archive of the scientist.


Педагогика ғылымдарының докторы, профессор

Н. Э. Пфейфердің ғылыми, педагогикалық және қоғамдық қызметі жөнінде қысқаша мағлұмат
Педагогика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ПҒА мүшесі, Педагогикалық білім берудің халықаралық ғылымдар академиясының корреспондент мүшесі, Ресей акмеологиялық академиясының корреспондент мүшесі Нелли Эмилевна Пфейфер өз мерейтойын атап өтпекші. Бұл оқиғаны Павлодар облысының ғылыми және педагогикалық жұртшылығы ғана емес, сонымен қатар бүкіл Қазақстан қауымы да атап өтуге дайындалуда, бұл Нелли Эмилевнаның ғалым және басшы ретінде кеңінен танымал екенін танытады.

Н. Э. Пфейфер 1959 жылы 5 тамызда Павлодар облысының Григорьевка ауылында дүниеге келген. Нелли Эмилевнаның ата-анасы, барлық немістер сияқты, сұрапыл соғыс жылдары Кавказдан жер аударылып, қатал Қазақстан жеріндегі қиындықтардың бәрін бастарынан кешті. Бірақ Қазақстанда тек ауа райы ғана қатал болатын. Барынан айырылған адамдар үшін, жергілікті тұрғындардың көрсеткен мейірімділігі мен көмегіне ешқандай баға жетпейтін. Неллидің ата-анасының тағдыры ұзақ жылдарға қазақтардың тұрмысымен ұштасып кеткен еді. Олар өз отбасында неміс мәдениетін сақтап балаларына жеткізді және қазақ халқының тұрмысын да, салт-дәстүрін де, тілін де қабылдады. Бүгінде Нелли Эмилевнаның нақты қазақ халқының қызы ретінде танылуы да, сонау балалық шақтан бастау алып, бүкіл өмір жолынан қалыптасқан болатын.

Ауыл тіршілігі үлкен еңбекті талап етті, отбасы да шағын емес-тін – 5 бала. Әкесі таңның атысы күннің батысы далада, қырда тер төкті. Көшбасшылық қасиеттер, өзіне және адамдарға талапшыл болу, еңбек етуге деген керемет құлшыныс – мұның бәрі әкесінен дейді. Әкесінің техникаға деген құштарлығы да кішкентай Неллидің бойына дарыған: автокөлік оның бүкіл өмірінің басты әуресі болып қалады.

Мазасыз, тиышсыз мінез, жеңіске жету үшін күресу, әрдайым бірінші болу талабы Неллиді 1973 жылы Ермак дене шынықтыру техникумына әкеледі. Техникумды тәмамдаған соң, жас мұғалім өзінің еңбек жолын № 2 Чернорецк орта мектебінде бастайды. Кеңес уақытындағы ауыл мектептері мамандар даярлаудың басты шеберханасы болғанын айта кету керек. Чернорецк мектебі де солардың қатарына жататын. Нелли Эмилевна оқу-ағарту мен білім беруде қайырымдылық іспен белсене айналысқан ауыл мектебінің педагогикалық ұжымына келеді. Оның педагогикаман айналысу жөніндегі нақты ынта-ықыласы мектептен бастау алады. Павлодар педагогикалық институтына түскен күнінен бастап, Нелли Эмилевнаның кәсіби педагогикалық еңбек пен ғылымның шыңына апарар мақсатты жолы басталады. 1983 жылы үздік түлекті кафедрада жұмысқа қалдырады.

1984 жылы Нелли Эмилевна өз тағдырын П. Ф. Лесгафт атындағы Ленинград дене тәрбиесі институтымен және сол кезде бастамашы ғалым, кейін докторлық диссертациясының жетекшісі болған Марина Валентиновна Прохоровамен байланыстырады. Зиялы әулеттен шыққан, жоғары мәдениетті, мейірімділігі шексіз жан – Марина Валентиновна зерттеуші-ғалым және жоғары білімнің болашақ ұйымдастырушы ретінде Нелли Эмилевнаға үлкен ықпал етеді. Олар үлкен дос және ғылымда бір пікірлес болып кетеді. Олар көптеген адамдарға дейін «әлеуетті» зерттеудің болашағын болжайды, экономистердің, педагог-психологтардың зерттеу нысаны болады.

Нелли Эмилевнаның кәсіби қызметінде мансаптық баспалдақтардың барлық сатысынан өтеді. Доцент лауазымында Нелли Эмилевна теңдесі жоқ экспериментке сенімді қадам басады – педагогикалық институтының оқу үрдісіне педагогика бойынша «Тұтас педагогикалық үдеріс, педагогика тарихы, педагогикалық шеберлік» кіріктірілген курсын енгізеді. 80-ші жылдар батыл да шығармашыл идеялар үшін ең қолайлы уақыт болды: жаңашылдық білім саласының барлық деңгейіне тарап, ғылыми мектептердің дамуына ықпал етті. 1996 жылдан педагогика ғылымдарының жас докторы өзінің ғылыми мектебін қалыптастырып, аспиранттармен және ізденушілермен белсенді айналысады.

2002 жылдан бастап Н. Э. Пфейфер С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде жұмыс істейді. Университет ректоры Нелли Эмилевнаның тума көшбасшылық қабілеттеріне, мықты ерік қасиеттеріне және ұйымдастырушылық дарынына көңіл аударады және оған оқу ісі жөніндегі проректор лауазымын сеніп тапсырады. Бұл лауазымда Нелли Эмилевна жоғары білімді жаңашылдандыру, жоғары оқу орнының жоғары білімнің еуропалық кеңістігіне ену мәселелерін шешуге белсене кіріседі. Болон процесінің басым бағыттарын университет үрдісін ұйымдастыруда жүзеге асыру оның есімімен тікелей байланысты: бұл студенттердің үлгерімінің рейтинг жүйесі және сынақ бірліктері жүйесіне ауысу (кредиттер), оқу үрдісін ұйымдастыруды ақпараттандыру; модулдік білім беру бағдарламаларын енгізу, білім алушылардың академиялық жұмылдырылуы, жұмысқа орналастырылуы – осының бәрі оқу ісі жөніндегі проректор қызметі еңбегінің жемісі.

Нелли Эмилевна сауатты, қабілетті ұйымдастырушы, сонымен қатар танымал ғалым. Оның жетекшілігімен 1 докторлық, 1 PhD, 14 кандидаттық диссертация қорғалды. Бірнеше жылдар бойы ол Е. А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті жанындағы Бірлескен диссертациялық кеңесінің мүшесі болды. Әр жылдары (2004-2006, 2010-2014 жж.) ҚР Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің педагогика және психология бойынша саралау кеңесінің төрағасы болды. Жоғары біліктілік, бірбеткейлік және құзыреттілік еліміздің ғылыми бірлестігінде беделге ие болды. Мемлекет Н. Э. Пфейфердің педагогикалық ғылым мен жоғары білімнің дамуына қосқан еңбегін жоғары бағалады. Ол авторлар ұжымымен бірге Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі педагогика ғылымдары саласындағы үздік ғылыми зерттеулері мен жұмыстары үшін Ы. Алтынсарин атындағы ІІІ сыйлығын иеленді, «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға қосқан үлесі үшін» төсбелгісімен, «Ы. Алтынсарин» медалімен, «Астананың 10 жылдығы» медалімен, ҚР БжҒМ Құрмет грамоталарымен, педагогикалық кадрларды дайындаудың 40 жылдық мерейтойына байланысты Алғысхатпен, C. Торайғыров атындағы Алтын медалімен, «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» медалімен, «Павлодар облысына 75 жыл» медалімен, «Республиканың Мәжiлiс және маслихат депутаттарын сайлауда «Нұр Отан» партиясының сайлау науқанына белсендi қатысқаны үшін» Алғысхатпен марапатталды. 2010 жылдың 6 қыркүйегінен Н. Э. Пфейфер – Павлодар облысының Павлодар ауданының Құрметті азаматы. Проректор мен ғалымның азаматтық тұғыры да белсенді, ол –«Нұр Отан» партиясының облыстық филиалының Саяси кеңесінің мүшесі, «Нұр Отан» партиясының кезектен тыс XV съезінің Павлодар облысынан делегаты.

Жоғары рухани қағидаларға негізделген бірегей кәсіби қызмет, өзіне және басқаларға деген қатаң талапшылдық Н. Э. Пфейфердің өмірлік даналығымен және парасаттылығымен ұштасады. Тумасынан көшбасшы Нелли Эмилевнаның қолынан іс келеді және ол өз ісіне де, жанындағы адамдар үшін де жауапкершілікті алады. Елгезектік, әріптестеріне мұқият қатынас оның әрқашанда өз пікірлестері мен достарының жұмысқа қабілетті, кәсіби командасы бар екенін біледі, сонымен қатар олардан қатаң сұралатынын, бірақ басқалардың ренжітуіне жол бермейтінін де біледі.

Әйелге тән қасиеттер: сезімталдық, төзімділік, тыңдау және тыңдай білу қатаң талапшылдыпен және тапсырылған істі мүдірмей орындаумен ерекше ұштасады. Содан шығар, оның ер азамат әріптестері оны қатты сыйлайды және қадірлейді. Н. Э. Пфейфер қарым-қатынаста қарапайым емес, бірақ оны жақсы білетіндер, оның өз ісіне ерекше берілгендігін атап өтеді. Оның бойындағы қасиеттер бүгінгі күнде кездесе бермейді, сондықтан олар өте бағалы қасиеттер – мейірімділік пен сенімділік.

Нелли Эмилевна өз Университетіне берілген адам, оның болашағы үшін жұмыс атқарады, бәсекеге қабілетті және болашағы бар оқу орны ретінде оның даңқын қалай асыруды жақсы біледі.

55 жас – еңбек жолының қандай да бір нәтижесі бар жас, бірақ бұл, сонымен қатар есеп берудің жаңа нүктесі – ғылым мен жоғары мектептің одан арғы жетістіктері үшін берік негізі бар.

Нелли Эмилевнаға мықты денсаулық, адал еңбегінде жаңа табыстар тілейміз.


Краткий очерк научной, педагогической и общественной деятельности доктора педагогических наук,

профессора Н. Э. Пфейфер
Доктор педагогических наук, профессор, член АПН РК, действительный член Международной академии наук педагогического образования (МАНПО), член-корреспондент Академии акмеологических наук России Пфейфер Нелли Эмилевна отмечает свой юбилей. Это событие готовится отметить научная и педагогическая общественность не только Павлодарской области, но и всего Казахстана, настолько широко признание Нелли Эмилевны как учёного и руководителя.

Н. Э. Пфейфер родилась 5 августа 1959 года в селе Григорьевка Павлодарской области. Родители Нелли Эмилевны, как все немцы, депортированные в годы войны с Кавказа, претерпели все невзгоды и трудности, выпавшие им в суровом Казахстане. Но суровым в Казахстане был только климат. Радушие и помощь местного населения были бесценны для людей, потерявших практически всё. На долгие годы жизнь её родителей слилась с жизнью казахов. Они приняли и уклад, и традиции, и язык, бережно сохраняя немецкую культуру в семье, передавая её детям. Оттуда, из детства, из всей жизни истоки признания Нелли Эмилевны как истинной дочери казахского народа.

Жизнь на селе требовала большого труда, да и семья была немаленькая – пятеро детей. Отец от зари до зари на полях, в степи. Лидерские качества, требовательность к себе и людям, величайшая работоспособность – это от отца. От него маленькой Нелли передалась страсть к технике: автомобили навсегда станут главным увлечением её жизни.

Неуёмный, беспокойный характер, желание побороться и победить, быть первой, привели Нелли в 1973 г. в Ермаковский техникум физической культуры, по окончанию которого молодая учительница начала свою трудовую деятельность в Чернорецкой средней школе № 2. Надо сказать, что сельские школы советских времён были главной кузницей кадров. К их числу принадлежала и Чернорецкая школа. Нелли Эмилевна попала в сельский, увлечённый благородным делом просвещения и образования, педагогический коллектив. Именно в школе созрело осознанное желание заниматься педагогикой. С момента поступления Нелли Эмилевны в Павлодарский педагогический институт начался стремительный путь к вершинам профессионального педагогического труда и науки. Выпускницу-отличницу в 1983 г. оставляют работать на кафедре. В 1984 г. Нелли Эмилевна надолго связывает свою судьбу с Ленинградским институтом физической культуры им. П. Ф. Лесгафта и, с тогда ещё начинающим молодым учёным Мариной Валентиновной Прохоровой, ставшей впоследствии научным руководителем докторской диссертации. Марина Валентиновна – потомственный интеллигент, человек высокой культуры и безграничной доброты оказала огромное влияние на Нелли Эмилевну как на учёного-исследователя и на будущего организатора высшего образования. Они станут большими друзьями и единомышленниками в науке. Задолго до многих они спрогнозировали перспективу исследования «потенциала», исследования которого станет объектом учёных разных направлений: социологов, экономистов, педагогов-психологов.

В профессиональной деятельности Н. Э. Пфейфер прошла все ступени карьерной лестницы. В должности доцента Нелли Эмилевна уверенно идёт на беспрецедентный эксперимент – разрабатывает и внедряет в учёбный процесс Педагогического института интегрированный курс по педагогике «Целостный педагогический процесс, история педагогики, педагогическое мастерство». В 80-е годы было благоприятное время для самых смелых, творческих идей: новаторство распространилось на все уровни образования, тем самым способствуя созданию научных школ.

С 1996 г. молодой доктор педагогических наук формирует собственную научную школу, активно занимается с аспирантами и соискателями.

С 2002 г. Н. Э. Пфейфер работает в ПГУ им. С. Торайгырова. Ректор университета обратил внимание на врожденные лидерские способности, сильнейшие волевые качества, организаторский талант и доверил должность проректора по учебной работе. В этой должности Нелли Эмилевна активно включается в решение вопросов модернизации высшего образования, вхождения вуза в европейское пространство высшего образования. Реализация приоритетных направлений Болонского процесса в организации учебного процесса в университете напрямую связана с её именем: это рейтинговая система оценки успеваемости студентов и переход на систему зачётных единиц (кредиты), информатизация организации учебного процесса, внедрение модульных образовательных программ, академическая мобильность обучающихся, трудоустройство.

Нелли Эмилевна грамотный, способный организатор, признанный учёный. Под её руководством защищены – одна докторская, одна PhD, 14 кандидатских диссертаций. На протяжении нескольких лет была членом объединённого диссертационного совета при Карагандинском государственном университете им. Е. А. Букетова. В разные годы (2004-2006, 2010-2014гг.) была председателем экспертного совета по педагогике и психологии Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

Высокий профессионализм, принципиальность и компетентность снискали авторитет в научном сообществе стран. Государство по достоинству оценило вклад Н. Э. Пфейфер в развитие педагогической науки и высшего образования. Она, вместе с коллективом авторов, была удостоена ІІІ премии им. Ы. Алтынсарина «За лучшие научные исследования и работы в области педагогики», награждена нагрудным знаком «За заслуги в развитие науки Республики Казахстан», медалями: «Ы. Алтынсарина», «10 лет Астаны», Почётной грамотой МОН РК, Благодарственным письмом в связи с 40-летним юбилеем подготовки педагогических кадров в Павлодарской области. Н. Э. Пфейфер вручены: Золотая медаль им. С. Торайгырова, медали: «За заслуги перед областью», «Павлодарской области-75 лет», Благодарственное письмо «За активное участие в избирательной кампании партии «Нур Отан» по выборам депутатов Мажилиса и маслихатов республики». С 6 сентября 2010 г. Н. Э. Пфейфер – Почётный гражданин Павлодарского района Павлодарской области. У проректора и учёного активная гражданская позиция, она член Политического совета областного филиала партии «Нур Отан», делегат внеочередного XV съезда партии «Нур Отан» от Павлодарской области.

Необычайная профессиональная добросовестность, основанная на высоких нравственных принципах, строгая требовательность к себе и другим сочетаются у академика Н. Э. Пфейфер с жизненной мудростью и рассудительностью. Прирождённый лидер она умеет и берёт ответственность за дело и за людей, которые рядом с ней. Отзывчивость, внимательное отношение к коллегам объясняют то, что у неё всегда работоспособная, профессиональная команда единомышленников, друзей, которые знают: спросят строго, но другим в обиду не дадут.

Женские качества: интуиция, терпение, способность слушать и слышать удивительным образом сочетаются с жёсткой требовательностью и беспрекословностью в исполнении поручённого дела, поэтому к ней испытывают уважение и признают её авторитет коллеги-мужчины. Нелли Эмилевна не проста в общении, но те, кто её хорошо знают, отмечают необыкновенную преданность делу. В ней есть качества, редкие в наши дни и поэтому очень ценные – благородство и надёжность.

Нелли Эмилевна предана своему Университету, всегда работает на перспективу и хорошо знает, как приумножить славу вуза в качестве конкурентоспособного и престижного.

55 лет – возраст, когда есть результат трудовой деятельности, но это и новая точка отсчёта – есть твёрдая база для дальнейших свершений в науке и высшей школе.

Пожелаем Нелли Эмилевне крепкого здоровья, новых успехов в её благородном труде.Short outline of scientific, pedagogical

and social activities of H.S.D., professor N. E. Pfeifer
Doctor of pedagogical science, professor, member of Pedagogical Sciences’ Academy of Kazakhstan Republic, current member of the International Academy of Pedagogical Education, corresponding member of Russian Acmeological Science’s Academy Pfeifer Nelly Emilevna celebrates her anniversary. This event prepares to celebrate the scientific and educational community, not only of the Pavlodar region, but also of the whole Kazakhstan, so widely Nelly Emilevna is recognized as a scientist and manager.

Pfeifer N. E. was born on the 5th of august 1959 in the Grigorievka village, Pavlodar region. Nelly Emilevna’s parents as all Germans were deported from Caucasus during World War and suffered all the hardships and difficulties which fell on them in the severe Kazakhstan. But in Kazakhstan severe was only climate. Hospitality and support of the local population was priceless for people who have lost almost everything. For many years Nelly’s parents’ life has merged with Kazakh’s life. They accepted Kazakh lifestyle, traditions and language, carefully preserving German culture in the family by passing it to her children. Thence, from childhood, from the origins of all life today Nelly Emilevna is recognized as a true daughter of the Kazakh people.

Life in the village demanded great labor, and her family was rather big - 5 children. Her father from dawn to dusk was working in the fields and steppe. She inherited from her father leadership qualities, demands on herself and others and great working capacity. Nelly’s father left her great passion for technology: cars are main hobby of her life.

Irrepressible, restless nature, desire to compete and win, to be the first led Nelly in 1973 to Yermakov College of Physical Education. After graduating College young teacher, Nelly, started her career in the Chernoretsk High School № 2. It should be said that rural schools of Soviet times were the main source of manpower. Chernoretsk School was one of these sources. Nelly Emilevna got into rural, passionate about noble work of enlightenment and education, pedagogical staff. While working in the school a conscious desire to be engaged pedagogy has appeared. After entering in Pavlodar Pedagogical Institute Nelly Emilevna has started her way to the heights of professional pedagogical work and science. After graduating Institution in 1983 Nelly was invited to work in the department. In 1984 Nelly linked her fate with Leningrad Institute of Physical Culture named after P. F. Lesgaft and with young scientist Marina Valentinovna Prohorova, who afterwards became her scientific supervisor of her doctoral dissertation. Marina Valentinovna - the hereditary intellectual, person of high culture and boundless kindness had a huge impact on Nelly Emilevna as a research scientist and future manager of the higher education. Soon they became great friends and adherents in science. Long time before others they predicted high perspectives of "potential" study, which will be the object of study of scientists from various fields: sociologists, economists, educators, psychologists.

In professional work Nelly Emilevna passed all stages of the career ladder. Even being an associate professor Nelly Emilevna makes an unprecedented experiment - she developed and implemented into educational process of Pedagogical Institute integrated course in pedagogy: "Integral pedagogical process, history of pedagogy, pedagogical skills". 80s were generally great time for the most daring and creative ideas: innovation has spread to all levels of education, thus helping to create different scientific schools. Since 1996, a young doctor of pedagogical sciences creates her own scientific school and actively engages with post-graduate students.

Since 2002, Pfeifer works at PSU named. S. Toraigyrov. Rector of the University paid attention to the innate leadership skills, strong will and management abilities of Nelly Emilevny and entrusted her position of vice-rector on Academic Issues. In this position, Nelly Emilevna actively involves into process of modernization of higher education, entering of the University into the European Higher Education Area. Implementation of the Bologna process’ priority directions in the educational process at the University is directly connected with her name: students’ knowledge assessment rating system and transition to the credits system; informatization of the educational process, the introduction of modular educational programs, students’ academic mobility, employability is merit of vice-rector on academic issues activity. Under her supervision 1 doctorate, 1 PhD doctorate, 14 master's theses have been defended. For several years, was a member of the combined dissertation Board at the Karaganda State University named after E. A. Buketov. In different years (2004-2006, 2010-2014.) was Chairman of the Expert Council on pedagogy and psychology of the Committee on Control of Education and Science of RK. High level of professionalism, integrity and competence won authority in the scientific community. Our country appreciated N. E. Pfeiffer’s contribution to the development of pedagogical science and high education. She, along with group of authors, was awarded the Third Prize named after I. Altynsarin "For the best research and work in the field of pedagogy", awarded breast signs "For merits in development of science of the Kazakhstan Republic ", Medal "I. Altynsarin", medal "10 years of Astana", Certificate of Merit of the KR MES, Letter of Gratitude in connection with the 40th anniversary of teacher training. Gold medal of S. Toraygyrov, the medal "For Merits before Area", the medal "The Pavlodar Region is 75 Years Old", and the letter of thanks "For active participation of election campaign of “Nur Otan” party at elections of deputies of Mazhilis and maslikhats of the republic". Since September 6, 2010 N. E. Pfeifer – is honorary citizen of Pavlodar region. Vice Rector and scientist is an active citizen, she is a member of the Political Council of the "Nur Otan" party’s regional branch, delegate of XV extraordinary Congress of "Nur Otan" party from the Pavlodar region.

Extraordinary professional integrity based on high moral principles, strict demands on herself and others is conjoined with vital wisdom and discernment. A natural leader she is able to take responsibility for the business and for the people who are next to her. Responsiveness, attention to colleagues that is why she always has workable, professional team of adherents, friends who know: that they will be asked strictly, but never will be given to offend to others.

Such feminine qualities as intuition, patience, ability to listen and hear are amazingly combined with high requirements and implicitly in the performance of assigned duties. Perhaps that is why she is respected and her authority is recognized by male colleagues. N. E. Pfeifer is not easy person to communicate, but those who know her well point out her extraordinary dedication. She has rare quality for nowadays and therefore very valuable - the nobility and reliability.

Nelly Emilevna is devoted to her University, always work for the future and knows how to increase the university glory as a competitive and prestigious place to work and study.

55 years - the age when the result of work is obvious, but it is a new benchmark - there is a solid basis for further achievements in science and higher education.

Let's wish Nelly Emilevna strong health and new successes in her noble work.


Педагогика ғылымдарының докторы, профессор

Н. Э. Пфейфердің ғылыми еңбектерінің тізімі
Список научных трудов доктора педагогических наук,

профессора Н. Э. Пфейфер
List of research works of H.S.D., professor N. E. Pfeifer
Профессионально-педагогический потенциал специалиста по физической культуре и его формирование в условиях высшего педагогического образования : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 – теория и методика физ. восп., спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры / Н. Э. Пфейфер. – СПб. : [б. и.], 1996. – 39 с.
Профессионально-педагогический потенциал педагога: монография. – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2003. – 198 с.
Ғылыми конференция материалдары
Материалы научных конференций
Materials of scientific conferences
1988-1990

Новаторство в деятельности педагога-организатора массовой физкультурно-оздоровительной работы / М. В. Прохорова // Тезисы докл. Всесоюз. науч. конф. «Комсомол, физическое и нравственное совершенствование молодежи» / МОГИФК; под ред. А. Н. Воробьева. – Малаховка, 1988. – С. 89-90.


Особенности деятельности педагога-организатора массовой физкультурно-оздоровительной работы и их учет в подготовке студентов ИФК // Тезисы докл. Всесоюз. науч. конф. «Проблемы подготовки и повышения квалификации кадров по физической культуре и спорту в свете перестройки высшей школы» / ГЦОЛИФК. – М., 1988. – Ч. I. – С. 12-13.
Формирование профессионально-педагогической компетентности учителей физической культуры сельских школ / В. И. Лебедева, Ж. С. Антихович; Гурьевский пед. ин-т // Материалы респ. конф. «Совершенствование подготовки будущего учителя к работе в условиях сельской школы». – Гурьев, 1990. – С. 93-94.
Организация самообразования студентов в системе непрерывного образования в вузе / В. И. Лебедева, М. В. Прохорова; М-во нар. образования КазССР // Тр. межвуз. регион. науч.-метод. конф. «Проблемы качества учебного процесса». – Алма-Ата, 1990. – С. 402-403.
Профессиональное самообразование педагога-организатора как звено непрерывного образования в вузе / М. В. Прохорова; М-во нар. образования КазССР // Тр. межвуз. регион. науч.-метод. конф. «Проблемы качества учебного процесса». – Алма-Ата, 1990. – С. 386-387.
1991

О конструировании содержания интегрированного курса «Педагогика» / В. К. Омарова, Е. И. Бурдина; Павлодарский пед. ин-т // Материалы межвуз. науч.-метод. конф. «Новое педагогическое мышление и актуальные проблемы высшего образования». – Павлодар, 1991. – С. 17-19.


О содержании интегрированного курса «Педагогика» / В. К. Омарова, Е. И. Бурдина; Целиноградский ГПИ // Материалы вторых Сейфуллинских чтений «Социально-экономические проблемы развития общества на современном этапе». – Целиноград, 1991. – Т. 2. – С. 59-61.
Организация самообразования студентов в процессе формирования профессиональной компетентности / Е. И. Бурдина; Целиноградский ГПИ // Тезисы докл. науч.-метод. конф. «Культурообразующая роль школы». – Целиноград, 1991. – С. 159-160.
Организация физического воспитания с трудными подростками в условиях спец. ПТУ / В. И. Лебедева, Е. В. Бронский; Каз. Респ. совет ВДФСО профсоюзов // Материалы второй науч.-практ. конф. «Физическая культура, здоровье, труд». – Алма-Ата, 1991. – С. 93-94.
Совершенствование работы сельской школы по профессиональной социальной ориентации учащихся / Е. И. Бурдина; Павлодарский пед. ин-т // Материалы межвуз. науч.-метод. конф. «Новое педагогическое мышление и актуальные проблемы высшего образования». – Павлодар, 1991. – С. 54-56.
1993, 1994

Использование гностического потенциала учителя физической культуры в процессе подготовки студентов к профессионально-педагогической деятельности / Е. И. Бурдина // Современные проблемы физкультурного образования учащейся молодежи: тезисы Респ. науч.-метод. конф. по современным проблемам физического образования учащейся молодежи. – Уральск, 1993. – Ч. 1. – С. 163-165.


Конструирование содержания интегрированного курса «Педагогика» на факультете физической культуры / В. К. Омарова, Е. И. Бурдина; Уральский ордена «Знак почета» ПИ им. А. С. Пушкина // Тезисы докл. Респ. науч.-метод. конф. «Современные проблемы физкультурного образования учащейся молодежи». – Уральск, 1993. – Ч. I. – С. 142-144.
Потенциальные возможности процесса подготовки студентов к воспитательной работе в ДЮСШ / Т. И. Клименко; Уральский ордена «Знак почета» ПИ им. А. С. Пушкина // Тезисы докл. респ. науч.-метод. конф. «Современные проблемы физкультурного образования учащейся молодежи. – Уральск, 1993. – Ч. I. – С. 90-92.
Проблемы формирования профессионально-педагогического потенциала специалиста по физической культуре в условиях высшего педагогического образования / М. В. Прохорова, Е. И. Бурдина; ВКГУ // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы профессионализма деятельности в системе подготовки и переподготовки специалистов». – Усть-Каменогорск, 1994. – С. 101-102.
1995

Изучение педагогических идей Древнего Востока как составной части мирового педагогического наследия / Е. И. Бурдина // Материалы науч.-практ. конф. – Экибастуз, 1995.


Проблема формирования профессионально-педагогического потенциала специалиста по физической культуре в условиях высшего педагогического образования / М. В. Прохорова, Е. И. Бурдина; ГАФК им. П. Ф. Лесгафта // Тезисы докл. науч.-практ. конф. «Педагогический профессионализм в сфере физической культуры и его формирование в системе высшего образования». – СПб., 1995. – С. 63-64.
Проблемы формирования профессионализма специалиста по физической культуре в условиях высшего педагогического образования / Е. И. Бурдина // Рынок и проблемы подготовки педагогических кадров : сб. ст. регион. науч.-практ. конф. – Караганда, 1995. – С. 159-162.
Профессионально-педагогический потенциал специалиста по физической культуре / М. В. Прохорова, Е. И. Бурдина; ГАФК им. П. Ф. Лесгафта // Тезисы докл. науч.-практ. конф. «Педагогический профессионализм в сфере физической культуры и его формирование в системе высшего образования». – СПб.,1995. – С. 99-100.
Резервы профессионально-педагогического потенциала специалиста по физической культуре / Гос. ком. РФ по высшему образованию; Комитет по физич. культуре и спорту Калининградской обл., Калинингр. ГУ // Тезисы докл. науч.-практ. конф. «Совершенствование системы подготовки специалистов физической культуры и спорта». – Калининград, 1995. – С. 30.
Требования к профессионализму специалиста по физической культуре и спорту / М. В. Прохорова, В. Н. Прохоров; ГАФК им. П. Ф. Лесгафта // Тезисы докл. науч.-практ. конф. «Педагогический профессионализм в сфере физической культуры и его формирование в системе высшего образования». – СПб., 1995. – С. 3-4.
Формирование воспитательного потенциала в системе общей педагогической подготовки специалистов по физической культуре / Е. И. Бурдина; ГАФК им. П. Ф. Лесгафта // Тезисы докл. науч.-практ. конф. «Педагогический профессионализм в сфере физической культуры и его формирование в системе высшего образования». – СПб.,1995. – С. 101-102.
Формирование профессионально-педагогической компетентности студентов в условиях спецкурса / М. В. Прохорова; ГАФК им. П. Ф. Лесгафта // Педагогический профессионализм в сфере физической культуры и его формирование в системе высшего образования : мат. межвуз. науч.-практ. конф. – СПб., 1995. – С. 33-36.
1996

Использование активных форм обучения в целях нравственного воспитания студентов / М. В. Прохорова, О. Н. Смищенко; ГАФК им. П. Ф. Лесгафта // Тезисы докл. межвуз. науч.-практ. конф. «Педагогическая позиция специалиста по физической культуре и спорту». – СПб., 1996. – С. 19-22.


Проблема развития профессионального потенциала будущих педагогов / М. В. Прохорова; Межпарламентская Ассамблея государств участников СНГ, СПбГУ // Тезисы Междунар. науч. конгресса «Народы Содружества независимых государств накануне третьего тысячелетия: реалии и перспективы». – СПб., 1996. – С. 114-116.
Психофизиологический потенциал специалиста физической культуры в педагогической самореализации / С. И. Филимонова; ГАФК им. П. Ф. Лесгафта // Материалы межвуз. науч.-практ. конф. «Физкультурное образование: проблемы и перспективы». – СПб., 1996. – С. 30-31.
Совершенствование педагогической подготовки студентов в процессе изучения курса «Управление физкультурным движением» / М. В. Прохорова; ГАФК им. П. Ф. Лесгафта // Тезисы докл. межвуз. науч.-практ. конф. «Педагогическая позиция специалиста по физической культуре и спорту». – СПб., 1996. – С. 3-7.
Учет соционических типов тренеров по гимнастике в педагогической самореализации / С. И. Филимонова, Т. Беломоина; ГАФК им. П. Ф. Лесгафта // Материалы межвуз. науч.-практ. конф. «Физкультурное образование: проблемы и перспективы». – СПб., 1996. – С. 38-39.
Формирование организаторского потенциала в процессе прохождения педагогической практики в клубах по месту жительства / Е. И. Бурдина; ГАФК им. П. Ф. Лесгафта // Материалы межвуз. науч.-практ. конф. «Физкультурное образование: проблемы и перспективы». – СПб., 1996. – С. 118-122.
Формирование профессионального потенциала будущих специалистов физической культуры / М. В. Прохорова, Е. И. Бурдина; ГАФК им. П. Ф. Лесгафта // Материалы межвуз. науч.-практ. конф. «Физкультурное образование: проблемы и перспективы». – СПб., 1996. – С. 44-45.
Формирование профессионального потенциала специалиста по физической культуре / ГАФК им. П. Ф. Лесгафта // Материалы межвуз. науч.-практ. конф. «Физкультурное образование: проблемы и перспективы». – СПб., 1996. – С. 42-43.
Цена как основной показатель педагогической самореализации физической культуры / С. И. Филимонова, И. Гольм; ГАФК им. П. Ф. Лесгафта // Материалы межвуз. науч.-практ. конф. «Физкультурное образование: проблемы и перспективы». – СПб., 1996. – С. 32-33.
1997-2000

Исследования профессионально-педагогического потенциала специалиста по физической культуре / ГАФК им. П. Ф. Лесгафта // Материалы межвуз. науч.-практ. конф. «Вопросы становления и самореализации специалиста: психопедагогический аспект». – СПб., 1997. – С. 6-7.


Инновационные подходы к развитию образовательных систем / Е. И. Бурдина, В. К. Омарова // Ертiстiң Павлодар өңiрi: тарихы мен қазiргi кезең = Павлодарское Прииртышье: история и современность: мат. регион. науч. конф., посвящ. 60-летию Павлодар. обл., 10-11 дек. / ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 1998. – С. 28.
Диагностика готовности к управленческой деятельности как основное средство выявления и коррекции потенциальных возможностей специалиста // «Ғылым және білім – аймақтық даму стратегиясында» атты респ. ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары = Материалы респ. науч.-практ. конф. «Наука и образование в стратегии регионального развития» / С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Павлодар, 1999. – Ч. 2. – С. 169-170. – На рус. и нем. яз.
Проблема общения в управлении образованием / Е. И. Бурдина // Материалы науч.-практ. конф. «Образовательная система и социально-экономическое развитие Казахстана» / Ун-т «Туран». – Алматы, 2000. – С. 67-71.
2001-2005

12 лет для всех, но в разных школах / Е. И. Бурдина; ПаУ // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Социальные и экономические аспекты развития региона». – Павлодар, 2001. – С. 54-55.


Мониторинг как средство повышения качества учебного процесса в вузе / С. В. Курилкина // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы качества подготовки специалистов». – Усть-Каменогорск, 2001.
Роль модульно-рейтинговой системы в формировании выпускника высшей школы / М. Б. Бирюкова // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы качества подготовки специалистов». – Усть-Каменогорск, 2001.
Использование активных форм и методов обучения в процессе психологической подготовки студентов педагогического вуза / В. К. Омарова, Р. Н. Демиденко, Е. И. Бурдина // Павлодар облысында жоғары бiлiмдi мұғалiм кадрларын даярлаудың 40-жыл. арналған «Қазақстан Республикасында педагогикалық бiлiмдi дамытудың өзектi мәселелерi» атты Респ. ғылыми-тәжiрибелiк конф. материалдары = Материалы респ. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы развития педагогического образования в РК», посвящ. 40-летию подготовки пед. кадров с высшим образованием в Павлодарской области / С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Павлодар, 2002. – Т. 1. – С. 21-30.
Личностный потенциал педагога // Материалы междунар. конф. «Проблемы повышения конкурентоспособности специалистов на рынке труда». – Джезказган, 2002.
Личностный потенциал педагога // Қазiргi қазақ мектебiнiң өзектi мәселелерi : ғылыми еңбектер жинағы. – Алматы, 2002. – С. 22-26.
Отражение принципов непрерывного профессионального образования в содержании учебников и УМК / Е. И. Бурдина // «Сұлтанмахмұт тағылымы» : респ. ғылыми-теориялық конф. материалдары = Материалы респ. науч.-теорет. конф. «Торайгыровские чтения» / С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Павлодар, 2003. – Т. 4. – С. 233-240.
Современные проблемы подготовки профессионально-педагогических кадров в области физической культуры и спорта / Л. И. Струценко, М. В. Семенова; КазАСТ // Материалы VIII Междунар. науч. Конгресса «Современный Олимпийский спорт и спорт для всех». – Алматы, 2004. – С. 143-145.
Общие и частные аспекты модернизации образования в условиях многоуровневой непрерывной системы / Е. И. Бурдина; ПГУ им. С. Торайгырова //«Колледж – ЖОО» жүйесiндегi үздiксiз кәсiби бiлiм беру = Непрерывное образование в системе «Колледж-ВУЗ»: респ. ғылыми-практикалық конф. материалдары. – Павлодар, 2005. – Т. 1. – С. 44-50.
Формирование профессиональной компетентности будущих педагогов как условие подготовки конкурентоспособных специалистов / М. В. Семенова // Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. «Динамика научных достижений – 2005». – Днепропетровск, 2005. – Т. 35 : Проблемы подготовки специалистов. – С. 7-12.
2006-2009

Информатизация учебного процесса на объектах системы высшего образования / Е. У. Жуматаева // Труды международной конференции «Вычислительные и информационные технологии в науке, технике и образовании». – Павлодар, 2006. – Т. 2. – С. 138-143.


Мониторинг качества образования как условие модернизации высшей школы / Е. И. Бурдина // Материалы 4-ой Междунар. конф. «Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки специалистов». – Красноярск, 2006. – С. 75-79.
Психолого-педагогические условия организации комплекса «лицей-вуз» с целью развития творческого потенциала учащихся / Е. И. Бурдина, К. К. Жумадирова // Интеллектуальная и творческая одаренность. Междисциплинарный подход: сб. науч. тр. по мат. Открытого Междунар. науч.-метод. семинара, 2-9 апреля 2006 г., Чехия, г. Прага / под общ. ред. В. В. Альминдерова, Р. А. Утеевой; ТГУ. – Тольятти, 2006. – С. 56-60.
Синдром эмоционального выгорания как предпосылка развития профессиональных деформаций личности педагога / М. В. Семенова // I педагогикалық оқулары : Қазақ ССР ағарту iсiнiң үздiгi Молдабекова Р. А. тағзым етуге арналған ғылыми-практ. конф. материалдары, 2006 ж. 19-20 қазан: 2 томдығы. – Павлодар, 2006. – Т. 1. – С. 59-65.
Природа и структура творческого потенциала / Е. И. Бурдина // Педагогические системы развития творчества: мат. 6-й Междунар. науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 2007. – Ч. II. – С. 73-77.
Стратегия воспитания и образования в суверенном государстве Казахстан / Е. И. Бурдина // Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: мат. междунар. науч. конф. / отв. ред. А. А. Романов; РГУ им. С. А. Есенина. – Рязань, 2007. – Т. 1. : Педагогика. – С. 211-215.
Пути реализации основных приоритетов по повышению благосостояния народа Казахстана в свете задач, поставленных президентом РК Н. А. Назарбаевым в послании народу Казахстана (6 февраля 2008 г.) / Е. И. Бурдина // Республика Казахстан и мировое образовательное пространство: мат. междунар. науч.-практ. конф., 12 марта 2008 г. / под науч. ред. Т. С. Садыкова; КазНПУ им. Абая. – Алматы, 2008. – С. 302-307. – Секция : «Создание эффективной инфраструктуры образования Казахстана: история и современность».
Preconditions of stability of performing actions of students-musicians / E. I. Burdina, N. J. Pigovaeva // Қазақстан және әлем тiлдерi : халықаралық ғылыми-практ. конф. / С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Павлодар, 2009. – Р. 192-195. – Пер. загл. : Казахстан и мировые языки = Kazakhstan and the World Languages = Kasachstan und die WeltsprachenKazakhstan and the World LanguagesKasachstan und die Weltsprachen.
Опыт формирования единой информационно-образовательной среды Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова / Ж. К. Нурбекова, А. Ж. Асаинова // Единая образовательная информационная среда: проблемы и пути развития: мат. VIII междунар. науч.-практ. конференции-выставки. – Томск, 2009.
Организация самостоятельной работы и контроля знаний студентов в зарубежных вузах / С. Р. Худиева // Сравнительная педагогика: тенденции развития системы образования в Казахстане и в мире: II респ. науч.-практ. конф. – Алматы, 2009.
Роль казахской интеллигенции в формировании интеллектуальной нации // «II педагогикалық оқулары : 2 томдығы : Қазақ ССР ағарту iсiнiң үздiгi Молдабекова Р. А. тағзым етуге арналған ғылыми-практ. конф. материалдары, 2009 ж. 6 қараша. – Павлодар, 2009. – Т. 1. – С. 51-59.
2010-2013

Рефлексивные возможности обучающихся в музыкально-педагогическом процессе / Е. И. Бурдина, Н. Ю. Пиговаева // V Торайғыров оқулары атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары = Материалы междунар. науч.-теорет. конф. «V Торайгыровские чтения» / МОН РК; ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2010. – Т. 2.


Классификация наиболее актуальных ошибочных действий в учебном музыкально-техническом процессе / Е. И. Бурдина, Н. Ю. Пиговаева // Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған жас ғалымдар, студенттер мен мектеп оқушыларының «XI Сәтбаев оқулары» халықаралық ғылыми конференциясының материалдары = Материалы междунар. науч. конф. молодых ученых, студентов и школьников «XI Сатпаевские чтения», посвящ. 20-летию независимости Республики Казахстан / С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Павлодар, 2011. – Т. 29. – С. 107-114.
Педагогические условия формирования профессионально-педагогического потенциала педагога профессионального обучения / Р. К. Ержанова // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Вопросы совершенствования профессионально-технического образования в центрально-азиатских республиках». – Туркистан, 2011.
Typology of mistakes and quality standard of action in educational musical-performing activity / N. E. Pfeifer, Ye. I. Burdina, N. Yu. Pigovayeva // Труды респ. науч.-практ. конф. «Обновленный Казахстан в мировом пространстве: достижения и перспективы развития». – Шымкент, 2012. – Т. 2.
Эмоциональная стабильность как феномен межличностного взаимодействия / О. А. Колюх // Материал за VIII международна научна практична конференция «Найновите научни постижения - 2012», 17-25 марта 2012 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. – Т. 21 : Психология и социология.
Түбірге сіңіскен өлі жұрнақтардың есебінен пайда болған варианттар / Д. Б. Әбікенова, А. Ербол, А. Б. Әбішева // С. Торайғыровтың 120 жылдығына арналған «VІ Торайғыров оқулары» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары = Материалы междунар. науч.-теорет. конф. «VІ Торайгыровские чтения», посвящ. 120-летию С. Торайгырова / С. Торайғыров атындағы ПМУ. – Павлодар, 2013. – Т. 2. – 398-402 б.
Мерзімді басылымдар мен жинақтардағы жариялымдары
Публикации в периодических изданиях и сборниках
Publications in periodicals and collected volumes
1987-1998

Профессиональная деятельность педагога-организатора в сфере физической культуры / М. В. Прохорова // Теория и практика физич. культуры. – 1987. – № 8. – С. 14-16.


Деятельность педагога-организатора массовой физической культуры по месту жительства // Проблемы истории и организации физической культуры на современном этапе : сб. науч. тр. / ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1988. – С. 55-58.
Студент – массовой физической культуре // Физич. культура в школе. – 1988. – № 7. – С. 37.
Формирование управленческой компетентности студентов в процессе изучения курса «Массовая физкультурно-оздоровительная работа и туризм» / М. В. Прохорова // Теория и практика физич. культуры. – 1989. – № 10. – С. 10-12.
Активизация роли классных руководителей во внедрении физической культуры в жизнь школьников / М. В. Прохорова // Проблемы перестройки массовой физической культуры : сб. науч. ст. / Каз. ИФК. – Алма-Ата, 1990. – С. 33-37.
Вопросы полифуркации в истории педагогики (сельскохозяйственный уклон) / Е. И. Бурдина; Акмолинский университет // Вестник Акмолинского университета. – 1995.
Концептуальные подходы к исследованию профессионально-педагогического потенциала личности / ГАФК им. П. Ф. Лесгафта // Современные проблемы теории и практики физической культуры: взгляды, идеи, концепции: сб. науч. тр. – СПб., 1997. – С. 20-22.
Проблема профессионально-педагогического потенциала в психолого-педагогической литературе / ГАФК им. П. Ф. Лесгафта // Оптимизация педагогической подготовки студентов в вузах физической культуры.: сб. науч. ст. каф. педагогики ГАФК им. П. Ф. Лесгафта и каф. физич. культуры ГИЭА / под общ. ред. д-ра пед. наук, проф. А. А. Сидорова. – СПб., 1998. – С. 23-27.
Концепция исследования личностного потенциала специалиста // ПМУ ғылыми жазбалары = Ученые записки ПГУ. – 1998. – № 2-3. – С. 132-137.
2001-2003

Каталог: images -> stories -> pdf
pdf -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
pdf -> С. торайғыров атындағы павлодар
pdf -> Жұмыс Бағдарламасы (бұдан әрі Бағдарлама) «№5 Балалар мен жасөспірімдердің мамандандырылған олимпиадалық резерв спорт мектебі»
pdf -> Бағдарламасы 6М010300 «Педагогика және психология»
pdf -> ТүсуГе арналған емтихан бағдарламасы
pdf -> Қабылдау емтиханы бағдарламасы
pdf -> МагистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы
pdf -> Г. К. Шахажанова 20 ж
pdf -> Бюллетень «Новые книги» Вып. 4 Павлодар 2014 Құрастырушылардан


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу