Рахимбердина Анаргуль Турысбековна 2016 жДата20.06.2018
өлшемі245.5 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Семей каласының ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
СМЖ 3 дәрежелі құжаты

Силлабус

Силлабус


042-17-5-2.18-33.65-2016


«Физика» пәнінің оқу бағдарламасы (силлабус)

№ 1 басылым

09.06.2016 жыл.

ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)

Пәннің атауы: Физика

Кредит саны: 3

Мамандық шифры: 5В071700 «Жылу энергетикасы»

Факультет: жаратылыстану-математика

Кафедра: физика

Семей 2016

1 ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрастырушы

аға оқытушы

Рахимбердина Анаргуль Турысбековна __________________ 2016 ж.
2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 «Физика» кафедрасының отырысында

Хаттама № 11, 09. 06. 2016 ж.
Кафедра меңгерушісі, п.ғ.д., профессор Маусымбаев С.С. _________
2.2. Жаратылыстану-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама № 5, 08.06.2016 ж.


Төрайымы Абдишева З.В. ___________________
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік Кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды


Хаттама № 6, 09.06.2016 ж.
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректоры
Г.К. Искакова __________________
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

МАЗМҰНЫ


 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

 3. КУРС САЯСАТЫ

 4. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

 5. ӘДЕБИЕТТЕР ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Оқытушы және пән туралы мәліметтер

Оқытушының аты-жөні, тегі Рахимбердина Анаргуль Турысбековна

Лауазымы: аға оқытушы

Факультет, кафедра жаратылыстану-математика, физика

Байланыс ақпараты- тел: 77-33-58, e.mail Anargul9161@mail.ru.

№ 3 оқу ғимараты, 304 кабинет.


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны

Механика. Кинематика. Материалық нүктенің және қатты дененің динамикасы. Сақталу заңдары. Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері. Тұтас орталар механикасының элементтері. Тербелістер мен толқындар. Молекулалық физика және термодинамика. Статистикалық физика және термодинамика. Статистикалық үлестірілу. Термодинамика негіздері. Тасымалдау құбылысы. Реал газдар. Электр және магнетизм. Электростатика. Тұрақты электр тоғы. Магнит өрісі. Заттардың магнит өрісі. Электромагниттік индукция құбылысы. Максвелл теңдеулері. Электромагниттік тербелістер.

Оптика. Сәулелік (геометриялық) оптика туралы түсінік. Жарық толқындарының қасиеттері. Интерференция, дифракция. Заттардағы электромагниттік толқындар. Жарықтың дисперсиясы, поляризациясы. Кванттық физика.Жылулық сәулелену. Фотондар. Фотоэффект. Комптон эффектісі. Кванттық теорияның негізгі идеяларын тәжірибе жүзінде тұжырымдау. Корпускулалы-толқындық екіжақтылық. Шредингер теңдеулері. Кванттық теориядағы атом және молекула. Өздігінен және ынталандырушы (стимулированное) сәулелену. Лазерлер. Кванттық статистиканың элементтері.


 • «Физика» пәні бакалаврларды дайындау барысында маңызды орын алады және 5В071700 «Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша оқитын бакалаврлар үшін базалық пәндер блогының міндетті компоненті болып табылады (БП-МК)

1.3. Пәнді оқып-білудің мақсаты:

- жаратылыс-ғылыми дүниетанымын дамыту.

- Ары қарай жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқып үйрену және келешек кәсіби іс-әрекетінің табысты болуы үшн негізгі білім қорын құру.1.4. Пәнді оқып-білудің міндеті

- негізгі физикалық құбылыстарды оқыа үйрену. Классикалық және қазіргі физиканың негізгі түсініктерін, заңдарын, теорияларын, сондай-ай физикалық зерттеу әдістерін меңгеру;

- физиканың түрлі салалары бойынша нақты есептерді шешудің әдістері мен тәсілдерін жылуэнергетикасы саласындағы кәсіби есептерді шығару дағдысы негізінде меңгеру және келешекте өз бетімен білім алудың жеке тәсілдерін таба білу;

- қазіргі ғылыми аппаратурамен танысу, физикалық тәжірибелерді жүргізу дағдысын қалыптастыру, кәсіби іс-әрекеттегі есептерде нақты физикалық мазмұнды анық көрсете білу;1.5 Оқып-білудің нәтижелері:

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек:Білу:

 • негізгі физикалық теориялар мен қағадаларды, зерттеудің физикалық әдістерін, негізгі заңдар мен олардың қолданылу шектерін білу;

 • теориялық білімдерді нақты физикалық міндеттер мен жағдайларды шешу үшін қолдана білуі, физикалық эксперимент нәтижелерін талдау, компьютерді пайдалану арқылы физикалық жағдайларды модельдеуді білуі;

 • физикалық эксперименттерді жүргізу, өлшеуіш аспаптармен жұмыс істеу және алынған мәліметтерді өңдеу дағдыларын игеру қажет.

Орындай алу:

 • құбылыстың физикалық механизмін аша білуі, белгілі бір нақты процестерде параметрлердің өзгерісіне талдау жасай білуі;

 • статистикалық әдісті қолдана білуі;

 • құралдармен және жүйелердің негізгі параметрлерін өлшеу әдістерімен

жұмыс істей білуі;

дағдысының болуы:

- физикалық эксперименттердің техникасын меңгеруі, физикалық параметрлерді, тұрақтыларды, процесс сипаттамаларын өлшей және өлшеу нәтижелерін бағалай білуі,

- компьютерді қолдана білуі және өлшеу нәтижесінің статистикалық өңдеуінің нәтижесін ала білуі; молекулалық физика және термодинамика есептерін шығара білуі.

1.6 Курстың пререквизиті:

1.6.1. Математика 1

1.6.2. Математика 2

1.7 Курстың постреквизиті:

1.7.1. Жылу техникасының теориялық негіздері 

1.7.2. Қазандық қондырғылар мен бу генераторлары.

1.7.3. Сығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар

1.8 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

1 кесте


Курс


Семестр

Кредит

Дәріс

(сағ)


СТС (сағ)

ЗЖ, сағ.

БӨЖ

Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылау формасы

1


2

4

30

15

15

120

180

Емтихан

2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

Кесте 2
Модуль. Тақырып

Сағаттар саны
Дәріс

ПС

ЗС

БӨЖ

әдебиет

1

2

3

4

5

6

7

Модуль № 1 «Механика. Молекулалық физика»

1.

Кинематика. Механикалық қозғалыс – материя қозғалысының қарапайым үлгісі. Кеңістік пен уақыт. Санақ жүйесі. Материялық нүкте туралы түсінік. Материялық нүкте қозғалысын кинематикалық сипаттау және сипаттамалары. Айналмалы қозғалыстың кинематикасының элементтері.

Зертханалық жұмыс «Қателіктер теориясына кіріспе»1

1

1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


2.

Материялық нүкте мен қатты дененің динамикасы. Ньютон заңдары. Механикадағы күштер.

Практикалық сабақ № 1 Кинематика. Динамика.1
1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


3.

Қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасының негізі теңдеуі. Күш моменті және импульс моменті. Инерция моменті. Штейнер теоремасы. Қатты дененің ілгерлемелі және айналмалы қозғалысының сипаттамаларының байланысы. қозғалмайтын оське қатысты айналмалы қозғалысының динамикасының теңдеуі. Материялық нүктелердің жүйесі. Ішкі және сыртқы күштер.

Зертханалық жұмыс «Айналмалы қозғалыс заңдарын зерттеу»2

1
4
4.

Энергия - қозғалыс және әсерлесу түрлерінің универсал мөлшері. Күш жұмысы және оның қисық сызықты интеграл арқылы алынған өрнегі. Механикалық жүйенің кинетикалық энергиясы және оның жүйеге түсірілген ішкі және сыртқы күштердің жұмысымен байланысы. Сыртқы күш өрісіндегі материялық нүктенің потенциалдық энергиясы және оның материялық нүктеге әсер етуші күшпен байланысы. Консервативті және консервативті емес күштер.

Сақталу заңдары. Сақталу заңдары кеңістік пен уақыттың симметриясының салдары. Импульстің сақталу заңы. Импульс моментінің сақталу заңы. Механикадағы энергияның сақталу заңы.

Практикалық сабақ № 2 Сақталу заңдары. Зертханалық сабақ № 3 «Тұтас дискінің инерция моментін анықтау»


1
1

4

5.1.1

5.1.2


5.

Механикадағы салыстырмалылық принципі. Механикалық салыстырмалы-лық принцип. Галилей түрлендірулері. Эйнштейн постулаттары. Лоренц түрлендірулері. Түрлендіру инвариант-тары. Релятивистік механика элементтері. Жылдамдықтарды қосудың релятивистік заңы. Импульс пен энергияны релятивистік түрлендіру.

Практикалық сабақ № 3 Механикалық салыстырмалылық принцип. Галилей түрлендірулері.1

1
4

5.1.1,

5.1.5


6.

Статистикалық және термодинамикалық зерттеу әдістері. Молекула-кинетикалық теория негіздері. Температураның молекула-кинетикалық мағынасы. Идеал газ молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы. Термодинамикалық параметрлер. Тепе-теңдік күй және процестер, оларды термодинамикалық диаграммаларда кескіндеу. Газ заңдары. Идеал газ күйінің теңдеуі.

Практикалық сабақ № 4 Молекула-кинетикалық теория негіздері. Газ заңдары.1

1

1

4

5.1.1,

5.1.5


7.

Статистикалық таралулар. Ықтималдылық және флуктуациялар. Максвелл таралуы. Бөлшектердің жылулық қозғалысының жылдамдығы. Сыртқы потенциал өрістегі бөлшектер үшін Больцман таралуы. Еркіндік дәрежесі бойынша энергияның таралуы. Идеал газдың ішкі энергиясы. Идеал газдың жылу сыйымдылығының молекула-кинетикалық теориясы және оның шектелуі.

14

5.1.1

8.

Термодинамика негіздері. Термодинамиканың негізгі ұғымдары. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Изопроцестер.

Практикалық сабақ № 5 Статистикалық таралулар. Термодинамика негіздері.

Зертханалық сабақ № 4 «Ауаның меншікті жылу сиымдылықтарының қатынасын Клеман-Дезорма әдісімен анықтау»


1

1

1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


9.

Қайтымды және қайтымсыз жылулық процестер. Карно циклі және оның ПӘК-і. Карно теоремасы. Келтірілген жылу. Клаузиус теоремасы. Энтропия. Термодинамикалық потенциалдар. ермодинамиканың екінші бастамасы және оның физикалық мағынасы. Термодинамиканың екінші бастаманың статистикалық түсіндірмесі. Энтропияның күй ықтималдылығымен байланысы.

14

5.1.1;

5.1.2;


5.1.16

10

Тасымалдау құбылысы. Тасымалдау құбылыстарының жалпы сипаттамасы. Соқтығысулардың орташа саны және еркін жүру жолының орташа ұзындығы. Релаксация уақыты. Тепе - теңдіксіз термодинамикалық жүйелердегі тасымалдау құбылыстары. Жылуөткізгіштік, тұтқыр үйкеліс, диффузия: тасымалдау құбылыстарының молекула-кинетикалық теориясы. Тасымалдау коэффициенттері.

1

1

1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


Модуль № 2 «Электростатика. Магнит өрісі»

11.

Электростатика. Электр заряды. Электр зарядтарының өзара әсерлесуі. Электр зарядтарының сақталу заңы. Электростатикалық өрісі. Кернеулігі. Суперпозиция принципі. Электр диполі. Вектор ағыны. Гаусс теоремасы және оны қолдану. Электр өрісінің жұмысы. Электростатикалық өрістің циркуляциясы. Потенциал. Потенциал мен электр өрісінің кернеулігінің арасындағы байланыс.

Электр өрісіндегі өткізгіштер. Өткізгіш ішіндегі және өткізгіш бетіне жақын маңдағы электр өрісі. «Өткізгіш-вакуум» шекарасындағы шекаралық шарттар. Электр сиымдылық. Конденсаторлар.

Практикалық сабақ № 6 Электростатика.

Зертханалық сабақ № 5 «Электроста-тикалық өрісті зерттеу»1

1

1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


12.

Электростатикалық өрістегі диэлектрик-тер. Үйектелген зарядтар. Поляризация-лану. Уйектеліну. Диэлектриктердің типтері. Заттың диэлектриктік қабылдағыштығы. Электр ығысуы векторы. Электростатиканың негізгі теоремалары – электростатикалық өрістің қасиеттерінің бейнесі.

Электр зарядтарының өзара әсерлесу энергиясы. Электростатикалық өрістің энергиясы. Электростатикалық өрістің энергиясының көлемдік тығыздығы.14

5.1.1;

5.1.2;


5.1.16

13.

Тұрақты электр тогы. Электр тогының бар болу шарттары және оның жалпы сипаттамалары. Стационар электр өрісі үзіліссіздік теңдеуі. Дифференциал түрдегі Ом және Джоуль-Ленц заңдары. Бөгде күштер. Гальваникалық элементі бар тізбек үшін жалпылама Ом заңы.

Практикалық сабақ № 7 Тұрақты электр тогы.1

1

1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


14.

Магнит өрісі. Магнит индукция векторы. Суперпозиция принципі. Био-Савар-Лаплас заңы. Магнит өрісінің токтар мен зарядталған бөлшектерге әсері. Магнит ағыны. Магнит өрісі үшін Гаусс теоремасы. Магнит өрісіндегі тогы бар өткізгіштің орын ауыстыру жұмысы.

Зертханалық сабақ № 6 «Жердің магнит өрісі кернеулігінің горизонталь құраушысын анықтау»1
1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


15.

Заттағы магнит өрісі. Магнетиктер. Магнетиктердің түрлері. Диамагнетиктер. Парамагнетиктер. Ферромагнетиктер. Заттағы магнит өрісі үшін толық ток заңы.

1

1
4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.16

16.

Электромагниттік индукция құбылысы. Электромагниттік индукцияның негізгі заңы. Ленц ережесі. Өзара және өздік индукция құбылысы. Индуктивтілік. Өзара индукция коэффициенті. Магнит өрісінің энергиясы. Магнит өрісінің энергиясының тығыздығы. Максвелл теңдеулері. Электромагниттік индукция құбылысына Фарадей және Максвелл түсіндірмесі. Ығысу тогы. Максвелл теңдеулер жүйесі.

Практикалық сабақ № 8 Магнит өрісі. Электромагниттік индукция құбылысы.14

5.1.1;

5.1.2;


5.1.16

Модуль № 3 Тербелістер мен толқындар. Оптика.

17.

Тербелістер мен толқындар. Гармоникалық тербелістердің жалпы сипаттамасы. Гармоникалық осциллятор-лар. Гармоникалық тербелістердің дифференциалдық теңдеулері. Гармоникалық тербелістердің энергиясы.

14

5.1.1;

5.1.2;


5.1.12;5.1.16

18.

Толқындық процестер. Толқындық қозғалыстың негізгі сипаттамалары. Толқын теңдеуі. Жазық және сфералық толқын. Толқындық процестердің энергетикалық сипаттамалары. Умов векторы.

Зертханалық сабақ № 7 «Тербелмелі қозғалыс заңдарын зерттеу»1

1

1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


19.

Электромагниттік өріс үшін толқындық теңдеу. Электромагниттік толқын қасиеттері. Электромагниттік энергия ағынының тығыздығы. Пойтинг векторы. Жарық электромагниттік толқын. Жарық толқындырының қасиеттері.

Практикалық сабақ № 9 Электромагниттік толқын қасиеттері. Электромагниттік энергия ағынының тығыздығы. Пойтинг векторы.

Зертханалық сабақ № 8 «Френель бипризмасы көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау»


1

1

1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


20.

Геометриялық оптика. Жарық толқындарының интерференциясы мен дифракциясы.

Зертханалық сабақ № 9 «Дифракциялық тор көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау»1

1

1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


21.

Жарықтың затпен әсерлесуі. Заттағы жарықтың таралуы. Жарықтың дисперсиясы. Жарықтың жұтылуы. Жарықтың поляризациясы.

Практикалық сабақ № 10 Жарықтың толқындық қасиеттері.

Зертханалық сабақ № 10 «Малюс заңын тексеру»


1
1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


Кванттық физика элементтері. Атомдық және ядролық физика.

22.

Электромагниттік сәуле шығарудың кванттық табиғаты. Жылулық сәуле шығару. Абсолют қара дененің сәуле шығаруы. Планктың кванттық энергиясы мен импульсі. Фотондар.

1

1
4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.16

23

Фотоэффект. Комптон эффектісі. Электромагниттік сәуле шығарудың корпускулалық-толқындық дуализмі.

Практикалық сабақ № 11 Жарықтың кванттық қасиеттері.1
1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


24.

Заттың корпускулалық-толқындық дуализмі. Де Бройль гипотезасы. Де Бройль толқындарының қасиеттері.

Микробөлшектердің толқындық қасиеттері және Гейзенбергтің анықталмағандық қатысы.14

5.1.1;

5.1.2;


5.1.16

25.

Кванттық күй, толқындық функция, Шредингер теңдеуі және оның шешімдері, кванттық сандар. Паули принципі.

Практикалық сабақ № 12 Кванттық статистика негіздері.1

1
4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.16

26

Электромагниттік өрістің затпен өзара әсерлесуінің кванттық теориясы. Тосын және еріксіз сәуле шығару.

14

5.1.1;

5.1.2;


5.1.16

27

Кванттық статистика элементтері. Кристалдағы электрондардың энергетика-лық спектрінің аймақтық құрылымы. Металдар, диэлектриктер, жартылай өткізгіштер.

14

5.1.1;

5.1.2;


5.1.16

28

Атом ядросы. Атом ядросының құрылысы. Ядролық күштер. Ядролық модельдер.

Практикалық сабақ № 13 Кванттық статистика элементтері.

Зертханалық сабақ № 11 Ридберг тұрақтысын анықтау


14

5.1.1;

5.1.2;


5.1.16

29.

Ядролық реакциялар. Радиоактивтілік. Энергия көздерінің мәселелері.

Практикалық сабақ № 14 Ядролық реакциялар. Радиоактивтілік.
1

1
4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.16

30.

Элементар бөлшектер классификациясы.

Күшті, электромагнитті, әлсіз, гравитациялық әсерлесулер.

Практикалық сабақ № 15 Қорытынды сабақ


14

5.1.1;

5.1.2;


5.1.16
БАРЛЫҒЫ:

30

15

15

120
2.1

1 межелік бақылау тапсырмалары

1. Материалық нүктенің және қатты дененің кинематикасы

2. Материалық нүктенің және қатты дененің динамикасы.

3. Сақталу заңдары.

4. Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері.

5. Тұтас орталар механикасының элементтері.

6. Тербелістер мен толқындар.

7. Молекулалық физика.

8. Статистикалық үлестірілу.

9. Термодинамика негіздері.

10.Тасымалдау құбылыстары.

11. Реал газдар.

12. Электростатика.

13.Тұрақты электр тоғы.

14.Магнит өрісі. Заттардың магнит өрісі.

15.Электромагниттік индукция құбылысы.

16.Максвелл теңдеулері. Электромагниттік тербелістер.

2 межелік бақылау тапсырмалары.

1.Сәулелік (геометриялық) оптика туралы түсінік.

2.Жарық толқындарының қасиеттері. Интерференция, дифракция.

3.Заттардағы электромагниттік толқындар.

4.Жарықтың дисперсиясы, поляризациясы.

5.Жылулық сәулелену. Фотондар.

6.Фотоэффект.

7.Комптон эффектісі.

8. Кванттық теорияның негізгі идеяларын тәжірибе жүзінде тұжырымдау.

9. Корпускулалы-толқындық екіжақтылық.

10.Шредингер теңдеулері.

11.Кванттық теориядағы атом және молекула.

12.Өздігінен және ынталандырушы (стимулированное) сәулелену. Лазерлер. 13.Кванттық статистиканың элементтері

3 курс САЯСАТЫ


Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.

4. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Кесте 3

Апта

Зертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл


1

2

3

4

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық, практикалық сабақтар, БӨЖ

1

Машықтану сабағы № 1 Материалық нүктенің кинематикасы, динамикасы.

Зертханалық жұмыс № 1 Қателіктер теориясына кіріспе

2

Машықтану сабағы № 2 Қатты дененің динамикасы. Механикадағы сақталу заңдары.

Зертханалық жұмыс № 2 Айналмалы қозғалыс заңдарын зерттеу

3

Машықтану сабағы № 3 Арнайы салыстырмалылық теориясы элементтері. Тұтас орталар механикасының элементтері.

Зертханалық сабақ № 3 Тұтас дискінің инерция моментін анықтау

4

Машықтану сабағы № 4 Газ заңдары. Статистикалық таралу. Тасымалдау құбылыстары. Термодинамика негіздері. Реал газдар.

Зертханалық сабақ № 4 Ауаның меншікті жылу сиымдылықтарының қатынасын Клеман-Дезорма әдісімен анықтауБақылау жұмысы

1-3 зертханалық жұмыстарды тапсыру30

30


5

Машықтану сабағы № 5 Вакуумдағы тұрақты электр өрісі. Тұрақты электр тоғы.

Зертханалық сабақ № 5 «Электростатикалық өрісті зерттеу»

6

Машықтану сабағы № 6 Тұрақты электр тоғы. Магнит өрісі.

Зертханалық сабақ № 6 «Жердің магнит өрісі кернеулігінің горизонталь құраушысын анықтау»

Өздік жұмыс тапсырмалары:

1.Бүкіл әлемдік тартылыс күші.

2. Консервативті және консервативтік емес күштер.

3.Инерциальды емес санақ жүйесіндегі қозғалысты сипаттау.

4. Тепе-тең күй және процестер, оларды термодинамикалық диаграммаларда кескіндеу.

5. Статистикалық таралуы.

6. Термодинамиканың бірінші және екінші бастамасы.

7.Тепе-теңдіксіз термодинамикалық жүйелердегі тасымалдау құбылыстары.

«Өткізгіш-вакуум» арасындағы шекаралық шарттар.

8. Гальваникалық элементінің ЭҚҚ-і.

9. Қарапайым жүйелердің магнит өрістерін есептеу.

10. Магнит тұзағы.

11.Электромагниттік индукция құбылысы

12. Максвелл теңдеулерінің жүйесі.Бақылау жұмысы

4-7 зертханалық жұмыстарды тапсыру20

20

907

Машықтану сабағы № 7 Электромагниттік индукция. Максвелл теңдеулер. Магнит және электр өрістерінде зарядталған бөлшектердің қозғалысы. Айнымалы электр өрісі. Электромагниттік толқындар.

Межелік бақылау № 1


Тест тапсырмалары

80

1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы

30+270=300

8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық, практикалық сабақтар, БӨЖ

8

Машықтану сабағы № 8 Гармоникалық тербелістер. Толқындық процестер. Жарық толқындарының интерференциясы.

Зертханалық сабақ № 7 «Тербелмелі қозғалыс заңдарын зерттеу»

9

Машықтану сабағы № 9 Толқындардың дифракциясы. Жарық дисперсиясы. Жарықтың жұтылуы. Жарықтың поляризациясы.

Зертханалық сабақ № 8 «Френель бипризмасы көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау»

10

Машықтану сабағы № 10 Жылулық сәулелену. Абсолют қара дененің сәулеленуінің проблемалары. Фотоэффект. Комптон эффектісі.

Зертханалық сабақ № 9 «Дифракциялық тор көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау»Бақылау жұмысы

8-13 зертханалық жұмыстарды тапсыру30

30


11

Машықтану сабағы №11 Кванттық теориядағы сутегі атомы және молекуласы. Сутегі атомына арналған Шредингер теңдеуі. Бозе-Эйнштейн және Ферми - Дирактың кванттық статистикалары.

Зертханалық жұмыс № 10 «Малюс заңын тексеру»

12

Машықтану сабағы № 12 Металдардың электр өткізгіштігі. Зоналық теориядағы металдар, диэлектритер және жартылай өткізгіштер.13

Машықтану сабағы №13 Атом ядросы. Альфа-бета және гамма сәулеленудің тегі мен заңдылықтары және олардың затпен әсерлесуі.

Зертханалық сабақ № 11 «Ридберг тұрақтысын анықтау»

14

Машықтану сабағы № 14 Ядролық реакциялар. Атом ядроларының радиоактивті ыдырауы.

Өздік жұмыс тапсырмалары:

1.Сәулелік оптиканың негізгі заңдары. Оптикалық аспаптар. Фотометрия.

2. Интерферометрлер.

3.Голография

4. Поляризацияланған жарықты алу жолдары

5. Жарық кванттарының энергиясы және импульсі

6. Атомдардың сызықтық спектрлері

7. Бөлшектердің дифракциясы.

8. Сутегіге ұқсас атомдар.

9. Ионды және ковалентті байланыстар

10. Лазерлер

11. Кванттық статистиканың элементтері

12. Джозефсон эффектісі

13 Синтез энергиясы. Энергия көздерінің проблемасы.

14.Қазіргі физиканың және астрофизиканың негізгі проблемалары туралы түсінік.


Бақылау жұмысы

14-15 зертханалық жұмыстарды тапсыру20

20

9015

Атом ядросы. Атом ядросының құрылысы. Ядролық күштер. Ядролық реакциялар. Ядролық реактор. Синтез реакциясы. Энергия көздерінің проблемасы.

2 межелік бақылауТест тапсырмалары

80


8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы

30+270=300

Емтиханның қорытынды баллы
400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл
1000


Білімді бағалаудың көпбалды әріптік жүйесі

Кесте 4


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95-100

өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

жақсы

B

3,00

80-84

B-

2,.67

75-79

C+

2,33

70-74

қанағаттанарлық

C

2,00

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттарарлық емес


5. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР

5.1 Негізгі әдебиеттер

5.1.1 Трофимова Т.И. Курс физики. М, Высшая школа, 1981-1999 г.

5.1.2 Савельев И.В. Жалпы физика курсы I, II. Алматы Мектеп 77ж.(аударма)

5.1.3 Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики, М, Высшая школа, 1989 г.

5.1.4 Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы Алматы, Мектеп, 1974 ж.

5.1.5 Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы,Алматы «Білім»і, 1994 ж..

5.1.6 Жумагулов А.Ж., Естекбаев М.Қ., Тұрысбекова Б.Ш., Паримбеков З.А. Физика лабораториялық практикум. Семей,1 995 ж.

5.1.7 Сивухин Д.В. Общий курс физики. М, Наука, 1977-1986 г.

5.1.8. Естекбаев М.Қ., Жумагулов А.Ж. Механика. Методикалық нұсқау, Семей 1990 ж.

5.1.9. Естекбаев М.Қ., Жумагулов А.Ж. Методическое разработка по молекулярной физике, Семей 1991

5.1.1.0. Естекбаев М.Қ., Жумагулов А.Ж., Турысбекова Б.Ш. Электромагнетизм, Семей 1991 ж.

5.1.11 Естекбаев М.Қ., Жумагулов А.Ж. Тербелістер мен толқындар, Семей 19915.1.12.Мұқышева М.К., Паримбеков З.А., Тұрысбекова Б.Ш. Физика курсы 1-бөлім, Физика курсы, 2-бөлім Оқу құралы: Семей 2010ж.

5.1.13. Паримбеков З.А., Рахимбердина А.Т., Тұрысбекова Б.Ш. Физика курсынан зертханалық практикум: Оқу-әдістемелік құрал, 2012 ж.


5.2. Қосымша әдебиеттер

5.2.1. Дж. Орир Физика в 2-х томах ., Москва, Мир, 1981 г.

5.2.2. Берклеевский курс физики 1-6 томы, Москва, Наука, 1971 – 1978.

5.2.3. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачи по физики. М. Высшая школа, 1988 г.

5.2.4.Белешина А.М. Учебное пособие для самостоятельного обучения решения

задач по физики в вузе, Воронеж, ВГУ, 1968 г.

5.2.5 Физический практикум под редакцией Ивероновой В.И., М, Наука, 1968 г.

5.2.6. Беликов Б.С. Решение задач по физики, М, Высшая школа, 1986 г.


5.3 Интернет-ресурстар

5.3.1. Толық курсы жалпы физика курсы http://www.ph4s.ru.


5.3.2. http://www.toehelp.ru Сайт құрамында қажетті әдебиеттерді (Кітаптар) және т. б.
5.3.3. Еркін энциклопедиясы Уикипедия, қазақша ашық энциклопедия http://ru.wikipedia.
5.3.4. Электронды кітапхана жүйесі "Университеттік кітапхана - электрон коталог" www.semgu.kz.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет