Рабочая учебная программа Мамандық: 5В080700 орман қорлары және орманшылық Оқу түрі: күндізгі Курс: 1 Семестр: 1 Кредит саны: 3Дата17.06.2018
өлшемі260 Kb.
түріРабочая учебная программа
Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Сәулет-құрылыс факультетінің деканы

Б. Нұхаева

_____________2014 ж.


МАТЕМАТИКА

Жұмыс оқу бағдарламасы

МАТЕМАТИКА

Рабочая учебная программа

Мамандық: 5В080700 – орман қорлары және орманшылық

Оқу түрі: күндізгі
Курс: 1

Семестр: 1

Кредит саны: 3

Сағат саны: 135

Дәрістер: 5

Тәжірибелік сабақтар: 10

СӨЖ: 105

СОӨЖ: 15


Емтихан: 1 семестр

Өскемен


Усть-Каменогорск

2014


Жұмыс оқу бағдарламасы 5В080700 – орман қорлары және орманшылық мамандығындағы студенттерге арналып, Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты (типтік оқу бағдарламасы) негізінде «Жоғары математика» кафедрасында дайындалды.

Жоғары математика кафедрасының отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі Н. Хисамиев

____________________ж. №____ хаттама
5В080700 – орман қорлары және орманшылық мамандығы бойынша бакалаврларды шығарушы «Орман ресурстары, ағаш өңдеу және қайта өңдеу өндірісінің технологиялары» кафедраларымен келісілді.


Кафедра меңгерушісі А. Асангалиев


Сәулет-құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.
Төраға
______________________ ж. №____ хаттама
Дайындаған

доцент П. Бейсебай

Норма бақылаушы Т. Тютюнькова

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ
семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

Дәріс

Семинар. (тәжір.)

оқу

Зертханал оқу

СОӨЖ

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сыртай оқу түрі

1

3

5

10

-

15

30

105

135

экзамен

2. ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ2.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы
Қазіргі таңдағы ғылым мен техниканың дамуы барысында зерттеу, үлгілеу және жобалау жұмыстарында математикалық әдістердің алатын орны ерекше.

Болашақ маман үшін математикалық ойлар, ұғымдар, түрлі әдістермен шешу - бұл пәнді тиянақты оқып-үйренуді қажет етеді.

Математика инженерлік –техникалық зерттеулерде өте маңызды қызмет атқарады. Ол тек сандық есептеулер ғана емес, сонымен қатар зерттеулер әдісі және ұғымдар, мәселелерді анағұрлым қалыптастырудың құралы да болып табылады.

Жоғары оқу орнында математика пәнін оқытуда студенттер қолданбалы мәселелерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерімен танысады.

Математика курсы - болашақ маманның математикалық білімінің негізі. Берілген курс математиканың келесі бөлімдерінен тұрады: алгебра элементтері және аналитикалық геометрия және математикалық талдаудың негіздері.
2.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері
Жоғары оқу орнында математиканы оқытудың мақсаты:


 • студенттерді қолданбалы мәселелерді шешуге қажетті математикалық ақпараттың негіздерімен таныстыру;

 • студенттердің логикалық және алгоритмдік ой жүйесін, қабілетін дамыту, математикалық әдебиеттерді және оның қолданбаларын өз бетімен оқып үйрену машығын қалыптастыру болып табылады.

Математика пәні бойынша тәжірибелік сабақтарда болашақ маманның қызметіне байланысты аса күрделі емес қолданбалы математикалық мәселелердің жобасын құрастыру мен талдау машықтарын қалыптастырып дамыту қажет.

Математика курсын игергенде студент: • мамандыққа байланысты қолданбалы есептерді шешудің негізгі ұғымдар мен әдістерін;

 • сызбалар мен сұлбаларды түсіну, сөздік мәтіндерді математикалық өрнектерге келтіре білуді;

 • әртүрлі шамаларға амалдар қолдану және олардың ретін бағалауды;

 • сызықтық теңдеулер жүйелерін жуықтап шешудің әдістерін;

 • анықталған интегралды жуықтап есептеу жолдарын, шешімнің дұрыстығын бақылау әдістерін білуге міндетті.


2.3 Пәнді меңгеру нәтижелері
Білімі:

Білім алушылар • технологиялық үрдістерді жетілдірудің мақсатын және міндеттерін;

 • маман жұмысына қатысты мәселелердің математикалық жобасын құрастыру мен талдау машықтарын қалыптастыруды, қолдануды және реттеуді, бағалауды білуге тиіс.

Дағдылары:

 • әр түрлі технологиялық үрдістердің жобасын құрастыру;

 • үрдістердің физика-математикалық бағыттылығын бағалау;

 • зерттеудің нақты міндеттері негізінде технологиялық үрдістер әдістерін таңдау.

Құзыреттері:

Түйінді құзыреттер • қажетті деректерді жинау, талдау және қорытындылау;

 • меңгерілген ғылыми-жаратылыстану және арнайы білім негізінде бақылау жұмыстары міндеттерін тұжырымдау;

 • кәсіби қызметте пәндердің негізгі заңдарын қолма-қол бейімдеу қабілеті, мамандыққа қатысты зерттеулерді орындау кезінде заманауи ақпараттық технологияларды, математикалық талдау және үлгілеу әдістерін қолдану қабілеті;

 • зерттеулерде іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті;

 • өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті болып табылады.


2.4 Пререквизиттар
Аталған курс мектептен алынатын математика курсы білімінің негізінде енгізілген.
2.5 Постреквизиттар
Математикалық білімдер машина жасау мамандығы бойынша арнайы пәндерді оқытуда, қолданбалы сипатты есептердің математикалық пішінін талдаудың және құрудың негізі болады.
3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырып атаулары

Көп еңбекті қажет ететін пән,сағат

Оқу түрі

күндізгі

1

2

Дәрістік сабақтар

1 Матрицалар және анықтауыштар. Матрицаның рангісі. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі (САТЖ). Векторлар. Векторлардың скалярлық, векторлық және аралас көбейтінділері.

1

2 Сызықтық геометриялық объектілері. Жазықтықтағы түзу. Жазықтық, кеңістіктегі түзу. Екінші ретті қисықтар. Математикалық талдауға кіріспе. Функция, оның берілу тәсілдері. Сандық тізбек және оның шектері. Функцияның шегі.

1

3 Шексіз аз және шексіз үлкен шамалар. Анықталмағандықтар. Тамаша шектер. Шексіз аз (үлкен) шамаларды салыстыру. Функцияның үзіліссіздігі. Функцияның үзіліс нүктелері. Кесіндідегі үзіліссіз функциялар Бір айнымалы функцияның туындысы. Туынды және оның механикалық және геометриялық мағынасы. Дифференциалдау ережелері. Күрделі функцияның туындысы. Кері, айқындалмаған және параметрлік түрде берілген функциялардың туындылары. Логарифмдік дифференциалдау. Жоғарғы ретті туындылар. Функцияның дифференциалы. Дифференциалданатын функциялар туралы теоремалар.

1

4 Анықталмағандықты айқындаудың Лопиталь ережесі. Функцияны зерттеу. Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Негізгі интегралдар кестесі. Анықталмаған интегралдың қасиеттері. Интегралдаудың негізгі әдістері Квадрат үшмүшеден тұратын, рационал, тригонометриялық және иррационал функциялардың интегралдануы.

1

5 Анықталған интегралдың қасиеттері, интегралдаудың негізгі әдістері. Анықталған интегралдың қолданбалары Меншіксіз (дәйексіз) интегралдар

1

Семинарлық (тәжірибелік) сабақтар

1 Матрицалар және анықтауыштар. Матрицаның рангісі. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі (САТЖ). Векторлар. Векторлардың скалярлық, векторлық және аралас көбейтінділері.

2

2 Сызықтық геометриялық объектілері. Жазықтықтағы түзу. Жазықтық, кеңістіктегі түзу. Екінші ретті қисықтар. Математикалық талдауға кіріспе. Функция, оның берілу тәсілдері. Сандық тізбек және оның шектері. Функцияның шегі.

2

3 Шексіз аз және шексіз үлкен шамалар. Анықталмағандықтар. Тамаша шектер. Шексіз аз (үлкен) шамаларды салыстыру. Функцияның үзіліссіздігі. Функцияның үзіліс нүктелері. Кесіндідегі үзіліссіз функциялар Бір айнымалы функцияның туындысы. Туынды және оның механикалық және геометриялық мағынасы. Дифференциалдау ережелері. Күрделі функцияның туындысы. Кері, айқындалмаған және параметрлік түрде берілген функциялардың туындылары. Логарифмдік дифференциалдау. Жоғарғы ретті туындылар. Функцияның дифференциалы. Дифференциалданатын функциялар туралы теоремалар.

2

4 Анықталмағандықты айқындаудың Лопиталь ережесі. Функцияны зерттеу. Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Негізгі интегралдар кестесі. Анықталмаған интегралдың қасиеттері. Интегралдаудың негізгі әдістері Квадрат үшмүшеден тұратын, рационал, тригонометриялық және иррационал функциялардың интегралдануы.

2

5 Анықталған интегралдың қасиеттері, интегралдаудың негізгі әдістері. Анықталған интегралдың қолданбалары Меншіксіз (дәйексіз) интегралдар

2

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

1 Матрицалар және анықтауыштар. Матрицаның рангісі. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі (САТЖ). Векторлар. Векторлардың скалярлық, векторлық және аралас көбейтінділері.

3

2 Сызықтық геометриялық объектілері. Жазықтықтағы түзу. Жазықтық, кеңістіктегі түзу. Екінші ретті қисықтар. Математикалық талдауға кіріспе. Функция, оның берілу тәсілдері. Сандық тізбек және оның шектері. Функцияның шегі.

3

3 Шексіз аз және шексіз үлкен шамалар. Анықталмағандықтар. Тамаша шектер. Шексіз аз (үлкен) шамаларды салыстыру. Функцияның үзіліссіздігі. Функцияның үзіліс нүктелері. Кесіндідегі үзіліссіз функциялар Бір айнымалы функцияның туындысы. Туынды және оның механикалық және геометриялық мағынасы. Дифференциалдау ережелері. Күрделі функцияның туындысы. Кері, айқындалмаған және параметрлік түрде берілген функциялардың туындылары. Логарифмдік дифференциалдау. Жоғарғы ретті туындылар. Функцияның дифференциалы. Дифференциалданатын функциялар туралы теоремалар.

3

4 Анықталмағандықты айқындаудың Лопиталь ережесі. Функцияны зерттеу. Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Негізгі интегралдар кестесі. Анықталмаған интегралдың қасиеттері. Интегралдаудың негізгі әдістері Квадрат үшмүшеден тұратын, рационал, тригонометриялық және иррационал функциялардың интегралдануы.

3

5 Анықталған интегралдың қасиеттері, интегралдаудың негізгі әдістері. Анықталған интегралдың қолданбалары Меншіксіз (дәйексіз) интегралдар

3

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Жантасов, Т. Ғ. Көп айнымалы функциялардың дифференциалдық есептеулері: жоғары техникалық оқу орындарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік нұсқаулар. ШҚМТУ. - Өскемен : ШҚМТУ, 2004. - 38 б.

 2. Хисамиев Н.Г. Математика. Оқу құралы. 1 бөлім. Өскемен: ШҚМТУ, 2006. - 271 б.

 3. Хисамиев Н.Г. Математика. Оқу құралы. 2 бөлім. Өскемен: ШҚМТУ, 2006. - 237 б.

 4. Қалиев С. Қ. Анықталған және еселі интегралдар. Семей қаласы: Семей мемл.университет. 2002. - 55 б.

 5. Махмеджанов Н. Жоғары математика есептерінің жинағы: оқу құралы. Алматы: Әл-Фараби ат.ҚазУ. - 2005.-341 б.

 6. Қабдықайыр Қ. Жоғары математика. Алматы: Қазақ университеті, 2004. 562 б.

 7. Тыныбекова С. Ж. Математика: техникалық мамандықтарда оқитын студенттерге арналған тест тапсырмалары және оларды шығару үшін әдістемелік нұсқаулар. Өскемен: ШҚМТУ, 2008. - 332 б.

 8. Айдос Е. Ж. Жоғары математика Т.1. Алматы: Бастау , 2008. - 238 б.

 9. Айдос Е. Ж. Жоғары математика Т.2. Алматы: Бастау , 2008. - 535 б.

 10. Айдос Е. Ж. Жоғары математика Т.3. Алматы: Бастау , 2008. - 603 б.

 11. Жантасов, Т. Ғ. Қатарлар: жоғары техникалық оқу орындарында қазақ тілінде оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік құрал. Өскемен: ШҚМТУ, 2004. – 81 б.

 12. Жолымбаев О.М. Математика. Алматы: [б. и.], 2004. - 384 б.

 13. Сақабеков Ә. Техникадағы математика. Алматы: ҚБТУ, 2008. - 293 б

 14. Арын Е. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік. Математика. Павлодар мемлекеттік университеті, 2002-66 б.

 15. Ахметов М. Математиканы оқытуда оқушылардың ғылыми- диалектикалық ойлауын қалыптастыру. Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1993. - 214 б.

 16. Тыныбекова С. Ж. Математика : жоғары оқу орындарының техникалық бағыттағы мамандықтарында оқитын студенттері үшін аралық мемлекеттік бақылауға аранлған оқу-әдістемелік құрал бағыттағы мамандықтарында оқитын студенттері үшін аралық мемлекеттік бақылауға аранлған оқу-әдістемелік құрал. Өскемен: ШҚМТУ, 2008. - 332 б.

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет